Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-20-Speech-2-348"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100420.12.2-348"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission has long argued in favour of deepening and broadening euro area economic surveillance. The importance of this issue was recognised by the European Parliament in its report on the 2009 annual statement from the euro area and public finances. The Commission intends to make full use of the new treaty instruments to achieve stronger policy coordination and governance. A forthcoming communication will outline new proposals in order to frame the development of a comprehensive framework for crisis prevention and correction in the euro area through recourse to the new Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The communication may include proposals to reinforce the preventive and corrective arms of the Stability and Growth Pact – proposals for more effective and broader surveillance of intra-euro area macro-economic imbalances – and explore the options for the creation of a crisis resolution mechanism for euro area countries. Regarding fiscal policy, a reinforced emphasis on fiscal sustainability is warranted because of the impact of the crisis on debt and growth potential, as well as the demographic factors kicking in. The incentives for compliance with the preventive and corrective dimensions of the Stability and Growth Pact need to be made stronger. The commitment to consolidation needs to become stronger in good times. Underlying vulnerabilities of public finances should be taken properly into account when designing the optimal consolidation part. New focus should be given to debt dynamics and sustainability and quality of public finances, including national fiscal roots. There is also a need to address cases where the rules are continuously broken; penalties could be made more deterrent and incentives strengthened. Competitiveness developments and macro-economic imbalances, on top of fiscal imbalances, are a matter of concern for all EU Member States. However, surveillance of macro-economic imbalances and competitiveness diversions are particularly warranted for EU Member States that linked to the euro because of the higher degree of economic and financial spillovers across euro area Member States; less market discipline; the absence of exchange rate risks and more challenging adjustment with potentially high cost for the euro area as a whole. Competitiveness divergences are a cause of serious concern for the functioning of the European Monetary Union. During the decade preceding the crisis, divergence has been underpinned by a worrying build-up of a range of domestic economic imbalances in some Member States including high debt and housing bubbles in some current account deficit countries, as well as entrenched weakness in domestic demand in some surplus countries. Diverging wage and cost trends, the accumulation of a sustainable external debt position and the protracted mythical allocation of resources raised the stake for adjustment and increased vulnerability of public finances. At the same time, countries heavily relying on trade surpluses have fallen victim to the sharp contraction in world trade in the early stages of the global crisis. Therefore, complementing fiscal surveillance, the Commission intends coming forward with proposals for the broadening of economic surveillance in the euro area, addressing macro-economic imbalances and competitive developments. The aim is to set up a framework for early detection, prevention and effective correction of intra-euro area imbalances. The third main element in the Commission’s proposal will explore the options for setting up a crisis resolution mechanism. The ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need. However, it is necessary to set up a permanent crisis resolution mechanism with strong built-in disincentives for activation. Establishing clear, credible and consistent rules and procedures for the provision of exceptional and conditional support for a euro area country in serious distress will bolster the fundaments of the EMU. The proposals for enhanced economic surveillance and coordination in the euro area are an important complement to the EU’s comprehensive 2020 strategy for growth and jobs. The Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks."@en4
lpv:translated text
"Komise dlouho argumentovala ve prospěch prohloubení a rozšíření hospodářského dohledu v eurozóně. Důležitost této otázky uznal Evropský parlament ve své zprávě o výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích za rok 2009. Komise zamýšlí plně využít nástrojů nové Smlouvy k dosažení důraznější koordinace a správy politik. Nadcházející sdělení nastíní nové návrhy za účelem přizpůsobení vývoje uceleného rámce pro předcházení krizím a regulace v eurozóně pomocí nového článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie. Sdělení může zahrnovat návrhy na posílení preventivních a nápravných opatření Paktu o stabilitě a růstu – návrhy na účinnější a širší sledování makroekonomické nerovnováhy uvnitř eurozóny – a na prozkoumání možností na vytvoření mechanismu pro řešení krizí v zemích eurozóny. Co se fiskální politiky týče, zesílený důraz na rozpočtovou udržitelnost je zaručen následkem dopadu krize na zadlužení a potenciál růstu, stejně tak jako na demografické faktory. Pobídky k dodržení preventivních a nápravných rozměrů Paktu o stabilitě a růstu musejí být důraznější. Závazek ke konsolidaci se musí stát v příznivých dobách pevnějším. Při navrhování optimální konsolidační složky by měla být řádně zohledněna hlavní zranitelná místa veřejných financí. Nově by se mělo zaměřit na dynamiku vývoje dluhu a udržitelnost a kvalitu veřejných financí, včetně vnitrostátních kořenů fiskálních problémů. Je také třeba se zabývat případy, ve kterých jsou pravidla nepřetržitě porušována; sankce by mohly být více odrazující a pobídky zesílené. Vývoj konkurenceschopnosti a makroekonomické nerovnováhy vytváří spolu s fiskální nerovnováhou důvody k obavám na straně všech členských států EU. Sledování makroekonomické nerovnováhy a rozdílů v konkurenceschopnosti je nicméně garantováno zvláště těm členských států EU, které se připojily k euru z důvodu vyššího stupně hospodářského a finančního efektu přelévání v rámci členských států eurozóny; nižší tržní kázně; nepřítomnosti rizik směnných kurzů a náročnějšího přizpůsobení s potenciálně vysokými náklady pro eurozónu jako celek. Rozdíly v konkurenceschopnosti jsou příčinou vážných obav o fungování Evropské měnové unie. Během desetiletí, které krizi předcházelo, byly rozdíly podloženy znepokojujícím stupňováním řady vnitrostátních hospodářských nerovností v některých členských státech, mimo jiné včetně vysokého zadlužení a realitních bublin v některých zemích se schodkem běžného účtu, a stejně tak přirozeně slabou domácí poptávkou ve státech, jež mají přebytek. Rozdílný vývoj platů a nákladů, akumulace udržitelného stavu zahraničního dluhu a vleklé domnělé přidělování zdrojů zvedlo hranici pro přizpůsobení a zvýšilo zranitelnost veřejných financí. Země, které se hodně spoléhaly na obchodní přebytky, se současně staly obětí strmého poklesu světového obchodu v rané fázi celosvětové krize. Jako doplnění fiskálního dohledu proto Komise zamýšlí předložit návrhy na rozšíření hospodářského dohledu v eurozóně, řešení makroekonomické nerovnováhy a vývoje hospodářské soutěže. Cílem je vytvořit rámec pro včasné rozpoznání, prevenci a účinnou nápravu nerovnováhy uvnitř eurozóny. V rámci třetí hlavní složky v návrhu se budou zkoumat možnosti zřízení mechanismu pro řešení krizí. Tento mechanismus ad hoc pro možnou finanční pomoc Řecku slouží bezprostřední potřebě. Je však nezbytné zavést stálý mechanismus pro řešení krizí s pevně zabudovanými zábranami pro aktivaci. Předběžné stanovení jasných, spolehlivých a jednotných pravidel a postupů pro poskytnutí výjimečné a podmíněné pomoci zemi eurozóny ve vážné krizi posílí základy HMU. Návrhy na posílený hospodářský dohled a koordinaci v eurozóně jsou důležitým doplněním k ucelené strategii EU 2020 pro udržitelný růst a zaměstnanost. Komise zajistí účinné propojení těchto dvou rámců."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen har længe slået til lyd for en uddybning og en udvidelse af den økonomiske overvågning i euroområdet. Europa-Parlamentet anerkendte betydningen af dette spørgsmål i dets betænkning om den årlige erklæring 2009 fra euroområdet og offentlige finanser. Kommissionen agter at udnytte de nye instrumenter i traktaten fuldt ud til at opnå en stærkere politisk koordinering og styring. I en kommende meddelelse vil vi skitsere nye forslag til udvikling af en detaljeret ramme for kriseforebyggelse og -korrektion i euroområdet på grundlag af den nye artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Meddelelsen kan omfatte forslag til en styrkelse af stabilitets- og vækstpagtens præventive og korrigerende dele – forslag til en mere effektiv og mere omfattende overvågning af makroøkonomiske ubalancer inden for euroområdet – og undersøgelse af mulighederne for at indføre en kriseløsningsmekanisme for landene i euroområdet. Med hensyn til skattepolitikken er der behov for øget vægt på fiskal bæredygtighed på grund af krisens indvirkning på gæld og vækstpotentiale og på grund af de demografiske faktorer, der kommer til. Incitamenterne til at overholde stabilitets- og vækstpagtens præventive og korrigerende dimensioner skal være stærkere. Forpligtelsen til konsolidering skal være stærkere i gode tider. De offentlige finansers underliggende sårbare områder skal tages ordentligt i betragtning ved udformningen af den optimale konsolideringsdel. Der bør igen fokuseres på gældsdynamik og bæredygtighed og på kvaliteten af de offentlige finanser, herunder nationale fiskale rødder. Det er også nødvendigt at tage sager op, hvor reglerne hele tiden overtrædes. Sanktionerne kan gøres mere afskrækkende og incitamenterne kan styrkes. Udviklingen i konkurrenceevnen og makroøkonomiske ubalancer oveni fiskale ubalancer er et spørgsmål af betydning for alle EU-medlemsstaterne. Der er navnlig behov for overvågning af makroøkonomiske ubalancer og forskelle i konkurrenceevnen i EU-medlemsstater, der tilsluttede sig euroen på grund af den højere økonomiske og finansielle afsmittende virkninger mellem euroområdets medlemsstater. Mindre markedsdisciplin. Fraværet af valutakursrisici og mere udfordrende tilpasning med potentielt højere omkostninger for euroområdet som helhed. Forskelle i konkurrenceevnen giver anledning til alvorlig bekymring for Den Europæiske Monetære Fonds funktion. I det tiår, der gik forud for krisen, blev forskellen understreget af en foruroligende opbygning af en række interne økonomiske ubalancer i nogle medlemsstater, herunder f.eks. høj gæld og boligbobler i nogle lande med underskud på betalingsbalancens løbende poster samt indgroet svag intern efterspørgsel i nogle lande med overskud. Forskelle i løn- og omkostningstendenser, ophobningen af en bæredygtig udlandsgældsposition og langvarig mytisk fordeling af ressourcer har øget indsatsen for tilpasning og gjort de offentlige finanser mere sårbare. Samtidig er de lande, der er meget afhængige af handelsoverskud, blevet ofre for det kraftige fald i verdenshandlen i den globale krises første faser. Derfor agter Kommissionen i forbindelse med udvidelsen af den fiskale overvågning at fremsætte forslag til en udvidelse af den økonomiske overvågning i euroområdet og tage de makroøkonomiske ubalancer og den konkurrencemæssige udvikling op. Målet er at fastsætte en ramme for tidlig påvisning, forebyggelse og effektiv korrektion af ubalancer inden for euroområdet. I forbindelse med det tredje hovedelement i Kommissionens forslag vil mulighederne for indførelse af en kriseløsningsmekanisme blive undersøgt. Ad hoc-mekanismen for mulig finansiel støtte til Grækenland opfylder et øjeblikkeligt behov. Det er dog nødvendigt at indføre en permanent kriseløsningsmekanisme med stærke indbyggede hæmmende foranstaltninger for aktivering. Indførelse på forhånd af klare, troværdige og konsekvente regler og procedurer for tildeling af ekstraordinær og betinget støtte til et euroland i alvorlige problemer vil styrke grundlaget for ØMU'en. Forslagene til øget økonomisk overvågning og koordinering i euroområdet er et vigtigt supplement til EU's detaljerede 2020-strategi for vækst og job. Kommissionen vil sikre en effektiv fordeling mellem de to rammer."@da2
"Die Kommission hat lange für die Vertiefung und Ausweitung der Wirtschaftsüberwachung im Euroraum plädiert. Die Bedeutung dieses Themas wurde vom Europäischen Parlament in seinem Bericht zu der jährlichen Erklärung zum Euroraum 2009 und den öffentlichen Finanzen anerkannt. Die Kommission beabsichtigt, die neuen Vertragsinstrumente voll auszuschöpfen, um eine stärkere Koordinierung der Politik und ein stärkeres Regierungshandeln zu erreichen. Eine kommende Mitteilung wird die neuen Vorschläge umreißen, um der Entwicklung eines umfassenden Rahmenwerkes zur Krisenvermeidung und -korrektur im Euroraum mit Hilfe eines Rückgriffs auf den neuen Artikel 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union einen Rahmen zu geben. Die Mitteilung kann Vorschläge zur Verstärkung der präventiven und korrigierenden Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts – Vorschläge für eine effektivere und umfassendere Überwachung von makroökonomischen Ungleichgewichten im Euroraum – umfassen und die Optionen zur Schaffung eines Mechanismus zur Krisenbewältigung für Länder des Euroraums untersuchen. Hinsichtlich der Steuerpolitik wird wegen der Auswirkungen der Krise auf Schulden und das Wachstumspotential sowie demografischer Faktoren eine stärkere Betonung von steuerlicher Nachhaltigkeit gewährleistet. Die Anreize für die Einhaltung der präventiven und korrigierenden Dimensionen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes müssen verstärkt werden. Das Engagement für Konsolidierung muss in guten Zeiten stärker werden. Unterschwellige Schwachstellen von öffentlichen Finanzen sollten sorgfältig bei der Gestaltung des optimalen Konsolidierungsabschnitts berücksichtigt werden. Ein neuer Schwerpunkt sollte auf Schuldendynamik und -nachhaltigkeit sowie auf die Qualität von öffentlichen Finanzen, einschließlich nationaler Steuerherkunft gelegt werden. Fälle, in denen die Regeln kontinuierlich gebrochen werden, müssen auch bearbeitet werden; Sanktionen könnten abschreckender gemacht und Anreize könnten verstärkt werden. Für alle EU-Mitgliedsstaaten sind Entwicklungen der Wettbewerbsfähigkeit und makroökonomische Ungleichgewichte zusätzlich zu Steuerungleichgewichten Anlass zu Sorge. Die Überwachung von makroökonomischen Ungleichgewichten und Ablenkungen der Wettbewerbsfähigkeit werden insbesondere für EU-Mitgliedstaaten gewährleistet, die mit dem Euro verbunden sind. Dies liegt an dem höheren Maß wirtschaftlicher und finanzieller Quereffekte in Mitgliedstaaten des Euroraums; weniger Marktdisziplin; dem Fehlen von Wechselkursrisiken und anspruchsvollerer Anpassung mit möglicherweise hohen Kosten für den gesamten Euroraum. Divergenzen der Wettbewerbsfähigkeit veranlassen zu ernsten Sorgen über die Funktionsweise der Europäischen Währungsunion. In dem Jahrzehnt vor der Krise ist die Divergenz von einem beunruhigenden Aufbau einer Reihe von Ungleichgewichten des Binnenmarktes in einigen Mitgliedstaaten untermauert worden. Dazu gehören die hohe Verschuldung und Immobilienblasen in einigen Staaten mit Leistungsbilanzdefizit, sowie eine etablierte Schwäche der Binnennachfrage in einigen Ländern mit Überschuss. Unterschiedliche Lohn- und Kostenentwicklungen, die Anhäufung einer tragfähigen Position der Auslandsverschuldung und die verschleppte, mythische Vergabe von Mitteln haben den Einsatz für Anpassung und gesteigerte Anfälligkeit von öffentlichen Finanzen erhöht. Gleichzeitig sind Länder, die stark von Handelsüberschüssen abhängen, zum Opfer des drastischen Rückgangs im Weltwirtschaftsverkehr zu Beginn der globalen Krise geworden. Deswegen beabsichtigt die Kommission ergänzend zur Haushaltskontrolle Vorschläge für die Erweiterung der wirtschaftspolitischen Überwachung im Euroraum vorzulegen und damit makroökonomisches Ungleichgewicht und Wettbewerbsentwicklungen anzugehen. Das Ziel besteht darin, ein Rahmenwerk für Früherkennung, Prävention und die effektive Korrektur von Ungleichgewichten innerhalb des Euroraums einzurichten. Das dritte Hauptelement des Kommissionsvorschlags wird die Optionen für die Einrichtung eines Mechanismus zur Krisenbewältigung untersuchen. Der ad hoc-Mechanismus für eine mögliche finanzielle Unterstützung für Griechenland bedient die unmittelbaren Bedürfnisse. Es ist jedoch nötig, einen dauerhaften Mechanismus zur Krisenbewältigung mit starken, eingebauten negativen Anreizen für die Aktivierung einzurichten. klare, glaubwürdige und beständige Regelungen und Verfahren für die Bestimmung außerordentlicher und bedingte Unterstützung für einen Staat des Euroraums in ernster Bedrängnis zu schaffen, wird die Grundlage der EWU stützen. Die Vorschläge für eine erweiterte wirtschaftspolitische Überwachung und Koordinierung im Euroraum sind eine wichtige Ergänzung zur umfassenden 2020-Strategie für Wachstum und Beschäftigung. Die Kommission wird für die effiziente Verbindung zwischen diesen beiden Rahmenwerken sorgen."@de9
"Η Επιτροπή συνηγορούσε εδώ και καιρό υπέρ της εμβάθυνσης και της διεύρυνσης της οικονομικής εποπτείας της ευρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη σημασία του ζητήματος αυτού στην έκθεσή του σχετικά με την ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει πλήρως τα νέα μέσα που παρέχει η Συνθήκη με στόχο την επίτευξη ισχυρότερου συντονισμού των πολιτικών καθώς και ισχυρότερης διακυβέρνησης. Μια προσεχής ανακοίνωση θα σκιαγραφεί τις νέες προτάσεις προκειμένου να καθοριστεί η ανάπτυξη ενός γενικού πλαισίου για την πρόληψη των κρίσεων και την πραγματοποίηση διορθώσεων στην ευρωζώνη, καταφεύγοντας στο νέο άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης –προτάσεις για μια πιο αποτελεσματική και ευρύτερη εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ζώνης του ευρώ– και τη διερεύνηση λύσεων για τη δημιουργία ενός μηχανισμού επίλυσης κρίσεων για τις χώρες της ευρωζώνης. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, διασφαλίζεται η ενισχυμένη έμφαση στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, εξαιτίας του αντίκτυπου της κρίσης στο δυναμικό του χρέους και της ανάπτυξης, καθώς και των δημογραφικών παραγόντων που αρχίζουν να ασκούν επίδραση. Πρέπει να ενισχυθούν τα κίνητρα για τη συμμόρφωση με τις προληπτικές και διορθωτικές διαστάσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η προσήλωση στην εξυγίανση πρέπει να καταστεί ισχυρότερη τις καλές εποχές. Κατά τον σχεδιασμό βέλτιστων τρόπων εξυγίανσης, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι υποκείμενες αδυναμίες των δημόσιων οικονομικών. Η δυναμική του χρέους και η βιωσιμότητα και η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, καθώς και τα δημοσιονομικά θεμέλια, πρέπει να αποτελέσουν ένα νέο σημείο εστίασης. Είναι επίσης ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι κανόνες παραβιάζονται διαρκώς· θα μπορούσαμε να καταστήσουμε περισσότερο αποτρεπτικές τις κυρώσεις και να ενισχύσουμε τα κίνητρα. Οι εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, πέρα από τις δημοσιονομικές ανισορροπίες, αποτελούν λόγο ανησυχίας για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Εντούτοις, η εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των στρεβλώσεων της ανταγωνιστικότητας είναι διασφαλισμένη ιδίως για τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που συνδέθηκαν με το ευρώ, εξαιτίας του μεγαλύτερου βαθμού της διάχυσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών επιπτώσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, όπως είναι η μικρότερη πειθαρχία στην αγορά, η απουσία κινδύνων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και η δυσκολότερη προσαρμογή με ενδεχόμενα υψηλό κόστος για την ευρωζώνη ως σύνολο. Οι αποκλίσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που προηγήθηκε της κρίσης, οι αποκλίσεις στηρίχθηκαν στην ανησυχητική δημιουργία ενός φάσματος εγχώριων οικονομικών ανισορροπιών σε ορισμένα κράτη μέλη, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων υψηλά χρέη και φούσκες στις τιμές των ακινήτων σε ορισμένες χώρες με ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και παγιωμένη αδυναμία της εγχώριας ζήτησης σε ορισμένες χώρες με πλεονάσματα. Οι αποκλίνουσες τάσεις μισθών και κόστους, η διαρκής συσσώρευση του εξωτερικού χρέους και η παρατεταμένη φανταστική κατανομή πόρων αύξησαν τον κίνδυνο της προσαρμογής και την ευαισθησία των δημόσιων οικονομικών. Την ίδια στιγμή, οι χώρες που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στα εμπορικά πλεονάσματα έπεσαν θύματα της οξείας συρρίκνωσης του παγκόσμιου εμπορίου κατά τα πρώτα στάδια της παγκόσμιας κρίσης. Ως εκ τούτου, ολοκληρώνοντας τη δημοσιονομική εποπτεία, η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει προτάσεις για τη διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ, για να αντιμετωπίσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τις εξελίξεις στον ανταγωνισμό. Στόχος είναι να καθοριστεί ένα πλαίσιο έγκαιρου εντοπισμού, πρόληψης και αποτελεσματικής διόρθωσης των ανισορροπιών εντός της ζώνης του ευρώ. Το τρίτο κύριο στοιχείο στην πρόταση της Επιτροπής θα διερευνά λύσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Ο ειδικός μηχανισμός για την ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων με ισχυρά, εγγενή αντικίνητρα για την ενεργοποίησή του. Η εκ των προτέρων καθιέρωση σαφών, αξιόπιστων και συνεκτικών κανόνων και διαδικασιών για την κατ' εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις παροχή στήριξης σε μια χώρα της ευρωζώνης που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες θα ενισχύσει τα θεμέλια της ΟΝΕ. Οι προτάσεις για ενισχυμένη οικονομική εποπτεία και συντονισμό στη ζώνη του ευρώ αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα της γενικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την αποτελεσματική συνάρθρωση μεταξύ των δύο πλαισίων."@el10
"La Comisión desde hace mucho tiempo ha defendido que se amplíe y se intensifique la supervisión económica de la zona del euro. El Parlamento Europeo reconoció la importancia de este asunto en su Informe relativo a la Declaración Anual 2009 sobre la zona del euro y las finanzas públicas. La Comisión pretende aprovechar al máximo los instrumentos del nuevo tratado para lograr una coordinación de políticas y una gobernanza más fuertes. Próximamente, una comunicación describirá nuevas propuestas a fin de elaborar el desarrollo de un amplio marco para la prevención y corrección de crisis en la zona del euro mediante el recurso al nuevo artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es posible que la comunicación incluya propuestas para reforzar las ramas preventivas y correctivas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento —propuestas de una supervisión más amplia y eficaz de los desequilibrios macroeconómicos dentro de la zona del euro— y estudie las opciones para la creación de un mecanismo de resolución de crisis para los países de la zona del euro. En cuanto a la política fiscal, se concede mayor importancia a la sostenibilidad fiscal debido al impacto de la crisis en la deuda y el potencial de crecimiento, así como en los factores demográficos que empiezan a surgir. Es necesario fortalecer los incentivos para el cumplimiento de las dimensiones preventivas y correctivas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es necesario que el compromiso con la consolidación llegue a ser más fuerte durante los buenos tiempos. Las vulnerabilidades subyacentes de las finanzas públicas deberían tenerse en cuenta como es debido a la hora de destinar la mejor parte de consolidación. Se debería dar un nuevo enfoque a la dinámica y la sostenibilidad de la deuda y la calidad de las finanzas públicas, incluida la base fiscal nacional. También es necesario tratar aquellos casos en los que se infringen las normas constantemente; se podría hacer que las penalizaciones fueran más disuasivas y que se aumentaran los incentivos. La evolución de la competitividad y los desequilibrios macroeconómicos, además de los desequilibrios fiscales, son motivo de preocupación para todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos y los desvíos de la competitividad están especialmente justificados en el caso de los Estados miembros de la UE que se unieron al euro por el alto grado de beneficios indirectos en materia económica y financiera en todos los Estados miembros de la zona del euro; menos disciplina de mercado; la ausencia de riesgos en los tipos de cambio y un ajuste más desafiante con un coste potencialmente elevado para la zona del euro en su conjunto. Las divergencias de la competitividad son motivo de grave preocupación para el funcionamiento de la Unión Monetaria Europea. Durante la década anterior a la crisis, la divergencia se ha sostenido a causa de una preocupante acumulación de desequilibrios económicos nacionales en algunos Estados miembros que incluyen, entre otras cosas, una deuda elevada y burbujas inmobiliarias en algunos países con déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, así como una arraigada debilidad en la demanda interior en países con superávit. Las distintas tendencias de los salarios y los costes, la acumulación de una posición sostenible de deuda externa y la prolongada asignación imaginaria de recursos, aumentaron la importancia de lo que estaba en juego en el ajuste e incrementaron la vulnerabilidad de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, los países que dependían en gran medida del superávit comercial han acabado siendo víctimas de la brusca contracción del comercio mundial al principio de la crisis global. Por lo tanto, como complemento a la supervisión fiscal, la Comisión pretende ofrecer propuestas para la ampliación de la supervisión económica en la zona del euro y hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos y la evolución de la competencia. El objetivo consiste en establecer un marco para la detección temprana, la prevención y la corrección eficaz de desequilibrios dentro de la zona del euro. El tercer elemento principal de la propuesta de la Comisión estudiará las opciones para poner en funcionamiento un mecanismo destinado a la resolución de crisis. El mecanismo para la posible ayuda financiera a Grecia atiende la necesidad inmediata. No obstante, es necesario establecer un mecanismo de resolución de crisis permanente que incorpore estrictas penalizaciones cuando se active. La creación de normas y procedimientos previos, claros, verosímiles y coherentes para la prestación de ayuda excepcional y condicional a un país de la zona del euro en graves dificultades reforzará los principios fundamentales de la UEM. Las propuestas para aumentar la supervisión y coordinación económicas en la zona del euro son un complemento importante para la amplia estrategia de crecimiento y empleo de la UE para 2020. La Comisión asegurará la articulación eficaz entre los dos marcos."@es21
"Komisjon on pikka aega toetanud euroala majandusliku järelevalve süvendamist ja laiendamist. Euroopa Parlament tunnistas oma raportis euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta selle küsimuse olulisust. Komisjon kavatseb uuest lepingust tulenevaid vahendeid poliitika suuremaks koordineerimiseks ja juhtimiseks täiel määral ära kasutada. Peagi ilmuvas teatises visandatakse uued ettepanekud, mille eesmärk on luua ulatuslik raamistik kriiside ärahoidmiseks ja ohjamiseks euroalal, kasutades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136. Teatis võib sisaldada ettepanekuid tõhustada stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavat ja korrigeerivat osa – ettepanekuid euroalasisese makromajandusliku tasakaalustamatuse tõhusamaks ja laialdasemaks jälgimiseks – ning uurida võimalusi luua euroala riikidele kriisilahendusmehhanism. Eelarvepoliitikas on vaja panna suuremat rõhku riikide rahanduse jätkusuutlikkusele, sest toimima hakkavad kriisi mõjud laenu- ja kasvupotentsiaalile ning demograafilised tegurid. Tuleb tugevdada stiimuleid stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavast ja korrigeerivast osast kinnipidamiseks. Konsolideerimisele tuleb headel aegadel suuremat tähelepanu pöörata. Optimaalse konsolideerimise kavandamisel on vaja asjakohaselt arvesse võtta riikide rahanduse peamisi nõrkusi. Võlakoorma suurenemisele ning riikide rahanduse, sealhulgas riigieelarve tuluallikate jätkusuutlikkusele ja kvaliteedile tuleb pöörata suuremat tähelepanu. Samuti tuleb reageerida juhtumitele, kui eeskirju järjepidevalt rikutakse. Karistused peavad mõjuma heidutavamalt ja stiimuleid tuleb tugevdada. Lisaks eelarve tasakaalustamatusele tekitavad kõigis ELi liikmesriikides muret konkurentsivõime olukord ja makromajanduslik tasakaalustamatus. Ent euroga seotud ELi liikmesriikide puhul on makromajandusliku tasakaalustamatuse ja konkurentsivõime erinevuste järelevalve eriti oluline, sest euroala liikmesriigid avaldavad üksteise majandusele ja rahandusele suuremat kaudset mõju, turudistsipliin on väiksem, puuduvad vahetuskursiga seotud riskid ja kohandamine on raskem, mistõttu see võib mõjutada rängalt euroala tervikuna. Konkurentsivõime erinevused ohustavad tõsiselt Euroopa rahaliidu toimimist. Kriisile eelnenud kümne aasta jooksul süvenesid lahknevused mõne liikmesriigi sisemajanduse tasakaalustamatuse murettekitava paisumise tõttu, mida iseloomustasid muu hulgas suur võlg ja kinnisvaramullid mõnes jooksevkonto puudujäägiga riigis ning sisenõudluse väljakujunenud nõrkus mõnes ülejäägiga riigis. Lahknevused palga- ja hinnasuundumustes, välisvõla pidev kuhjumine ning vahendite pikaajaline ebareaalne jaotamine raskendasid riigi rahanduse kohandamist ja suurendasid selle haavatavust. Samal ajal kahjustas üleilmse kriisi algusajal toimunud järsk maailmakaubanduse vähenemine riike, kes sõltusid suurel määral kaubandusbilansi ülejäägist. Seetõttu soovib komisjon lisaks järelevalvele eelarve üle teha ettepanekud laiendada euroala majanduslikku järelevalvet, pöörates tähelepanu makromajanduslikule tasakaalustamatusele ja konkurentsivõime arengule. Eesmärk on koostada raamistik euroalasisese tasakaalustamatuse varaseks tuvastamiseks, vältimiseks ja tõhusaks korrigeerimiseks. Komisjoni ettepaneku kolmas peamine osa vaatleb kriisilahendusmehhanismi loomise võimalusi. Kreekale rahalise abi andmist võimaldav ajutine mehhanism on mõeldud kiireloomulise probleemi lahendamiseks. Vaja on luua aga alaline kriisilahendusmehhanism, mis sisaldaks aktiveerimiseks tugevaid negatiivseid stiimuleid. Majandus- ja rahaliidu alustalasid aitaks tugevdada see, kui tõsistesse probleemidesse sattunud euroala riigile erakorralise ja tingimusliku abi osutamiseks oleks kehtestatud selged, usaldusväärsed ja terviklikud eeskirjad ja menetlused juba enne kriisi puhkemist. Ettepanekud euroala tõhusama majandusliku järelevalve ja koordineerimise kohta täiendavad olulisel määral ELi ulatuslikku 2020. aasta tööhõive ja majanduskasvu strateegiat. Komisjon tagab mõlema raamistiku omavahelise tõhusa seotuse."@et5
"Komissio on jo kauan puolustanut euroalueen taloudellisen valvonnan syventämistä ja laajentamista. Euroopan parlamentti tunnusti asian merkityksen mietinnössään euroaluetta ja julkista taloutta koskevasta vuotuisesta lausumasta 2009. Komissio aikoo hyödyntää täysimääräisesti uuden sopimuksen välineet pyrkiessään entistä voimakkaampaan poliittiseen koordinointiin ja hallintoon. Tulevassa tiedonannossa annetaan uusia ehdotuksia kattavan kehyksen luomiseksi euroalueen kriisien ennaltaehkäisyä ja korjaamista varten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uuden 136 artiklan nojalla. Tiedonanto voi sisältää ehdotuksia vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion vahvistamiseksi – ehdotuksia euroalueen sisäisen makrotaloudellisen epätasapainon tehokkaasta ja kattavasta valvonnasta – sekä vaihtoehtoja kriisinratkaisumekanismin luomiseksi euroalueen valtioita varten. Finanssipolitiikan alalla korostetaan entistä voimakkaammin julkisen talouden kestävyyttä, mikä johtuu kriisin vaikutuksesta velkaan ja kasvumahdollisuuksiin sekä demografisista tekijöistä. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevien ja korjaavien ulottuvuuksien noudattamista koskevia kannustimia on vahvistettava. Vakauttamiseen sitoutumisen on oltava voimakkaampaa hyvinä aikoina. Julkisen talouden heikkoudet pitäisi ottaa asianmukaisesti huomioon, kun optimaalista vakauttamisosiota suunnitellaan. Huomiota pitäisi kiinnittää myös velan dynamiikkaan ja kestävyyteen sekä julkisen talouden laatuun, mukaan luettuna kansallinen fiskaalinen perusta. On syytä käsitellä myös tapauksia, joissa sääntöjä rikotaan jatkuvasti; seuraamuksista voitaisiin tehdä entistä uhkaavampia ja kannustimia voitaisiin vahvistaa. Kilpailukyvyn kehittyminen ja makrotalouden epätasapaino, valtiontalouden epätasapainon lisäksi, ovat huolenaihe kaikille EU:n jäsenvaltioille. Makrotalouden epätasapainon ja kilpailukyvyn muutosten valvonta on perusteltua erityisesti euroalueen jäsenvaltioissa, koska taloudelliset ja rahoitukselliset vaikutukset koko euroalueelle on huomattavia; vähemmän markkinakuria; valuuttakurssiriskien puuttuminen ja entistä haastavampi mukautuminen sekä mahdollisesti korkeat kustannukset koko euroalueelle. Kilpailukyvyn erot aiheuttavat vakavaa huolta Euroopan rahaliiton toiminnalle. Kriisiä edeltävän vuosikymmenen aikana eroja ovat lisänneet huolestuttava kotimainen taloudellinen epätasapaino joissakin jäsenvaltioissa, mukaan luettuna suuret velka- ja asuntokuplat joissakin vaihtotaseeltaan alijäämäisissä valtioissa sekä kotimaisen kysynnän heikkous joissakin ylijäämäisissä valtioissa. Erilaiset palkka- ja kustannussuuntaukset, kestävän ulkoisen velan kertyminen ja pitkittynyt myyttinen resurssienjako ovat lisänneet mukauttamisen tarvetta ja julkisen talouden haavoittuvuutta. Samaan aikaan valtiot, jotka ovat kovin riippuvaisia kaupan ylijäämästä, ovat joutuneet maailmankaupan jyrkän supistumisen uhriksi maailmanlaajuisen kriisin varhaisessa vaiheessa. Siksi komissio aikoo täydentää julkisen talouden valvontaa ja antaa ehdotuksia talouden valvonnan laajentamisesta euroalueella siten, että siinä käsitellään makrotalouden epätasapainoa ja kilpailukyvyn kehittymistä. Tavoitteena on luoda kehys euroalueen sisäisen epätasapainon varhaiselle havaitsemiselle, ennaltaehkäisylle ja tehokkaalle korjaamiselle. Komission ehdotuksen kolmannessa pääosiossa tutkitaan mahdollisuuksia perustaa kriisinratkaisumekanismi. Kreikan mahdollisen taloudellisen avun väliaikainen mekanismi täyttää välittömät tarpeet. On kuitenkin tarpeen perustaa pysyvä kriisinratkaisumekanismi, jossa on aktivointia koskevia vahvoja pidäkkeitä. Selvien, uskottavien ja johdonmukaisten sääntöjen antaminen etukäteen poikkeuksellisen ja ehdollisen avun antamiseksi euroalueen jäsenvaltiolle vakavassa kriisissä vahvistaa talous- ja rahaliiton perustaa. Euroalueen tehostettua taloudellista valvontaa ja koordinointia koskevat ehdotukset ovat tärkeä täydennys EU:n kattavaan kasvua ja työllisyyttä koskevaan 2020-strategiaan. Komission varmistaa kahden kehyksen tehokkaan niveltämisen."@fi7
"La Commission plaide de longue date en faveur d’une surveillance économique plus approfondie et plus vaste dans la zone euro. L’importance de cette question a été reconnue par le Parlement européen dans son rapport sur la déclaration annuelle 2009 concernant la zone euro et les finances publiques. La Commission entend utiliser pleinement les nouveaux instruments du traité afin de renforcer la coordination de la politique et la gouvernance. Une communication à venir présentera de nouvelles propositions relatives au développement d’un cadre complet de prévention des crises et de correction dans la zone euro via le recours au nouvel article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La communication pourrait intégrer des propositions visant à renforcer les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance - des propositions visant à élargir la surveillance des déséquilibre macroéconomiques à l’intérieur de la zone euro et à améliorer son efficacité - et à explorer les options relatives à la création d’un mécanisme de résolution de crise pour les pays de la zone euro. En ce qui concerne la politique fiscale, l’attention particulière accordée à la durabilité fiscale se justifie en raison de l’impact de la crise sur la dette et le potentiel de croissance, ainsi que des facteurs démographiques qui commencent à déployer leurs effets. Les incitants à l’observation des dimensions préventive et corrective du pacte de stabilité et de croissance doivent être renforcés. L’engagement en faveur la consolidation doit être renforcé en temps utile. Les points faibles sous-jacents des finances publiques doivent être pris en considération de manière adéquate dans le cadre de la conception du volet consacré à la consolidation optimale. Il convient d’accorder une attention nouvelle à la dynamique de la dette, ainsi qu’à la durabilité et à la qualité des finances publiques, notamment des racines fiscales nationales. Il est également nécessaire de s’atteler aux cas de violations continues des règles. En outre, les sanctions doivent être plus dissuasives et les incitants doivent être renforcés. L’évolution en matière de compétitivité et les déséquilibres macroéconomiques, en plus des déséquilibres fiscaux, constituent un sujet de préoccupation pour tous les États membres. Néanmoins, la surveillance des déséquilibres macroéconomiques et des écarts de compétitivité se justifient tout particulièrement pour les États membres de l’Union européenne liés à l’euro en raison du degré plus élevé de retombées économiques et financières dans les États membres de la zone euro, de la moindre discipline des marchés, de l’absence de risques liés au taux de change et de l’ajustement plus difficile, avec un coût potentiellement élevé pour l’ensemble de la zone euro. Les divergences dans le domaine de la compétitivité constituent un motif de préoccupation sérieux pour le fonctionnement de l’union monétaire européenne. Au cours de la décennie ayant précédé la crise, la divergence s’est nourrie d’une inquiétante série de déséquilibres économiques internes dans certains États membres, notamment un niveau d’endettement élevé et des bulles immobilières dans certains pays enregistrant un déficit au niveau des comptes courants, ainsi qu’une faiblesse persistante de la demande dans certains pays en situation d’excédent. La divergence des évolutions en matière de salaires et de coûts, l’accumulation d’une dette extérieure durable et l’allongement de l’allocation mythique des ressources ont accru la nécessité d’un ajustement et la vulnérabilité des finances publiques. Les pays fortement dépendants des excédents commerciaux ont, parallèlement, été victimes de la forte contraction des échanges commerciaux internationaux au début de la crise mondiale. Par conséquent, la Commission entend, afin de compléter la surveillance fiscale, présenter des propositions d’élargissement de la surveillance économique dans la zone euro, en s’attelant aux déséquilibres macroéconomiques et à l’évolution de la compétitivité. Son objectif est de mettre en place un cadre de détection précoce, de prévention et de correction efficace des déséquilibres au sein de la zone euro. Le troisième élément majeur de la proposition de la Commission explorera les options de création d’un mécanisme de résolution des crises. Le mécanisme ad hoc d’assistance financière éventuelle à la Grèce couvre les besoins immédiats. Il est toutefois nécessaire de mettre au point un mécanisme permanent de résolution des crises, assorti de dispositifs décourageant fortement son activation. La mise en place préalable de règles et procédures claires, crédibles et cohérentes régissant la fourniture d’un soutien exceptionnel et conditionnel à un pays de la zone euro rencontrant des problèmes graves renforcera les fondements de l’UME. Les propositions relatives au renforcement de la surveillance et de la coordination économiques dans la zone euro apportent un complément important à la stratégie globale Europe 2020 pour la croissance et l’emploi. La Commission veillera à assurer l’efficacité de la coordination entre ces deux cadres."@fr8
". – A Bizottság régóta érvel az euróövezet gazdasági felügyeletének elmélyítése és kiszélesítése mellett. A kérdés fontosságát az Európai Parlament is felismerte az euróövezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es éves beszámolóról szóló jelentésében. A Bizottság teljes mértékben fel akarja használni az új szerződésben rendelkezésre álló eszközöket, hogy erősebb politikai koordinációt és irányítást érjen el. Egy rövidesen megjelenő közlemény új javaslatokat fog körvonalazni, amelynek célja, hogy az Európai unió működéséről szóló szerződés új 136. cikke alapján terveket vázoljon fel az euróövezetben az átfogó válságmegelőzési és kiigazítási keret kialakítására. A közlemény valószínűleg tartalmazni fog a Stabilitási és Növekedési Paktum megelőzési és kiigazítási dimenziójának megerősítésével kapcsolatos javaslatokat – az euróövezeten belüli makrogazdasági egyensúlyhiányok hatékonyabb és szélesebb körű felügyeletére vonatkozó javaslatokat – és meg fogja vizsgálni egy válságrendező mechanizmus létrehozásának lehetőségeit az euróövezetbeli országok számára. A fiskális politika tekintetében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiskális fenntarthatóságra a válságnak az adósságra és a növekedési potenciálra gyakorolt hatása, valamint a közreható demográfiai tényezők miatt. Meg kell erősíteni a Stabilitási és Növekedési Paktum megelőzési és kiigazítási dimenziójának való megfelelést célzó kezdeményezéseket. A kedvező időszakokban erősebbé kell válnia a konszolidáció iránti elkötelezettségnek. Az optimális konszolidáció kidolgozásakor kellő mértékben figyelembe kell venni az államháztartás rejtett gyenge pontjait. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az adósságállomány alakulására és az államháztartás fenntarthatóságára és minőségére, beleértve a nemzeti fiskális hagyományokat. Foglalkozni kell az olyan esetekkel is, amikor a szabályokat folyamatosan megsértik; elrettentőbbé kell tenni a büntetéseket és meg kell erősíteni az ösztönzőket. A fiskális egyensúlyhiányok mellett minden uniós tagállamnak a versenyképesség alakulásával és a makrogazdasági egyensúlyhiányokkal is foglalkoznia kell. Mindazonáltal a makrogazdasági egyensúlyhiányok és a versenyképességi eltérések felügyeletét különösen biztosítani kell az euróhoz kötődő uniós tagállamok esetében, mivel az euróövezetbeli tagállamokban nagyobb a gazdasági és pénzügyi továbbgyűrűzés veszélye; kisebb a piaci fegyelem; nincs árfolyamkockázat, valamint a kiigazítás nehezebb és jó eséllyel költséges az egész euróövezetre nézve. A versenyképességi eltérések komoly aggodalomra adnak okot az Európai Valutaalap működése szempontjából. A válságot megelőző évtizedben az eltéréseket fokozta az egyes tagállamokban aggasztó módon kialakult különböző belföldi gazdasági egyensúlyhiány, beleértve többek között a magas adósságot és az ingatlanbuborékokat néhány folyófizetésimérleg-hiánnyal rendelkező ország esetében, valamint a belföldi kereslet állandósult gyengeségét néhány többlettel rendelkező országban. A bérek és az árak széttartó alakulása, a fenntartható külső adósságállomány fölhalmozódása, valamint a forrásoknak folytatólagosan a valóságtól elrugaszkodó elosztása fokozta a kiigazítás kockázatát és növelte az államháztartás sebezhetőségét. Ugyanakkor azok az országok, amelyek nagymértékben függnek a külkereskedelmi többlettől, a világkereskedelem jelentős szűkülésének estek áldozatul a globális válság kezdeti szakaszában. A Bizottság ezért a fiskális felügyelet kiterjesztése mellett javaslatokat kíván előterjeszteni a gazdasági felügyelet euróövezeten belüli kiszélesítésére, hogy az kiterjedjen a makrogazdasági egyensúlyhiányra és a versenyképességi fejleményekre is. Az a cél, hogy létrehozzanak egy keretet az euróövezetbeli egyensúlyhiányok korai felderítésére, megelőzésére és hatékony orvoslására. A Bizottság javaslatának harmadik fontos része egy válságkezelési mechanizmus kialakításának lehetőségeit fogja vizsgálni. A Görögország esetleges pénzügyi megsegítésére létrehozott ad hoc mechanizmus egy azonnali szükségletet elégít ki. Szükség van azonban egy állandó válságkezelési mechanizmus létrehozására is, amelybe a működésbe lépés esetére erős elrettentő elemeket építenek be. A komoly bajban lévő euróövezetbeli országok kivételes és feltételes támogatásával kapcsolatos egyértelmű, hiteles és következetes szabályoknak és eljárásoknak utólagos létrehozása meg fogja erősíteni a GMU alapjait. Az euróövezetben a megerősített gazdasági felügyeletre és koordinációra vonatkozó javaslatok a növekedést és munkahelyteremtést célzó átfogó „Európa 2020” stratégia fontos kiegészítéseiként szolgálnak. A Bizottság biztosítani fogja a két keret közötti hatékony kapcsolatot."@hu11
"La Commissione da tempo caldeggia l’approfondimento e l’ampliamento della sorveglianza economica della zona euro. L’importanza della questione è stata riconosciuta dal Parlamento europeo nella sua relazione sulla dichiarazione annuale del 2009 sulla zona euro e sulle finanze pubbliche. La Commissione intende avvalersi appieno degli strumenti conferiti dal nuovo trattato al fine di conseguire un coordinamento delle politiche e una maggiore governance. In una comunicazione che sarà pubblicata a breve saranno delineate le nuove proposte volte a definire lo sviluppo di un quadro complessivo per la prevenzione delle crisi e la correzione nella zona euro ai sensi del nuovo articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La comunicazione potrebbe includere delle proposte atte a rafforzare le sezioni preventive e correttive del patto di stabilità e di crescita – proposte centrate su una sorveglianza più efficace e più ampia degli squilibri macroeconomici in seno alla zona euro – e ad esplorare le opzioni disponibili per la creazione di un meccanismo per la risoluzione delle crisi nei paesi membri della zona euro. Per quanto concerne la politica fiscale, bisogna enfatizzare maggiormente la sostenibilità fiscale in ragione dell’impatto della crisi sul debito e sul potenziale di crescita, oltre che in ragione dei fattori demografici. Gli incentivi atti a favorire l’ottemperanza delle dimensioni preventive e correttive del patto di stabilità e di crescita devono essere rafforzati. L’impegno verso il consolidamento deve essere rinsaldato nei periodi di prosperità. Deve essere preso in considerazione l’accento posto sulle fragilità delle finanze pubbliche, quando si definirà la parte sul consolidamento ottimale. Devono essere ricentrate le dinamiche sul debito, sulla sostenibilità e sulla qualità delle finanze pubbliche, comprese le radici fiscali nazionali. Bisogna inoltre affrontare i casi in cui le norme vengono sistematicamente violate. Potrebbe essere innalzato il potere deterrente delle sanzioni e devono essere rafforzati gli incentivi. Gli sviluppi sulla competitività e sugli squilibri macroeconomici, oltre che sugli squilibri fiscali, sono fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri. Tuttavia, ci sia aspetta una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e sulle diversioni di competitività per gli Stati membri legati all’euro, a causa del livello più elevato di penetrazione tra gli Stati membri della zona euro; meno disciplina di mercato; l’assenza di rischi legati al tasso di cambio e un aggiustamento più impegnativo con un costo potenzialmente elevato per tutta la zona euro. Le differenze di competitività preoccupano molto in relazione al funzionamento dell’unione monetaria. Nel decennio che ha preceduto la crisi il divario è stato provocato dai crescenti squilibri economici interni in alcuni Stati membri, tra cui, fra gli altri, un debito elevato, bolle immobiliari in certi paesi con un disavanzo nei conti correnti nonché una debolezza intrinseca nella domanda interna in alcuni paesi che registravano un’eccedenza. Tendenze divergenti in termini di salari e di costi, l’accumulo di una posizione insostenibile sul debito esterno e uno stanziamento irrealistico protratto di risorse hanno reso difficili le condizioni di aggiustamento e hanno aggravato la fragilità delle finanze pubbliche. Al contempo i paesi che dipendevano fortemente dalle eccedenze commerciali hanno risentito della netta contrazione degli scambi a livello mondiale nelle primissime fasi della crisi globale. Pertanto, a complemento della sorveglianza fiscale, la Commissione intende presentare delle proposte per ampliare la sorveglianza economica della zona euro, affrontando gli squilibri macroeconomici e gli sviluppi competitivi. Si punta infatti ad istituire un quadro per l’identificazione precoce, la prevenzione e l’effettiva correzione degli squilibri interni alla zona euro. Il terzo elemento principale della proposta della Commissione è volto ad esplorare le opzioni per l’istituzione di un meccanismo per la risoluzione delle crisi. Il meccanismo ad hoc per la possibile assistenza finanziaria alla Grecia è teso a conseguire uno scopo immediato. Tuttavia è necessario allestire un meccanismo permanente per la risoluzione delle crisi con dei forti disincentivi all’attivazione. L’istituzione di norme e procedure ex-ante chiare, credibili e coerenti per l’erogazione di un sostegno eccezionale e condizionato per i paesi membri dell’area euro che si trovano in gravi difficoltà è destinata a rafforzare i fondamenti dell’unione economica e monetaria. Le proposte sul rafforzamento della sorveglianza economica e del coordinamento nella zona euro rappresentano un importante complemento alla strategia complessiva UE 2020 per la crescita e l’occupazione. La Commissione garantirà un’efficiente articolazione tra i due quadri."@it12
"Komisija jau seniai pasisako už griežtesnes ir platesnes euro zonos ekonominės priežiūros priemones. Šio dalyko svarbą pripažino ir Europos Parlamentas savo pranešime dėl 2009 m. metinės ataskaitos apie euro zoną ir viešuosius finansus. Komisija ketina visapusiškai pasinaudoti naujosios sutarties priemonėmis, kad būtų sustiprintas politikos koordinavimas ir valdymas. Būsimame komunikate bus pateikti nauji pasiūlymai, kuriais siekiama parengti visapusišką krizių euro zonoje prevencijos ir koregavimo sistemą remiantis nauju Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsniu. Į komunikatą gali būti įtraukti pasiūlymai dėl Stabilumo ir augimo pakto prevencinių bei korekcinių priemonių stiprinimo (pasiūlymai dėl veiksmingesnės ir visapusiškesnės euro zonos vidaus makroekonomikos disbalanso priežiūros), taip pat ištirtos krizės sprendimo mechanizmų, skirtų euro zonos šalims, sukūrimo galimybės. Kalbant apie fiskalinę politiką, didesnis dėmesys fiskaliniam tvarumui yra pateisinamas dėl krizės poveikio skoloms bei plėtros galimybėms, taip pat demografiniams veiksniams. Reikėtų sustiprinti paskatas laikytis prevencinių ir korekcinių Stabilumo ir augimo pakto aspektų. Įsipareigojimą dėl konsolidacijos reikėtų stiprinti ekonomikos pakilimo laikotarpiais. Rengiant optimalią konsolidacijos programą, turėtų būti tinkamai atsižvelgta į viešųjų finansų pagrindines silpnąsias vietas. Atskirai daugiau dėmesio turėtų būti kreipiama į skolos dinamiką ir tvarumą bei viešųjų finansų kokybę, įskaitant nacionalinės fiskalinės sistemos pagrindus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į atvejus, kai taisyklės nuolat pažeidžiamos; galėtų būti įvestos labiau atgrasančios sankcijos ir stipresnės paskatos. Konkurencingumo pokyčiai ir makroekonomikos disbalansas (kartu su fiskaliniu disbalansu) kelia susirūpinimą visoms ES valstybėms narėms. Vis dėlto makroekonomikos disbalanso ir konkurencingumo kritimo priežiūra labiau pateisinama euro zonai priklausančiose ES valstybėse narėse dėl to, kad jose kyla didesnės ekonominio ir finansinio pobūdžio šalutiniai padariniai, yra mažesnė rinkos drausmė, nėra valiutos kurso rizikos ir sunkiau įgyvendinti reguliavimo priemones, kurios paprastai susijusios su didelėmis euro zonos, kaip visumos, išlaidomis. Konkurencingumo skirtumai kelia rimtą susirūpinimą dėl Europos pinigų sąjungos veikimo. Per dešimtmetį prieš krizę skirtumus lėmė nerimą keliantis įvairių vidaus ekonomikos disbalanso rūšių kaupimasis kai kuriose valstybėse narėse, įskaitant dideles skolas ir būsto rinkos burbulus keliose šalyse, turinčiose einamosios sąskaitos deficitą, taip pat įsigalėjusį vidaus paklausos silpnumą kai kuriose gamybos perviršio šalyse. Dėl skirtingų darbo užmokesčio ir sąnaudų raidos tendencijų, tvaraus išorės skolos kaupimosi ir užsitęsusio mitinio išteklių paskirstymo iškilo didesnio reguliavimo būtinybė, o valstybės finansai tapo labiau pažeidžiami. Tuo pačiu metu šalys, labai priklausomos nuo perteklinio prekybos balanso, ypač nukentėjo nuo smarkaus pasaulinės prekybos apimčių smukimo pasaulinės krizės pradžioje. Dėl to Komisija, papildydama fiskalinės priežiūros priemones, ketina pateikti pasiūlymus dėl platesnių euro zonai skirtų ekonominės priežiūros priemonių, kurios padėtų spręsti makroekonomikos disbalanso ir konkurencingumo pokyčių problemas. Tikslas yra sukurti euro zonos vidaus disbalanso ankstyvo nustatymo, prevencijos ir veiksmingos korekcijos sistemą. Trečias pagrindinis Komisijos pasiūlymo elementas –galimybių parengti krizių sprendimo mechanizmą įvertinimas. mechanizmas, susijęs su galima finansine parama Graikijai, yra neatidėliotina priemonė. Vis dėlto būtina parengti nuolatinį krizių sprendimo mechanizmą, apimantį rimtas joms kilti trukdančias priemones. Be to, nustačius aiškias, patikimas ir nuoseklias taisykles ir procedūras dėl ypatingos ir sąlyginės paramos euro zonos šaliai rimtų sukrėtimų atveju, bus sustiprinti EPS pagrindai. Pasiūlymai stiprinti euro zonai skirtas ekonominės priežiūros ir koordinavimo priemones svariai papildo visapusišką ES 2020 m. strategiją dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Komisija veiksmingai užtikrins šių dviejų programų suderinamumą."@lt14
"Komisija ilgu laiku ir iestājusies par eiro zonas ekonomiskās uzraudzības padziļināšanu un paplašināšanu. Eiropas Parlaments atzina šā jautājuma svarīgumu savā ziņojumā par 2009. gada kārtējo gada paziņojumu no eiro zonas un valsts finansēm. Komisija plāno pilnībā izmantot jaunos Līguma instrumentus, lai panāktu stingrāku politikas koordināciju un pārvaldību. Nākamais paziņojums iezīmēs jaunus priekšlikumus, lai ievirzītu vispārēju pamatnostādņu attīstību krīzes novēršanai un labošanai eiro zonā, pievēršoties Līguma jaunajam 136 pantam par Eiropas Savienības darbību. Paziņojumā var būt ietverti priekšlikumi pastiprināt Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvos un korektīvos rīkus — priekšlikumi par efektīvāku un plašāku eiro zonas iekšējās makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzību — un izpētīt izvēles iespējas krīzes atrisināšanas mehānisma radīšanai eiro zonas valstīm. Attiecībā uz fiskālo politiku pastiprināts uzsvars uz fiskālo ilgtspēju tiek nodrošināts krīzes ietekmes dēļ uz parāda un izaugsmes potenciālu, kā arī demogrāfisko faktoru iestāšanās dēļ. Ir jāpastiprina stimuli ievērot Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās un korektīvās dimensijas. Konsolidācijas saistībām ir jākļūst stiprākām labos laikos. Ir pienācīgi jāņem vērā valsts finanšu dziļākie apdraudējumi, plānojot optimālās konsolidācijas daļu. Uzmanības centrā no jauna jāizvirza parāda dinamika un valsts finanšu ilgtspēja un kvalitāte, tostarp valsts fiskālie pamati. Ir jāpievēršas arī gadījumiem, kad ilgstoši tiek pārkāpti noteikumi; sodi varētu kļūt iedarbīgāki un stimuli spēcīgāki. Konkurētspējas attīstība un makroekonomiskā nelīdzsvarotība papildus fiskālajai nelīdzsvarotībai ir jautājumi, kas rada bažas visām dalībvalstīm. Tomēr makroekonomisko nelīdzsvarotību un konkurētspējas noviržu uzraudzība ir īpaši nodrošināta ES dalībvalstīm, kuras piesaistījās eiro, augstākas pakāpes ekonomiskās un finansiālās pārpilnības dēļ visās eiro zonas dalībvalstīs; mazākas tirgus disciplīnas; valūtas maiņu likmju riska neesamības un lielāku pielāgošanās problēmu dēļ potenciāli augstajām visas eiro zonas kopējām izmaksām. Konkurētspējas atšķirības ir cēlonis nopietnām bažām par Eiropas Monetārās savienības darbību. Desmit gados pirms krīzes atšķirība tika nostiprināta, pateicoties satraucošam iekšējo ekonomisko nelīdzsvarotību mēroga pieaugumam dažās dalībvalstīs, tostarp augstam parāda līmenim un mājokļu burbulim dažās valstīs, kurās ir norēķinu konta deficīts, kā arī dziļam iekšējā pieprasījuma vājumam dažās valstīs, kurās ir pārpalikums. Atšķirīgas atalgojuma un izmaksu tendences, ilgtspējīga ārējā parāda pozīcijas uzkrāšana un ilgstoša spekulatīva resursu izvietošana paaugstināja pielāgošanas riska likmi un palielināja valsts finanšu apdraudētību. Tajā pašā laikā valstis, kas lielā mērā balstījās uz tirdzniecības peļņu, ir kļuvušas par upuri pasaules tirdzniecības straujajam samazinājumam globālās krīzes sākotnējās stadijās. Tāpēc, papildinot fiskālo uzraudzību, Komisija plāno nākt klajā ar priekšlikumiem ekonomiskās uzraudzības paplašināšanai eiro zonā, pievēršoties makroekonomiskajai nelīdzsvarotībai un konkurētspējas attīstībai. Mērķis ir izveidot pamatnostādni nelīdzsvarotību agrīnai atklāšanai, novēršanai un efektīvai korekcijai eiro zonas iekšienē. Trešais galvenais aspekts Komisijas priekšlikumā pētīs izvēles iespējas krīzes atrisināšanas mehānisma izveidei. Iespējamās finansiālās palīdzības Grieķijai mehānisms kalpo tūlītējai vajadzībai. Tomēr ir nepieciešams radīt pastāvīgu krīzes atrisināšanas mehānismu ar iestrādātiem spēcīgiem šķēršļiem pret tā iedarbināšanu. Izveidojot skaidrus, ticamus un konsekventus noteikumus un procedūras ārkārtēja un nosacīta atbalsta sniegšanai eiro zonas valstij, kas nonākusi nopietnās grūtībās, tiks stiprināti EMS pamati. Priekšlikumi pastiprinātai ekonomiskajai uzraudzībai un koordinācijai eiro zonā ir svarīgs papildinājums ES vispusīgai 2020. gada stratēģijai par izaugsmi un darbavietām. Komisija nodrošinās efektīvu saskaņojumu starp šīm divām pamatnostādnēm."@lv13
"The Commission has long argued in favour of deepening and broadening euro-area economic surveillance. The importance of this issue was recognised by the European Parliament in its report on the 2009 annual statement from the euro area and public finances. The Commission intends to make full use of the new Treaty instruments to achieve stronger policy coordination and governance. A forthcoming communication will outline new proposals in order to frame the development of a comprehensive framework for crisis prevention and correction in the euro area through recourse to the new Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union. The communication may include proposals to reinforce the preventive and corrective arms of the Stability and Growth Pact; proposals for more effective and broader surveillance of intra-euro area macroeconomic imbalances and explore the options for the creation of a crisis resolution mechanism for euro-area countries. Regarding fiscal policy, a reinforced emphasis on fiscal sustainability is warranted because of the impact of the crisis on debt and growth potential, as well as the demographic factors kicking in. The incentives for compliance with the preventive and corrective dimensions of the Stability and Growth Pact need to be made stronger. The commitment to consolidation needs to become stronger in good times. Underlying vulnerabilities of public finances should be taken properly into account when designing the optimal consolidation part. New focus should be given to debt dynamics and sustainability and quality of public finances, including national fiscal roots. There is also a need to address cases where the rules are continuously broken; penalties could be made more deterrent and incentives strengthened. Competitiveness developments and macroeconomic imbalances, on top of fiscal imbalances, are a matter of concern for all EU Member States. However, surveillance of macroeconomic imbalances and competitiveness diversions are particularly warranted for EU Member States that linked to the euro because of the higher degree of economic and financial spillovers across euroarea Member States; less market discipline; the absence of exchange rate risks and more challenging adjustment with potentially high cost for the euro area as a whole. Competitiveness divergences are a cause of serious concern for the functioning of the European Monetary Union. During the decade preceding the crisis, divergence has been underpinned by a worrying build-up of a range of domestic economic imbalances in some Member States including high debt and housing bubbles in some current account deficit countries, as well as entrenched weakness in domestic demand in some surplus countries. Diverging wage and cost trends, the accumulation of a sustainable external debt position and the protracted mythical allocation of resources raised the stake for adjustment and increased vulnerability of public finances. At the same time, countries heavily relying on trade surpluses have fallen victim to the sharp contraction in world trade in the early stages of the global crisis. Therefore, complementing fiscal surveillance, the Commission intends coming forward with proposals for the broadening of economic surveillance in the euro area, addressing macroeconomic imbalances and competitive developments. The aim is to set up a framework for early detection, prevention and effective correction of intra-euro area imbalances. The third main element in the Commission’s proposal will explore the options for setting up a crisis resolution mechanism. The ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need. However, it is necessary to set up a permanent crisis resolution mechanism with strong built-in disincentives for activation. Establishing clear, credible and consistent rules and procedures for the provision of exceptional and conditional support for a euro-area country in serious distress will bolster the fundaments of the EMU. The proposals for enhanced economic surveillance and coordination in the euro area are an important complement to the EU’s comprehensive 2020 strategy for growth and jobs. The Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks."@mt15
". De Commissie spreekt zich al lang uit voor het verdiepen en verbreden van het economisch toezicht in het eurogebied. Het Europees Parlement heeft het belang van deze kwestie erkend in zijn verslag over de jaarverklaring over het eurogebied en overheidsfinanciën van 2009. De Commissie is van plan de instrumenten van het nieuwe Verdrag volledig te benutten om sterkere beleidscoördinatie en sterker bestuur te bewerkstelligen. In een mededeling die binnenkort verschijnt, worden nieuwe voorstellen beschreven voor de ontwikkeling van een uitgebreid raamwerk voor crisispreventie en -correctie in het eurogebied door gebruik te maken van het nieuwe artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De mededeling kan voorstellen bevatten voor het versterken van de preventieve en correctieve mogelijkheden van het stabiliteits- en groeipact en voor effectiever en breder toezicht op macro-economische onevenwichtigheden binnen het eurogebied en verkent daarnaast de mogelijkheden voor de oprichting van een crisisoplossingsmechanisme voor de landen in het eurogebied. Wat het fiscale beleid betreft, is een sterkere nadruk op fiscale duurzaamheid gerechtvaardigd vanwege de invloed van de crisis op de schuld en het groeipotentieel, evenals de demografische factoren die een rol beginnen te spelen. De stimulansen voor naleving van de preventieve en correctieve dimensies van het stabiliteits- en groeipact moeten sterker worden gemaakt. Het streven naar consolidering moet sterker worden in goede tijden. De onderliggende kwetsbaarheden van de overheidsfinanciën moeten terdege in aanmerking worden genomen bij het ontwikkelen van de optimale consolidering. Er moet nieuwe aandacht komen voor schulddynamiek en voor duurzaamheid en kwaliteit van de overheidsfinanciën, waaronder de nationale fiscale basis. Het is ook nodig om de gevallen aan te pakken waarin de regels voortdurend worden overtreden; de straffen kunnen afschrikwekkender worden gemaakt en de stimulansen kunnen worden versterkt. Ontwikkelingen in het concurrentievermogen en macro-economische onevenwichtigheden zijn, naast de fiscale onevenwichtigheden, een reden tot zorg voor alle EU-lidstaten. Toezicht op de macro-economische onevenwichtigheden en veranderingen van het concurrentievermogen is echter in het bijzonder gerechtvaardigd voor EU-lidstaten die zijn gekoppeld aan de euro, vanwege de sterkere economische en financiële overloopeffecten voor andere lidstaten in het eurogebied, minder marktdiscipline, het ontbreken van wisselkoersrisico’s en een moeilijkere aanpassing met potentieel hoge kosten voor het eurogebied als geheel. Verschillen in concurrentievermogen zijn een reden voor ernstige zorg met betrekking tot het functioneren van de Europese Monetaire Unie. Gedurende het decennium voor de crisis werden de verschillen versterkt door een zorgwekkende toename van een aantal binnenlandse economische onevenwichtigheden in sommige lidstaten, waaronder hoge schulden en een zeepbel op de huizenmarkt in sommige landen met een tekort op de lopende rekening, evenals een diepgewortelde zwakte van de binnenlandse vraag in sommige landen met overschotten. Uiteenlopende loon- en kostentrends, de accumulatie van een duurzame externe schuldenpositie en de aanhoudende mythische toekenning van middelen hebben het belang van aanpassing verhoogd en de overheidsfinanciën kwetsbaarder gemaakt. Tegelijkertijd zijn landen die sterk afhankelijk zijn van handelsoverschotten het slachtoffer geworden van de sterke krimp van de wereldhandel in de beginfasen van de wereldwijde crisis. Als aanvulling op het fiscale toezicht wil de Commissie daarom voorstellen formuleren voor het verbreden van het economische toezicht in het eurogebied, het aanpakken van macro-economische onevenwichtigheden en concurrentieontwikkelingen. Het doel is een raamwerk op te zetten voor vroegtijdige signalering, preventie en effectieve correctie van onevenwichtigheden binnen het eurogebied. Het derde hoofdelement in het voorstel van de Commissie is gericht op verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten van een crisisoplossingsmechanisme. Het ad-hocmechanisme voor mogelijke financiële steun aan Griekenland voorziet in de onmiddellijke behoefte. Het is echter noodzakelijk om een permanent crisisoplossingsmechanisme in te stellen met sterke ingebouwde ontmoedigingen voor activering. Door vooraf duidelijke, geloofwaardige en consistente regels en procedures op te stellen voor de levering van uitzonderlijke en voorwaardelijke steun aan een land in het eurogebied dat in ernstige nood verkeert, ondersteunen we de fundamenten van de EMU. De voorstellen voor betere economische controle en coördinatie in het eurogebied vormen een belangrijke aanvulling op de alomvattende 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid van de EU. De Commissie zal zorgen voor een efficiënte koppeling tussen de twee raamwerken."@nl3
"Komisja długo opowiadała się za pogłębieniem i rozszerzeniem gospodarczego nadzoru w strefie euro. Wagę tej sprawy potwierdził Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro w 2009 roku oraz finansów publicznych. Komisja zamierza w pełni wykorzystać instrumenty zapewnione nowymi traktatami w celu zapewnienia lepszej koordynacji w obszarze polityki i zarządzania. W nadchodzącym komunikacie Komisja przedstawi nowe propozycje mające na celu opracowanie wszechstronnych ram na potrzeby zapobiegania kryzysom i działań naprawczych w strefie euro, odwołując się do nowego artykułu 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komunikat może zawierać propozycje wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu pod względem działań prewencyjnych i naprawczych – propozycje skuteczniejszego i szerszego nadzoru nad brakiem równowagi ekonomicznej w strefie euro – oraz propozycje dotyczące zbadania możliwości utworzenia mechanizmu służącego rozwiązywaniu problemu kryzysu w krajach strefy euro. W kwestii polityki fiskalnej, to wpływ kryzysu na potencjał zadłużenia i wzrostu oraz związane z tym czynniki demograficzne gwarantują wzmożoną kontrolę nad stabilnością fiskalną. Należy wzmocnić bodźce do stosowania środków zapobiegawczych i naprawczych przewidzianych w pakcie stabilności i wzrostu. W odpowiednim czasie należy się bardziej zaangażować w proces konsolidacji. Planując optymalną konsolidację, należy odpowiednio uwzględnić podstawowe słabe punkty finansów publicznych. Należy się na nowo skoncentrować na dynamice zadłużenia oraz na stabilności i jakości finansów publicznych, w tym na krajowych podstawach fiskalnych. Zachodzi również konieczność zajęcia się obszarami, w których nieustannie naruszane są przepisy; należy ustanowić bardziej odstraszające kary i wzmocnić bodźce. Zmiany w obszarze konkurencji oraz brak równowagi makroekonomicznej w uzupełnieniu do nierównowagi fiskalnej to zmartwienie wszystkich państw członkowskich UE. Nadzór nad makroekonomiczną nierównowagą i zmianami kierunku w obszarze konkurencji w przypadku państw członkowskich UE związanych z euro jest szczególnie gwarantowany z uwagi na wyższy stopień gospodarczych i finansowych skutków ubocznych w strefie euro; mniejsza dyscyplina rynkowa; brak zagrożeń dla kursu wymiany i lepsze dostosowanie do potencjalnie wysokich kosztów dla całej strefy euro. Rozbieżności w obszarze konkurencji budzą poważne obawy, jeśli chodzi o funkcjonowanie europejskiej unii walutowej. W dziesięcioleciu poprzedzającym kryzys rozbieżność umacniała nierównowaga gospodarcza w niektórych państwach członkowskich, w tym między innymi wysokie zadłużenie i tak zwane „bańki” w niektórych krajach mających deficyt obrotów bieżących, osłabiając jeszcze bardziej krajowy popyt w krajach mających nadwyżkę. Rozbieżności w tendencjach w zakresie kształtowania się płac i kosztów, nagromadzenie się trwałego zadłużenia zagranicznego oraz przedłużający się fikcyjny podział zasobów zwiększyły ryzyko regulacji, zagrażając jednocześnie finansom publicznym. W tym samym czasie kraje w dużym stopniu polegające na nadwyżkach handlowych stały się ofiarami ostrego zastoju w handlu światowym we wczesnej fazie globalnego kryzysu. W związku z tym, w uzupełnieniu do nadzoru fiskalnego Komisja zamierza przedstawić propozycje dotyczące rozszerzenia nadzoru gospodarczego w strefie euro, rozwiązując problem braku równowagi makroekonomicznej i zmian w obszarze konkurencji. Ma to na celu stworzenie ram dla wczesnego wykrywania przypadków braku równowagi w strefie euro, zapobiegania im i podejmowania skutecznych działań naprawczych. Trzecim podstawowym elementem propozycji wniosku jest zbadanie opcji utworzenia mechanizmu na potrzeby rozwiązywania problemu kryzysu. Doraźny mechanizm ewentualnej pomocy finansowej dla Grecji służy zaspokojeniu potrzeb natychmiastowych. Zachodzi jednak konieczność utworzenia stałego mechanizmu na potrzeby rozwiązywania problemu kryzysu, uwzględniającego środki hamujące. Ustanowienie wyraźnych, rzetelnych i spójnych zasad oraz procedur w odniesieniu do udzielania nadzwyczajnego i warunkowego wsparcia krajowi strefy euro znajdującemu się w poważnych kłopotach umocni podwaliny UGW. Propozycje dotyczące zwiększonego nadzoru gospodarczego i koordynacji w strefie euro to ważne uzupełnienie wszechstronnej strategii „UE 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja zapewni skuteczne połączenie ram w tych obu obszarach."@pl16
"A Comissão há muito que advoga o aprofundamento e o alargamento da supervisão económica na zona euro. A importância deste tema foi reconhecida pelo Parlamento Europeu, no seu relatório sobre a declaração anual de 2009 da zona euro e das finanças públicas. A Comissão pretende fazer pleno uso dos instrumentos previstos no novo Tratado para conseguir uma coordenação das políticas e uma governação mais efectivas. A próxima comunicação apresentará novas propostas para enquadrar o desenvolvimento de um quadro global de prevenção e correcção de crises na zona euro, nos termos do novo artigo 136.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A comunicação poderá incluir propostas destinadas a reforçar as vertentes preventiva e correctiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento - propostas para uma supervisão mais ampla e eficaz dos desequilíbrios macroeconómicos no seio da zona euro - e a explorar as opções para a criação de um mecanismo de resolução de crises para os países da zona euro. No que toca à política orçamental, a maior ênfase na sustentabilidade orçamental justifica-se pelo impacto da crise na dívida e no potencial de crescimento, bem como pelos factores demográficos em jogo. Importa reforçar os incentivos para o cumprimento das dimensões preventiva e correctiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O compromisso para com as necessidades de consolidação tem de ser mais vincado em tempos de bonança. As vulnerabilidades subjacentes das finanças públicas devem ser devidamente consideradas aquando da concepção do esforço de consolidação ideal. Convém dar um novo enfoque à dinâmica e à sustentabilidade da dívida e à qualidade das finanças públicas, incluindo as raízes orçamentais nacionais. Existe também a necessidade de lidar com os casos de violação constante das regras, havendo a possibilidade de tornar as sanções mais dissuasoras e de reforçar os incentivos. Para além dos desequilíbrios orçamentais, a evolução da competitividade e os desequilíbrios macroeconómicos são motivos de preocupação para todos os Estados-Membros. No entanto, a supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos e das divergências em termos de competitividade é particularmente necessária para os Estados-Membros da UE que aderiram ao euro devido ao maior grau de repercussões económicas e financeiras sentidas nos Estados-Membros da zona euro, a menos disciplina de mercado, à ausência dos riscos cambiais e a um ajustamento mais difícil, com potenciais custos elevados para a zona euro em geral. Os níveis divergentes de competitividade são motivo de grande preocupação para o funcionamento da União Monetária Europeia. Durante a década que antecedeu a crise, a divergência assentou numa preocupante acumulação de desequilíbrios económicos internos em alguns Estados-Membros, incluindo, entre outros, o elevado endividamento e as bolhas do sector imobiliário em certos países com défices na balança de transacções correntes, assim como uma persistente debilidade da procura interna em alguns países com situações de excedente. As tendências divergentes em matéria de salários e de custos, a acumulação de uma posição de dívida externa sustentável e a mítica e prolongada afectação de recursos aumentaram os riscos do ajustamento e agravaram a vulnerabilidade das finanças públicas. Ao mesmo tempo, os países fortemente dependentes dos excedentes comerciais acabaram por ser vítimas da contracção do comércio mundial nas fases iniciais da crise global. Deste modo, para complementar a supervisão orçamental, a Comissão tenciona avançar com propostas que visam o alargamento da supervisão económica na zona euro, enfrentando os desequilíbrios macroeconómicos e acompanhando a evolução da competitividade, com o objectivo de estabelecer um quadro de detecção precoce, prevenção e correcção eficaz dos desequilíbrios internos na zona euro. O terceiro elemento principal a constar da proposta da Comissão passará por equacionar as opções para a criação de um mecanismo de resolução de crises. O mecanismo para uma possível assistência financeira à Grécia atende a uma necessidade imediata. No entanto, é necessário criar um mecanismo de resolução de crises permanente, incorporando fortes desincentivos à activação. O estabelecimento de regras e procedimentos claros, credíveis e coerentes para a prestação de ajuda a título excepcional e condicional a um país da zona euro em sérias dificuldades permitirá consolidar os fundamentos da UEM. As propostas visando um maior nível de supervisão e coordenação económica na zona euro constituem um importante complemento à vasta Estratégia Europa 2020 da UE para o crescimento e o emprego. A Comissão garantirá uma articulação eficiente entre os dois quadros."@pt17
"Comisia susţine de mult timp o supraveghere mai riguroasă şi mai amplă a situaţiei economice din zona euro. Importanţa acestui aspect a fost recunoscută de Parlamentul European în raportul său referitor la declaraţia anuală privind zona euro şi finanţele publice în 2009. Comisia intenţionează să folosească la maxim instrumentele prevăzute de noul tratat pentru a consolida coordonarea politicilor şi guvernanţa. O comunicare viitoare va conţine noi propuneri prin care se schiţează o bază de dezvoltare a unui cadru cuprinzător de prevenire şi soluţionare a crizelor pentru zona euro prin intermediul noului articol 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Comunicarea poate include propuneri de consolidare a instrumentelor de prevenire şi corectare ale Pactului de stabilitate şi creştere – propuneri care vizează o supraveghere mai riguroasă şi mai amplă a dezechilibrelor macroeconomice din zona euro – şi de explorare a opţiunilor de creare a unui mecanism de soluţionare a crizelor pentru ţările din zona euro. În ceea ce priveşte politica fiscală, atenţia se concentrează mai puternic asupra unei fiscalităţi durabile, din cauza impactului crizei asupra datoriei şi potenţialului de creştere, dar şi din cauza factorilor demografici. Trebuie consolidate stimulentele pentru respectarea dispoziţiilor de prevenire şi corectare ale Pactului de stabilitate şi creştere. Angajamentul pentru consolidare trebuie să devină mai puternic în vremuri bune. Conceperea planului de consolidare optimă trebuie să ţină seama de evidenţierea aspectelor vulnerabile ale finanţelor publice. Trebuie să ne concentrăm atenţia asupra dinamicii şi sustenabilităţii datoriei şi asupra calităţii finanţelor publice, inclusiv asupra originilor fiscale naţionale. De asemenea, este necesar să abordăm cazurile în care normele sunt încălcate permanent; pedepsele ar putea deveni mai intimidante şi stimulentele mai convingătoare. Evoluţia competitivităţii şi dezechilibrele macroeconomice, alături de cele fiscale, reprezintă un motiv de îngrijorare pentru toate statele membre. Totuşi, supravegherea dezechilibrelor macroeconomice şi devierile competitivităţii sunt garantate în special în cazul statelor membre UE legate de moneda euro, din cauza nivelului mai ridicat al efectelor economice şi financiare în statele care fac parte din zona euro, din cauza unei discipline reduse a pieţei şi din cauza absenţei riscurilor asociate cursului de schimb şi a unei ajustări care prezintă mai multe provocări cu costuri posibil ridicate pentru zona euro în ansamblu. Devierile competitivităţii reprezintă un motiv serios de preocupare pentru funcţionarea Uniunii monetare europene. În cei zece ani care au precedat criza, divergenţele au fost determinate de acumularea îngrijorătoare a unei serii de dezechilibre economice interne în unele state membre, inclusiv datorii mari şi bule speculative pe pieţele imobiliare în unele ţări cu deficit de cont curent, precum şi de o slăbire bine înrădăcinată a cererii interne în unele ţări excedentare. Evoluţiile divergente ale salariilor şi costurilor, acumularea unei datorii externe sustenabile şi mitica alocare prelungită de resurse au mărit miza ajustării şi au intensificat vulnerabilitatea finanţelor publice. În acelaşi timp, ţările care se bazau în mare parte pe excedente comerciale au devenit victime ale contracţiei puternice a comerţului mondial la începutul crizei. Prin urmare, pe lângă supravegherea politicilor fiscale, Comisia intenţionează să prezinte propuneri de extindere a supravegherii politicilor economice din zona euro, vizând dezechilibrele macroeconomice şi evoluţiile competitivităţii. Se urmăreşte crearea unui cadru de detectare rapidă, prevenire şi corectare eficientă a dezechilibrelor din zona euro. Cel de-al treilea element principal din propunerea Comisiei va studia opţiunile pentru crearea unui mecanism de soluţionare a crizelor. Mecanismul creat în acest scop pentru o posibilă asistenţă financiară acordată Greciei serveşte nevoii imediate. Cu toate acestea, este necesar să se creeze un mecanism permanent de soluţionare a crizelor, care încorporează puternice elemente disuasive pentru activare. Baza UEM va fi consolidată prin stabilirea unor norme şi proceduri clare, credibile şi consecvente privind furnizarea unui sprijin excepţional şi condiţionat unei ţări din zona euro aflate în dificultate. Propunerile privind consolidarea supravegherii şi coordonării politicii economice din zona euro completează strategia UE 2020 pentru creştere şi locuri de muncă. Comisia va asigura îmbinarea eficientă a celor două cadre."@ro18
"Komisia už dlho hovorí v prospech prehĺbenia a rozšírenia hospodárskeho dohľadu nad eurozónou. Význam tejto otázky uznal Európsky parlament vo svojej správe o výročnom vyhlásení za rok 2009 o eurozóne a verejných financiách. Komisia sa rozhodla naplno využiť nástroje novej zmluvy s cieľom dosiahnuť silnejšiu koordináciu a riadenie politík. Nasledujúce oznámenie naznačí nové návrhy, aby sa mohol vytvoriť rozsiahly rámec pre prevenciu a nápravu krízy v eurozóne prostredníctvom nového článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Oznámenie bude obsahovať návrhy na posilnenie preventívnych a nápravných opatrení Paktu stability a rastu – návrhy na efektívnejší a rozsiahlejší dohľad nad makroekonomickou nerovnováhou vnútri eurozóny – a skúmať možnosti vytvorenia mechanizmu na riešenie krízy pre krajiny v eurozóne. Čo sa týka fiškálnej politiky, je potrebné zvýšiť dôraz na fiškálnu udržateľnosť vzhľadom na dôsledky krízy na zadlženosť a potenciál rastu, ako aj prejavujúce sa demografické faktory. Musia sa posilniť stimuly pre súlad s preventívnymi a nápravnými rozmermi Paktu stability a rastu. Odhodlanie na konsolidáciu musí byť v dobrých časoch pevnejšie. Pri tvorbe časti týkajúcej sa optimálnej konsolidácie treba zobrať náležite do úvahy skryté slabiny verejných financií. Mali by sme nanovo venovať pozornosť dynamike zadlženosti a udržateľnosti a kvalite verejných financií vrátane fiškálnych základov v rámci jednotlivých krajín. Existuje tiež potreba riešiť prípady neustáleho porušovania pravidiel. Sankcie by mohli pôsobiť odstrašujúcejšie a stimuly by mohli byť silnejšie. Okrem fiškálnej nerovnováhy sú predmetom obáv všetkých členských štátov EÚ z vývoja v oblasti konkurencieschopnosti a makroekonomická nerovnováha. Dohľad nad makroekonomickou nerovnováhou a rozdielmi v konkurencieschopnosti je však potrebný najmä v tých členských štátoch EÚ, ktoré pristúpili na euro, pre väčší rozsah hospodárskeho a finančného vplyvu vo všetkých členských štátoch eurozóny, horšiu trhovú disciplínu, chýbajúce riziká súvisiace s výmenným kurzom a náročnejšie prispôsobovanie sa s možnými vysokými nákladmi pre eurozónu ako celok. Rozdiely v konkurencieschopnosti sú príčinou vážnych obáv v súvislosti s fungovaním európskej menovej únie. Počas desaťročia pred krízou narástli rozdiely vďaka znepokojujúcemu pribúdaniu rôznych druhov nerovnováhy v domácich hospodárstvach v niektorých členských štátoch vrátane, medzi inými, veľkej zadlženosti a realitných bublín v niektorých krajinách s deficitom bežného účtu, ako aj veľmi slabého domáceho dopytu v krajinách s prebytkami. Rozdielny vývoj v oblasti miezd a nákladov, nahromadenie udržateľnej vonkajšej zadlženosti a zdĺhavé imaginárne prideľovanie prostriedkov zvýšili nároky na úpravy a zväčšili zraniteľnosť verejných financií. Zároveň sa krajiny, ktoré sa veľmi spoliehajú na prebytky z obchodu, stali obeťami prudkého poklesu svetového obchodu v raných štádiách svetovej krízy. Pomocou zlepšenia fiškálneho dohľadu chce preto Komisia prísť s návrhmi na rozšírenie hospodárskeho dohľadu v eurozóne, pričom by riešila makroekonomickú nerovnováhu a vývoj konkurencieschopnosti. Cieľom je vytvoriť rámec pre včasné zistenie, prevenciu a účinnú nápravu nerovnováhy vnútri eurozóny. Tretí hlavný prvok v návrhu Komisie preskúma možnosti vytvorenia mechanizmu na riešenie krízy. Operatívny mechanizmus na možnú finančnú pomoc pre Grécko slúži na okamžitú potrebu. Je však potrebné vytvoriť trvalý mechanizmus na riešenie krízy so zabudovanými silnými represívnymi opatreniami v prípade aktivácie. Vytvorenie očakávaných, jasných, dôveryhodných a stabilných pravidiel a postupov pri poskytovaní výnimočnej a podmienenej podpory pre krajiny eurozóny nachádzajúce sa vo vážnej situácii posilní základy európskej menovej únie. Návrhy na posilnenie hospodárskeho dohľadu a koordinácie v eurozóne sú dôležitým doplnkom komplexnej stratégie EÚ pre rast a pracovné miesta do roku 2020. Komisia sa postará o účinné prepojenie medzi týmito dvomi rámcami."@sk19
"Komisija že dolgo časa zagovarja temeljitejši in širši gospodarski nadzor evrskega območja. Pomembnost tega vprašanja je Evropski parlament priznal v svojem poročilu o letni izjavi iz leta 2009 iz evrskega območja in javnih financ. Komisija namerava v celoti izkoristiti nove instrumente iz pogodbe, da bi dosegla močnejše usklajevanje in upravljanje politike. V prihodnjem sporočilu bodo orisani novi predlogi za oblikovanje razvoja obsežnega okvira za preprečevanje in popravljanje krize v evrskem območju z zatekanjem k novemu členu 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V sporočilu bodo morda vključeni predlogi za okrepitev preprečevalnih in popravljalnih ukrepov Pakta za stabilnost in rast – predlogi za učinkovitejši in širši nadzor makroekonomskih neravnovesij znotraj evrskega območja – in raziskane možnosti za izdelavo mehanizma za rešitev krize za države evrskega območja. Glede davčne politike, zaradi vpliva krize na dolg in potencial rasti pa tudi zaradi demografskih dejavnikov, ki k temu prispevajo, je zagotovljen okrepljen poudarek na davčni trajnosti. Pobude za skladnost s preprečevalnimi in popravljalnimi dimenzijami Pakta za stabilnost in rast je treba okrepiti. Zavezanost h konsolidaciji mora postati v dobrih časih močnejša. Ranljivosti javnih financ, ki so v ozadju, bi bilo treba ustrezno upoštevati pri oblikovanju dela optimalne konsolidacije. Sedaj bi se bilo treba osredotočiti na dinamiko dolga in trajnost ter kakovost javnih financ, vključno z nacionalnimi davčnimi koreninami. Prav tako je treba obravnavati primere, kjer se pravila neprestano kršijo; kazni bi lahko bile bolj svarilne, pobude pa okrepljene. Razvoj dogodkov na področju konkurenčnosti in makroekonomska neravnovesja, poleg davčnih neravnovesij, so zaskrbljujoči za vse države članice EU. Vendar pa je nadzor makroekonomskih neravnovesij in odklonov na področju konkurence zlasti zajamčen za države članice EU, ki so se povezale z evrom, in sicer zaradi višje stopnje gospodarskih in finančnih prelitij po državah članicah evrskega območja, manj tržne discipline, odsotnosti tveganj menjalnega tečaja in zahtevnejšega prilagajanja z morebiti visokimi stroški evrskega območja kot celote. Razlike na področju konkurence povzročajo resno skrb glede delovanja Evropske monetarne unije. V desetletju pred krizo je razliko podpiral zaskrbljujoč razvoj niza domačih gospodarskih neravnovesij v nekaterih državah članicah, med drugim tudi visok dolg in nepremičninski baloni v nekaterih državah s sedanjim računskim primanjkljajem, pa tudi ustaljene slabosti na področju domačega povpraševanja v nekaterih državah s presežkom. Različne težnje na področju plač in stroškov, kopičenje stanja trajnostnega zunanjega dolga in dolgotrajno mitično dodeljevanje sredstev so povečali vložek za prilagajanje in ranljivost javnih financ. Istočasno pa so države, ki se močno zanašajo na tržne presežke, postale žrtev močnega krčenja v svetovni trgovini v zgodnjih fazah globalne krize. Zato namerava Komisija z dopolnitvijo davčnega nadzora predložiti predloge za širjenje gospodarskega nadzora na evrskem območju, ki obravnavajo makroekonomska neravnovesja in konkurenčen razvoj dogodkov. Cilj je vzpostaviti okvir za zgodnje odkrivanje, preprečevanje in učinkovito popravljanje neravnovesij znotraj evrskega območja. Tretji glavni element v predlogu Komisije bo preučitev možnosti za izdelavo mehanizma za reševanje krize. Ad hoc mehanizem za morebitno finančno pomoč za Grčijo služi takojšnjim potrebam. Vendar pa je nujno izdelati trajni mehanizem za reševanje kriz z močnimi vgrajenimi odvračilnimi elementi za aktivacijo. Ustvarjanje jasnih, verodostojnih in skladnih pravil in postopkov za zagotavljanje izjemne in pogojne podpore za državo članico evrskega območja v resni stiski bo podprlo temelje EMU. Predloga za okrepljen gospodarski nadzor in usklajevanje v evrskem območju sta pomemben dodatek k obsežni strategiji EU 2020 za rast in delovna mesta. Komisija bo zagotovila učinkovito artikulacijo med tema okvirjema."@sl20
"Kommissionen har länge förespråkat att den ekonomiska övervakningen inom euroområdet ska fördjupas och breddas. Frågans betydelse erkändes av Europaparlamentet i dess betänkande om 2009 års årliga utlåtande om euroområdet och offentliga finanser. Kommissionen avser att fullt ut utnyttja de nya instrumenten inom fördraget för att bättre samordna policy och styrning. I ett kommande meddelande anges nya förslag i syfte att utveckla ett omfattande ramverk för förebyggande och korrigering av kriser inom euroområdet med hjälp av den nya artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Meddelandet kan innehålla förslag för att stärka de förebyggande och korrigerande vapnen i stabilitets- och tillväxtpakten – förslag på effektivare och bredare övervakning av makroekonomiska obalanser inom euroområdet – och undersöka möjligheterna att skapa en krislösningsmekanism för länderna inom euroområdet. När det gäller finanspolitik garanteras ökad betoning på hållbara finanser på grund av krisens inverkan på skuldsättnings- och tillväxtpotential, liksom de demografiska faktorer som spelar in. Incitamenten för att uppfylla de förebyggande och korrigerande dimensionerna av stabilitets- och tillväxtpakten behöver stärkas. Satsningen på konsolidering behöver bli starkare i goda tider. Underliggande sårbarhet i de offentliga finanserna bör beaktas korrekt när den optimala konsolideringsdelen utformas. Vi bör på nytt fokusera på dynamik när det gäller skulder och hållbarhet samt kvalitet när det gäller de offentliga finanserna, inbegripet nationella finanspolitiska orsaker. Vi behöver också ta upp fall där reglerna hela tiden överträds. Straffen skulle kunna bli mer avskräckande och incitamenten förstärkas. Utvecklingen av konkurrenskraft och makroekonomiska obalanser, utöver budgetmässiga obalanser, är en fråga som EU:s alla medlemsstater behöver oroa sig över. Övervakning av makroekonomiska obalanser och en diversifierad konkurrenskraft är särskilt motiverat för de av EU:s medlemsstater som anslöt sig till euron på grund av den högre graden av ekonomiskt och finansiellt överskott i medlemsstaterna inom euroområdet, mindre marknadsdisciplin, avsaknad av valutakursrisker och mer utmanande anpassningar med potentiellt högre kostnader för euroområdet som helhet. Skillnaderna i konkurrenskraft är en orsak till allvarlig oro för Europeiska valutaunionens funktion. Under det årtionde som föregick krisen har skillnaden underbyggts av en oroande ökning av en rad inhemska ekonomiska obalanser i vissa medlemsstater inklusive, bland annat, höga skulder och bostadsbubblor i några länder med underskott i handelsbalansen, liksom en befäst svaghet i den inhemska efterfrågan i vissa länder med överskott. Divergerande löne- och kostnadstrender, ackumuleringen av en godtagbar utlandsskuld och den utdragna mytiska tilldelningen av resurser ökade insatserna för anpassning och de offentliga finansernas sårbarhet. Samtidigt har länder som i stor utsträckning förlitat sig på handelsöverskott drabbats av den skarpa nedgången i världshandeln på ett tidigt stadium av den globala krisen. För att komplettera budgetövervakningen avser därför kommissionen att lägga fram förslag för att bredda den ekonomiska övervakningen inom euroområdet och titta på makroekonomiska obalanser och konkurrenskraftig utveckling. Målet är att inrätta en ram för tidig varning, förebyggande och effektiv korrigering av obalanser inom euroområdet. Den tredje huvudbeståndsdelen i kommissionens förslag syftar till att undersöka möjligheterna att inrätta en mekanism för krislösning. Den särskilda mekanismen för möjligt ekonomiskt stöd till Grekland löser det omedelbara behovet. Det är emellertid nödvändigt att inrätta en permanent mekanism för krislösning där starka inbyggda avskräckande medel kan aktiveras. Att i förväg inrätta tydliga, trovärdiga och konsekventa regler och förfaranden för att tillhandahålla exceptionellt och villkorat stöd till ett land inom euroområdet med allvarliga problem kommer att stärka grunderna i EMU. Förslagen till förbättrad ekonomisk övervakning och samordning inom euroområdet är viktiga komplement till EU:s omfattande 2020-strategi för tillväxt och sysselsättning. Kommissionen kommer att se till att de två ramverken samordnas effektivt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ad hoc"14
"Karel De Gucht,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9
"Vorab"9
"ex ante"18,20,15,16,4,17
"inter alia"18,15,13,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph