Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-21-Speech-3-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100421.7.3-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Mich haben die Reden der Kollegin Roithová, des Kollegen Březina und des Kollegen Mészáros in besonderer Weise überzeugt, denn sie haben beschrieben, wie in ihrem Land, in dem sie früher gelebt haben, nämlich der kommunistischen Tschechoslowakei, eine ähnlich rücksichtslose Ausbeutung stattgefunden hat, wie ein Umdenken eingesetzt hat und wie heute gerade sie diejenigen sind, die für den Schutz der Umwelt und für einheitliche europäische Standards eintreten. Ich glaube, dieses Umdenken brauchen wir in ganz Europa. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir dabei sind, neue Technologien zu entwickeln. Warum dann nicht den Abbau einer ohnehin zu Ende gehenden Reserve etwas strecken, und diese neuen Technologien erst einmal entwickeln? Ich möchte dann vor allem eines ganz klar sagen: Wenn wir nicht vorsichtig sind, ist dann Unwiederbringliches zerstört, und künftige Generationen werden uns deswegen verdammen. Deshalb bitte ich wirklich hier um Langfristigkeit. Entscheidend ist, dass wir einheitliche europäische Standards haben, denn Flüsse sind grenzüberschreitend und Zyanid ist natürlich auch eine Umweltgefahr, die grenzüberschreitend ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, projevy paní Roithové, pana Březiny a pana Mészárose mne skutečně přesvědčily, neboť popsaly, jak v zemi, ve které žili, v komunistickém Československu, probíhala podobně nekritická těžba, jak se tam změnily přístupy a jak jsou dnes těmi, kdo obhajují ochranu životního prostředí a společné evropské normy. Věřím, že potřebujeme změnit přístup v rámci celé Evropy. Musíme si být vědomi skutečnosti, že se nacházíme v procesu vyvíjení nových technologií. Proč nevydržet s těžbou zásoby, která se beztak vyčerpává a nevyvinout nejdříve tyto nové technologie? Rád bych zcela vyjasnil jednu věc: pokud nebudeme opatrní, bude zničeno něco nenahraditelného a budoucí generace nás za to budou odsuzovat. Proto tu tedy musím skutečně požádat o dlouhodobý přístup. Je zásadní, abychom měli jednotné evropské normy, jelikož řeky procházejí hranicemi a kyanid je samozřejmě také ekologickým nebezpečím, které hranice přestupuje."@cs1
"Hr. formand! Indlæggene fra fru Roithová, hr. Březina og hr. Mészáros overbeviste mig, for de beskrev, hvordan der skete en tilsvarende ukritisk udnyttelse i det land, hvor de boede tidligere, nemlig det kommunistiske Tjekkoslovakiet, hvordan der er sket en holdningsændring, og hvordan de i dag er dem, der taler for miljøbeskyttelse og fælles europæiske standarder. Jeg mener, at vi behøver denne holdningsændring i hele Europa. Vi må være opmærksomme på, at vi er i færd med at udvikle nye teknologier. Hvorfor ikke strække udvindingen af en forekomst, der er ved at løbe ud alligevel, og først udvikle disse nye teknologier? Jeg vil gerne gøre en ting helt klar. Hvis vi ikke er forsigtige, vil noget uerstatteligt blive ødelagt, og kommende generationer vil forbande os for det. Derfor må jeg anmode om en langsigtet tilgang her. Det er afgørende, at vi har ensartede europæiske standarder, eftersom floder krydser grænser, og cyanid naturligvis også er en miljøtrussel, der krydser grænser."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, οι ομιλίες της κ. Roithová, του κ. Březina και του κ. Mészáros πραγματικά με έπεισαν, καθώς περιέγραψαν πώς υπήρχε ομοίως αδιάκριτη εκμετάλλευση στη χώρα όπου ζούσαν παλαιότερα, δηλαδή την κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία, πώς άλλαξε η στάση, και πώς, σήμερα, αυτοί είναι που υπερασπίζονται την περιβαλλοντική προστασία και τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αυτήν την αλλαγή στάσης σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Γιατί να μην επεκτείνουμε την εξόρυξη ενός αποθέματος το οποίο ούτως ή άλλως εξαντλείται, και, καταρχάς, να αναπτύξουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες; Θα ήθελα να αποσαφηνίσω το εξής: εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα συμβεί κάποια ανεπανόρθωτη καταστροφή, και οι μελλοντικές γενιές θα μας κατακρίνουν γι’ αυτό. Συνεπώς, πρέπει πραγματικά να ζητήσω μακροπρόθεσμη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Είναι κρίσιμης σημασίας να έχουμε ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς τα ποτάμια περνούν τα σύνορα, και το κυάνιο είναι, φυσικά, επίσης ένας περιβαλλοντικός κίνδυνος που περνά τα σύνορα."@el10
"Mr President, the speeches by Mrs Roithová, Mr Březina and Mr Mészáros really convinced me, since they described how there was similarly indiscriminate exploitation in the country in which they lived previously, namely Communist Czechoslovakia, how there has been a change in attitude and how today, they are the ones who are advocating environmental protection and common European standards. I believe we need this change in attitude throughout Europe. We must be aware of the fact that we are in the process of developing new technologies. Why not stretch out the mining of a reserve that is running out anyway and first of all develop these new technologies? I would like to make one point quite clear: if we are not careful, something irretrievable will be destroyed and future generations will damn us for it. I therefore really must ask for a long-term approach here. It is crucial that we have uniform European standards, since rivers cross borders and cyanide is, of course, also an environmental hazard that crosses borders."@en4
"Señor Presidente, las intervenciones de la señora Roithová, el señor Březina y el señor Mészáros realmente me han convencido, pues en ellas se menciona que en los países que vivían, a saber, la Checoslovaquia comunista, existía una explotación indiscriminada, que se ha producido un cambio de actitud y que hoy en día son ellos los que abogan a favor de la protección del medio ambiente y de normas europeas comunes. Creo que necesitamos el mismo cambio de actitud en toda Europa. Debemos tener en cuenta que estamos desarrollando nuevas tecnologías. ¿Por qué no prolongar la extracción de un yacimiento que se agotará de todos modos y, antes que nada, desarrollar estas nuevas tecnologías? Me gustaría dejar una cosa muy clara: si no actuamos con prudencia se destruirá algo de forma irrecuperable y las generaciones futuras nos culparán de ello. Por ello tengo que pedir que se adopte un planteamiento a largo plazo para este tema. Es crucial que contemos con normas europeas uniformes, pues los ríos atraviesan fronteras y el cianuro es, desde luego, un riesgo medioambiental que también lo hace."@es21
"Austatud juhataja! Zuzana Roithová, Jan Březina ja Alajos Mészárose sõnavõtud veensid mind tõepoolest, kuna neis kirjeldati sarnaselt valimatut ekspluateerimist riigi poolt, kus nad varem elasid, nimelt kommunistliku Tšehhoslovakkia poolt, kuidas suhtumine on muutunud ja kuidas täna on nemad need, kes propageerivad keskkonnakaitset ja ühiseid Euroopa standardeid. Ma usun, et peame muutma suhtumist kogu Euroopas. Me peame olema teadlikud tõsiasjast, et me oleme uute tehnoloogiate väljatöötamise protsessis. Miks mitte viia maksimumini varude kaevandamine, mis niikuinii on otsa lõppemas, ja töötada kõigepealt välja need uued tehnoloogiad? Tahaksin ühe asja selgeks teha: kui me ei ole hoolikad, siis hävitame me midagi, mida ei saa taastada, ja tulevased põlved neavad meid selle pärast. Ma pean seega tõepoolest paluma siinkohal rakendada pikaajalist lähenemisviisi. On ülimalt tähtis, et meil oleksid ühtsed Euroopa standardid, sest jõed voolavad üle riigipiiride ja tsüaniid on loomulikult piiriülene keskkonnaoht."@et5
"Arvoisa puhemies, jäsen Roithován, jäsenen Březinan ja jäsenen Mészárosin puheet olivat mielestäni todella vakuuttavat, koska niissä kuvailtiin, miten maassa, jossa he asuivat aikaisemmin eli kommunistisessa Tšekkoslovakiassa, harjoitettiin samalla tavalla harkitsematonta luonnonvarojen hyväksikäyttöä kuin nykyään, miten asenteissa on tapahtunut muutoksia ja miten nykyään juuri he ovat niitä, jotka puhuvat ympäristönsuojelun ja yhteisten eurooppalaisten standardien puolesta. Mielestäni tarvitsemme Euroopassa tällaista asennemuutosta. Meidän on oltava tietoisia siitä, että kehitämme parhaillaan uusia tekniikoita. Miksi emme voisi louhia loppuun sellaisen kaivoksen varoja, josta varat loppuvat pian joka tapauksessa ja ensinnäkin kehittää näitä uusi tekniikoita? Haluan tehdä yhden asian selväksi: jos emme ole varuillamme, jotakin sellaista tuhoutuu, jota ei voi palauttaa, ja tulevat sukupolvet tuomitsevat meidät siitä. Sen vuoksi haluan todella vaatia kauas ulottuvaa lähestymistapaa tässä asiassa. On erittäin tärkeää, että meillä on yhtenäiset eurooppalaiset standardit, koska joet ylittävät maiden rajoja, ja syanidi on tietenkin ympäristöön kohdistuva vaara, joka ylittää maiden rajat."@fi7
"Monsieur le Président, les interventions de M Roithová et de MM. Březina et Mészáros m’ont réellement convaincu, puisqu’ils ont décrit comment il y avait une exploitation tout aussi systématique dans le pays où ils vivaient auparavant, à savoir en Tchécoslovaquie communiste, comment les attitudes ont changé et comment ils sont aujourd’hui ceux qui plaident en faveur de la protection de l’environnement et de normes européennes communes. Je pense que nous avons besoin de ce changement d’attitude dans toute l’Europe. Nous devons savoir que nous sommes en train de développer de nouvelles technologies. Pourquoi ne pas reporter l’exploitation d’une réserve qui s’épuise de toute façon et tout d’abord développer ces nouvelles technologies? Je voudrais qu’il soit tout à fait clair que si nous ne sommes pas prudents, quelque chose d’irrécupérable sera détruit et les générations futures nous maudiront pour cela. Je dois donc réellement demander une approche à long terme ici. Il est vital que nous disposions de normes européennes uniformes, étant donné que les fleuves traversent les frontières et que le cyanure constitue évidemment un danger écologique transfrontalier."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Roithová asszony, Březina úr és Mészáros úr hozzászólása ténylegesen meggyőzött, mivel mindannyian arról számoltak be, hogy hogyan folyt a minden tekintet nélküli kizsákmányolás abban az országban, amelyben korábban éltek, azaz a kommunista Csehszlovákiában, hogyan változott meg a hozzáállás, és hogy mára ők lettek azok, akik a környezetvédelem és a közös európai normák szószólóivá lettek. Úgy hiszem, a hozzáállás e változására Európa-szerte szükség van. Tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy az új technológiák kifejlesztésének folyamatában vagyunk. Miért ne hosszabbítanánk meg egy kimerülőben lévő ércvagyon bányászatát, és miért ne dolgoznánk ki mindenekelőtt ezeket az új technológiákat? Szeretnék valamit világossá tenni: ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor valami pótolhatatlan fog megsemmisülni, a jövő nemzedékei pedig bennünket fognak ezért átkozni. Éppen ezért hosszú távú megközelítést alkalmazását szeretném kérni. Alapvető fontosságú, hogy egységes európai normáink legyenek, mivel a folyók átlépik a határokat, és a cianid – természetesen – szintén a határokon átnyúló környezeti veszélyt jelent."@hu11
"Signor Presidente, ho trovato molto convincenti gli interventi degli onorevoli Roithová, Březina e Mészáros, che hanno descritto l’analogo sfruttamento indiscriminato che si praticava nel paese in cui vivevano, la Cecoslovacchia comunista, l’inversione di rotta e la situazione odierna, per cui quella parte d’Europa è ora diventata alfiere della tutela ambientale e degli standard europei comuni. Credo che la stessa inversione di rotta debba avvenire nell’Europa intera. Non dobbiamo dimenticare che stiamo mettendo a punto nuove tecnologie. Perché dunque non proseguire con l’estrazione di una risorsa che è comunque in via di esaurimento e sviluppare innanzi tutto queste nuove tecnologie? Desidero chiarire un punto: se non saremo cauti, andrà perso un patrimonio irrecuperabile e le generazioni future ci malediranno per questo. Su questo tema, chiedo dunque che si adotti un approccio lungimirante: è fondamentale introdurre standard europei comuni perché il cianuro è un rischio ambientale che, così come i fiumi, attraversa le frontiere."@it12
"Pone pirmininke, Z. Roithovos, J. Březinos ir A. Mészároso kalbos mane išties įtikino, nes jie papasakojo, kokia vienodai netvarkinga buvo eksploatacija šalyje, kurioje jie anksčiau gyveno, t. y. komunistinėje Čekoslovakijoje, kaip požiūris pasikeitė ir kaip dabar jie gina aplinkos apsaugą ir bendrus Europos reikalavimus. Manau, šis elgsenos pokytis reikalingas visoje Europoje. Turime žinoti, kad kuriame naujas technologijas. Kodėl nepagelbėjus atsargų, kurios šiaip ar taip baigiasi, kasybai ir visų pirmiausia nesukūrus šių naujų technologijų? Vieną aspektą norėčiau itin aiškiai išdėstyti: jeigu nebūsime atsargūs, bus sunaikinta kas nors nesugrąžinamo ir ateities kartos mus prakeiks už tai. Todėl iš tikrųjų turiu paprašyti šiuo klausimu laikytis ilgalaikio požiūrio. Labai svarbu, kad taikytume vienodus Europos standartus, nes upės teka per valstybių sienas ir cianidas, žinoma, kelia pavojų aplinkai, kuris peržengia valstybių sienas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! kundzes kunga un kunga runas mani patiešām pārliecināja, jo viņi vienādi aprakstīja, kā dabu izmantoja valstī, kurā viņi iepriekš dzīvoja, proti, komunistiskajā Čehoslovākijā, kā arī to, kā nostāja mainījās, tā ka šodien viņi ir tie, kas atbalsta vides aizsardzību un kopējos Eiropas standartus. Es uzskatu, ka šādas pārmaiņas ir vajadzīgas visā Eiropā. Mums jāapzinās, ka mēs atrodamies jaunu tehnoloģiju izstrādes procesā. Kādēļ gan, attīstot jaunas tehnoloģijas, vispirms nepagarināt tādu raktuvju dzīves ciklu, kuru resursi izsīkst? Es vēlos uzsvērt šādu jautājumu — ja mēs būsim neapdomīgi, tiks iznīcināts tas, ko nav iespējams atgūt, un nākamās paaudzes nolādēs mūs par to. Tāpēc mums ir vajadzīga ilgtermiņa pieeja. Ir svarīgi pieņemt vienādus standartus, jo upes šķērso robežas, un cianīds, protams, arī šķērso robežas un apdraud vidi."@lv13
"Herr Präsident! Mich haben die Reden der Kollegin Roithová, des Kollegen Březina und des Kollegen Mészáros in besonderer Weise überzeugt, denn sie haben beschrieben, wie in ihrem Land, in dem sie früher gelebt haben, nämlich der kommunistischen Tschechoslowakei, eine ähnlich rücksichtslose Ausbeutung stattgefunden hat, wie ein Umdenken eingesetzt hat und wie heute gerade sie diejenigen sind, die für den Schutz der Umwelt und für einheitliche europäische Standards eintreten. Ich glaube, dieses Umdenken brauchen wir in ganz Europa. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir dabei sind, neue Technologien zu entwickeln. Warum dann nicht den Abbau einer ohnehin zu Ende gehenden Reserve etwas strecken, und diese neuen Technologien erst einmal entwickeln? Ich möchte dann vor allem eines ganz klar sagen: Wenn wir nicht vorsichtig sind, ist dann Unwiederbringliches zerstört, und künftige Generationen werden uns deswegen verdammen. Deshalb bitte ich wirklich hier um Langfristigkeit. Entscheidend ist, dass wir einheitliche europäische Standards haben, denn Flüsse sind grenzüberschreitend und Zyanid ist natürlich auch eine Umweltgefahr, die grenzüberschreitend ist."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de woorden van mevrouw Roithová, de heer Březina en de heer Mészáros hebben mij oprecht overtuigd; zij hebben beschreven hoe een niets ontziende exploitatie plaatsvond in het land waarin zij vroeger leefden, namelijk het communistische Tsjecho-Slowakije, hoe er een herbezinning heeft plaatsgevonden en hoe zij nu degenen zijn die pleiten voor bescherming van het milieu en voor uniforme Europese normen. Mijns inziens is in heel Europa een herbezinning nodig. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij op dit moment nieuwe technologieën aan het ontwikkelen zijn. Waarom zouden we niet wat meer tijd nemen voor de winning van een reserve die toch al op raakt? In de tussentijd moeten we dan deze nieuwe technologieën daadwerkelijk tot ontwikkeling brengen. Eén ding wil ik heel duidelijk stellen: als wij niet voorzichtig zijn, maken we iets onherstelbaar kapot en toekomstige generaties zullen ons daarvoor veroordelen. Ik wil om die reden aandringen op een langetermijnaanpak. Het is daarbij van doorslaggevend belang dat we uniforme Europese normen hebben, want rivieren zijn grensoverschrijdend en cyanide is uiteraard een dreiging voor het milieu die eveneens grensoverschrijdend is."@nl3
"Panie przewodniczący! Wystąpienia pani poseł Roithovej oraz panów posłów Březiny i Mészárosa naprawdę mnie przekonały, ponieważ mówiono w nich o podobnie chaotycznym wydobyciu w kraju, w którym poprzednio mieszkali, czyli w komunistycznej Czechosłowacji, oraz o tym, w jaki sposób doszło do zmiany podejścia i jak to dzisiaj należą do tych, którzy opowiadają się za ochroną środowiska naturalnego i wspólnymi standardami europejskimi. Uważam, że potrzebujemy tej zmiany nastawienia w całej Europie. Musimy mieć świadomość tego, że obecnie trwa rozwój nowych technologii. Dlaczego nie wstrzymać wydobycia i tak kończącej się rezerwy i nie opracować najpierw tych nowych technologii? Chciałbym wyraźnie podkreślić jedną kwestię: jeżeli nie zachowamy rozwagi, zniszczymy coś niepowtarzalnego, a przyszłe pokolenia nas za to przeklną. Dlatego naprawdę muszę zwrócić się w tej sprawie o podejście długookresowe. Kluczowe znaczenie mają jednolite standardy europejskie, ponieważ rzeki przekraczają granice, a oczywiście również cyjanek stanowi zagrożenie ekologiczne przekraczające granice."@pl16
"Senhor Presidente, as intervenções da senhora deputada Roithová e dos senhores deputados Březina e Mészáros convenceram-me, porque descreveram a forma como se passou de uma exploração mineira indiscriminada na Checoslováquia comunista, onde viviam outrora os senhores deputados, para uma mudança de atitude, e o modo como hoje ali são defendidas a protecção ambiental e a adopção de normas europeias comuns. Precisamos desta mudança de atitude por toda a Europa. Devemos ter consciência de que estão a ser desenvolvidas novas tecnologias. Por que não diferir no tempo a extracção de uma reserva que começa a esgotar-se, e começar por aperfeiçoar essas novas tecnologias? Gostaria de insistir num aspecto essencial: se não tivermos cuidado, acabaremos por destruir recursos insubstituíveis e as gerações futuras não deixarão de nos condenar por isso. Acredito assim, firmemente, na necessidade duma visão de longo prazo nesta área. É essencial dispormos de normas europeias uniformes, já que os rios atravessam fronteiras e o cianeto representa, evidentemente, uma ameaça ambiental transfronteiras."@pt17
"Dle preşedinte, discursul dnei Roithová, cel al dlui Březina şi cel al dlui Mészáros m-au convins cu adevărat, întrucât au descris cum s-a exploatat nediscriminatoriu, în mod similar, în ţara în care au trăit anterior, Cehoslovacia comunistă, cum s-a produs o schimbare de atitudine şi cum astăzi ei sunt cei care pledează pentru protecţia mediului şi pentru standarde europene comune. Cred că avem nevoie de această schimbare de atitudine în întreaga Europă. Trebuie să fim conştienţi de faptul că ne aflăm în procesul de dezvoltare a unor noi tehnologii. De ce să nu prelungim exploatarea unei rezerve care se epuizează oricum şi să nu dezvoltăm mai întâi aceste noi tehnologii? Aş dori să clarific un lucru: dacă nu suntem atenţi, ceva irecurperabil va fi distrus, iar generaţiile viitoare ne vor condamna pentru asta. Prin urmare, trebuie să solicit aici o abordare pe termen lung. Este extrem de important să avem standarde europene comune, deoarece râurile traversează frontiere, iar cianura este şi ea, desigur, un pericol pentru mediul înconjurător, care traversează frontierele."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vystúpenia pani Roithovej, pána Březinu a pána Mészárosa ma skutočne presvedčili, pretože popisovali, ako v krajine, kde predtým žili, konkrétne v komunistickom Československu, prebiehala podobná bezohľadná ťažba, ako sa tam zmenil prístup a ako sú dnes tými, čo obhajujú ochranu životného prostredia a spoločné európske normy. Domnievam sa, že túto zmenu prístupu potrebujeme v celej Európe. Musíme si uvedomiť skutočnosť, že sme v procese vývoja nových technológií. Prečo nepredlžovať ťažbu zásob, ktoré sa už aj tak míňajú, a v prvom rade vyvíjať tieto nové technológie? Chcel by som sa jasne vyjadriť k jednej veci: ak nebudeme opatrní, zničí sa niečo nenahraditeľné a budúce generácie nás za to budú preklínať. Preto tu naozaj musím žiadať o dlhodobý prístup. Rozhodujúce je, aby sme mali jednotné európske normy, pretože rieky pretínajú hranice a, samozrejme, kyanid je environmentálna hrozba, ktorá tiež prechádza hranicami."@sk19
"Gospod predsednik, besede gospe Roithove, gospoda Březina in gospoda Mészárosa so me zares prepričale, saj so govorili o tem, da je v državi, v kateri so živeli prej, tj. v komunistični Čehoslovaški, obstajalo podobno vsesplošno izkoriščanje, da se je potem pogled na to spremenil in da so danes oni tisti, ki zagovarjajo varstvo okolja in skupne evropske standarde. Mislim, da ta drugačen pogled potrebujemo po vsej Evropi. Zavedati se moramo dejstva, da smo sredi procesa razvoja novih tehnologij. Zakaj ne bi okrepili izkopavanje rezerve, ki jo tako ali tako zmanjkuje, in najprej razvili te nove tehnologije? Želel bi pojasniti eno stvar: če ne bomo pazljivi, se bo uničilo nekaj nenadomestljivega, prihodnje generacije pa nas bodo zaradi tega preklele. Zato moram tu zares pozvati k dolgoročnem pristopu. Ključnega pomena je, da imamo enotne evropske standarde, kajti reke prečkajo meje, cianid pa seveda prav tako predstavlja nevarnost za okolje, ki prečka meje."@sl20
"Herr talman! Anförandena från Zuzana Roithová, Jan Březina och Alajos Mészáros har verkligen övertygat mig, eftersom de beskrev hur det förekom en likaledes godtycklig exploatering i det land där de tidigare levt, nämligen det kommunistiska Tjeckoslovakien, hur inställningen där har förändrats i dagsläget, och att det nu är de som förespråkar ett miljöskydd och gemensamma EU-normer. Jag anser att vi behöver denna förändrade inställning över hela EU. Vi måste vara medvetna om att vi befinner oss i en process där ny teknik håller på att utvecklas. Varför inte utvidga gruvutvinningen av en reserv som ändå håller på att ta slut, och först av allt utveckla dessa nya tekniker? Jag vill vara fullständigt tydlig på en punkt: Om vi inte är försiktiga kommer något oersättligt att förstöras, och framtida generationer kommer att fördöma oss för detta. Därför vill jag verkligen efterlysa en långsiktig strategi här. Det är avgörande att vi har enhetliga EU-normer eftersom floder korsar gränser, och cyanid innebär givetvis också en miljörisk som överskrider gränser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph