Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-05-Speech-3-419"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100505.74.3-419"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we have known for many months that Greece is in a very difficult position. We know that the euro is depreciating at a rapid rate before our eyes and that government bond spreads are rising. No one can still doubt that Europe is in a serious crisis, just when we thought we were back on our feet again. We seriously need to address the issues of competitiveness, of productivity and of sustainable economic growth, but still the leaders of Europe are bickering about what action to take. This is not the time. We need real action, and we need it now. Since it is apparent that peer pressure in the Council does not work, we need binding targets and new transparent means to scrutinise the reports about each Member State. We need a fundamental respect for the Stability and Growth Pact and we need reliable and true figures on which we can base our decisions. To put additional pressure on governments, structural funds and other European support must be tied to governments’ ability to provide us with correct figures. Let me make a comparison. When a small farmer makes mistakes on half a hectare he or she loses out on the support for everything he or she does for a number of years. That is the comparison we have to make. That is why we are so tough on governance in parliamentary resolutions. It is also most embarrassing that the Commission is not putting forward proposals which we have been discussing for years. To create a platform for future growth, the strategic policy agenda must be included in the EU 2020 strategy. Let me take some examples. We negotiated the economic recovery plan. Most of it is not enforced. Parliament asked to have a plan B, so it is included in the results, but the plan B is not yet set into action. We have decided on a set plan, new energy technology. We still do not have 50% of the funding for the set plan, a real strategic tool. The most cost-effective means to reduce greenhouse gases is to move forward with a strategy for energy efficiency. I therefore call on the Commission and the Member States to put energy efficiency at the top of the agenda in action. The existing legislation must be stepped up because it is not sufficient. We need the promised Energy Efficiency Action Plan, promised for so long. We need energy in infrastructure, the energy equivalent of fast trains, super grids and high-tech smart grids are needed, and we have the money for this. We need to ensure technical innovation and we also need to encourage and put forward a strategy to combat social exclusion and gender inclusion. In the light of the current crisis, the Commission must step up to its responsibility and finish what we started together. The Council has to be bolder and stop bickering. We will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, už řadu měsíců víme, že Řecko je ve velmi vážné situaci. Víme, že euro se před našima očima rychle znehodnocuje a že se vydává stále více státních dluhopisů. Nikdo už nemůže pochybovat o tom, že Evropa je ve vážné krizi právě v okamžiku, když jsme se domnívali, že se znovu stavíme na nohy. Se vší vážností musíme řešit otázky konkurenceschopnosti, produktivity a udržitelného hospodářského růstu, ale evropští představitelé se mezi sebou stále hašteří o to, jaké kroky podniknout. Na to není vhodný čas. Musíme skutečně něco učinit a musíme to udělat teď. Jelikož je jasné, že tlak kolegů v Radě nefunguje, potřebujeme závazné cíle a nové transparentní prostředky na důkladnou kontrolu zpráv o jednotlivých členských státech. Potřebujeme, aby byl důsledně dodržován Pakt stability a růstu a potřebujeme spolehlivé a pravdivé údaje, na kterých můžeme svá rozhodnutí zakládat. Aby bylo možno na vlády vyvíjet další tlak, musí být strukturální fondy a další evropská podpora vázány na schopnost vlád poskytovat pravdivé údaje. Dovolte mi uvést srovnání. Když pochybí drobný zemědělec na půlce hektaru, přijde o podporu na všechno, co dělal řadu let. A takové srovnání je třeba provést. Proto jsme v usneseních Parlamentu v otázce řízení tak tvrdí. Je také nanejvýš trapné, že Komise nepředkládá návrhy, o nichž jsme celé roky jednali. Aby bylo možno vytvořit základnu pro budoucí růst, musí strategie Evropa 2020 zahrnovat strategický politický program. Dovolte, abych uvedla několik příkladů. Vyjednali jsme plán hospodářské obnovy. Většina plánu se neprosadila. Parlament požádal o plán B, je tedy zařazen do výsledků, ale do praxe zatím plán B uveden není. Rozhodli jsme o plánu nových energetických technologií. Pro tento stanovený plán, skutečný strategický nástroj, stále ještě chybí 50 % finančních prostředků. Nejekonomičtější způsob jak snížit množství emisí skleníkových plynů je pokročit kupředu se strategií pro energetickou účinnost. Vyzývám proto Komisi a členské státy, aby si energetickou účinnost stanovili jako jednu ze svých hlavních priorit v realizovaném programu. Současné právní předpisy je třeba posílit, protože nejsou postačující. Potřebujeme slibovaný akční plán pro energetickou účinnost, slibovaný už tak dlouho. Potřebujeme energii do infrastruktury, energetickou obdobu rychlovlaků, moderní přenosové soustavy a technologicky vyspělé inteligentní rozvodné sítě a na to peníze máme. Musíme zajistit technické inovace a musíme rovněž podporovat a předložit strategii boje proti sociálnímu vyloučení a pro začlenění žen. Vzhledem k současné krizi musí Komise zvýšit svou odpovědnost a dokončit to, co jsme společně začali. Rada musí projevit větší odvahu a skoncovat s hašteřením. Předložíme odvážné usnesení ke druhému kroku strategie 2020."@cs1
"Fru formand! Vi har i mange måneder vist, at Grækenland befinder sig i en svær position. Vi ved, at euroen falder hurtigt i værdi, og at rentespændet på statsobligationer stiger. Ingen kan stadig være i tvivl om, at Europa er i en dyb krise, lige som vi troede, at vi var på fode igen. Vi er i allerhøjeste grad nødt til at tage os af problemerne med konkurrenceevne, produktivitet og bæredygtig økonomisk vækst, men alligevel skændes Europas ledere om, hvad der skal gøres. Det er ikke det rette tidspunkt. Der skal gøres noget, og det hurtigt. Da gruppepres i Rådet tydeligvis ikke virker, har vi brug for bindende mål og nye transparente midler til nøje undersøgelse af rapporterne om hver medlemsstat. Vi har brug for grundlæggende overholdelse af stabilitets- og vækstpagten, og vi har brug for pålidelige og troværdige tal som grundlag for vores beslutninger. For at lægge yderligere pres på regeringerne skal strukturfondene knyttes til regeringernes evne til at forsyne os med korrekte tal. Lad mig give et eksempel. Når en landmand begår en fejl på en halv hektar, mister han eller hun støtten til alt, hvad han eller hun gør, i en årrække. Det er det lys, vi skal se tingene i. Det er derfor, vi er så strikse med styring i Parlamentets beslutninger. Det er også meget pinligt, at Kommissionen ikke fremsætter de forslag, vi har diskuteret i årevis. For at skabe en platform for fremtidig vækst skal dagsordenen om strategisk politik tages med i Europa 2020-strategien. Lad mig tage en række eksempler. Vi forhandlede den økonomiske genopretningsplan. Størstedelen af den er ikke gennemført. Parlamentet bad om en plan B, der er inkluderet i resultaterne, men denne plan B er endnu ikke sat i gang. Vi har vedtaget en SET-plan, ny energiteknologi. Vi har stadig mindre en 50 % af finansieringen af SET-planen klar, et godt strategisk værktøj. Den mest omkostningseffektive måde at reducere drivhusgasserne på er at fremme en strategi om energieffektivitet. Jeg opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte energieffektivitet øverst på dagsordenen. Den eksisterende lovgivning skal forbedres, da den ikke er tilstrækkelig. Vi har brug for den handlingsplan for energieffektivitet, vi er blevet lovet så længe. Vi har brug for energi i infrastrukturen, energiens modstykke til lyntog, supernet og højteknologiske intelligente net, og vi har pengene til det. Vi må sikre teknisk innovation, og vi skal også opmuntre til og fremsætte en strategi til bekæmpelse af social udstødelse og fremme af ligestilling. I lyset af den aktuelle krise må Kommissionen leve op til sit ansvar og afslutte det, vi startede i fællesskab. Rådet må være mere modigt og stoppe med at skændes. Vi vil fremsætte et modigt forslag til andet trin i 2020-strategien."@da2
"Frau Präsidentin! Seit vielen Monaten wissen wir, dass sich Griechenland in einer sehr schwierigen Lage befindet. Wir wissen, dass der Euro vor unseren Augen in rasantem Tempo an Wert verliert und die Spreads bei Staatsanleihen steigen. Niemand kann jetzt noch bezweifeln, dass sich Europa in einer ernsten Krise befindet – gerade als wir dachten, dass wir wieder auf die Beine gekommen wären. Wir müssen uns ganz ernsthaft den Problemen der Wettbewerbsfähigkeit, der Produktivität und des nachhaltigen Wirtschaftswachstums widmen, doch die europäische Führung streitet über die zu ergreifenden Maßnahmen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir brauchen wirkliche Maßnahmen und wir brauchen sie jetzt. Da der Gruppendruck im Rat allem Anschein nach nicht wirkt, brauchen wir verbindliche Ziele und neue transparente Methoden, um die Berichte über die einzelnen Mitgliedstaaten eingehend zu prüfen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss grundlegend geachtet werden, und wir brauchen zuverlässige und genaue Zahlen, auf die wir unsere Entscheidungen gründen können. Um zusätzlichen Druck auf die Regierungen auszuüben, müssen Strukturfonds und andere europäische Fördermaßnahmen daran geknüpft werden, dass die Regierungen in der Lage sind, uns korrekte Zahlen vorzulegen. Lassen Sie mich einen Vergleich anstellen. Wenn ein Kleinbauer sich um einen halben Hektar irrt, geht ihm über Jahre hinweg die Unterstützung für all seine Tätigkeiten verloren. Das ist der Vergleich, den wir uns vor Augen führen müssen. Aus diesem Grund setzen wir uns so entschlossen für Governance in parlamentarischen Entschließungen ein. Es ist auch überaus peinlich, dass die Kommission nicht die Vorschläge unterbreitet, über die wir bereits seit Jahren diskutieren. Um eine Plattform für zukünftiges Wachstum zu schaffen, muss die strategische Politikagenda in die Strategie Europa 2020 einbezogen werden. Lassen Sie mich einige Beispiele anführen. Wir haben das Konjunkturprogramm verhandelt. Der größte Teil davon ist nicht durchgesetzt worden. Das Parlament hat einen Plan B gefordert, er ist also in den Ergebnissen enthalten, aber dieser Plan B ist noch nicht umgesetzt worden. Wir haben einen SET-Plan beschlossen, neue Energietechnologien. Uns fehlen noch immer 50 % der Fördermittel für den SET-Plan, einem wirklich strategischen Werkzeug. Das kostenwirksamste Mittel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen ist, eine Strategie zur Förderung der Energieeffizienz voranzubringen. Ich fordere die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die Energieeffizienz ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Die bestehenden Rechtsvorschriften müssen verstärkt werden, da sie nicht ausreichen. Wir brauchen den schon so lang versprochenen Aktionsplan für Energieeffizienz. Wir brauchen Energie in der Infrastruktur, das Energieäquivalent zu Hochgeschwindigkeitszügen, Supernetze und intelligente Netze – und schließlich verfügen wir ja über die hierfür notwendigen finanziellen Mittel. Wir müssen technische Innovationen gewährleisten und darüber hinaus eine Strategie fördern und voranbringen, die soziale Ausgrenzung bekämpft und die Gleichheit zwischen den Geschlechtern berücksichtigt. Angesichts der derzeitigen Krise muss die Kommission ihre Verantwortung verstärkt wahrnehmen und zu Ende führen, was wir gemeinsam begonnen haben. Der Rat muss mutiger sein und aufhören zu streiten. Wir werden zum zweiten Schritt der Strategie 2020 eine mutige Entschließung vorlegen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ξέρουμε εδώ και πολλούς μήνες ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ξέρουμε ότι το ευρώ υποτιμάται με ταχείς ρυθμούς μπροστά στα μάτια μας και ότι οι διαφορές μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης των κρατικών ομολόγων αυξάνονται. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλει πλέον ότι η Ευρώπη διέρχεται μια σοβαρή κρίση, ενώ είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι σταθήκαμε ξανά στα πόδια μας. Πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, όμως οι ηγέτες της Ευρώπης εξακολουθούν να διαπληκτίζονται σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν είναι καιρός για διαφωνίες. Χρειαζόμαστε πραγματική δράση, και την χρειαζόμαστε τώρα. Καθώς είναι προφανές ότι η πίεση από τους ομολόγους στο Συμβούλιο δεν έχει αποτελέσματα, χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους και νέα διαφανή μέσα για τον έλεγχο των εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος. Χρειαζόμαστε έναν στοιχειώδη σεβασμό για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και χρειαζόμαστε αξιόπιστα και πραγματικά αριθμητικά μεγέθη στα οποία θα μπορούμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας. Για να ασκήσουμε πρόσθετη πίεση στις κυβερνήσεις, οι διαρθρωτικοί πόροι και άλλες ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να συνδέονται με την ικανότητα των κυβερνήσεων να μας παράσχουν σωστά στοιχεία. Επιτρέψτε μου μια αντιπαραβολή. Όταν ένας μικρός αγρότης κάνει λάθη σε μισό εκτάριο γης, χάνει τη στήριξη για οτιδήποτε κάνει για μια σειρά ετών. Αυτή είναι η αντιπαραβολή που πρέπει να κάνουμε. Γι’ αυτό στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου είμαστε τόσο σκληροί στο θέμα της διακυβέρνησης. Είναι επίσης εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προωθεί προτάσεις τις οποίες συζητούμε εδώ και χρόνια. Για να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για τη μελλοντική ανάπτυξη, η στρατηγική πολιτική ατζέντα πρέπει να συμπεριληφθεί στη στρατηγική ΕΕ 2020. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Διαπραγματευτήκαμε το σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Το μεγαλύτερο μέρος του δεν εφαρμόζεται. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχει και ένα σχέδιο Β με σκοπό να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα, αλλά το σχέδιο Β δεν έχει τεθεί ακόμη σε πράξη. Αποφασίσαμε για ένα σχέδιο ΣΕΤ για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Εξακολουθούμε να μην έχουμε το 50% της χρηματοδότησης για το σχέδιο ΣΕΤ, που είναι ένα πραγματικό στρατηγικό εργαλείο. Το αποτελεσματικότερο ως προς το κόστος μέσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι η επίτευξη προόδου όσον αφορά μια στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τοποθετήσουν την ενεργειακή απόδοση στην κορυφή της τρέχουσας ατζέντας. Η υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να γίνει πιο αυστηρή γιατί δεν είναι επαρκής. Χρειαζόμαστε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα για το οποίο έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις εδώ και πολύ καιρό. Χρειαζόμαστε ενέργεια σε υποδομές, ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των γρήγορων τρένων, υπερδίκτυα και ευφυή δίκτυα υψηλής τεχνολογίας, και έχουμε τα χρήματα γι’ αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε την τεχνολογική καινοτομία και επίσης να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε μια στρατηγική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ της ένταξης των δύο φύλων. Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να ολοκληρώσει αυτό που αρχίσαμε μαζί. Το Συμβούλιο πρέπει να φανεί πιο τολμηρό και να σταματήσει τους διαπληκτισμούς. Θα παρουσιάσουμε ένα τολμηρό ψήφισμα για το δεύτερο βήμα της στρατηγικής 2020."@el10
"Señora Presidenta, sabemos desde hace muchos meses que Grecia se encuentra en una situación muy complicada. Sabemos que el euro se está depreciando ante nuestros ojos a una gran velocidad y que los diferenciales de interés de nuestros bonos públicos crecen con rapidez. No hay duda de que Europa se encuentra inmersa en una crisis muy grave, justo cuando creíamos que estábamos cerca de la recuperación. Es preciso que adoptemos medidas para tratar las cuestiones de competitividad, productividad y crecimiento sostenible. Sin embargo, los líderes políticos europeos se pelean sobre las acciones a emprender. Este no es el momento para discusiones. Necesitamos medidas de verdad y las necesitamos ahora. Dado que es obvio que la presión en el seno del Consejo no funciona, necesitamos objetivos vinculantes y nuevos mecanismos transparentes para escrudiñar los informes sobre cada uno de los Estados miembros. Necesitamos que se muestre un respeto sólido del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y precisamos de cifras verdaderas de las que nos podamos fiar y en las que podamos basar nuestras decisiones. Para poder ejercer más presión sobre los gobiernos, es preciso que las medidas de apoyo a nivel europeo y los fondos estructurales estén vinculados a la capacidad de los gobiernos de ofrecernos las cifras correctas. Permítanme utilizar una comparación. Cuando un agricultor comete un error de cálculo de media hectárea, éste pierde las ayudas para toda su actividad durante un número determinado de años. Esta es la comparación que tenemos que hacer. Es por este motivo que nos mostramos tan exigentes con la gobernanza de las resoluciones parlamentarias. Es casi vergonzoso que la Comisión no presente las propuestas que hemos debatido durante años. Para crear una plataforma sobre la que se asiente el crecimiento económico futuro, es preciso que la agenda política estratégica se incluya en la estrategia UE 2020. Permítanme citar varios ejemplos. Negociamos un plan de recuperación económica pero la mayor parte no se ha aplicado. El Parlamento solicitó contar con un plan B para que fuese incluido en los resultados pero este plan todavía no se ha puesto en marcha. Decidimos adoptar un plan SET relativo a nuevas tecnologías energéticas y todavía no contamos con el 50 % de la financiación para dicho plan SET que es un instrumento verdaderamente estratégico. La forma más rentable de reducir los gases de efecto invernadero es el avanzar basándonos en una estrategia de eficiencia energética. Pido, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que sitúen la eficiencia energética como una prioridad de sus agendas actuales. Hemos de reformar la legislación existente ya que es insuficiente. Necesitamos el Plan de acción para la Eficiencia Energética que tantas veces se nos ha prometido. Necesitamos energía para nuestras infraestructuras, la energía equivalente a los trenes de alta velocidad, necesitamos también redes de suministro avanzadas y redes de suministro inteligentes que incorporen la tecnología más desarrollada, contamos con los recursos para todo esto. Tenemos que garantizar la innovación tecnológica e incentivar y presentar una estrategia para luchar contra la exclusión social y propiciar la igualdad de género. En vista de la crisis actual, la Comisión ha de asumir sus responsabilidades y finalizar las acciones que emprendimos de forma conjunta. El Consejo tiene que ser más valiente y dejarse de riñas. Nosotros presentaremos una resolución enérgica para la segunda fase de la Estrategia 2020."@es21
"Austatud juhataja! Oleme tundnud palju kuid, et Kreeka on väga raskes olukorras. Teame, et euro väärtus langeb kiiresti meie silme all ja et riigivõlakirjade tootluste vahed on üha suurenemas. Kellelgi ei saa ikka veel olla kahtlust selles, et Euroopa on tõsises kriisis. Just siis, kui me arvasime, et oleme jälle jalul. Peame tegelema tõsiselt konkurentsivõime, tootlikkuse ja jätkusuutliku majanduskasvu küsimustega, kuid Euroopa liidrid nägelevad ikka veel selle pärast, millist meedet võtta. Selleks ei ole õige aeg! Vajame reaalseid meetmeid ja vajame neid nüüd. Kuna on ilmne, et partnerite surve nõukogus ei mõju, vajame siduvaid eesmärke ja uusi läbipaistvaid vahendeid, et kontrollida aruandeid iga liikmesriigi kohta. Vajame põhimõttelist austust stabiilsuse ja kasvu pakti vastu ning vajame usaldusväärseid ja õigeid andmeid, millele oma otsused rajada. Selleks et valitsustele täiendavat survet avaldada, tuleb struktuurifondid ja muu Euroopa toetus siduda valitsuste võimega meile õigeid arvandmeid anda. Lubage mul teha üks võrdlus! Kui väiksem põllumajandustootja teeb vigu poolel hektaril, kaotab ta aastateks toetuse kõigele, millega tegeleb. Need on asjad, mida võrdlema peame. Seepärast olemegi seoses parlamentaarsete otsuste juhtimisega nii ranged. Samuti valmistab enim piinlikkust see, et komisjon ei esita ettepanekuid, mida aastaid arutanud oleme. Selleks et luua platvorm tulevasele majanduskasvule, tuleb strateegiasse Euroopa 2020 lisada strateegiline poliitikakava. Lubage mul tuua mõned näited! Pidasime läbirääkimisi elavnemiskava üle. Enamikku sellest ei ole jõustatud. Parlament palus koostada varuplaani ja seega on see tulemustesse lisatud, kuid seda ei ole veel käivitatud. Oleme teinud otsuse ühe kehtestatud kava üle – uue energiatehnoloogia üle. Meil ei ole ikka veel 50% rahalistest vahenditest kehtestatud kava, tegeliku strateegilise abivahendi jaoks. Kõige kulutasuvam vahend kasvuhoonegaaside vähendamiseks on jätkata energiatõhususe strateegiaga. Seepärast kutsun komisjoni ja liikmesriike üles asetama praegu rakendatavas tegevuskavas energiatõhusus esmajärgulisele kohale. Kehtivaid õigusakte tuleb täiendada, sest nendest ei piisa. Vajame lubatud energiatõhususe tegevuskava, mida on nii kaua lubatud. Vajame infrastruktuuris energiat, kiirrongide energiaekvivalenti, ülisuuri põhivõrke ja kõrgtehnoloogilisi arukaid võrke – ja raha meil selleks on. Peame tagama tehnilise uuenduse ning samuti toetama strateegiat sotsiaalse tõrjutuse ja soolise kaasatuse vastu võitlemiseks ja selle esitama. Praegust kriisi arvesse võttes peab komisjon suurendama oma vastutust ja lõpetama selle, mida koos alustasime. Nõukogu peab olema julgem ja lõpetama nääklemise. Esitame julge resolutsiooni strateegia 2020 teise etapi kohta."@et5
". Arvoisa puhemies, olemme useita kuukausia tienneet, että Kreikka on hyvin vaikeassa asemassa. Tiedämme, että euro heikkenee silmissämme nopea vauhtia ja että valtion obligaatioiden korkoero kasvaa. Kukaan ei enää voi epäillä, ettemmekö olisi vakavassa kriisissä, juuri kun olimme päässeet jaloillemme. Meidän on tarkasteltava vakavasti kilpailukykyä, tuottavuutta ja kestävää talouskasvua, mutta eurooppalaiset johtajat kinastelevat edelleen siitä, mitä toimia on toteutettava. Nyt ei ole sen aika. Tarvitsemme todellista toimintaa ja tarvitsemme sitä heti. Koska on ilmeistä, ettei vertaispainostus neuvostossa toimi, tarvitsemme sitovia tavoitteita ja uusia avoimia keinoja tutkiaksemme jokaisen jäsenvaltion raportit. Tarvitaan vakaus- ja kasvusopimuksen perusteellista noudattamista sekä luotettavia ja todellisia lukuja, joiden pohjalta voimme tehdä päätöksemme. Jotta hallituksia voidaan painostaa lisää, rakennerahastojen ja muun yhteisön tuen käyttö on sidottava hallituksen kykyyn tarjota meille oikeita lukuja. Esitän vertauksen. Kun pienviljelijä tekee puolen hehtaarin virheen, hän menettää kaiken tuen kaikelle toiminnalleen useaksi vuodeksi. Tällainen vertailu meidän on tehtävä. Tämän vuoksi suhtaudumme niin tiukasti hallinnointiin parlamentin päätöslauselmissa. On hyvin noloa, ettei komissio esitä ehdotuksia, joista olemme keskustelleet vuosia. Tulevan kasvun perustan luomiseksi EU 2020 -strategiaan on sisällyttävä strateginen poliittinen esityslista. Kerron joitakin esimerkkejä. Me neuvottelimme talouden elvytyssuunnitelman. Suurinta osaa siitä ei ole pantu täytäntöön. Parlamentti pyysi suunnitelma B:tä, jotta se sisällytettäisiin tuloksiin, mutta suunnitelma B:tä ei ole vielä käynnistetty. Olemme päättäneet SET-suunnitelmasta, uudesta energiateknologiasta. Meiltä puuttuu vieläkin 50 prosenttia SET-suunnitelman rahoituksesta, vaikka se on todellinen strateginen väline. Kaikkein kustannustehokkain keino vähentää kasvihuonekaasuja on edistää energiatehokkuutta koskevaa strategiaa. Kehotan tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan energiatehokkuuden toimintalistansa kärkeen. Nykyistä lainsäädäntöä on vahvistettava, sillä se ei ole riittävää. Tarvitsemme energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman, jota on lupailtu pitkään. Tarvitsemme energiaa infrastruktuuriin, nopeiden junien energiavastaavuutta, superverkkoja ja älykkäitä high-tech -verkkoja, ja meillä on niihin rahaa. Meidän on varmistettava tekniset innovaatiot ja meidän on myös rohkaistava ja edistettävä strategiaa sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja sukupuolten välisen tasa-arvon huomioimiseksi. Tässä kriisissä komission on kannettava vastuunsa ja saatettava päätökseen se, minkä yhdessä aloitimme. Neuvoston on oltava rohkeampi ja lakattava kinastelemasta. Me esitämme rohkean päätöslauselman 2020-strategian toisesta vaiheesta."@fi7
"Madame la Présidente, nous savons depuis de nombreux mois que la Grèce se trouve dans une situation très difficile. Nous savons que l’euro se déprécie très vite devant nos yeux et que les écarts de taux d’intérêt des émissions souveraines se creusent. Personne ne peut plus douter que l’Europe connaît une crise sérieuse, juste au moment où nous pensions nous être rétablis. Nous avons sérieusement besoin de traiter les questions de la compétitivité, de la productivité et de la croissance économique durable, mais pourtant les dirigeants européens se chamaillent sur l’action à entreprendre. Ce n’est pas le moment. Nous avons besoin d’une véritable action et nous en avons besoin tout de suite. Comme il est évident que la pression des pairs ne fonctionne pas au sein du Conseil, il nous faut des objectifs contraignants et de nouveaux moyens transparents pour examiner de près les rapports concernant chaque État membre. Nous avons besoin d’un respect fondamental du pacte de stabilité et de croissance et nous avons besoin de chiffres fiables et véridiques sur lesquels nous pouvons baser nos décisions. Afin d’augmenter la pression sur les gouvernements, les fonds structurels et tout autre soutien européen doivent être liés à la capacité des gouvernements de nous fournir les bons chiffres. Permettez-moi une comparaison. Quand un petit agriculteur fait des erreurs sur un demi-hectare, il ou elle perd le soutien pour tout ce qu’il ou elle fera pendant plusieurs années. C’est la comparaison que nous devons faire. C’est pour cela que nous sommes si fermes en ce qui concerne la gouvernance dans les résolutions parlementaires. Il est également très embarrassant que la Commission n’avance pas les propositions que nous avons débattues depuis des années. Afin de créer une plate-forme pour la croissance future, le calendrier de la politique stratégique doit être inclus dans la stratégie UE 2020. Permettez-moi de prendre quelques exemples. Nous avons négocié le plan de relance économique. La plus grande partie de ce plan n’est pas appliquée. Le Parlement a demandé de disposer d’un plan B, il est donc inclus dans les résultats, mais le plan B n’est pas encore mis en œuvre. Nous avons pris des décisions sur un plan SET, une nouvelle technologie énergétique. Nous n’avons pas encore 50 % du financement pour le plan SET, un véritable outil stratégique. Le moyen le plus rentable pour réduire les gaz à effet de serre consiste à avancer avec une stratégie pour l’efficacité énergétique. Je demande donc à la Commission et aux États membres de placer l’efficacité énergétique en tête du calendrier en cours. Il faut intensifier la législation existante parce qu’elle n’est pas suffisante. Nous avons besoin du Plan d'action pour l'efficacité énergétique qui a été promis depuis longtemps. Nous avons besoin de l’énergie dans les infrastructures, l’énergie équivalente des trains à grande vitesse, il faut des superréseaux et des réseaux intelligents hautement technologiques, et nous avons l’argent pour cela. Nous devons garantir l’innovation technique et nous devons également encourager et avancer une stratégie de lutte contre l’exclusion sociale et sur la base du genre. À la lumière de la crise actuelle, la Commission doit intensifier sa responsabilité et finir ce que nous avons commencé ensemble. Le Conseil doit être plus audacieux et cesser de tergiverser. Nous allons avancer une résolution audacieuse sur la deuxième étape de la stratégie 2020."@fr8
"Elnök asszony, hónapok óta tudtuk, milyen nehéz helyzetben van Görögország. Tudjuk, hogy az euró a szemünk előtt gyors ütemben értéktelenedik el, és hogy az államkötvények kamatkülönbözetei emelkednek. Senki nem kételkedhet többé, hogy Európa súlyos válságban van, épp amikor már azt gondoltuk, újra talpra álltunk. Komolyan kell foglalkoznunk a versenyképesség, a termelékenység és a fenntartható gazdasági növekedés kérdésével, ám Európa vezetői továbbra is azon veszekednek, milyen lépéseket tegyenek. Nincs erre időnk. Valódi cselekvésre van szükségünk, méghozzá most. Minthogy nyilvánvaló, hogy a Tanácsban a közös nyomásgyakorlás nem válik be, az egyes tagállamokról szóló jelentések alapos vizsgálatához kötelező erejű célkitűzésekre és új, átlátható eszközökre van szükségünk. A Stabilitási és Növekedési Paktum alapvető tiszteletben tartására van szükségünk, továbbá megbízható és hiteles számadatokra, amelyekre döntéseinket alapozhatjuk. További nyomást kell gyakorolni a kormányokra azáltal, hogy a strukturális alapokat és egyéb uniós támogatásokat ahhoz kell kötni, hogy a kormányok helyes számadatokkal látnak-e el bennünket. Engedjenek meg egy összehasonlítást! Amikor egy kistermelő hibát követ el félhektárnyi területen, évekre elesik mindenfajta támogatástól. Ezt az összehasonlítást kell szem előtt tartanunk. Ezért ragaszkodunk ennyire a szabályozáshoz a parlamenti állásfoglalásokban. Továbbá az is rendkívül zavarba ejtő, hogy a Bizottság nem nyújtja be azokat a javaslatokat, amelyeket éveken át tárgyaltunk. Ahhoz, hogy platformot teremtsünk a jövőbeni fejlődés számára, az EU 2020 stratégiába bele kell foglalnunk a stratégiai szakpolitikai menetrendet. Engedjenek meg néhány példát! Tárgyaltunk a gazdaságélénkítési tervről. A terv nagy része nem kötelező érvényű. A Parlament kért egy B-tervet, ezért szerepel az eredményekben, ám a B-terv megvalósítására még nem került sor. Stratégiai energiatechnológiai tervről döntöttünk, új energiatechnológiáról. Azóta sincs meg a stratégiai energiatechnológiai tervnek, e valódi stratégiai eszköznek a finanszírozásához szükséges 50%. Az üvegházhatást okozó gázok csökkentésének legköltséghatékonyabb eszköze az energiahatékonyság stratégiájának előrehaladása. Ezért felkérem a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az energiahatékonyságot tegyék a cselekvési menetrend legelejére. Növelni kell a már létező jogszabályok számát, mert nincs belőlük elég. Szükségünk van a megígért, az oly régóta megígért energiahatékonysági cselekvési tervre. Szükségünk van energiára az infrastruktúrában, a gyorsvonatok energiájával megegyező mennyiségre, szuperhálózatokra és csúcstechnológiájú intelligens hálózatokra, és megvan rá a pénzünk. Szükségünk van a technikai innováció biztosítására, továbbá szükségünk van a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség stratégiájának bátorítására és érvényesítésére. A jelenlegi válság fényében a Bizottságnak fel kell nőnie a felelősségéhez, és be kell fejeznie azt, amit együtt kezdtünk. A Tanácsnak határozottnak kell lennie, és abba kell hagynia a civódást. Határozott állásfoglalást fogunk javasolni a 2020 stratégia második lépéseként."@hu11
"Signora Presidente, da mesi sappiamo che la Grecia si confronta con una situazione estremamente difficile. Sappiamo che l’euro si sta svalutando rapidamente sotto i nostri occhi e gli dei buoni del Tesoro stanno aumentando. Nessuno può più dubitare del fatto che l’Europa versi in una grave crisi proprio quando pensavamo di esserci ripresi. Abbiamo seriamente bisogno di affrontare i temi della competitività, della produttività e di una crescita economica sostenibile, ma i leader europei ancora si scontrano sul tipo di intervento da intraprendere. Non è il momento giusto. Abbiamo bisogno di azioni concrete e ne abbiamo bisogno adesso. Poiché è evidente che la pressione tra pari in sede di Consiglio non funziona, ci occorrono obiettivi vincolanti e nuovi mezzi trasparenti per vagliare le relazioni relative a ciascuno Stato membro. E’ necessario un rispetto fondamentale per il patto di stabilità e crescita e ci servono dati affidabili e veritieri sui quali poter basare le nostre decisioni. Per esercitare ulteriore pressione sui governi, i fondi strutturali e altre forme di sostegno comunitario devono essere correlati alla capacità dei governi di fornirci dati corretti. Consentitemi un paragone. Quando un piccolo agricoltore commette un errore su mezzo ettaro di terreno, ci rimette sul sostegno per qualunque cosa faccia per un certo numero di anni. Questo è il raffronto che dobbiamo fare. Per questo siamo così rigidi in merito al buon governo nelle risoluzioni parlamentari. E’ anche estremamente imbarazzante che la Commissione non stia formulando proposte che discutiamo da anni. Per creare una piattaforma per la futura crescita, è necessario includere in Europa 2020 l’agenda delle politiche strategiche. Permettetemi di citarvi alcuni esempi. Abbiamo negoziato il piano di ripresa economica. La maggior parte di tale piano non è applicata. Il Parlamento ha chiesto di avere un piano B in maniera che venga incluso nei risultati, ma il piano B non è ancora partito. Abbiamo deciso un piano SET per le nuove tecnologie energetiche, ma ancora non disponiamo del 50 per cento dei fondi necessari per tale piano, che è un vero strumento strategico. Il mezzo più efficace in termini di rapporto costi/benefici per ridurre i gas a effetto serra consiste nel procedere con una strategia per l’efficienza energetica. Esorto pertanto la Commissione e gli Stati membri a porre l’efficienza energetica in cima all’agenda che stiamo attuando. Le normative esistenti vanno rafforzate perché non sono sufficienti. Abbiamo bisogno del piano di azione per l’efficienza energetica che da lungo tempo ci è stato promesso. Ci occorre energia nelle infrastrutture, l’equivalente di energia dei treni ad alta velocità, super-reti e reti intelligenti high-tech. Disponiamo del denaro per questo. Dobbiamo garantire l’innovazione tecnica e dobbiamo anche incoraggiare e tracciare una strategia per combattere l’esclusione sociale e promuovere l’integrazione tra i generi. Alla luce dell’attuale crisi, la Commissione deve assumersi più responsabilità e concludere ciò che abbiamo intrapreso insieme. Il Consiglio deve essere più coraggioso e smetterla di scontrarsi. Formuleremo una risoluzione ambiziosa sulla seconda fase della strategia per il 2020."@it12
"Ponia pirmininke, jau daugelį mėnesių žinome, kad Graikija susiduria su sunkumais. Matome, kaip tiesiog mūsų akyse nuvertėja euras ir vis plečiasi vyriausybių obligacijų platinimo mastas. Net ir dabar niekas neabejoja, kad Europa išgyvena didelę krizę, nors manėme, kad buvome pradėję atsigauti. Turime rimtai spręsti konkurencingumo, produktyvumo ir tvaraus ekonomikos augimo klausimus, tačiau Europos lyderiai vis dar ginčijasi dėl galimų veiksmų. Tam neturime laiko. Reikia tikrų veiksmų, ir jų reikia dabar. Kadangi spaudimas Taryboje nėra veiksmingas, turime nustatyti naujus tikslus ir pasirinkti skaidrias priemones, išsamiai nagrinėdami kiekvienos valstybės narės ataskaitas. Visi turime laikytis Stabilumo ir augimo pakto, taip pat gauti patikimą ir teisingą informaciją, kuria remdamiesi galėtume priimti sprendimus. Siekiant daryti papildomą spaudimą vyriausybėms, struktūrinių fondų ir kita Europos parama turi būti susijusi su vyriausybių galimybėmis pateikti teisingą informaciją. Norėčiau pateikti palyginimą. Jei smulkusis ūkininkas, pateikdamas duomenis, suklysta dėl pusės hektaro, jis netenka paramos visai savo veiklai tam tikram skaičiui metų. Būtent tokį palyginimą turime pateikti. Todėl parlamentinėse rezoliucijose ir esame tokie griežti valdymo atžvilgiu. Gėda, kad Komisija neįstengia pateikti pasiūlymų, dėl kurių diskutuojame jau keletą metų. Kad sukurtume ateities ekonomikos augimo pagrindą, į strategiją „ES 2020” turime įtraukti strateginę politikos darbotvarkę. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Susitarėme dėl ekonomikos atgaivinimo plano. Didžioji jo dalis dar nėra įgyvendinta. Parlamentas pageidavo, kad būtų parengtas B planas, taigi į jį atsižvelgiama vertinant rezultatus, tačiau kol kas B planas dar nepradėjo veikti. Susitarėme dėl tam tikrų planų, susijusių su nauja energetine technologija. Šis planas, kuris yra reali strateginė priemonė, vis dar nėra finansuojamas 50 proc. Ekonomiškai veiksmingiausias būdas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą – laikytis energijos vartojimo efektyvumo strategijos. Todėl raginu Komisiją ir valstybes nares iškelti energijos vartojimo efektyvumo klausimą kaip svarbiausią veiksmų plane. Reikia tobulinti galiojančius teisės aktus, nes jie nėra pakankamai veiksmingi. Reikia parengti žadėtąjį energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą, apie kurį kalbama jau labai seniai. Reikalinga energetikos infrastruktūra, energetikos atitikmuo greitiesiems traukiniams, bendra energetikos sistema ir pažangios energetikos sistemos, kurioms įgyvendinti turime lėšų. Turime garantuoti techninę pažangą ir skatinti bei parengti strategiją kovai su socialine atskirtimi ir lyčių nelygybe. Šiandieninės krizės sąlygomis Komisija turi prisiimti atsakomybę ir užbaigti kartu pradėtus darbus. Taryba turi būti ryžtingesnė ir sustabdyti rietenas. Pateiksime ryžtingą rezoliuciją dėl antrojo žingsnio, įgyvendinant strategiją „ES 2020“ ."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, jau vairākus mēnešus mums ir zināms, ka Grieķija ir ļoti smagā situācijā. Zinām, ka eiro vērtība mūsu acu priekšā strauji samazinās un ka valdības obligāciju iegādes un pārdošanas cenu starpības strauji palielinās. Neviens vairs nevar apšaubīt, ka Eiropā valda nopietna krīze, tieši tajā brīdī, kad domājām, ka esam atguvušies. Mums ir nopietni jārisina konkurētspējas, produktivitātes un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes jautājumi, taču Eiropas līderi joprojām ķildojas par to, kā jārīkojas. Pašlaik tam nav īstais brīdis. Nepieciešama reāla rīcība, un ir jārīkojas tūlīt. Tā kā ir skaidri redzams, ka Padomē līdzīgi domājošo spiediens nedarbojas, ir nepieciešams noteikt saistošus mērķus un jaunus, caurredzamus līdzekļus detalizētai no dalībvalstīm saņemto ziņojumu pārbaudei. Mums fundamentāli jārespektē Stabilitātes un izaugsmes pakts un mums ir nepieciešami ticami un patiesi rādītāji, uz kuriem varam balstīties lēmumu pieņemšanā. Lai izdarītu papildu spiedienu uz valdībām, struktūrfondiem un cita veida Eiropas atbalstam jābūt saskaņotam ar valdību spēju nodrošināt atbilstošos rādītājus. Sniegšu salīdzinājumu. Ja neliela lauksaimniecība pieļauj kļūdas pushektāra apjomā, tad lauksaimnieks vai lauksaimniece zaudē atbalstu visam, ko tas vai tā ir veikusi vairāku gadu garumā. Šāds salīdzinājums nepieciešams arī mums. Tieši tādēļ mūsu nostāja parlamentārajās rezolūcijās ir tik nelokāma attiecībā uz pārvaldību. Ir arī apkaunojoši tas, ka Komisija neizvirza priekšlikumus, kurus esam pārrunājuši jau gadiem ilgi. Lai radītu platformu izaugsmei nākotnē, stratēģiskās politikas programma jāiekļauj stratēģijā „ES 2020”. Sniegšu dažus piemērus. Esam pārrunājusi ekonomikas atveseļošanas plānu. Lielākā daļa no šī plāna nav ieviesta. Parlaments uzdeva izstrādāt plānu B, un tas ir iekļauts rezultātos, bet plāns B vēl praksē nedarbojas. Esam lēmuši par konkrētu plānu — jauno energotehnoloģiju plānu. Joprojām trūkst 50 % no finansējuma apstiprinātajam plānam, kas ir reāls stratēģisks rīks. Visekonomiskākais veids, kā samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu apjomus, ir turpināt ieviest energoefektivitātes stratēģiju. Tādēļ aicinu Komisiju un dalībvalstis ierindot energoefektivitātes jautājumus pašreizējās dienas kārtības pirmajā vietā. Esošais tiesiskais regulējums ir jāpastiprina, jo tas nav pietiekams. Mums ir nepieciešams tik sen solītais Energoefektivitātes rīcības plāns. Enerģija ir nepieciešama infrastruktūras nodrošināšanai, enerģijas ekvivalents ātrgaitas vilcienu darbības nodrošināšanai, ir vajadzīgi jaudīgi elektrotīkli un progresīvo tehnoloģiju viedie tīkli, un naudas līdzekļu tam ir pietiekami. Nepieciešams nodrošināt tehnisko jaunradi un ir arī jāveicina un jāpiedāvā dzimumu integrācija un stratēģija cīņai pret sociālo atstumtību. Pašreizējās krīzes kontekstā Komisijai jāizpilda savs pienākums un jāpabeidz kopā uzsāktais. Padomei jābūt drosmīgākai un jāpārstāj ķildoties. Mēs piedāvāsim drosmīgu rezolūciju stratēģijas 2020 otrajā posmā."@lv13
"Madam President, we have known for many months that Greece is in a very difficult position. We know that the euro is depreciating at a rapid rate before our eyes and that government bond spreads are rising. No one can still doubt that Europe is in a serious crisis, just when we thought we were back on our feet again. We seriously need to address the issues of competitiveness, of productivity and of sustainable economic growth, but still the leaders of Europe are bickering about what action to take. This is not the time. We need real action, and we need it now. Since it is apparent that peer pressure in the Council does not work, we need binding targets and new transparent means to scrutinise the reports about each Member State. We need a fundamental respect for the Stability and Growth Pact and we need reliable and true figures on which we can base our decisions. To put additional pressure on governments, structural funds and other European support must be tied to governments’ ability to provide us with correct figures. Let me make a comparison. When a small farmer makes mistakes on half a hectare he or she loses out on the support for everything he or she does for a number of years. That is the comparison we have to make. That is why we are so tough on governance in parliamentary resolutions. It is also most embarrassing that the Commission is not putting forward proposals which we have been discussing for years. To create a platform for future growth, the strategic policy agenda must be included in the EU 2020 strategy. Let me take some examples. We negotiated the economic recovery plan. Most of it is not enforced. Parliament asked to have a plan B, so it is included in the results, but the plan B is not yet set into action. We have decided on a set plan, new energy technology. We still do not have 50% of the funding for the set plan, a real strategic tool. The most cost-effective means to reduce greenhouse gases is to move forward with a strategy for energy efficiency. I therefore call on the Commission and the Member States to put energy efficiency at the top of the agenda in action. The existing legislation must be stepped up because it is not sufficient. We need the promised Energy Efficiency Action Plan, promised for so long. We need energy in infrastructure, the energy equivalent of fast trains, super grids and high-tech smart grids are needed, and we have the money for this. We need to ensure technical innovation and we also need to encourage and put forward a strategy to combat social exclusion and gender inclusion. In the light of the current crisis, the Commission must step up to its responsibility and finish what we started together. The Council has to be bolder and stop bickering. We will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, we weten al maanden dat Griekenland in een zeer moeilijke situatie verkeert. We weten dat de euro voor onze ogen rap in waarde daalt en dat de spread van staatsobligaties toeneemt. Juist nu we dachten dat we weer overeind gekrabbeld waren, kan opeens niemand er nog aan twijfelen dat Europa zich in een serieuze crisis bevindt. De kwesties concurrentievermogen, productiviteit en duurzame economische groei moeten worden aangepakt, maar toch blijven de leiders van Europa maar kibbelen over de te nemen maatregelen. Daar is het nu de tijd niet voor. Er moeten nodig maatregelen worden genomen en wel nu. Aangezien gebleken is dat het onderling uitoefenen van druk in de Raad niet werkt, moeten er bindende doelstellingen en nieuwe transparante middelen komen om de verslagen over iedere lidstaat te onderzoeken. Het Stabiliteits- en groeipact moet volledig worden gerespecteerd en er is behoefte aan betrouwbare en kloppende cijfers waarop we onze besluiten kunnen baseren. Om regeringen extra onder druk te zetten moet de toekenning van structuurfondsen en andere Europese steun afhankelijk worden gemaakt van het vermogen van regeringen om de juiste cijfers aan ons te verstrekken. Ik zal een vergelijking maken. Als een kleine boer fouten maakt op een halve hectare verliest deze boer de steun voor alles wat hij of zij doet voor een aantal jaren. Dat is de vergelijking die we moeten maken. Daarom zijn we in resoluties van het Parlement zo streng als het gaat om governance. Het is ook zeer pijnlijk dat de Commissie niet komt met de voorstellen waarover wij al jaren spreken. Om een platform te creëren voor groei in de toekomst, moet de strategische beleidsagenda in de EU 2020-strategie worden opgenomen. Ik zal een paar voorbeelden geven. We hebben onderhandeld over het economisch herstelplan. Dit plan is voor een groot deel niet ten uitvoer gebracht. Het Parlement heeft om een plan B gevraagd, opdat het wordt opgenomen in de resultaten, maar plan B is nog niet in werking gesteld. We zijn een bepaald plan overeengekomen, nieuwe energietechnologie. We hebben nog niet eens 50 procent van het geld dat nodig is voor het plan, een echt strategisch instrument. De meest rendabele manier om broeikasgassen terug te dringen is een strategie voor energie-efficiëntie. Ik doe derhalve een beroep op de Commissie en de lidstaten om energie-efficiëntie boven aan de huidige agenda te zetten. De bestaande wetgeving moet worden verbeterd omdat deze ontoereikend is. Het al zo lang beloofde actieplan voor energie-efficiëntie moet er komen. Er moet een energie-infrastructuur komen, het energie-equivalent van snelle treinen, er moeten supernetten en geavanceerde slimme netten komen, en daar hebben we het geld voor. We moeten zorgen voor technische innovatie en we moeten ook een strategie stimuleren en voorstellen ter bestrijding van sociale uitsluiting en voor genderinclusie. In het licht van de huidige crisis moet de Commissie meer verantwoordelijkheid nemen en afmaken wat we samen zijn begonnen. De Raad moet meer moed betonen en ophouden met kibbelen. We zullen een moedige resolutie indienen inzake de tweede stap van de 2020-strategie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Od wielu miesięcy wiedzieliśmy, że Grecja jest w bardzo trudnej sytuacji. Wiemy, że euro traci na wartości w szybkim tempie na naszych oczach, oraz że wzrasta obligacji rządowych. Nikt nie może już wątpić, że Europa jest w poważnym kryzysie, i to w chwili, gdy wydawało nam się, że znów stanęliśmy na nogi. Musimy poważnie podejść do kwestii konkurencyjności, wydajności oraz trwałego wzrostu gospodarczego, ale przywódcy europejscy w dalszym ciągu sprzeczają się o to, jakie działania podjąć. Nie czas na to. Potrzebne nam są realne działania, i to teraz. Ponieważ oczywiste jest, że presja ze strony członków Rady nie daje pożądanych efektów, potrzebne są wiążące cele i nowe przejrzyste sposoby badania raportów na temat każdego państwa członkowskiego. Potrzebne nam jest konsekwentne respektowanie Paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz rzetelne i prawdziwe dane liczbowe, na których możemy polegać przy podejmowaniu decyzji. Abyśmy mogli wywierać dodatkowy nacisk na rządy, musimy powiązać fundusze strukturalne i inne środki europejskiego wsparcia ze zdolnością rządów do przedstawiania nam rzetelnych danych. Pozwolę sobie na pewne porównanie. Jeżeli drobny rolnik myli się o pół hektara, na wiele lat traci możliwość uzyskiwania wsparcia w odniesieniu do wszystkiego, co robi. Taki porównania muszą być dokonywane. Dlatego tak surowo podchodzimy do nadzoru w rezolucjach parlamentarnych. Żenujące jest również to, że Komisja nie wysuwa propozycji, o których mówimy od lat. W celu stworzenia platformy dla przyszłego wzrostu, w strategii „UE 2020” należy uwzględnić agendę polityki strategicznej. Pozwólcie państwo, że podam kilka przykładów. Negocjowaliśmy plan ożywienia gospodarczego. Większość tego planu nie została jeszcze wyegzekwowana. Parlament zwracał się o plan B, więc został on uwzględniony w wynikach, ale plan B nie został jeszcze wprowadzony w życie. Zdecydowaliśmy się na określony plan, nową technologię energetyczną. W dalszym ciągu nie mamy 50 % środków na ten plan, który stanowi realne narzędzie strategiczne. Optymalnym pod względem kosztów sposobem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych jest realizacja strategii na rzecz efektywności energetycznej. Wzywam zatem Komisję i państwa członkowskie do tego, aby efektywność energetyczną umieściły na najwyższym miejscu programu działań. Dotychczasowe prawodawstwo musi zostać zweryfikowane, ponieważ obecnie jest ono niewystarczające. Potrzebny nam jest obiecywany od tak dawna plan działań na rzecz efektywności energetycznej. Potrzebna nam jest energia w infrastrukturze, energetyczny równoważnik szybkich pociągów, potrzebne są super-sieci i sieci inteligentne wykorzystujące najnowsze technologie, i są na to pieniądze. Musimy zapewnić innowacyjność techniczną, a także wspierać i realizować strategię na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji płci. W świetle obecnego kryzysu, Komisja musi podjąć to zadanie i skończyć to, co razem zapoczątkowaliśmy. Rada musi być bardziej odważna i przestać się sprzeczać. Przedstawimy odważną rezolucję dotyczącą drugiego kroku „strategii 2020”."@pl16
"Senhora Presidente, sabemos, há muitos meses, que a Grécia está numa posição extremamente difícil. Sabemos que, diante dos nossos olhos, o euro se está a desvalorizar a um ritmo rápido e que os das obrigações do tesouro estão a subir. Já ninguém pode duvidar de que a Europa ainda está numa grave crise, justamente quando pensávamos que nos estávamos a erguer de novo. Precisamos seriamente de solucionar os problemas da competitividade, da produtividade e do crescimento económico sustentável, mas os líderes da Europa andam em quezílias sobre as medidas a tomar. Mas esta não é a altura para isso. Precisamos de actuação real, e precisamos dela agora. Uma vez que é evidente que a "pressão dos parceiros" no Conselho não funciona, é preciso fixar metas vinculativas e novos meios transparentes para examinar os relatórios sobre cada Estado-Membro. Precisamos de um respeito fundamental pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e precisamos de números fiáveis e verdadeiros nos quais possamos basear as nossas decisões. Para colocar uma pressão adicional sobre os governos, os fundos estruturais e outros apoios europeus devem ter implícita a capacidade dos governos para nos fornecerem dados correctos. Permita-me uma comparação. Quando um pequeno agricultor comete erros em meio hectare, perde apoio em tudo o que faça durante uma série de anos. Esta é a comparação que temos de fazer. É por isso que somos tão duros com a governação nas nossas resoluções parlamentares. Também é extremamente embaraçoso que a Comissão não esteja a apresentar propostas que temos vindo a discutir há anos. Para criar uma plataforma com vista ao crescimento futuro, a agenda política estratégica deve ser incluída na estratégia UE 2020. Permitam-me dar alguns exemplos. Negociámos o plano de recuperação económica e a maior parte deste não está executada. O Parlamento pediu para ter um plano B, o que foi incluído nos resultados, mas o plano B ainda não foi colocado em acção. Decidimo-nos por um chamado "SET-plan" (baixo carbono), envolvendo novas tecnologias energéticas. Neste momento, ainda não temos 50% do financiamento para o "SET-plan", uma verdadeira ferramenta estratégica. O meio com a melhor relação custo-benefício para reduzir os gases com efeito de estufa é avançar com uma estratégia de eficiência energética. Por conseguinte, exorto a Comissão e os Estados-Membros a colocarem a eficiência energética no topo das suas agendas. A legislação existente deve ser intensificada, pois não é suficiente. Precisamos do prometido Plano de Acção para a Eficiência Energética, prometido há muito tempo. Precisamos de energia nas infra-estruturas, o equivalente energético dos comboios rápidos, são necessárias super-redes de distribuição e redes eléctricas inteligentes de alta tecnologia, e temos o dinheiro para o fazer. Precisamos de garantir a inovação técnica e também precisamos de incentivar e fazer avançar uma estratégia para combater a exclusão social e promover a inclusão de género. À luz da actual crise, a Comissão terá de estar à altura da sua responsabilidade e terminar aquilo que começámos juntos. O Conselho tem de ser mais ousado e parar com as quezílias. Vamos apresentar uma resolução corajosa na segunda etapa da estratégia 2020."@pt17
"Dnă preşedintă, ştim de multe luni că Grecia se află într-o poziţie foarte dificilă. Ştim că euro se depreciază la o viteză rapidă în faţa noastră şi că spreadurile de credit ale guvernului cresc. Nimeni nu mai poate avea îndoieli asupra faptului că Europa se află într-o criză serioasă, tocmai când credeam că ne-am pus iarăşi pe picioare. Trebuie să tratăm în mod serios problemele legate de competitivitate, de productivitate şi de creştere economică durabilă, însă liderii Europei încă se ceartă în legătură cu măsurile care trebuie luate. Acum nu este momentul. Avem nevoie de acţiuni reale şi avem nevoie de ele acum. De moment ce este clar că presiunea exercitată de colegi în Consiliu nu funcţionează, avem nevoie de ţinte cu caracter obligatoriu şi de noi mijloace transparente pentru a examina în mod minuţios rapoartele referitoare la fiecare stat membru. Trebuie să existe un respect fundamental faţă de Pactul de stabilitate şi de creştere şi avem nevoie de cifre certe şi veridice, pe care să ne putem întemeia deciziile. Pentru a pune şi mai multă presiune asupra guvernelor, fondurile structurale şi alte sprijine europene trebuie legate de capacitatea guvernelor de a ne furniza cifrele corecte. Permiteţi-mi să fac o comparaţie. Atunci când un agricultor mic face greşeli pe jumătate de hectar, acesta pierde sprijinul pentru tot ceea ce face de ani de zile. Aceasta este comparaţia pe care trebuie să o facem. De aceea, suntem atât de duri în ceea ce priveşte guvernarea în cadrul rezoluţiilor parlamentare. Este aproape jenant că Comisia nu prezintă propunerile pe care le discutăm de ani de zile. Crearea unei platforme pentru o creştere viitoare, agenda politică strategică trebuie inclusă în strategia UE 2020. Permiteţi-mi să vă dau câteva exemple. Am negociat planul de redresare economică. O mare parte nu este aplicată. Parlamentul a solicitat să aibă un plan B, deci este inclus în rezultate, însă planul B încă nu a fost pus în aplicare. Ne-am decis asupra unui plan strategic european privind tehnologiile energetice, o nouă tehnologie energetică. Încă nu deţinem 50 % din finanţarea pentru planul strategic european privind tehnologiile energetice, un adevărat instrument strategic. Mijlocul cel mai rentabil de reducere a gazelor cu efect de seră îl reprezintă continuarea unei strategii pentru eficienţă energetică. Prin urmare, invit Comisia şi statele membre să plaseze eficienţa energetică pe o poziţie de frunte a agendei în vigoare. Legislaţia existentă trebuie intensificată deoarece nu este suficientă. Avem nevoie de planul de acţiune privind eficienţa energetică, promis de atâta timp. Avem nevoie de energie în infrastructură, este nevoie de energia echivalentă cu trenurile rapide, de super reţele şi de reţele inteligente de tehnologie avansată, şi avem banii pentru aceasta. Trebuie să asigurăm inovaţia tehnică şi trebuie să încurajăm de asemenea şi să prezentăm o strategie de combatere a excluziunii sociale şi incluziunea genurilor. În lumina crizei actuale, Comisia trebuie să facă faţă responsabilităţii sale şi să termine ceea ce am început împreună. Consiliul trebuie să fie mai îndrăzneţ şi să oprească neînţelegerile. Vom prezenta o rezoluţie îndrăzneaţă cu privire la al doilea pas al strategiei 2020."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dlhé mesiace sme vedeli, že Grécko je v ťažkej situácii. Vieme, že hodnota eura pred našimi očami rýchlym tempom klesá a že emisie vládnych dlhopisov stúpajú. Nikto už nemôže pochybovať o tom, že Európa je vo vážnej kríze, práve keď sme si už mysleli, že sme opäť v poriadku. Musíme sa vážne zaoberať otázkami konkurencieschopnosti, produktivity a udržateľného hospodárskeho rastu, ale vedúci predstavitelia Európy sa stále hádajú o tom, aké opatrenie prijať. Teraz na to nie je vhodný čas. Potrebujeme ozajstné konanie a potrebujeme ho okamžite. Pretože je zrejmé, že tlak okolia v Rade nefunguje, potrebujeme záväzné ciele a nové transparentné prostriedky na preskúmanie správ o každom členskom štáte. Potrebujeme zásadné rešpektovanie Paktu stability a rastu a potrebujeme spoľahlivé a pravdivé čísla, na ktorých môžeme zakladať naše rozhodnutia. Aby sa vyvinul na vlády ďalší tlak, musia byť štrukturálne fondy a ostatná európska podpora viazané na schopnosť vlád poskytovať nám správne čísla. Dovoľte mi uviesť prirovnanie. Keď malý poľnohospodár urobí chybu na pol hektári, stratí na viacero rokov podporu na všetko, čo robí. Takéto prirovnanie musíme urobiť. Preto sme v parlamentných uzneseniach v súvislosti s riadením takí tvrdí. Taktiež je veľmi trápne, že Komisia nepredkladá návrhy, o ktorých roky diskutujeme. Aby sme vytvorili priestor pre budúci rast, musí byť strategický politický program súčasťou stratégie EÚ do roku 2020. Dovoľte mi uviesť pár príkladov. Dohodli sme si plán hospodárskej obnovy. Väčšina z neho sa nepresadila. Parlament požadoval plán B, takže je zahrnutý vo výsledkoch, ale plán B sa ešte nezačal realizovať. Rozhodli sme o pláne SET, o novej energetickej technológii. Stále nemáme 50 % financovania pre plán SET, ktorý je skutočným strategickým nástrojom. Nákladovo najefektívnejším prostriedkom na zníženie skleníkových plynov je presadiť stratégiu pre energetickú účinnosť. Preto vyzývam Komisiu a členské štáty, aby sa energetická účinnosť stala prioritou aktuálneho programu. Existujúca legislatíva sa musí posilniť, pretože nie je dostačujúca. Potrebujeme sľúbený akčný plán pre energetickú účinnosť, ktorý sa sľubuje už tak dlho. Potrebujeme energiu v infraštruktúre, energetický ekvivalent rýchlych vlakov, potrebujeme supersiete a inteligentné siete na špičkovej úrovni a peniaze na to máme. Musíme zabezpečiť technické inovácie a potrebujeme tiež podporiť a presadiť stratégiu na boj proti sociálnemu vylúčeniu a proti zohľadňovaniu pohlavia. Vzhľadom na súčasnú krízu musí Komisia prevziať svoju zodpovednosť a dokončiť to, čo sme spolu začali. Rada musí byť odvážnejšia a musí sa prestať hašteriť. Predložíme odvážne uznesenie o druhom kroku stratégie EÚ do roku 2020."@sk19
". - Gospa predsednica, že pred mnogimi meseci smo vedeli, da je Grčija v zelo težkem položaju. Vemo, da vrednost evra strmo pada pred našimi očmi in da se razponi državnih obveznic širijo. Zdaj je že vsakomur jasno, da je Evropa v resni krizi, čeprav smo še pred kratkim mislili, da smo se že pobrali. Resno moramo razmisliti o vprašanjih konkurenčnosti, produktivnosti in trajnostne gospodarske rasti, evropski voditelji pa se še vedno prerekajo, kaj ukreniti. Zdaj ni čas za to. Potrebujemo konkretne ukrepe in potrebujemo jih zdaj. Ker je očitno, da pritiski v okviru Sveta na posamezne članice ne delujejo, potrebujemo zavezujoče cilje in nove pregledne možnosti za nadzor in preverjanje poročil držav članic. Potrebujemo osnovno spoštovanje Pakta za stabilnost in rast, potrebujemo zanesljive in resnične podatke, na katere bomo lahko oprli svoje odločanje. Da bo pritisk na vlade uspešnejši, mora biti pogoj za pridobivanje sredstev strukturnih skladov in drugih oblik evropske pomoči posredovanje pravilnih podatkov s strani vlad. Naj orišem s primerjavo. Če kmet posreduje napačne podatke za pol hektara, za dolga leta izgubi pravico do pomoči za vse svoje dejavnosti na celotni kmetiji. To je prava primerjava. Zato naše parlamentarne resolucije tako odločno govorijo o upravljanju. Prava sramota je, da Komisija ne posreduje naprej predlogov, o katerih razpravljamo že leta. Kot podlaga za prihodnjo rast mora biti v strategijo EU 2020 vključen tudi program strateških politik. Naj navedem nekaj primerov. Dogovorili smo se o načrtu za oživitev gospodarstva. Večina postavk načrta se ne izvaja. Parlament je zahteval oblikovanje načrta B, ki je zdaj sicer vključen v gradiva, vendar se niti načrt B še ne izvaja. Odločili smo se za načrt STE, nove energetske tehnologije. Še vedno manjka 50 % sredstev za financiranje načrta SET, ki je močno strateško orodje. Izpuste toplogrednih plinov lahko najbolj učinkovito zmanjšamo s strategijo energetske učinkovitosti. Zato pozivam Komisijo in države članice, naj strategijo energetske učinkovitosti, ki je v akcijskih načrtih na prvem mestu, začnejo tudi izvajati. Obstoječo zakonodajo moramo dopolniti, ker ni zadostna. Potrebujemo akcijski načrt za energetsko učinkovitost, ki nam ga že dolgo obljubljate. Potrebujemo energetsko infrastrukturo, energetski ekvivalent hitrih vlakov, superomrežja in visokotehnološka inteligentna omrežja in finančna sredstva za to imamo. Poskrbeti moramo za tehnične inovacije, pa tudi oblikovati in uveljaviti strategijo za boj proti socialni izključenosti in za enakost spolov. V današnjih kriznih razmerah mora Komisija prevzeti nase svoje odgovornosti in zaključiti naloge, ki smo jih začeli skupaj. Svet mora biti pogumnejši in se ne sme več prerekati. Sestavili bomo odločno resolucijo o drugi fazi strategije 2020."@sl20
"Fru talman! Vi har i många månader vetat att Grekland befinner sig i ett svårt läge. Vi vet att euron tappar värde snabbt och att skillnaderna i avkastningen hos statsobligationer ökar. Ingen kan fortfarande hysa tvivel om att EU befinner sig i en allvarlig kris, just när vi trodde att vi hade kommit på fötter igen. Vi måste på allvar ta itu med konkurrenskraften, produktiviteten och en hållbar ekonomisk tillväxt, men EU:s politiska ledare kivas fortfarande om vilka åtgärder man ska vidta. Det är inte rätt tidpunkt. Vi behöver verkliga åtgärder, och vi behöver dem nu. Eftersom det är uppenbart att den inbördes utvärderingen i rådet inte fungerar behöver vi bindande mål och nya genomsynliga medel för att granska rapporterna om medlemsstaterna. Vi behöver en grundläggande respekt för stabilitets- och tillväxtpakten, och vi behöver pålitliga och riktiga siffror på vilka vi kan grunda våra beslut. För att utöva ytterligare påtryckningar på regeringarna måste strukturfonderna och annat EU-stöd knytas till regeringarnas förmåga att ge oss korrekta siffror. Låt mig göra en jämförelse. När en småjordbrukare tar fel på en halv hektar förlorar han eller hon allt stöd under ett antal år. Det är denna jämförelse vi måste göra. Detta är skälet till varför vi är så hårda när det gäller styrning i våra resolutioner. Det är också väldigt pinsamt att kommissionen inte har lagt fram de förslag som vi har diskuterat i åratal. För att kunna skapa en plattform för framtida tillväxt måste den strategiska politiska agendan inbegripas i Europa 2020-strategin. Låt mig ta ett par exempel. Vi förhandlade fram den ekonomiska återhämtningsplanen. Det mesta i den har inte genomförts. Parlamentet ville ha en plan B, så den finns med i resultaten, men plan B har ännu inte inletts. Vi har fattat beslut om en strategisk EU-plan för energiteknik. Vi har ännu inte ordnat 50 procent av finansieringen för denna plan, som är ett verkligt strategiskt verktyg. Det mest kostnadseffektiva medlet för att minska växthusgaserna är att gå vidare med en strategi för energieffektivitet. Jag uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att sätta energieffektiviteten överst på den aktuella agendan. Den befintliga lagstiftningen måste ses över eftersom den inte är tillräcklig. Vi behöver den utlovade handlingsplanen för energieffektivitet, som man har talat om så länge. Vi behöver energi i infrastrukturen, den energi som motsvarar snabbtåg, ”supernät” och högteknologiska smarta nät. Vi har pengar till detta. Vi måste säkra den tekniska innovationen, och vi måste också främja och lägga fram en strategi för att bekämpa det sociala utanförskapet och för införlivande av könsrelaterade frågor. Mot bakgrund av den rådande krisen måste kommissionen ta itu med sitt ansvar och avsluta det som vi inledde tillsammans. Rådet måste bli djärvare och sluta kivas. Vi kommer att lägga fram en djärv resolution om det andra steget i 2020-strategin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph