Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-20-Speech-2-357"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100420.13.2-357"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am really happy that we are now very close to a final adoption of the regulation establishing the European Asylum Support Office. The Commission proposed this back in February 2009, and the Council and Parliament have been extremely committed to this. The establishment of a common asylum system has been an objective of the European Union for many years and the Commission and myself remain very committed to this objective. We must establish a system which is fair and efficient, based on common standards and common principles. This system should also be based on solidarity, and that means solidarity with the migrants, with the countries of origin and transit, and it also means solidarity between the Member States. In order to strengthen the solidarity between the Member States, practical cooperation between the different authorities in the area of asylum is important as a part of forming the European asylum system. To enhance this practical cooperation, the establishment of the Asylum Support Office was requested by the European Pact on Asylum and Migration of 2008 and agreed in the Stockholm Programme in 2009. The Support Office will therefore be a cornerstone in the building of a common asylum system. The Support Office will, as you all know, be located in Valletta. It will provide concrete and operational support to Member States’ authorities, and will facilitate the development of the necessary cooperation between the Member States and the development of common practices. This will be achieved through training of individual persons dealing with asylum applications and through exchange of information and best practices. The Support Office will also provide assistance to Member States under particular pressure by sending expert teams which can help with the registration of asylum applications. I would very much like to thank the European Parliament and all the rapporteurs responsible for this – Mrs Jean Lambert, of course, for her work, as well as Mr Moraes for the necessary amendments to the European Refugee Fund, and all the co-rapporteurs and shadow rapporteurs. Your full and constant support has been extremely valuable and I am looking forward to working with you on the final steps before this Office opens – hopefully very soon."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem skutečně velmi šťastná, že jsme nyní velmi blízko konečnému přijetí nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Komise ho navrhla v únoru 2009 a Rada a Parlament mají v této věci velký závazek. Zavedení společného azylového systému bylo cílem Evropské unie po mnoho let a Komise i já sám zůstáváme tomuto cíli velmi zavázáni. Musíme zavést systém, který je spravedlivý a účinný, založený na společných normách a společných zásadách. Tento systém by měl být založen také na solidaritě, a tím je míněna solidarita s přistěhovalci, se zeměmi původu a tranzitu, a znamená to také solidaritu mezi členskými státy. S cílem posílit solidaritu mezi členskými státy je, jako část formujícího se evropského azylového systému, důležitá praktická spolupráce mezi různými úřady v oblasti přistěhovalectví. Za účelem zlepšení této praktické spolupráce bylo zavedení Podpůrného úřadu pro otázky azylu požadováno Evropským paktem o přistěhovalectví a azylu z roku 2008 a dohodnuto ve Stockholmském programu v roce 2009. Podpůrný úřad bude tedy základním kamenem při budování společného azylového systému. Podpůrný úřad bude, jak všichni víte, mít sídlo ve Vallettě. Bude orgánům členským států poskytovat konkrétní a provozní podporu a usnadní rozvíjení nezbytné spolupráce mezi členskými státy a vyvíjení společných postupů. Toho bude dosaženo prostřednictvím školení jednotlivých osob, které se žádostmi o azyl zabývají a prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů. Podpůrný úřad bude také poskytovat pomoc členským státům, které jsou vystaveny velkému tlaku tak, že bude vysílat týmy odborníků, kteří budou moci s registrací žádostí o azyl pomáhat. Velmi ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu a všem v této věci odpovědným zpravodajům – samozřejmě paní Jean Lambertové za její práci a stejně tak panu Moraesovi za nezbytné změny týkající se Evropského fondu pro uprchlíky a všem spoluzpravodajům a stínovým zpravodajům. Vaše naprostá a stálá podpora je nesmírně cenná a já se těším, až s vámi budu spolupracovat na závěrečných krocích před otevřením tohoto úřadu – doufejme velmi brzy."@cs1
"Hr. formand! Jeg er meget glad for, at vi nu er meget tæt på en endelig vedtagelse af forordningen om oprettelse af det europæiske asylstøttekontor. Kommissionen fremsatte forslag herom tilbage i februar 2009, og Rådet og Parlamentet har været meget engagerede heri. Indførelsen af et fælles asylsystem har været et mål for EU i mange år, og Kommissionen og jeg selv er fortsat meget engagerede heri. Vi må indføre et system, der er retfærdigt og effektivt, baseret på fælles standarder og fælles principper. Dette system bør også baseres på solidaritet, og det betyder solidaritet med migranter, med oprindelses- og transitlandene, og det betyder også solidaritet mellem medlemsstaterne. For at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne er praktisk samarbejde mellem de forskellige myndigheder på asylområdet vigtigt som en del af udformningen af det europæiske asylsystem. For at styrke dette samarbejde blev oprettelsen af asylstøttekontoret foreslået i den europæiske pagt om indvandring og asyl fra 2008, og den blev godkendt i Stockholmprogrammet i 2009. Støttekontoret vil derfor være hjørnestenen i opbygningen af et fælles asylsystem. Støttekontoret vil som bekendt komme til at ligge i Valletta. Det vil yde konkret og operationel støtte til medlemsstaternes myndigheder og vil fremme udviklingen af det nødvendige samarbejde mellem medlemsstaterne og udviklingen af fælles praksis. Dette vil blive nået via uddannelse af enkeltpersoner, der behandler asylansøgninger, og via udveksling af information og bedste praksis. Støttekontoret vil også yde bistand til medlemsstater under særligt pres ved at sende ekspertteam, som kan hjælpe med registreringen af asylansøgningerne. Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet og alle ordførerne med ansvar herfor – Jean Lambert naturligvis for hendes arbejde samt hr. Moraes for de nødvendige ændringer til Den Europæiske Flygtningefond og alle medordførerne og skyggeordførerne. Deres fuldstændige og konstante støtte har været yderst værdifuld, og jeg ser frem til at arbejde sammen med dem om de sidste skridt, inden kontoret åbner – forhåbentlig meget snart."@da2
"Herr Präsident, ich bin sehr froh darüber, dass wir nun kurz vor der Annahme einer Verordnung zur Einrichtung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen stehen. Die Kommission hat dies bereits im Februar 2009 vorgeschlagen, und der Rat und das Parlament haben sich stark dafür eingesetzt. Die Einrichtung eines gemeinsamen Asylsystems ist seit vielen Jahren ein Ziel der Europäischen Union, und die Kommission und ich selbst fühlen uns diesem Ziel weiterhin verpflichtet. Wir müssen ein System einrichten, das gerecht und effizient ist, auf der Grundlage von gemeinsamen Standards und gemeinsamen Prinzipien. Dieses System sollte außerdem auf Solidarität basieren, und damit ist Solidarität mit den Migranten, mit den Herkunfts- und Transitländern und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten gemeint. Um die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, ist die praktische Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden im Asylbereich ein wichtiger Bestandteil der Gestaltung des europäischen Asylsystems. Um diese praktische Zusammenarbeit zu intensivieren, wurde die Einrichtung des Unterstützungsbüros für Asylfragen durch den Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl von 2008 gefordert und im Stockholmer Programm von 2009 vereinbart. Das Unterstützungsbüro wird daher ein Eckpfeiler beim Aufbau eines gemeinsamen Asylsystems sein. Das Unterstützungsbüro wird, wie Sie alle wissen, seinen Sitz in Valletta haben. Es wird den Behörden der Mitgliedstaaten konkrete und operative Unterstützung bieten, und es wird die Entwicklung der erforderlichen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Entwicklung gemeinsamer Verfahren erleichtern. Dies wird durch die Schulung von Einzelpersonen, die mit Asylanträgen zu tun haben, und durch den Austausch von Informationen und empfehlenswerten Verfahren erfolgen. Das Unterstützungsbüro wird außerdem Mitgliedstaaten, die unter besonderem Druck stehen, Hilfe leisten, indem es Expertenteams schickt, die bei der Registrierung von Asylanträgen helfen können. Ich möchte dem Europäischen Parlament und allen verantwortlichen Berichterstattern herzlich danken – Frau Jean Lambert natürlich für ihre Arbeit und Herrn Moraes für die erforderlichen Anpassungen an den Europäischen Flüchtlingsfonds, sowie allen Mitberichterstattern und Schattenberichterstattern. Ihre volle und andauernde Unterstützung war sehr wertvoll, und ich freue mich darauf, mit Ihnen an den letzten Schritten vor der Eröffnung dieses Büros zu arbeiten, was hoffentlich bald der Fall sein wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαστε πλέον κοντά στην τελική έγκριση του κανονισμού για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Η Επιτροπή είχε υποβάλει τη σχετική πρόταση τον Φεβρουάριο του 2009 και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επέδειξαν εξαιρετική δέσμευση ως προς αυτό. Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου υπήρξε ένας από τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια και τόσο η Επιτροπή όσο και εγώ προσωπικά παραμένουμε πολύ δεσμευμένοι σε αυτόν τον σκοπό. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα σύστημα που θα είναι δίκαιο και αποτελεσματικό και θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα και κοινές αρχές. Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να βασίζεται στην αλληλεγγύη, και αυτό σημαίνει αλληλεγγύη με τους μετανάστες, με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, και σημαίνει επίσης αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, είναι σημαντική η πρακτική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών στον τομέα του ασύλου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η πρακτική συνεργασία, η ίδρυση της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο του 2008 και συμφωνήθηκε στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης το 2009. Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα αποτελέσει, ως εκ τούτου, ακρογωνιαίο λίθο στην οικοδόμηση ενός κοινού συστήματος ασύλου. Η έδρα της Υπηρεσίας Υποστήριξης, όπως όλοι γνωρίζετε, θα είναι στη Valletta. Η Υπηρεσία θα παρέχει συγκεκριμένη και επιχειρησιακή στήριξη στις αρχές των κρατών μελών και θα διευκολύνει την ανάπτυξη της αναγκαίας συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την ανάπτυξη κοινών πρακτικών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης των ατόμων που ασχολούνται με τις αιτήσεις ασύλου και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα παράσχει επίσης βοήθεια στα κράτη μέλη που υπόκεινται σε ισχυρές πιέσεις αποστέλλοντας ομάδες εμπειρογνωμόνων που μπορούν να βοηθήσουν στην καταχώρηση των αιτήσεων ασύλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους αρμόδιους για το θέμα εισηγητές –την κ. Jean Lambert, φυσικά, για το έργο της, καθώς και τον κ. Moraes για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, και όλους τους συνεισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Η πλήρης και σταθερή σας υποστήριξη υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας στο τελικό στάδιο πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτής της Υπηρεσίας –που ελπίζουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα."@el10
". Señor Presidente, me alegro mucho de que ahora nos encontremos tan cerca de aprobar finalmente la regulación para crear la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La Comisión ya propuso esto en febrero de 2009 y el Consejo y el Parlamento están sumamente comprometidos al respecto. La creación de un sistema común de asilo ha sido un objetivo de la Unión Europea durante muchos años y la Comisión y yo misma seguimos estando muy comprometidas con este objetivo. Debemos establecer un sistema que sea justo y eficaz, basado en normas y principios comunes. Además, este sistema debería basarse en la solidaridad y eso significa solidaridad con los inmigrantes, con los países de origen y tránsito y también significa solidaridad entre los Estados miembros. A fin de fortalecer la solidaridad entre los Estados miembros, la cooperación práctica entre las distintas autoridades en el ámbito del asilo es importante como parte de la creación de un sistema europeo común de asilo. Para aumentar esta cooperación práctica, la creación de la Oficina de Apoyo al Asilo fue solicitada por el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 y se acordó en el Programa de Estocolmo en 2009. Por lo tanto, la Oficina de Apoyo será la base de la creación de un sistema común de asilo. La Oficina de Apoyo, como todos ustedes saben, estará situada en La Valeta. Ofrecerá apoyo operativo y específico a las autoridades de los Estados miembros y facilitará el desarrollo de la cooperación necesaria entre los Estados miembros y el desarrollo de prácticas comunes. Esto se logrará mediante la formación de personas que se ocupen de las solicitudes de asilo y a través del intercambio de información y buenas prácticas. La Oficina de Apoyo también ofrecerá asistencia a los Estados miembros sometidos a mucha presión enviando equipos de expertos que puedan ayudar en el registro de las solicitudes de asilo. Me gustaría dar las gracias al Parlamento Europeo y a todos los ponentes encargados de este asunto: a la señora Lambert, por supuesto, por su trabajo, y al señor Moraes por las enmiendas necesarias para el Fondo Europeo para los Refugiados y a todos los coponentes y ponentes alternativos. Su pleno y constante apoyo ha sido sumamente valioso y espero con interés trabajar con ustedes en las etapas finales antes de que esta Oficina comience a funcionar, que espero que sea muy pronto."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mul on tõesti hea meel, et me oleme Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist käsitleva määruse lõplikule vastuvõtmisele väga lähedal. Komisjon tegi sellekohase ettepaneku 2009. aasta veebruaris ning nõukogu ja parlament on olnud sellele äärmiselt pühendunud. Ühise varjupaigasüsteemi loomine on olnud Euroopa Liidu eesmärgiks palju aastaid ning komisjon ja ka mina ise oleme teinud pidevalt innukalt tööd selle eesmärgi nimel. Me peame looma süsteemi, mis oleks õiglane ja tõhus ning tugineks ühistele standarditele ja põhimõtetele. Süsteem peab tuginema ka solidaarsusele ning see tähendab solidaarsust sisserändajate ning päritolu- ja transiidiriikidega, aga ka solidaarsust liikmesriikide vahel. Liikmesriikidevahelise solidaarsuse tugevdamiseks on oluline, et eri asutused teeksid Euroopa varjupaigasüsteemi kujundamise raames varjupaigaküsimustes praktilist koostööd. Selle praktilise koostöö edendamiseks nõuti 2008. aastal vastu võetud Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis varjupaigaküsimuste tugiameti asutamist ning ameti asutamine lepiti kokku 2009. aastal Stockholmi programmis. Tugiamet on seega ühise varjupaigasüsteemi loomise nurgakivi. Nagu te teate, on tugiameti asukohaks Valletta. Amet pakub liikmesriikide asutustele konkreetset ja operatiivset abi, aitab arendada vajalikku koostööd liikmesriikide vahel ja töötada välja ühist korda. See saavutatakse varjupaigataotlustega tegelevate isikute väljaõpetamise ning teabe ja parimate tavade vahetamise kaudu. Tugiamet abistab ka erilise surve all olevaid liikmesriike eksperdirühmadega, mis aitavad kohapeal registreerida varjupaigataotlusi. Ma soovin tänada väga Euroopa Parlamenti ja kõiki selle teema eest vastutavaid raportööre – mõistagi Jean Lambert’i tema töö eest, aga ka härra Moraesi Euroopa Pagulasfondi suhtes tehtud vajalike muudatusettepanekute eest ning kõiki kaas- ja variraportööre. Teie täielik ja pidev toetus on olnud äärmiselt väärtuslik ning ma ootan juba koostööd teiega viimaste küsimuste lahendamisel enne ameti avamist, mis toimub loodetavasti peagi."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme nyt lähellä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta annetun asetuksen lopullista hyväksymistä. Komissio ehdotti tätä jo helmikuussa 2009 ja neuvosto ja parlamentti ovat olleet erittäin sitoutuneita asiaan. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen on ollut Euroopan unionin tavoitteena monien vuosien ajan ja olen itse komission tavoin edelleen hyvin sitoutunut tavoitteeseen. Meidän on luotava tasapuolinen ja tehokas järjestelmä, joka perustuu yhteisiin normeihin ja yhteisiin periaatteisiin. Järjestelmän olisi myös perustuttava solidaarisuuteen, millä tarkoitetaan solidaarisuutta sekä pakolaisiin ja alkuperä- ja kauttakulkumaihin nähden että jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden lujittaminen edellyttää, että turvapaikka-alueen eri viranomaiset tekevät käytännön yhteistyötä, mikä on tärkeä osa Euroopan turvapaikkajärjestelmän luomista. Käytännön yhteistyön edistämiseksi turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista edellytettiin Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa vuodelta 2008 ja siitä sovittiin Tukholman ohjelmassa vuonna 2009. Tukivirasto on näin ollen todellinen peruskivi luotaessa yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Kuten tiedätte, tukivirasto sijoitetaan Vallettaan. Se tukee konkreettisesti ja toiminnallisesti jäsenvaltioiden viranomaisia ja helpottaa tarvittavan yhteistyön kehittämistä jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisten käytäntöjen kehittämistä. Tähän päästään kouluttamalla yksittäisiä henkilöitä, jotka käsittelevät turvapaikkahakemuksia, ja vaihtamalla tietoja sekä parhaita käytäntöjä. Tukivirasto avustaa myös sellaisia jäsenvaltioita, joihin kohdistuu erityisiä paineita, lähettämällä paikan päälle asiantuntijaryhmiä; ne voivat auttaa turvapaikkahakemuksien rekisteröimisessä. Haluan kiittää lämpimästi Euroopan parlamenttia ja kaikkia asiasta vastaavia esittelijöitä: jäsen Lambertia, totta kai, hänen tekemästään työstä, jäsen Moraesia Euroopan pakolaisrahastoon liittyvistä tarpeellisista tarkistuksista sekä kaikkia yhteis- ja varjoesittelijöitä. Täysimääräinen ja jatkuva tukenne on ollut erittäin arvokasta ja odotan mielenkiinnolla kanssanne tehtävää yhteistyötä viimeisten toimien parissa ennen kuin virasto aloittaa toivottavasti hyvin pian toimintansa."@fi7
"Monsieur le Président, je suis vraiment ravie que nous soyons aussi proche de l’adoption finale du règlement portant création du Bureau européen d’appui en matière d’asile. La proposition de la Commission remonte à février 2009, et le Conseil et le Parlement ont fait preuve d’un engagement extrême envers sa réalisation. Cela fait de nombreuses années que l’Union européenne poursuit l’objectif de mettre en place un régime d’asile commun, et la Commission et moi-même y sommes encore très attachées. Nous devons établir un régime juste et efficace, fondé sur des normes communes et des principes communs. Ce régime devrait aussi reposer sur la solidarité; sur la solidarité avec les migrants, avec les pays d’origine et de transit, mais aussi sur la solidarité entre les États membres. Pour renforcer la solidarité entre les États membres, il est important d’instaurer une coopération pratique entre les différentes autorités compétentes en matière d’asile, coopération qui formerait une partie du régime d’asile européen. Pour promouvoir cette coopération pratique, le Pacte européen sur l’immigration et l’asile de 2008 a demandé la mise en place du Bureau d’appui en matière d’asile, laquelle a été décidée dans le programme de Stockholm en 2009. Le Bureau d’appui formera donc une base essentielle d’un régime d’asile commun. Comme vous le savez tous, le Bureau d’appui sera situé à La Valette. Il fournira un soutien opérationnel et concret aux autorités des États membres, et facilitera l’instauration de la coopération nécessaire entre les États membres et la mise au point de pratiques communes. Cet objectif sera atteint grâce à la formation des personnes chargées de l’examen des demandes d’asile et grâce à l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Le Bureau d’appui apportera aussi aide et assistance aux États membres soumis à des pressions particulières, en envoyant des équipes d’experts pour les aider dans l’enregistrement des demandes d’asile. Je tiens particulièrement à remercier le Parlement européen et tous les rapporteurs - M Jean Lambert, bien sûr, pour son travail, ainsi que M. Moraes qui a déposé les amendements nécessaires pour modifier le Fonds européen pour les réfugiés, ainsi que tous les co-rapporteurs et rapporteurs fictifs. Votre soutien plein et constant a été extrêmement précieux et je suis impatiente de travailler avec vous sur les dernières étapes avant l’ouverture de ce Bureau - espérons très bientôt."@fr8
". – Elnök úr, igazán örülök, hogy most már nagyon közel vagyunk az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásáról szóló rendelet végső elfogadásához. A Bizottság ezt még 2009. februárban javasolta, a Tanács és a Parlament pedig rendkívül elkötelezettnek mutatkozott az ügy iránt. A közös menekültügyi rendszer létrehozása sok éve szerepel az Európai Unió céljai között, a Bizottság és én magam pedig változatlanul elkötelezetten valljuk ezt a célt. Olyan rendszert kell létrehoznunk, amely igazságos és hatékony, közös normákon és közös elveken alapul. A rendszernek emellett a szolidaritáson kell alapulnia, ami egyszerre jelenti a bevándorlókkal vállalt szolidaritást, a származási és tranzitországokkal vállalt szolidaritást, illetve a tagállamok közötti szolidaritást. Ahhoz, hogy a tagállamok között erősebb legyen a szolidaritás, fontos a gyakorlati együttműködés a különböző menekültügyi hatóságok között, hiszen részben ez alakítja az európai menekültügyi rendszert. A Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozását e gyakorlati együttműködés fokozása érdekében kérte a 2008-as Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum, megállapodás pedig a 2009-es stockholmi programban született róla. A Menekültügyi Támogató Hivatal tehát a közös menekültügyi rendszer létrehozásának egyik sarokköve lesz. Mint tudják, a Menekültügyi Támogató Hivatal székhelye Vallettában lesz. Konkrét, operatív támogatást fog nyújtani a tagállami hatóságoknak, és segíteni fogja a tagállamok között szükséges együttműködés kialakítását, illetve a közös gyakorlatok kidolgozását. Ezt egyrészt a menedékkérelmekkel foglalkozó egyének képzése, másrészt az információk és bevált gyakorlatok cseréje révén fogja elérni. A Menekültügyi Támogató Hivatal a különösen nagy nyomás alatt álló tagállamoknak is segítséget fog nyújtani olyan szakértői csapatok kiküldésével, amelyek segíthetnek a menedékjog iránti kérelmek nyilvántartásba vételében. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az ügyért felelős előadóknak – természetesen Jean Lambert asszonynak – a munkájáért, Moraes úrnak az Európai Menekültügyi Alap szükséges módosításaiért, valamint az összes társelőadónak és árnyék-előadónak. Az önök teljes körű, kitartó támogatása rendkívül hasznos volt, és nagyon várom, hogy a továbbiakban is együtt dolgozzunk az utolsó simításokon a hivatal megnyitása előtt – ami remélhetőleg már nagyon közel van."@hu11
"Signor Presidente, sono lieta che l’adozione definitiva del regolamento che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo sia ormai prossima. Questa proposta era già stata avanzata dalla Commissione nel febbraio del 2009 e il Consiglio e il Parlamento si sono impegnati attivamente in questo senso. L’istituzione di un sistema comune di asilo è un obiettivo dell’Unione europea da molti anni, obiettivo a cui la Commissione e io stessa rimaniamo fedeli. Dobbiamo istituire un sistema giusto ed efficiente, basato su standard e principi comuni. Tale sistema dovrebbe altresì basarsi sulla solidarietà nei confronti degli immigrati e dei paesi di origine e di transito e sulla solidarietà fra gli Stati membri. Per rafforzare quest’ultima, è fondamentale una cooperazione pratica in materia di asilo fra le varie autorità, in quanto elemento costitutivo del sistema europeo in questo settore. Per promuovere tale cooperazione pratica, il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 2008 chiedeva l’istituzione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, successivamente accordata nel 2009 con il programma di Stoccolma. L’Ufficio di sostegno sarà la chiave di volta per la costruzione di un sistema comune di asilo. L’Ufficio di sostegno, come ben sapete, avrà sede a La Valletta. Offrirà un sostegno concreto e operativo alle autorità degli Stati membri e contribuirà allo sviluppo della cooperazione necessaria fra questi ultimi nonché alla definizione di pratiche comuni. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso la formazione dei singoli individui responsabili della gestione delle domande di asilo e attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche. L’Ufficio di sostegno, inoltre, offrirà assistenza agli Stati membri sottoposti a particolari pressioni, inviando gruppi di esperti per la registrazione delle domande di asilo. Vorrei ringraziare il Parlamento europeo e tutti i relatori coinvolti – ovviamente la relatrice Lambert, per il lavoro svolto, il relatore Moraes, per l’elaborazione degli emendamenti necessari al Fondo europeo per i rifugiati, tutti i correlatori e i relatori ombra. Il vostro sostegno, incondizionato e costante, è stato molto prezioso e attendo con impazienza di poter definire con voi le ultime questioni prima dell’inaugurazione dell’Ufficio, che spero avrà luogo a breve."@it12
"Pone pirmininke, labai džiaugiuosi, kad jau priartėjome prie galutinio reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos prieglobsčio paramos biuras, priėmimo. Komisija pateikė šį pasiūlymą dar 2009 m. vasario mėn., o Taryba ir Parlamentas labai tam pritarė. Jau daugybę metų Europos Sąjunga siekia sukurti bendrą prieglobsčio sistemą, o Komisija ir aš pati labai pritariame šiam siekiui. Turime sukurti sąžiningą ir veiksmingą, bendrais standartais ir principais pagrįstą sistemą. Ši sistema turėtų būti grindžiama ir solidarumu, o tai reiškia solidarumą su migrantais, kilmės ir tranzito šalimis, taip pat valstybių narių solidarumą. Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą, praktinis skirtingų institucijų bendradarbiavimas prieglobsčio srityje sudaro svarbią Europos prieglobsčio sistemos kūrimo dalį. Siekiant sustiprinti šį praktinį bendradarbiavimą, 2008 m. Europos imigracijos ir prieglobsčio paktu buvo prašoma, ir 2009 m. Stokholmo programoje tam pritarta, įsteigti Prieglobsčio paramos biurą. Todėl biuras bus kertinis akmuo, kuriant bendrą prieglobsčio sistemą. Kaip visi žinote, Prieglobsčio paramos biuras bus įkurtas Valetoje. Jis teiks konkrečią ir operatyvinę paramą valstybių narių valdžios institucijoms ir padės sukurti reikalingą valstybių narių bendradarbiavimą ir bendrąją praktiką. Tą bus galima pasiekti, mokant konkrečius asmenis, nagrinėjančius prašymus suteikti prieglobstį, bei keičiantis informacija ir gerąja patirtimi. Be to, Prieglobsčio paramos biuras teiks pagalbą ypatingą spaudimą patiriančioms valstybėms narėms, išsiųsdamas ekspertų komandas, kurios padės registruoti prašymus suteikti prieglobstį. Labai norėčiau padėkoti Europos Parlamentui ir visiems už tai atsakingiems pranešėjams – žinoma, Jeanai Lambert, už jos darbą, taip pat C. Moraesui už reikiamus pakeitimus dėl Europos pabėgėlių fondo ir visiems bendrai dirbusiems pranešėjams bei šešėliniams pranešėjams. Jūsų visapusiška ir nuolatinė parama buvo labai vertinga, ir laukiu mūsų bendrų paskutinių darbų prieš atidarant biurą – tikiuosi, labai greitai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es esmu patiešām gandarīta, ka esam jau tik tuvu regulas, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, pieņemšanai galīgā variantā. Komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu jau 2009. gada februārī, un Padome un Parlaments bija patiešām ieinteresēti tā pieņemšanā. Kopējas patvēruma sistēmas izveide jau daudzus gadus ir Eiropas Savienības mērķis, un mēs — Komisija un arī es — joprojām vēlamies sasniegt šo mērķi. Mums jāveido sistēma, kas ir taisnīga un efektīva, kas balstīta uz kopīgiem standartiem un kopīgiem principiem. Sistēmai būtu jābalstās arī uz solidaritāti, un ar to es domāju solidaritāti ar migrantiem, ar izcelsmes un tranzīta valstīm, un ar to es domāju arī solidaritāti starp dalībvalstīm. Lai stiprinātu solidaritāti starp dalībvalstīm, svarīga ir praktiska sadarbība starp dažādām iestādēm kā daļa no Eiropas patvēruma sistēmas, kas risina jautājumus patvēruma jomā. Lai veicinātu šādu praktisku sadarbību, 2008. gada Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā tika noteikta prasība dibināt Patvēruma atbalsta biroju, un to apstiprināja 2009. gada Stokholmas programmā. Tādējādi Patvēruma atbalsta birojs būs kopējās patvēruma sistēmas stūrakmens. Kā jau jūs visi zināt, Patvēruma atbalsta birojs atradīsies Valletā. Tas sniegs konkrētu un operatīvu atbalstu dalībvalstu iestādēm un veicinās nepieciešamās sadarbības starp dalībvalstīm un kopīgas prakses attīstību. Tas tiks panākts, apmācot atsevišķas personas patvēruma pieteikumu izskatīšanas jomā un nodrošinot informācijas un labākās prakses apmaiņu. Patvēruma atbalsta birojs arī sniegs palīdzību dalībvalstīm, kuras pakļautas īpašam spiedienam, nosūtot ekspertu komandas, kas var palīdzēt reģistrēt patvēruma pieteikumus. Es vēlos no sirds pateikties Eiropas Parlamentam un visiem par šo jautājumu atbildīgajiem referentiem — kundzei, protams, par viņas darbu, kā arī kungam par nepieciešamajiem grozījumiem saistībā ar Eiropas Bēgļu fondu, kā arī visiem līdzreferentiem un ēnu referentiem. Es ļoti augsti vērtēju jūsu pilnīgo un pastāvīgo atbalstu, un es ļoti ceru, ka varēšu sadarboties ar jums, sperot pēdējos soļus pirms šā biroja darbības uzsākšanas, kas, cerams, notiks ļoti drīz."@lv13
"Mr President, I am really happy that we are now very close to a final adoption of the regulation establishing the European Asylum Support Office. The Commission proposed this back in February 2009, and the Council and Parliament have been extremely committed to this. The establishment of a common asylum system has been an objective of the European Union for many years, and the Commission and myself remain very committed to this objective. We must establish a system which is fair and efficient, based on common standards and common principles. This system should also be based on solidarity, and that means solidarity with the migrants, with the countries of origin and transit, and it also means solidarity between the Member States. In order to strengthen the solidarity between the Member States, practical cooperation between the different authorities in the area of asylum is important as a part of forming the European asylum system. To enhance this practical cooperation, the establishment of the Asylum Support Office was requested by the European Pact on Asylum and Migration of 2008 and agreed in the Stockholm Programme in 2009. The Support Office will therefore be a cornerstone in the building of a common asylum system. The Support Office will, as you all know, be located in Valletta. It will provide concrete and operational support to Member States’ authorities, and will facilitate the development of the necessary cooperation between the Member States and the development of common practices. This will be achieved through training of individual persons dealing with asylum applications and through exchange of information and best practices. The Support Office will also provide assistance to Member States under particular pressure by sending expert teams which can help with the registration of asylum applications. I would very much like to thank the European Parliament and all the rapporteurs responsible for this – Mrs Jean Lambert, of course, for her work, as well as Mr Moraes for the necessary amendments to the European Refugee Fund, and all the co-rapporteurs and shadow rapporteurs. Your full and constant support has been extremely valuable and I am looking forward to working with you on the final steps before this Office opens – hopefully very soon."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben erg blij dat we nu heel dicht bij een definitieve aanneming van de verordening tot oprichting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken zijn. De Commissie heeft dit al in februari 2009 voorgesteld en de Raad en het Parlement hebben zich hier sterk voor ingezet. De oprichting van een gemeenschappelijk asielstelsel is al vele jaren een doelstelling van de Europese Unie, en de Commissie en ikzelf hechten veel belang aan deze doelstelling. We moeten een systeem instellen dat eerlijk en efficiënt is en dat gebaseerd is op gemeenschappelijke normen en beginselen. Het systeem moet ook gebaseerd zijn op solidariteit en dat betekent solidariteit met de migranten, met de landen van herkomst en doorreis en ook solidariteit tussen de lidstaten. Om de solidariteit tussen de lidstaten te versterken, is praktische samenwerking tussen de verschillende autoriteiten op het gebied van asielzaken belangrijk als onderdeel van de vorming van het Europese asielstelsel. Om deze praktische samenwerking te verbeteren, werd de oprichting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken verzocht door het Europees pact inzake immigratie en asiel in 2008 en afgesproken in het programma van Stockholm in 2009. Het Ondersteuningsbureau wordt dus een hoeksteen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk asielstelsel. Het Ondersteuningsbureau wordt, zoals u weet, gevestigd in Valletta. Het zal concrete en operationele ondersteuning bieden aan de autoriteiten van de lidstaten en de ontwikkeling van de noodzakelijke samenwerking tussen de lidstaten en gemeenschappelijke werkwijzen vergemakkelijken. Dit zal worden bereikt door middel van scholing van individuele personen die asielaanvragen behandelen en door middel van de uitwisseling van informatie en goede werkwijzen. Het Ondersteuningsbureau zal ook hulp bieden aan lidstaten die bijzonder onder druk staan, door teams van deskundigen te sturen die kunnen helpen bij de registratie van asielaanvragen. Ik wil het Europees Parlement en alle verantwoordelijke rapporteurs heel hartelijk bedanken – mevrouw Lambert, natuurlijk, voor haar werk, en de heer Moraes voor de noodzakelijke wijzigingen in het Europees Vluchtelingenfonds, en alle corapporteurs en schaduwrapporteurs. Uw volledige en voortdurende steun waren zeer waardevol en ik kijk ernaar uit met u samen te werken aan de laatste stappen voor de opening van dit bureau – hopelijk heel spoedig."@nl3
"Panie przewodniczący! Naprawdę cieszę się, że jesteśmy teraz bardzo blisko ostatecznego przyjęcia rozporządzenia ustanawiającego Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu. Komisja przedstawiła jego projekt już w lutym 2009 roku, a Rada i Parlament były do niego bardzo głęboko przekonane. Ustanowienie wspólnego systemu w dziedzinie azylu jest celem Unii Europejskiej od wielu lat, a Komisja i ja sama cały czas jesteśmy głęboko zaangażowani w osiągnięcie tego celu. Musimy ustanowić system, który będzie uczciwy i skuteczny, który będzie opierać się na wspólnych normach i wspólnych zasadach. System ten powinien też bazować na solidarności z imigrantami, z krajami ich pochodzenia i tranzytu – a to oznacza także solidarność pomiędzy państwami członkowskimi. Dla umocnienia solidarności pomiędzy państwami członkowskimi ważna jest praktyczna współpraca pomiędzy różnymi organami w obszarze azylu, jako element procesu kształtowania europejskiego systemu azylowego. W celu wzmocnienia tej praktycznej współpracy, w europejskim pakcie na rzecz azylu i imigracji z 2008 roku przedstawiono wniosek w sprawie ustanowienia Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, które zostało następnie uzgodnione w 2009 r. w programie sztokholmskim. Urząd Wsparcia będzie więc kamieniem węgielnym w gmachu wspólnego systemu azylowego. Jak wszyscy państwo wiedzą, siedziba Urzędu Wsparcia będzie się mieścić w Valletcie. Będzie on udzielać władzom państw członkowskich konkretnego, operacyjnego wsparcia oraz ułatwiać rozwój niezbędnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i pracę nad rozwojem wspólnych praktyk. Osiągniemy to poprzez szkolenie poszczególnych osób zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o azyl oraz poprzez wymianę informacji i najlepszych praktyk. Urząd Wsparcia będzie również udzielać wsparcia tym państwom członkowskim, które odczuwają szczególną presję, wysyłając tam zespoły ekspertów, które będą mogły pomagać w rejestracji wniosków o azyl. Chciałabym bardzo podziękować Parlamentowi Europejskiemu i wszystkim sprawozdawcom odpowiedzialnym za tą problematykę – oczywiście pani poseł Jean Lambert, a także posłowi Moraesowi, za niezbędne poprawki do Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, a także wszystkim współsprawozdawcom i kontrsprawozdawcom. Państwa pełne i stałe wsparcie było niezmiernie wartościowe i oczekuję, że będę współpracować z państwem w trakcie końcowych etapów poprzedzających otwarcie tego urzędu – mam nadzieję bardzo niedługo."@pl16
"Senhor Presidente, apraz-me constatar que estamos muito perto de uma adopção final do regulamento que cria um Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo. A Comissão propôs a sua criação em Fevereiro de 2009 e o Conselho e o Parlamento Europeu empenharam-se fortemente nesse sentido. A criação de um sistema comum de asilo é, desde há muitos anos, um objectivo da União Europeia. Quer a Comissão quer eu própria continuamos fortemente empenhadas na sua realização. Temos de estabelecer um sistema que seja justo e eficiente, com base em normas e princípios comuns. Este sistema deve também alicerçar-se na solidariedade, e isso significa solidariedade para com os migrantes, para com os países de origem e de trânsito e também entre os Estados-Membros. Para reforçar a solidariedade entre os Estados-Membros, importa que exista uma cooperação prática entre as várias autoridades no domínio do asilo enquanto parte integrante da formação do sistema europeu de asilo. Para fortalecer esta cooperação prática, o Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo de 2008 solicitou e o Programa de Estocolmo de 2009 acordou a criação do Gabinete de Apoio em matéria de Asilo. Deste modo, o Gabinete de Apoio será uma pedra angular na construção de um sistema comum de asilo. Como todos sabem, o Gabinete de Apoio ficará sedeado em La Valetta. Prestará apoio efectivo e operacional às autoridades dos Estados-Membros e irá facilitar o desenvolvimento da cooperação necessária entre os Estados-Membros, bem como de práticas comuns. Este objectivo será atingido através da formação de pessoas encarregadas de tratar de pedidos de asilo e do intercâmbio de informações e melhores práticas. O Gabinete de Apoio prestará também assistência aos Estados-Membros sob grande pressão, mediante o envio de equipas de peritos preparadas para ajudar no registo dos pedidos de asilo. Gostaria ainda de agradecer ao Parlamento Europeu e a todos os relatores responsáveis: naturalmente, à senhora deputada Jean Lambert, pelo seu trabalho, ao senhor deputado Moraes, pelas alterações necessárias introduzidas no Fundo Europeu para os Refugiados, assim como a todos os co-relatores e relatores-sombra. O seu apoio total e permanente foi extremamente valioso. Espero poder trabalhar convosco nos preparativos finais que antecederão a abertura deste Gabinete, esperemos que muito em breve."@pt17
"Domnule președinte, sunt încântată că ne apropiem de adoptarea finală a regulamentului de instituire a Biroului European de Sprijin pentru Azil. Comisia a propus acest lucru în februarie 2009, iar Consiliul și Parlamentul au dat dovadă de foarte mult angajament în această privință. Instituirea unui sistem comun de azil reprezintă de mulți ani un obiectiv al Uniunii Europene, iar Comisia și eu însăși rămânem foarte angajate față de acest obiectiv. Trebuie să instituim un sistem corect și eficient, bazat pe standarde și principii comune. Acest sistem trebuie, de asemenea, să se bazeze pe solidaritate, și anume solidaritate cu migranții, cu țările de origine și de tranzit, precum și pe solidaritatea dintre statele membre. Pentru a consolida solidaritatea dintre statele membre, cooperarea practică dintre diferitele autorități în domeniul azilului este un aspect important al constituirii sistemului comun de azil din Europa. Pentru a consolida această cooperare practică, instituirea Biroului de Sprijin pentru Azil a fost solicitată de Pactul european privind azilul și migrația din 2008 și convenită în cadrul Programului de la Stockholm în 2009. Prin urmare, Biroul de Sprijin va reprezenta elementul cheie al construirii unui sistem de azil comun. După cum știți, Biroul de Sprijin va avea sediul în Valletta. Acesta va oferi sprijin concret și operațional autorităților statelor membre și va facilita dezvoltarea cooperării necesare între statele membre și elaborarea practicilor comune. Acestea se vor realiza prin instruirea persoanelor care se ocupă de solicitările de azil și prin schimburi de informații și bune practici. De asemenea, Biroul de Sprijin va oferi asistență statelor membre care sunt supuse anumitor presiuni prin trimiterea unor echipe de experți care pot ajuta la înregistrarea solicitărilor de azil. Aș dori să îi mulțumesc Parlamentului European și tuturor raportorilor responsabili – bineînțeles, dnei Jean Lambert pentru eforturile depuse, precum și dlui Moraes pentru amendamentele necesare la Fondul european pentru refugiați, precum și tuturor co-raportorilor și raportorilor alternativi. Sprijinul dvs. deplin și constant a fost extrem de valoros și aștept cu nerăbdare să colaborăm la etapele finale înainte de inaugurarea acestui Birou, care sper să aibă loc foarte curând."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som naozaj šťastná, že sme už veľmi blízko ku konečnému prijatiu nariadenia o zriadení Európskeho podporného úradu pre azyl. Komisia to navrhovala už vo februári 2009 a Rade a Parlamentu na tom mimoriadne záležalo. Zriadenie spoločného azylového systému je dlhoročným cieľom Európskej únie a Komisii a mne na ňom stále veľmi záleží. Musíme vytvoriť systém, ktorý bude spravodlivý a účinný a ktorý sa bude zakladať na spoločných normách a zásadách. Tento systém by sa mal zakladať aj na solidarite, to znamená na solidarite s migrantmi, s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami a takisto na solidarite medzi členskými štátmi. Na prehĺbenie solidarity medzi členskými štátmi je dôležitá praktická spolupráca medzi rôznymi orgánmi v oblasti azylu, ktorá je súčasťou tvorby európskeho azylového systému. Na zlepšenie tejto praktickej spolupráce požadoval Európsky pakt o azyle o prisťahovalectve z roku 2008 zriadenie podporného úradu pre azyl, ktoré sa dohodlo v Štokholmskom programe v roku 2009. Podporný úrad pre azyl preto bude základným kameňom tvorby spoločného azylového systému. Ako všetci viete, tento podporný úrad bude mať sídlo vo Vallette. Bude poskytovať konkrétnu a operatívnu podporu orgánom členských štátov a zjednoduší rozvinutie potrebnej spolupráce medzi členskými štátmi a tvorbu spoločných postupov. Dosiahne sa to prostredníctvom školenia jednotlivých osôb, ktoré sa zaoberajú žiadosťami o azyl, a prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov. Podporný úrad tiež poskytne pomoc členským štátom pod osobitným tlakom vyslaním odborných tímov, ktoré pomôžu s registráciou žiadostí o azyl. Chcela by som srdečne poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým spravodajcom zodpovedným za túto vec – samozrejme, Jean Lambertovej za jej prácu, ako aj pánovi Moraesovi za potrebné zmeny a doplnenia v súvislosti s Európskym fondom pre utečencov a všetkým pomocným a tieňovým spravodajcom. Vaša úplná a neustála podpora bola mimoriadne hodnotná a teším sa na spoluprácu s vami pri posledných krokoch pred otvorením tohto úradu. Dúfam, že to bude už čoskoro."@sk19
"Gospod predsednik, resnično sem vesela, da smo sedaj zelo blizu končnemu sprejetju uredbe o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada. Komisija je to predlagala februarja 2009, Svet in Parlament pa sta bila temu izredno zavezana. Ustanovitev skupnega azilnega sistema sta bila mnogo let cilja Evropske unije in Komisija in jaz ostajamo zelo predani temu cilju. Ustanoviti moramo sistem, ki je pošten in učinkovit in temelji na skupnih standardih in skupnih načelih. Ta sistem lahko temelji tudi na solidarnosti in to pomeni solidarnost z migranti, z matičnimi državami in s tranzitnimi državami in to prav tako pomeni solidarnost med državami članicami. Da bi okrepili solidarnost med državami članicami, je kot del oblikovanja Evropskega azilnega sistema pomembno praktično sodelovanje med različnimi organi oblasti na področju azila. Za povečanje tega praktičnega sodelovanja je bila z Evropskim paktom za azil in migracije iz leta 2008 zahtevana ustanovitev azilnega podpornega urada, sprejeta pa je bila s stockholmskim programom v letu 2009. Podporni urad bo zato temeljni kamen pri gradnji skupnega azilnega sistema. Kot vsi veste, se bo podporni urad nahajal v Valletti. Zagotavljal bo konkretno in operativno podporo organom oblasti držav članic in pospeševal bo razvoj potrebnega sodelovanja med državami članicami in razvoj skupnih praks. To bo doseženo z usposabljanjem posameznih oseb, ki se ukvarjajo s prošnjami za azil, in z izmenjavo informacij ter najboljših praks. Podporni urad bo prav tako zagotovil pomoč državam članicam, ki so pod posebnim pritiskom, tako da bo poslal strokovne skupine, ki lahko pomagajo pri vpisovanju prošenj za azil. Zelo rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu in vsem poročevalcem, odgovornim za to – seveda gospe Jean Lambert za njeno delo, pa tudi gospodu Moraesu za potrebne spremembe Evropskega sklada za begunce in vsem soporočevalcem in poročevalcem v senci. Vaša polna in stalna podpora je bila izredno dragocena in veselim se sodelovanja z vami pri končnih korakih preden se ta urad odpre – upajmo, da zelo kmalu."@sl20
"Herr talman! Jag är mycket glad över att vi nu är mycket nära att slutligt anta förordningen om inrättande av det europeiska stödkontoret för asylfrågor. Kommissionen föreslog detta i februari 2009, och rådet och parlamentet har varit mycket entusiastiska. Inrättandet av ett gemensamt asylsystem har varit en målsättning för Europeiska unionen i många år, och kommissionen och jag är fortfarande mycket engagerade i detta. Vi behöver inrätta ett system som är rättvist och effektivt och bygger på gemensamma standarder och gemensamma principer. Systemet ska också bygga på solidaritet, och det innebär solidaritet med invandrare, med ursprungs- och transitländerna och mellan medlemsstater. För att stärka solidariteten mellan medlemsstaterna är praktiskt samarbete mellan de olika myndigheterna inom asylområdet viktigt som en del av utformningen av det europeiska asylsystemet. För att förbättra detta praktiska samarbete krävdes att stödkontoret för asylfrågor inrättades av den europeiska pakten för invandring och asyl 2008 och att en överenskommelse träffades i Stockholmsprogrammet 2009. Stödkontoret kommer därför att bli en hörnsten i uppbyggnaden av ett gemensamt asylsystem. Stödkontoret kommer som ni alla vet att placeras i Valletta. Det ska ge konkret och operativt stöd till medlemsstaternas myndigheter och underlätta utvecklingen av det nödvändiga samarbetet mellan medlemsstater och utvecklingen av gemensam praxis. Detta kommer att uppnås genom utbildning av enskilda personer som hanterar asylansökningar och genom utbyte av information och bästa praxis. Stödkontoret kommer också att ge stöd till medlemsstater som utsätts för stort tryck genom att sända expertgrupper som kan hjälpa till att registrera asylansökningar. Jag vill verkligen tacka Europaparlamentet och alla föredragande som är ansvariga för detta – Jean Lambert, naturligtvis, för hennes arbete, liksom Claude Moraes för de nödvändiga ändringsförslagen till Europeiska flyktingfonden och alla medföredragande och skuggföredragande. Ert fulla och kontinuerliga stöd har varit mycket värdefullt, och jag ser fram emot att samarbeta med er om de sista stegen innan kontoret öppnas – förhoppningsvis mycket snart."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Cecilia Malmström,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9
"Jean Lambert "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph