Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-21-Speech-3-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100421.5.3-094"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I, too, very much welcome today’s debate where Parliament will set out its expectations with regard to the negotiations directives. The fact that Parliament will not vote on its resolution this week is clearly very unfortunate but it should not, and I repeat, it should not inhibit Council from going ahead with the adoption as scheduled. Parliament’s views are being put forward as we speak, and it is no secret that Council and the Commission are already fully aware of the resolution and its content. In this respect, I can only say that I do appreciate the new spirit of cooperation demonstrated by both the Council and the Commission to engage with this House. Now, following the negotiations directive, the envisaged EU-US agreement is to ensure rights on an equal basis, regardless of the nationality of any person whose data are processed in accordance with the agreement. Now, my question is, what does that mean? What are these specific rights in that case in relation to, for example, access, rectification, deletion, compensation and redress? Please enlighten me here. Furthermore, I would like to underline, like my colleagues did, that the principles of proportionalities and necessity are key to the envisaged agreement. The fact, and I repeat it once more, the fact that financial measuring data profiles are unable, for whatever reason, to search the content of the messages leading to the transfer of data in bulk cannot be subsequently rectified by mechanisms of oversight and control, as basic principles of data protection law have already been comprised. To be honest, I do have some doubts whether this issue is going to be solved on the basis of the current negotiations directives. Furthermore, it is important to know that the agreement on mutual legal assistance is not an adequate basis for requests to obtain data for the purposes of the TFTP. After all, the agreement on mutual legal assistance does not apply to bank transfers between third countries and it would demand prior identification of a specific bank whereas the TFCP is based on searches for fund transfers. It is therefore crucial, and I would like to stress that, it is therefore crucial that negotiations focus on finding a solution to make one compatible with the other. We can, of course, insist on a redesign of the TFTP but honestly, in the end, this is not in our hands really and I can therefore only urge the Council and the Commission, like Mr Busuttil did, to address the fundamental policy decisions straight away. I do expect a clear and binding commitment on the part of both the Council and the Commission to undertake all that is necessary to effectively introduce a durable, legally sound, European solution to the extraction of data on European soil. Let me stress once more that the transfer and storage of data in bulk to a foreign power, even if it concerns our best friends, is and remains by definition, disproportionate. It marks a huge departure from EU legislation and practice. The rule of law is crucially important and in this context, Parliament must be extremely mindful in assessing envisaged agreements such as the one we are discussing today. I do support, like others, a strong outwards-looking EU that is capable of acting shoulder to shoulder, as an equal partner, with the US. In that framework, I can only underline once more that it is the EU that needs to lay down the principles on how Europe will cooperate with the US for counterterrorism purposes, including law enforcement and the use of data collected for commercial ends. Getting it right should be the objective, and the European legal demands for the fair, proportionate and lawful processing of personal information are of paramount importance and must always be upheld. Now it is for the Council and the Commission to put this into concrete action as soon as possible and to negotiate an agreement that meets all of the EU and US expectations."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rovněž velmi vítám dnešní rozpravu, v níž Parlament vysvětlí svá očekávání týkající se pokynů pro jednání. Skutečnost, že Parlament nebude tento týden hlasovat o svém usnesení, je velmi nešťastná, ale neměla by, opakuji, neměla by Radě bránit v tom, aby přijetí pokračovalo podle harmonogramu. Stanoviska Parlamentu formulujeme v našich vystoupeních a není žádným tajemstvím, že Rada a Komise jsou s obsahem usnesení již plně obeznámeny. V tomto ohledu mohu pouze poznamenat, že velmi oceňuji nový přístup Rady a Komise vyznačující se snahou o spolupráci, jejímž důkazem je zapojení Parlamentu. Podle pokynů pro jednání má tedy připravovaná dohoda mezi EU a USA zajistit, že všechny osoby, jejichž údaje se budou podle dohody zpracovávat, budou mít bez ohledu na svoji státní příslušnost rovná práva. Ptám se tedy, co to znamená? Jaká konkrétní práva to budou, například co se týče přístupu k údajům, jejich opravy, odstranění a opravných opatření? Objasněte mi to prosím. Dále bych chtěla zdůraznit, jako to udělali kolegové, že zásady proporcionality a nezbytnosti jsou klíčovými prvky připravované dohody. Skutečnost, opakuji ještě jednou, skutečnost, že poskytovatelé údajů o finančních transakcích nemají, ať již z jakéhokoliv důvodu, možnost vyhledávat obsah zpráv, což vede k hromadnému přenosu údajů, nelze později dát do pořádku pomocí systémů dohledu a kontroly, protože základní zásady práva v oblasti ochrany údajů již byly porušeny. Upřímně řečeno mám jisté pochybnosti, zda se tento problém vyřeší na základě současných pokynů pro jednání. Dále je důležité vědět, že dohoda o vzájemné právní pomoci není vhodným základem pro žádosti o poskytnutí údajů pro účely programu TFTP. Dohoda o vzájemné právní pomoci se totiž nevztahuje na bankovní převody mezi třetími zeměmi a bylo by nutné žádat o předchozí identifikaci konkrétní banky, kdežto program TFTP je založen na vyhledávání finančních převodů. Je proto zásadní, a to bych chtěla zdůraznit, je proto zásadní, aby jednání usilovala o nalezení řešení, které zajistí slučitelnost jednoho sytému s druhým. Můžeme sice trvat na tom, aby byl program TFTP přepracován, ale to nakonec popravdě řečeno není úplně v naší kompetenci, a proto pouze mohu žádat Radu a Komisi, jako to udělal pan poslanec Busuttil, aby se neprodleně zabývaly klíčovými politickými rozhodnutími. Ze strany Rady i Komise očekávám jasný a závazný slib, že pro zavedení trvalého a právně platného evropského řešení pro získávání údajů na evropském území udělají vše, co je nezbytné. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že hromadný přenos údajů cizí mocnosti a jejich ukládání je a vždy zůstane nepřiměřený, a to i kdyby se jednalo o naše nejlepší přátele. Představuje značný odklon od právních předpisů a postupů EU. Právní stát má zásadní význam a Parlament v tomto ohledu musí připravované dohody toho druhu, o kterých se dnes bavíme, posuzovat velmi pozorně. Tak jako ostatní podporuji silnou EU, jež není uzavřena do sebe a je schopna podnikat společné kroky s USA jako jejich rovný partner. V tomto rámci mohu pouze znovu zdůraznit, že je to právě EU, kdo musí formulovat zásady spolupráce Evropy s USA za účelem boje proti terorismu, včetně zásad pro vymáhání práva a využívání údajů shromažďovaných ke komerčním účelům. Cílem musí být náprava současného stavu a evropské právní požadavky na spravedlivé, přiměřené a zákonné zpracování osobních údajů mají rozhodující význam a musí být vždy zachovány. Nyní je již úkolem Rady a Komise, aby v této věci co nejdříve podnikly konkrétní kroky a jednaly o uzavření dohody, která splní všechna očekávání EU i USA."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig også over dagens forhandling, hvor Parlamentet præsenterer sine forventninger med hensyn til forhandlingsdirektiverne. Det er naturligvis meget uheldigt, at Parlamentet ikke stemmer om sin beslutning i denne uge, men jeg vil gerne understrege, at dette ikke bør hindre Rådet i at gå videre med vedtagelsen som planlagt. Netop nu fremlægger Parlamentet sine synspunkter, og det er ikke nogen hemmelighed, at Rådet og Kommissionen allerede er helt klar over, hvad beslutningen indeholder. I denne henseende kan jeg kun sige, at jeg påskønner den nye samarbejdsånd, som både Rådet og Kommissionen udviser i forhold til Parlamentet. Ifølge forhandlingsdirektiverne skal den planlagte aftale mellem EU og USA nu sikre enhver person, hvis oplysninger behandles i overensstemmelse med aftalen, lige rettigheder uanset nationalitet. Men hvad betyder dette? Hvilke specifikke rettigheder er der tale om i forhold til f.eks. adgang, berigtigelse, sletning, kompensation og domstolsprøvelse? Det vil jeg meget gerne vide. Endvidere vil jeg ligesom mine kolleger gerne understrege, at principperne om proportionalitet og nødvendighed er afgørende for den planlagte aftale. Det problem, at man ved gennemgang af oplysninger om finansielle transaktioner af en eller anden grund ikke kan gennemsøge indholdet i de meddelelser, der fører til masseoverførsel af data, kan ikke efterfølgende afhjælpes af tilsyns- og kontrolmekanismer, da man allerede er gået på kompromis med de grundlæggende principper i lovgivningen om databeskyttelse.. Helt ærligt tvivler jeg på, at dette problem bliver løst på basis af de aktuelle forhandlingsdirektiver. Desuden er det vigtigt at understrege, at aftalen om gensidig juridisk bistand ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for anmodninger om data for så vidt angår TFTP-programmet. Aftalen om gensidig juridisk bistand gælder jo ikke bankoverførsler mellem tredjelande, og den ville kræve forudgående identifikation af en bestemt bank, mens TFTP er baseret på søgning efter overførsler. Det er derfor afgørende, at man ved forhandlingerne fokuserer på at finde en løsning, som gør de to elementer forenelige. Vi kan naturligvis insistere på at omstrukturere TFTP-programmet, men denne beslutning ligger i sidste ende ikke i vores hænder, og jeg kan derfor ligesom Hr. Busuttil kun opfordre Rådet og Kommissionen til at tage hånd om de grundlæggende politiske beslutninger med det samme. Jeg forventer en klar og bindende forpligtelse fra både Rådets og Kommissionens side til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at finde en holdbar og retligt forsvarlig europæisk løsning på spørgsmålet om udtrækning af data her i Europa. Lad mig endnu en gang understrege, at masseoverførsel af data til en udenlandsk magt pr. definition er ude af proportioner, også selv om det handler om vores bedste venner. Der er tale om en voldsom afvigelse fra gældende EU-lovgivning og -praksis. Retsstatsprincippet er afgørende, og i denne sammenhæng må Parlamentet være ekstremt opmærksom på at vurdere planlagte aftaler som den, vi drøfter i dag. Ligesom mange andre støtter jeg et stærkt og udadvendt EU, som kan stå skulder ved skulder med USA som en ligeværdig partner. I den forbindelse kan jeg kun endnu en gang understrege, at det er EU, som skal fastlægge principper for, hvordan Europa skal samarbejde med USA for at bekæmpe terrorisme, blandt andet med hensyn til retshåndhævelse og brug af indsamlede data til kommercielle formål. Målet må være at finde den rette balance, og Europas retlige krav om fair, hensigtsmæssig og lovlig behandling af personoplysninger er af største betydning og skal altid fastholdes. Nu er det op til Rådet og Kommissionen så hurtigt som muligt at omsætte dette i konkrete foranstaltninger og opnå en aftale, som tilgodeser alle EU’s og USA’s forventninger."@da2
"Herr Präsident! Auch ich begrüße die heutige Aussprache sehr, in der das Parlament seine Erwartungen im Hinblick auf die Verhandlungsrichtlinien klar darlegt. Die Tatsache, dass das Parlament diese Woche nicht über die Entschließung abstimmen wird, ist natürlich äußerst unglücklich, doch – und ich bekräftige das – sollte das den Rat nicht davon abhalten, mit der Verabschiedung wie geplant fortzufahren. Die Ansichten des Parlaments werden vorgebracht, indem wir hier die Debatte führen, und es ist kein Geheimnis, dass der Rat und die Kommission über die Entschließung und deren Inhalt bereits unterrichtet sind. In diesem Sinne kann ich nur sagen, dass ich den neuen Geist, den der Rat und die Kommission bei der Zusammenarbeit mit diesem Hause an den Tag legen, sehr hoch schätze. Nach der Verhandlungsrichtlinie soll mit dem vorgesehenen Abkommen zwischen der EU und den USA für gleiche Rechte gesorgt werden, ungeachtet der Nationalität einer Person, deren Daten gemäß dem Abkommen verarbeitet werden. Meine Frage ist nun: Was bedeutet das? Was sind das in diesem Fall für spezifische Rechte beispielsweise in Bezug auf Zugriff, Berichtigung, Löschung, Entschädigung und Rechtsbehelf? Könnten Sie mir das bitte erklären? Überdies möchte ich – wie bereits meine Kollegen – hervorheben, dass die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit entscheidend sind für das angestrebte Abkommen. Die Tatsache, und ich möchte das betonen, dass es, aus welchem Grund auch immer, nicht möglich ist, mit Datenprofilen des Zahlungsverkehrs Nachrichteninhalte abzufragen, was zur Übermittlung von großen Mengen an Daten führt, kann nachträglich nicht durch Überwachungs- und Kontrollmechanismen berichtigt werden; da die elementaren Grundsätze des Datenschutzrechts bereits in den Text gefährdet worden sind. Ich habe ehrlich gesagt gewisse Zweifel, ob dieses Problem mit den derzeitigen Verhandlungsrichtlinien gelöst wird. Außerdem ist zu bedenken, dass das Abkommen über Rechtshilfe keine ausreichende Grundlage für Anfragen zur Erlangung von Daten für die Zwecke des TFTP bildet. Schließlich findet das Abkommen über Rechtshilfe auf Banküberweisungen zwischen Drittstaaten keine Anwendung, und es müsste vorab die Identifikation einer bestimmten Bank erfolgen, während das TFCP auf Suchabfragen nach Geldtransfers beruht. Es ist daher, wie gesagt, unbedingt notwendig, dass die Verhandlungen auf eine Lösung abzielen, bei der beide miteinander vereinbar sind. Wir können natürlich auf einer Neugestaltung des TFTP bestehen, doch ehrlich gesagt hängt dies letztendlich nicht wirklich von uns ab. Ich kann daher, wie bereits Herr Busuttil, den Rat und die Kommission nur dringend ersuchen, die grundlegenden politischen Entscheidungen sofort anzugehen. Ich erwarte sowohl vonseiten des Rates als auch von der Kommission eine klare und verbindliche Verpflichtung, alles Notwendige für die Einführung einer dauerhaften, rechtlich unanfechtbaren europäischen Lösung für die Extraktion von Daten auf europäischem Boden zu unternehmen. Ich möchte noch einmal hervorheben, dass die Übermittlung und Speicherung von Daten in Form von Massenübertragungen an einen fremden Staat, selbst wenn es sich um unsere besten Freunde handelt, per definitionem unverhältnismäßig ist und bleibt. Es ist eine gewaltige Abweichung von der europäischen Gesetzgebung und von europäischen Verfahrensweisen. Die Rechtsstaatlichkeit ist von entscheidender Bedeutung, und in diesem Zusammenhang muss das Parlament bei der Begutachtung von geplanten Abkommen, wie dem heute hier diskutierten, ganz besonders achtsam sein. Ich unterstütze wie viele andere eine stark nach außen gewandte EU, die in der Lage ist, Schulter an Schulter als gleichwertiger Partner mit den USA zu handeln. Dabei kann ich nur noch einmal unterstreichen, dass die EU die Grundsätze festlegen muss, wie Europa zum Zweck der Terrorismusbekämpfung mit den USA zusammenarbeiten wird, darunter auch die Grundsätze der Strafverfolgung und der Nutzung zu kommerziellen Zwecken erhobener Daten. Das Ziel sollte sein, es richtig anzupacken, und die europäischen gesetzlichen Anforderungen an die gerechte, angemessene und rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Informationen sind von zentraler Bedeutung und müssen stets gewahrt werden. Nun ist es Sache des Rates und der Kommission, dies so bald als möglich in konkrete Maßnahmen umzusetzen und ein Abkommen auszuhandeln, das allen Erwartungen der EU und der USA gerecht wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή συζήτηση, κατά την οποία το Κοινοβούλιο θα καθορίσει τις προσδοκίες μας σε σχέση με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης. Το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει επί του ψηφίσματός του αυτήν την εβδομάδα είναι σαφώς λυπηρό, αλλά αυτό δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να εμποδίσει το Συμβούλιο να προχωρήσει με την έγκριση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι απόψεις του Κοινοβουλίου κατατίθενται καθώς μιλάμε, και δεν αποτελεί μυστικό το ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή γνωρίζουν ήδη πολύ καλά το ψήφισμα και το περιεχόμενό του. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορώ μόνον να πω ότι εκτιμώ το νέο πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή με τη συμμετοχή τους σε αυτό το Σώμα. Τώρα, μετά την οδηγία διαπραγμάτευσης, η σχεδιαζόμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ έχει στόχο να διασφαλίσει «δικαιώματα» σε ισότιμη βάση, ανεξάρτητα από την εθνικότητα οποιουδήποτε προσώπου τα δεδομένα του οποίου υφίστανται επεξεργασία βάσει της συμφωνίας. Τώρα, η ερώτησή μου είναι, τι σημαίνει αυτό; Ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα δικαιώματα στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, την αποζημίωση και τα ένδικα μέσα; Παρακαλώ, διαφωτίστε με. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να επισημάνω και εγώ, όπως και οι συνάδελφοί μου, ότι οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας είναι κεφαλαιώδεις για τη σχεδιαζόμενη συμφωνία. Το γεγονός, και το επαναλαμβάνω μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι οι πάροχοι δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν είναι σε θέση, για οποιουσδήποτε λόγους, να πραγματοποιούν αναζήτηση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων, με αποτέλεσμα τη μαζική μεταφορά των δεδομένων, δεν μπορεί στη συνέχεια να διορθωθεί με μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, δεδομένου ότι έχουν ήδη παραβιαστεί βασικές αρχές της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Για να είμαι ειλικρινής, διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις για το κατά πόσον το θέμα αυτό θα επιλυθεί με βάση τις τρέχουσες οδηγίες διαπραγμάτευσης. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χρήση της συμφωνίας για την αμοιβαία νομική συνδρομή δεν αποτελεί επαρκή βάση για αιτήσεις παροχής δεδομένων για τους σκοπούς του TFTP. Εξάλλου, η συμφωνία αυτή δεν εφαρμόζεται σε τραπεζικά εμβάσματα μεταξύ τρίτων χωρών και θα απαιτούσε τον πρότερο εντοπισμό μιας συγκεκριμένης τράπεζας, ενώ το TFTP βασίζεται σε αναζητήσεις μεταφορών κεφαλαίων. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό, και το τονίζω, είναι πολύ σημαντικό συνεπώς να εστιαστούν οι διαπραγματεύσεις στην εξεύρεση μιας λύσης προκειμένου αυτά τα δύο να γίνουν συμβατά μεταξύ τους. Μπορούμε, φυσικά, να επιμείνουμε σε έναν επανασχεδιασμό του TFTP, αλλά ειλικρινά, εν τέλει, δεν είναι όντως στο χέρι μας, και γι’ αυτό δεν μπορώ παρά να παροτρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όπως έκανε και ο κ. Busuttil, να αρχίσουν ευθύς αμέσως να ασχολούνται με τις θεμελιώδεις αποφάσεις πολιτικής. Αναμένω την ανάληψη σαφούς και κατηγορηματικής δέσμευσης εκ μέρους τόσο του Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής ότι θα πράξουν όλα όσα απαιτούνται ώστε να εκπονηθεί μια βιώσιμη, νομικά βάσιμη, ευρωπαϊκή λύση στην απόσπαση δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επιτρέψτε μου να τονίσω για άλλη μία φορά ότι η μαζική διαβίβαση και αποθήκευση δεδομένων σε μια ξένη δύναμη, ακόμη και αν πρόκειται για τους καλύτερους συμμάχους μας, είναι και παραμένει εξ ορισμού δυσανάλογη. Αποτελεί τεράστια απομάκρυνση από τη νομοθεσία και την πρακτική της ΕΕ. Το κράτος δικαίου είναι ύψιστης σημασίας και, σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικό κατά την αξιολόγηση σχεδιαζόμενων συμφωνιών, όπως αυτή επί της οποίας συζητάμε σήμερα. Στηρίζω, όπως και άλλοι, μια ισχυρή εξωστρεφή ΕΕ, ικανή να ενεργεί σε στενή συνεργασία, ως ισότιμος εταίρος, με τις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορώ παρά να τονίσω για άλλη μία φορά ότι η ΕΕ είναι εκείνη που πρέπει να καθορίσει τις αρχές της συνεργασίας της με τις ΗΠΑ σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης δεδομένων που συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς από υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός σωστού πλαισίου συνεργασίας, και σε αυτό οι ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις για τη δίκαιη, αναλογική και σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχουν ύψιστη σημασία και πρέπει πάντοτε να τηρούνται. Τώρα είναι σειρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής να το εφαρμόσουν αυτό στην πράξη το συντομότερο δυνατόν και να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στο σύνολο των προσδοκιών, τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ."@el10
"Señor Presidente, yo también recibo con gran beneplácito este debate en el que el Parlamento expresará sus expectativas en relación con las directrices de negociación. El hecho de que la votación sobre esta resolución no tenga lugar esta semana resulta sin duda lamentable, pero no me opondré, y repito, no me opondré a que el Consejo siga adelante y adopte el acuerdo en el plazo previsto. El Parlamento expresa sus puntos de vista en estos momentos y nadie ignora que el Consejo y la Comisión conocen perfectamente la resolución y su contenido. A este respecto sólo puedo decir que valoro el nuevo espíritu de cooperación que han demostrado tanto el Consejo y la Comisión para entablar un diálogo con esta Cámara. Ahora bien, de conformidad con las directrices de negociación, el acuerdo previsto entre la UE y los Estados Unidos garantizará derechos en pie de igualdad, independientemente de la nacionalidad de las personas cuyos datos sean procesadas en virtud del acuerdo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué significa eso? ¿Cuáles son estos derechos concretos en lo que se refiere, por ejemplo, al acceso, la rectificación, la eliminación, la compensación y la reparación? Me gustaría que me lo explicaran. Asimismo quisiera subrayar, al igual que han hecho otros oradores, que los principios de proporcionalidad y necesidad son la clave para el acuerdo previsto. El hecho, y lo repito una vez más, el hecho de que los perfiles de datos para evaluar las transacciones financieras no permitan, por la razón que sea, buscar el contenido de los mensajes que dan lugar a la transferencia de datos a gran escala no podrán rectificarse posteriormente mediante mecanismos de supervisión y control, ya que se han tenido en cuenta los principios básicos de la ley de protección de datos. Tengo que decir con toda honestidad que tengo algunas dudas de que esta cuestión vaya a resolverse con las actuales directrices de negociación. También es importante saber que el acuerdo de asistencia judicial mutua no constituye la base adecuada para formular solicitudes para obtener datos a los fines del TFTP. Después de todo, el acuerdo sobre asistencia judicial mutua no se aplica a las transferencias bancarias entre terceros países y exigiría la identificación previa de un banco determinado, en tanto que el TFTP se basa en búsquedas de transferencias de fondos. Por ello es crucial, y quiero recalcarlo, que las negociaciones se concentren en encontrar una solución para que ambos acuerdos sean compatibles. Podemos insistir, desde luego, en volver a redactar el TFTP, pero honestamente eso no está realmente en nuestras manos en última instancia, y por ello no puedo sino instar al Consejo y a la Comisión, como ha hecho el señor Busuttil, a que aborden de inmediato las decisiones políticas fundamentales. Espero un compromiso claro y vinculante de parte del Consejo y de la Comisión para hacer todo lo necesario a fin de introducir una solución europea duradera y legalmente sólida para la extracción de datos en suelo europeo. Permítanme destacar una vez más que la transferencia y almacenamiento de datos a gran escala por parte de una potencia extranjera, incluso si se trata de nuestros mejores amigos, es y sigue siendo por definición desproporcionada. Constituye una desviación enorme de la legislación y la práctica de la UE. El Estado de derecho reviste una importancia crucial en este contexto, y el Parlamento debe evaluar con gran detenimiento los acuerdos como el que debatimos hoy Apoyo, al igual que otros, una UE que mire firmemente al exterior y sea capaz de actuar hombro con hombro, en pie de igualdad, con los Estados Unidos. En ese contexto sólo puedo volver a subrayar que corresponde a la UE establecer los principios con los que Europa cooperará con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista, incluida la aplicación de la ley y el uso de datos recopilados con fines comerciales. El objetivo debería ser obtener un buen acuerdo, y las exigencias legales de la UE para un tratamiento equitativo, proporcionado y legal de la información personal revisten una enorme importancia y siempre deben ser mantenidas. Ahora corresponde al Consejo y a la Comisión traducir lo antes posibles estas exigencias en acciones y negociar un acuerdo que cumpla todas las expectativas de la UE y los Estados Unidos."@es21
"− Austatud juhataja! Ka mina tervitan soojalt tänast arutelu, milles parlament esitab oma ootused seoses läbirääkimiste direktiiviga. Kahtlemata on kahju, et parlament ei hääleta oma resolutsiooni üle sellel nädalal, kuid see ei peaks, ma kordan, ei peaks takistama nõukogul kavakohaselt oma otsuse tegemisega edasi minna. Parlament esitab oma seisukohad nüüd ja praegu ning ei ole saladus, et nõukogu ja komisjon on juba resolutsioonist ja selle sisust teadlikud. Ma saan sellega seoses öelda ainult, et ma hindan nii nõukogu kui ka komisjoni üles näidatavat uut koostöö vaimu selle täiskogu kaasamiseks. Nüüd, pärast läbirääkimiste direktiivi, peab kavandatav ELi-USA leping tagama võrdsed õigused, sõltumata isiku, kelle andmeid kooskõlas lepinguga töödeldakse, rahvusest. Minu küsimus on nüüd, mida see tähendab? Mis on need konkreetsed õigused sellisel juhul seoses näiteks juurdepääsu, parandamise, kustutamise, kompensatsiooni ja õigusliku hüvitisega? Palun valgustage mind! Ma tahaksin pealegi rõhutada, nagu mu kolleegidki, et proportsionaalsuse ja vajaduse põhimõtted on kavandatava lepingu puhul eriti olulised. Asjaolu, ja ma kordan veel kord, asjaolu, et finantstehinguid käsitlevate andmesõnumite profiilid mingil põhjusel ei suuda otsida sõnumite sisu, mis viib andmete edastamiseni plokkidena, ei ole võimalik tagantjärgi parandada järelevalve- ja kontrollimehhanismide abil, kuna andmekaitseõiguse aluspõhimõtteid on juba rikutud. Ausalt öeldes ma kahtlen, kas praeguse läbirääkimiste direktiivi abil õnnestub see küsimus lahendada. Tähtis on veel teada, et vastastikuse õigusabi leping ei ole piisav alus esitada taotlusi andmete saamiseks TFTP mõttes. Lõppude lõpuks ei kohaldu vastastikuse õigusabi leping kolmandate riikidega tehtavatele pangaülekannetele ning selleks oleks vaja konkreetne pank eelnevalt tuvastada, kuid TFTP põhineb rahaülekannete otsingutel. Seetõttu on otsustava tähtsusega, ja ma tahaksin seda rõhutada, seega on otsustava tähtsusega, et keskenduksime, et leida lahendus, kuidas neid lepinguid omavahel ühitada. Me võime loomulikult nõuda, et TFTP ümber tehtaks, kuid ausalt öeldes ei ole see tegelikult meie otsustada ja saan ainult tungivalt paluda, nagu kolleeg Busuttilgi, et nõukogu ja komisjon hakkaksid tegelema kohe põhimõtteliste poliitiliste otsustega. Ma ootan nii nõukogult kui ka komisjonilt selge ja siduva kohustuse võtmist teha kõik, mis on vajalik, et võtta Euroopa pinnal väljavõetavate andmete osas kasutusele püsiv õiguslikult pädev Euroopa lahendus. Lubage mul veel kord rõhutada, et andmete plokkidena välisvõimule edastamine ja tema poolt nende plokkidena säilitamine, isegi kui jutt on meie parimatest sõpradest, on ja jääb definitsiooni kohaselt ebaproportsionaalseks. Tegemist on otsustava eemaldumisega ELi õigusaktidest ja tavadest. Õigusriigi põhimõte omab otsustavat tähtsust ja parlament peab selles kontekstis selliste kavandatud lepingute, millest täna räägime, hindamisel olema äärmiselt tähelepanelik. Nagu teisedki, toetan ma tugevat väljapoole vaatavat ELi, mis on suuteline tegutsema õlg õla kõrval Ameerika Ühendriikidega selle võrdse partnerina. Selles raamistikus ei jää mul muud teha, kui veel kord rõhutada, et just EL peab kehtestama põhimõtted terrorismivastaseks koostööks USAga, sealhulgas korrakaitse ja kommertseesmärgil kogutavate andmete kasutamine. Eesmärk peaks olema leida õige lahendus ning Euroopa seaduslikud nõudmised isikliku teabe õiglaseks, proportsionaalseks ja seaduslikuks töötlemiseks on ääretult tähtsad ja neid tuleb alati au sees pidada. Nüüd on nõukogu ja komisjoni kord see võimalikult ruttu konkreetseks tegevuseks vormistada ning rääkida välja leping, mis vastab kõigile ELi ja USA ootustele."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin olen erittäin tyytyväinen tämänpäiväiseen keskusteluun, jossa parlamentti esittää neuvotteluohjeita koskevat vaatimuksensa. Se, ettei parlamentti äänestä päätöslauselmastaan tällä viikolla, on kieltämättä hyvin valitettavaa, mutta sen ei pitäisi – toistan – sen ei pitäisi estää neuvostoa etenemästä päätöksenteossa aikataulun mukaisesti. Parlamentti esittää näkemyksiään keskustelun aikana, eikä ole mikään salaisuus, että neuvosto ja komissio ovat jo täysin perillä päätöslauselmasta ja sen sisällöstä. Tässä suhteessa voin vain todeta, että arvostan sekä neuvoston että komission osoittamaa uutta yhteistyöhenkeä ja halukkuutta yhteistoimintaan parlamentin kanssa. Neuvotteluohjeiden mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen tulevalla sopimuksella on määrä varmistaa yhdenvertaiset oikeudet riippumatta sen henkilön kansallisuudesta, jonka tietoja sopimuksen nojalla käsitellään. Kysymykseni kuuluukin, mitä se merkitsee? Mitkä siinä tapauksessa ovat nämä erityisoikeudet, jotka koskevat esimerkiksi oikeutta tutustua tietoihin, niiden korjaamista ja poistamista sekä korvauksia ja muutoksenhakua? Pyydän valaistusta tähän asiaan. Lisäksi haluan kollegojeni tavoin korostaa, että suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaate ovat keskeisiä tulevan sopimuksen kannalta. Toistan vielä kerran sen tosiasian – siis tosiasian – että rahaliikenteen välitystietojen tarjoajat eivät syystä tai toisesta pysty tekemään viesteihin sisältöhakuja ja että tiedonsiirto siitä syystä tapahtuu valikoimattomasti. Näitä tietoja ei myöskään voida jälkikäteen valvonta- ja seurantajärjestelmien avulla korjata, koska tietosuojalainsäädännön perusperiaatteista on jo tällöin tingitty. Rehellisesti sanoen suhtaudun hieman epäillen siihen, ratkaistaanko tämä ongelma nykyisten neuvotteluohjeiden perusteella. Lisäksi on tärkeää tietää, että keskinäistä oikeusapua koskeva sopimus ei ole riittävä perusta terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaan liittyville tietopyynnöille. Keskinäistä oikeusapua koskevaa sopimusta ei sovelleta kolmansien maiden välisiin pankkisiirtoihin, ja se edellyttäisi tietyn pankin nimeämistä etukäteen, kun taas terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma perustuu varainsiirtojen hakuihin. Siksi haluankin painokkaasti korostaa, että on oleellista keskittyä neuvotteluissa etsimään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla näistä kahdesta voidaan tehdä yhteensopivia. Voimme tietenkin vaatia terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman uudelleensuunnittelua, mutta rehellisesti sanoen tämä ei loppujen lopuksi ole meidän käsissämme, ja siksi voin vain Simon Busuttilin tavoin kehottaa neuvostoa ja komissiota käsittelemään keskeisiä poliittisia päätöksiä viipymättä. Odotan sekä neuvostolta että komissiolta ehdotonta ja velvoittavaa sitoutumista kaikkiin sellaisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta tietojen poimimista EU:n maaperällä koskeva kestävä, oikeudellisesti perusteltu eurooppalainen ratkaisu voidaan käytännössä toteuttaa. Korostan vielä kerran, että tietojen siirtäminen ja säilyttäminen valikoimattomasti ulkovaltoja varten – vaikka kyse olisi parhaista ystävistämme – on nyt ja jatkossakin epätarkoituksenmukaista. Se on valtava poikkeus EU:n lainsäädännöstä ja käytännöstä. Oikeusvaltioperiaatteella on keskeinen merkitys, ja tässä yhteydessä parlamentin on arvioitava erityisen tarkasti tulevia sopimuksia, kuten se, josta tänään keskustelemme. Kannatan muiden tavoin vahvaa, ulospäin suuntautunutta EU:ta, joka kykenee toimimaan Yhdysvaltojen rinnalla tasaveroisena kumppanina. Tätä taustaa vasten voin vain jälleen kerran korostaa, että EU:n on määriteltävä periaatteet sille, miten se toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa terrorismin torjunnassa sekä lainvalvonnassa ja kaupalliseen tarkoitukseen kerättyjen tietojen käytössä. Tavoitteeksi pitäisi asettaa oikeellisuus, ja eurooppalaiset lainsäädännölliset vaatimukset henkilötietojen oikeudenmukaisesta, oikeasuhtaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä ovat ensisijaisia ja niitä on aina ylläpidettävä. Neuvoston ja komission tehtävä on nyt toteuttaa tämä käytännössä mahdollisimman pian ja neuvotella sopimus, joka täyttää kaikki EU:n ja Yhdysvaltojen vaatimukset."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis également du débat d’aujourd’hui, qui donnera l’occasion au Parlement d’exprimer ses attentes concernant les lignes directrices de la négociation. Que le Parlement ne vote pas sur sa résolution cette semaine est certainement très malheureux, mais cela ne doit pas, je le répète, cela ne doit pas décourager le Conseil de poursuivre le processus d’adoption comme prévu. Les vues du Parlement sont exprimées au fur et à mesure que nous parlons, et le fait que le Conseil et la Commission soient déjà parfaitement conscients de la résolution et de son contenu n’est pas un secret. Dans ce contexte, je ne puis que dire combien j’apprécie le nouvel esprit de coopération dont on fait preuve tant le Conseil que la Commission dans leurs relations avec cette Assemblée. Désormais, suite aux lignes directrices du mandat de négociation, l’accord UE-États-Unis envisagé doit garantir des droits sur un pied d’égalité, quelle que soit la nationalité d’une personne dont les données sont traitées en vertu de l’accord. Ma question aujourd’hui est celle-ci: qu’est-ce que cela veut dire? Quels sont ces droits spécifiques dans ce cas en matière, par exemple, d’accès, de rectification, de suppression, de compensation et de recours? Veuillez éclairer ma chandelle. En outre, je voudrais souligner, comme l’ont fait mes collègues, que les principes de la proportionnalité et de la nécessité sont cruciaux dans l’accord envisagé. Le fait, je le répète une fois encore, le fait que les profils de mesure des données financières soient incapables, pour une quelconque raison, de rechercher le contenu des messages entraînant le transfert de données en vrac ne peut être rectifié ultérieurement par des mécanismes de supervision et de contrôle, dans la mesure où des principes élémentaires de la législation en matière de protection de données ont déjà été intégrés. Pour être honnête, je doute assez que les lignes directrices actuelles du mandat de négociations permettent de régler cette question. De plus, il est important de savoir que l’accord sur l’entraide judiciaire n’est pas une base adéquate relativement aux demandes d’obtention de données aux fins du TFTP. Après tout, l’accord sur l’entraide judiciaire ne s’applique pas aux transferts bancaires entre pays tiers et il demanderait une identification préalable d’une banque spécifique, alors que le TFCP est basé sur des recherches de transferts de fonds. Il est donc crucial, et je voudrais insister sur ce point, il est donc crucial que les négociations se concentrent sur une solution qui rende l’un compatible avec l’autre. Nous pouvons bien sûr insister sur une refonte du TFTP, mais, franchement, en fin de compte, cela n’est pas vraiment entre nos mains. Aussi ne puis-je que prier instamment le Conseil et la Commission, ainsi que l’a fait M. Busuttil, de s’attaquer sans attendre aux décisions politiques fondamentales. J’attends un engagement clair et contraignant de la part et du Conseil et de la Commission en vue d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour l’introduction effective d’une solution durable, juridiquement saine, européenne, concernant l’extraction de données sur le sol européen. Permettez-moi de souligner une fois encore que le transfert vers et le stockage de données en vrac par une puissance étrangère, même s’il s’agit de nos meilleurs amis, sont et restent, par définition, disproportionnés. Ils marquent un changement de cap radical par rapport à la législation et la pratique de l’Union. L’État de droit est extrêmement important et, dans ce contexte, le Parlement doit se montrer extrêmement attentif dans l’examen d’accords envisagés comme celui dont nous discutons aujourd’hui. Comme d’autres, je suis favorable à une Union européenne forte et tournée vers l’extérieur, capable d’agir épaule contre épaule, sur un pied d’égalité avec les États-Unis. Dans ce cadre, je ne peux que souligner une fois encore que c’est à l’Union qu’il appartient de définir les principes de la coopération européenne avec les États-Unis à des fins de lutte contre le terrorisme, y compris sur la mise en application de la loi et l’utilisation de données collectées à des fins commerciales. L’objectif doit consister à parvenir à nos fins et les demandes judiciaires européennes concernant le traitement équitable, proportionné et légal des informations à caractère personnel revêtent une importance essentielle. Il conviendra de toujours les maintenir. C’est désormais au Conseil et à la Commission de traduire cela en action concrète aussi vite que possible et de négocier un accord qui réponde à l’ensemble des attentes européennes et américaines."@fr8
"Elnök úr, én is nagyon üdvözlöm a mai vitát, amelyben a Parlament meghatározza a tárgyalási irányelvekkel szembeni elvárásait. Az a tény, hogy a Parlament ezen a héten nem szavaz az állásfoglalásáról, igen sajnálatos, de a Tanácsnak nem tilthatja meg, ismétlem, nem tilthatja meg, hogy az elfogadás a menetrend szerint történjen. A Parlament véleménye előterjesztésre kerül, és nem titok, hogy a Tanács és a Bizottság már teljes egészében ismeri az állásfoglalást és annak tartalmát. Ebben a tekintetben csak azt mondhatom, hogy értékelem azt az új együttműködési szellemet, amit a Tanács és a Bizottság a Parlamenttel szemben tanúsított. Most, a tárgyalási irányelvet követve az EU és az Egyesült Államok közötti tervezett megállapodásnak egyenlő alapon kell jogokat biztosítania, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű az a személy, akinek az adatait a megállapodással összefüggésben feldolgozzák. Kérdésem pedig most az, hogy ez mit jelent. Mik ezek a konkrét jogok például a hozzáférés, a kiigazítás, a törlés, a kompenzáció és a jogorvoslat tekintetében? Kérem, adjanak felvilágosítást erről. Kollégáimhoz hasonlóan szeretném hangsúlyozni továbbá, hogy az arányosság és a szükségesség elve a tervezett megállapodás esetében kulcsfontosságú. A tény, még egyszer ismétlem, a tény, hogy a pénzügyi mérési adat profilok – valamilyen okból – nem teszik lehetővé az üzenetek tartalmában való keresést, megakadályozza, hogy a tömeges adattovábbítás felügyeleti és ellenőrzési mechanizmusokkal később korrigálható legyen, ahogyan az adatvédelmi jogszabály alapelvei ezt előírják. Őszintén szólva vannak kétségeim afelől, hogy ezt a kérdést a jelenlegi tárgyalási irányelvek alapján meg fogják oldani. Fontos továbbá annak ismerete, hogy a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás nem képez megfelelő alapot a TFTP céljából történő adatszerzési kérelmekhez. Mindent egybevetve a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás nem vonatkozik a harmadik országok közötti banki átutalásokra és az adott bank előzetes azonosítását igényelné, mivel a TFCP a pénzátutalásokra vonatkozó kereséseken alapul. Ezért alapvető fontosságú, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezért alapvető fontosságú, hogy a tárgyalások arra összpontosuljanak, hogy hogyan lehet megoldást találni arra, hogy az egyiket a másikkal összeegyeztessék. Természetesen ragaszkodhatunk a TFTP átalakításához, de legyünk őszinték, végül is ez valójában nem a mi kezünkben van, ezért Busuttil úrhoz hasonlóan csak arra bíztathatom a Tanácsot és a Bizottságot, hogy haladéktalanul foglalkozzon az alapvető politikai határozatokkal. Mind a Tanács, mind pedig a Bizottság részéről egyértelmű és kötelező érvényű kötelezettségvállalást várok arra vonatkozóan, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adatkinyerés tekintetében európai területen ténylegesen tartós, jogilag megalapozott európai megoldást vezessenek be. Engedjék meg, hogy ismételten hangsúlyozzam, hogy a tömeges adatok továbbítása és tárolása egy idegen hatalom számára, még akkor is, ha ez legjobb barátainkat érinti, lényegénél fogva továbbra is aránytalan. Óriási elhajlást jelent az uniós jogszabályoktól és gyakorlattól. A jogállamiság alapvető fontosságú, és ebben a vonatkozásban a Parlamentnek rendkívül elővigyázatosnak kell lennie az olyan tervezett megállapodások vizsgálatánál, mint amelyről ma vitázunk. Másokhoz hasonlóan támogatom az erős, kifelé nyitott EU-t, amely képes arra, hogy egyenlő partnerként, vállvetve lépjen fel az Egyesült Államok mellett. Ebben a keretben csak újra hangsúlyozni tudom, hogy az EU-nak kell meghatároznia, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben, többek között a jogszabályok érvényesítése és a kereskedelmi célokból összegyűjtött adatok felhasználása terén milyen elvek alapján fog együttműködni az Egyesült Államokkal. Ezeknek az elveknek a helyes meghatározását kell célul kitűzni, és a személyes adatok tisztességes, arányos és jogszerű feldolgozására vonatkozó európai jogi követelmények kiemelkedő jelentőségűek, amelyeket mindig támogatni kell. Most a Tanácson és a Bizottságon a sor, hogy ezeket a lehető leghamarabb konkrét intézkedésre váltsa, és olyan megállapodást kössön, amely mind az EU, mind pedig az Egyesült Államok elvárásainak megfelel."@hu11
"Signor Presidente, anch’io accolgo con grande favore la discussione odierna, in cui il Parlamento delineerà le proprie aspettative rispetto alle direttive sui negoziati. Il fatto che il Parlamento non metterà ai voti la propria risoluzione questa settimana è, naturalmente, estremamente increscioso, ma non deve – lo ripeto – non deve impedire al Consiglio di procedere come da programma. I pareri del Parlamento vengono espressi nel corso della discussione in Aula, e non è un mistero che il Consiglio e la Commissione sono già pienamente consapevoli della risoluzione e dei suoi contenuti. In tal senso, posso solo dichiarare che apprezzo il nuovo spirito di collaborazione dimostrato sia dal Consiglio che dalla Commissione, nei confronti di questa Assemblea. Ora, a seguito della direttiva di negoziato, l’accordo previsto tra Unione europea e Stati Uniti deve garantire i diritti su basi paritarie, indipendentemente dalla nazionalità della persona i cui dati vengono trattati ai sensi dell’accordo stesso. Mi domando cosa significhi tutto ciò. Quali sono i diritti specifici in tal caso, ad esempio, relativamente all’accesso, la rettifica, la cancellazione, la compensazione e il ricorso giudiziario? Vi prego di illuminarmi a riguardo. Inoltre, desidero sottolineare, come hanno fatto i miei colleghi, che i principi di proporzionalità e necessità sono cruciali per l’accordo in questione. Il fatto che i profili dei dati di misurazione finanziaria non possano, per qualunque motivo, essere utilizzati nelle ricerche sul contenuto della messaggistica che conduce al trasferimento di masse di dati non può essere successivamente rettificato da meccanismi di gestione e controllo, poiché i principi di base della legislazione in materia di protezione dei dati sono già stati previsti. A essere sincero, nutro dei dubbi sul fatto che la questione si possa risolvere sulla base delle attuali direttive di negoziato. Inoltre, è importante comprendere che l’accordo sull’assistenza legale reciproca non è una base adeguata per le richieste di dati allo scopo del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Dopo tutto, l’accordo relativo all’assistenza legale reciproca, non riguarda i trasferimenti bancari tra paesi terzi, e richiederebbe l’identificazione preliminare di una banca specifica, mentre il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi si basa su ricerche di trasferimenti di fondi. Pertanto, si tratta di una questione assolutamente cruciale, e desidero rimarcare che è dunque essenziale che i negoziati siano incentrati sull’identificazione di una soluzione che renda l’uno compatibile con l’altro. Naturalmente, possiamo insistere affinché il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi venga ridisegnato, ma, in effetti, la questione esula dal nostro controllo e, pertanto, posso solo esortare il Consiglio e la Commissione, come ha fatto l’onorevole Busuttil, affinché affrontino senza indugi le decisioni politiche fondamentali. Mi aspetto un impegno deciso e vincolante sia da parte del Consiglio che della Commissione a intraprendere quanto necessario per introdurre una soluzione europea duratura e giuridicamente valida all’estrazione di dati in territorio europeo. Vorrei ribadire nuovamente che il trasferimento di masse di dati a una potenza straniera e la loro conservazione, anche qualora si tratti dei nostri migliori amici, è per definizione un elemento di squilibrio che segna un profondo divario rispetto alla legislazione e alle prassi in vigore in Europa. Lo stato di diritto è di cruciale importanza in tale contesto, e il Parlamento deve essere molto cauto nel valutare gli accordi come quello che oggi stiamo discutendo. Così come altri, anch’io sostengo un’Unione europea forte e aperta al mondo esterno, capace di intervenire alla stessa stregua degli Stati Uniti, in una situazione di parità. In un tale contesto, posso solo tornare a ribadire che è l’Unione europea a dover stabilire delle regole su come l’Europa possa collaborare con gli Stati Uniti in materia di antiterrorismo, compresa l’applicazione della legge e l’utilizzo di dati per scopi commerciali. L’obiettivo deve essere quello di agire nel miglior modo possibile, e le richieste legali europee per un trattamento equo, proporzionato e legale dei dati personali sono di importanza fondamentale e devono essere difese. Ora spetta al Consiglio e alla Commissione tradurle quanto prima in un’azione concreta, e negoziare un accordo che soddisfi tutte le aspettative dell’Unione europea e degli Stati Uniti."@it12
"Pone pirmininke, aš taip pat labai palankiai vertinu šiandienos diskusijas, kuriose Parlamentas išdėstys savo lūkesčius, susijusius su derybų gairėmis. Tikrai labai gaila, kad Parlamentas šią savaitę nebalsuos dėl savo rezoliucijos, tačiau tai neturėtų, kartoju, neturėtų sukliudyti Tarybai priimti savo sprendimo kaip planuota. Parlamento nuomonės išreiškiamos mums bekalbant, ir nėra jokios paslapties, kad Taryba ir Komisija jau puikiai informuotos apie rezoliuciją ir jos turinį. Šiuo požiūriu galiu tik pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi nauja bendradarbiavimo dvasia, kurią parodė ir Taryba, ir Komisija bendraudamos su šiais rūmais. Vadovaujantis derybų gairėmis, numatomame ES ir JAV susitarime teisės turi būti užtikrinamos lygiomis sąlygomis, nepriklausomai nuo asmens, kurio duomenys tvarkomi pagal susitarimą, pilietybės. Taigi mano klausimas toks: ką tai reiškia? Kokios tos konkrečios teisės, susijusios su, pvz., prieiga, ištaisymu, panaikinimu, žalos atlyginimu ir teisių gynimu? Prašau mane apšviesti šiuo klausimu. Be to, kaip ir mano kolegos, norėčiau pabrėžti, kad proporcingumo ir būtinumo principai yra pagrindiniai numatomo susitarimo aspektai. Ta aplinkybė, kartoju dar kartą, ta aplinkybė, kad finansinių mokėjimų pranešimų duomenų modeliai neleidžia – nesvarbu, dėl kokios priežasties – atlikti pranešimų turinio paieškos, todėl vykdomas masinis duomenų perdavimas, negali būti vėliau atitaisyta taikant priežiūros ir kontrolės priemones, kadangi pagrindiniams duomenų apsaugos teisės principams jau iškilęs pavojus. Atvirai kalbant, truputį abejoju, ar šis klausimas bus išspręstas remiantis dabartinėmis derybų gairėmis. Be to, svarbu suprasti, kad susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos nėra tinkamas pagrindas prašyti duomenų TFSP tikslais. Juk susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos netaikomas trečiųjų šalių bankiniams pavedimams, todėl pirmiausia reikėtų nustatyti konkretų banką, o TFSP pagrįsta pervedamų lėšų paieška. Todėl labai svarbu, ir norėčiau tai pabrėžti, labai svarbu, kad derybų metu pirmiausia būtų siekiama rasti sprendimą, kaip suderinti abu dalykus. Aišku, galime primygtinai reikalauti pertvarkyti TFSP, tačiau galų gale tai tikrai ne mūsų valioje, todėl, kaip ir S. Busuttil, galiu tik paraginti Tarybą ir Komisiją nedelsiant imtis pagrindinių politinių sprendimų. Tikiuosi, kad Taryba ir Komisija prisiims aiškų ir privalomą įsipareigojimą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų efektyviai rastas ilgalaikis ir teisiškai pagrįstas sprendimas Europos lygmeniu, susijęs su duomenų atrinkimu Europos teritorijoje. Leiskite dar kartą pabrėžti, kad masinis duomenų perdavimas ir saugojimas užsienio valstybėje, net jei kalbame apie mūsų geriausius draugus, iš esmės yra ir bus neproporcingas. Tai reiškia didžiulį nukrypimą nuo ES teisės aktų ir praktikos. Teisės viršenybė yra svarbiausias principas ir tokiomis sąlygomis Parlamentas turi ypač rūpestingai vertinti numatomus susitarimus, kaip ir tą, dėl kurio diskutuojame šiandien. Kaip ir kiti, palaikau stiprią, į išorinį pasaulį orientuotą ES, gebančią glaudžiai bendradarbiauti su JAV kaip lygiavertė partnerė. Tokiomis aplinkybėmis galiu tik dar kartą pabrėžti, kad pati ES turi nustatyti principus, kaip Europa bendradarbiaus su JAV kovos su terorizmu srityje, įskaitant teisėsaugos institucijas ir duomenų, surinktų komerciniais tikslais, naudojimą. Turi būti siekiama padaryti viską tinkamai, o Europos teisiniai reikalavimai dėl sąžiningo, proporcingo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo yra ypač svarbūs ir jų visada turi būti laikomasi. Dabar Taryba ir Komisija turi kuo skubiau imtis konkrečių veiksmų ir derėtis dėl susitarimo, kuris pateisintų visus ES ir JAV lūkesčius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Arī es ļoti atzinīgi vērtēju šodienas debates, kurās Parlaments izklāstīs savas cerības attiecībā uz sarunu risināšanas norādījumiem. Protams, ir ļoti žēl, ka Parlaments šonedēļ nebalsos par savu rezolūciju, taču tam nevajadzētu — un es atkārtoju — tam nevajadzētu atturēt Padomi no virzīšanās uz priekšu atbilstoši grafikam. Šeit runājot, mēs paužam Parlamenta uzskatus, un nav noslēpums, ka Padomei un Komisijai jau ir ļoti labi zināma šī rezolūcija un tās saturs. Šajā saistībā es varu tikai pateikt to, ka es novērtēju jauno sadarbības garu, kādu izrāda gan Padome, gan Komisija, lai sadarbotos ar Parlamentu. Pašlaik saskaņā ar sarunu risināšanas norādījumiem iecerētajam ES un ASV nolīgumam ir jānodrošina vienlīdzīgas tiesības neatkarīgi no tās personas tautības, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo nolīgumu. Mans jautājums ir šāds: ko tas nozīmē? Kādas šajā gadījumā ir šīs īpašās tiesības saistībā ar, piemēram, piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu, kompensāciju un pārsūdzības mehānismu? Lūdzu, pastāstiet man to! Turklāt es, tāpat kā mani kolēģi, vēlos uzsvērt, ka attiecībā uz iecerēto nolīgumu izšķiroši ir samērīguma un vajadzības principi. To — un es vēlreiz atkārtoju — to, ka finanšu rādītāju datu profili jebkāda iemesla dēļ nespēj izmeklēt šo ziņojumu saturu un tādēļ vajadzīga masveida datu pārsūtīšana, pēc tam vairs nevar labot ar uzraudzības un kontroles mehānismiem, jo datu aizsardzības tiesības aktu pamatprincipi jau ir pārkāpti. Godīgi sakot, man ir zināmas šaubas, vai šis jautājums tiks atrisināts, pamatojoties uz pašreizējiem sarunu risināšanas norādījumiem. Turklāt ir svarīgi zināt, ka nolīgums par savstarpēju juridisko palīdzību nav adekvāts pamats pieprasījumiem, lai saņemtu datus mērķiem. Galu galā, nolīgums par savstarpēju juridisko palīdzību neattiecas uz banku pārvedumiem starp trešām valstīm, un tas prasītu noteiktas bankas iepriekšēju identificēšanu, turpretim ir pamatota uz naudas pārskaitījumu meklēšanu. Tāpēc ir būtiski — un es gribētu to uzsvērt — ir būtiski, lai sarunas būtu koncentrētas uz tāda risinājuma meklēšanu, kas abus instrumentus padarītu saderīgus. Protams, mēs varam uzstāt uz pārveidi, taču, atklāti sakot, tas patiesībā nav atkarīgs no mums, un tāpēc es varu tikai mudināt Padomi un Komisiju, kā to darīja kungs, uzreiz pievērsties galvenajiem politiskajiem lēmumiem. Es ceru uz skaidru un saistošu Padomes un Komisijas apņemšanos veikt visu nepieciešamo, lai efektīvi ieviestu ilgtspējīgu, juridiski pareizu Eiropas risinājumu datu iegūšanai Eiropā. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka masveida datu pārsūtīšana un saglabāšana ārvalstīs, pat ja tas attiecas uz mūsu labākajiem draugiem, pēc definīcijas ir un paliek nesamērīga. Tas iezīmē milzīgu atkāpšanos no Eiropas tiesību aktiem un prakses. Tiesiskums ir izšķiroši svarīgs, un šajā kontekstā Parlamentam jābūt ārkārtīgi piesardzīgam, izvērtējot iecerētos nolīgumus, kā, piemēram, to, kuru mēs šodien apspriežam. Tāpat kā citi, es atbalstu spēcīgu un atvērtu Eiropas Savienību, kas kā līdzvērtīga partnere spēj cieši sadarboties ar ASV. Šajā kontekstā es varu tikai vēlreiz uzsvērt, ka tā ir Eiropa, kurai jānosaka vadlīnijas Eiropas sadarbībai ar ASV pretterorisma nolūkos, ieskaitot tiesību aizsardzību un apkopoto datu izmantošanu komerciāliem mērķiem. Būtu jāpanāk, lai tas tiek pareizi saprasts un Eiropas prasības par taisnīgu, proporcionālu un tiesisku personiskās informācijas nodošanu kā ārkārtīgi būtiskas tiek vienmēr ievērotas. Padomes un Komisijas uzdevums ir to pārvērst konkrētā darbībā, panākot vienošanos, kas piepildīs visas ES un ASV cerības."@lv13
"Mr President, I too very much welcome today’s debate where Parliament will set out its expectations with regard to the negotiations directives. The fact that Parliament will not vote on its resolution this week is clearly very unfortunate but it should not, and I repeat, it should not inhibit Council from going ahead with the adoption as scheduled. Parliament’s views are being put forward as we speak, and it is no secret that Council and the Commission are already fully aware of the resolution and its content. In this respect I can only say that I do appreciate the new spirit of cooperation demonstrated by both the Council and the Commission to engage with this House. Now following the negotiations directive, the envisaged EU-US agreement is to ensure rights on an equal basis, regardless of the nationality of any person whose data are processed in accordance with the agreement. Now, my question is, what does that mean? What are these specific rights in that case in relation to, for example, access, rectification, deletion, compensation and redress? Please enlighten me here. Furthermore, I would like to underline, like my colleagues did, that the principles of proportionalities and necessity are key to the envisaged agreement. The fact, and I repeat it once more, the fact that financial measuring data profiles are unable, for whatever reason, to search the content of the messages leading to the transfer of data in bulk cannot be subsequently rectified by mechanisms of oversight and control, as basic principles of data protection law have already been compromised. To be honest I do have some doubts whether this issue is going to be solved on the basis of the current negotiations directives. Furthermore, it is important to know that the agreement on mutual legal assistance is not an adequate basis for requests to obtain data for the purposes of the TFTP. After all the agreement on mutual legal assistance does not apply to bank transfers between third countries and it would demand prior identification of a specific bank whereas the TFCP is based on searches for fund transfers. It is therefore crucial, and I would like to stress that, it is therefore crucial that negotiations focus on finding a solution to make one compatible with the other. We can, of course, insist on a redesign of the TFTP but honestly in the end this is not in our hands really and I can therefore only urge the Council and the Commission, like Mr Busuttil did, to address the fundamental policy decisions straight away. I do expect a clear and binding commitment on the part of both the Council and the Commission to undertake all that is necessary to effectively introduce a durable, legally sound, European solution to the extraction of data on European soil. Let me stress once more that the transfer and storage of data in bulk to a foreign power, even if it concerns our best friends, is and remains by definition, disproportionate. It marks a huge departure from EU legislation and practice. The rule of law is crucially important and in this context Parliament must be extremely mindful in assessing envisaged agreements such as the one we are discussing today. I do support, like others, a strong outwards-looking EU that is capable of acting shoulder to shoulder, as an equal partner, with the US. In that framework I can only underline once more that it is the EU that needs to lay down the principles on how Europe will cooperate with the US for counterterrorism purposes, including law enforcement and the use of data collected for commercial ends. Getting it right should be the objective, and the European legal demands for the fair, proportionate and lawful processing of personal information are of paramount importance and must always be upheld. Now it is for the Council and the Commission to put this into concrete action as soon as possible and to negotiate an agreement that meets all of the EU and US expectations."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben heel blij dat we vandaag een debat voeren waarin het Parlement uiteen kan zetten welke verwachtingen het koestert met betrekking tot de richtsnoeren voor de onderhandelingen. Dat het Parlement deze week niet over deze resolutie zal stemmen is inderdaad een ongelukkige omstandigheid, maar dat mag de Raad beslist niet ontmoedigen om deze richtsnoeren overeenkomstig het voorgenomen tijdsschema aan te nemen. De standpunten van het Parlement zullen blijken uit onze interventies, maar het is al lang bekend dat de Raad en de Commissie precies weten wat de resolutie inhoudt. Ik moet in dit opzicht toegeven dat ik de bereidheid tot samenwerking zoals de Raad en de Commissie die nu tonen ten zeerste waardeer. Overeenkomstig het mandaat moet de te sluiten EU/VS-overeenkomst voor iedereen gelijke rechten garanderen, ongeacht de nationaliteit van de mensen wier gegevens op basis van die zelfde overeenkomst worden verwerkt. Nu luidt mijn vraag: wat betekent dit? Wat betekenen zulke specifieke rechten als het gaat om – bijvoorbeeld – toegang, rectificatie, schrapping, schadevergoeding en verhaalsrecht? Ik zou dat graag willen weten. Ik wil er verder, net als mijn collega’s, graag op wijzen dat proportionaliteit en noodzakelijkheid de kernprincipes van deze overeenkomst moeten zijn. Profielen voor het meten van financiële gegevens zijn om de één of andere reden niet in staat te zoeken in de inhoud van de betalingsberichten die aanleiding geven tot de bulktransfer van gegevens. Ik herhaal nog maar eens dat je daarvoor niet achteraf kunt compenseren via toezicht- en controlemechanismen – de grondbeginselen van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zijn dan immers al geschonden. Om eerlijk te zijn betwijfel ik of we dit probleem op basis van de huidige onderhandelingsrichtsnoeren kunnen oplossen. Het is verder van belang te beseffen dat het akkoord over wederzijdse juridische bijstand onvoldoende houvast biedt voor verzoeken tot het verkrijgen van gegevens ten behoeve van het TFTP. Deze overeenkomst is immers niet van toepassing op bankovermakingen tussen derde landen. Het is dus noodzakelijk eerst een specifieke bank te noemen. Het TFTP daarentegen is gebaseerd op de zoekacties naar fondsenoverdrachten. Het is daarom van cruciaal belang – en ik wil dit punt graag benadrukken – dat er bij de onderhandelingen gekeken wordt naar een oplossing die beide aspecten met elkaar verenigbaar maakt. We zouden kunnen eisen dat het TFTP geheel nieuw wordt vormgegeven, maar dat is uiteindelijk niet aan ons. Daarom kan ik, net als de heer Busuttil, er bij de Raad en de Commissie alleen op aandringen dat ze de onderliggende beleidsbeslissingen meteen aan de orde brengen. Ik verwacht van de Raad en de Commissie wel dat ze beloven al het nodige te ondernemen om een duurzame, juridisch doorwrochte Europese oplossing te vinden voor het opvragen van gegevens binnen Europees grondgebied. Ik wijs er opnieuw op dat de doorgifte van gegevens in bulk aan een vreemde mogendheid en de opslag van die gegevens door die mogendheid – ook al behoort die tot onze beste vrienden – op zich disproportioneel is en altijd zal zijn. Een dergelijke handelswijze wijkt sterk af van de EU-wetgeving en de usance alhier. Het primaat van het recht is van cruciaal belang. Daarom moet het Europees Parlement steeds heel alert zijn bij het evalueren van voorgenomen overeenkomsten van het type zoals we nu bespreken. Net als anderen, sta ik voor een sterke en open EU die goed in staat is om op voet van gelijkheid met de VS samen te werken. Ik moet er daarom opnieuw op wijzen dat het aan de EU is om aan te geven op basis van welke principes Europa met de VS in het kader van de terrorismebestrijding wil samenwerken, ook als het gaat om rechtshandhaving en het gebruik van gegevens die voor handelsdoeleinden zijn verzameld. Waar het om gaat is dat we dit goed doen. Europese eisen met betrekking tot een eerlijke, proportionele en juridisch correcte behandeling van persoonlijke gegevens zijn van fundamenteel belang, en daar kan niet aan worden getornd. Het is nu aan de Raad en de Commissie om te dien einde zo snel mogelijk concrete actie te ondernemen en een akkoord te bereiken over een overeenkomst die aan alle verwachtingen van zowel de EU als de VS voldoet."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja również cieszę się z dzisiejszej debaty, podczas której Parlament określi swoje oczekiwania w odniesieniu do dyrektyw negocjacyjnych. Źle się składa, że Parlament nie będzie głosował nad rezolucją w tym tygodniu, ale nie powinno to, powtarzam, nie powinno to powstrzymywać Rady od kontynuowania prac zgodnie z harmonogramem. Stanowisko Parlamentu przedstawiamy w naszych wystąpieniach i nie jest tajemnicą, że Rada i Komisja są w pełni świadome rezolucji i jej treści. W tej kwestii mogę jedynie powiedzieć, że doceniam nowego ducha współpracy z Izbą, jaki wykazała zarówno Rada, jak i Komisja. Teraz, po przyjęciu dyrektywy negocjacyjnej, planowane porozumienie UE-USA ma zapewnić wszystkim równe prawa, niezależnie od narodowości osoby, której dane są przetwarzane na podstawie porozumienia. Moje pytanie jest wobec tego następujące: co to oznacza? Jakie są zatem te konkretne prawa, jeśli chodzi na przykład o dostęp, poprawianie, usuwanie, rekompensatę i środki odwoławcze? Proszę mnie oświecić w tym względzie. Ponadto pragnę podkreślić, podobnie jak moi koledzy i koleżanki, że zasady proporcjonalności i konieczności są kluczowe dla planowanego porozumienia. Fakt – powtarzam raz jeszcze – fakt, że profile systemów finansowych nie są w stanie z jakiegoś powodu przeszukiwać treści informacji, prowadzących do przekazu danych masowych, nie może następnie być skorygowany przez mechanizmy nadzoru i kontroli, ponieważ podstawowe zasady prawa ochrony danych zostały już narażone na szwank. Szczerze mówiąc, mam pewne wątpliwości co do tego, czy sprawa zostanie rozwiązana na podstawie obecnych dyrektyw negocjacyjnych. Ponadto musimy pamiętać, że porozumienie o wzajemnej pomocy prawnej nie stanowi właściwej podstawy do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych dla celów TFTP. Przede wszystkim, porozumienie o wzajemnej pomocy prawnej nie ma zastosowania do przekazów bankowych pomiędzy krajami trzecimi i należałoby najpierw ustalić, o jaki bank konkretnie chodzi, gdy tymczasem PCTF działa w oparciu o transfery kapitału. Dlatego kluczowe jest, i pragnę to podkreślić, by negocjacje skoncentrowano na znalezieniu takiego rozwiązania, które pozwoli połączyć jedno z drugim. Możemy oczywiście nalegać na zmianę profilu TFTP, ale szczerze mówiąc, nie leży to w naszej gestii i dlatego mogę jedynie naciskać na Radę i Komisję, podobnie jak pan poseł Busuttil, by bezzwłocznie zajęły się decyzjami dotyczącymi fundamentalnych zasad. Oczekuję jasnego i wiążącego zobowiązania ze strony zarówno Rady, jak i Komisji, że podejmą wszystkie działania konieczne dla skutecznego wprowadzenia zgodnego z prawem europejskim rozwiązania w sprawie pobierania danych na ziemi europejskiej. Podkreślam raz jeszcze, że przesyłanie do obcego mocarstwa danych i przechowywanie ich tam, nawet jeśli mocarstwem tym jest nasz najlepszy przyjaciel, z definicji jest i pozostanie nieproporcjonalne i oznacza odejście od europejskiego prawodawstwa i praktyki. Przestrzeganie prawa jest najważniejsze i w tym duchu Parlament musi niezwykle rozważnie oceniać planowane porozumienia, jak na przykład to, o którym mówimy dzisiaj. Podobnie jak inni, popieram szeroko otwartą UE, zdolną działać ramię w ramię z USA, jak równy partner. W tym kontekście mogę tylko raz jeszcze podkreślić, że to UE musi ustalić zasady, na jakich Europa będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w zwalczaniu terroryzmu, w tym kwestie związane z egzekwowaniem prawa i wykorzystywaniem danych zgromadzonych dla celów gospodarczych. Prawidłowe ustalenie tych zasad powinno być głównym celem, zaś europejskie żądania dotyczące uczciwego, proporcjonalnego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mają fundamentalne znaczenie i należy ich bronić. W gestii Rady i Komisji jest, by jak najszybciej przekształcić je w konkretne działanie i wynegocjować porozumienie, które spełni wszystkie oczekiwania UE i USA."@pl16
"Senhor Presidente, saúdo igualmente o debate de hoje, em que o Parlamento definirá as suas expectativas com respeito às directrizes de negociação. É de lamentar o facto de o Parlamento não votar a sua resolução esta semana, mas não deverá, volto a dizê-lo, inibir o Conselho de avançar, como previsto, com a aprovação. As opiniões do Parlamento são apresentadas quando usamos da palavra, e não é segredo nenhum que o Conselho e a Comissão já conhecem perfeitamente a resolução e o seu conteúdo. A este respeito, posso apenas dizer que saúdo o novo espírito de cooperação demonstrado tanto pelo Conselho como pela Comissão nas relações de trabalho com esta Assembleia. Agora, na sequência das directrizes de negociação, o acordo previsto UE-EUA deverá assegurar direitos numa base de igualdade, independentemente da nacionalidade de qualquer pessoa cujos dados estejam a ser tratados em conformidade com o novo acordo. Ora a minha pergunta é precisamente: que quer isso dizer? Nesse caso, que direitos específicos são esses em relação a, por exemplo, acesso, rectificação, eliminação, compensação e acção judicial? Por favor, esclareçam-me. Além do mais, gostaria de salientar, como os meus colegas o fizeram, que os princípios de proporcionalidade e necessidade são fundamentais para o acordo em causa. O facto de, e repito-o mais uma vez, o facto de os perfis de dados relativos a mensagens de pagamentos não poderem, por qualquer motivo, procurar o conteúdo de mensagens, conduzindo à transferências de dados em bruto, não pode ser posteriormente rectificado por mecanismos de supervisão e controlo, uma vez que os princípios da legislação em matéria de protecção de dados já ficaram comprometidos. Para ser honesta, tenho as minhas dúvidas de que esta questão venha a ser resolvida com base nas actuais directrizes de negociação. Além do mais, é importante saber que o acordo sobre auxílio judiciário mútuo não constitui a base adequada para pedidos com vista à obtenção de dados para efeitos do TFTP. Afinal de contas, o acordo sobre auxílio judiciário mútuo não se aplica às transferências bancárias entre países terceiros e exigiria a identificação prévia de um banco específico, ao passo que o TFCP se baseia em transferências de fundos. É pois fundamental, e gostaria de o salientar, que as negociações se concentrem na procura de uma solução capaz de os tornar compatíveis. Podemos, obviamente insistir na reconcepção do TFTP, mas francamente, esta é uma questão que não está nas nossas mãos e, por conseguinte, posso apenas instar o Conselho e a Comissão, como o senhor deputado Busuttil fez, a debruçarem-se de imediato sobre as decisões políticas de base. Espero sinceramente que tanto o Conselho como a Comissão se comprometam de forma inequívoca e vinculativa a dar os passos necessários no sentido de se encontrar de facto uma solução europeia duradoura, consistente do ponto de vista jurídico, para a extracção de dados em território europeu. Permitam-me que sublinhe mais uma vez que a transferência e armazenagem de dados de grande dimensão para um país estrangeiro, mesmo que estejam em causa os nossos melhores amigos, é e continuará a ser, por definição, desproporcionada. Marca uma distância enorme entre a legislação da UE e a prática. O Estado de direito é absolutamente importante e, neste contexto, o Parlamente tem de ser extremamente cuidadoso na avaliação de acordos como o que estamos a debater hoje. Apoio, como outros o fazem, uma UE forte e aberta, que seja capaz de actuar lado a lado, como parceiro igual, com os Estados Unidos. Nesse quadro, resta-me apenas insistir mais uma vez na necessidade de ser a UE a estabelecer os princípios subjacentes à cooperação entre a Europa e os EUA para efeitos de combate ao terrorismo, incluindo o controlo da aplicação da lei e o uso de dados reunidos para fins comerciais. Fazer com que as coisas corram bem deve ser o objectivo, e a verdade é que as exigências legítimas europeias com vista a um tratamento justo, proporcionado e legal da informação pessoal revestem-se da maior importância e devem sempre ser apoiadas. Cabe agora ao Conselho e à Comissão pôr isto em prática logo que possível e negociar um acordo que satisfaça todas as expectativas da UE e dos EUA."@pt17
"Dle preşedinte, şi eu salut din toată inima dezbaterea de astăzi în care Parlamentul îşi va determina aşteptările în ceea ce priveşte directivele de negociere. Faptul că Parlamentul nu va vota în această săptămână privind rezoluţia sa este un eveniment foarte nefericit, dar nu ar trebui, şi repet, nu ar trebui să inhibe Consiliul să meargă înainte cu adoptarea, aşa cum s-a programat. Opiniile Parlamentului se prezintă chiar în acest moment şi nu este niciun secret faptul că Consiliul şi Comisia sunt pe deplin conştiente de rezoluţie şi de conţinutul său. În această privinţă, pot doar să spun că apreciez noul spirit de cooperare demonstrat atât de Consiliu, cât şi de Comisie, de se angaja alături de această Cameră. Acum, ca urmare a directivei de negociere, acordul prevăzut între SUA şi UE este de a asigura drepturi pe o bază egală, indiferent de naţionalitatea oricărei persoane pentru care se procesează datele în conformitate cu acordul. Acum, întrebarea mea este, ce înseamnă acest lucru? Care sunt aceste drepturi specifice în acest caz referitoare la, de exemplu, acces, rectificare, ştergere, compensare sau despăgubire? Vă rog să mă luminaţi în acest aspect. Mai mult, aş dori să subliniez, la fel cum au făcut-o şi colegii mei, că principiul proporţionalităţii şi al necesităţii reprezintă cheia acordului respectiv. Faptul că, şi repet, faptul că profilurile cu informaţii financiare nu sunt capabile, indiferent din ce motiv, să cerceteze conţinutul mesajelor care duc la transferul colectiv de date nu poate fi rectificat ulterior prin mecanisme de supraveghere şi control, întrucât au fost deja compromise principiile de bază ale legislaţiei de protecţie a datelor. Sincer, am anumite îndoieli legate de rezolvarea acestei probleme pe baza directivelor actuale de negociere. Mai mult, este important să ştim că acordul privind asistenţa juridică reciprocă nu reprezintă o bază adecvată pentru solicitările de obţinere datelor în scopul TFTP. Până la urmă, acordul privind asistenţa juridică reciprocă nu se aplică transferurilor bancare între ţările terţe şi ar solicita identificarea anterioară a unei bănci anume, în timp ce TFCP se bazează pe cercetările transferurilor de fonduri. Prin urmare, este crucial, şi aş dori să subliniez acest lucru, este crucial ca negocierile să se concentreze asupra găsirii unei soluţii pentru a le face compatibile pe acestea. Putem, desigur, să insistăm asupra unei reproiectări a TFTP, dar, sincer, acest lucru nu se află, până la urmă, în mâinile noastre şi, prin urmare, pot doar să îndemn Consiliul şi Comisia, la fel cum a procedat şi dl Busutill, să abordeze urgent deciziile politice fundamentale. Mă aştept, atât din partea Consiliului, cât şi din partea Comisiei, la un angajament clar şi obligatoriu din punct de vedere juridic de a întreprinde tot ceea ce este necesar în vederea introducerii eficiente a soluţiei europene durabile, legale privind extracţia de date pe teren european. Permiteţi-mi să subliniez încă o dată faptul că transferul şi stocarea colectivă a datelor de către o putere străină, chiar dacă îi vizează pe cei mai buni prieteni ai noştri, sunt şi rămân prin definiţie disproporţionate. Acestea marchează o îndepărtare uriaşă faţă de practica şi legislaţia comunitară. Statul de drept este de o importanţă crucială şi, în acest context, Parlamentul trebuie să fie extrem de atent în evaluarea acordurilor preconizate, cum ar fi cel pe care-l discutăm astăzi. Susţin, la fel ca şi alţii, o Uniune Europeană puternic axată spre exterior, care să fie capabilă să acţioneze umăr la umăr, în calitate de partener egal, cu SUA. În acest cadru, pot doar să subliniez încă o dată că UE este cea care trebuie să stabilească principiile privind modul în care Europa va coopera cu SUA în scopul de a combate terorismul, inclusiv aplicarea legislaţiei şi utilizarea datelor colectate în scop comercial. Obiectivul ar trebui să fie înţelegerea acestui lucru, iar cerinţele legale europene pentru procesarea corectă, proporţională şi legală a datelor cu caracter personal sunt extrem de importante şi trebuie menţinute întotdeauna. Acum depinde de Consiliu şi de Comisie să concretizeze cât mai curând acest lucru şi să negocieze un acord care îndeplineşte toate aşteptările UE şi ale SUA."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tiež veľmi vítam dnešnú rozpravu, v ktorej Parlament vytýči svoje očakávania v súvislosti s pokynmi k rokovaniu. Skutočnosť, že Parlament nebude tento týždeň o svojom uznesení hlasovať, je, samozrejme, veľmi nešťastná, ale nemala by, a to opakujem, nemala by brániť Rade pokračovať s prijímaním podľa plánu. Názory parlamentu predkladáme teraz počas rozpravy a nie je tajomstvom, že Rada a Komisia sú si už plne vedomé uznesenia a jeho obsahu. V tejto súvislosti môžem iba povedať, že oceňujem ducha spolupráce prejaveného Radou aj Komisiou rokovať s týmto Parlamentom. Teraz podľa pokynov k rokovaniu plánovaná dohoda medzi EÚ a USA má zaručiť práva na rovnocennom základe bez ohľadu na štátnu príslušnosť ľubovoľnej osoby, ktorej údaje sú spracovávané v súlade s touto dohodou. Preto mám otázku, čo to znamená? Aké sú tieto konkrétne práva v takom prípade v súvislosti, napríklad s prístupom, opravou, vymazaním, odškodnením a opravnými prostriedkami? Poučte ma, prosím. Okrem toho by som chcela zdôrazniť, ako to urobili moji kolegovia, že zásady proporcionality a potreby sú pre plánovanú dohodu kľúčové. Skutočnosť, a opakujem to ešte raz, skutočnosť, že údajové profily finančných meraní nedokážu, nech už z akéhokoľvek dôvodu, vyhľadávať v obsahu správy vedúcej k hromadnému prenosu údajov, nemožno následne napraviť pomocou mechanizmov dohľadu a kontroly, pretože základné zásady zákona o ochrane údajov už boli skompromitované. Úprimne povedané, mám určité pochybnosti, či sa táto otázka vyrieši na základe súčasných pokynov k rokovaniu. Okrem toho je dôležité vedieť, že dohoda o vzájomnej právnej pomoci nie je dostatočným základom pre požiadavky na získanie údajov pre potreby programu TFTP. Koniec koncov, dohoda o vzájomnej právnej pomoci sa nevzťahuje na bankové prevody medzi tretími krajinami a vyžadovala by si predchádzajúcu identifikáciu konkrétnej banky, pričom program TFTP je založený na vyhľadávaní prevodov finančných prostriedkov. Je preto mimoriadne dôležité, a chcela by som to zdôrazniť, je preto mimoriadne dôležité, aby sa rokovania zamerali na nájdenie riešenia, aby boli oba aspekty navzájom zlučiteľné. Môžeme, samozrejme, trvať na prepracovaní programu TFTP, ale úprimne povedané, to, koniec koncov, nie je v skutočnosti v našich rukách, a preto môžem iba naliehavo požiadať Radu a Komisiu, ako to urobil pán Busuttil, aby ihneď začali riešiť základné politické rozhodnutia. Očakávam jasný záväzok zo strany Rady aj Komisie podniknúť všetko, čo je potrebné, na efektívne zavedenie trvalého a právne vyhovujúceho európskeho riešenia získavania údajov na európskej pôde. Dovoľte mi znova zdôrazniť, že hromadný prenos údajov cudzej mocnosti a ich uchovávanie cudzou mocnosťou, a to aj vtedy, ak sa to týka našich najlepších priateľov, je a zostane vo svojej podstate neprimerané. Znamená to obrovský odklon od právnych predpisov a praxe EÚ. Zásady právneho štátu sú mimoriadne dôležité a v tomto kontexte musí byť Parlament extrémne pozorný pri vyhodnocovaní navrhovaných dohôd, ako je tá, o ktorej dnes diskutujeme. Rovnako ako ostatní podporujem silnú a navonok orientovanú EÚ, ktorá dokáže konať bok po boku s USA ako rovnocenný partner. V tejto súvislosti môžem iba ešte raz zdôrazniť, že je to EÚ, kto potrebuje stanoviť zásady, ako bude Európa spolupracovať s USA na účely boja proti terorizmu vrátane presadzovania práva a používania údajov zozbieraných na komerčné účely. Cieľom by malo byť urobiť to správne a európske právne požiadavky na spravodlivé, primerané a zákonné spracovávanie osobných údajov majú prvoradý význam a musia byť vždy dodržiavané. Teraz je na Rade a Komisii, aby to čo najskôr premenili na konkrétne opatrenia a aby vyjednali dohodu, ktorá bude spĺňať všetky očakávania EÚ a USA."@sk19
". – Gopspod predsednik, tudi jaz zelo pozdravljam današnjo razpravo, na kateri bo Parlament opredelil svoja pričakovanja glede pogajalskih smernic. Dejstvo, da Parlament ta teden ne bo glasoval o svoji resoluciji, je zelo neugodno, vendar pa Sveta ne bi smel, ponavljam, ne bi smel ovirati, da nadaljuje s sprejetjem kot je bilo načrtovano. Stališča Parlamenta se razkrivajo, ko govorimo, in ni skrivnost, da Svet in Komisija že poznata resolucijo in njeno vsebino. Glede tega lahko rečem samo, da cenim novi duh sodelovanja, ki sta ga pokazala Svet in tudi Komisija pri sodelovanju s tem parlamentom. Po pogajalskih smernicah mora zdaj načrtovani sporazum med EU in ZDA zagotoviti pravice na enakopravni podlagi ne glede na državljanstvo oseb, katerih podatke se obdeluje v skladu s sporazumom. Moje vprašanje se glasi, kaj to pomeni? Kaj so te določene pravice v tem primeru na primer v zvezi z dostopom, popravki, izbrisom, odškodnino in pravnimi sredstvi? Prosim, pojasnite mi. Poleg tega bi rada poudarila, kot so to storili moji kolegi, da sta načeli sorazmernosti in nujnosti ključ do načrtovanega sporazuma. Dejstva, in ponovno ponavljam, dejstva, da merilni profili finančnih podatkov iz katerega koli razloga ne morejo preiskati vsebine sporočil, ki vodijo k prenosu podatkov v veliki količini, ni mogoče kasneje popraviti z mehanizmi nadzora in kontrole, saj so bila osnovna načela zakonodaje o varstvu podatkov že ogrožena. Če sem odkrita, imam nekaj pomislekov glede tega, ali bo to vprašanje rešeno na podlagi veljavnih pogajalskih smernic. Poleg tega je pomembno vedeti, da sporazum o medsebojni pravni pomoči ni ustrezna podlaga za zahteve za pridobitev podatkov za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Nenazadnje sporazum o medsebojni pravni pomoči ne velja za bančna nakazila med tretjimi državami in bi bila potrebna predhodna identifikacija določene banke, medtem ko TFCP temelji na iskanju prenosa sredstev. Zato je ključnega pomena, in to bi rada poudarila, zato je ključnega pomena, da se pogajanja osredotočijo na iskanje rešitve, ki bo omogočila omogočila skladnost enega z drugim. Seveda lahko vztrajamo pri preoblikovanju programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, vendar pa to, če sem odkrita, nazadnje ni v naših rokah, zato lahko samo pozovem Svet in Komisijo, tako kot je to storil gospod Busuttil, naj nemudoma obravnavata temeljne odločitve politike. Pričakujem jasno in zavezujočo obveznost Sveta in Komisije, da bosta storila vse, kar je potrebno, da bi učinkovito uvedla trajno, pravno utemeljeno evropsko rešitev za zajemanje podatkov na evropskem ozemlju. Naj še enkrat poudarim, da prenos in hramba podatkov v večjih količinah s strani tuje sile, čeprav gre za naše najboljše prijatelje, sta in ostajata nesorazmerna. To pomeni velik odmik od zakonodaje in prakse EU. Pravna država je ključnega pomena in v tem okviru mora biti Parlament posebno pozoren pri oceni načrtovanih sporazumov kot je tisti, o katerem razpravljamo danes. Tako kot drugi podpiram navzven usmerjeno EU, ki je sposobna kot enakovreden partner delovati z ramo ob rami z ZDA. V tem okviru lahko samo še enkrat poudarim, da je EU tista, ki mora določiti načela sodelovanja Evrope z ZDA za namene protiterorizma, vključno s pregonom in uporabo podatkov, zbranih za komercialne namene. Cilj bi moral biti, da to naredimo prav, evropske zakonske zahteve glede poštene, sorazmerne in zakonite obdelave osebnih podatkov pa so temeljnega pomena in jih moramo dosledno spoštovati. Zdaj sta na potezi Svet in Komisija, da to čim prej preneseta v konkretno ukrepanje in da izpogajata sporazum, ki bo izpolnil vsa pričakovanja EU in ZDA."@sl20
"Herr talman! Jag är också väldigt glad över dagens diskussion. Parlamentet får en möjlighet att beskriva sina förväntningar på förhandlingsdirektivet. Det faktum att parlamentet inte kommer att rösta om sin resolution den här veckan är mycket olyckligt, men det får inte, och jag upprepar, det får inte förhindra att rådet går vidare med antagandet som planerat. Europaparlamentets åsikter framförs medan vi diskuterar, och det är ingen hemlighet att rådet och kommissionen redan är fullt insatta i resolutionen och dess innehåll. I det avseendet kan jag bara säga att jag verkligen uppskattar den nya samarbetsanda som både rådet och kommissionen visat prov på när det gäller kontakterna med parlamentet. Enligt förhandlingsdirektivet ska det tänkta avtalet mellan EU och USA garantera jämlika rättigheter, oavsett nationalitet för de personer vilkas uppgifter behandlas i enlighet med det nya avtalet. Min fråga blir då: vad betyder det? Vilka är dessa rättigheter i samband med till exempel tillträde, rättelse, radering, ersättning och rättsliga åtgärder? Jag är tacksam om någon kan upplysa mig om detta. Dessutom vill jag understryka, som mina kolleger gjorde, att proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna är avgörande för det tänkta avtalet. Det faktum, och jag upprepar, det faktum att dataprofiler för finansiella mätningar inte, oavsett skäl, kan söka på innehållet i meddelanden som leder till överföring av bulkdata kan inte i efterhand rättas till genom mekanismer för övervakning och kontroll, eftersom grundläggande principer i dataskyddslagen redan har åsidosatts. I ärlighetens namn måste jag säga att jag har vissa tvivel om huruvida den här frågan ska kunna lösas inom ramen för det nuvarande förhandlingsdirektivet. Det är dessutom viktigt att veta att avtalet om ömsesidigt rättsligt stöd inte är en lämplig grund för att begära data i samband med programmet för att spåra finansiering av terrorism. Trots allt gäller avtalet om ömsesidigt rättsligt stöd inte banköverföringar mellan tredjeländer och det skulle krävas förhandsidentifiering från en viss bank, medan programmet för att spåra finansiering bygger på sökning av överföringar. Det är därför absolut avgörande, och jag vill gärna understryka det, det är absolut avgörande att förhandlingarna inriktas på att hitta en lösning så att de båda systemen blir kompatibla. Vi kan naturligtvis kräva en omformning av programmet för att spåra finansiering av terrorism, men i ärlighetens namn kan jag inte se hur vi skulle kunna påverka detta, och därför kan jag bara uppmana rådet och kommissionen, precis som Simon Busuttil gjorde, att ta itu med de grundläggande politiska besluten omedelbart. Jag förväntar mig verkligen ett tydligt och bindande åtagande från såväl rådet som kommissionen om att göra allt som krävs för att åstadkomma en hållbar, rättsligt sund, europeisk lösning på frågan om datafångst på europeisk mark. Låt mig än en gång understryka att överföring och lagring av data i bulk för en utländsk makts räkning, även om det gäller vår bästa vän, är och förblir definitionsmässigt oproportionerlig. Det innebär ett enormt avsteg från EU:s lagstiftning och praxis. Rättsstatsprincipen är absolut avgörande och i det här sammanhanget måste parlamentet vara ytterst noggrant när det ska granska sådana avtalsförslag som vi diskuterar i dag. Precis som andra talare stöder jag ett starkt, utåtriktat EU som kan stå skuldra vid skuldra med USA som en likvärdig partner. I det sammanhanget kan jag bara än en gång understryka att det är EU som ska lägga fast principerna för hur Europa ska samarbeta med USA i samband med terroristbekämpning, inklusive rättstillämpning och utnyttjandet av data som samlats in för kommersiella syften. Målet bör vara att det ska bli rätt. EU:s rättsliga krav på en rättvis, proportionell och korrekt behandling av personuppgifter är av avgörande betydelse och måste alltid hävdas. Nu är det rådet och kommissionen som ska vidta konkreta åtgärder på detta område så snart som möjligt och förhandla fram ett avtal som uppfyller alla EU:s och USA:s förväntningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jeanine Hennis-Plasschaert,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"S. Busuttil "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph