Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-20-Speech-2-236"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100420.10.2-236"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Frau Hohe Vertreterin! Wir wissen ja, welche Hoffnungen 2005, als die Tulpenrevolution stattfand, bestanden, dass endlich alles anders wird, wenn ein neuer Präsident kommt, der die Bedürfnisse und die Interessen der Bevölkerung im Sinne von Demokratie, von Mitsprache wirklich ernst nimmt. Es hat sich leider gezeigt, dass er das nicht tat, und jetzt ist ihm dasselbe passiert wie zuvor seinem Vorgänger. Vonseiten der Europäischen Union hier massiv einzuwirken, ist jetzt das Gebot der Stunde. Frau Ashton, Sie haben gesagt – und ich habe das auch begrüßt –, dass Sie den Sonderbeauftragten Morel gleich in die Region geschickt haben. Ich denke, das war sinnvoll und hilfreich. Es ist aber genauso notwendig, dass die EU jetzt – und ich hoffe, das wird ab nächstem Montag beim Rat geschehen – ihre Zentralasienstrategie so revidiert, dass sie tatsächlich auch Wirkung haben kann. Meine Frage ist: Wie haben Sie vor, das anzugehen? Wie wollen Sie unterstützen, dass der Prozess der Ausarbeitung einer Verfassung ein wirklich umfassender sein wird, der alle Menschen miteinbezieht, wie Sie das ja vorgeschlagen haben? Denn es ist notwendig, dass wir dazu beitragen, dass es in dieser Region und in Kirgisistan selbst in Richtung Zusammenarbeit geht und nicht mehr in Richtung Konfrontation. Ich denke, das ist für die Zukunft der gesamten Region und darüber hinaus wichtig."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, baronko Ashtonová, víme, kolik lidí v roce 2005 v době Tulipánové revoluce doufalo, že se vše změní, pokud do úřadu nastoupí nový prezident, který bere skutečně vážně potřeby a zájmy obyvatel s ohledem na demokracii a spolurozhodování. Bohužel se tak nestalo a potkal jej stejný osud jako jeho předchůdce. Evropská unie musí v tomto případě uplatnit výrazný vliv. Baronko Ashtonová, vítám skutečnost, že jste oznámila vyslání zvláštního zástupce do tohoto regionu, pana Morela. Myslím, že to bylo jak rozumné, tak i užitečné. Je však stejně nezbytné, aby nyní EU přezkoumala svou strategii pro Střední Asii, aby byla skutečně účinná. Doufám, že na tom Rada začne pracovat příští pondělí. Má otázka zní: jak to hodláte řešit? Jak hodláte zajistit, aby byl zaveden skutečně komplexní proces pro vytvoření ústavy, který zahrnuje skutečně všechny, jak jste navrhla? Musíme pomoci tomuto regionu a Kyrgyzstánu, aby začal spolupracovat upustil od konfrontace. Domnívám se, že je to důležité pro budoucnost celého regionu i mimo něj."@cs1
"Hr. formand, Baroness Ashton! Vi ved, hvor stort et håb, befolkningen havde i 2005, hvor Tulipanrevolutionen fandt sted, om at alt ville ændre sig, når der blev indsat en ny præsident, som virkelig tog befolkningens behov og interesser alvorligt med hensyn til demokrati og medbestemmelse. Desværre blev disse håb ikke indfriet, og nu har denne præsident lidt samme skæbne som sin forgænger. EU skal gøre væsentlig indflydelse gældende i denne situation. Baroness Ashton! Jeg glæder mig over Deres oplysning om, at De har sendt den særlige repræsentant, hr. Morel, til regionen. Efter min mening er det både fornuftigt og nyttigt. På nuværende tidspunkt er det imidlertid lige så nødvendigt for EU at revidere sin Centralasien-strategi og derved virkelig gøre den effektiv. Jeg håber, at Rådet vil tage fat på denne opgave på mandag. Kan De oplyse mig om, hvordan De agter at håndtere denne opgave? Hvordan har De planlagt at sikre, at der igangsættes en virkelig omfattende proces med henblik på udarbejdelse af en forfatning med inddragelse af alle, som De har foreslået? Vi bliver nødt til at hjælpe denne region og Kirgisistan med at bevæge sig i retning af samarbejde og væk fra konfrontation. Jeg mener, at dette er vigtigt for fremtiden i hele regionen og generelt set."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, γνωρίζουμε πόσο πολύ οι άνθρωποι ήλπιζαν το 2005, την περίοδο της επανάστασης της Τουλίπας, ότι τα πάντα θα άλλαζαν όταν ένας νέος πρόεδρος θα ανερχόταν στην εξουσία ο οποίος πραγματικά θα ελάμβανε σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού όσον αφορά τη δημοκρατία και τον συμπροσδιορισμό. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη και τώρα εκείνος είχε την ίδια μοίρα που είχε και ο προκάτοχός του. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει σημαντική επιρροή. Βαρόνη Ashton, χαιρετίζω το γεγονός ότι είπατε ότι αποστείλατε τον Ειδικό Εντεταλμένο, κ. Morel, στην περιοχή. Πιστεύω ότι αυτό ήταν λογικό και χρήσιμο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο η ΕΕ τώρα να αναθεωρήσει τη στρατηγική της για την Κεντρική Ασία για να την καταστήσει πραγματικά αποτελεσματική. Ελπίζω την προσεχή Δευτέρα το Συμβούλιο να αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το ερώτημά μου είναι: Πως προτίθεσθε να το αντιμετωπίσετε αυτό; Πως σχεδιάζετε να διασφαλίσετε ότι θα εφαρμοστεί μια πραγματικά περιεκτική διαδικασία για την σύνταξη ενός συντάγματος το οποίο θα αφορά όλους, όπως έχετε προτείνει; Χρειάζεται να βοηθήσουμε αυτήν την περιοχή και το Κιργιζιστάν για να κινηθούν προς τη συνεργασία και να εγκαταλείψουν την αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον ολόκληρης της περιοχής και πέραν αυτής."@el10
"Mr President, Baroness Ashton, we know how much people hoped in 2005 at the time of the Tulip Revolution that everything would change when a new president came into office who genuinely took seriously the needs and interests of the people with regard to democracy and codetermination. Unfortunately, that was not the case and now he has suffered the same fate as his predecessor. The European Union must exert significance influence in this case. Baroness Ashton, I welcomed the fact that you said that you have sent the Special Representative, Mr Morel, to the region. I think that was both sensible and useful. However, it is equally necessary for the EU now to revise its strategy for Central Asia to make it really effective. I hope the Council will begin work on this next Monday. My question is: How do you intend to tackle this? How do you plan to ensure that a genuinely comprehensive process is put in place for developing a constitution which involves everyone, as you have proposed? We need to help this region and Kyrgyzstan to move towards cooperation and away from confrontation. I believe that this is important for the future of the entire region and beyond."@en4
"Señor Presidente, baronesa Ashton, sabemos que mucha gente esperaba en 2005, cuando se produjo la Revolución de los Tulipanes, que todo cambiase con la llegada de un nuevo presidente al cargo, alguien que realmente se tomase en serio las necesidades y los intereses del pueblo en lo que se refiere a la democracia y la codeterminación. Por desgracia, no fue así y ahora ha sufrido la misma suerte que su predecesor. La Unión Europea deberá ejercer una gran influencia en este caso. Baronesa Ashton, he valorado positivamente que haya dicho que ha enviado al representante especial, el señor Morel, a la región. Creo que ha sido sensato y útil. Sin embargo, es igual de necesario que la UE revise ahora su estrategia para Asia central para hacer que sea realmente eficaz. Espero que el Consejo empiece a trabajar en ello el próximo lunes. Mi pregunta es: ¿Cómo pretende afrontarlo? ¿Cómo tiene previsto garantizar que se pone en marcha un proceso realmente global para crear una constitución que implique a todos, como usted ha propuesto? Tenemos que ayudar a esta región y a Kirguistán para que avancen hacia la cooperación y se alejen de la confrontación. Opino que esto es importante para el futuro de toda la región y de otros lugares del planeta."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud asepresident ja kõrge esindaja! Me teame, kui paljud lootsid 2005. aastal tulpide revolutsiooni ajal, et kõik muutub, kui ametisse astus uus president. Ta suhtus tõepoolest tõsiselt inimeste vajadustesse ja huvidesse, mis olid seotud demokraatia ja kaasotsustamisega. Kahjuks ei läinud see nii ja nüüd on teda tabanud sama saatus mis tema eelkäijat. Euroopa Liit peab avaldama selles küsimuses olulist mõju. Proua Ashton, mul oli hea meel, kui te ütlesite, et saatsite piirkonda eriesindaja Moreli. Ma arvan, et see oli mõistlik ja vajalik. Ent sama tähtis on nüüd see, et EL vaataks läbi oma Kesk-Aasia strateegia ja muudaks selle tõeliselt tõhusaks. Loodan, et nõukogu alustab selle kallal tööd järgmisel esmaspäeval. Minu küsimus on järgmine: kuidas te kavatsete selle lahendada? Kuidas te kavatsete tagada, et algatatakse tõeliselt ulatuslik põhiseaduse väljatöötamise protsess, millesse oleksid kaasatud kõik, nagu te välja pakkusite? Me peame aitama sellel piirkonnal ja Kõrgõzstanil liikuda koostöö poole, vastasseisust eemale. Minu arvates on see kogu piirkonna ja veel laiema ala tuleviku huvides oluline."@et5
". Arvoisa puhemies, korkea edustaja Ashton, tiedämme, miten paljon ihmiset toivoivat vuoden 2005 tulppaanivallankumouksen aikana, että kaikki muuttuisi, kun uusi presidentti astui virkaansa ja suhtautui todella vakavasti kansan demokratiaa ja yhteispäätösoikeutta koskeviin tarpeisiin ja intresseihin. Valitettavasti näin ei kuinkaan tapahtunut, ja nyt presidentti on kokenut saman kohtalon kuin edeltäjänsäkin. Euroopan unionin on käytettävä tässä tapauksessa tehokkaasti vaikutusvaltaansa. Korkea edustaja Ashton, olen tyytyväinen siihen, että kerroitte lähettäneenne alueelle erityisedustaja Morelin. Mielestäni se oli sekä järkevää että hyödyllistä. On kuitenkin yhtä tärkeää, että EU tarkistaa nyt Keski-Aasian strategiaansa ja todella tehostaa sitä. Toivon, että neuvosto ryhtyy työskentelemään tämän parissa ensi maanantaina. Kysynkin, miten aiotte ryhtyä ratkomaan kysymystä? Miten aiotte varmistaa, että käynnistetään aidosti kattava ja osallistava prosessi perustuslain laatimiseksi, kuten ehdotitte? Meidän on autettava tätä aluetta ja Kirgisiaa etenemään kohti yhteistyötä ja luopumaan yhteenotoista. Mielestäni tämä on tärkeää koko alueen ja myös sen ulkopuolisten maiden tulevaisuuden kannalta."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la baronne Ashton, nous savons à quel point on a espéré en 2005, au moment de la révolution des tulipes, que tout changerait au moment de l’entrée en fonction d’un nouveau président, qui prenait vraiment au sérieux les besoins et les intérêts de la population en matière de démocratie et de cogestion. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et, à présent, il a connu le même destin que son prédécesseur. Dans le cas présent l’Union européenne doit exercer une influence significative. Madame la Baronne Ashton, je me suis réjouie que vous ayez annoncé avoir envoyé le représentant spécial, M. Morel, dans cette région. Je pense que c’était à la fois raisonnable et utile. Cependant, il est également nécessaire que l’UE revoie maintenant sa stratégie pour l’Asie centrale pour la rendre réellement efficace. J’espère que le Conseil commencera à travailler sur cette question lundi prochain. Je voudrais savoir comment vous avez l’intention d’aborder cette question. Comment allez-vous vous assurer qu’une procédure vraiment complète sera mise en œuvre en vue de l’élaboration d’une constitution à laquelle tout le monde participera, comme vous l’avez proposé? Nous devons aider cette région et le Kirghizstan à progresser vers la coopération et à cesser les affrontements. Je pense que c’est essentiel pour l’avenir de toute la région et au-delà."@fr8
"Elnök úr, Ashton bárónő, tudjuk, hogy a 2005-ös tulipános forradalom idején az emberek milyen nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy minden megváltozik, ha új elnök kerül hatalomra, aki valóban komolyan veszi az emberek igényeit és érdekeit a demokrácia és az együttdöntés tekintetében. Sajnos nem ez történt, és az elnök ugyanarra a sorsa jutott, mint az elődje. Az Európai Uniónak jelentős befolyást kell gyakorolnia ebben az ügyben. Ashton bárónő, örültem, amikor azt mondta, hogy különleges megbízottként Morel urat a térségbe küldte. Úgy vélem, hogy ez ésszerű és hasznos lépés volt. De az EU számára most az is nagyon fontos, hogy felülvizsgálja közép-ázsiai stratégiáját, és valóban hatékonnyá tegye. Remélem, hogy jövő hétfőn a Tanács nekilát ennek a munkának. Azt kérdezem, hogyan kíván megbirkózni ezzel a problémával? Hogyan tervezi biztosítani azt, hogy egy olyan valóban összetett folyamat induljon el az alkotmány kidolgozása tekintetében, amelyben javaslata szerint mindenki részt vesz? Segítenünk kell ennek a térségnek és Kirgizisztánnak, hogy az összecsapás helyett az együttműködés irányába mozduljon el. Úgy vélem, hogy ez az egész térség jövője szempontjából, sőt azon túlmenően is fontos."@hu11
"Signor Presidente, Baronessa Ashton, sappiamo quanto si fosse sperato, all'epoca della Rivoluzione dei tulipani nel 2005, che tutto sarebbe cambiato con l'ascesa al potere di un nuovo presidente, determinato a prendere sul serio le esigenze e gli interessi della popolazione in termini di democrazia e partecipazione. Purtroppo è andata diversamente e anche costui è andato incontro allo stesso fato del suo predecessore. L'Unione europea deve, in questo caso, far valere tutta la sua influenza. Baronessa Ashton, ho apprezzato l'invio, da parte sua, di un rappresentante speciale, Morel, nella regione. Una mossa intelligente e utile. Ma è altrettanto necessario che l'UE riveda ora la propria strategia per l'Asia centrale rendendola davvero efficace. Confido che il Consiglio inizi a lavorarci già lunedì. E le chiedo: come intende fare? Come intende garantire l'avvio di un processo davvero ampio per la stesura di una costituzione che coinvolga tutti, come lei stessa ha proposto? Dobbiamo aiutare il Kirghizistan e la regione tutta a cessare la conflittualità e a incamminarsi verso la cooperazione: lo reputo essenziale per il futuro dell'intera area, e non solo."@it12
"Priekšsēdētāja kungs, baronese ! Mēs zinām, cik daudz cilvēku 2005. gadā Tulpju revolūcijā cerēja, ka viss mainīsies, kad amatā stājās jauns prezidents, kas patiešām nopietni uztvēra tautas vajadzības un intereses attiecībā uz demokrātiju un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Diemžēl tā nenotika, un tagad viņam ir tāds pats liktenis kā viņa priekšgājējam. Eiropas Savienībai šajā gadījumā jāizvērš nozīmīga ietekme. Baronese es atzinīgi vērtēju to, ka jūs teicāt, ka esat nosūtījusi Īpašo pārstāvi kungu, uz reģionu. Es domāju, ka tas bija gan prātīgi, gan lietderīgi. Tomēr tagad Eiropas Savienībai vienlīdz nepieciešami ir pārskatīt Vidusāzijas stratēģiju, lai tā kļūtu īsti efektīva. Es ceru, ka nākamajā pirmdienā Padome sāks pie tā strādāt. Mans jautājums ir šāds: kā jūs gatavojaties to risināt? Kā jūs plānojat nodrošināt, lai sāktos patiešām visaptverošs konstitūcijas attīstīšanas process, kurā tiek iekļauts ikviens, kā jūs to esat ierosinājusi? Mums jāpalīdz šim reģionam un Kirgizstānai virzīties pretī sadarbībai un prom no konfrontācijas. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi visa reģiona nākotnei un pat aiz tā robežām."@lv13
"Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Frau Hohe Vertreterin! Wir wissen ja, welche Hoffnungen 2005, als die Tulpenrevolution stattfand, bestanden, dass endlich alles anders wird, wenn ein neuer Präsident kommt, der die Bedürfnisse und die Interessen der Bevölkerung im Sinne von Demokratie, von Mitsprache wirklich ernst nimmt. Es hat sich leider gezeigt, dass er das nicht tat, und jetzt ist ihm dasselbe passiert wie zuvor seinem Vorgänger. Vonseiten der Europäischen Union hier massiv einzuwirken, ist jetzt das Gebot der Stunde. Frau Ashton, Sie haben gesagt – und ich habe das auch begrüßt –, dass Sie den Sonderbeauftragten Morel gleich in die Region geschickt haben. Ich denke, das war sinnvoll und hilfreich. Es ist aber genauso notwendig, dass die EU jetzt – und ich hoffe, das wird ab nächstem Montag beim Rat geschehen – ihre Zentralasienstrategie so revidiert, dass sie tatsächlich auch Wirkung haben kann. Meine Frage ist: Wie haben Sie vor, das anzugehen? Wie wollen Sie unterstützen, dass der Prozess der Ausarbeitung einer Verfassung ein wirklich umfassender sein wird, der alle Menschen miteinbezieht, wie Sie das ja vorgeschlagen haben? Denn es ist notwendig, dass wir dazu beitragen, dass es in dieser Region und in Kirgisistan selbst in Richtung Zusammenarbeit geht und nicht mehr in Richtung Konfrontation. Ich denke, das ist für die Zukunft der gesamten Region und darüber hinaus wichtig."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, barones Ashton, we weten allemaal nog welke hoop er in 2005 leefde, toen de Tulpenrevolutie zich voltrok, de hoop dat alles anders zou worden met het aantreden van een nieuwe president, die de noden van zijn volk, de behoefte aan democratie en inspraak serieus zou nemen. Helaas bleek deze dat niet te doen en nu is hem dus hetzelfde overkomen als zijn voorganger. De eis van het ogenblik is dat de Europese Unie zich hier nadrukkelijk laat gelden. Toen u, mevrouw Ashton, zei dat u speciale vertegenwoordiger Morel direct naar de regio gestuurd had, heb ik mijn instemming betuigd. Het leek mij een zinvolle en nuttige stap. Daarnaast is het voor de EU nu echter zaak om haar strategie voor Centraal-Azië dusdanig te herzien, dat deze ook daadwerkelijk effect sorteert, en ik hoop dat men daar aanstaande maandag in de Raad een begin mee maakt. Mijn vraag is: hoe denkt u dat aan te pakken? Hoe denkt u eraan bij te dragen dat het constitutioneel proces werkelijk inclusief wordt en alle mensen erbij betrekt, zoals u voorgesteld hebt? Wij moeten er namelijk toe bijdragen dat deze regio en Kirgizië zelf de weg van samenwerking en niet langer die van de confrontatie inslaan. Dat lijkt mij voor de toekomst van de hele regio en voor de wereldgemeenschap van het grootste belang."@nl3
"Panie przewodniczący, pani baronesso Ashton! Wiemy, jak wielkie w 2005 roku podczas tulipanowej rewolucji były nadzieje ludzi na to, że wszystko się zmieni, kiedy obejmie urząd nowy prezydent, który autentycznie poważnie potraktuje potrzeby i interesy ludności w sferze demokracji i współdeterminacji. Tak się niestety nie stało i właśnie podzielił los poprzednika. W tym przypadku Unia Europejska musi wywrzeć znaczący wpływ. Baronesso Ashton, z zadowoleniem przyjęłam wiadomość, że wysłała pani do regionu specjalnego przedstawiciela, pana Morela. Uważam, że było to roztropne i korzystne posunięcie. Jednakże równie potrzebny UE jest teraz przegląd strategii wobec Środkowej Azji, aby uczynić ją naprawdę skuteczną. Mam nadzieję, że Rada rozpocznie nad tym prace w przyszły poniedziałek. Moje pytanie brzmi: Jak zamierza pani się tym zająć? Jak zamierza pani dopilnować wdrożenia autentycznie kompleksowego procesu przygotowania projektu konstytucji — procesu, który zgodnie z pani propozycją ma objąć wszystkich? Musimy pomóc temu regionowi, w tym Kirgistanowi zbliżyć się ku współpracy i odejść od konfrontacji. Uważam, że jest to istotne dla przyszłości całego regionu i nie tylko."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Baronesa Ashton; nós sabemos a quantidade de gente que, em 2005, por altura da Revolução das Tulipas, teve esperanças de que tudo mudasse com a entrada em funções de um novo presidente que levava realmente a sério as necessidades e os interesses do povo em matéria de democracia e co-determinação. Desafortunadamente, não era assim e, agora, esse presidente teve o mesmo destino que o seu antecessor. A União Europeia tem de exercer uma influência significativa neste caso. Senhora Baronesa Ashton, recebi com agrado a sua comunicação de que tinha enviado à região o Representante Especial, senhor Morel. Penso que foi uma medida sensata e útil, ao mesmo tempo. No entanto, é igualmente necessário que a UE reveja agora a sua estratégia para a Ásia Central, com o objectivo de a tornar realmente eficaz. Espero que o Conselho comece a trabalhar nesta questão na próxima segunda-feira. A minha pergunta é a seguinte: como pensa abordar este problema? De que forma tenciona V. Ex.ª garantir que o processo de elaboração da constituição decorra em moldes genuinamente participativos, com o envolvimento de todos, como já preconizou? Precisamos de auxiliar esta região e o Quirguisistão a enveredarem pela via da cooperação, em detrimento da da confrontação. Creio que isso é importante para o futuro de toda a região e não só."@pt17
"Domnule preşedinte, baroană Ashton, ştim cât de mulţi oameni au sperat în 2005, în timpul Revoluţiei Lalelelor, că totul se va schimba odată cu preluarea mandatului de către un nou preşedinte, care să ia cu adevărat în serios nevoile şi interesele cetăţenilor în materie de democraţie şi codeterminare. Acesta nu a fost, din păcate, cazul, iar preşedintele a avut acelaşi destin ca predecesorul său. Uniunea Europeană trebuie să exercite o influenţă considerabilă în acest caz. Baroană Ashton, aţi spus - şi am salutat acest lucru - că l-aţi trimis pe Reprezentantul Special, dl Morel, în regiune. Consider că a fost o decizie raţională şi utilă. Însă este la fel de necesar ca UE să-şi revizuiască acum strategia pentru Asia Centrală, astfel încât aceasta să devină cu adevărat eficientă. Sper ca, de lunea viitoare, Consiliul să înceapă să lucreze în acest sens. Întrebarea mea este următoarea: cum intenţionaţi să procedaţi? Cum doriţi să garantaţi un proces cu adevărat cuprinzător de elaborare a unei constituţii care să-i implice pe toţi, aşa cum aţi propus? Trebuie să ajutăm această regiune, astfel încât Kârgâzstanul să avanseze spre cooperare şi să se depărteze de confruntare. Cred că acest lucru este important pentru viitorul întregii regiuni şi nu numai."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, vieme, že v čase tulipánovej revolúcie v roku 2005 ľudia veľmi dúfali, že po nástupe nového prezidenta do funkcie sa všetko zmení a že naozaj zoberie vážne potreby a záujmy ľudí v súvislosti s demokraciou a spolurozhodovaním. Žiaľ, nebolo to tak a jeho teraz postihol rovnaký osud ako jeho predchodcu. Európska únia musí v súvislosti s týmto prípadom vyvíjať značný vplyv. Pani barónka Ashtonová, privítala som skutočnosť, že, ako ste povedali, ste do regiónu vyslali osobitného zástupcu pána Morela. Myslím si, že to bolo rozumné aj užitočné. Teraz je však rovnako potrebné, aby EÚ preskúmala svoju stratégiu pre Strednú Áziu a skutočne ju zefektívnila. Dúfam, že Rada na tom začne pracovať budúci pondelok. Moja otázka znie: Ako chcete riešiť túto záležitosť? Ako chcete zabezpečiť, aby sa pri vytváraní ústavy uplatňoval skutočne komplexný proces, ktorý zahŕňa všetkých tak, ako ste navrhli? Musíme pomôcť tomuto regiónu a Kirgizsku, aby sa posunuli smerom k spolupráci a vzdialili sa od konfrontácií. Som presvedčená, že je to dôležité pre budúcnosť celého regiónu aj mimo neho."@sk19
"Gospod predsednik, gospa Ashton, koliko ljudi je leta 2005 v času revolucije tulipanov upalo, da se bo vse spremenilo, ko bo začel predsedovati novi predsednik, ki je resnično resno jemal potrebe in interese ljudi glede demokracije in soodločanja. Žal ni bilo tako in sedaj je doživel isto usodo kot njegov predhodnik. Evropska unija mora v tem primeru uveljavljati vpliv pomembnosti. Baronica Ashton, pozdravil sem dejstvo, da ste dejali, da ste v regijo poslali posebnega predstavnika, gospoda Morela. Mislim, da je bilo to pametno in koristno. Vendar pa je enako nujno, da EU sedaj pregleda svojo strategijo za Srednjo Azijo in poskrbi, da bo resnično učinkovita. Upam, da bo Svet naslednji ponedeljek začel delati na tem. Moje vprašanje se glasi: kako se nameravate tega lotiti? Kako nameravate zagotoviti, da bo za razvoj ustave, v kateri bodo, kot ste predlagali, vključeni vsi, izdelan resnično vsestranski postopek? Tej regiji in Kirgiziji moramo pomagati, da se pomakne proti sodelovanju in stran od soočanja. Mislim, da je to pomembno za prihodnost celotne regije in širše."@sl20
"Herr talman, fru Ashton! Vi vet att många i samband med tulpanrevolutionen 2005 hoppades att allt skulle förändras när man fick en ny president som verkligen skulle ta folkets behov och intresse av demokrati och medbestämmande på allvar. Så blev det tyvärr inte, och nu har han gått samma öde till mötes som sin föregångare. I detta fall måste EU vara med och påverka i stor utsträckning. Fru Ashton, jag välkomnar att ni har skickat den särskilda representanten Pierre Morel till regionen. Det var klokt och gjorde stor nytta. Det är dock lika viktigt att EU nu ser över sin strategi för Centralasien så att den blir effektiv. Jag hoppas att rådet börjar med det arbetet nu på måndag. Nu undrar jag: Hur ska ni hantera detta? På vilket sätt tänker ni se till att utarbetandet av en konstitution verkligen blir omfattande och inbegriper alla, som ni sade? Vi måste hjälpa regionen och Kirgizistan att lägga mer kraft på samarbete och mindre på konfrontation. Det är viktigt för framtiden i hela regionen och även i andra länder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Morel "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph