Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-20-Speech-2-421"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100420.15.2-421"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je pense que le débat auquel nous venons d’assister nous montre combien cette crise laitière doit nous pousser à tirer des enseignements, et comme le disait également M. Le Foll au début de son intervention, il convient d’envisager la mise en place de mécanismes de régulation des marchés dans le cadre de la politique agricole commune après 2013. Je crois franchement que la politique agricole commune, tout en prenant en compte la diversité des agricultures européennes, doit être en mesure, autour des objectifs communs qui sont les nôtres au niveau européen, de proposer des mesures qui nous permettront de remplir le rôle alloué à la PAC dans le cadre du traité de Lisbonne, c’est-à-dire garantir la stabilité des revenus des agriculteurs et assurer un bon approvisionnement des marchés. Les futurs instruments de la PAC doivent donc pouvoir nous permettre d’atteindre, entre autres, ces objectifs. Bien sûr, il y en a d’autres, mais ce sont là les objectifs essentiels que nous devons prendre en compte. Les mesures de régulation des marchés, qui nous permettront d’éviter des situations de volatilité des prix et des marchés ou d’intervenir dans de telles situations feront l’objet de nos préoccupations et des propositions que la Commission fera dans le cadre de la politique agricole commune après 2013. Je peux vous assurer que nous sommes en train d’y travailler. Je suis fermement convaincu et conscient du fait que, à côté des aides directes que nous devons maintenir, tout en adaptant les critères de leur distribution, les mécanismes de gestion du marché doivent pouvoir jouer un rôle. Bien sûr, le marché doit pouvoir fonctionner. On doit laisser le marché fonctionner quand il peut fonctionner, mais je suis également de l’avis de M. Dantin, lorsqu’il dit que la spécificité du secteur agricole justifie l’intervention publique. Bien sûr, celle-ci doit être ponctuelle et doit viser à corriger le fonctionnement du marché et faire en sorte que celui-ci fonctionne. C’est dans cet esprit que nous ferons des propositions pour la politique agricole commune après 2013. J’entends bien que, parallèlement au secteur laitier, d’autres secteurs connaissent des difficultés. Ainsi, le secteur des fruits et légumes, lui aussi, est souvent soumis à de fortes variations sur le marché: variation des prix et des quantités commercialisées, des quantités vendues. Ce secteur a connu une réforme il y a quelques années. Nous tirerons également les enseignements de l’application de cette réforme qui donne plus de pouvoir de négociation aux producteurs au sein de l’organisation des producteurs. Je pense, qu’à ce niveau-là aussi, il est possible de tirer quelques enseignements que nous pourrons appliquer dans d’autres secteurs. Je suis en effet d’avis que, outre l’intervention publique, il faut également donner la possibilité aux producteurs de mieux négocier les contrats et donc de mieux négocier les prix, tout en assurant une certaine stabilité de la production mise sur le marché par le biais de contrats privés. Au-delà de l’intervention publique, je pense donc que nous pouvons trouver d’autres moyens qui permettront au marché de bien fonctionner, tout en donnant aux instances publiques le pouvoir d’intervenir quand le marché ne pourra pas jouer son rôle puisque l’agriculture doit, non seulement, assurer l’approvisionnement des marchés, mais aussi continuer à produire des biens publics. Nous sommes d’accord là-dessus. Alors, pour que l’agriculture puisse accomplir l’ensemble de ses fonctions, il faudra qu’on l’aide. Pour ce qui concerne les questions liées à la chaîne alimentaire, en particulier les pouvoirs de négociation pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée, des travaux ont été réalisés par le Parlement européen, la Commission a fait une communication et des débats ont eu lieu au sein du Conseil. À partir de tous ces éléments, je pense que nous ferons des propositions afin de trouver des mécanismes qui permettront aux producteurs de mieux négocier leurs marges. Je pense que j’ai à peu près couvert toutes les interventions et tous les problèmes qui ont été soulevés. Je vous remercie encore une fois de la possibilité que vous m’avez donnée de pouvoir m’exprimer. Le débat ne fait que commencer. J’ai d’ailleurs lancé un débat public avant de faire des propositions sur la réforme de la politique agricole commune après 2013. Je pense qu’à la suite à ce débat et des travaux en cours au sein du Parlement, nous pourrons d’ici l’automne, quand je reviendrai avec une communication de la Commission sur l’avenir de la PAC, faire des propositions qui donneront plus de confiance aux agriculteurs dans leur activité, à ces agriculteurs dont nous avons besoin, non seulement pour ce qu’ils fournissent sur le marché, mais aussi pour ce qu’ils réalisent sur leurs terres."@fr8,8
lpv:translated text
"Pane předsedající, myslím, že rozprava, kterou jsme právě vyslechli, je dokladem toho, jak velkým poučením by se pro nás měla stát tato krize v odvětví mléčné výroby. Jak zde navíc na začátku svého projevu řekl pan Le Foll, měli bychom zvážit, zda by nebylo vhodné zavést mechanismy pro regulaci trhů jako součást společné zemědělské politiky v období po roce 2013. Jsem pevně přesvědčen, že SZP musí respektovat rozmanitost evropského zemědělství, ale být přitom zároveň schopna předkládat opatření týkající se našich společných cílů na evropské úrovni, jež nám umožní plnit úlohu, kterou společné zemědělské politice ukládá Lisabonská smlouva. Musí jinak řečeno zaručovat zemědělcům stabilitu jejich příjmů a zajišťovat dobré zásobování trhů. Budoucí nástroje SZP by nám proto měly mj. umožnit dosáhnout těchto cílů. Jsou zde samozřejmě i jiné cíle, ale tyto mají zcela zásadní význam, a musíme je vzít v úvahu. Opatření na regulaci trhů, která nám umožní předcházet situacím cenové či tržní volatility nebo v takových situacích zasahovat, budou středem našich snah a návrhů, které Komise předloží v rámci SZP pro období po roce 2013. Mohu vás ujistit, že na tom již v současné době pracujeme. Jsem pevně přesvědčen a velmi dobře si uvědomuji, že mechanismy řízení trhu budou muset být uplatňovány zároveň s poskytováním přímé podpory, kterou musíme zachovat, i když je nutno přijmout kritéria jejího rozdělování. Trh musí být samozřejmě schopen fungovat. Pokud to bude možné, nesmíme do fungování trhu zasahovat, ale souhlasím přitom zároveň s panem Dantinem, když říká, že specifická povaha zemědělského odvětví ospravedlňuje veřejné intervence. Tyto intervence ovšem musí být cílené a musí být zaměřeny na řešení problémů s fungováním trhu a na zajištění jeho správného fungování. V tomto duchu budeme vytvářet návrhy SZP pro období po roce 2013. Plně si uvědomuji, že obtížné období prožívá nyní nejen mléčná výroba, nýbrž i jiná odvětví. Otřesům trhu, zejména pokud jde o pohyb cen a objemy dodané na trh či prodané množství, je tak velmi často vystaveno rovněž odvětví ovocnářství a zelinářství. V tomto odvětví došlo před několika lety k reformě. Musíme se také poučit z toho, jakým způsobem byla tato reforma, která dala výrobcům organizovaným v rámci organizací výrobců větší možnosti vyjednávání, uplatněna. Myslím, že i na této rovině bychom se mohli přiučit lecčemu, co by se dalo použít i v jiných odvětvích. Jsem toho názoru, že kromě veřejných intervencí musí mít výrobci také možnost sjednávání lepších smluvních podmínek, a tedy i lepších cen, s tím, že bude zároveň zajištěna určitá stabilita, pokud jde o to, jaké produkty přicházejí na trh na základě soukromých smluv. Domnívám se proto, že vedle veřejných intervencí bychom měli být schopni najít i další způsoby, jak trhu umožnit lépe fungovat, ale dát přitom veřejným orgánům pravomoc zasáhnout v situaci, kdy trh přestává plnit svou úlohu, protože zemědělství musí kromě zásobování trhů vytvářet i nadále veřejné statky. V tom je mezi námi shoda. Má-li být tedy zemědělství schopno plnit všechny své funkce, musíme mu pomoci. Co se týče otázek souvisejících s potravinovým řetězcem, především pak pravomocí k vyjednání lepšího rozložení přidané hodnoty, tak Parlament v této věci již určitou práci vykonal, Komise vydala sdělení a v Radě proběhlo několik debat. Na základě toho budeme myslím schopni vytvořit návrhy, jež povedou k nalezení mechanismů, které výrobcům umožní, aby si vyjednali lepší marže. Myslím, že jsem se již vyslovil více méně ke všem projevům a problémům, které zde byly nadneseny. Rád bych vám ještě jednou poděkoval za to, že jste mi dali příležitost, abych vysvětlil svá stanoviska. Tato rozprava je pouhým začátkem. Zahájil jsem rovněž veřejnou debatu, která bude probíhat před vytvořením návrhů reformy SZP pro období po roce 2013. Domnívám se, že v návaznosti na tuto rozpravu a práci, která v Parlamentu probíhá, budeme do podzimu, kdy se sem vrátím se sdělením Komise o budoucnosti SZP, schopni předložit návrhy, které zemědělcům dodají větší důvěru v jejich práci. Zemědělce potřebujeme nejen proto, že zásobují trh, ale také proto, že obdělávají svou půdu."@cs1
"Hr. formand! Jeg mener, at den forhandling, vi netop har haft, viser, at det er vigtigt at vi tager ved lære af denne mælkekrise. Desuden skal vi, som hr. Le Foll sagde indledningsvis, overveje at indføre mekanismer til regulering af markederne som led i den fælles landbrugspolitik efter 2013. Jeg mener virkelig, at den fælles landbrugspolitik både skal respektere mangfoldigheden i det europæiske landbrug, omfatte forslag til foranstaltninger vedrørende vores fælles målsætninger på europæisk plan, der kan give den mulighed for at udfylde sin rolle, som den har fået tildelt i henhold til Lissabontraktaten. Vi skal med andre ord garantere stabilitet i landmændenes indkomster og sørge for leverancer til markederne. De fremtidige instrumenter i den fælles landbrugspolitik skal derfor give os mulighed for bl.a. at nå disse mål. Der er naturligvis også andre mål, men disse er de grundlæggende, som vi skal tage hensyn til. Markedsregulerende foranstaltninger, der kan give os mulighed for at undgå situationer med pris- eller markedsvolatilitet eller for at intervenere i sådanne situationer, vil være det centrale for vores prioriteringer og for det forslag, Kommissionen vil fremsætte som led i den fælles landbrugspolitik efter 2013. Jeg kan forsikre Dem for, at vi arbejder med dette i øjeblikket. Jeg er fuldt overbevist og bevidst om, at markedsforvaltningsmekanismerne skal kunne spille en rolle ved siden af den direkte støtte, som vi skal beholde, selv om vi skal tilpasse kriterierne for tildeling af denne støtte. Markedet skal naturligvis kunne fungere. Vi skal lade markedet fungere, når det kan, men jeg er også enig med hr. Dantin, når han siger, at landbrugssektorens særlige karakter retfærdiggør intervention fra det offentlige. Den skal naturligvis være målrettet og være rettet mod en løsning af problemerne med markedets funktion for at sikre, at det fungerer korrekt. Det er i denne ånd, at vi vil fremsætte forslag til den fælles landbrugspolitik efter 2013. Jeg har fuld forståelse for, at andre sektorer end mælkesektoren også oplever problemer for tiden. Derfor er frugt- og grønsagssektoren ofte også underlagt store variationer på markedet, variationer i priser og markedsførte eller solgte mængder. Sektoren gennemgik en reform for få år siden. Vi vil også tage ved lære af gennemførelsen af denne reform, som gav producenter inden for producentorganisationer forhandlingsbeføjelser. Jeg mener også, at vi på dette niveau kan udnytte nogle erfaringer, som kan anvendes i andre sektorer. Jeg mener også, at ud over offentlige interventioner skal producenterne have mulighed for at forhandle kontrakterne og dermed forhandle priserne bedre, idet de samtidig sikrer en vis stabilitet med hensyn til, hvilke produkter der markedsføres ved hjælp af private kontrakter. Derfor mener jeg, at vi ud over den offentlige intervention kan finde andre måder at få markedet til at fungere korrekt på, idet vi samtidig giver de offentlige myndigheder beføjelser til at intervenere, når markedet er ude af stand til at udfylde sin rolle, idet landbruget ikke kun skal levere til markederne, men også fortsætte med at fremstille offentlige varer. Det er vi enige om. For at landbruget skal kunne udføre alle sine funktioner, er vi nødt til at hjælpe det. Med hensyn til problemerne vedrørende fødevarekæden og i særdeleshed beføjelserne til at forhandle om en bedre fordeling af merværdien har Parlamentet udført et stykke arbejde, Kommissionen har udsendt en meddelelse, og der har været forhandlinger inden for Rådet. På grundlag af alle disse elementer mener jeg, at vi kan fremsætte forslag for at finde frem til mekanismer, der vil give producenterne bedre mulighed for at forhandle om deres fortjeneste. Jeg tror, at jeg mere eller mindre har dækket alle spørgsmålene og alle de problemer, der er blevet nævnt. Jeg vil gerne endnu en gang takke Dem for at have givet mig mulighed for at forklare mig. Forhandlingen er bare begyndelsen. Jeg har også iværksat en offentlig debat, før der fremsættes forslag til en fælles landbrugspolitik for perioden efter 2013. Jeg tror, at vi efter denne forhandling og det arbejde, der pågår inden for Parlamentet, inden efteråret, hvor jeg vender tilbage med en meddelelse fra Kommissionen om den fælles landbrugspolitiks fremtid, vil kunne fremsætte forslag, der vil give landmændene større tiltro til deres aktiviteter. Vi har brug for disse landmænd, ikke kun på grund af det, de leverer til markedet, men også på grund af det, de gør med deres jord."@da2
"Herr Präsident, ich bin der Ansicht, dass die Aussprache, die wir soeben gehört haben, zeigt, in welchem Umfang wir aus dieser Milchkrise Lehren ziehen sollten. Außerdem sollten wir, wie Herr Le Foll zum Beginn seiner Rede sagte, die Durchführung von Mechanismen zur Marktregulierung als Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 in Betracht ziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die gemeinsame Agrarpolitik in der Lage sein muss, während sie die Vielfalt der europäischen Landwirtschaft respektiert, Maßnahmen hinsichtlich unserer gemeinsamen Ziele auf europäischer Ebene vorzuschlagen, die es uns ermöglichen, die uns durch den Vertrag von Lissabon übertragene Rolle zu erfüllen. In anderen Worten, sie muss die Stabilität der Einkommen der Landwirte garantieren und gewährleisten, dass die Märkte gut versorgt sind. Die zukünftigen Instrumente der GAP sollte es uns daher ermöglichen, unter anderem diese Ziele zu erreichen. Es gibt natürlich auch andere Ziele, aber dies sind die grundlegenden, die wir berücksichtigen müssen. Maßnahmen zur Regulierung der Märkte, die es uns ermöglichen werden, Situationen der Preis- oder Marktunbeständigkeit zu vermeiden, oder in solchen Situationen einzugreifen, werden im Mittelpunkt unserer Bestrebungen und der Vorschläge stehen, die wir der Kommission als Bestandteil der GAP nach 2013 machen werden. Ich kann Ihnen versichern, dass wir derzeit daran arbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, und ich bin mir der Tatsache bewusst, dass Marktsteuerungsmechanismen in der Lage sein müssen, neben der direkten Hilfe eine Rolle zu spielen, die wir erhalten müssen, jedoch indem wir die Vergabekriterien anpassen. Der Markt muss natürlich funktionieren können. Wir müssen den Markt funktionieren lassen, wenn er dazu in der Lage ist, aber ich stimme auch mit Herrn Dantin überein, wenn er sagt, dass der besondere Charakter des Agrarsektors ein öffentliches Eingreifen rechtfertigt. Dieses muss selbstverständlich zielgerichtet sein und darauf abzielen, Probleme beim Funktionieren des Marktes zu lösen und dafür zu sorgen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Sinne werden wir Vorschläge für die GAP nach 2013 machen. Mir ist völlig klar, dass neben dem Milchsektor auch noch andere Sektoren derzeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. So unterliegt auch der Obst- und Gemüsesektor oft starken Marktschwankungen: Schwankungen beim Preis und bei der vermarkteten oder verkauften Menge. Dieser Sektor wurde vor einigen Jahren reformiert. Wir werden auch aus der Tatsache Lehren ziehen, wie diese Reform, die den Produzenten zu mehr Verhandlungsstärke innerhalb der Produzentenorganisationen verholfen hat, angewendet wurde. Ich denke, dass wir auch auf dieser Ebene Lehren ziehen könnten, die auf andere Sektoren angewendet werden können. Ich bin in der Tat der Ansicht, dass abgesehen von öffentlicher Intervention die Produzenten auch die Möglichkeit erhalten müssen, Verträge besser auszuhandeln und so auch bessere Preise zu erreichen, während gleichzeitig eine Stabilität hinsichtlich der Produkte gewährleistet wird, die durch private Verträge auf den Markt gelangen. Ich bin daher der Ansicht, dass wir zusätzlich zur öffentlichen Intervention andere Wege finden können, um es dem Markt zu ermöglichen, gut zu funktionieren, während wir den öffentlichen Behörden die Macht geben, einzugreifen, wenn der Markt seine Rolle nicht mehr erfüllen kann, da die Landwirtschaft nicht nur die Märkte zu versorgen hat, sondern auch weiterhin Waren für die Öffentlichkeit produzieren muss. Darin stimmen wir überein. Aus diesem Grund müssen wir der Landwirtschaft helfen, damit sie in der Lage ist, all ihre Funktionen zu erfüllen. Was die Themen in Bezug auf die Nahrungsmittelkette angeht, insbesondere die Möglichkeit, eine bessere Verteilung des Mehrwerts auszuhandeln, so hat das Parlament einige Arbeit geleistet, die Kommission hat eine Mitteilung veröffentlicht und im Rat haben Aussprachen stattgefunden. Ich bin der Ansicht, dass wir auf der Grundlage all dieser Elemente einige Vorschläge machen werden, um Mechanismen zu finden, die es den Produzenten ermöglichen, ihre Margen besser auszuhandeln. Ich glaube, dass ich mehr oder weniger alle Reden und alle angesprochenen Probleme abgedeckt habe. Ich möchte Ihnen nochmals für die Gelegenheit danken, die Sie mir gegeben haben, um meinen Standpunkt darzulegen. Die Debatte hat gerade erst begonnen. Ich habe ebenfalls eine öffentliche Aussprache in Gang gesetzt, bevor ich Vorschläge für die Reform der GAP nach 2013 gemacht habe. Ich glaube, dass wir nach der Aussprache und der im Parlament stattfindenden Arbeit in der Lage sein werden, zwischen heute und dem Herbst, wenn ich mit einer Mitteilung der Kommission über die Zukunft der GAP zurück kommen werde, Vorschläge zu machen, die den Landwirten mehr Vertrauen in ihre Aktivitäten geben werden. Wir brauchen diese Landwirte, nicht nur wegen der Güter, mit denen sie den Markt versorgen, sondern auch aufgrund dessen, was sie auf ihrem Land machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις ακούσαμε καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο πρέπει να διδαχθούμε από αυτή την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Επίσης, όπως είπε ο κ. Le Foll στην αρχή της ομιλίας του, πρέπει να εξετάσουμε τη χρησιμοποίηση ρυθμιστικών μηχανισμών των αγορών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Πιστεύω σθεναρά ότι η ΚΓΠ πρέπει να είναι ικανή, σεβόμενη ταυτόχρονα την πολυμορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας, να προτείνει μέτρα που σχετίζονται με τους κοινούς μας στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα μας επιτρέψουν να εκπληρώσουμε τον ρόλο που μας ανατίθεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με άλλα λόγια, πρέπει να εγγυάται τη σταθερότητα των εισοδημάτων των γεωργών και να διασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό των αγορών. Τα μελλοντικά μέσα της ΚΓΠ θα πρέπει να μας δίνουν, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να επιτύχουμε, μεταξύ άλλων, αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι στόχοι, αλλά αυτοί είναι οι θεμελιώδεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μέτρα για τη ρύθμιση των αγορών που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε καταστάσεις αστάθειας των τιμών ή των αγορών ή να παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο των μελημάτων μας και των προτάσεων που θα παρουσιάσει η Επιτροπή στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2013. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε επ’ αυτού επί του παρόντος. Πιστεύω ακράδαντα και έχω επίγνωση του γεγονότος ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης της αγοράς πρέπει να μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις, τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε, αν και προσαρμόζοντας τα κριτήρια χορήγησής τους. Η αγορά πρέπει φυσικά να είναι σε θέση να λειτουργήσει. Πρέπει να αφήνουμε την αγορά να λειτουργήσει όταν μπορεί να το κάνει, αλλά συμφωνώ επίσης με τον κ. Dantin όταν λέει ότι ο ειδικός χαρακτήρας του γεωργικού τομέα δικαιολογεί τη δημόσια παρέμβαση. Η παρέμβαση αυτή πρέπει, φυσικά, να είναι στοχοθετημένη και να στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και στη διασφάλιση ότι λειτουργεί σωστά. Με αυτό το πνεύμα θα υποβάλουμε προτάσεις για την ΚΓΠ μετά το 2013. Κατανοώ πλήρως ότι και άλλοι τομείς πέραν του γαλακτοκομικού αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες αυτή την εποχή. Έτσι, ο τομέας των οπωροκηπευτικών υπόκειται επίσης συχνά σε μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς: διακυμάνσεις των τιμών και των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά ή πωλούνται. Ο τομέας αυτός μεταρρυθμίστηκε πριν από μερικά χρόνια. Θα αντλήσουμε επίσης διδάγματα από το πώς εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση αυτή που έδωσε μεγαλύτερες διαπραγματευτικές εξουσίες στους παραγωγούς στο πλαίσιο των οργανώσεων παραγωγών. Πιστεύω ότι και σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσαμε να αντλήσουμε διδάγματα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε άλλους τομείς. Πράγματι, είμαι της άποψης ότι, πέρα από τη δημόσια παρέμβαση, πρέπει επίσης να δοθεί στους παραγωγούς η ευκαιρία να διαπραγματεύονται με καλύτερο τρόπο τα συμβόλαια και, συνεπώς, να διαπραγματεύονται με καλύτερο τρόπο τις τιμές, διασφαλίζοντας παράλληλα κάποια σταθερότητα όσον αφορά το ποια προϊόντα διατίθενται στην αγορά μέσω ιδιωτικών συμβολαίων. Πιστεύω, συνεπώς, ότι, πέρα από τη δημόσια παρέμβαση, μπορούμε να βρούμε και άλλους τρόπους που θα επιτρέψουν στην αγορά να λειτουργεί καλά, δίνοντας συγχρόνως στις δημόσιες αρχές την εξουσία να παρεμβαίνουν όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τον ρόλο της, καθώς η γεωργία δεν πρέπει μόνο να εφοδιάζει τις αγορές, αλλά να συνεχίσει επίσης να παράγει δημόσια αγαθά. Είμαστε σύμφωνοι επ’ αυτού. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μπορέσει η γεωργία να εκπληρώσει όλες της τις λειτουργίες, θα πρέπει να τη βοηθήσουμε. Όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα, συγκεκριμένα τις εξουσίες διαπραγμάτευσης μιας καλύτερης διανομής της προστιθέμενης αξίας, το Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει κάποιο έργο, η Επιτροπή έχει εκδώσει μια ανακοίνωση και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις στους κόλπους του Συμβουλίου. Βάσει όλων αυτών των στοιχείων, νομίζω ότι θα υποβάλουμε κάποιες προτάσεις προκειμένου να βρούμε μηχανισμούς που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να διαπραγματεύονται με καλύτερο τρόπο τα περιθώρια τους. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές κάλυψα όλες τις ομιλίες και όλα τα προβλήματα που τέθηκαν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκθέσω τις σκέψεις μου. Η συζήτηση μόλις τώρα ξεκινάει. Έχω επίσης δρομολογήσει μια δημόσια συζήτηση πριν την υποβολή προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2013. Πιστεύω ότι μετά από αυτή τη συζήτηση και το έργο που έχει ξεκινήσει στους κόλπους του Κοινοβουλίου, θα μπορέσουμε, από τώρα μέχρι το φθινόπωρο, οπότε και θα επιστρέψω με μια ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της ΚΓΠ, να υποβάλουμε προτάσεις που θα δώσουν στους αγρότες μεγαλύτερη πίστη στις δραστηριότητές τους. Χρειαζόμαστε αυτούς τους αγρότες, όχι μόνο για τα προϊόντα με τα οποία εφοδιάζουν την αγορά, αλλά και για τα όσα κάνουν στη γη τους."@el10
"Mr President, I think that the debate that we have just heard demonstrates the extent to which we should learn lessons from this dairy crisis. Moreover, as Mr Le Foll said at the start of his speech, we should consider implementing mechanisms for regulating the markets as part of the common agricultural policy post-2013. I firmly believe that the CAP must be able, at the same time as respecting the diversity of European agriculture, to propose measures relating to our common objectives at European level that will allow us to fulfil the role granted to it under the Treaty of Lisbon. In other words, it must guarantee the stability of farmers’ revenues and ensure that the markets are well supplied. The future instruments of the CAP should therefore make it possible for us to achieve, among other things, these objectives. There are other objectives of course, but those are the fundamental ones that we must take into account. Measures to regulate the markets that will enable us to avoid situations of price or market volatility or to intervene in such situations will be the focus of our concerns and of the proposals that the Commission will make as part of the CAP post-2013. I can assure you that we are currently working on this. I am firmly convinced and conscious of the fact that market management mechanisms must be able to play a role alongside direct aid, which we must keep, albeit by adapting the criteria for awarding them. The market must be able to function, of course. We must leave the market to function when it is able, but I also agree with Mr Dantin when he says that the specific nature of the agricultural sector justifies public intervention. This must, of course, be targeted and must aim to solve problems with the functioning of the market and to ensure that it functions properly. It is in this spirit that we will be making proposals for the CAP post-2013. I fully understand that sectors other than dairy are also experiencing difficulties at this time. Thus, the fruit and vegetables sector is also often subjected to major market variations: variations in price and amounts marketed or sold. This sector underwent reform a few years ago. We will also learn lessons from how that reform, which gave greater negotiating powers to producers within producer organisations, was applied. I think that, at this level too, we could learn some lessons that could be applied to other sectors. Indeed, I am of the view that, apart from public intervention, producers must also be given the opportunity to negotiate contracts better and thus to negotiate prices better, whilst ensuring some stability in what products are placed on the market by means of private contracts. I therefore think that, in addition to public intervention, we can find other ways of allowing the market to function well, whilst giving the public authorities the power to intervene when the market is unable to play its role, since agriculture must not only supply the markets, but also continue to produce public goods. We are in agreement on that. Therefore, in order for agriculture to be able to fulfil all of its functions, we will have to help it. As for issues relating to the food chain, in particular, the powers to negotiate a better distribution of added value, Parliament has carried out some work, the Commission has issued a communication and debates have taken place within the Council. On the basis of all these elements, I think that we will make some proposals in order to find mechanisms that will allow producers to negotiate their margins better. I think that I have more or less covered all the speeches and all the problems that were raised. I would like to thank you once again for the opportunity that you have given me to explain myself. The debate is only just beginning. I also launched a public debate before making proposals on the CAP post-2013 reform. I think that following that debate and the work under way within Parliament, we shall be able, between now and the autumn, when I shall return with a Commission communication on the future of the CAP, to make proposals that will give farmers greater confidence in their activities. We need these farmers, not only for what they supply on the market, but also for what they do on their land."@en4
"Señor Presidente, creo que el debate que acabamos de escuchar pone de manifiesto hasta qué punto deberíamos extraer enseñanzas de esta crisis láctea. Además, como dijo el señor Le Foll al comienzo de su discurso, deberíamos considerar la aplicación de mecanismos para regular el mercado como parte de la política agrícola común para después de 2013. Creo firmemente que la PAC debe ser capaz, respetando al mismo tiempo la diversidad de la agricultura europea, de proponer medidas relativas a nuestros objetivos comunes a nivel europeo que nos permitan desempeñar el papel que le asigna el Tratado de Lisboa. Dicho de otro modo, debe garantizar la estabilidad de los ingresos de los agricultores y velar por que los mercados cuenten con suministros suficientes. Por lo tanto, los futuros instrumentos de la PAC deberían ayudarnos a lograr, entre otras cosas, estos objetivos. Por supuesto, existen otros objetivos, pero esos son los fundamentales que debemos tener en cuenta. Las medidas para regular los mercados que nos permitan evitar situaciones de volatilidad del mercado y los precios o intervenir en ese tipo de situaciones serán el foco de nuestra atención y de las propuestas que la Comisión formulará como parte de la PAC para el periodo posterior a 2013. Puedo garantizarles que actualmente estamos trabajando en esto. Estoy plenamente convencido y soy perfectamente consciente del hecho de que los mecanismos de gestión del mercado deben poder desempeñar un papel que se alinee junto a la ayuda directa, que debemos mantener, aunque adaptando los criterios para su concesión. El mercado debe ser capaz de funcionar, lógicamente. Debemos dejar al mercado funcionar cuando sea capaz de hacerlo, pero también coincido con el señor Dantin en que la naturaleza específica del sector agrícola justifica la intervención pública. Obviamente, esto debe ir encaminado y debe tener por objeto resolver problemas con el funcionamiento del mercado y garantizar que funciona adecuadamente. Precisamente con este espíritu formularemos propuestas para la PAC posterior a 2013. Comprendo plenamente que otros sectores además del sector lácteo también experimentan dificultades en estos momentos. Por lo tanto, el sector de las frutas y hortaliza también está sujeto con frecuencia a importantes variaciones del mercado: variaciones del precio y las cantidades comercializadas o vendidas. Este sector fue objeto de una reforma hace algunos años. También extraeremos enseñanzas de cómo se aplicó esa reforma, que otorgó a los productores más poderes de negociación dentro de las organizaciones de productores. Creo que, también a este nivel, podríamos extraer enseñanzas que podrían aplicarse a otros sectores. De hecho, yo opino que, además de la intervención pública, también debe ofrecerse a los productores la oportunidad de negociar mejor los contratos, que permitiría negociar mejor los precios, garantizando al mismo tiempo un poco de estabilidad en los productos que se lanzan al mercado a través de contratos privados. Por lo tanto, yo opino que, además de la intervención pública, podemos encontrar otras maneras de garantizar el buen funcionamiento del mercado, otorgando al mismo tiempo a las autoridades públicas competencias para intervenir cuando el mercado sea incapaz de desempeñar su función, dado que la agricultura no sólo debe suministrar a los mercados, sino también continuar produciendo bienes públicos. Todos coincidimos en esto. Por lo tanto, para que la agricultura pueda desempeñar todas sus funciones, tendremos que ayudarla. En lo que respecta a las cuestiones relativas a la cadena alimenticia, en particular, a las facultades para negociar una mejor distribución del valor añadido, el Parlamento ya ha realizado un trabajo en ese sentido, la Comisión ha emitido un comunicado y se han celebrado debates en el seno del Consejo. Basándonos en todos estos elementos, creo que formularemos algunas propuestas a fin de encontrar mecanismos que permitan a los productores negociar mejor sus márgenes. Creo que más o menos he abordado todas las intervenciones y todos los problemas que se han planteado. Me gustaría expresarles de nuevo mi agradecimiento por la oportunidad que me han brindado de explicarme. El debate no ha hecho más que empezar. También inicié un debate público antes de formular propuestas sobe la reforma de la PAC posterior a 2013. Creo que después de ese debate y el trabajo que está realizando el Parlamento, podremos, entre ahora y el otoño, cuando vuelva con un comunicado de la Comisión sobre el futuro de la PAC, formular propuestas que aumentarán la confianza de los agricultores en sus actividades. Necesitamos a estos agricultores, no sólo por lo que suministran en el mercado, sino también por lo que hacen en su tierra."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma arvan, et äsja kuuldud arutelu näitab, kui palju on meil sellest piimasektori kriisist õppida. Lisaks sellele – seda ütles ka Stéphane Le Foll oma sõnavõtu alguses – peaksime me kaaluma 2013. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika raames turgude reguleerimise mehhanismide rakendamist. Ma usun kindlalt, et ÜPPs peab suutma säilitada nii Euroopa põllumajanduse mitmekesisust kui ka samas pakkuma välja meie ühiste, Euroopa tasandi eesmärkide elluviimise meetmeid, mis võimaldavad meil täita ÜPP-le Lissaboni lepinguga antud rolli. Teisisõnu, ÜPP peab kindlustama põllumajandusettevõtjatele stabiilse tulu ja turgude piisava varustamise. ÜPP tulevaste vahenditega peab meil seega olema võimalik saavutada muu hulgas ka need eesmärgid. Mõistagi on ka muid eesmärke, kuid eespool nimetatud on olulisimad, mida meil tuleb arvesse võtta. Turureguleerimise meetmed, mis võimaldavad meil vältida hinnakõikumisi, turgude ebastabiilsust või niisugustesse olukordadesse sekkumist, on meie peamiseks ja komisjoni 2013. aasta järgse ÜPP raames tehtud ettepanekute sihiks. Võin teile kinnitada, et teeme praegu selle nimel tööd. Ma olen teadlik sellest – ja jagan seda seisukohta täielikult –, et turujuhtimise mehhanismid peavad suutma täita olulist osa lisaks otsetoetusele, mis meil säilitada tuleb, kuigi samas peame me muutma toetuse andmise kriteeriume. Mõistagi peab turg suutma toimida. Me peame laskma tal seda teha, kui ta seda suudab, kuid ma nõustun ka Michel Dantiniga, et põllumajandussektori eripära õigustab avalikku sekkumist. See peab olema mõistagi sihipärane ning suunatud turu toimimise probleemide lahendamisele ja selle nõuetekohase toimimise tagamisele. Just niisuguses vaimus teeme me ettepanekuid 2013. aasta järgse ÜPP kohta. Ma mõistan täielikult, et praegu on raske ka teistel sektoritel, mitte ainult piimasektoril. Seega mõjutavad ka puu- ja köögiviljasektorit sageli suured turukõikumised nii seoses hinna kui ka turustatud või müüdud kogustega. Selles sektoris korraldati reform mõned aastad tagasi. Me kasutame ka selle reformi elluviimise käigus saadud kogemusi. Tootjad said tänu sellele läbirääkimistes tootjaorganisatsioonidega suuremad volitused. Ma usun, et ka praegusest olukorrast on meil samuti midagi õppida, mida kasutada teiste sektorite puhul. Ma olen tõepoolest seisukohal, et lisaks avalikule sekkumisele peab andma tootjatele võimaluse saavutada paremaid lepingutingimusi ja seega ka soodsamaid hindu, tagades samal ajal erasektori lepingute kaudu teatava stabiilsuse turule viidavate toodete suhtes. Seega ma arvan, et lisaks avalikule sekkumisele õnnestub meil leida viis, kuidas võimaldada turul toimida tõhusalt, andes samal ajal riiklikele ametiasutustele õiguse sekkuda, kui turg ei suuda oma osa täita, sest põllumajandus ei pea mitte üksnes varustama turge, vaid suutma toota jätkuvalt ka avalikke hüvesid. Me oleme sellega nõus. Seega, selleks et põllumajandus suudaks täita kõiki oma ülesandeid, peame me teda aitama. Mis puudutab toiduainete tarneahelaga seotud küsimusi, eriti õigusi saavutada lisandväärtuse parem jagamine, siis sellel teemal on parlament teinud tööd, komisjon väljastanud teatise ja nõukogus toimunud arutelud. Kõike seda arvesse võttes arvan ma, et me esitame mõned ettepanekud, leidmaks mehhanismid, mis võimaldavad tootjatel saavutada soodsamad tingimused. Ma usun, et olen andnud vastuse enam-vähem kõikidele sõnavõtjatele ja küsimustele, mis esile toodi. Ma soovin teid veel kord tänada, et andsite mulle võimaluse oma seisukohti selgitada. Arutelu on aga alles algus. Ma algatasin avaliku arutelu ka enne ÜPP 2013. aasta reformi ettepanekute tegemist. Ma usun, et pärast seda arutelu ja parlamendi poolelioleva töö lõpetamist saame me kuni sügiseni, kui ma tulen tagasi komisjoni teatisega ÜPP tuleviku kohta, pakkuda välja lahendusi, mis annavad põllumajandustootjatele kindlustunde nende tegevuse suhtes. Me ei vaja neid mitte üksnes sellepärast, millega nad turgu varustavad, vaid ka sellepärast, mida nad oma riigis teevad."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni juuri käymämme keskustelu osoittaa, miten tärkeää meidän on ottaa opiksi tästä maitokriisistä. Lisäksi, kuten jäsen Le Foll puheensa alussa sanoi, meidän on harkittava markkinoiden sääntelymekanismien käyttöönottoa osana yhteistä maatalouspolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen. Olen rehellisesti sitä mieltä, että YMP:n, samalla kun se kunnioittaa Euroopan maatalouden monimuotoisuutta, on kyettävä esittämään sellaisia yhteisiä Euroopan tason tavoitteitamme koskevia toimenpiteitä, jotka sallivat meidän täyttää YMP:lle Lissabonin sopimuksella annetun tehtävän. Toisin sanoen sen on taattava viljelijöiden tulojen vakaus ja varmistettava tuotteiden tarjonta markkinoilla. YMP:n tulevien välineiden on siis mahdollistettava muun muassa näiden tavoitteiden saavuttaminen. On tietenkin muitakin tavoitteita, mutta nämä ovat kannaltamme keskeiset huomioon otettavat tavoitteet. Markkinasääntelytoimenpiteet, jotka antavat meille mahdollisuuden välttää hinta- tai markkinaepävakauden tilanteita tai puuttua kyseisiin tilanteisiin, ovat asia, johon keskitymme, ja ne ovat keskeisinä myös niissä ehdotuksissa, joita komissio tekee osana YMP:tä vuoden 2013 jälkeen. Voin vakuuttaa teille, että teemme parhaillaan työtä tämän asian parissa. Olen täysin vakuuttunut ja tietoinen siitä, että markkinoiden hallintamekanismeilla on suorien tukien ohella tärkeä tehtävä. Ne meidän on säilytettävä, joskin niiden myöntämisen kriteereitä on muutettava. Markkinoiden on tietenkin voitava toimia. Meidän on annettava markkinoiden toimia, jos ne siihen kykenevät, mutta olen myös samaa mieltä jäsen Dantinin kanssa, kun hän sanoo, että maatalousalan erityinen luonne oikeuttaa julkiset tukitoimet. Sen on tietenkin oltava tarkkaan kohdennettua, ja sillä on pyrittävä ratkaisemaan markkinoiden toiminnan ongelmat ja turvaamaan niiden asianmukainen toiminta. Teemme vuoden 2013 jälkeistä YMP:tä koskevat ehdotukset tässä hengessä. Ymmärrän täysin, että myös muilla aloilla kuin maitoalalla on tätä nykyä vaikeuksia. Siten myös hedelmä- ja vihannesala kärsii usein merkittävistä markkinoiden muutoksista: hintojen ja markkinoitujen tai myytyjen määrien vaihtelusta. Tämä ala koki uudistuksen muutama vuosi sitten. Saamme ottaa oppia myös siitä, miten tätä tuottajille tuottajajärjestöjen puitteissa suuremmat neuvotteluvaltuudet antanutta uudistusta sovellettiin. Mielestäni tälläkin tasolla voimme ottaa joistakin asioista oppia ja soveltaa sitä muihin aloihin. Olen todellakin sitä mieltä, että julkisen intervention lisäksi tuottajille tulee antaa mahdollisuus neuvotella parempia sopimuksia ja siten parempia hintoja, samalla kun yksityisten sopimusten avulla varmistetaan tietty vakaus sen suhteen, mitä tuotteita saatetaan markkinoille. Siksi uskon, että julkisen intervention lisäksi voimme löytää muita keinoja mahdollistaa markkinoiden hyvä toiminta, samalla kun julkisille viranomaisille annetaan valta puuttua asiaan, kun markkinat eivät pysty täyttämään tehtäväänsä. Näin siksi, että maatalouden ei pidä vain voida toimittaa markkinoille tuotteita, vaan myös tuottaa jatkuvasti julkisia hyödykkeitä. Tästä olemme yhtä mieltä. Siksi maataloutta on autettava, jotta se voi täyttää kaikki tehtävänsä. Mitä tulee elintarvikeketjua koskeviin kysymyksiin ja erityisesti valtuuksiin neuvotella lisäarvon paremmasta jakautumisesta totean, että parlamentti on työskennellyt asian parissa, komissio on antanut tiedonannon ja neuvostossa on käyty keskusteluja. Teemme kaikkien näiden elementtien pohjalta ehdotuksia ja pyrimme löytämään mekanismit, jotka antavat tuottajille mahdollisuuden neuvotella marginaalinsa paremmin. Luulen, että olen nyt käsitellyt suurin piirtein kaikkia puheita ja esiin nostettuja ongelmia. Haluan vielä kerran kiittää teitä tilaisuudesta tuoda näkemyksiäni esiin. Keskustelu merkitsee kuitenkin vasta alkua. Käynnistin myös julkisen keskustelun ennen kuin tein ehdotuksia YMP:n vuoden 2013 jälkeisestä aikaa koskevasta uudistuksesta. Uskon, että tuon keskustelun ja parlamentissa meneillään olevan työn seurauksena pystymme syksyyn mennessä, jolloin palaan asiaan YMP:n tulevaisuutta koskevalla komission tiedonannolla, tekemään ehdotuksia, jotka antavat viljelijöille paremman luottamuksen toimintaansa. Me tarvitsemme viljelijöitä, emme vain sen vuoksi, että he toimittavat markkinoille tuotteita, vaan myös sen vuoksi, mitä he tekevät maallaan."@fi7
". Elnök úr! Úgy gondolom, hogy az imént lezajlott vita jól szemlélteti, mily mértékben kell tanulságokat levonnunk a tejágazat válságából. Ezenfelül, ahogyan Le Foll úr mondta felszólalása elején, mérlegelnünk kell a piacot szabályozó mechanizmusoknak a 2013 utáni közös agrárpolitika részeként történő végrehajtását. Szilárd meggyőződésem, hogy a KAP-nak az európai mezőgazdaság sokféleségét tiszteletben tartva tudnia kell olyan, a közös európai szintű célkitűzésekkel kapcsolatos intézkedéseket javasolnia, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy teljesítsük a Lisszaboni Szerződés által a KAP-ra ruházott szerepet. Más szóval biztosítania kell a termelők jövedelmének stabilitását és a piacok megfelelő ellátást. A KAP jövőbeni eszközeinek ezért lehetővé kell tenniük többek között e célkitűzések megvalósítását. Vannak természetesen egyéb célkitűzések is, az említettek azonban azok az alapvető célok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell vennünk. Megközelítésünk, illetve a 2013 utáni KAP részeként a Bizottság által tett javaslatok középpontjában azok a piacszabályozási intézkedések fognak állni, amelyek lehetővé teszik számunkra az áringadozással vagy a piac változékonyságával jellemzett helyzetek elkerülését vagy az ilyen helyzetekben való beavatkozást. Biztosíthatom önöket, hogy jelenleg ezen dolgozunk. Határozott meggyőződésem, és tisztában vagyok azzal, hogy a piacszervezési mechanizmusoknak a közvetlen támogatások mellett is szerepet kell kapniuk, amely utóbbiakat – jóllehet az odaítélés feltételeinek módosításával – továbbra is meg kell tartanunk. A piacnak természetesen működőképesnek kell lennie. Hagynunk kell, hogy működjön, amikor képes rá, ugyanakkor magam is egyetértek Dantin úrral azt illetően, hogy a mezőgazdasági ágazat sajátos jellege indokolja az állami intervenciót. Ennek természetesen célzottnak kell lennie és a piac működési problémáinak megoldására, valamint megfelelő működésének biztosítására kell törekednie. Ebben a szellemben teszünk majd javaslatokat a 2013 utáni KAP-ra. Teljes mértékben megértem, hogy a tejágazaton kívül jelenleg más ágazatok is nehézségekkel küzdenek. Ennek megfelelően a zöldség- és gyümölcságazatot szintén gyakran érik jelentős változások: az árak és a forgalmazott vagy értékesített mennyiségek változásai. Néhány évvel ezelőtt lezajlott az ágazat reformja. Abból is levonjuk majd a következtetéseket, hogyan történt e reform alkalmazása, amely a termelői szervezeteken belül komolyabb tárgyalási befolyással ruházta fel a termelőket. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten is tanulhatunk olyat, ami más ágazatokban is hasznosítható. Meglátásom szerint tulajdonképpen, az állami beavatkozástól eltekintve a termelőknek is lehetőséget kellene adnunk arra, hogy hatékonyabb tárgyalásokat folytassanak a szerződésekről és ezáltal jobb árakat alkudhassanak ki, miközben magánszerződések révén viszonylagos stabilitást biztosítunk a tekintetben, mely termékek juthatnak ki a piacra. Úgy gondolom ezért, hogy az állami beavatkozáson túl más módokat is találhatunk a piac működőképessé tételére, miközben arra az esetre, ha a piac nem tudná betölteni saját szerepét, a közhatóságokat felruházzuk a beavatkozás jogával, hiszen a mezőgazdaságnak nem csupán a piacokat kell támogatnia, hanem továbbra is közjavakat kell termelnie. Ebben egyetértünk. Ennélfogva, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság el tudja látni saját feladatait, segítenünk kell neki. Ami az élelmiszerlánccal kapcsolatos kérdéseket és különösen a hozzáadott érték megfelelőbb elosztására irányuló tárgyalási jogköröket illeti, a Parlament már foglalkozott a témával, a Bizottság kiadott egy közleményt, a Tanácson belül pedig tárgyalásokra került sor. Ezen tényezők alapján úgy vélem, javaslatokat fogunk tenni azzal a céllal, hogy megtaláljuk azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a termelők számára, hogy a tárgyalások során magasabb haszonról állapodhassanak meg. Úgy gondolom, többé-kevésbé valamennyi felszólalásra és valamennyi felvetett problémára kitértem. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani önöknek, amiért lehetőséget adtak számomra, hogy magyarázattal szolgáljak. A vita még csak most kezdődik. Korábban, a KAP 2013 utáni reformjára vonatkozó javaslatok kidolgozását megelőzően nyilvános vitát is indítottam. Úgy vélem, hogy azt a vitát és a Parlamentben jelenleg folyó munkát követően, az őszig tartó időszakban, amikor a KAP jövőjére vonatkozó bizottsági közleménnyel térek majd vissza, olyan javaslatokat tehetünk, amelyek nagyobb magabiztossággal ruházzák fel a termelőket tevékenységeik ellátása során. Szükségünk van ezekre a termelőkre, nem csupán azokért a dolgokért, amivel ellátják a piacot, hanem azokért is, amit a földjükön csinálnak."@hu11
"Signor Presidente, credo che la discussione che si è appena svolta dimostri quanto possiamo imparare dall’attuale crisi del settore lattiero-caseario. Come ha già detto l’onorevole Le Foll all’inizio del suo intervento, dovremmo considerare la possibilità di attuare meccanismi di regolamentazione dei mercati nel quadro della politica agricola comune dopo il 2013. Credo fermamente che la politica agricola comune, nel rispetto della diversità dell’agricoltura europea, debba proporre misure che ottemperino agli obiettivi comuni comunitari e che ci permettano di adempiere al ruolo assegnatole dal trattato di Lisbona, ossia garantire la stabilità dei redditi agricoli e una buona offerta per i mercati. I futuri strumenti della PAC, dunque, dovranno permetterci di raggiungere anche questi obiettivi. Naturalmente ne abbiamo altri, ma questi sono gli obiettivi fondamentali. Le misure di regolamentazione dei mercati, che ci permetteranno di evitare le situazioni di volatilità dei prezzi e dei mercati o di intervenire qualora si verifichino, saranno al centro della nostra attenzione e delle proposte che la Commissione presenterà nel quadro della politica agricola comune dopo il 2013. Posso assicurarvi che stiamo lavorando su questo fronte. Sono fermamente convinto e cosciente del fatto che i meccanismi di controllo del mercato debbano fare la propria parte, unitamente agli aiuti diretti, che vanno mantenuti adattandone i criteri di distribuzione. Ovviamente, il mercato deve poter funzionare. Dobbiamo lasciare che il mercato funzioni autonomamente quando ne ha la capacità, ma mi trovo d’accordo anche con l’onorevole Dantin quando afferma che le peculiarità del settore agricolo giustificano l’intervento pubblico, che, ovviamente, deve essere mirato e deve puntare a risolvere i problemi di funzionamento del mercato e ad assicurarne il corretto funzionamento. E’ in tale ottica che presenteremo le proposte per la PAC dopo il 2013. Mi rendo perfettamente conto del fatto che altri settori oltre a quello lattiero-caseario stanno attraversando tempi difficili. Anche il mercato ortofrutticolo subisce spesso forti fluttuazioni di mercato, che incidono sia sui prezzo sia sui volumi commercializzati e venduti. Questo settore è stato oggetto di una riforma qualche anno fa. Trarremo insegnamento anche dall’attuazione di tale riforma, che ha dato maggiori poteri negoziali ai produttori in seno alle associazioni di categoria. Ritengo che anche a questo livello possiamo acquisire esperienze, da applicare successivamente in altri settori. Sono infatti dell’avviso che, oltre all’intervento pubblico, sia necessario dare ai produttori la possibilità di negoziare meglio i contratti e quindi i prezzi, assicurando nel contempo una certa continuità nella scelta dei prodotti destinati al mercato tramite i contratti privati. Ritengo dunque che, al di là dell’intervento pubblico, si possano individuare altri sistemi che permettano al mercato di funzionare, lasciando alle autorità pubbliche la possibilità di intervenire quando il mercato non è in grado di svolgere il proprio ruolo: l’agricoltura non deve infatti limitarsi a rifornire i mercati, ma anche continuare a produrre beni pubblici. Su questo siamo d’accordo. Pertanto, affinché l’agricoltura possa svolgere tutte le proprie funzioni, sarà necessario fornirle assistenza. Per quanto riguarda le questioni legate alla filiera alimentare, in particolare la facoltà di trattare per ottenere una migliore distribuzione del valore aggiunto, il Parlamento ha compiuto alcuni progressi, la Commissione ha presentato una comunicazione e il Consiglio ha discusso l’argomento. In base a tutti questi elementi, credo che presenteremo alcune proposte, volte a individuare meccanismi che permettano ai produttori di negoziare meglio i loro margini. Credo di aver replicato più o meno a tutti gli interventi e alle questioni che sono state sollevate. Voglio ringraziarvi ancora una volta per avermi dato la possibilità di spiegarmi. La discussione è soltanto all’inizio. Ho anche inaugurato una discussione pubblica prima di avanzare proposte in merito alla riforma della politica agricola comune dopo il 2013. Credo che, in seguito alla discussione e ai lavori che si stanno svolgendo in Parlamento, entro l’autunno, quando tornerò con una comunicazione della Commissione sul futuro della PAC, potremo avanzare proposte che daranno agli agricoltori più fiducia nella loro attività. Abbiamo bisogno degli agricoltori non solo per quello che forniscono al mercato, ma anche per il contributo che apportano al proprio territorio."@it12
"Pone pirmininke, manau, kad ką tik girdėtos diskusijos rodo, kokiu mastu turėtume išmokti šios pieno sektoriaus krizės pamokas. Be to, kaip minėjo S. Le Foll savo kalbos pradžioje, turėtume apsvarstyti rinkų reguliavimo mechanizmų įgyvendinimą, atsižvelgdami į bendrąją žemės ūkio politiką po 2013 metų. Esu įsitikinęs, kad BŽŪP srityje, išsaugant pagarbą Europos žemės ūkio įvairovei, turi būti nustatytos su bendraisiais Europos lygmens tikslais susijusios priemonės, kurios leistų mums įgyvendinti Lisabonos sutartyje nustatytas BŽŪP gaires. Kitais žodžiais tariant, BŽŪP turi garantuoti stabilias ūkininkų pajamas ir užtikrinti pakankamą pasiūlą rinkose. Dėl to ateities BŽŪP priemonės turėtų sudaryti galimybes, be kita ko, siekti šių tikslų. Žinoma, esama ir kitų tikslų, tačiau šie tikslai yra esminiai, į juos turime atkreipti dėmesį. Rinkų reguliavimo priemonės, padėsiančios išvengti kainų arba rinkos nestabilumo atvejų arba sudarysiančios galimybes naudoti rinkos intervencijos priemones tokiais atvejais, bus pagrindinis Komisijos teikiamų pasiūlymų dėl BŽŪP po 2013 m. klausimas. Galiu jus patikinti, kad dabar šiuo klausimu dirbame. Esu tvirtai įsitikinęs ir suprantu faktą, kad rinkos valdymo mechanizmai turi atlikti vaidmenį kartu su tiesiogine pagalba, kurią turime išsaugoti, pvz., nustatydami šių mechanizmų taikymo kriterijus. Žinoma, rinka turi būti pajėgi veikti. Turime leisti rinkai veikti, kai ji tam pajėgi, tačiau taip pat sutinku su M. Dantino nuomone, kad viešoji intervencija yra pateisinama dėl specifinio žemės ūkio sektoriaus pobūdžio. Žinoma, tokios intervencijos tikslas turi būti – rinkos veikimo problemų sprendimas ir tinkamo jos veikimo užtikrinimas. Būtent į tai atsižvelgdami teiksime pasiūlymus dėl BŽŪP po 2013 metų. Visiškai suprantu, kad šiuo metu ne tik pieno sektorius patiria sunkumus. Dėl to vaisių ir daržovių sektorius taip pat dažnai susiduria su rinkos svyravimais – kainų ir rinkoje pateikiamų arba parduodamų produktų kiekio svyravimus. Prieš keletą metų buvo atlikta šio sektoriaus reforma. Taip pat išmoksime tos reformos, kuri suteikė didesnius derybinius įgaliojimus gamintojams gamintojų organizacijose, taikymo pamokas. Manau, kad šiuo etapu taip pat galėtume išmokti kai kurias pamokas, kurios galėtų būti taikomos kituose sektoriuose. Iš tikrųjų laikausi nuomonės, kad, be viešosios intervencijos, gamintojams taip pat turi būti sudaroma galimybė derėtis dėl geresnių sutarčių ir kainų, tuo pat metu privačiomis sutartimis užtikrinant tam tikrą stabilumą dėl to, kokie produktai pateikiami rinkai. Dėl to manau, kad, be viešosios intervencijos, galime rasti kitų būdų, kaip sudaryti galimybes rinkai gerai veikti, tuo pat metu suteikiant valdžios institucijoms intervencinius įgaliojimus, kai rinka negali atlikti savo vaidmens, nes žemės ūkis turi ne tik aprūpinti rinkas, tačiau toliau gaminti viešąsias prekes. Šiuo klausimu sutariame. Dėl to norėdami, kad žemės ūkio sektorius atliktų visas savo funkcijas, turime jam padėti. Kalbant apie klausimus, susijusius su maisto grandine, visų pirma – įgaliojimus derėtis dėl geresnio pridėtinės vertės pasiskirstymo, Parlamentas atliko tam tikrą darbą, Komisija priėmė komunikatą ir buvo surengtos diskusijos šiuo klausimu Taryboje. Remdamasis visais šiais faktais manau, kad pateiksime keletą pasiūlymų siekdami nustatyti mechanizmus, leisiančius gamintojams derėtis dėl didesnio pelno. Manau, kad daugiau ar mažiau atsižvelgiau į visas kalbas ir visas iškeltas problemas. Dar kartą noriu jums padėkoti už suteiktą galimybę pateikti paaiškinimus. Diskusijos tik prasideda. Taip pat pradėjau viešąsias diskusijas prieš pateikiant pasiūlymus dėl BŽŪP reformos po 2013 m. Manau, kad, atsižvelgdami į tas diskusijas ir Parlamento atliekamą darbą, turėsime galimybę nuo dabar iki rudens, kai grįšiu su Komisijos komunikatu dėl būsimos BŽŪP, pateikti pasiūlymus, kurie suteiks ūkininkams daugiau pasitikėjimo savo veikla. Mums reikalingi šie ūkininkai – ne tik dėl to, ką jie teikia rinkai, tačiau ir dėl to, ką jie daro savo žemėje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka debates, ko tikko dzirdējām, parāda to, ka mums patiešām būtu jācenšas gūt mācību no šīs krīzes piena ražošanas nozarē. Turklāt, kā jau savas runās sākumā minēja kungs, mums būtu jāapsver iespēja īstenot tirgus regulēšanas mehānismus kā daļu no kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2013. gada. Es esmu stingri pārliecināts, ka KLP, saglabājot Eiropas lauksaimniecības daudzveidību, vienlaicīgi jāspēj ierosināt pasākumus saistībā ar mūsu kopējiem mērķiem Eiropas līmenī, kas ļautu mums veikt Lisabonas līgumā noteiktos uzdevumus. Citiem vārdiem sakot, tai jāgarantē lauksaimnieku ieņēmumu stabilitāte un jānodrošina labi apgādāti tirgi. Tāpēc KLP nākotnes instrumentiem cita starpā būtu jānodrošina mums iespēja sasniegt šos mērķus. Protams, ir jau arī citi mērķi, taču šie ir būtiskākie, kas mums jāņem vērā. Mūsu centieni un priekšlikumi, ko Komisija ierosinās kā daļu no KLP pēc 2013. gada, būs vērsti uz tirgus regulēšanas pasākumiem, kas ļaus mums izvairīties no cenu vai tirgus nepastāvības vai iejaukties šādās situācijās. Es varu jums apliecināt, ka patlaban mēs strādājam saistībā ar šo jautājumu. Es esmu patiešām pārliecināts un apzinos to, ka tirgus pārvaldības mehānismiem jābūt tikpat nozīmīgiem, cik tiešā atbalsta pasākumiem, kas mums jāsaglabā, lai gan pielāgojot atbalsta sniegšanas kritērijus. Tirgum, bez šaubām, jābūt spējīgam funkcionēt. Mums jāļauj tirgum funkcionēt, ja tas ir iespējams, taču es piekrītu arī kunga teiktajam, ka lauksaimniecības nozares īpatnības attaisno valsts intervenci. Intervencei, protams, jābūt mērķtiecīgai un vērstai uz tirgus funkcionēšanas problēmu risināšanu un jānodrošina tirgus atbilstīga darbība. Ņemot to vērā, mēs izstrādāsim priekšlikumus KLP pēc 2013. gada. Es pilnībā saprotu, ka patlaban grūtībās ir nonākusi ne tikai piena nozare, bet arī citas nozares. Tāpēc arī augļu un dārzeņu nozare nereti ir pakļauta ievērojamām tirgus izmaiņām — cenu svārstībām un pirktās vai pārdotās produkcijas apjoma izmaiņām. Šajā nozarē reforma tika īstenota pirms dažiem gadiem. Mēs varēsim gūt mācību arī no šīs reformas, kas nodrošināja lielākas pilnvaras ražotājiem sarunās ar ražotāju organizācijām. Es domāju, kā arī šajā jomā mēs varam gūt pieredzi, ko var izmantot citās nozarēs. Es patiešām uzskatu, ka neatkarīgi no valsts intervences ražotājiem jānodrošina arī iespēja efektīvāk apspriest vienošanās un tādējādi veiksmīgāk apspriest cenas, vienlaicīgi ar privātu līgumu palīdzību, nodrošinot stabilitāti attiecībā uz tirgū piedāvāto produktu veidiem. Tāpēc es uzskatu, ka papildus valsts intervencei mēs varam rast citas iespējas, lai nodrošinātu pienācīgu tirgus funkcionēšanu, piešķirot valsts iestādēm pilnvaras iejaukties, ja tirgus nespēj pildīt savas funkcijas, jo lauksaimniecības nozarei ir ne tikai jānodrošina tirgi, bet arī jāturpina sniegt sabiedriskus labumus. Tāpēc, lai lauksaimniecības nozare spētu pildīt visas tās funkcijas, mums tai jāpalīdz. Attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas piegādes ķēdi, it īpaši tiesībām apspriest pievienotās vērtības labāku sadali, jāsaka, ka Parlaments ir sācis darbu, Komisija ir pieņēmusi paziņojumu, un Padomē ir notikušas debates. Es domāju, ka, pamatojoties uz šīm komponentēm, mēs izstrādāsim vairākus priekšlikumus, lai izstrādātu mehānismus, kas ļaus ražotājiem efektīvāk apspriest viņu peļņas normu. Es domāju, ka vairāk vai mazāk esmu pieminējis visas runas un visas ierosinātās problēmas. Es vēlos vēlreiz patiekties jums par man sniegto iespēju sniegt paskaidrojumus. Debates nu tikai sākas. Es ierosināju publiskas debates arī pirms priekšlikumu par KLP reformu pēc 2013. gada izvirzīšanas. Es domāju, ka pēc šīm debatēm un tad, kad būs pabeigts darbs Parlamentā, mēs laikposmā no šā brīža līdz rudenim, kad atgriezīsimies ar Komisijas paziņojumu par nākotnes KLP, spēsim izvirzīt priekšlikumus, kas nodrošinās lauksaimniekiem lielāku pārliecību par viņu veikto darbu. Mums vajadzīgi šie lauksaimnieki ne tikai produktu dēļ, ko viņi piegādā tirgū, bet arī darba dēļ, ko viņi veic savā zemē."@lv13
"Monsieur le Président, je pense que le débat auquel nous venons d'assister nous montre combien cette crise laitière doit nous pousser à tirer des enseignements, et comme le disait également M. Le Foll au début de son intervention, il convient d'envisager la mise en place de mécanismes de régulation des marchés dans le cadre de la politique agricole commune après 2013. Je crois franchement que la politique agricole commune, tout en prenant en compte la diversité des agricultures européennes, doit être en mesure, autour des objectifs communs qui sont les nôtres au niveau européen, de proposer des mesures qui nous permettront de remplir le rôle alloué à la PAC dans le cadre du traité de Lisbonne, c'est-à-dire garantir la stabilité des revenus des agriculteurs et assurer un bon approvisionnement des marchés. Les futurs instruments de la PAC doivent donc pouvoir nous permettre d'atteindre, entre autres, ces objectifs. Bien sûr, il y en d'autres, mais ce sont là les objectifs essentiels que nous devons prendre en compte. Les mesures de régulation des marchés, qui nous permettront d'éviter des situations de volatilité des prix et des marchés ou d'intervenir dans de telles situations feront l'objet de nos préoccupations et des propositions que la Commission fera dans le cadre de la politique agricole commune après 2013. Je peux vous assurer que nous sommes en train d'y travailler. Je suis fermement convaincu et conscient du fait que, à côté des aides directes que nous devons maintenir, tout en adaptant les critères de leur distribution, les mécanismes de gestion du marché doivent pouvoir jouer un rôle. Bien sûr, le marché doit pouvoir fonctionner. On doit laisser le marché fonctionner quand il peut fonctionner, mais je suis également de l'avis de M. Dantin, lorsqu'il dit que la spécificité du secteur agricole justifie l'intervention publique. Bien sûr, celle-ci doit être ponctuelle et doit viser à corriger le fonctionnement du marché et faire en sorte que celui-ci fonctionne. C'est dans cet esprit que nous ferons des propositions pour la politique agricole commune après 2013. J'entends bien que, parallèlement au secteur laitier, d'autres secteurs connaissent des difficultés. Ainsi, le secteur des fruits et légumes, lui aussi, est souvent soumis à de fortes variations sur le marché: variation des prix et des quantités commercialisées, des quantités vendues. Ce secteur a connu une réforme il y a quelques années. Nous tirerons également les enseignements de l'application de cette réforme qui donne plus de pouvoir de négociation aux producteurs au sein de l'organisation des producteurs. Je pense, qu'à ce niveau-là aussi, il est possible de tirer quelques enseignements que nous pourrons appliquer dans d'autres secteurs. Je suis en effet d'avis que, outre l'intervention publique, il faut également donner la possibilité aux producteurs de mieux négocier les contrats et donc de mieux négocier les prix, tout en assurant une certaine stabilité de la production mise sur le marché par le biais de contrats privés. Au-delà de l'intervention publique, je pense donc que nous pouvons trouver d'autres moyens qui permettront au marché de bien fonctionner, tout en donnant aux instances publiques le pouvoir d'intervenir quand le marché ne pourra pas jouer son rôle puisque l'agriculture doit, non seulement, assurer l'approvisionnement des marché, mais aussi continuer à produire des biens publics. Nous sommes d'accord là-dessus. Alors, pour que l'agriculture puisse accomplir l'ensemble de ses fonctions, il faudra qu'on l'aide. Pour ce qui concerne les questions liées à la chaîne alimentaire, en particulier les pouvoirs de négociation pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée, des travaux ont été réalisés par le Parlement européen, la Commission a fait une communication et des débats ont eu lieu au sein du Conseil. À partir de tous ces éléments, je pense que nous ferons des propositions afin de trouver des mécanismes qui permettront aux producteurs de mieux négocier leurs marges. Je pense que j'ai à peu près couvert toutes les interventions et tous les problèmes qui ont été soulevés. Je vous remercie encore une fois de la possibilité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer. Le débat ne fait que commencer. J'ai d'ailleurs lancé un débat public avant de faire des propositions sur la réforme de la politique agricole commune après 2013. Je pense qu'à la suite à ce débat et des travaux en cours au sein du Parlement, nous pourrons d'ici l'automne, quand je reviendrai avec une communication de la Commission sur l'avenir de la PAC, faire des propositions qui donneront plus de confiance aux agriculteurs dans leur activité, à ces agriculteurs dont nous avons besoin, non seulement pour ce qu'ils fournissent sur le marché, mais aussi pour ce qu'ils réalisent sur leurs terres."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het debat van zojuist aantoont in hoeverre wij lering moeten trekken uit deze melkcrisis. Zoals de heer Le Foll aan het begin van zijn toespraak heeft gezegd, zouden wij bovendien de invoering moeten overwegen van marktreguleringsmechanismen als onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013. Ik ben er vast van overtuigd dat het GLB in staat moet zijn om, rekening houdend met de diversiteit van de Europese landbouw, maatregelen voor te stellen in het kader van onze gemeenschappelijke doelstellingen op Europees vlak waardoor wij het GLB de in het Verdrag van Lissabon voorziene rol kunnen doen vervullen. Het moet er, met andere woorden, voor zorgen dat de inkomens van de landbouwers stabiel zijn en dat de voorziening van de markten is veiliggesteld. Door de toekomstige instrumenten van het GLB zouden wij dus onder andere deze doelstellingen moeten kunnen verwezenlijken. Er zijn natuurlijk nog andere doelstellingen, maar dit zijn de essentiële die we in aanmerking moeten nemen. De marktreguleringsmechanismen, die ons in staat zullen stellen situaties van prijs- of marktinstabiliteit te voorkomen of in te grijpen in dergelijke situaties, zullen onze onverdeelde aandacht krijgen en zullen tevens centraal staan in de voorstellen die de Commissie zal doen als onderdeel van het GLB na 2013. Ik verzeker u dat wij hier momenteel aan werken. Ik ben er vast van overtuigd en mij ervan bewust dat marktbeheermechanismen een rol moeten kunnen spelen naast directe steun, die we weliswaar moeten behouden, maar met aangepaste criteria voor de verlening ervan. De markt moet natuurlijk kunnen functioneren. Waar mogelijk moeten we de markt zijn gang laten gaan, maar ik ben het ook eens met de heer Dantin dat de specifieke aard van de landbouwsector overheidsingrijpen rechtvaardigt. Dit moet uiteraard gericht zijn en ten doel hebben problemen met het functioneren van de markt op te lossen en de goede werking ervan te garanderen. In deze geest zullen wij voorstellen indienen voor het GLB na 2013. Ik realiseer mij terdege dat naast de melksector ook andere sectoren op dit moment moeilijkheden ondervinden. Zo kent ook de groente- en fruitsector vaak sterke marktschommelingen, namelijk van de prijzen en op de markt gebrachte of verkochte hoeveelheden. Deze sector is enkele jaren geleden hervormd. Wij zullen ook lering trekken uit de wijze waarop deze hervorming, die de producenten grotere onderhandelingsbevoegdheden gaf binnen producentenorganisaties, is uitgevoerd. Ik ben van mening dat wij ook op dit vlak lessen zouden kunnen leren voor andere sectoren. Ik vind namelijk dat er, overheidsingrijpen terzijde gelaten, ook een mogelijkheid moet worden geboden aan producenten om beter te onderhandelen over contracten en dus prijzen, waarbij er tegelijkertijd wordt gezorgd voor een zekere stabiliteit van de op de markt gebrachte producten door middel van particuliere contracten. Ik ben dan ook van mening dat we naast overheidsingrijpen andere manieren kunnen vinden om de goede werking van de markt te bevorderen, terwijl de overheid de bevoegdheid krijgt te interveniëren wanneer de markt zijn rol niet kan vervullen, aangezien de landbouw niet alleen de markten moet bevoorraden, maar ook collectieve goederen moet blijven produceren. Daar zijn we het over eens. Als we willen we dat de landbouw al zijn functies kan vervullen, zullen we deze dus moeten helpen. Wat de kwesties met betrekking tot de voedselketen betreft, in het bijzonder de bevoegdheden om te onderhandelen over een betere distributie van de toegevoegde waarde, heeft het Parlement werk verzet, de Commissie een mededeling uitgebracht en hebben er debatten plaatsgevonden binnen de Raad. Op basis van al deze elementen zullen we, denk ik, enkele voorstellen doen teneinde mechanismen te vinden waardoor producenten beter zullen kunnen onderhandelen over hun marges. Ik meen dat ik hiermee zo ongeveer op alle toespraken en aangekaarte problemen ben ingegaan. Ik dank u nogmaals voor deze gelegenheid om mij nader te verklaren. Het debat is nog maar net begonnen. Ik heb overigens een publiek debat gelanceerd alvorens voorstellen in te dienen voor de hervorming van het GLB na 2013. Ik denk dat we na dit debat en nadat het Parlement zijn werk heeft voltooid, in staat zullen zijn vóór het najaar, wanneer ik zal terugkeren met een Commissiemededeling over de toekomst van het GLB, voorstellen in te dienen waardoor landbouwers meer vertrouwen zullen krijgen in hun activiteiten. We hebben deze landbouwers nodig, niet alleen voor hetgeen zij aan de markt leveren, maar ook voor datgene wat zij op hun land realiseren."@nl3
"Panie przewodniczący! Uważam, że debata, której właśnie wysłuchaliśmy, pokazała, w jakim stopniu powinniśmy wyciągnąć wnioski z obecnego kryzysu mlecznego. Ponadto, jak na początku swojego wystąpienia stwierdził pan poseł Le Foll, powinniśmy rozważyć wprowadzenie mechanizmów służących regulacji rynków jako elementu wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Mocno wierzę, że respektując różnorodność rolnictwa europejskiego, WPR powinna jednocześnie być w stanie oferować środki odnoszące się do naszych wspólnych celów na szczeblu europejskim, które pozwolą nam odegrać rolę przyznaną jej na mocy traktatu lizbońskiego. Inaczej mówiąc, powinna ona zapewnić stabilność dochodów rolników i dobre zaopatrzenie rynków. Dlatego przyszłe instrumenty WPR powinny umożliwiać nam osiągnięcie między innymi tych celów. Oczywiście istnieją również inne cele, ale zasadnicze znaczenie mają te powyższe cele, które musimy wziąć pod uwagę. Środki regulacji rynków umożliwią nam uniknięcie sytuacji niestabilności cen lub rynków, a podejmowanie interwencji w takich sytuacjach będzie głównym przedmiotem naszej uwagi i propozycji, które Komisja przedstawi jako element WPR po 2013 roku. Mogę państwa zapewnić, że stale nad tym pracujemy. Jestem mocno przekonany i wiem, że mechanizmy zarządzania rynkowego powinny móc funkcjonować obok pomocy bezpośredniej, którą musimy zachować, choć dostosowując kryteria jej przyznawania. Rynek musi oczywiście być w stanie funkcjonować. Musimy pozwolić rynkowi działać, kiedy jest to możliwe, ale zgadzam się również ze stwierdzeniem pana posła Dantina, że szczególny charakter rolnictwa uzasadnia interwencje publiczne. Oczywiście muszą one być ukierunkowane i służyć rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem rynku, jak również zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie w tym duchu przedstawimy propozycje dotyczące WPR po 2013 roku. Całkowicie rozumiem, że inne sektory, niż sektor produktów mlecznych, również przeżywają obecnie trudny okres. Dlatego sektor owoców i warzyw również często podlega znacznym wahaniom rynkowym: wahaniom cen oraz ilości produktów wprowadzanych na rynek i sprzedawanych. Ten sektor został zreformowany kilka lat temu. Wyciągniemy wnioski również ze sposobu realizacji tamtej reformy, która dała producentom większe uprawnienia negocjacyjne w ramach organizacji producentów. Sądzę, że także na tym szczeblu moglibyśmy wyciągnąć pewne wnioski, które mogą być zastosowane do innych sektorów. Faktycznie uważam, że oprócz interwencji publicznych producenci powinni mieć szansę lepszego negocjowania umów i dzięki temu negocjowania lepszych cen, a jednocześnie zapewnienia jakiejś stabilności w zakresie tego, jakie produkty trafiają na rynek za pośrednictwem umów prywatnych. Dlatego uważam, że oprócz interwencji publicznych możemy znaleźć również inne sposoby umożliwienia dobrego funkcjonowania rynku, a jednocześnie dać władzom publicznym prawo do interweniowania, kiedy rynek nie jest w stanie spełnić swojego zadania, ponieważ rolnictwo musi nie tylko zaopatrywać rynki, ale również w dalszym ciągu wytwarzać dobra publiczne. Zgadzamy się co do tego. Zatem będziemy musieli wesprzeć rolnictwo, chcąc umożliwić sytuację, w której będzie ono realizować wszystkie swoje funkcje. Jeśli chodzi o kwestie związane z łańcuchem żywnościowym, w szczególności uprawnieniami do negocjowania lepszego rozdziału wartości dodanej, Parlament zrealizował pewne prace, Komisja opublikowała komunikat, a na forum Rady odbyły się debaty. Na podstawie tych wszystkich elementów, jak sądzę, przedstawimy pewne propozycje, aby znaleźć mechanizmy umożliwiające producentom lepsze negocjowanie ich marż. Wydaje mi się, że w mniejszym bądź większym stopniu odniosłem się wszystkich wystąpień i wszystkich poruszonych problemów. Chciałbym ponownie państwu podziękować za daną mi przez państwa szansę osobistego zabrania głosu. Przedmiotowa debata to zaledwie początek. Rozpocząłem również debatę publiczną poprzedzającą przedstawienie propozycji dotyczących reformy WPR po 2013 roku. Wierzę, że na podstawie tej debaty i prac toczących się obecnie na forum Parlamentu w okresie od teraz do jesieni, kiedy pojawię się z komunikatem Komisji w sprawie przyszłości WPR, będziemy w stanie przedstawić propozycje, które zapewnią rolnikom większe zaufanie do swoich działań. Potrzebujemy tych rolników, nie tylko ze względu na to, co dostarczają oni na rynek, ale również z uwagi na to, co robią ze swoją ziemią."@pl16
"Senhor Presidente, creio que o debate a que assistimos demonstra em que medida devemos retirar lições da presente crise dos lacticínios. Devemos, além disso, como afirmou o Senhor Deputado Le Foll no início da sua intervenção, estudar a implementação de mecanismos de regulação dos mercados como parte integrante da política agrícola comum pós-2013. Acredito, firmemente, que a PAC, respeitando ao mesmo tempo a diversidade da agricultura europeia, deve ser capaz de propor medidas relacionadas com o nosso objectivo comum a nível europeu que nos permita desempenhar o papel que lhe foi atribuído pelo Tratado de Lisboa. Deverá, noutras palavras, ser garantida a estabilidade dos rendimentos dos agricultores e ser assegurado o correcto abastecimento dos mercados. Os futuros instrumentos da PAC deverão, por conseguinte, possibilitar que alcancemos esses objectivos, entre outros. Existem, certamente, outros objectivos mas são aqueles os que, essencialmente, devem ser levados em consideração. As medidas de regulação dos mercados, que nos permitam evitar situações de volatilidade dos preços e dos mercados ou autorizem a intervenção nessas situações, serão o cerne das nossas preocupações e o objectivo das propostas que a Comissão efectuará como parte integrante da PAC pós-2013. Posso garantir-vos que estamos, actualmente, a trabalhar nesta matéria. Estou, firmemente, convencido e consciente de que os mecanismos de gestão dos mercados devem desempenhar uma função em simultâneo com a ajuda directa, que devemos conservar, embora adaptando os critérios para a sua atribuição. O mercado deverá, com certeza, funcionar adequadamente. Devemos permitir que o mercado funcione, sempre que isso seja possível, mas também concordo com o Senhor Deputado Dantin quando afirma que a natureza específica do sector agrícola justifica a intervenção pública. Esta deve, naturalmente, ser direccionada e ter como objectivo a resolução de problemas de funcionamento do mercado e assegurar que o mesmo funciona correctamente. É este o espírito com que faremos propostas para a PAC pós-2013. Compreendo, inteiramente, que existem outros sectores, para além do sector do leite, que também atravessam dificuldades neste momento. Com efeito, o mercado das frutas e legumes está, igualmente, submetido a grandes variações de mercado: variações de preço e de quantidades comercializadas ou vendidas. Este sector sofreu uma reforma há alguns anos. Retiraremos lições, identicamente, pelo modo como foi aplicada essa reforma que conferiu aos produtores maiores poderes de negociação no seio das organizações de produtores. Julgo que, também a este nível, podemos retirar ensinamentos que poderão ser aplicados a outros sectores. Efectivamente, sou da opinião que, para além da intervenção pública, deve ser dada aos produtores a oportunidade de negociar os contratos em melhores condições e, desse modo, negociando melhor os preços enquanto se assegura alguma estabilidade na espécie de produtos que são colocados no mercado através de contratos de natureza privada. A juntar à intervenção pública, julgo, portanto, que poderemos encontrar outros meios que permitam ao mercado funcionar adequadamente, conferindo às autoridades públicas, simultaneamente, o poder de intervir sempre que o mercado se mostrar incapaz de desempenhar o seu papel visto que a agricultura serve, não apenas, para abastecer os mercados mas, também, para continuar a produzir bens de interesse público. Estamos de acordo sobre isso. Assim, para que a agricultura possa cumprir com todas as suas finalidades, temos obrigação de a auxiliar. Quanto às questões relacionadas com a cadeia alimentar, nomeadamente, os poderes de negociar uma melhor distribuição de valor acrescentado, o Parlamento já realizou algum trabalho, a Comissão já emitiu um comunicado e alguns debates ocorreram no seio do Conselho. Tendo em consideração todos estes factores, tencionamos efectuar uma série de propostas que permitam encontrar mecanismos que auxiliem os produtores a negociar melhor as suas margens de comercialização. Creio que abordei, sensivelmente, todos os discursos e todas as questões levantadas. Quero agradecer-vos a oportunidade que me concederam de clarificar o meu pensamento. O debate ainda mal começou. Desencadeei, também, um debate público antes de efectuar propostas para a reforma da PAC pós-2013. Julgo que na sequência desse debate e do trabalho em curso no Parlamento poderemos, até ao Outono – altura em que regressarei com um comunicado da Comissão sobre o futuro da PAC – efectuar propostas que propiciem aos agricultores uma maior confiança no desenvolvimento das suas actividades. Precisamos destes agricultores não só pelos produtos com que abastecem o mercado mas também pela forma como trabalham as suas terras."@pt17
"Domnule președinte, consider că dezbaterea pe care tocmai am ascultat-o denotă faptul că avem multe de învățat din această criză a produselor lactate. În plus, după cum a spus dl Le Foll la începutul discursului său, ar trebui să avem în vedere punerea în aplicare a unor mecanisme de reglementare a piețelor ca parte din politica agricolă comună de după 2013. Cred cu convingere că PAC trebuie să fie capabilă, respectând totodată diversitatea agriculturii europene, să propună măsuri legate de obiectivele noastre comune la nivel european, care să ne permită să îndeplinim rolul conferit acesteia în temeiul Tratatului de la Lisabona. Cu alte cuvinte, trebuie să garanteze stabilitatea veniturilor agricultorilor și să asigure că piețele sunt bine aprovizionate. Viitoarele instrumente ale PAC ar trebui, prin urmare, să ne faciliteze îndeplinirea, printre altele, a acestor obiective. Există, desigur, și alte obiective, însă acestea sunt cele fundamentale de care trebuie să ținem cont. Măsurile de reglementare a pieței care ne vor permite să evităm cazurile de volatilitate a prețurilor sau a pieței sau să intervenim în astfel de situații vor reprezenta preocuparea noastră principală, care se va regăsi în propunerile pe care Comisia le va înainta ca parte din PAC de după 2013. Vă pot asigura că lucrăm în prezent la aceste lucruri. Sunt foarte convins și conștient de faptul că mecanismele de gestionare a pieței trebuie să poată juca un rol alături de ajutorul direct, pe care trebuie să îl păstrăm, deși vom adapta criteriile de acordare a acestora. Desigur, piața trebuie să poată să funcționeze. Trebuie să îi permitem pieței să funcționeze atunci când este capabilă, dar sunt de acord și cu dl Dantin când spune că natura specifică a sectorului agricol justifică intervenția publică. Fără îndoială, aceasta trebuie direcționată și trebuie să urmărească să soluționeze problemele cu funcționarea pieței și să asigure că funcționează corespunzător. În acest spirit vom întocmi propunerile pentru PAC de după 2013. Înțeleg pe deplin că și alte sectoare, în afară de cel al produselor lactate, se confruntă în prezent cu dificultăți. Astfel, sectorul fructelor și legumelor este supus, de asemenea, unor variații majore ale pieței: variații ale prețurilor și cantităților comercializate sau vândute. Acest sector a fost supus acum câțiva ani unei reforme. De asemenea, vom avea de învățat din modul în care s-a aplicat această reformă, care a conferit puteri mai mari de negociere producătorilor din organizațiile de producție. Consider că și la acest nivel am putea învăța unele lucruri care ar putea fi aplicate în alte sectoare. Într-adevăr, consider că, în afară de intervenția publică, producătorii trebuie, de asemenea, să aibă ocazia de a negocia mai bine contractele și, prin urmare, de a negocia mai bine prețurile, asigurând în același timp o anumită stabilitate în sensul că produsele sunt plasate pe piață prin contracte private. Prin urmare, consider că, în afară de intervenția publică, putem găsi alte modalități de a permite buna funcționare a pieței, conferindu-le în același timp autorităților publice puterea de a interveni atunci când piața nu își poate îndeplini rolul, întrucât agricultura nu trebuie numai să aprovizioneze piețele, ci și să continue să producă bunuri publice. Suntem de acord în această privință. Prin urmare, pentru ca agricultura să își poată îndeplini toate funcțiile, va trebui să o ajutăm. În ceea ce privește aspectele legate de lanțul alimentar, în special puterile de negociere a unei distribuții mai bune a valorii adăugate, Parlamentul a desfășurat o anumită activitate, Comisia a emis o comunicare și au avut loc dezbateri în cadrul Consiliului. Pe baza acestor trei elemente, cred că vom înainta unele propuneri pentru a găsi mecanisme care să le permită producătorilor să își negocieze mai bine marjele. Cred că am acoperit mai mult sau mai puţin toate discursurile și problemele ridicate. Aș dori să vă mulţumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a-mi explica acțiunile. Dezbaterea abia acum începe. De asemenea, am lansat o dezbatere publică înainte de a iniția propuneri privind reforma PAC de după 2013. Consider că, în urma dezbaterii respective și a activității în curs de desfășurare din cadrul Parlamentului, vom putea, până în toamnă, când voi reveni cu o comunicare a Comisiei privind viitorul CAP, să inițiem propuneri care le vor conferi fermierilor mai multă încredere în activitățile lor. Avem nevoie de acești fermieri, nu numai pentru produsele cu care aprovizionează piața, ci și pentru activitățile de cultivare a terenului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že rozprava, ktorú sme si práve vypočuli, poukazuje na to, v akom rozsahu by sme sa mali poučiť z krízy v sektore mlieka. Ako navyše povedal pán Le Foll v úvode svojho prejavu, mali by sme pouvažovať o zavedení mechanizmov na reguláciu trhov ako súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Pevne verím, že SPP musí spoločne s rešpektovaním rozmanitosti európskeho poľnohospodárstva navrhovať opatrenia súvisiace s našimi spoločnými cieľmi na európskej úrovni, ktoré nám umožnia plniť úlohu zverenú v rámci Lisabonskej zmluvy. Inak povedané, SPP musí zaručiť stabilitu príjmov poľnohospodárov a zaistiť dodávky na trhoch. Budúce nástroje SPP by nám preto mali umožniť okrem iného dosahovanie týchto cieľov. Existujú, samozrejme, aj iné ciele, ale tieto sú základné, ktoré musíme brať do úvahy. Opatrenia na reguláciu trhov, ktoré nám umožnia vyhnúť sa situáciám trhovej alebo cenovej nestability alebo zasahovať v takýchto situáciách, budú stredobodom nášho záujmu a návrhov, ktoré Komisia predloží v rámci SPP po roku 2013. Môžem vás ubezpečiť, že na tom momentálne pracujeme. Som pevne presvedčený a som si vedomý toho, že popri priamej pomoci, ktorú musíme zachovať a súčasne prijať kritériá na jej rozdeľovanie, musia svoju úlohu plniť aj mechanizmy riadenia trhu. Trh, samozrejme, musí byť schopný fungovať. Musíme trh nechať, aby fungoval tam, kde to dokáže, ale súhlasím aj s pánom Dantinom, keď hovorí, že špecifická povaha odvetvia poľnohospodárstva oprávňuje verejné zásahy. Tie musia byť, prirodzene, cielené a musia sa zameriavať na riešenie problémov fungovania trhu a zaistiť, že správne funguje. Práve v tomto duchu predložíme návrhy SPP po roku 2013. V plnej miere chápem, že aj ostatné sektory momentálne majú problémy, nielen sektor mlieka. Aj odvetvie ovocia a zeleniny často podlieha veľkým trhovým odchýlkam: odchýlkam v cenách a množstvách, s ktorými sa obchoduje a ktoré sa predávajú. Pred niekoľkými rokmi toto odvetvie prešlo reformou. Poučíme sa aj z toho, ako sa uplatnila táto reforma, ktorá poskytla silnejšiu pozíciu pri rokovaniach producentom v organizáciách producentov. Domnievam sa, že aj na tejto úrovni by sme mohli vyvodiť závery, ktoré by sa dali použiť v ostatných odvetviach. Zastávam názor, že popri verejných zásahoch musia aj producenti dostať príležitosť lepšie rokovať o zmluvách, a teda o cenách, čím sa zaistí aj stabilita, pokiaľ ide o produkty, ktoré sa dostávajú na trh prostredníctvom súkromných zmlúv. Preto si myslím, že okrem verejných zásahov by sme mohli nájsť aj iné cesty, ako umožniť trhu dobre fungovať, a zároveň dať verejným orgánom moc zasahovať, ak trh nebude schopný plniť svoju úlohu. Poľnohospodárstvo musí totiž nielen poskytovať dodávky na trhy, ale zároveň aj naďalej produkovať verejné statky. Na tom sa zhodneme. Ak má teda poľnohospodárstvo plniť všetky svoje funkcie, budeme mu musieť pomôcť. Pokiaľ ide o problémy súvisiace s potravinovým reťazcom, najmä právomoci pri rokovaniach o lepšom rozdeľovaní pridanej hodnoty, Parlament odviedol kus práce, Komisia vydala oznámenie a v Rade sa uskutočnili rozpravy. Domnievam sa, že na základe týchto troch prvkov pripravíme návrhy s cieľom nájsť mechanizmy, ktoré umožnia producentom lepšie rokovať o ich maržiach. Myslím si, že som sa viac-menej dotkol všetkých prejavov a všetkých problémov, ktoré boli prednesené. Chcel by som vám znovu poďakovať za príležitosť vysvetliť vám svoje stanovisko, ktorú ste mi poskytli. Táto rozprava je len začiatok. Pred prijatím návrhov reforiem SPP po roku 2013 som spustil aj verejnú rozpravu. Domnievam sa, že po rozprave a prebiehajúcej práci v rámci Parlamentu budeme schopní do jesene, keď sa vrátim s oznámením Komisie o budúcnosti SPP, predložiť návrhy, ktoré dajú poľnohospodárom viac odvahy v ich činnostiach. Týchto poľnohospodárov potrebujeme nielen preto, čo dodávajú na trh, ale aj preto, čo robia na svojej pôde."@sk19
"gospod predsednik, mislim, da razprava, ki sem jo ravno slišal, kaže na obseg tega, kar bi se morali naučiti iz te mlečne krize. Dalje, kakor je na začetku svojega govora dejal gospod Le Foll, premisliti bi morali o izvajanju mehanizmov za upravljanje trgov kot del skupne kmetijske politike po letu 2013. Trdno verjamem, da mora biti SKP poleg spoštovanja raznolikosti hkrati sposobna predlagati ukrepe, ki se nanašajo na naše skupne cilje na evropski ravni in nam bodo omogočili izpolnjevanje vloge, ki ji je zagotovljena v okviru Lizbonske pogodbe. Z drugimi besedami, zagotavljati mora stabilnost dohodkov kmetovalcev in da so trgi dobro oskrbljeni. Prihodnji instrumenti SKP bi nam morali zato omogočiti, da dosežemo me drugim te cilje. Seveda obstajajo tudi drugi cilji, a ti so temeljni cilji, ki jih moramo upoštevati. Ukrepi za upravljanje trgov, ki nam bodo omogočili, da se izognemo položajem nestalnosti cen ali trga ali da posedujemo v takšnih razmerah, bodo v središču naših skrbi in predlogov, ki jih bo podala Komisija kot del SKP po letu 2013. Lakhko vam zagotovim, da sedaj delamo na tem. Trdno sem prepričan in zavedam se dejstva, da morajo biti mehanizmi za upravljanje trga primerni za igranje vloge poleg neposredne pomoči, ki jo moramo ohraniti, čeprav s prilagoditvijo meril za njihovo dodeljevanje. Trg mora biti seveda zmožen delovanja. Trgu moramo dovoliti, da deluje, ko je tega zmožen, strinjam pa se tudi z gospodom Dantinom, ko pravi, da posebna narava kmetijskega sektorja opravičuje javno posredovanje. To mora biti seveda ciljno usmerjeno, njegov cilj pa mora biti reševanje problemov pri delovanju trga in zagotavljanje pravilnega delovanja. V tem duhu bomo pripravljali predloge za SKP po letu 2013. Popolnoma razumem, da sedaj težave poleg mlečnega sektorja doživljajo tudi drugi. Tako je tudi sektor sadja in zelenjave pogosto predmet velikih tržnih nihanj: nihanj cen in trženih ali prodanih količin. Ta sektor je bil pred nekaj leti reformiran. Prav tako se bomo naučili lekcij iz tega, kako se je uporabljala reforma, ki je proizvajalcem dajala več pogajalskih pristojnosti znotraj organizacij pridelovalcev. Mislim, da bi se tudi na tej ravni lahko česa naučili, kar bi se lahko uporabljalo za druge sektorje. Seveda menim, da je treba pridelovalcem poleg javnega posredovanja dati tudi možnost, da v pogajanjih dosežejo boljše pogodbe in tako boljše cene, hkrati pa zagotovijo del stabilnosti glede tega, kateri izdelki se dajejo na trg preko zasebnih pogodb. Zato mislim, da poleg javnega posredovanja lahko najdemo boljše načine dopuščanja, da trg dobro deluje, hkrati pa damo javnim oblastem pristojnosti, da lahko posredujejo, ko trg ne bo zmožen igrati svoje vloge, ker kmetijstvo ne sme oskrbovati le trgov, ampak mora še naprej pridelovati javne dobrine. Glede tega se strinjamo. Zato bomo morali pomagati kmetijstvu, da bo lahko izpolnjevalo svoje funkcije. Kar zadeva vprašanja v živilski verigi, zlasti pristojnosti za doseganje boljše razporejenosti dodane vrednosti, je nekaj dela opravil Parlament, Komisija je izdala sporočilo, v Svetu pa so potekale razprave. Na podlagi vseh teh elementov mislim, da bomo podali nekaj predlogov, da bi našli mehanizme, ki bodo pridelovalcem omogočili, da se bodo bolje pogajali glede svojih marž. Mislim, da sem bolj ali manj zajel vse govore in vse probleme, ki so bili izpostavljeni. Še enkrat bi se rad zahvalil za priložnost, ki ste mi jo dali, da se lahko pojasnim. Razprava se šele začenja. Preden sem predložil predloge za reformo SKP po letu 2013, sem sprožil tudi javno razpravo. Mislim, da bomo po razpravi in delu, ki poteka v Parlamentu, lahko do jeseni, ko se vrnem s sporočilom Komisije o prihodnosti SKP, podali predloge, ki bodo kmetovalcem dali več zaupanja v njihove dejavnosti. Te kmetovalce potrebujemo, ne le zaradi tega, s čimer oskrbujejo trg, ampak tudi zaradi tega, kar delajo na svoji zemlji."@sl20
"Herr talman! Jag anser att debatten vi just har lyssnat på visar hur viktigt det är att dra erfarenhet av denna mjölkkris. Som Stéphane Le Foll sade i början av sitt anförande bör vi fundera över genomförandemekanismer som en del av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Samtidigt som vi respekterar mångfalden i det europeiska jordbruket är jag fast övertygad om att vi i den gemensamma jordbrukspolitiken måste kunna föreslå åtgärder som överensstämmer med våra gemensamma mål på europeisk nivå och som gör att den kan fylla den funktion som det är tänkt i Lissabonfördraget. Med andra ord måste den garantera stabilitet i jordbrukarnas intäkter och se till att marknaderna är välförsedda. De framtida instrumenten i den gemensamma jordbrukspolitiken bör göra det möjligt att bland annat uppnå dessa mål. Det finns naturligtvis andra mål, men dessa är de mest grundläggande och måste tas med i beräkningen. Åtgärder för att reglera marknaderna för att vi ska slippa situationer med pris- eller marknadsvolatilitet eller att ingripa i sådana situationer är något vi kommer att lägga fokus på samt på de förslag som kommissionen kommer att lägga fram som en del av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Jag kan försäkra er att vi just nu arbetar med det. Jag är fullt medveten och övertygad om att mekanismer för marknadsstyrning måste få spela en roll tillsammans med direktstöd, vilket vi måste behålla, men kanske anpassa kriterierna för fördelningen av dem. Marknaden måste självfallet kunna fungera. Vi måste låta marknaden fungera så länge den kan, men jag håller med Michel Dantin när han säger att den specifika karaktären i jordbrukssektorn rättfärdigar offentliga åtgärder. Dessa måste naturligtvis vara ändamålsenliga och inriktade på att lösa problemen med marknaden och se till att den fungerar tillfredsställande. I denna anda kommer vi att lägga fram förslag för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Jag har full förståelse för att det inte bara är mejerisektorn som har det svårt just nu. Frukt- och grönsakssektorn är också utsatt för stora marknadsfluktuationer: fluktuationer i pris och kvantitet på varor som saluförs eller säljs. Denna sektor genomgick en reform för några år sedan. Vi har också lärt oss om hur denna reform, som gav större förhandlingsstyrka till producenter inom producentorganisationerna, tillämpades. Jag anser att vi också på denna nivå kan lära oss mycket som vi kan tillämpa i andra sektorer. Jag är av uppfattningen att producenterna vid sidan av offentliga åtgärder också måste få möjlighet att bättre förhandla om kontrakten och därmed få bättre priser, samtidigt som vi måste garantera stabilitet i vilka produkter som förs ut på marknaden genom privata kontrakt. Jag tror därför att vi förutom offentliga åtgärder kan hitta andra sätt för marknaden att fungera på ett tillfredsställande sätt, samtidigt som vi ger offentliga myndigheter befogenhet att gripa in när marknaden inte fungerar. Jordbruket ska inte bara förse marknaden med livsmedel utan också fortsätta att skapa kollektiva nyttigheter. Detta är vi överens om. För att jordbruket ska kunna uppfylla alla dessa funktioner måste vi hjälpa till. När det gäller livsmedelskedjan, speciellt styrkan att kunna förhandla fram en bättre spridning av mervärdet, har parlamentet arbetat med detta, kommissionen har offentliggjort ett meddelande och debatter har förts i rådet. Med utgångspunkt från alla dessa element tror jag att vi kan lägga fram några förslag för att hitta mekanismer som gör att producenter kan förhandla fram bättre marginaler. Jag tror att jag i stort sett har fått med alla anföranden och alla problem som har lyfts fram. Jag vill återigen tacka för att jag fick möjlighet att förklara mig. Debatten har bara startat. Jag har också startat en offentlig debatt innan vi lägger fram förslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Jag tror att vi efter den debatten och parlamentets arbete fram till hösten när jag återkommer med kommissionens meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid ska kunna lägga fram förslag som ger jordbrukarna trygghet i deras verksamhet. Vi behöver dessa jordbrukare, inte bara för vad de tillhandahåller marknaden utan också för vad de gör på sin mark."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph