Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-21-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100421.3.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää neuvostoa ja arvostan sitä, että neuvosto tuli paikalle, koska kysymys on siitä, haluaako neuvosto todella kantaa vastuuta veronmaksajien rahojen käytöstä, ja haluaako neuvosto arvostaa parlamenttia ja yhteistyötä. Siksi on tärkeää, että neuvosto on paikalla. Keskityn puheenvuorossani parlamentin vastuuvapauteen ja haluan kiittää esittelijä Staesia erittäin hyvästä yhteistyöstä. Jaan hänen kanssaan hänen esittämänsä erittäin hyvät perusajatukset siitä, että parlamentti voi pärjätä vain, jos päätöksenteko on riittävän avointa ja läpinäkyvää. Siten voimme estää skandaalit. Me tiedämme, että vaikka olisi kuinka pienistä rahoista kyse, jos ilmenee väärinkäytöksiä, maine menee pitkäksi aikaa. Tämän estäminen on äärimmäisen tärkeä asia. Kyse ei ole parlamentin rahoista, vaan veronmaksajien rahoista. Siksi järjestelmän on oltava aukoton, jotta voimme kantaa vastuun loppuun asti. Staesin mietinnössä oli paljon hyviä periaatteita, mutta oma ryhmäni otti lähtökohdakseen sen, että mietinnön pitäisi olla lyhyempi ja ytimekkäämpi, ja sen vuoksi teimme mietintöön poistoja. Lisäksi katsomme, että mietinnössä olisi oltava konkreettisia asioita, jotka koskettavat europarlamentaarikkojen ja koko parlamentin työskentelyä varsinaisessa lainsäädäntötyössä. Olemme lisänneet esimerkiksi kiinteistöpolitiikkaa koskevat asiat, joissa on vielä paljon perattavaa. Meidän pitää saada tarkka selvitys siitä, miksi niissä on ongelmia. Se on pitkän keskustelun aihe. Me haluamme tietää, miksi vierailukeskus on jo muutaman vuoden aikataulusta myöhässä. Mikä voi olla ongelmana näissä asioissa? Haluamme näihin kysymyksiin vastauksia. Täällä onnitellaan sitä, että parlamentti on vihdoin saanut aikaiseksi uudet ohjesäännöt niin jäsenille kuin avustajillekin. Pitää paikkansa, että se on ollut suuri edistysaskel, mutta niissä on vielä paljon muutettavaa. Esimerkkinä voin kertoa, että uuden ohjesäännön mukaan minun pitää lentää täältä Strasbourgista ensin suoraan Suomeen ja vasta sieltä Brysseliin. Asiaan ei vaikuta edes se, että vaikka minulla olisi huomenna vierailuryhmä Brysselissä tai mietintö valmisteltavana, en saa silti mennä suoraan Brysseliin. Jos menisin, minulle ei maksettaisi matkakuluja eikä muita korvauksia. En ymmärrä, miksi meidän elämämme täytyy tehdä niin hankalaksi, kun tiedetään, että matka täältä kotikaupunkiini Turkuun, Suomeen, kestää yhden päivän ja sieltä takaisin toisen päivän, jos haluan mennä Brysseliin tekemään töitä. Kun olen kysynyt miksi asia on näin, hallinto on vastannut, että tehän voisitte lentää Rooman tai Ateenan kautta Suomeen. Minulla ei ole Roomassa eikä Ateenassa toimistoa eikä töitä tehtävänä, vaan ne ovat Brysselissä. Jos meillä on kaksi toimipaikkaa, niin meidän on hyväksyttävä se, että voimme tehdä töitä kummassakin. On vielä asioita, jotka on pakko muuttaa oikeille raiteille. Niihin palaamme ensi vuoden mietinnössä."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chci začít poděkováním Radě. Oceňuji skutečnost, že je přítomná, protože otázka zní, zda Rada chce doopravdy přijmout odpovědnost na utrácení peněz daňových poplatníků a zda chce projevit nějakou úctu k Parlamentu a spolupráci. Je tedy důležité, že je zde. Ve svém projevu se zaměřím na udělování absolutoria Parlamentu a Chci poděkovat panu Staesovi za velice vysokou úroveň spolupráce. Souhlasím s ním, pokud jde o velice zdravou základní myšlenku, že Parlament může pracovat dobře, pouze pokud je rozhodování dostatečně otevřené a transparentní. Takovým způsobem můžeme zajistit, že nebudou žádné skandály. Víme, že jakmile by se začaly objevovat nesprávné praktiky, tak i kdyby šlo o malé finanční částky, naše pověst by byla na dlouhou dobu poškozena. Je mimořádně důležité tomu předejít. Nehovoříme o penězích Parlamentu, ale o penězích daňových poplatníků. Systém proto musí být naprosto nenarušitelný, abychom za něj nakonec mohli převzít odpovědnost. Ve zprávě pana Staese bylo hodně dobrých zásad, ale moje skupina byla toho názoru, že by zpráva měla být kratší a zhuštěnější, a proto jsme z ní něco odstranili. Kromě toho se domníváme, že by v ní měly být konkrétní body zabývající se činností poslanců Evropského parlamentu a Parlamentu jako celku, pokud jde o skutečnou legislativní práci. Přidali jsme například body týkající se politiky v oblasti nemovitostí, v níž je stále hodně prostoru ke zlepšování. Potřebujeme pečlivé a srozumitelné vysvětlení, proč se v této oblasti vyskytují problémy. Je to téma na dlouhou diskusi. Chceme vědět, proč se s návštěvnickým centrem opožďujeme oproti časovému plánu již o několik let. Co by mohl být problém? Chceme na tyto otázky dostat odpovědi. Na tomto místě bychom měli Parlamentu poblahopřát k tomu, že nakonec rychle přijal nová nařízení jak pro poslance, tak pro asistenty. Bylo to velké zlepšení, nicméně je toho ještě hodně potřeba změnit. Dovolte mi uvést příklad. Podle tohoto nového nařízení musím ze Štrasburku letět nejprve do Finska a teprve odtam mohu letět do Bruselu. I kdyby na mě v Bruselu čekala skupina hostů nebo jsem musel zítra připravit zprávu, bylo by tomu stejně: nemohu odtud letět přímo do Bruselu. Kdybych to udělal, nebyly by mi proplaceny cestovní náklady, ani bych nedostal ostatní náhrady. Nechápu, proč musíme žít tak neprakticky – chci dostat do Bruselu, protože tam mám nějakou práci, a jak víme, cesta odtud domů, do města Turku ve Finsku, mi zabere jeden den a další den zabere návrat. Když jsem se zeptal, proč tomu tak je, správa mi odpověděla, že bych mohl letět do Finska přes Řím nebo Atény. Já nemám úřad v Římě ani v Aténách, ani tam nemám nic na práci; úřad a práci mám v Bruselu. Jestliže máme dvě pracoviště, tak by bylo rozumné, abychom mohli pracovat na obou místech. Stále existují oblasti, které je třeba uvést na pravou míru. Vrátíme se k nim ve zprávě příští rok."@cs1
"Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke Rådet, og jeg værdsætter, at Rådet er til stede, for spørgsmålet er, om Rådet virkelig vil tage ansvar, når det drejer sig om at bruge skatteydernes penge, og om Rådet vil vise mere respekt for Parlamentet og for samarbejdet. Det er derfor vigtigt, at Rådet er til stede. I min tale vil jeg fokusere på Parlamentets decharge, og jeg takker hr. Staes for hans meget høje samarbejdsniveau. Jeg er enig med ham i den meget fornuftige og grundlæggende opfattelse, at Parlamentet kun kan fungere godt, hvis beslutningstagningen er tilstrækkeligt åben og gennemsigtig. På den måde kan vi sikre, at der ikke forekommer skandale. Vi ved, at uanset hvor små beløb vi taler om, vil vores rygte lide skade i lang tid, hvis der begynder at forekomme uredelighed. Det er yderst vigtigt at forhindre det i at ske. Vi taler ikke om Parlamentets penge, men om skatteydernes penge. Systemet skal derfor være vandtæt, således at vi i sidste ende kan påtage os ansvaret for det. Der var mange gode principper i hr. Staes' betænkning, men i min egen gruppe fandt vi, at betænkningen burde være kortere og mere koncis, hvorfor vi fjernede noget af indholdet i betænkningen. Desuden mener vi, at betænkningen burde have indeholdt konkrete punkter om parlamentsmedlemmers og selve Parlamentets andel i det faktiske lovgivningsarbejde. F.eks. har vi tilføjet nogle punkter omhandlende politik for fast ejendom, hvor der stadig er masser af plads til forbedringer. Vi har brug for at få en præcis forklaring på, hvorfor der er problemer på dette område. Det er grunden til den lange forhandling. Vi ønsker at få at vide, hvorfor besøgscentret allerede er et par år forsinket i forhold til tidsplanen. Hvad kan problemet være her? Vi ønsker svar på disse spørgsmål. Vi bør ønske tillykke med, at Parlamentet nu endelig, men hurtigt har fået nye regler for både medlemmer og hjælpere. Det har rigtignok betydet en stor forbedring, men der er stadig meget, der skal ændres. Lad mig give et eksempel. I henhold til de nye regler skal jeg først flyve her fra Strasbourg til Finland, og kun derfra kan jeg flyve til Bruxelles. Selv om jeg havde en gruppe på besøg i Bruxelles eller en betænkning, jeg skulle forberede i morgen, ville det ikke gøre nogen forskel. Jeg kan ikke rejse direkte til Bruxelles herfra. Hvis jeg gjorde det, ville jeg ikke få mine rejseudgifter betalt eller få nogen anden form for dækning. Jeg forstår ikke, hvorfor vores liv skal være så besværligt, når vi ved, at det tager en dag at rejse herfra til min hjemby Turku i Finland, og at det tager nok en dag at komme tilbage derfra, hvis jeg ønsker at tage til Bruxelles for at lave noget arbejde dér. Da jeg spurgte, hvorfor det forholder sig sådan, svarede administrationen, at jeg kunne flyve til Finland via Rom eller Athen. Jeg har ikke noget kontor i Rom eller Athen og heller ikke noget arbejde dér. Det er og foregår alt sammen i Bruxelles. Hvis vi har to arbejdspladser, er det rimeligt, at vi kan arbejde begge steder. Der er stadig områder, hvor vi skal tilbage på sporet. Det kommer vi tilbage til i næste års betænkning."@da2
"Herr Präsident! Zuerst möchte ich dem Rat danken, und ich schätze die Tatsache, dass der Rat anwesend ist, da die Frage darin besteht, ob der Rat tatsächlich die Verantwortung für die Verwendung des Gelds der Steuerzahler übernehmen und etwas Respekt für das Parlament und die Zusammenarbeit zeigen möchte. Daher ist es wichtig, dass der Rat anwesend ist. In meiner Rede werde ich mich auf die Entlastung des Parlaments konzentrieren, und ich möchte Herrn Staes für sein sehr hohes Maß an Zusammenarbeit danken. Ich stimme mit ihm über die sehr vernünftige Grundidee überein, dass das Parlament nur dann gut funktionieren kann, wenn die Entscheidungsfindung ausreichend offen und transparent erfolgt. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass es keine Skandale gibt. Wir wissen, dass unser Ruf langfristig Schaden nehmen wird, wenn Amtsmissbrauch stattfindet, unabhängig davon, wie klein die Geldsummen sind, über die wir sprechen, Es ist äußerst wichtig, dass wir verhindern, dass dies passiert. Wir sprechen nicht über das Geld des Parlaments, wir sprechen über das Geld der Steuerzahler. Das System muss daher wasserdicht sein, damit wir am Ende die Verantwortung dafür übernehmen können. In dem Bericht von Herrn Staes sind viele gute Prinzipien enthalten, aber meine eigene Fraktion vertritt die Ansicht, dass der Bericht kürzer und prägnanter sein sollte, und daher haben wir einiges an Material aus dem Bericht entfernt. Außerdem glauben wir, dass es in dem Bericht konkrete Punkte geben sollte, die sich mit der der Aktivität der Abgeordneten und des Parlaments als Ganzem in der tatsächlichen Gesetzgebungsarbeit beschäftigen. Zum Beispiel haben wir einige Punkte hinzugefügt, die die Immobilienpolitik betreffen, in der es immer noch viel Platz für Verbesserungen gibt. Wir müssen eine genaue und klare Erklärung erhalten, warum es in diesem Bereich Probleme gibt. Das ist der Grund für die lange Aussprache. Wir möchten wissen, warum das Besucherzentrum nach dem Zeitplan bereits einige Jahre Verspätung hat. Was könnte hier das Problem sein? Wir wollen Antworten auf diese Fragen. Hier sollten wir gratulieren in Bezug auf die Tatsache, dass das Parlament endlich schnell neue Vorschriften sowohl für die Mitglieder als auch für Berater bekommen hat. Es stimmt, dass dies eine große Verbesserung ist, aber es gibt hier noch viel zu ändern. Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Gemäß der neuen Vorschrift muss ich erst von hier in Straßburg nach Finnland fliegen und erst von dort kann ich nach Brüssel fliegen. Selbst wenn ich eine Besuchergruppe in Brüssel oder morgen einen Bericht vorzubereiten hätte, würde das keinen Unterschied machen: Ich kann nicht von hier direkt nach Brüssel gehen. Wenn ich dies täte, würde ich keine Reisekosten oder andere Vergütungen bezahlt bekommen. Ich verstehe nicht, warum unser Leben so unbequem sein muss, wenn wir wissen, dass die Reise von hier zu meiner Heimatstadt Turku in Finnland einen Tag dauert und es einen weiteren Tag dauert, von dort zurückzukehren, wenn ich nach Brüssel reisen möchte, um dort zu arbeiten. Als ich fragte, warum dies der Fall sei, hat mir die Verwaltung geantwortet, dass ich über Rom oder Athen nach Finnland fliegen könnte. Ich habe kein Büro in Rom oder Athen und auch keine Arbeit dort zu erledigen; das ist alles in Brüssel. Wenn wir zwei Arbeitsplätze haben, dann ist es vernünftig, wenn wir an beiden Orten arbeiten können. Das sind immer noch Bereiche, in denen wir zum richtigen Weg zurückfinden müssen. Wir werden in dem Bericht nächstes Jahr darauf zurückkommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο, εκτιμώ δε την παρουσία του εδώ, καθότι το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον το Συμβούλιο επιθυμεί πραγματικά να αναλάβει την ευθύνη για τη δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων και κατά πόσον είναι διατεθειμένο να σεβαστεί το Κοινοβούλιο και την αρχή της συνεργασίας. Επομένως, η παρουσία του Συμβουλίου είναι σημαντική. Στην ομιλία μου, θα εστιάσω στο θέμα της χορήγησης απαλλαγής στο Κοινοβούλιο, θέλω δε να ευχαριστήσω τον κ. Staes για την πολύ καλή συνεργασία του. Συμφωνώ μαζί του ως προς την πολύ ορθή βασική ιδέα ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά μόνον εάν η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι επαρκώς ανοικτή και διαφανής. Κατά τον τρόπο αυτό, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανιστούν σκάνδαλα. Γνωρίζουμε ότι, ανεξάρτητα από το πόσο μικρά είναι τα ποσά για τα οποία μιλάμε, αν αρχίσουν να εμφανίζονται καταχρήσεις, η φήμη μας θα υποστεί βλάβη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μιλάμε για χρήματα του Κοινοβουλίου, αλλά για χρήματα των φορολογουμένων. Το σύστημα πρέπει επομένως να είναι στεγανό, ούτως ώστε να μπορούμε, εν τέλει, να αναλάβουμε τη σχετική ευθύνη. Η έκθεση του κ. Staes περιλαμβάνει πολλές καλές αρχές, όμως η πολιτική μου ομάδα υιοθέτησε την άποψη ότι η έκθεση έπρεπε να είναι συντομότερη και πιο συνοπτική, και γι’ αυτό διαγράψαμε μέρος του κειμένου. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι η έκθεση έπρεπε να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τη δραστηριότητα των βουλευτών του ΕΚ και του Κοινοβουλίου συνολικά κατά την εκτέλεση του νομοθετικού έργου. Παραδείγματος χάριν, έχουμε προσθέσει ορισμένα στοιχεία σχετικά με την πολιτική ακινήτων, στην οποία υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Χρειαζόμαστε ακριβείς και σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους εμφάνισης προβλημάτων σε αυτόν τον τομέα. Γι’ αυτό τραβάει σε μάκρος αυτή η συζήτηση. Θέλουμε να μάθουμε γιατί το κέντρο επισκεπτών παρουσιάζει ήδη καθυστέρηση μερικών ετών με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι, εν προκειμένω, το πρόβλημα; Θέλουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Πρέπει δε στο σημείο αυτό να δώσουμε συγχαρητήρια για το γεγονός ότι, επιτέλους, το Κοινοβούλιο θέσπισε σε πολύ μικρό διάστημα νέους κανονισμούς τόσο για τους βουλευτές όσο και για τους βοηθούς. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μεγάλη βελτίωση, όμως πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες αλλαγές σε αυτά τα θέματα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, πρέπει πρώτα να μεταβώ αεροπορικώς από εδώ, από το Στρασβούργο, στη Φινλανδία, και μόνον από εκεί μπορώ να μεταβώ αεροπορικώς στις Βρυξέλλες. Ακόμη και αν έπρεπε να υποδεχθώ ομάδα επισκεπτών στις Βρυξέλλες ή αν έπρεπε αύριο να προετοιμάσω μια έκθεση, δεν θα άλλαζε τίποτε: δεν μπορώ να ταξιδέψω από εδώ απευθείας προς τις Βρυξέλλες. Εάν το έπραττα, δεν θα μου καταβάλλονταν τα έξοδα ταξιδίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης. Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας τόσο δύσκολη, όταν γνωρίζουμε ότι η μετάβαση από εδώ στην πόλη μου, το Turku της Φινλανδίας, διαρκεί μία ημέρα, ενώ απαιτείται μία επιπλέον ημέρα για να επιστρέψω από εκεί αν θέλω να μεταβώ στις Βρυξέλλες για να εργαστώ. Όταν ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό, η διοίκηση μου απάντησε ότι μπορώ να μεταβώ αεροπορικώς στη Φινλανδία μέσω Ρώμης ή Αθήνας. Δεν διατηρώ γραφείο στη Ρώμη ή στην Αθήνα, ούτε έχω καμία δουλειά στις πόλεις αυτές· το γραφείο και η δουλειά μου βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Εφόσον διατηρούμε δύο τόπους εργασίας, είναι λογικό να μπορούμε να εργαζόμαστε και στους δύο τόπους. Υπάρχουν ακόμη τομείς στους οποίους πρέπει να επανέλθουμε σε σωστή κατεύθυνση. Θα επανεξετάσουμε αυτές τις πτυχές στην έκθεση του επόμενου έτους."@el10
"Mr President, to begin with, I want to thank the Council, and I appreciate the fact that the Council is present, because the question is whether the Council really wants to take responsibility for spending taxpayers’ money, and whether the Council wants to show some respect for Parliament and for cooperation. Therefore, it is important that the Council is present. In my speech, I will concentrate on Parliament’s discharge, and I want to thank Mr Staes for his very high level of cooperation. I agree with him on the very sound basic idea that Parliament can only work well if decision making is sufficiently open and transparent. In this way, we can make sure there are no scandals. We know that, however small the amounts of money we are talking about, if malpractice starts to appear, our reputation will be damaged for a long time. It is extremely important to prevent this from happening. We are not talking about Parliament’s money, but taxpayers’ money. The system must therefore be watertight, so that we can, in the end, take responsibility for this. There were many good principles in Mr Staes’s report, but my own group took the view that the report should be shorter and more concise, and because of this, we removed some material from the report. In addition, we believe that there should have been concrete items in the report dealing with the activity of MEPs and Parliament as a whole in actual legislative work. For example, we have added some items concerning real estate policy, in which there is still a lot of room for improvement. We need to obtain an accurate and clear explanation of why there are problems in this area. This is the reason for the long debate. We want to know why the visitors’ centre is already a few years late according to the timetable. What could the problem be here? We want answers to these questions. We should give congratulations here, regarding the fact that at last, Parliament has quickly got new regulations both for Members and for aides too. It is true that this has been a big improvement, but there is still a lot to change here. Let me give an example. According to the new regulation, I first have to fly from here in Strasbourg to Finland, and only from there can I fly to Brussels. Even if I had a visiting group in Brussels or a report to prepare tomorrow, this would not make any difference: I cannot go from here straight to Brussels. If I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation. I do not understand why our lives need to be so inconvenient, when we know that the journey from here to my home town of Turku in Finland takes a day, and it takes another day to come back from there if I want to go to Brussels to do some work there. When I asked why this is the case, the administration answered that I could fly to Finland via Rome or Athens. I do not have an office in Rome or Athens, or any work to do there; these are in Brussels. If we have two workplaces, then it is reasonable for us to be able to work in both places. There are still areas where we need to get back on to the right track. We will return to these in next year’s report."@en4
"Señor Presidente, para empezar quisiera dar las gracias al Consejo, pues aprecio el hecho de que esté presente, porque la pregunta es si el Consejo realmente desea asumir la responsabilidad de gastar el dinero de los contribuyentes y si desea mostrar algo más de respeto por el Parlamento y la cooperación. Por ello es importante que el Consejo esté presente. En mi intervención me concentraré en la aprobación de la gestión del Parlamento, y quiero dar las gracias al señor Staes por su gran cooperación. Coincido con él en la idea fundamental de que el Parlamento sólo puede funcionar bien si el proceso decisorio es suficientemente abierto y transparente. De este modo podemos asegurarnos de que no se produzcan escándalos. Sabemos que, por reducidas sean las cantidades de dinero de las que hablamos, si comienzan a aparecer irregularidades, nuestra reputación quedará dañada por mucho tiempo. Es de suma importancia evitar que ello suceda. No estamos hablando del dinero del Parlamento, sino del dinero de los contribuyentes. Por ello, el sistema debe ser hermético, de modo que, al final, podamos asumir la responsabilidad. En el informe del señor Staes aparecen muchos principios positivos, pero mi Grupo consideró que el informe debería ser más breve y conciso, y por ello suprimimos una parte de él. Asimismo consideramos que en el informe deberían figurar elementos concretos sobre las actividades de las diputadas y diputados europeos y del Parlamento en su conjunto en la labor legislativa real. Por ejemplo, hemos añadido algunos pasajes acerca de la política de inmuebles, en la que aún queda mucho margen de mejora. Tenemos que recibir una explicación precisa y clara de los problemas que existen en este ámbito. Es por ello que el debate fue largo. Queremos saber por qué el centro de visitantes lleva varios años de retraso respecto al calendario inicial. ¿Cuál podría ser el problema al respecto? Queremos respuestas a estas preguntas. Deberíamos felicitarnos debido a que finalmente el Parlamento ha adoptado nuevas normativas para las diputadas y diputados, así como para sus asistentes. Es cierto que se trata de una gran mejora, pero todavía queda mucho que cambiar en este aspecto. Permítanme citar un ejemplo. Según la nueva normativa, primero tengo que volar de Estrasburgo a Finlandia para volar después a Bruselas. Incluso si tuviera que recibir a un grupo de visitantes en Bruselas o que elaborar mañana un informe, no habría diferencia. No puedo viajar directamente de aquí a Bruselas. Si lo hiciera, no se me reembolsarían los gastos de viaje ni recibiría ninguna otra compensación. No comprendo por qué nuestras vidas deben presentar tantos inconvenientes, cuando sabemos que el viaje de aquí a Turku, mi ciudad de residencia, en Finlandia toma un día y necesito otro para regresar a Bruselas si tengo algo que hacer ahí. Cuando pregunté cuál era el motivo, la administración me respondió que podía volar a Finlandia con escala en Roma o Atenas. No tengo un despacho en Roma o Atenas, ni nada que hacer en esas ciudades, pues mi trabajo está en Bruselas. Si tenemos dos lugares de trabajo resulta razonable que podamos trabajar en ambos. Aún quedan aspectos en los que debemos regresar al camino correcto. Volveremos a hablar de ellos en el informe del año próximo."@es21
"− Austatud juhataja! Tahan alustuseks tänada nõukogu ja ma hindan asjaolu, et nõukogu kohal viibib, sest küsimus on selles, kas nõukogu tõepoolest tahab maksumaksjate raha kulutamise eest vastutust võtta ja kas nõukogu tahab näidata parlamendi ja koostöö suhtes austust. Seega on nõukogu kohalolek tähtis. Oma sõnavõtus keskendun parlamendi heakskiidule ja tahan tänada Bart Staesi tema suure koostöövalmiduse eest! Ma nõustun tema väga mõistlikul põhjusel: parlament suudab ainult siis hästi töötada, kui otsuseid langetatakse avatult ja läbipaistvalt. Nii saame olla kindlad, et ei teki skandaale. Teame, et ükskõik kui väikesest summast räägime, kui kuritarvitused ilmnevad, siis on meie maine kauaks ajaks kahju saanud. On äärmiselt tähtis, et seda ei juhtuks. Me ei räägi mitte parlamendi rahast, vaid maksumaksja rahast. Seega peab süsteem olema veekindel, et saaksime lõppkokkuvõtteks endale vastutuse võtta. Bart Staesi raportis oli palju häid põhimõtteid, kuid minu fraktsioon jõudis seisukohale, et raport peaks olema lühem ja tihedam ning see oli põhjus, miks me osa materjalist raportist välja jätsime. Lisaks uskusime, et raport oleks pidanud sisaldama konkreetseid punkte Euroopa Parlamendi liikmete ja parlamendi kui terviku tegevuse kohta tegelikus õigusloomealases töös. Näiteks lisasime mõned punktid kinnisvarapoliitika kohta, mille osas on veel palju paranemisruumi. Meil on vaja täpseid ja selgeid selgitusi, miks selles valdkonnas probleeme leidub. See oli pika arutelu põhjus. Tahame teada, miks on külastajate keskuse valmimine ajakavaga võrreldes mitu aastat hilinenud. Mis probleem siin on? Tahame nendele küsimustele vastuseid! Siinkohal oleks paslik edastada meie õnnesoovid, arvestades, et lõpuks suutis parlament koostada kiiresti määrused nii parlamendiliikmetele kui ka assistentidele. Tõsi, see on suur edasiminek, kuid muuta on vaja veel palju. Lubage ma toon ühe näite! Vastavalt uuele määrusele pean ma kõigepealt lendama siit Strasbourgist Soome ja alles sealt tohin ma lennata Brüsselisse. Isegi see ei loe, kui mul järgmisel päeval oleks vaja Brüsselis kohtuda külalistega või valmistada ette raport: ma ei tohi minna siit otse Brüsselisse. Kui ma seda teen, siis ei maksta mulle tagasi ei reisikulusid ega muid hüvitisi. Ma ei saa aru, miks peab meie elu nii ebamugavaks tegema, kui me teame, et reis siit minu kodulinna võtab terve päeva ning sealt tagasitulekuks kulub veel üks päev, kui ma peaksin tahtma minna Brüsselisse, et seal tööd teha. Kui ma küsisin, miks see nii on, vastati mulle administratsioonist, et ma võin Soome lennata Rooma või Ateena kaudu. Mul ei ole Roomas ega Ateenas ei bürood ega tööd, küll aga Brüsselis. Kui meil on kaks töökohta, siis on mõistlik, kui saame tööd teha mõlemas kohas. On veel valdkondi, kus meil on vaja asjad korda saada. Ma tulen nende juurde tagasi järgmise aasta raportis."@et5
"Monsieur le Président, pour commencer, le voudrais remercier le Conseil, et j’apprécie sa présence, parce que la question est de savoir si le Conseil est réellement prêt à prendre ses responsabilités en matière de dépense de l’argent des contribuables et si le Conseil souhaite faire preuve de respect envers le Parlement et collaborer avec lui. La présence du Conseil est donc importante. Dans mon allocution, je me concentrerai sur la décharge du Parlement. Je souhaite remercier M. Staes pour son excellente collaboration. Je suis d’accord avec lui concernant l’idée de base, très raisonnable, que le Parlement ne peut fonctionner correctement que si ses décisions sont prises avec suffisamment d’ouverture et de transparence. C’est ainsi que nous pourrons éviter les scandales. Nous savons que si des malversations devaient se faire jour, aussi modestes que soient les montants concernés, notre réputation serait ternie pour longtemps. Il est extrêmement important de l’empêcher. Il ne s’agit pas de l’argent du Parlement, mais de l’argent des contribuables. Nous devons donc avoir un système sans faille pour pouvoir, en fin de course, en assumer la responsabilité. Le rapport de M. Staes contient de nombreux principes positifs, mais mon propre groupe a pensé qu’il faudrait le rendre plus court, plus concis, c’est pourquoi nous avons supprimé certains éléments du rapport. Nous pensons également que ce rapport aurait dû contenir des éléments concrets consacrés aux activités législatives proprement dites des députés et du Parlement dans son ensemble. Nous avons par exemple ajouté certains éléments relatifs à la politique immobilière, qui pourrait encore faire l’objet d’améliorations importantes. Nous devons obtenir une explication précise et claire des raisons qui font qu’il subsiste des problèmes dans ce domaine. Telle est la raison de ce long débat. Nous voulons savoir pourquoi le centre destiné aux visiteurs a déjà plusieurs années de retard sur le calendrier prévu. Quel est le problème? Nous voulons des réponses à ces questions. Certains points méritent aussi des félicitations, par exemple la rapidité avec laquelle le Parlement s’est doté de nouvelles règles concernant les députés et les assistants parlementaires. Il est vrai que l’amélioration est considérable, mais il reste beaucoup de changements à apporter dans ce domaine. Permettez-moi de vous donner un exemple. D’après le nouveau règlement, je dois d’abord prendre l’avion d’ici, à Strasbourg, pour rentrer en Finlande, et ce n’est que depuis la Finlande que je pourrai reprendre l’avion pour Bruxelles. Même si j’avais un groupe de visiteurs à Bruxelles ou un rapport à préparer demain, cela ne ferait aucune différence: je ne puis me rendre directement d’ici à Bruxelles. Si je le fais, mes frais de voyage ne seront pas remboursés et je ne recevrai aucune autre indemnité. Je ne comprends pas pourquoi il faut que nos vies soient aussi compliquées, quand on sait qu’il faut un jour entier pour se rendre d’ici à ma ville d’origine de Turku, en Finlande, et qu’il en faut un autre pour revenir travailler à Bruxelles. Quand j’ai demandé pourquoi, l’administration m’a répondu que je pouvais aussi passer par Rome ou Athènes. Je n’ai pas de bureau à Rome ni à Athènes, et aucun travail ne m’y attend. Mon travail est à Bruxelles. Si nous avons deux lieux de travail, il serait raisonnable de pouvoir travailler sur ces deux sites. Il reste des domaines dans lesquels nous devons corriger le cap. Nous y reviendrons dans le rapport de l’année prochaine."@fr8
"Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a Tanácsnak, és méltányolom, hogy megjelent, mert az a kérdés, hogy a Tanács valóban felelősséget akar-e vállalni az adófizetők pénzének elköltéséért, valamint hogy a Tanács valamilyen mértékben ki akarja-e mutatni, hogy tiszteletben tartja a Parlamentet és az együttműködést. Ezért fontos, hogy a Tanács jelen legyen. Felszólalásomban a Parlament mentesítésére fogom helyezni a hangsúlyt, és szeretnék köszönetet mondani Staes úrnak a kiváló együttműködésért. Egyetértek azzal a teljesen helytálló, alapvető elgondolással, hogy a Parlament csak akkor tudja jól végezni a munkáját, ha a döntéshozatal kellőképpen nyitott és átlátható. Így biztosíthatjuk, hogy ne forduljanak elő botrányok. Mindannyian tudjuk, hogy bármilyen kis összegről is van szó, ha a hűtlen kezelés gyanúja felmerül, hosszú időre oda a jó hírünknek. Rendkívül fontos, hogy ezt megelőzzük. Nem a Parlament pénzéről van szó, hanem az adófizetőkéről. Ezért a rendszernek kifogástalannak kell lennie, hogy végül is vállalhassuk a felelősséget. Staes úr jelentése nagyon sok jó elgondolást tartalmaz, de képviselőcsoportom szerint a jelentésnek tömörebbnek és velősebbnek kellene lennie, és ezért bizonyos részeket kivettünk belőle. Ezenkívül úgy gondoljuk, hogy a jelentésnek konkrét részleteket kellett volna tartalmaznia az európai parlamenti képviselők tevékenységéről és a Parlament egészének tényleges jogalkotási munkájáról. Például ingatlanpolitikával kapcsolatos részekkel egészítettük ki a jelentést, mert ezen a téren még van mit javítani. Pontos és egyértelmű magyarázatra van szükségünk arra vonatkozóan, hogy miért tapasztalhatók problémák ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ez az oka a hosszas vitának. Tudni szeretnénk, hogy a látogatói központ létrehozása az eredeti menetrendhez képest miért szenved máris néhány éves késést? Mi lehet a probléma? Válaszokat akarunk kapni a kérdéseinkre. Gratulálunk ahhoz, hogy a Parlament végre gyorsan új rendelkezéseket hozott a képviselők és a segélyek vonatkozásában is. Való igaz, hogy ez nagy előrelépés, de még mindig sok változtatásra van szükség. Hadd mondjak egy példát! Az új szabály szerint innen Strasbourgból először Finnországba kell repülnöm, és csak onnan utazhatok Brüsszelbe. Még az sem változtatna a helyzeten, ha holnap Brüsszelben várna rám egy látogató csoport, vagy egy jelentést kellene elkészítenem: innen nem mehetek egyenesen Brüsszelbe. Ha így tennék, nem térítenék meg az útiköltséget, illetve az egyéb költségeimet. Nem értem, miért kell megnehezíteni az életünket, amikor tudjuk, hogy egy napba kerül, amíg innen hazaérek Finnországba, Turkuba, és egy másikba, hogy onnan visszautazzak ide, ha Brüsszelben van dolgom. Amikor feltettem azt a kérdést az ügyintézőknek, hogy ez miért van így, azt a választ kaptam, hogy Rómán vagy Athénon keresztül is repülhetek Finnországba. Nincs irodám Rómában vagy Athénban, semmi dolgom nincs ott; Brüsszelben van irodám, ott vár a munkám. Ha két munkahelyünk van, indokolt, hogy mindkét helyen el tudjuk végezni a munkánkat. Még mindig vannak olyan területek, ahol vissza kell találnunk a helyes útra. Ezekre a kérdésekre a jövő évi jelentésben vissza fogunk térni."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare il Consiglio. La sua presenza qui oggi è, a mio avviso, apprezzabile, dal momento che vogliamo comprendere se esso vuole veramente assumersi le proprie responsabilità relativamente all’utilizzo del denaro dei contribuenti e se vuole mostrare rispetto a questo Parlamento e al principio della cooperazione. E’ dunque importante che il Consiglio sia presente oggi. Il mio intervento verterà sul discarico del Parlamento e vorrei ringraziare l’onorevole Staes per la sua estrema disponibilità. Sono d’accordo con lui nel ritenere che il corretto funzionamento del Parlamento dipenda da un processo decisionale aperto e trasparente. In questo modo possiamo assicurarci che non sorgano scandali di alcun tipo. Sappiamo che, per quanto si possa trattare di piccole somme, se si profilano possibili irregolarità, la nostra reputazione rischia di rimanere compromessa a lungo. E’ estremamente importante evitare che ciò si verifichi. Non stiamo parlando del denaro del Parlamento, ma di quello dei contribuenti. Il sistema deve dunque essere ineccepibile, in modo da potercene assumere la responsabilità alla fine. La relazione dell’onorevole Staes contiene molti principi condivisibili, ma il mio stesso gruppo sosteneva che dovesse essere più breve e concisa e, per questo motivo, abbiamo eliminato alcune parti. Oltretutto, riteniamo che sarebbe stato opportuno inserire punti più concreti nella relazione sulle attività svolte sia dagli europarlamentari sia dall’intero Parlamento in ambito legislativo. Abbiamo infatti aggiunto, ad esempio, taluni elementi relativi alla politica immobiliare, dove il margine di miglioramento è molto ampio. Dobbiamo giungere a una spiegazione accurata e chiara dei problemi che coinvolgono questo settore, il che giustifica una discussione così lunga. Vogliamo conoscere il motivo per cui l’istituzione del Centro visitatori è in ritardo di qualche anno rispetto ai tempi previsti. Qual è il problema? Pretendiamo delle risposte. Dovremmo congratularci perché, finalmente, il Parlamento è riuscito in tempi rapidi a ottenere nuovi regolamenti sia per i parlamentari che per gli assistenti. Si tratta di un importante miglioramento, anche se sono necessari ulteriori cambiamenti. Vorrei fornirvi un esempio. Secondo il nuovo regolamento, devo prima prendere un volo da qui, Strasburgo, fino in Finlandia, e solo una volta giunto lì posso andare a Bruxelles. Anche se ci fosse un gruppo in visita a Bruxelles o dovessi preparare una relazione domani, non farebbe alcuna differenza. Non posso andare direttamente a Bruxelles da qui perché, se lo facessi, non avrei diritto all’indennità di viaggio, né a qualunque altra forma di rimborso. Non capisco perché sia necessario complicarci la vita in questo modo, quando sappiamo bene che il viaggio da qui fino alla città dove vivo, Turku in Finlandia, dura un giorno, e se voglio andare a Bruxelles per lavorare è necessario un ulteriore giorno di viaggio. Quando ho chiesto spiegazioni in merito, l’amministrazione mi ha risposto che potevo prendere un volo per la Finlandia passando per Roma o per Atene. Ma io non ho un ufficio a Roma o ad Atene, né ho alcun motivo di lavoro per recarmi in queste città, a differenza di Bruxelles. Se esistono due sedi lavorative, allora è ragionevole aspettarsi di poter lavorare in entrambe. Ci sono ambiti in cui è necessario rimettersi in carreggiata, e torneremo su questi punti nella relazione del prossimo anno."@it12
"Pone pirmininke, pradėdamas norėčiau padėkoti Tarybai – labai vertinu tai, kad jos atstovai čia dalyvauja, nes kyla klausimas, ar Taryba tikrai nori imtis atsakomybės už mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą ir ar Taryba nori parodyti, jog gerbia Parlamentą ir nori bendradarbiauti. Todėl svarbu, kad Taryba dalyvauja šiose diskusijose. Kalbėsiu daugiausia apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimą Parlamentui ir noriu padėkoti B. Staesui už labai aktyvų bendradarbiavimą. Pritariu jam dėl vienos labai geros pagrindinės minties, kad Parlamentas gerai dirbs tik tuomet, jei sprendimai bus priimami pakankamai atvirai ir skaidriai. Taip galėsime užtikrinti, kad nebūtų jokių skandalų. Žinome, kad, kad ir apie kokias mažas sumas kalbėtume, jei pradės rastis neteisėtų veiksmų, mūsų reputacija bus ilgam sugadinta. Itin svarbu neleisti tam įvykti. Kalbame ne apie Parlamento, o apie mokesčių mokėtojų pinigus. Todėl sistema turi būti tvirta, kad galiausiai galėtume prisiimti atsakomybę už tai. B. Staeso pranešime pateikta nemažai gerų principų, tačiau mano frakcijos nuomone, pranešimas turėtų būti trumpesnis ir lakoniškesnis, todėl kai ką jame išbraukėme. Be to, manome, kad pranešime turėtų būti konkrečios nuostatos dėl faktinio EP narių ir viso Parlamento teisėkūros darbo. Pvz., pranešimą papildėme nuostatomis dėl nekilnojamojo turto politikos, kurioje dar daug ką reikia tobulinti. Mums turi būti tiksliai ir aiškiai išaiškinta, kodėl šioje srityje esama problemų. Dėl to buvo ilgai diskutuota. Norime žinoti, kodėl lankytojų centras jau kelerius metus atsilieka nuo grafiko. Kokios čia gali būti problemos? Norime atsakymų į šiuos klausimus. Tačiau turime pasidžiaugti, kad pagaliau Parlamentui greitai buvo pateikti nauji reglamentai ir dėl narių, ir dėl padėjėjų. Tiesa, tai didelis pasiekimas, tačiau ir čia dar reikia daug ką keisti. Leiskite pateikti pavyzdį. Pagal naująjį reglamentą, aš pirmiausia turėčiau skirsti iš Strasbūro į Suomiją ir tik iš Suomijos galėčiau vykti į Briuselį. Net jei Briuselyje manęs lauktų svečiai arba jei turėčiau iki rytdienos parengti pranešimą, tai nieko nekeistų. Negalėčiau vykti į Briuselį tiesiai iš čia. Jei taip daryčiau, man nebūtų išmokėta kelionės išlaidų ar kokia nors kitokia kompensacija. Nesuprantu, kodėl reikia taip apsunkinti gyvenimą, nors žinome, kad man kelionė iš čia į mano gimtą miestą Turku Suomijoje trunka visą dieną, o kelionei iš Turku į Briuselį, jei norėčiau ten nuvykti darbo reikalais, atimtų dar vieną dieną. Kai pasidomėjau, kodėl taip yra, administracija atsakė, kad galėčiau į Suomiją skirsti per Romą ar Atėnus. Aš neturiu biuro Romoje ar Atėnuose ir neturiu ten jokių reikalų – mano biuras ir darbai yra Briuselyje. Jei turime dvi darbo vietas, logiška, kad ir dirbti turėtume galėti šiose dviejose vietose. Taigi, vis dar yra sričių, kuriose turime grįžti į teisingas vėžes. Prie šių klausimų grįšime rengdami kitų metų pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Iesākumā es gribu pateikties Padomei, un es novērtēju to, ka ir ieradies Padomes pārstāvis, jo jautājums ir tāds, vai Padome patiešām grib uzņemties atbildību par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu un vai Padome grib izrādīt cieņu Parlamentam un sadarbībai. Tāpēc ir svarīgi, ka Padome ir šeit pārstāvēta. Savā runā es pievērsīšos Parlamenta budžeta izpildes apstiprināšanai un gribu pateikties kungam par viņa ļoti augsto sadarbības līmeni. Es atbalstu viņa ļoti pamatoto galveno domu, ka Parlaments var labi strādāt tikai tad, ja lēmumu pieņemšana ir pietiekami atklāta un pārredzama. Šādā veidā mēs varam nodrošināt, ka nav skandālu. Mēs zinām — lai gan summas, par kurām mēs runājam, ir mazas —, ja tiks veiktas nelikumīgas darbības, mūsu reputācija tiks iedragāta uz ilgu laiku. Ir ļoti svarīgi nepieļaut, lai tas notiktu. Mēs nerunājam par Parlamenta naudu, bet par nodokļu maksātāju naudu. Tādēļ sistēmai ir jābūt neapstrīdamai, lai mēs beigu beigās varētu uzņemties atbildību par šo naudu. kunga ziņojumā bija daudz labu principu, taču mana grupa uzskata, ka ziņojumam vajadzētu būt īsākam un koncentrētākam, tādēļ mēs izņēmām daļu no ziņojuma teksta. Turklāt mēs uzskatām, ka ziņojumā vajadzēja iekļaut konkrētus punktus, kuros būtu aplūkota EP deputātu un visa Parlamenta darbība reālā likumdošanas darbā. Piemēram, mēs esam pievienojuši dažus punktus attiecībā uz nekustamo īpašumu politiku, kurā joprojām jāveic daudz uzlabojumu. Mums jāiegūst precīzs un skaidrs izskaidrojums, kāpēc šajā jomā pastāv problēmas. Šis ir ilgo debašu iemesls. Mēs gribam zināt, kāpēc apmeklētāju centra izveide saskaņā ar grafiku kavējas jau vairākus gadus. Kādas šeit varētu būt problēmas? Mēs gribam saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Mums būtu jāapsveic Parlaments par to, ka tas beidzot ir ātri pieņēmis jaunus deputātu statūtus un arī palīgu nolikumu. Taisnība, ka tas ir liels uzlabojums, taču Parlamentā joprojām ir nepieciešamas daudzas pārmaiņas. Minēšu kādu piemēru. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem man vispirms no šejienes, Strasbūras, jālido uz Somiju un tikai no turienes varu lidot uz Briseli. Pat tad, ja man Briselē būtu grupas apmeklējums vai ziņojums, kas rīt ir jāsagatavo, nebūtu nekādas atšķirības: es nevaru no šejienes doties tieši uz Briseli. Ja es to darītu, man neizmaksātu kompensāciju par ceļa izdevumiem vai citu kompensāciju. Es nesaprotu, kāpēc mūsu dzīvei jābūt tik neērtai, zinot, ka ceļā no šejienes līdz Turku Somijā paiet visa diena un vēl viena diena vajadzīga, lai atgrieztos no turienes, ja es gribu doties uz Briseli strādāt. Kad es pajautāju, kāpēc ir šāda kārtība, administrācija man atbildēja, ka es varu uz Somiju varu lidot caur Romu vai Atēnām. Man nav ne biroja Romā vai Atēnās, ne arī kāds darbs tur darāms; man birojs un darbs ir Briselē. Ja mums ir divas darbavietas, tad ir saprātīgi, ka mēs varam strādāt abās vietās. Joprojām pastāv jomas, kurās mums ir jāatgriežas uz pareizā ceļa. Mēs pie tām atgriezīsimies nākamā gada ziņojumā."@lv13
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää neuvostoa ja arvostan sitä, että neuvosto tuli paikalle, koska kysymys on siitä, haluaako neuvosto todella kantaa vastuuta veronmaksajien rahojen käytöstä, ja haluaako neuvosto arvostaa parlamenttia ja yhteistyötä. Siksi on tärkeää, että neuvosto on paikalla. Keskityn puheenvuorossani parlamentin vastuuvapauteen ja haluan kiittää esittelijä Staesia erittäin hyvästä yhteistyöstä. Jaan hänen kanssaan hänen esittämänsä erittäin hyvät perusajatukset siitä, että parlamentti voi pärjätä vain, jos päätöksenteko on riittävän avointa ja läpinäkyvää. Siten voimme estää skandaalit. Me tiedämme, että vaikka olisi kuinka pienistä rahoista kyse, jos ilmenee väärinkäytöksiä, maine menee pitkäksi aikaa. Tämän estäminen on äärimmäisen tärkeä asia. Kyse ei ole parlamentin rahoista, vaan veronmaksajien rahoista. Siksi järjestelmän on oltava aukoton, jotta voimme kantaa vastuun loppuun asti. Staesin mietinnössä oli paljon hyviä periaatteita, mutta oma ryhmäni otti lähtökohdakseen sen, että mietinnön pitäisi olla lyhyempi ja ytimekkäämpi, ja sen vuoksi teimme mietintöön poistoja. Lisäksi katsomme, että mietinnössä olisi oltava konkreettisia asioita, jotka koskettavat europarlamentaarikkojen ja koko parlamentin työskentelyä varsinaisessa lainsäädäntötyössä. Olemme lisänneet esimerkiksi kiinteistöpolitiikkaa koskevat asiat, joissa on vielä paljon perattavaa. Meidän pitää saada tarkka selvitys siitä, miksi niissä on ongelmia. Se on pitkän keskustelun aihe. Me haluamme tietää, miksi vierailukeskus on jo muutaman vuoden aikataulusta myöhässä. Mikä voi olla ongelmana näissä asioissa? Haluamme näihin kysymyksiin vastauksia. Täällä onnitellaan sitä, että parlamentti on vihdoin saanut aikaiseksi uudet ohjesäännöt niin jäsenille kuin avustajillekin. Pitää paikkansa, että se on ollut suuri edistysaskel, mutta niissä on vielä paljon muutettavaa. Esimerkkinä voin kertoa, että uuden ohjesäännön mukaan minun pitää lentää täältä Strasbourgista ensin suoraan Suomeen ja vasta sieltä Brysseliin. Asiaan ei vaikuta edes se, että vaikka minulla olisi huomenna vierailuryhmä Brysselissä tai mietintö valmisteltavana, en saa silti mennä suoraan Brysseliin. Jos menisin, minulle ei maksettaisi matkakuluja eikä muita korvauksia. En ymmärrä, miksi meidän elämämme täytyy tehdä niin hankalaksi, kun tiedetään, että matka täältä kotikaupunkiini Turkuun, Suomeen, kestää yhden päivän ja sieltä takaisin toisen päivän, jos haluan mennä Brysseliin tekemään töitä. Kun olen kysynyt miksi asia on näin, hallinto on vastannut, että tehän voisitte lentää Rooman tai Ateenan kautta Suomeen. Minulla ei ole Roomassa eikä Ateenassa toimistoa eikä töitä tehtävänä, vaan ne ovat Brysselissä. Jos meillä on kaksi toimipaikkaa, niin meidän on hyväksyttävä se, että voimme tehdä töitä kummassakin. On vielä asioita, jotka on pakko muuttaa oikeille raiteille. Niihin palaamme ensi vuoden mietinnössä."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de Raad bedanken en zeggen dat ik het waardeer dat de Raad hier aanwezig is, want het gaat erom of de Raad echt verantwoordelijkheid wil dragen voor het gebruik van het geld van de belastingbetalers en of de Raad het Parlement en de samenwerking respecteert. Het is daarom belangrijk dat de Raad aanwezig is. Ik zal mij in mijn interventie richten op de kwijting van het Parlement en ik wil rapporteur Staes bedanken voor de uitstekende samenwerking. Ik ben het met zijn zeer goede basisidee eens dat het Parlement alleen goed kan functioneren als de besluitvorming voldoende open en transparant is. Op die manier kunnen wij schandalen voorkomen. Hoe klein de bedragen ook zijn, wij weten dat als er eenmaal fraude aan het licht komt, onze reputatie voor lange tijd is geschaad. Het is uiterst belangrijk dit te voorkomen. Het gaat niet om het geld van het Parlement, maar om geld van de belastingbetaler. Het systeem moet daarom waterdicht zijn, zodat wij er tot het eind toe verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Het verslag van de heer Staes bevat veel goede beginselen, maar mijn eigen fractie is van mening dat het verslag korter en bondiger moet zijn en daarom hebben wij enkele zaken geschrapt. Bovendien zijn wij van mening dat het verslag concrete zaken moet bevatten die betrekking hebben op de activiteiten van de leden en het Parlement als geheel tijdens het feitelijke wetgevingswerk. Wij hebben bijvoorbeeld enkele zaken met betrekking tot het gebouwenbeleid toegevoegd, want daarin moet nog veel worden verbeterd. Wij moeten een duidelijke verklaring krijgen voor het feit dat er op dit gebied problemen bestaan die stof bieden voor een langdurig debat. Wij willen weten waarom het bezoekerscentrum al een paar jaar achterloopt op de planning. Wat kan hierbij het probleem zijn? Wij willen antwoorden op deze vragen. Hier zijn complimenten op hun plaats voor het feit dat het Parlement eindelijk een nieuw Statuut tot stand heeft gebracht voor de leden en de medewerkers. Het Statuut is weliswaar een grote stap vooruit, maar er valt nog veel te veranderen. Ik kan als voorbeeld geven dat ik volgens het nieuwe Statuut eerst van hier, Straatsburg, naar Finland moet vliegen en pas daarvandaan naar Brussel. Ook al zou ik morgen in Brussel een groep bezoekers krijgen of een verslag moeten voorbereiden, dan zou dat nog geen verschil uitmaken: ik mag niet van hier direct naar Brussel gaan. Als ik dat wel zou doen, dan zou ik geen reiskostenvergoeding of andere vergoedingen krijgen. Ik begrijp niet waarom ons leven zo moeilijk moet worden gemaakt als wij weten dat de reis van hier naar mijn woonplaats Turku in Finland een dag duurt en de terugreis nog een dag als ik naar Brussel wil gaan om daar te werken. Toen ik vroeg waarom dit zo is geregeld, antwoordde de administratie dat ik via Rome of Athene naar Finland kan reizen. Ik heb in Rome of Athene echter geen kantoor of werk: dat is in Brussel. Als wij twee vestigingsplaatsen hebben, dan moeten wij in beide plaatsen kunnen werken. Er zijn dus nog steeds zaken die wij op het rechte spoor moeten zetten. Daar zullen wij in het verslag van volgend jaar op terugkomen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chcę najpierw podziękować Radzie. Doceniam fakt, że Rada jest tu dziś obecna, ponieważ chodzi o to, czy naprawdę chce ona wziąć odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy podatników i czy chce okazać jakiś szacunek dla Parlamentu i dla naszej współpracy. Dlatego tak ważna jest dla nas obecność Rady. Skoncentruję się na absolutorium w odniesieniu do Parlamentu. Chcę podziękować panu posłowi Staesowi za wspaniałą współpracę. Zgadzam się z nim co do bardzo rozsądnej podstawowej koncepcji, że Parlament może dobrze funkcjonować tylko wtedy, gdy proces decyzyjny jest wystarczająco otwarty i przejrzysty. W ten sposób możemy przeciwdziałać skandalom. Wiemy, że bez względu na to, jak małe by nie były kwestionowane kwoty, jeśli pojawi się nieuczciwość, nasza reputacja ucierpi na długo. Niezwykle ważne jest więc, by do tego nie dopuścić. Nie mówimy bowiem o pieniądzach Parlamentu, lecz podatników. Dlatego wspomniany system musi być szczelny, abyśmy mogli w końcu wziąć za to odpowiedzialność. Sprawozdanie pana posła Staesa zawiera wiele dobrych zasad, ale moja grupa jest zdania, że sprawozdanie to powinno być krótsze i bardziej zwięzłe. Dlatego usunęliśmy z niego pewne fragmenty. Ponadto uważamy, że w sprawozdaniu powinny znaleźć się konkretne informacje na temat działalności posłów i Parlamentu jako całości w odniesieniu do jego prac prawodawczych. Dodaliśmy na przykład pewne informacje dotyczące polityki nieruchomości, która wciąż wymaga wielu usprawnień. Musimy uzyskać dokładne i jasne wyjaśnienie, dlaczego są z tym problemy. To właśnie powód tak długiej debaty. Chcemy też poznać powody kilkuletniego już opóźnienia Wszechnicy. Jaki tam może być problem? Chcemy poznać odpowiedzi na te pytania. Gratulujemy Parlamentowi, że w końcu szybko uzyskał nowe przepisy zarówno dotyczące członków, jak i doradców. To prawda, że to duża poprawa, ale wciąż trzeba w tym zakresie wiele zmienić. Podam przykład. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, aby dotrzeć do Brukseli, muszę najpierw lecieć stąd, ze Strasburga, do Finlandii. Nawet gdybym miał jutro grupę gości w Brukseli lub sprawozdanie do przygotowania – to nie ma znaczenia. Nie mogę udać się stąd prosto do Brukseli. Gdybym tak zrobił, nie zwrócono by mi kosztów podróży ani żadnych innych kosztów. Nie rozumiem, dlaczego nasze życie musi być tak niewygodne, skoro wiemy, że podróż stąd do mojego miasta Turku w Finlandii zajmuje cały dzień, a kolejny dzień zajmuje powrót, jeśli chcę lecieć do Brukseli, aby tam wykonać jakąś pracę. Kiedy zapytałem, dlaczego tak jest, administracja odpowiedziała, że mogę latać do Finlandii przez Rzym lub Ateny. Nie mam biura w Rzymie ani w Atenach. Nie mam tam nic do roboty. Biuro i pracę mam w Brukseli. Jeżeli mamy dwa miejsca pracy, rozsądne jest to, że możemy pracować w obu. Jak więc widać, wciąż istnieją obszary, w których musimy wracać do rozsądnych rozwiązań. Wrócimy do nich w przyszłorocznym sprawozdaniu."@pl16
"Senhor Presidente, para começar, desejo agradecer ao Conselho, e sinto-me grato pelo facto de ele estar aqui presente, pois a questão é se o Conselho deseja realmente assumir a responsabilidade pelo gasto do dinheiro dos contribuintes, e se está disposto a manifestar algum respeito pelo Parlamento e pela cooperação. Por conseguinte, é importante que o Conselho esteja presente. Na minha intervenção, irei centrar-me na quitação do Parlamento, e quero agradecer ao senhor deputado Bart Staes o seu altíssimo nível de cooperação. Estou de acordo com ele quanto à boa ideia de base de que o Parlamento só pode funcionar bem se a tomada de decisões for suficientemente aberta e transparente. Deste modo podemos garantir que não há escândalos. Porém, sabemos que, por muito pequenas que sejam as quantias de dinheiro de que estamos a falar, se começa a haver uma má administração, a nossa reputação ficará lesada durante muito tempo. É extremamente importante impedir que tal aconteça. Não estamos a falar de dinheiro do Parlamento, mas de dinheiro dos contribuintes. Por conseguinte, não pode haver brechas no sistema, de modo a podermos, no fim, assumir a responsabilidade por isto. Havia princípios muito bons no relatório do senhor deputado Staes, mas a opinião do meu próprio grupo é que esse relatório devia ser mais curto e mais conciso e, devido a isto, retirámos-lhe algum material. Além disso, estamos convencidos de que no trabalho legislativo propriamente dito devia ter havido pontos concretos no relatório relativos à actividade dos deputados e do Parlamento. Por exemplo, acrescentámos alguns pontos referentes à política imobiliária, na qual ainda há muitos melhoramentos a introduzir. Precisamos de obter uma explicação exacta e clara sobre a razão de existirem problemas nesta área. É este o motivo do debate prolongado. Queremos saber a causa do atraso de alguns anos, relativamente ao previsto, do centro para visitantes. Qual poderá ser o problema? Queremos respostas a estas perguntas. Devemos aqui apresentar felicitações pelo facto de, por fim, o Parlamento ter conseguido rapidamente novos regulamentos tanto para os deputados como para os assessores. É certo que isto foi um grande melhoramento, mas ainda há muito a mudar aqui. Permitam-me que dê um exemplo. Segundo o novo regulamento, primeiro tenho de voar daqui de Estrasburgo para a Finlândia, e só daí posso voar para Bruxelas. Mesmo que tivesse um grupo de visitantes em Bruxelas ou um relatório para preparar para amanhã, isso não faria nenhuma diferença: não posso ir directamente daqui para Bruxelas. Se o fizesse, não me pagariam os custos de deslocação nem qualquer outra compensação. Não compreendo por que motivo as nossas vidas têm de ser tão incómodas, quando sabemos que a viagem daqui até à minha cidade natal de Turku, na Finlândia, leva um dia, e levo mais um dia a regressar daí se quiser ir para Bruxelas para fazer algum trabalho. Quando perguntei por que motivo as coisas se passam deste modo, a administração respondeu que eu podia voar para a Finlândia via Roma ou Atenas. Eu não tenho um gabinete em Roma ou Atenas, nem qualquer trabalho a fazer aí; essas coisas são em Bruxelas. Se temos dois locais de trabalho, é razoável que possamos trabalhar em ambos. Ainda há áreas onde é preciso voltar ao caminho certo. Retomaremos este assunto no relatório do próximo ano."@pt17
"Dle preşedinte, pentru început, aş vrea să mulţumesc Consiliului şi apreciez faptul că este prezent, deoarece întrebarea este dacă doreşte într-adevăr să-şi asume responsabilitatea pentru cheltuirea banilor contribuabililor şi dacă doreşte să dea dovadă de respect faţă de Parlament şi faţă de cooperare. Deci, prezenţa Consiliului este importantă. În discursul meu, mă voi concentra asupra descărcării de gestiune a Parlamentului şi doresc să-i mulţumesc dlui Staes pentru nivelul înalt al cooperării. Sunt de acord cu domnia sa în ceea ce priveşte ideea elementară logică potrivit căreia Parlamentul poate lucra bine doar dacă procesul decizional este suficient de deschis şi de transparent. În acest mod, ne putem asigura că nu există scandaluri. Ştim că, oricât de mici ar fi sumele de bani despre care vorbim, dacă începe să apară malpraxisul, reputaţia noastră va fi pătată pentru mult timp. Este extrem de important să prevenim acest lucru. Nu vorbim despre banii Parlamentului, ci despre banii contribuabililor. Sistemul trebuie deci să fie ireproşabil, astfel încât să putem să ne asumăm în final responsabilitatea. Există multe principii bune în raportul dlui Staes, însă grupul meu este de părere că raportul ar trebui să fie mai scurt şi mai concis şi din acest motiv am eliminat anumite materiale. În plus, considerăm că în raport ar fi trebuit să existe elemente concrete care să trateze activitatea deputaţilor şi a Parlamentului în ansamblu în cadrul activităţii legislative efective. De exemplu, am adăugat câteva elemente privind politica imobiliară, domeniu în care încă este loc de mai bine. Trebuie să obţinem o explicaţie precisă şi clară referitoare la problemele din acest domeniu. Acesta este motivul dezbaterii lungi. Dorim să ştim de ce, conform programului, centrul pentru vizitatori întârzie deja de câţiva ani. Care ar putea fi problema acolo? Dorim răspunsuri la aceste întrebări. Ar trebui să ne exprimăm felicitările aici, pentru faptul că, până la urmă, Parlamentul are noi regulamente atât pentru deputaţi, cât şi pentru asistenţi. Este adevărat că aceasta este o îmbunătăţire importantă, însă mai sunt încă multe de schimbat aici. Vă voi da un exemplu. Conform noului regulament, mai întâi trebuie să zbor de aici din Strasbourg către Finlanda şi doar de acolo pot zbura către Bruxelles. Chiar dacă aş avea un grup de experţi în Bruxelles sau dacă aş avea de pregătit un raport, nu ar avea nicio importanţă: Nu pot merge de aici direct către Bruxelles. Dacă aş face acest lucru, nu mi-ar fi decontate cheltuielile de transport. Nu înţeleg de ce trebuie să ne complicăm atât de mult vieţile când ştim că drumul de aici către oraşul meu natal Turku din Finlanda durează o zi şi durează încă o zi călătoria înapoi dacă vreau să merg la Bruxelles ca să lucrez acolo. Când am întrebat de ce, administraţia a răspuns că aş putea zbura către Finlanda via Roma sau Atena. Nu am birou în Roma sau în Atena sau de lucru acolo; acestea se află la Bruxelles. Dacă avem două locuri de muncă, atunci este logic să putem lucra în ambele locuri. Încă există domenii în care trebuie să revenim la direcţia corectă. Vom reveni asupra acestora în raportul de anul viitor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na úvod by som sa chcel poďakovať Rade a oceňujem skutočnosť, že Rada je tu prítomná, pretože otázka stojí tak, či Rada skutočne chce prevziať zodpovednosť za vynakladanie peňazí daňových poplatníkov a či Rada chce preukázať rešpekt voči Parlamentu a spolupráci. Preto je dôležité, že je Rada prítomná. Vo svojom príhovore sa zameriam na absolutórium Parlamentu a chcem sa poďakovať pánovi Staesovi za veľmi vysokú úroveň spolupráce. Súhlasím s ním vo veľmi rozumnej základnej myšlienke, že Parlament môže fungovať dobre len vtedy, ak bude rozhodovanie dostatočne otvorené a transparentné. Týmto spôsobom môžeme zabrániť škandálom. Vieme, že bez ohľadu na to, o akých malých sumách peňazí hovoríme, ak sa začnú vyskytovať nezrovnalosti, naše dobré meno bude na dlhý čas poškodené. Je mimoriadne dôležité, aby sme tomu zabránili. Nehovoríme o peniazoch Parlamentu, ale o peniazoch daňových poplatníkov. Systém musí byť preto vodotesný, aby sme zaň v konečnom dôsledku mohli prevziať zodpovednosť. V správe pána Staesa bolo veľa dobrých zásad, ale naša skupina zastáva názor, že správa mala byť kratšia a stručnejšia, a preto sme zo správy odstránili určité časti. Okrem toho si myslíme, že v správe sa mali nachádzať konkrétne body týkajúce sa aktivity poslancov EP a Parlamentu ako celku v súčasnej legislatívnej práci. Pridali sme napríklad niekoľko bodov týkajúcich sa politiky v oblasti nehnuteľností, kde je ešte veľa priestoru na zlepšenie. Musíme dostať presné a jasné vysvetlenie, prečo sa v tejto oblasti objavujú problémy. To je dôvod na dlhú rozpravu. Chceme sa dozvedieť, prečo sa v porovnaní s harmonogramom už niekoľko rokov mešká s návštevníckym centrom. V čom tu spočíva problém? Chceme odpovede na tieto otázky. Vzhľadom na skutočnosť, že Parlament napokon rýchlo dosiahol nové nariadenia pre poslancov i pre pomoc, by sme mali vysloviť blahoželanie. Je pravda, že to bolo veľké zlepšenie, ale treba tu zmeniť ešte veľa vecí. Dovoľte mi uviesť príklad. Podľa nového nariadenia musím letieť odtiaľto, zo Štrasburgu, najprv do Fínska a až odtiaľ môžem letieť do Bruselu. Aj keby som mal v Bruseli skupinu na návšteve alebo musel zajtra pripraviť správu, nemalo by to žiaden vplyv: nemôžem ísť odtiaľto priamo do Bruselu. Ak by som tak urobil, nepreplatili by mi cestovné výdavky ani iné náhrady. Nerozumiem, prečo musí byť náš život taký nepohodlný, keď vieme, že cesta odtiaľto do môjho bydliska, do Turku vo Fínsku, trvá jeden deň, a ďalší deň by mi trvalo vrátiť sa odtiaľ do Bruselu, keby som tam chcel ísť pracovne. Keď som sa pýtal, prečo je to tak, správa mi odpovedala, že by som mohol letieť do Fínska cez Rím alebo Atény. V Ríme ani v Aténach nemám kanceláriu ani prácu, to všetko je v Bruseli. Ak máme dve pracoviská, potom by bolo rozumné, keby sme mohli pracovať na oboch. Sú ešte oblasti, v ktorých musíme nájsť vhodné riešenia. V správe na budúci rok sa k nim vrátime."@sk19
"Gospod predsednik, za začetek bi se rad zahvalil Svetu in cenim, da je Svet prisoten, saj se zastavlja vprašanje, ali hoče Svet resnično prevzeti odgovornost za porabo davkoplačevalskega denarja in ali želi pokazati nekoliko spoštovanja do Parlamenta in do sodelovanja. Zato je prisotnost Sveta pomembna. V svojem govoru se bom osredotočil na razrešnico Parlamentu, gospodu Staesu pa se želim zahvaliti za zelo visoko raven sodelovanja. Strinjam se z njim glede zelo razumne osnovne zamisli, da lahko Parlament dela dobro samo, če je sprejemanje odločitev dovolj odprto in pregledno. Tako lahko zagotovimo, da ne prihaja do škandalov. Vemo, da bo, ne glede na to, o kako majhnih vsotah denarja govorimo, naš ugled oškodovan za dolgo časa, če se začnejo pojavljati zlorabe. Zelo pomembno je preprečiti, da bi se to zgodilo. Ne govorimo o denarju Parlamenta, ampak o denarju davkoplačevalcev. Zato mora biti sistem brezhiben, da bi lahko nazadnje prevzeli odgovornost za to. V poročilu gospoda Staesa je veliko dobrih načel, toda moja skupina meni, da bi moralo biti poročilo krajše in bolj jedrnato, zato smo iz njega odstranili nekatere zadeve. Poleg tega menimo, da bi moralo poročilo vsebovati konkretne točke o dejavnosti poslancev Evropskega parlamenta in Parlamenta kot celote v dejanskem zakonodajnem delu. Dodali smo na primer nekaj točk o nepremičninski politiki, v kateri je še vedno veliko prostora za izboljšave. Dobiti moramo podrobno in jasno razlago, zakaj so na tem področju problemi. To je razlog za dolgo razpravo. Vedeti hočemo, zakaj center za obiskovalce glede na časovni razpored že nekaj let zamuja. Kakšen problem bi lahko obstajal tu? Hočemo odgovore na ta vprašanja. Tu moramo čestitati, ker je Parlament končno pripravil nove uredbe za poslance in tudi za pomočnike. Res je, da je bila to velika izboljšava, vendar pa je treba tu še vedno precej spremeniti. Naj navedem primer. V skladu z novo uredbo moram od tu najprej odleteti na Finsko in šele od tam lahko odletim v Bruselj. Tudi če bi imel v Bruslju gostujočo skupino ali bi jutri moral pripraviti poročilo, ne bi bilo nič drugače: od tu ne morem iti neposredno v Bruselj. Če bi to storil, ne bi dobil izplačanih potnih stroškov ali drugih nadomestil. Ne razumem, zakaj mora biti naše življenje tako neprijetno, če vemo, da potovanje od tu do mojega domačega mesta Turku na Finskem traja en dan in da je potreben še en dan, da se vrnem od tam, če hočem iti v Bruselj, da bi tam opravil delo. Ko sem vprašal, zakaj je tako, mi je administracija odgovorila, da bi lahko na Finsko letel preko Rima ali Aten. V Rimu ali Atenah nimam pisarne ali dela, ki bi ga moral tam opraviti; to oboje je v Bruslju. Če imamo dve delovni mesti, potem je razumljivo, da moramo imeti možnost delati na obeh mestih. Še vedno obstajajo področja, kjer se moramo vrniti na pravo pot. K njim se bomo vrnili v poročilu naslednje leto."@sl20
"Herr talman! Till att börja med vill jag tacka rådet och jag uppskattar att rådet är här eftersom frågan är om rådet verkligen vill ta ansvar för användningen av skattepengarnas pengar. Rådet måste respektera parlamentet och visa samarbetsvilja. Därför är det viktigt att rådet är närvarande. I mitt anförande vill jag koncentrera mig på parlamentets ansvarsbefrielse och jag vill tacka Bart Staes för hans stora samarbetsvilja. Jag håller med honom om att den mycket sunda grundidén är att parlamentet endast kan arbeta väl om beslutsprocessen är tillräckligt öppen för insyn. Då kan vi kontrollera att det inte sker några skandaler. Vi vet dock att hur små belopp vi än talar om, kommer vårt anseende att skadas för lång tid framåt om olagligheter och försummelser börjar förekomma. Det är ytterst viktigt att förhindra att detta sker. Vi talar inte om parlamentets pengar utan om skattebetalarnas. Systemet måste därför vara vattentätt så att vi i slutändan kan ta ansvar för det. Det fanns många goda principer i Bart Staes betänkande, men min grupp ansåg att betänkandet borde göras kortare och mer koncist och därför tog vi bort en del material från betänkandet. Dessutom anser vi att det borde ha funnits konkreta punkter i betänkandet om parlamentsledamöternas och parlamentets verksamhet som helhet i det faktiska lagstiftningsarbetet. Till exempel har vi lagt till vissa punkter som gäller fastighetspolitiken, där det fortfarande finns stort utrymme för förbättringar. Vi behöver få en korrekt och tydlig förklaring av varför det finns problem på detta område. Detta är anledningen till den långa diskussionen. Vi vill veta varför besökscentrumet redan ligger flera år efter tidsplanen. Vad kan problemet vara här? Vi vill ha svar på dessa frågor. Här borde vi framföra gratulationer, eftersom parlamentet till sist snabbt har fått nya bestämmelser för både ledamöterna och assistenterna. Detta är visserligen en stor förbättring men det finns fortfarande en del att ändra här. Låt mig ge ett exempel. Enligt den nya förordningen måste jag först flyga härifrån Strasbourg till Finland, och först därifrån kan jag flyga till Bryssel. Även om jag har en grupp besökare väntande i Bryssel eller ett betänkande att utarbeta till morgondagen, det spelar ingen roll: jag kan inte åka raka vägen härifrån till Bryssel. Om jag gjorde det skulle jag bli utan ersättning för resekostnaderna eller annan ersättning. Jag förstår inte varför våra liv ska behöva vara så opraktiska när vi vet att resan härifrån till min hemstad Åbo i Finland tar en dag och att det tar ytterligare en dag att komma tillbaka därifrån om jag vill åka till Bryssel för att utföra en del arbete där. När jag frågade varför det var så svarade administrationen att jag kunde flyga till Finland via Rom eller Aten. Jag har inget kontor i Rom eller Aten eller något annat arbete att utföra där, det finns i Bryssel. Om vi har två arbetsplatser är det rimligt att vi ska kunna arbeta på båda platserna. Det finns fortfarande områden som vi behöver få på rätt spår. Vi kommer att återvända till dem i nästa års betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph