Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-21-Speech-3-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100421.3.3-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the discharge is one of the most important acts that we are responsible for. We are effectively being called to approve the way in which the European taxpayer’s money has been spent and we have to base our decision on the report by the European Court of Auditors. The auditors’ report for 2008 only clears 10% of the budget. The rest is affected by different levels of errors. Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs? Of course not. The situation has been the same for the last 15 years, and this Parliament has always granted discharge, on the basis of the improvement in the use of European Union funds. I am sorry to say that what the taxpayers want to know is if their money has gone to the right person for the right purpose and for the right amount. We should be making the decision on discharge in view of this. Over the years, the only progress achieved by the Commission, Parliament and the Council is the shifting of responsibility to Member States. While it is true that programmes are implemented in Member States, the institution to which the European taxpayers entrust their money is the European Commission. This is the institution that releases the money and that should, therefore, be performing the necessary controls before doing so. To make matters worse, the Commission and Parliament are now discussing a tolerable risk of error. Why tolerate any error – the new name for irregularity – when the financial complexity of the European Union is that of a medium-sized bank? Last year, the Council discharge was postponed from April to November because this Parliament said it was not satisfied with their financial management, even if the auditors did not criticise their financial management. When the situation had not changed by November, this Parliament took the decision to discharge the Council. Now again, all cannons are directed to the Council and postponement is being proposed. Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here? Is discharge an interinstitutional game, as has been said in the past? Can taxpayers tolerate this game anymore? This is about their money. Colleagues, I call upon all of you to exercise your responsibility with due care and withhold discharge to the Commission, to Parliament, to the Council, to the European Development Fund and to the Court of Auditors, that does not publish the declaration of financial interests, until all of these institutions give proof of sound financial management."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, udělování absolutoria patří k nejdůležitějším aktům, pro které jsme příslušní. Jsme účinně vyzýváni, abychom schválili způsob, jakým byly utráceny peníze evropských daňových poplatníků, a ve svém rozhodnutí musíme vycházet ze zprávy Evropského účetního dvora. Zpráva auditorů za rok 2008 schvaluje pouze 10 % rozpočtu. Ve zbytku se objevují chyby na různé úrovni. Chválila by nějaká správní rada hospodaření společnosti, které by bylo v takovém stavu? Samozřejmě že nikoli. Tato situace je posledních patnáct let stejná a Parlament vždycky udělil na základě zlepšení využívání fondů Evropské unie absolutorium. Je mi líto, ale musím říci, že daňoví poplatníci chtějí vědět, zda se jejich peníze dostaly ke správné osobě, na správný účel a ve správné výši. Měli bychom o udělení absolutoria rozhodovat s ohledem na to. Jediný pokrok, kterého Komise, Parlament a Rada za celé roky dosáhly, byl přesun odpovědnosti na členské státy. I když je pravda, že programy jsou prováděny ve členských státech, tak orgán, kterému evropští daňoví poplatníci své peníze svěřují, je Evropská komise. Toto je orgán, který peníze uvolňuje, a proto by měl provádět nezbytnou kontrolu, dříve než tak činí. Aby to bylo ještě horší, Komise a Parlament teď diskutují o tolerovatelném riziku chyb. Proč tolerovat nějakou chybu – což je nový název pro nesrovnalost –, když je Evropská unie finančně složitá jako středně velká banka? Udělení absolutoria Radě bylo loni odloženo z dubna na listopad, protože Parlament sdělil, že není spokojen s její finanční správou, i když ji auditoři nekritizovali. Když se situace do listopadu nezměnila, Parlament rozhodl absolutorium Radě udělit. Nyní opět všechna děla míří na Radu a bylo navrženo odložení. Myslíme to se svou odpovědností vážně, nebo tady politikaříme? Je udělení absolutoria interinstitucionální hra, jak se v minulosti říkalo? Mohou ji daňoví poplatníci dále snášet? Jedná se o jejich peníze. Kolegové, vyzývám vás všechny, abyste svou odpovědnost uplatňovali s náležitou pečlivostí a odmítli udělit absolutorium Komisi, Parlamentu, Radě, Evropskému rozvojovému fondu a Účetnímu dvoru, který nezveřejňuje prohlášení o finančních zájmech, dokud všechny tyto orgány nepodají důkaz, že jejich finanční řízení je v pořádku."@cs1
"Hr. formand! Dechargen er en af de vigtigste handlinger, vi har ansvaret for. Vi bliver effektivt indkaldt til at godkende den måde, hvorpå de europæiske skatteyderes penge er blevet anvendt, og vi skal fundere vores beslutning på Revisionsrettens beretning. Revisorernes beretning for 2008 frikender kun 10 % af budgettet. Resten er behæftet med fejl i forskellig grad og omfang. Ville nogen bestyrelse godkende driften af en virksomhed under sådanne omstændigheder? Nej, naturligvis ikke. Situationen har været uændret i de sidste 15 år, og Parlamentet har altid meddelt decharge på grundlag af forbedringer i anvendelsen af EU's midler. Jeg beklager at måtte sige, at det, skatteyderne ønsker at vide, er, om deres penge er gået til den rette person, til det rette formål og med det rette beløb. Vi bør træffe beslutning om decharge på denne baggrund. I årenes løb er det eneste fremskridt, Kommissionen, Parlamentet og Rådet har opnået, at ansvaret er flyttet over på medlemsstaterne. Det er sandt, at programmerne gennemføres i medlemsstaterne, men den institution, som de europæiske skatteydere betror deres penge til, er Kommissionen. Det er den institution, der frigiver pengene, og som derfor bør gennemføre de nødvendige kontroller, inden den gør det. For at gøre ondt værre drøfter Kommissionen og Parlamentet nu en acceptabel fejlrisiko. Hvorfor acceptere nogen fejl – det nye navn for uregelmæssighed – når den økonomiske kompleksitet i EU svarer til den, der er i en mellemstor bank? Sidste år blev Rådets decharge udskudt fra april til november, fordi Parlamentet sagde, at det ikke var tilfreds med deres økonomiske forvaltning, selv om revisorerne ikke kritiserede deres økonomiske forvaltning. Da situationen var uændret i november, traf Parlamentet den beslutning at meddele Rådet decharge. Nu er alt skytset igen rettet mod Rådet, og der foreslås en udskydelse. Tager vi vores ansvar alvorligt, eller leger vi politik her? Er decharge et spil mellem institutionerne, som det er sagt førhen? Kan skatteyderne fortsat acceptere dette spil? Det handler om deres penge. Jeg opfordrer alle mine kolleger til at udøve jeres ansvar med fornøden omhu og tilbageholde decharge til Kommissionen, til Parlamentet, til Rådet, til Den Europæiske Udviklingsfond og til Revisionsretten, som ikke offentliggør erklæringen om økonomiske interesser, indtil alle disse institutioner dokumenterer en fornuftig økonomisk forvaltning."@da2
"Herr Präsident! Die Entlastung ist eine der wichtigsten Handlungen, für die wir verantwortlich sind. Wir werden aufgefordert, die Art und Weise zu genehmigen, in der das Geld der europäischen Steuerzahler ausgegeben wird, und wir müssen unserer Entscheidung den Bericht des Europäischen Rechnungshofs zugrunde legen. Der Bericht der Wirtschaftsprüfer für 2008 entlastet nur 10 % des Haushalts. Der Rest ist von Fehlern verschiedener Art betroffen. Würde bei solchen Zuständen irgendein Aufsichtsrat die Leitung eines Unternehmens gutheißen? Ganz sicher nicht. Die Situation ist seit 15 Jahren so, und dieses Parlament hat, auf der Grundlage der Verbesserung bei der Verwendung der Gelder der Europäischen Union, immer Entlastung gewährt. Ich muss leider sagen, dass die Steuerzahler wissen wollen, ob ihr Geld aus den richtigen Gründen und in der richtigen Höhe an die richtige Person gegangen ist. Wir sollten die Entscheidung über die Entlastung in dieser Hinsicht treffen. Über die Jahre bestand der einzige von der Kommission, dem Parlament und dem Rat erzielte Fortschritt in der Übertragung der Verantwortung an die Mitgliedstaaten. Es stimmt, dass Programme in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, aber die Institution, der die europäischen Steuerzahler ihr Geld anvertrauen, ist die Europäische Kommission. Das ist die Institution, die die Gelder freigibt, und die daher die nötigen Kontrollen durchführen sollte, bevor sie dies tut. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass die Kommission und das Parlament jetzt über ein tolerierbares Fehlerrisiko diskutieren. Wieso sollten Fehler – die Bezeichnung für Unregelmäßigkeiten – toleriert werden, wenn die Europäische Union die finanzielle Komplexität einer Bank mittlerer Größe hat? Letztes Jahr wurde die Entlastung von April auf den November vertagt, weil das Parlament sagte, dass es mit dem Finanzgebaren nicht zufrieden war, obwohl die Wirtschaftsprüfer das Finanzgebaren nicht kritisiert hatten. Als sich die Situation bis November nicht geändert hatte, traf das Parlament die Entscheidung, den Rat zu entlasten. Auch jetzt werden wieder alle Kanonen auf den Rat gerichtet und eine Vertagung wird vorgeschlagen. Nehmen wir unsere Verantwortung ernst oder spielen wir hier nur Politik? Ist die Entlastung ein interinstitutionelles Spiel, wie es in der Vergangenheit bezeichnet wurde? Können die Steuerzahler dieses Spiel noch tolerieren? Es geht hier um ihr Geld. Kolleginnen und Kollegen! Ich rufe Sie alle dazu auf, Ihrer Verantwortung mit der gebotenen Sorgfalt nachzukommen und der Kommission, dem Parlament, dem Rat, dem Europäischen Entwicklungsfonds und dem Rechnungshof, der die Erklärung der finanziellen Interessen nicht veröffentlicht, die Entlastung zu versagen, bis all diese Institutionen ein vernünftiges Finanzgebaren nachweisen."@de9
"Κύριε πρόεδρε, η χορήγηση απαλλαγής είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα με τα οποία είμαστε επιφορτισμένοι. Κατ’ ουσίαν, καλούμαστε να εγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και πρέπει να στηρίξουμε την απόφασή μας στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση των ελεγκτών για το 2008 χορηγεί απαλλαγή μόνον για το 10% του προϋπολογισμού. Ως προς τα υπόλοιπα κονδύλια διαπιστώνονται ποικίλης βαρύτητας σφάλματα. Θα ενέκρινε οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο τη διαχείριση μιας εταιρείας υπό τέτοιες συνθήκες; Ασφαλώς όχι. Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη τα τελευταία 15 χρόνια, και το παρόν Κοινοβούλιο χορηγούσε πάντα απαλλαγή, βάσει της βελτίωσης στη χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι πολύ, αλλά οφείλω να παρατηρήσω ότι οι φορολογούμενοι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν αν τα χρήματά τους έχουν δοθεί στα σωστά άτομα και για τους σωστούς λόγους, και αν τα ποσά που διατίθενται είναι τα σωστά. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο βάσει του οποίου θα λάβουμε την απόφασή μας σχετικά με την απαλλαγή. Με την πάροδο των ετών, η μόνη πρόοδος που έχουν επιτύχει η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν να μεταθέσουν την ευθύνη στα κράτη μέλη. Ενώ είναι αλήθεια ότι τα προγράμματα υλοποιούνται στα κράτη μέλη, το θεσμικό όργανο στο οποίο εμπιστεύονται οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα χρήματά τους είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το θεσμικό όργανο που αποδεσμεύει τα κονδύλια και το οποίο οφείλει, ως εκ τούτου, να ασκεί τους αναγκαίους ελέγχους προτού τα αποδεσμεύσει. Δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συζητούν τώρα για ένα ανεκτό περιθώριο σφάλματος. Γιατί να ανεχθούμε οποιοδήποτε σφάλμα –η νέα λέξη που χρησιμοποιείται για τις παρατυπίες– όταν η δημοσιονομική πολυπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντίστοιχη μιας μεσαίου μεγέθους τράπεζας; Πέρυσι, η χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο αναβλήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, επειδή το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένο από τη δημοσιονομική διαχείριση του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτές δεν άσκησαν κριτική στη δημοσιονομική του διαχείριση. Ενώ μάλιστα η κατάσταση δεν είχε μεταβληθεί έως τον Νοέμβριο, το ίδιο Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Και πάλι τώρα τα κανόνια είναι όλα στραμμένα προς το Συμβούλιο και προτείνεται η αναβολή. Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τις ευθύνες μας ή μήπως παίζουμε πολιτικά παιχνίδια σε τούτο το Σώμα; Είναι μήπως η χορήγηση απαλλαγής ένα διοργανικό παιχνίδι, όπως έχει υποστηριχθεί στο παρελθόν; Μπορούν να συνεχίσουν οι φορολογούμενοι να ανέχονται αυτό το παιχνίδι; Το ζήτημα αφορά τα δικά τους χρήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ όλες και όλους να ασκήσετε το καθήκον σας με την ενδεδειγμένη προσοχή και να αρνηθείτε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν δημοσιεύει δήλωση οικονομικών συμφερόντων, μέχρις ότου όλα αυτά τα όργανα προσκομίσουν αποδείξεις υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης."@el10
"Señor Presidente, la aprobación de la gestión es uno de los actos de mayor importancia de los que somos responsables. En efecto, se nos pide que aprobemos la manera en que se gasta el dinero de los contribuyentes europeos, y tenemos que basar nuestra decisión en el informe del Tribunal de Cuentas Europeo. El informe de los auditores sobre el ejercicio 2008 tan solo aprueba un 10 % del presupuesto. El resto está afectado por diferentes niveles de errores. ¿Aprobaría una junta directiva la gestión de una empresa que se encontrara en tal situación? Por supuesto que no. La situación no ha cambiado en los últimos 15 años, y este Parlamento siempre ha concedido la aprobación sobre la base de la mejora en el uso de los fondos de la Unión Europea. Lamento tener decir que lo que quieren saber los contribuyentes es si su dinero ha ido a parar a la persona adecuada para el fin correcto y en la debida cantidad. Deberíamos tomar nuestra decisión acerca de la aprobación de la gestión sobre esta base. El único avance alcanzado a lo largo de los años por la Comisión, el Parlamento y el Consejo ha consistido en trasladar la responsabilidad a los Estados miembros. Si bien es cierto que los programas se ejecutan en los Estados miembros, la institución a la que los contribuyentes europeos confían su dinero es la Comisión Europea. Es ella la que desembolsa el dinero y, por consiguiente, debería llevar a cabo los controles necesarios antes de hacerlo. Para colmo de males, la Comisión y el Parlamento ahora hablan de un riesgo de error tolerable. ¿Por qué tolerar errores —que es el nuevo nombre de las irregularidades— cuando la complejidad financiera de la Unión Europea corresponde a la de un banco de tamaño medio? El año pasado, la aprobación de la gestión del presupuesto del Consejo se aplazó de abril a noviembre porque este Parlamento no estaba satisfecho con su gestión financiera, a pesar de que los auditores no criticaron dicha gestión. Al ver que la situación no había cambiado en noviembre, este Parlamento tomó la decisión de aprobar la gestión del presupuesto del Consejo. Y ahora, una vez más, todos los cañones están dirigidos hacia el Consejo y se propone un aplazamiento. ¿Realmente nos tomamos en serio nuestra responsabilidad o simplemente estamos jugando a la política? ¿Acaso es la aprobación de la gestión un juego interinstitucional, como ya se ha dicho antes? ¿Pueden los contribuyentes que continúe este juego? Se trata de su dinero. Sus Señorías, pido a todos ustedes que ejerzan su responsabilidad con la diligencia debida y que denieguen la aprobación de las cuentas de la Comisión, del Parlamento, del Consejo, del Fondo Europeo de Desarrollo y del Tribunal de Cuentas, que no ha publicado la declaración de intereses financieros, hasta que todas estas instituciones hayan demostrado una buena gestión financiera."@es21
"− Austatud juhataja! Heakskiidu andmine on üks tähtsaimatest toimingutest, mille eest vastutame. Meilt nõutakse, et kiidaksime heaks viisi, kuidas Euroopa maksumaksja raha on kulutatud, ning oma otsuses peame lähtuma Euroopa Kontrollikoja raportist. 2008. aasta audiitori aruandes on kontrollitud ja heaks kiidetud ainult 10% eelarvest. Ülejäänud osa mõjutavad eri tasemega vead. Kas firma juhatus kiidaks sellises olukorras ettevõtte juhtimise heaks? Loomulikult mitte! Olukord on olnud sama viimased 15 aastat ning parlament on alati heakskiidu andnud tingimusel, et Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist parandatakse. Vabandan, et ma seda ütlen, aga maksumaksjad tahavad teada, kas nende raha on läinud õigele inimesele õigeks eesmärgiks ja õiges summas. Peaksime oma heakskiidu andmise otsuse langetama selles valguses. Ainus edasiminek, mida komisjon, parlament ja nõukogu on aastate jooksul saavutanud, on olnud vastutuse nihutamine liikmesriikidele. Tõepoolest viiakse kavad ellu liikmesriikides, kuid Euroopa Komisjon on siiski see institutsioon, millele Euroopa maksumaksjad oma raha usaldavad. Komisjon on see institutsioon, kes rahalised vahendid eraldab ning seega peaks enne teostama vajalikud kontrollid. Olukorra teeb hullemaks see, et komisjon ja parlament arutavad nüüd lubatavat vigade ohtu. Miks peaksime lubama vigu − eiramiste uus nimetus −, kui Euroopa Liit on finantskeerukuselt võrreldav keskmise suuruse pangaga? Eelmisel aastal lükkus nõukogule heakskiidu andmine aprillist novembrisse, sest parlament teatas, et ei ole rahul nõukogu finantsjuhtimisega, kuigi audiitorid seda kritiseerinud ei olnud. Kui olukord novembriks muutunud ei olnud, võttis parlament vastu otsuse anda nõukogule oma heakskiit. Nüüd jällegi on kõik kahurid nõukogu vastu sihitud ja tehtud on ettepanek heakskiidu andmine edasi lükata. Kas suhtume oma vastutusse tõsiselt või mängime siin poliitilisi mänge? Kas heakskiidu andmine on institutsioonidevaheline mäng, nagu minevikus on väidetud? Kas maksumaksja tolereerib seda mängu veel? Jutt on maksumaksja rahast. Kolleegid, ma pöördun teie poole, et täidaksite oma kohust nõuetekohase hoolikkusega ning ei annaks oma heakskiitu komisjonile, parlamendile, nõukogule, Euroopa Arengufondile ega kontrollikojale, kes ei avalda oma finantshuvide deklaratsioone, kuni kõik nimetatud institutsioonid tõestavad oma usaldusväärset finantsjuhtimist."@et5
"Arvoisa puhemies, vastuuvapauden myöntäminen on yksi tärkeimmistä toimista, joista olemme vastuussa. Meitä pyydetään tosiasiassa hyväksymään tapa, jolla Euroopan veronmaksajien varat on käytetty ja meidän on perustettava päätöksemme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Vuotta 2008 koskevassa tarkastuskertomuksessa hyväksytään pelkästään 10 prosenttia talousarviosta. Kaikkeen muuhun sisältyy eritasoisia virheitä. Hyväksyisikö mikään johtokunta tällaisessa tilanteessa olevan yrityksen hallinnon? Ei tietenkään. Tilanne on pysynyt ennallaan viimeiset 15 vuotta, ja Euroopan parlamentti on aina myöntänyt vastuuvapauden sen perusteella, että Euroopan unionin varojen käyttöä on parannettu. On kuitenkin todettava, että veronmaksajat haluavat tietää, päätyvätkö heidän rahansa oikealle henkilölle oikeaa tarkoitusta varten ja onko määrä ollut oikea. Meidän pitäisi tehdä päätöksemme vastuuvapauden myöntämisestä tämän perusteella. Vuosien varrella komission, parlamentin ja neuvoston ainoa aikaansaama edistysaskel on vastuun siirtäminen jäsenvaltioille. Vaikka onkin totta, että jäsenvaltiot panevat ohjelmat täytäntöön, niin se toimielin, jolle veronmaksajat uskovat rahansa, on komissio. Se on toimielin, joka myöntää määrärahat, ja sen pitäisi siksi suorittaa tarvittavat tarkastukset etukäteen. Asiaa pahentaa se, että komissio ja parlamentti keskustelevat nyt hyväksyttävästä virheriskistä. Miksi mitään virheitä – joka on uusi nimitys sääntöjenvastaisuudelle – suvaitaan, kun Euroopan unionin rahoituksellinen monimutkaisuus on samanlainen kuin keskisuurella pankilla? Viime vuonna vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle lykättiin huhtikuusta marraskuuhun, koska Euroopan parlamentti ei ollut tyytyväinen neuvoston varainhoitoon, vaikka tilintarkastajat eivät moittineet sitä. Tilanne ei muuttunut marraskuuhun mennessä, mutta parlamentti päätti myöntää vastuuvapauden neuvostolle. Jälleen kerran kaikki toimenpiteet kohdistuvat neuvostoon, ja lykkäystä ehdotetaan. Suhtaudummeko vakavasti vastuuseemme, vai pelaammeko poliittista peliä? Onko vastuuvapauden myöntäminen toimielinten välistä peliä, kuten aikaisemmin todettiin? Voivatko veronmaksajat sietää enää tällaista peliä? Kyse on heidän rahoistaan. Hyvät kollegat, kehotan teitä kaikkia toimimaan vastuullisesti ja pidättäytymään vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle, parlamentille, neuvostolle, Euroopan kehitysrahastolle ja tilintarkastustuomioistuimelle, joka ei julkaise taloudellisia etuja koskevaa ilmoitusta, siihen saakka, että nämä toimielimet antavat näyttöä moitteettomasta varainhoidosta."@fi7
"Monsieur le Président, la décharge est l’un des actes les plus importants dont nous soyons responsables. Concrètement, on nous demande d’approuver la façon dont l’argent des contribuables européens a été dépensé, en basant notre décision sur le rapport de la Cour des comptes européenne. Le rapport des auditeurs pour 2008 n’approuve sans réserve que 10 % du budget. Le reste souffre de taux d’erreur variables. Existe-t-il un conseil d’administration qui approuverait la gestion d’une société dans ces conditions? Bien sûr que non. La situation n’a pas changé depuis 15 ans, et ce Parlement a toujours accordé la décharge en invoquant l’amélioration de l’utilisation des fonds européens. Je suis désolée, mais ce que les contribuables veulent savoir, c’est si leur argent a été donné à la bonne personne, pour les bonnes raisons et en respectant le montant correct. C’est dans cette perspective que nous devrions prendre notre décision concernant la décharge. Au fil des années, le seul progrès accompli par la Commission, le Parlement et le Conseil a été de rejeter la responsabilité sur les États membres. S’il est vrai que les programmes sont mis en œuvre dans les États membres, c’est à la Commission européenne que les contribuables européens confient leur argent. La Commission est l’institution qui libère les fonds et qui devrait donc procéder aux contrôles nécessaires avant de le faire. Pire encore, la Commission et le Parlement discutent aujourd’hui d’un risque d’erreur tolérable. Pourquoi tolérer la moindre erreur - le nouveau nom donné aux irrégularités - alors que l’Union européenne présente la complexité financière d’une banque de taille moyenne? L’année dernière, la décharge au Conseil a été reportée d’avril à novembre parce que ce Parlement n’était pas satisfait de sa gestion financière, qui ne faisait pourtant pas l’objet de critiques de la part des auditeurs. En novembre, sans que la situation ait évolué, le Parlement a pris la décision d’accorder la décharge au Conseil. Aujourd’hui, tous les canons sont à nouveau pointés vers le Conseil, et on propose à nouveau un report. Prenons-nous notre responsabilité au sérieux, ou bien s’agit-il uniquement d’un jeu politique? La décharge est-elle un petit jeu interinstitutionnel, comme on l’a dit par le passé? Les contribuables vont-il continuer à le tolérer? C’est de leur argent qu’il s’agit. Mes chers collègues, je vous invite tous à assumer consciencieusement vos responsabilités et à refuser la décharge à la Commission, au Parlement, au Conseil, au Fonds européen de développement et à la Cour des comptes, qui ne publie pas les déclarations d’intérêts financiers, aussi longtemps que ces institutions n’auront pas apporté la preuve d’une gestion financière saine."@fr8
". – Elnök úr, a mentesítés az egyik legfontosabb feladat, amelynek elvégzéséért felelősek vagyunk. Tulajdonképpen arra kérnek bennünket, hogy hagyjuk jóvá azt, ahogyan az európai adófizetők pénzét elköltötték, és döntésünket az Európai Számvevőszék jelentése alapján kell meghoznunk. Az ellenőrök 2008-ra vonatkozó jelentése a költségvetésnek mindössze 10%-át mentesíti. A többire különböző mértékű hibák előfordulása jellemző. Ilyen feltételek mellett bármely igazgatótanács jóváhagyná-e a vállalat irányítását? Természetesen nem. Az elmúlt 15 évben ugyanez volt a helyzet, és a Parlament mindig megadta a mentesítést annak alapján, hogy előrehaladás tapasztalható az Európai Unió pénzeszközeinek felhasználása terén. Sajnálom, de meg kell mondanom, hogy az adófizetők azt szeretnék tudni, hogy pénzük eljutott-e a megfelelő emberhez, a megfelelő célra fordították-e és megfelelő összeget szántak-e az adott célra. Ennek figyelembevételével kell határozatot hoznunk a mentesítésről. Évek alatt a Bizottság, a Parlament és a Tanács mindössze annyi előrehaladást ért el, hogy a tagállamokra hárítják át a felelősséget. Bár az igaz, hogy a programokat a tagállamokban hajtják végre, az európai adófizetők az Európai Bizottságra bízzák a pénzüket. Ez az intézmény bocsátja rendelkezésre a pénzösszegeket, és ezért ezt megelőzően neki kell elvégeznie a szükséges ellenőrzéseket. Mindennek a tetejébe a Bizottság és a Parlament most a megengedhető hibakockázatról vitázik. Miért tolerálnánk bármilyen hibát – ez a szabálytalanság új elnevezése –, mikor az Európai Unió pénzügyeinek bonyolultsága egy közepes nagyságú bankénak felel meg? Tavaly a Tanács mentesítését áprilisról novemberre halasztottuk, mert a Parlament kijelentette, hogy nincs megelégedve pénzgazdálkodásukkal annak ellenére, hogy az ellenőrök nem kritizálták a Tanács pénzügyi gazdálkodását. Amikor pedig a helyzet nem változott novemberre sem, a Parlament úgy határozott, hogy megadja a mentesítést a Tanácsnak. Most újra minden ágyú a Tanácsra irányul, és a halasztást javasolják. Komolyan vesszük felelősségünket vagy csak politikai játszmákat folytatunk? A mentesítés valóban egy intézményközi játszma lenne, ahogy azt korábban is állították? Tűrhetik-e tovább az adófizetők ezt a játszmát? Az ő pénzükről van szó. Kedves kollégák, felhívom Önöket arra, hogy kellő körültekintéssel gyakorolják felelősségüket és tagadják meg a Bizottság, a Parlament, a Tanács, az Európai Fejlesztési Alap és a Számvevőszék mentesítését, amely nem teszi közzé pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot addig, amíg ezek az intézmények nem bizonyítják, hogy hatékony és eredményes pénzgazdálkodást folytatnak."@hu11
"Signor Presidente, il discarico è uno degli atti più importanti tra quelli di nostra competenza. Ci viene richiesto di approvare il modo in cui il denaro dei contribuenti europei è stato speso e noi dobbiamo basare tale decisione sulla relazione della Corte dei conti europea. La relazione contabile del 2008 approva appena il 10 per cento del bilancio, mentre la parte restante è caratterizzata da errori di diversa gravità. Quale consiglio di amministrazione approverebbe la gestione di un’azienda in tali condizioni? Di certo nessuno. La situazione è rimasta invariata negli ultimi 15 anni e questo Parlamento ha sempre concesso il discarico sulla base dei miglioramenti nell’utilizzo dei fondi dell’Unione europea. Mi dispiace affermare che ciò che i contribuenti desiderano sapere è se il loro denaro è andato nelle mani della persona giusta, per un giusto fine e in un quantitativo adeguato. E’ su questa base che dovremmo decidere se concedere il discarico o meno. Negli anni, l’unico risultato conseguito dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio è il trasferimento della responsabilità agli Stati membri. Se da una parte è vero che i programmi vengono attuati all’interno degli Stati, l’istituzione a cui i contribuenti europei affidano il proprio denaro è la Commissione europea. E’ questa l’istituzione che assegna i fondi e che dovrebbe pertanto eseguire preventivamente tutte le verifiche del caso. Come se non bastasse, la Commissione e il Parlamento stanno ora discutendo di un rischio di errore tollerabile. Perché tollerare un qualunque errore – nuovo termine per riferirsi alle irregolarità – quando la complessità finanziaria dell’Unione europea è pari a quella di una banca di medie dimensioni? Lo scorso anno, il discarico del Consiglio è stato posticipato da aprile fino a novembre, perché questo Parlamento si era dichiarato insoddisfatto della sua gestione finanziaria, sebbene i revisori dei conti non avessero mosso alcuna critica al riguardo. Quando a novembre la situazione non era cambiata, il Parlamento ha deciso di concedere il discarico al Consiglio. Oggi le armi sono nuovamente puntate contro il Consiglio e si parla di posticipare la decisione. Ci assumiamo le nostre responsabilità seriamente o stiamo facendo dei giochi politici? Il discarico è forse un gioco interistituzionale, come già sostenuto in passato? I contribuenti possono tollerare ancora questo atteggiamento? Stiamo parlando del loro denaro. Onorevoli colleghi, mi rivolgo a tutti voi affinché esercitiate la vostra responsabilità con la dovuta attenzione e sospendiate il discarico alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio, al Fondo europeo di sviluppo e alla Corte dei conti, che non pubblica la dichiarazione degli interessi finanziari, fintantoché tutte queste istituzioni non avranno dato prova di una gestione finanziaria efficace."@it12
"Pone pirmininke, biudžeto įvykdymo patvirtinimas − vienas iš svarbiausių mūsų atsakomybei priskirtų veiksmų. Mūsų iš esmės prašoma patvirtinti, ar Europos mokesčių mokėtojų pinigai buvo leidžiami tinkamai; priimdami tokį sprendimą, turime remtis Europos Audito Rūmų ataskaita. 2008 m. audito ataskaitoje tinkamomis patvirtintos tik 10 proc. biudžeto lėšų. Visa likusi biudžeto dalis susijusi su vienokiomis ar kitokiomis klaidomis. Ar kokia nors direktorių valdyba patvirtintų įmonės valdymą esant tokiai padėčiai? Žinoma, ne. Tokia padėtis tęsiasi jau 15 metų, o šis Parlamentas visada suteikdavo biudžeto įvykdymo patvirtinimą atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjungos lėšos naudojamos geriau. Apgailestauju, bet turiu pasakyti, kad mokesčių mokėtojams rūpi žinoti, ar jų pinigai nukeliavo ten, kur reikia, ar jie buvo panaudoti pagal paskirtį ir ar tokia suma, kokia reikia. Priimdami sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, turime apie tai pagalvoti. Vienintelė per visus tuos metus Komisijos, Parlamento ir Tarybos padaryta pažanga – tai atsakomybės perkėlimas valstybėms narėms. Tiesa, programos vykdomos valstybėse narėse, tačiau institucija, kuriai Europos mokesčių mokėtojai patiki savo pinigus, yra Europos Komisija. Ji − ta institucija, skirianti pinigus, todėl ji turėtų atlikti būtiną kontrolę prieš juos skirdama. Dar blogiau tai, kad Komisija ir Parlamentas derina priimtiną klaidų riziką. Kodėl apskritai turėtume toleruoti klaidas – taip šiuo metu įvardyti pažeidimai, – kai Europos Sąjungos finansų sistema ne sudėtingesnė negu vidutinio dydžio banko? Praėjusiais metais biudžeto įvykdymo patvirtinimas Tarybai buvo atidėtas nuo balandžio iki lapkričio mėn., nes Parlamentas pasakė, kad jo netenkina jos finansų valdymas, nors auditoriai jos finansų valdymo ir nekritikavo. Nors atėjus lapkričiui padėtis nepasikeitė, Parlamentas vis tiek priėmė sprendimą suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą Tarybai. Dabar vėl visi pabūklai nukreipti į Tarybą ir siūloma atidėti procedūrą. Ar mes rimtai žiūrime į savo atsakomybę ar tik žaidžiame politiką? Ar biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra − institucijų žaidimas, kaip kažkada buvo įvardyta? Ar mokesčių mokėtojai gali toliau taikstytis su tokiu žaidimu? Juk tai apie jų pinigus kalbame. Kolegos, kviečiu visus jus parodyti deramą atsakingumą ir nesuteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai, Parlamentui, Tarybai, Europos plėtros fondui ir Audito Rūmams, kurie neskelbia finansinių interesų deklaracijos, kol šios institucijos nepateiks įrodymų, jog jų finansų valdymas patikimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Budžeta izpildes apstiprināšana ir viens no vissvarīgākajiem aktiem, par kuru mēs esam atbildīgi. Mēs efektīvi tiekam aicināti apstiprināt veidu, kā ir izlietota Eiropas nodokļu maksātāju nauda, un mums savs lēmums ir jāpamato ar Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu. Revīzijas ziņojums par 2008. gadu attaisno tikai 10 % budžeta izdevumu. Pārējo daļu ietekmē dažāds kļūdu līmenis. Vai kāda direktoru padome apstiprinātu uzņēmumu pārvaldību šādā situācijā? Protams, ne. Šāda situācija ir atkārtojusies pēdējos 15 gadus, un Parlaments vienmēr ir apstiprinājis budžeta izpildi, pamatojoties uz uzlabojumu Eiropas Savienības līdzekļu izlietojumā. Diemžēl man jāsaka, ka nodokļu maksātāji grib zināt, vai viņu nauda ir nonākusi pie pareizās personas pareizajā nolūkā un pareizajā apmērā. Mums būtu jāpieņem lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu, ņemot to vērā. Gadu gaitā vienīgais Komisijas, Parlamenta un Padomes panāktais progress ir atbildības novelšana uz dalībvalstīm. Lai gan programmas tiešām tiek īstenotas dalībvalstīs, tomēr Eiropas Komisija ir tā iestāde, kurai Eiropas nodokļu maksātāji uztic savu naudu. Šī ir iestāde, kura piešķir naudu un kurai tāpēc pirms tam būtu jāveic vajadzīgā kontrole. Vēl sliktāk ir tas, ka Komisija un Parlaments tagad apspriež pieļaujamo kļūdas risku. Kāpēc atļaut jebkādas kļūdas pieļaušanu — jaunais nelikumības nosaukums —, ja Eiropas Savienības finanšu sarežģītība ir tāda pati kā vidēji lielai bankai? Pagājušajā gadā Padomes budžeta izpildes apstiprināšana tika atlikta no aprīļa līdz novembrim, jo Parlaments pateica, ka to neapmierina Padomes finanšu pārvaldība, lai gan revidenti neizteica nekādu kritiku attiecībā uz tās finanšu pārvaldību. Kad situācija līdz novembrim nebija mainījusies, Parlaments pieņēma lēmumu apstiprināt Padomes budžeta izpildi. Tagad atkal visi lielgabali ir vērsti pret Padomi un tiek ierosināts atlikt budžeta izpildes apstiprināšanu. Vai mēs nopietni uztveram savu pienākumu šajā gadījumā vai arī spēlējam politiskas spēlītes? Vai budžeta izpildes apstiprināšana ir starpiestāžu spēle, kā agrāk ir teikts? Vai nodokļu maksātāji vairs var paciest šo spēli? Runa ir par viņu naudu. Kolēģi, es aicinu jūs visus pienācīgi īstenot savu atbildību un neapstiprināt budžeta izpildi Komisijai, Parlamentam, Padomei, Eiropas Attīstības fondam un Revīzijas palātai, kas nepublicē finansiālo interešu deklarāciju, kamēr visas šīs iestādes nebūs sniegušas pierādījumus attiecībā uz finanšu pareizu pārvaldību."@lv13
"Mr President, the discharge is one of the most important acts that we are responsible for. We are effectively being called to approve the way in which the European taxpayer’s money has been spent and we have to base our decision on the report by the European Court of Auditors. The auditors’ report for 2008 only clears 10% of the budget. The rest is affected by different levels of errors. Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs? Of course not. The situation has been the same for the last 15 years, and this Parliament has always granted discharge, on the basis of the improvement in the use of European Union funds. I am sorry to say that what the taxpayers want to know is if their money has gone to the right person for the right purpose and for the right amount. We should be making the decision on discharge in view of this. Over the years the only progress achieved by the Commission, Parliament and the Council is the shifting of responsibility to Member States. While it is true that programmes are implemented in Member States, the institution to which the European taxpayers entrust their money is the European Commission. This is the institution that releases the money and that should, therefore, be performing the necessary controls before doing so. To make matters worse, the Commission and Parliament are now discussing a tolerable risk of error. Why tolerate any error – the new name for irregularity – when the financial complexity of the European Union is that of a medium-sized bank? Last year the Council discharge was postponed from April to November because this Parliament said it was not satisfied with their financial management, even if the auditors did not criticise their financial management. When the situation had not changed by November, this Parliament took the decision to discharge the Council. Now again all cannons are directed to the Council and postponement is being proposed. Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here? Is discharge an interinstitutional game, as has been said in the past? Can taxpayers tolerate this game anymore? This is about their money. Colleagues, I call upon all of you to exercise your responsibility with due care and withhold discharge to the Commission, to Parliament, to the Council, to the European Development Fund and to the Court of Auditors, that does not publish the declaration of financial interests, until all of these institutions give proof of sound financial management."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de kwijting is een van de belangrijkste handelingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Ons is in feite gevraagd de manier waarop het geld van de Europese belastingbetaler wordt besteed, goed te keuren en we moeten onze beslissing baseren op het verslag van de Europese Rekenkamer. Het verslag van de Rekenkamer over 2008 staat slechts in voor 10 procent van de begroting. De rest wordt geteisterd door verschillende foutenpercentages. Zou een raad van bestuur in zo’n geval decharge verlenen voor het management van een onderneming? Natuurlijk niet. De situatie is de afgelopen vijftien jaar hetzelfde gebleven en dit Parlement heeft altijd kwijting verleend op grond van verbeteringen in het gebruik van de middelen van de Europese Unie. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar wat de belastingbetalers willen weten is of hun geld in de juiste hoeveelheid naar de juiste persoon voor het juiste doel is gegaan. Dat moeten we voor ogen houden wanneer we beslissen over kwijting. De enige vooruitgang die in de loop van de jaren door de Commissie, het Parlement en de Raad is geboekt, is het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar de lidstaten. Hoewel het waar is dat de programma’s in de lidstaten worden uitgevoerd, is de Europese Commissie de instelling waaraan de Europese belastingbetalers hun geld toevertrouwen. Zij is de instelling die geld beschikbaar stelt en zij moet daarom de nodige controles uitoefenen voordat ze dit doet. Om de zaak nog erger te maken spreken de Commissie en het Parlement momenteel over een aanvaardbaar foutenrisico. Waarom zouden we willekeurig welke fout – de nieuwe naam voor onregelmatigheid – aanvaarden als de financiële complexiteit van de Europese Unie vergelijkbaar is met die van een middelgrote bank? Vorig jaar is de kwijting van de Raad opgeschort van april tot november omdat dit Parlement zei niet tevreden te zijn met diens financieel beheer, ook al was dat beheer niet door de Rekenkamer bekritiseerd. Toen de situatie in november niet was veranderd, besloot dit Parlement alsnog tot kwijting van de Raad. Nu zijn weer alle kanonnen gericht op de Raad en wordt weer opschorting voorgesteld. Zijn we serieus bezig met onze verantwoordelijkheid of spelen we hier een politiek spelletje? Is kwijting een interinstitutioneel spel, zoals in het verleden wel is gezegd? Kunnen belastingbetalers dit spel nog langer dulden? Het gaat om hun geld. Collega’s, ik roep u allen op uw verantwoordelijkheid met gepaste zorgvuldigheid uit te oefenen en geen kwijting te verlenen aan de Commissie, het Parlement, de Raad, het Europees Ontwikkelingsfonds en de Rekenkamer, die de verklaring over de financiële belangen van haar leden niet publiceert, totdat al deze instellingen een bewijs van goed financieel beheer hebben geleverd."@nl3
"Panie przewodniczący! Absolutorium jest jednym z najważniejszych aktów, za jakie odpowiadamy. W praktyce oznacza ono wezwanie do zatwierdzenia sposobu gospodarowania pieniędzmi europejskich podatników, a nasza decyzja musi opierać się na sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie za rok 2008 rozlicza tylko 10 % budżetu. Pozostała część obarczona jest różnymi błędami. Czy jakakolwiek rada nadzorcza udzieliłaby absolutorium zarządowi firmy w takim stanie rzeczy? Oczywiście, że nie. Sytuacja ta nie zmienia się od 15 lat. Parlament zawsze udzielał absolutorium z zastrzeżeniem poprawy sposobu korzystania ze środków UE. Przepraszam, że to mówię, ale podatnicy chcą wiedzieć, czy ich pieniądze trafiły do właściwej osoby, we właściwym celu i we właściwej kwocie. Powinniśmy o tym pamiętać, podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium. Od lat jedyną zmianą jest zrzucanie odpowiedzialności przez Komisję, Parlament i Radę na państwa członkowskie. Choć rzeczywiście programy wdrażane są w państwach członkowskich, to instytucją, której podatnicy UE powierzają swoje pieniądze, jest Komisja Europejska. Jest to instytucja, która wypłaca środki i która w związku z tym powinna wcześniej zadbać o niezbędny system kontroli. Co gorsza, Komisja i Parlament rozmawiają obecnie o tolerancji ryzyka błędu. Dlaczego mamy tolerować jakiekolwiek błędy – czyli nic innego jak nieprawidłowości – skoro złożoność finansowa Unii Europejskiej jest porównywalna do średniej wielkości banku? W ubiegłym roku absolutorium dla Rady zostało odroczone z kwietnia na listopad, ponieważ Parlament nie był zadowolony z jej sposobu zarządzania finansami, choć nie skrytykował go Trybunał Obrachunkowy. Kiedy sytuacja nie zmieniła się do listopada, Parlament podjął decyzję o udzieleniu Radzie absolutorium. Teraz znowu wymierzono w Radę wszystkie działa i proponuje się odroczenie. Czy bierzemy swoją odpowiedzialność poważnie, czy też bawimy się tu w politykę? Czy absolutorium jest tylko międzyinstytucjonalną grą, jak kiedyś mawiano? Czy podatnicy zniosą jeszcze tę grę? Chodzi tu przecież o ich pieniądze. Koledzy i koleżanki! Wzywam was do wykonywania swych obowiązków z należytą odpowiedzialnością i do wstrzymania absolutorium dla Komisji, Parlamentu, Rady, Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz dla Trybunału Obrachunkowego, który nie publikuje oświadczeń w sprawie interesów finansowych, do czasu aż wszystkie te instytucje dowiodą, że dobrze zarządzają finansami."@pl16
"Senhor Presidente, a quitação é um dos actos mais importantes pelos quais somos responsáveis. De facto, estamos a ser chamados a aprovar o modo como foi gasto o dinheiro dos contribuintes europeus e temos de basear a nossa decisão no relatório do Tribunal de Contas Europeu. O relatório dos auditores para 2008 aprova apenas 10% da execução do orçamento. O resto enferma de erros em diferentes níveis. Haverá algum conselho de direcção que aprove a gestão de uma empresa que apresenta tais resultados? É óbvio que não. A situação manteve-se inalterada nos últimos 15 anos, e este Parlamento concedeu sempre a quitação, com base na melhoria da utilização dos fundos da União Europeia. Lamento dizer isto, mas o que os contribuintes querem saber é se o seu dinheiro foi parar à pessoa certa, para o fim certo e pelo montante certo. A nossa decisão sobre a quitação devia ter isso em consideração. Durante anos, o único progresso realizado pela Comissão, pelo Parlamento e pelo Conselho consistiu em transferir a responsabilidade para os Estados-Membros. É verdade que os programas são executados nos Estados-Membros, mas é à Comissão Europeia que os contribuintes europeus confiam o seu dinheiro. É esta a instituição que liberta o dinheiro e que por isso mesmo deveria efectuar previamente os controlos necessários. Para piorar as coisas, a Comissão e o Parlamento estão agora a discutir um risco de erro tolerável. Por que razão havemos de tolerar qualquer erro – a nova designação para irregularidade – se a complexidade das finanças da União Europeia é equiparável à das de um banco de média dimensão? No ano passado, a quitação do Conselho foi adiada de Abril para Novembro porque este Parlamento declarou não estar satisfeito com a sua gestão financeira, embora os auditores não tenham criticado essa gestão. Uma vez que em Novembro a situação não se tinha alterado, este Parlamento tomou a decisão de conceder quitação ao Conselho. Agora, todos os canhões estão de novo apontados para o Conselho e está a ser proposto um adiamento. Estamos a levar a sério a nossa responsabilidade ou estamos aqui a jogar à política? Será que a quitação é um jogo interinstitucional, como já se disse no passado? Será que os contribuintes conseguem continuar a tolerar este jogo? É o dinheiro deles que está em causa. Colegas, peço a todos que exerçam a vossa responsabilidade com a devida prudência e que suspendam a concessão da quitação à Comissão, ao Parlamento, ao Conselho, ao Fundo de Desenvolvimento Europeu e ao Tribunal de Contas, que não publica a declaração de interesses financeiros enquanto todas estas instituições não fizerem prova de uma boa gestão financeira."@pt17
"Dle preşedinte, descărcarea de gestiune este unul dintre cele mai importante acte pentru care suntem responsabili. Efectiv suntem chemaţi să aprobăm modul în care au fost cheltuiţi banii contribuabililor europeni şi trebuie să bazăm decizia noastră pe raportul elaborat de Curtea Europeană de Conturi. Raportul auditorilor pentru 2008 este pozitiv doar pentru 10 % din buget. Restul este afectat de diferite grade de eroare. Există vreun consiliu de administraţie care ar aproba gestiunea unei firme într-o astfel de situaţie? Bineînţeles că nu. Situaţia este aceeaşi de 15 ani, iar acest Parlament a acordat mereu descărcarea de gestiune pe baza îmbunătăţirii utilizării fondurilor europene. Regret să spun acest lucru, însă ceea ce îşi doresc să ştie contribuabilii este dacă banii lor au ajuns la persoana potrivită în scopul potrivit şi în cantitatea corectă. Ar trebui să luăm o decizie privind descărcarea de gestiune pe baza acestor aspecte. De-a lungul anilor, singurul progres realizat de Comisie, Parlament şi Consiliu este reprezentat de transferarea responsabilităţii către statele membre. Deşi este adevărat că programele sunt puse în aplicare în statele membre, instituţia căreia îi încredinţează contribuabilii europeni banii lor este Comisia Europeană. Aceasta este instituţia care deblochează banii şi care ar trebui, deci, să realizeze controalele necesare în prealabil. Pentru a înrăutăţi situaţia, Comisia şi Parlamentul discută acum despre un risc tolerabil de eroare. De ce să tolerăm vreo eroare – noul nume al neregulilor – când complexitatea financiară a Uniunii Europene este cea a unei bănci de dimensiuni medii? Anul trecut, descărcarea de gestiune a Consiliului a fost amânată din aprilie până în noiembrie, deoarece Parlamentul a afirmat că nu este mulţumit de gestiunea financiară a acestuia, chiar dacă auditorii nu au criticat-o. Pentru că situaţia nu se schimbase până în noiembrie, acest Parlament a luat decizia să acorde descărcarea de gestiune Consiliului. Acum din nou, toate tunurile sunt îndreptate către Consiliu şi se propune amânarea. Suntem serioşi în privinţa responsabilităţii noastre sau ne jucăm de-a politica aici? Este descărcarea de gestiune un joc interinstituţional, aşa cum s-a afirmat în trecut? Mai pot tolera oare contribuabilii acest joc? Banii lor sunt în joc aici. Stimaţi colegi, vă invit pe toţi să vă exercitaţi responsabilitatea cu atenţia cuvenită şi să nu acordaţi descărcarea de gestiune Comisiei, Parlamentului, Consiliului, Fondului European de Dezvoltare şi Curţii de Conturi dacă nu publică declaraţia privind interesele financiare şi până când toate aceste instituţii nu fac dovada unei gestiuni financiare solide."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, absolutórium patrí medzi najdôležitejšie akty, za ktoré sme zodpovední. V podstate sme boli vyzvaní, aby sme schválili spôsob, akým sa vynakladajú peniaze európskych daňových poplatníkov, a musíme svoje rozhodnutie založiť na správe Európskeho dvora audítorov. Správa audítorov za rok 2008 schvaľuje len 10 % rozpočtu. Vo zvyšku sa nachádzajú chyby rôznej závažnosti. Potvrdilo by predstavenstvo nejakej spoločnosti vo funkcii manažment v prípade takého stavu? Samozrejme, že nie. Situácie je rovnaká posledných 15 rokov a tento Parlament vždy udelil absolutórium na základe zlepšenia využívania finančných prostriedkov Európskej únie. S poľutovaním musím povedať, že daňoví poplatníci chcú vedieť, či sa ich peniaze dostali k správnej osobe na správny účel a v správnej výške. Rozhodnutie o absolutóriu by sme mali prijať s ohľadom na túto skutočnosť. Jediný pokrok, ktorý sa dosiahol v priebehu rokov, bol, že Komisia, Parlament a Rada presúvajú zodpovednosť na členské štáty. Hoci je pravda, že programy sa realizujú v členských štátoch, inštitúcia, ktorej európski daňoví poplatníci zverujú svoje peniaze, je Európska komisia. Táto inštitúcia uvoľňuje peniaze, a preto by mala predtým vykonávať nevyhnutné kontroly. Čo je však ešte horšie, Komisia a Parlament teraz diskutujú o tolerovateľnej úrovni chýb. Prečo sa majú tolerovať chyby, čo je nový názov pre nezrovnalosti, ak finančná komplexnosť Európskej únie je porovnateľná so stredne veľkou bankou? Minulý rok bolo absolutórium pre Radu odložené z apríla na november, pretože tento Parlament povedal, že nie je spokojný s finančným hospodárením Rady, aj keď audítori finančné hospodárenie nekritizovali. Keď sa situácia v novembri nezmenila, tento Parlament prijal rozhodnutie udeliť Rade absolutórium. Teraz zasa všetky delá mieria na Radu a navrhuje sa odklad. Berieme svoju zodpovednosť vážne, alebo sa tu hráme politické hry? Je absolutórium medziinštitucionálnou hrou, ako to bolo povedané v minulosti? Môžu daňoví poplatníci naďalej tolerovať túto hru? Ide o ich peniaze. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vyzývam vás všetkých, aby ste prijali svoju zodpovednosť s patričnou vážnosťou a neudelili absolutórium Komisii, Parlamentu, Rade, Európskemu rozvojovému fondu a Dvoru audítorov, ktorý nezverejňuje vyhlásenie o finančných záujmoch, kým všetky tieto inštitúcie nepredložia dôkazy o zdravom finančnom hospodárení."@sk19
"Gospod predsednik, razrešnica je eden izmed najpomembnejših aktov, za katere smo odgovorni. Učinkovito se nas poziva k izboljšanju načina, na katerega se porablja denar evropskih davkoplačevalcev, svojo odločitev pa moramo utemeljiti na poročilu Evropskega računskega sodišča. Poročilo revizorjev za leto 2008 potrjuje samo 10 % proračuna. Pri preostanku so bile ugotovljene različne ravni napak. Bi kateri koli svet direktorjev potrdil poslovodenje podjetja v takšnih okoliščinah? Seveda ne. Situacija je bila v zadnjih 15 letih enaka in Parlament je vedno podal razrešnico na podlagi izboljšanja uporabe sredstev Evropske unije. Žal moram povedati, da je to, kar hočejo vedeti davkoplačevalci, ali je njihov denar bil namenjen pravi osebi za pravi namen in v pravi višini. Sklep o razrešnici bi morali sprejeti glede na to. Z leti je bil edini napredek, ki so ga dosegli Komisija, Parlament in Svet, prenos odgovornosti na države članice. Čeprav je res, da se programe izvaja v državah članicah, je institucija, ki ji evropski davkoplačevalci zaupajo svoj denar, Evropska komisija. To je institucija, ki daje denar na razpolago in ki bi zato morala pred tem izvajati potrebni nadzor. Da bi bilo še slabše, Komisija in Parlament zdaj razpravljata o dopustnem tveganju napake. Zakaj bi dopuščali napake – novo poimenovanje za nepravilnosti –, ko je finančna zapletenost Evropske unije podobna zapletenosti srednje velike banke? Lansko leto je bila razrešnica Svetu odložena z aprila na november, ker je ta parlament rekel, da ni zadovoljen z njegovim finančnim poslovodenjem, čeprav revizorji niso kritizirali njegovega finančnega upravljanja. Ko se situacija do novembra ni spremenila, je ta parlament sprejel sklep o podelitvi razrešnice Svetu. Zdaj so ponovno vsi topovi usmerjeni v Svet in predlaga se odlog. Smo resni glede svoje odgovornosti ali se tu igramo politiko? Je razrešnica medinstitucionalna igra, kot je bilo rečeno v preteklosti? Ali lahko davkoplačevalci še naprej dopuščajo to igro? Gre za njihov denar. Kolegi, pozivam vse vas, da svojo odgovornost opravljate s potrebno skrbnostjo in zadržite podelitev razrešnice Komisiji, Parlamentu, Svetu, Evropskemu razvojnemu skladu in Računskemu sodišču, ki ne objavlja izjave o finančnih interesih, dokler ne bodo vse te institucije predložile dokazov o dobrem finančnem poslovodenju."@sl20
"Herr talman! Beviljandet av ansvarsfrihet för budgetgenomförandet är en av de viktigaste handlingar som vi ansvarar för. Vi har faktiskt fått i uppdrag att godkänna hur EU:s skattepengar har använts och vi måste grunda vårt beslut på rapporten från revisionsrätten. I revisorernas rapport för 2008 godkänns bara 10 procent av budgeten. Resten är behäftat med olika grader av fel. Skulle någon styrelse godkänna att förvaltningen av ett företag befann sig i ett sådant tillstånd? Givetvis inte. Situationen har varit densamma under de senaste 15 åren och parlamentet har alltid beviljat ansvarsfrihet på grundval av förbättringar i användningen av Europeiska unionens medel. Jag måste tyvärr säga att det som skattebetalarna vill veta är om deras pengar har gått till rätt person för rätt ändamål och med rätt belopp. Vi bör fatta beslutet om beviljande av ansvarsfrihet med hänsyn till detta. Under årens lopp är det enda framsteg som kommissionen, parlamentet och rådet har uppnått att skjuta över ansvaret på medlemsstaterna. Även om programmen genomförs i medlemsstaterna är kommissionen den institution som de europeiska skattebetalarna anförtror sina pengar till. Det är den institution som frigör pengarna och som därför borde göra de nödvändiga kontrollerna innan den gör det. För att göra saker och ting än värre diskuterar kommissionen och parlamentet nu en tolererbar felrisk. Varför tolerera några fel över huvud taget – det nya namnet för oegentligheter – när EU:s ekonomiska komplexitet motsvarar den i en medelstor bank? Förra året sköts beviljandet av ansvarsfrihet för rådet upp från april till november eftersom parlamentet förklarade att det inte var nöjt med dess ekonomiska förvaltning, trots att revisorerna inte kritiserade denna ekonomiska förvaltning. När situationen inte hade ändrats i november fattade parlamentet beslut om att ge rådet ansvarsfrihet. Nu är alla kanoner återigen riktade mot rådet och bordläggning har föreslagits. Menar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här? Är beviljandet av ansvarsfrihet ett interinstitutionellt spel, så som det har sagts tidigare? Kan skattebetalarna tolerera att detta spel fortsätter? Det handlar om deras pengar. Kolleger! Jag uppmanar er alla att samvetsgrant utöva ert ansvar och vägra att bevilja ansvarsfrihet till kommissionen, till parlamentet, till rådet, till Europeiska utvecklingsfonden och till revisionsrätten som inte offentliggör anmälningar av ekonomiska intressen, förrän alla dessa institutioner visar prov på sund ekonomisk förvaltning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph