Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-20-Speech-2-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100420.8.2-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, quisiera hablar en castellano, por lo menos la primera parte. Quisiera reconocer también el proceso que se ha dado en las negociaciones desde el inicio de la presentación del informe del señor Salafranca y lo que hemos logrado ahora. Creo que ha sido un buen proceso pues usted ha aceptado varias posiciones nuestras, a pesar de que yo debo decir que, claro, si fuera un informe escrito por los Verdes sería diferente, pero eso es así en este Parlamento. Cuando usted, señor Salafranca, decía que quiere ver la relación entre la Unión Europea y América Latina como una relación entre iguales, he de decir que a mí me gusta esta idea, pero, el problema es quiénes son estos iguales: ¿son los Gobiernos, que también son diferentes, o son los pueblos, la gente, que pide más información, que pide más derechos ―como las mujeres― o que pide que se luche contra la pobreza? Eso es algo que hay que definir y que yo echo un poco en falta en ese informe aún. Pero admito que hemos logrado algunos aspectos. Estoy contenta también porque los Verdes hemos logrado incluir los derechos de los indígenas, una propuesta que venía de la Comisión de Desarrollo, los derechos culturales. También el aspecto de los feminicidios, un aspecto muy grave de la violencia contra las mujeres, se ha incluido, así como la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que estos son unos grandes avances. También el cambio climático, que, eso sí, afecta igualmente a los pueblos, a la gente, en los dos continentes, por ejemplo, con lo que pasa con los glaciares. En una cosa sí hay diferencias entre lo que quisiéramos el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y otros grupos, y es que no estamos a favor de continuar con los acuerdos de asociación como se ha hecho hasta ahora. Con la Comunidad Andina preferiríamos tener un acuerdo con todo el bloque de la Comunidad Andina, un acuerdo amplio, y no solamente con dos países como Colombia y Perú. Quisiera terminar con una pregunta concreta a la señora Ashton: Seguiré en inglés. Esta es una pregunta concreta para usted, Alta Representante, y es una pregunta que por desgracia no pudimos incluir en el informe. ¿Se va a pronunciar usted contra megaproyectos como la presa de Del Monte en el río Shingu en Brasil, que se está planificando en estos momentos, y que destruirá franjas de espacio habitable para las poblaciones indígenas y que tampoco es la mejor solución en lo que se refiere al consumo energético? Se ha puesto en marcha una protesta en Brasil en la que participan cientos de organizaciones de la sociedad civil. Además se han iniciado procesos judiciales en Brasil. Me gustaría saber por usted qué va a hacer la Comisión, y usted en tanto que Alta Representante, para preservar el medio ambiente en el Amazonas para los pueblos que viven allí y para todos los que vivimos en este planeta."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych alespoň v první části svého projevu hovořila španělsky. Ráda bych také uznala postup, ke kterému dochází v jednáních od chvíle, kdy byla poprvé předložena zpráva pana Salafrancy Sánchez-Neyry, a čeho jsme nyní dosáhli. Domnívám se, že je to dobrý postup, protože jste přijali některé z našich postojů, i když musím říci, že kdyby zprávu napsala skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, byla by zjevně odlišná, ale takto to v Evropském parlamentu chodí. Pane Salafranco, řekl jste, že jste chtěli nahlížet vztah mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou jako vztah mezi rovnými, a musím říci, že se mi tato myšlenka líbí, ale problém je stanovit, kdo jsou tito rovní: jsou to vlády, které jsou také rozdílné, nebo jsou to lidé, kteří žádají více informací či více práv – jako v případě žen – či chudoba, jíž je nutné řešit? To musí být definováno a domnívám se, že to v této zprávě stále chybí. Přesto však uznávám, že jsme v některých aspektech uspěli. Zároveň jsem ráda, že skupina Verts/ALE uspěla se zařazením kulturních práv původních obyvatel do zprávy, návrh, který vzešel z Výboru pro rozvoj. Otázka vražd žen, velmi vážný aspekt násilí páchaný na ženách, byl do zprávy rovněž zahrnut, stejně jako rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva. Myslím si, že se jedná o zásadní kroky. Je tam rovněž zahrnuta změna klimatu, která má stejný vliv na obyvatelstvo na obou kontinentech, například tím, co se děje s ledovci. U jedné otázky existuje rozdíl mezi tím, co chtěla skupina Verts/ALE a ostatní skupiny, a to, že nesouhlasíme s pokračováním dohod o přidružení, jak doposud vyjadřujeme. Upřednostňovali bychom dohodu s celým Andským společenstvím, širokou dohodu, nejen dohodu s Kolumbií a Peru. Ráda bych zakončila jednou konkrétní otázkou na paní Ashtonovou: Budu pokračovat v angličtině. Je to konkrétní otázka na vás, vysoká představitelko, a jedná se o otázku, kterou jsme bohužel nebyli schopni zahrnout do této zprávy. Vystoupíte proti milionovým projektům, jako je přehrada v Del Monte na řece Shingu v Brazílii, která se nyní plánuje a která zničí pruhy životního prostoru domorodých národů a která zároveň není nejlepším řešením, pokud jde o spotřebu energie? V Brazílii probíhá protest, kterého se účastní stovky organizací občanské společnosti. Zároveň tam probíhají soudní řízení. Chtěla bych od vás vědět, co Komise a vy jako vysoká představitelka činíte v zájmu zachování životního prostředí v oblasti Amazonie pro obyvatele, kteří tam žijí, a pro nás všechny na této planetě."@cs1
"Fru formand! Jeg ønsker at tale på spansk, i det mindste for så vidt angår den første del af mit indlæg. Jeg ønsker ligeledes at anerkende den proces, der er blevet lagt til grund for forhandlingerne, siden hr. Salafranca Sánchez-Neyras betænkning blev fremlagt, og det, som vi har opnået nu. Efter min mening har det været en god proces, da De har godkendt adskillige af vores holdninger, selv om jeg må sige, at betænkningen, hvis den var blevet udarbejdet af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, af indlysende grunde ville have været anderledes, men sådan er det i Parlamentet. De, hr. Salafranca, sagde, at De ønskede, at forholdet mellem EU og Latinamerika blev et forhold mellem ligemænd, og jeg må sige, at jeg er tilhænger af denne idé, men at problemet består i at fastslå, hvem disse ligemænd er, nemlig om vi taler om regeringerne, der ligeledes er forskellige, eller om vi taler om de mennesker, der beder om flere oplysninger eller om flere rettigheder, som det er tilfældet med kvinderne, eller om, at fattigdommen bekæmpes? Dette skal defineres, og jeg mener på en måde ikke, at det endnu er afklaret i betænkningen. Jeg indrømmer imidlertid, at vi har nået vores mål med hensyn til nogle aspekter. Jeg glæder mig også over, at det er lykkedes Verts/ALE-Gruppen at få medtaget de indfødtes kulturelle rettigheder på forslag fra Udviklingsudvalget. Problemet med kvindedrab, der er et meget alvorligt aspekt af vold mod kvinder, er også blevet taget med, og dette gælder også afgørelsen fra Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol. Jeg mener, at disse skridt udgør et betydeligt fremskridt. Også klimaændringerne berører begge kontinenters befolkninger lige meget, f.eks. i forbindelse med det, der sker med gletsjerne. Med hensyn til et aspekt er der forskel på det, som Verts/ALE-Gruppen ønskede, og det, som andre grupper ønskede, og det er, at vi ikke er tilhængere af at fortsætte med associeringsaftalerne, som vi har gjort hidtil. Vi ville ønske en aftale med hele Det Andinske Fællesskab, en bred aftale, og ikke kun en aftale med Colombia og Peru. Afslutningsvis har jeg et konkret spørgsmål til BaronessAshton: Jeg fortsætter på engelsk. Dette konkrete spørgsmål, der rettes til Dem, fru højtstående repræsentant, er et spørgsmål, som vi desværre ikke kunne medtage i betænkningen. Vil De tale rent ud af posen med hensyn til megaprojekter som dæmningen i Del Monte ved Shingu-floden i Brasilien, der ved at blive planlagt, og som vil ødelægge enorme leveområder for de indfødte, og som heller ikke er den bedste energimæssige løsning? Der vil blive gennemført en protest i Brasilien med deltagelse af hundredvis af organisationer i civilsamfundet. Der vil også blive anlagt retssager i Brasilien. Jeg beder Dem oplyse om, hvad Kommissionen, og hvad De i Deres egenskab af højtstående repræsentant, gør for at bevare miljøet i Amazonområdet for de mennesker, der bor der, og for alle os på denne planet?"@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte zumindest den ersten Teil meiner Rede auf Spanisch halten. Auch ich möchte den Fortschritt, der bei den Verhandlungen erzielt worden ist, seit Herr Salafranca Sánchez-Neyra seinen Bericht zum ersten Mal vorgelegt hat, sowie auch das Erreichte würdigen. Ich meine, dass es ein positiver Fortschritt ist, da Sie mehrere unserer Haltungen übernommen haben, wobei ich sagen muss, dass der Bericht natürlich anders ausgefallen wäre, wenn er von der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz verfasst worden wäre, aber so läuft es nun einmal im Parlament. Herr Salafranca, Sie sagten, Sie wünschen, dass die Beziehung zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika als eine Beziehung zwischen Gleichberechtigten angesehen wird, und ich muss sagen, dass mir dieser Gedanke gefällt, aber das Problem besteht darin festzulegen, wer diese Gleichberechtigten sind: Sind sie die Regierungen, die sich ebenfalls unterscheiden, oder sind es die Menschen, die mehr Informationen oder mehr Rechte – wie es bei den Frauen der Fall ist – oder die Bekämpfung der Armut fordern? Das ist etwas, dass definiert werden muss und meiner Ansicht nach in dem Bericht teilweise fehlt. Ich gebe jedoch zu, dass in einigen Bereichen Erfolge erzielt worden sind. Ich freue mich außerdem darüber, dass es der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz gelungen ist, die kulturellen Rechte der indigenen Völker mit einzubeziehen, ein Vorschlag, der vom Entwicklungsausschuss stammt. Das Thema des Femizids, ein sehr ernsthafter Aspekt von Gewalt gegen Frauen, ist auch mit aufgenommen worden sowie die Entscheidung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ich glaube, dass das ein enormer Schritt nach vorne ist. Dann gibt es da noch den Klimawandel, der die Menschen auf beiden Kontinenten gleichermaßen betrifft, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was mit den Gletschern geschieht. In einem Aspekt unterscheidet sich das, was die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz will, von dem, was andere Fraktionen wollen, nämlich, dass wir nicht dafür sind, die Assoziierungsabkommen so weiterzuführen wie bisher. Wir würden es vorziehen, ein Abkommen mit der gesamten Andengemeinschaft zu haben, ein umfassendes Abkommen, und nicht bloß eines mit Kolumbien und Peru. Ich möchte mit einer konkreten Frage an Frau Ashton schließen: Ich fahre auf Englisch fort. Das ist eine konkrete Frage an Sie, Frau Hohe Vertreterin, die wir leider nicht mit in den Bericht aufnehmen konnten. Werden Sie sich gegen Großprojekte wie den Damm bei Del Monte am Fluss Xingu in Brasilien aussprechen, der derzeit geplant wird und der große Teile des Lebensraums der indigenen Bevölkerung vernichten wird und auch nicht die beste Lösung in Bezug auf den Energieverbrauch ist? In Brasilien finden unter der Teilnahme hunderter zivilgesellschaftlicher Organisationen Proteste statt. Zudem ist ein Gerichtsverfahren in Brasilien anhängig. Ich möchte von Ihnen wissen, was die Kommission und was Sie als Hohe Vertreterin tun, um die Umwelt im Amazonasgebiet für die dort lebenden Menschen und uns alle auf diesem Planeten zu erhalten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω στα ισπανικά, τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος της ομιλίας μου. Θα ήθελα, επίσης, να αναγνωρίσω τη διαδικασία που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις από την στιγμή που κατατέθηκε για πρώτη φορά η έκθεση του κ. Salafranca Sanchez-Neyra και όσα έχουμε επιτύχει τώρα. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή διαδικασία, καθώς αποδεχθήκατε αρκετές από τις θέσεις μας, μολονότι πρέπει να πω ότι προφανώς, εάν η έκθεση είχε συνταχθεί από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν τα πράγματα στο Κοινοβούλιο. Είπατε, κύριε Salafranca, ότι θέλετε να δείτε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής ως μια σχέση μεταξύ ίσων, και οφείλω να πω ότι μου αρέσει αυτή η ιδέα, το πρόβλημα όμως είναι να προσδιοριστεί ποιοι είναι οι εν λόγω ίσοι: είναι οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι επίσης διαφορετικές, ή είναι οι λαοί, οι οποίοι ζητούν περισσότερη πληροφόρηση ή περισσότερα δικαιώματα –όπως στην περίπτωση των γυναικών– ή την αντιμετώπιση της φτώχειας; Πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί και το οποίο πιστεύω ότι εξακολουθεί να απουσιάζει από την εν λόγω έκθεση. Ωστόσο, παραδέχομαι ότι έχουμε επιτύχει σε ορισμένες πτυχές. Είμαι, επίσης, ευτυχής που η Ομάδα Verts/ALE κατάφερε να συμπεριλάβει τα πολιτιστικά δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, πρόταση που προήλθε από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Το θέμα των «γυναικοκτονιών», μια πολύ σοβαρή μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριελήφθη επίσης, όπως και η απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πιστεύω ότι αυτά αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου. Υπάρχει, επίσης, η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει εξίσου τους πληθυσμούς στις δύο ηπείρους, για παράδειγμα με αυτό που συμβαίνει με τους παγετώνες. Σε ένα ζήτημα υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εκείνο που ήθελε η Ομάδα Verts/ALE και σε εκείνο που ήθελαν άλλες Ομάδες, και αυτό είναι το ότι δεν τασσόμαστε υπέρ του να συνεχίσουμε τις συμφωνίες σύνδεσης όπως κάναμε μέχρι τώρα. Θα προτιμούσαμε να υπάρχει μια συμφωνία με ολόκληρη την Κοινότητα των Άνδεων, μια ευρεία συμφωνία, και όχι μόνο μια συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Θα ήθελα να τελειώσω με μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την κ. Ashton: Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς, Ύπατη Εκπρόσωπε, την οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Θα διαφωνήσετε ανοικτά με πολύ μεγάλα έργα, όπως το φράγμα στο Del Monte στον ποταμό Shingu στη Βραζιλία, το οποίο σχεδιάζεται επί του παρόντος και το οποίο θα καταστρέψει μεγάλες περιοχές ζωτικού χώρου των αυτοχθόνων πληθυσμών και το οποίο, επίσης, δεν αποτελεί την καλύτερη λύση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας; Στη Βραζιλία βρίσκεται σε εξέλιξη διαμαρτυρία, στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στη Βραζιλία βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία. Θα ήθελα να μάθω από εσάς ποιες είναι οι ενέργειες της Επιτροπής και ποιες οι δικές σας ως Ύπατης Εκπροσώπου για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Αμαζονίου για τους πληθυσμούς που ζουν εκεί και για όλους εμάς σε αυτόν τον πλανήτη."@el10
"Madam President, I would like to speak in Spanish, at least for the first part of my speech. I would also like to acknowledge the process that has taken place in the negotiations since Mr Salafranca Sánchez-Neyra’s report was first tabled and what we have achieved now. I think it has been a good process, as you have accepted several of our positions, although I must say that obviously, if the report were written by the Group of the Greens/European Free Alliance, it would be different, but that is the way things go in Parliament. You said, Mr Salafranca, that you wanted to see the relationship between the European Union and Latin America as a relationship between equals, and I must say that I like this idea, but the problem is establishing who these equals are: are they the governments, which are also different, or are they the people, who are asking for more information, or for more rights – as in the case of women – or for poverty to be tackled? That is something that needs to be defined, and which I think is still somewhat missing from this report. I do, however, admit that we have succeeded in some aspects. I am also happy that the Verts/ALE Group has succeeded in including the cultural rights of indigenous peoples, a proposal that came from the Committee on Development. The issue of feminicides, a very serious aspect of violence against women, has also been included, as has the ruling of the Inter-American Court of Human Rights. I think that these are major steps forward. There is also climate change, which does affect the populations on both continents equally, for example, with what is happening with the glaciers. On one aspect, there is a difference between what the Verts/ALE Group wanted and what other groups wanted, which is that we are not in favour of continuing with the association agreements as we have done so far. We would prefer to have an agreement with the whole of the Andean Community, a broad agreement, and not only an agreement with Colombia and Peru. I would like to end with a specific question to Mrs Ashton: I will continue in English. This is a concrete question to you, High Representative, and one that unfortunately we were not able to include in the report. Will you speak out against mega-projects like the dam at Del Monte on the River Shingu in Brazil, which is being planned at the moment, and which will destroy swathes of living space for the indigenous peoples and is also not the best solution in terms of energy consumption? There is a protest under way in Brazil, in which hundreds of civil society organisations are participating. There are also legal proceedings under way in Brazil. I would like to know from you what the Commission, and what you as High Representative, are doing in order to preserve the environment in the Amazon area for the peoples living there, and for all of us on this planet."@en4
"Lugupeetud juhataja! Sooviksin vähemalt esimese osa oma kõnest esitada hispaania keeles. Ka mina sooviksin tunnustada seda, mis on läbirääkimistel toimunud alates sellest, kui José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra raport esimest korda esitati ning mida me oleme praeguseks saavutanud. Arvan, et tegemist on olnud hea protsessiga, sest te olete nõustunud mitme meie seisukohaga, kuigi ma pean ütlema, et kui raporti oleks kirjutanud Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon, oleks see olnud loomulikult teistsugune, aga nii need asjad kord parlamendis käivad. Hr Salafranca! Te ütlesite, et soovisite näha Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahelist suhet kui suhet võrdsete vahel ning ma pean ütlema, et mulle meeldib see mõte, kuid probleem on selles, kuidas kindlaks teha, kes need võrdsed on: kas selleks on valitsused, mida on samas väga erinevad, või on selleks inimesed, kes soovivad saada rohkem teavet või enam õigusi – nagu see on naiste puhul – või seda, et võideldaks vaesusega? See on midagi, mis vajab määratlemist ning minu arvates on see raportist mõnevõrra puudu. Tunnistan siiski, et meil on õnnestunud mõned aspektid hästi lahendada. Samuti on mul hea meel, et Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonil on õnnestunud kaasata põliselanike kultuurilised õigused, kusjuures see ettepanek tuli arengukomisjonilt. Naiste mõrvamise küsimus, mis on naistevastase vägivalla väga tõsine aspekt, on samuti lisatud ning sama on tehtud ka Ameerika riikidevahelise inimõiguste kohtu otsusega. Arvan, et need on peamised edusammud. Lisaks on veel kliimamuutus, mis mõjutab elanikkonda mõlemal mandril võrdselt näiteks selles osas, mis juhtub liustikega. Ühest küljest seisneb erinevus selles, mida Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon tahtis ja mida soovisid teised fraktsioonid; nimelt meie ei ole assotsiatsioonilepingutega jätkamise poolt, nagu seda siiani tehtud on. Eelistaksime sõlmida laiaulatusliku lepingu kogu Andide Ühendusega, mitte ainult Colombia ja Peruuga. Sooviksin lõpetuseks esitada konkreetse küsimuse pr Ashtonile: Jätkan inglise keeles. See on konkreetne küsimus teile, kõrge esindaja, ning see selline küsimus, mida me kahjuks ei saanud raportisse lisada. Kas te astuksite välja selliste ülisuurte projektide vastu, nagu Brasiilias Shingu jõe Del Monte tamm, mille ehitamist praegu kavandatakse ning mis hävitab põliselanike elupaigad ja ei ole ühtlasi ka parim lahendus energiatarbimise seisukohast? Brasiilias on praegu käimas protestiaktsiooni, milles osalevad sajad kodanikuühiskonna organisatsioonid. Lisaks on Brasiilias pooleli kohtumenetlused. Sooviksin teilt teada, mida teeb komisjon ja mida teete teie kõrge esindajana, et säilitada Amazonase piirkonna keskkond seal elavate inimeste jaoks ja meie kõigi jaoks sel planeedil."@et5
"− Arvoisa puhemies, haluaisin puhua espanjaksi, ainakin ensimmäisen osan puheenvuorostani. Haluaisin myös antaa tunnustusta prosessille, joka on ollut neuvotteluissa käynnissä siitä lähtien, kun José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran mietintö esitettiin ensimmäisen kerran, ja sille, mitä nyt olemme saaneet aikaan. Mielestäni se on ollut hyvä prosessi, koska te olette hyväksynyt monia kannoistamme, vaikka minun on sanottava, että tietysti, jos mietinnön olisi kirjoittanut Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä, se olisi ollut erilainen, mutta niin asiat etenevät parlamentissa. Te sanoitte, hyvä José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, että halusitte Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisestä suhteesta yhdenvertaisten suhteen, ja minun on sanottava, että pidän tästä ajatuksesta, mutta ongelmana on päättää siitä, keitä nuo yhdenvertaiset ovat. Ovatko ne hallituksia, jotka ovat myös erilaisia, vai ovatko ne ihmisiä, jotka pyytävät enemmän tietoa tai enemmän oikeuksia − kuten naisten tapauksessa − tai sitä, että köyhyyteen puututaan? Se on jotakin, joka on määriteltävä, ja mikä mielestäni vielä jollakin lailla puuttuu tästä mietinnöstä. Myönnän kuitenkin, että olemme onnistuneet joissakin näkökohdissa. Olen myös tyytyväinen, että Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on onnistunut sisällyttämään siihen alkuperäiskansojen oikeudet, kehitysyhteistyövaliokunnalta tulleen ehdotuksen. Naisten murhia koskeva kysymys, erittäin vakava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva näkökulma, on myös otettu mukaan, kuten myös Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuimen päätös. Mielestäni nämä ovat merkittäviä edistysaskeleita. On myös ilmastonmuutos, joka todella vaikuttaa yhdenvertaisesti molempien maanosien väestöihin, esimerkiksi sen osalta, mitä jäätiköille tapahtuu. Yhden näkökulman osalta on eroa siinä, mitä Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä halusi ja mitä muut ryhmät halusivat, ja se on se, että me emme kannata assosiaatiosopimusten jatkamista siten kuin tähän asti on tehty. Haluaisimme sopimuksen koko Andien yhteisön kanssa, laajan sopimuksen, eikä vain sopimusta Kolumbian ja Perun kanssa. Haluaisin päättää puheenvuoroni kysymykseen korkealle edustajalle Ashtonille. Jatkan englanniksi. Tämä on konkreettinen kysymys teille, arvoisa korkea edustaja, ja valitettavasti sellainen, jota emme onnistuneet sisällyttämään mietintöön. Vastustatteko julkisesti valtavia hankkeita, kuten Brasilian Shingu-jokeen tällä hetkellä suunnitteilla olevaa Del Monten patoa, joka tuhoaa laajoja alueita alkuperäiskansojen elintilasta ja joka ei myöskään ole paras ratkaisu energiankulutuksen kannalta? Brasiliassa on käynnissä protesteja, joihin osallistuu satoja kansalaisjärjestöjä. Brasiliassa on käynnissä myös oikeuskäsittelyjä. Haluaisin kuulla teiltä, mitä komissio ja te korkeana edustajana teette säilyttääksenne Amazonin alueen ympäristön siellä asuville ihmisille ja kaikille meille tällä planeetalla."@fi7
". Madame la Présidente, je voudrais m’exprimer en espagnol, tout du moins dans la première partie de mon intervention. Je voudrais également évoquer les résultats des négociations entamées depuis le moment où le rapport de M. Salafranca a été déposé pour la première fois. Je pense que ce processus s’est avéré bon, puisque vous avez accepté plusieurs de nos propositions, même s’il me faut évidemment souligner que si ce rapport avait été rédigé par le groupe Verts/Alliance libre européenne, le résultat serait très différent. Mais c’est ainsi que fonctionne le Parlement. Vous avez déclaré, Monsieur Salafranca, que vous souhaitiez voir la relation entre l’Union européenne et l’Amérique latine comme une relation entre partenaires égaux. Je dois dire que j’apprécie assez cette idée, mais le problème consiste à déterminer qui sont ces partenaires: s’agit-il des gouvernements, qui sont également différents, ou s’agit-il des citoyens, qui réclament plus d’informations, plus de droits - notamment pour les femmes - ou une lutte plus intense contre la pauvreté? C’est un point qu’il nous faut clarifier et qui, je pense, fait cruellement défaut dans ce rapport. Je dois cependant admettre que nous sommes parvenus à éclaircir certains aspects. Je suis également satisfaite que le groupe Verts/ALE ait réussi à inclure les droits culturels des peuples indigènes, une proposition qui émanait de la commission du développement. La question des féminicides, un aspect très grave de la violence contre les femmes, a également été incluse, tout comme la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Je pense qu’il s’agit là d’avancées majeures. Il y a également la question du changement climatique, qui affecte les populations des deux continents. Il suffit de voir ce qui se passe par exemple avec les glaciers. Il y a toutefois un point sur lequel l’avis du groupe Verts/ALE divergeait de celui des autres groupes. En effet, nous ne voulions pas continuer à négocier les accords d’association comme nous l’avons fait jusqu’ici. Nous aurions préféré conclure un accord avec l’ensemble de la communauté andine, et pas seulement avec la Colombie et le Pérou. Je voudrais conclure en posant une question très concrète à M Ashton: Je poursuivrai en anglais. Madame la Haute représentante, je voudrais vous poser une question très concrète, que nous n’avons malheureusement pas été en mesure d’inclure dans ce rapport. Exprimerez-vous votre opposition à l’encontre de certains mégaprojets tels que la construction du barrage de Belo Monte, sur le fleuve Xingu, au Brésil, qui détruira de vastes étendues de terres occupées par des peuples indigènes et qui ne constitue pas non plus la meilleure solution en termes de consommation énergétique? Un mouvement de protestation s’élève actuellement au Brésil, auquel participent des centaines d’organisations de la société civile. Des actions en justice ont également été lancées. Je voudrais que vous m’expliquiez ce que la Commission et vous, en tant que Haute représentante, entendez faire pour protéger l’environnement en Amazonie, pour les peuples qui y vivent et pour nous tous qui habitons sur cette planète."@fr8
"Elnök asszony, spanyolul szeretnék felszólalni, legalábbis a felszólalásom első részében. Én is szeretném elismerni a tárgyalásokban azóta lezajlott folyamatot, amióta Salafranca Sánchez-Neyra úr jelentését először benyújtották, és a mostanáig elért eredményeket. Véleményem szerint ez egy jó folyamat volt, mivel önök sokat elfogadtak az álláspontjaink közül, bár meg kell mondanom, hogy ha a jelentést a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja írta volna, nyilván másmilyen lenne, de a Parlamentben már csak így mennek a dolgok. Salafranca úr, ön azt mondta, hogy az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kapcsolatot egyenlő felek kapcsolatának kívánta tekinteni, és azt kell mondanom, hogy nekem is tetszik ez az elgondolás, de nehéz eldönteni, hogy kik ezek az egyenlő felek: a kormányok, amelyek szintén különbözőek, vagy netán a lakosság, akik több információt vagy éppen több jogot kérnek – ez utóbbi a nők esetére vonatkozik –, vagy a szegénységre szeretnének megoldást? Ez szerintem meghatározásra vár, és érzésem szerint még mindig hiányzik valamelyest a jelentésből. Azt azonban beismerem, hogy egyes vonatkozásokban sikereket értünk el. Annak is örülök, hogy a Verts/ALE Képviselőcsoportnak sikerült beemelnie az őslakosság kulturális jogait, a Fejlesztési Bizottságtól érkezett javaslatot. A nőgyilkosságok kérdése, a nőkkel szembeni erőszak egyik nagyon súlyos vetülete szintén bekerült a jelentésbe, akárcsak az Amerika-közi Emberjogi Bíróság ítélete. Úgy vélem, ezek nagy előrelépések. Ott van még az éghajlatváltozás, amely mindkét kontinensen egyformán érinti a lakosságot azáltal, ami például a gleccserekkel történik. Egy tekintetben különbség van aközött, amit a Verts/ALE Képviselőcsoport akart, illetve amit más képviselőcsoportok akartak, mégpedig abban, hogy mi nem pártoljuk, hogy a társulási megállapodásokkal úgy haladjunk tovább, ahogy eddig tettük. Jobban örülnénk, ha az Andok Közösség egészével lenne egy megállapodásunk, egy átfogó megállapodás, és nemcsak Kolumbiával és Peruval. Befejezésül szeretnék egy konkrét kérdést intézni Ashton asszonyhoz: Angolul fogom folytatni. Ez a konkrét kérdés önnek szól, főképviselő asszony, és ezt sajnos nem tudtuk szerepeltetni a jelentésben. Szándékában áll szót emelni az olyan megaprojektek ellen, mint a brazíliai Shingu folyón Del Monténél tervezett duzzasztógát, amelynek tervezése most folyik, és amely tönkre fogja tenni az őslakosság élőhelyeit, ugyanakkor az energiafogyasztást tekintve sem a legjobb megoldás? Brazíliában jelenleg is zajlik a tiltakozás, civil társadalmi szervezetek százainak részvételével. Brazíliában egyidejűleg jogi eljárás van folyamatban. Azt szeretném megtudni öntől, hogy a Bizottság és ön mint főképviselő mit tesznek azért, hogy megőrizzék az Amazonas térségének környezetét az ott élő emberek számára, illetve a Föld valamennyi lakója számára."@hu11
"Signora Presidente, vorrei parlare in spagnolo, almeno per la prima parte del mio intervento. Mi si consenta inoltre di evidenziare l’importanza del processo negoziale che si è svolto dopo la prima presentazione della relazione dell’onorevole Salafranca Sánchez-Neyra e l’importanza di ciò che abbiamo ottenuto ora. Credo sia stato un valido processo giacché sono state accolte diverse delle nostre posizioni, anche se devo precisare, naturalmente, che, se la relazione fosse stata scritta dal gruppo Verde/Alleanza libera europea, il testo sarebbe diverso, ma è così che vanno le cose in Parlamento. Onorevole Salafranca, lei ha affermato che vorrebbe vedere fra l’Unione europea e l’America Latina una relazione fra pari. Devo ammettere che l’idea mi piace, ma il problema è stabilire chi siano questi pari: sono i governi, comunque diversi, o i cittadini, che chiedono maggiori informazioni, maggiori diritti – è il caso delle donne – o, ancora, che sia sconfitta la povertà? E’ un punto che deve trovare una soluzione e che, a mio giudizio, è ancora vago nella relazione. Riconosco, tuttavia, che abbiamo avuto successo su taluni fronti. Sono altresì lieta che il gruppo Verts/ALE sia riuscito a far inserire un riferimento ai diritti culturali dei popoli indigeni, una proposta avanzata dalla commissione per lo sviluppo. Sono stati ripresi anche il tema dei femminicidi, un aspetto molto grave della violenza contro le donne, e la sentenza della Corte interamericana dei diritti umani. Sono convinta che questi siano importanti passi avanti. Ci sono poi i cambiamenti climatici, che colpiscono allo stesso modo le popolazioni di entrambi i continenti, basti guardare, per esempio, a ciò che sta accadendo ai ghiacciai. C’è un aspetto a proposito del quale esiste una differenza fra ciò che il gruppo Verts/ALE auspicava e ciò che desideravano gli altri gruppi: noi non siamo favorevoli a una continuazione degli accordi di associazione come è stato fatto fino a ora. Preferiremmo un accordo con tutta la Comunità andina, un accordo ampio, e non solo con la Colombia e il Perù. Vorrei concludere con un interrogativo specifico per la baronessa Ashton. Continuerò in inglese. La mia domanda per lei, Alto Rappresentante, è concreta e, purtroppo, non siamo riusciti a includerla nella relazione. Lei si esprimerà contro i megaprogetti come la diga sul fiume Shingu a Del Monte in Brasile, un’opera in via di progettazione che distruggerà ampie regioni abitate dalle popolazioni indigene e che non è neppure la soluzione migliore in termini di consumo energetico? In Brasile è in corso una protesta alla quale partecipano centinaia di organizzazioni della società civile. Ci sono anche procedimenti in corso in Brasile. Vorrei che ci dicesse cosa sta facendo la Commissione, e lei come Alto rappresentante, per tutelare l’ambiente nella regione amazzonica a beneficio di chi vi abita e di tutti noi su questo pianeta."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau kalbėti ispaniškai, bent jau pirmoje savo kalbos dalyje. Visų pirma norėčiau pakalbėti apie derybų procesą po to, kai J. I. Salafrancos Sánchezo-Neyros pranešimas buvo pateiktas pirmą kartą, ir apie tai, ką esame pasiekę. Manau, kad tai buvo geras procesas, nes pritarėte keletui mūsų pasiūlymų, nors, turiu pripažinti, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso parengtas pranešimas būtų, be abejonės, buvęs kitoks, tačiau tokia darbo tvarka Parlamente. Pone J. I. Salafranca, minėjote, kad Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos santykius norėjote vertinti kaip lygių šalių santykius; turiu pasakyti, kad ši idėja man patinka, tačiau kyla problemų, kai mėginame apibrėžti, kas yra tos lygios šalys: ar tai vyriausybės, kurios yra skirtingos, ar tai žmonės, kurie prašo daugiau informacijos arba daugiau teisių – kaip moterų atveju – arba įveikti skurdą. Tai reikia apibrėžti, ir manau, kad šiame pranešime trūksta šio apibrėžimo. Tačiau pripažįstu, kad kai kuriais aspektais pasiekėme tikslą. Taip pat džiaugiuosi, kad Verts/ALE frakcija įgyvendino savo siekį įtraukti vietinių žmonių kultūrines teises, t. y. Vystymosi komiteto pateiktą pasiūlymą. Įtrauktas ir moterų žudymo klausimas, kuris labai svarbus sprendžiant smurto prieš moteris problemą, taip pat Amerikos žmogaus teisių teismo sprendimas. Manau, kad tai labai reikšminga pažanga. Be to, svarbi ir klimato kaita, kuri turi vienodą įtaką abiejų žemynų gyventojams, pvz., sprendžiant ledynų tirpimo klausimą. Yra vienas aspektas, kuriuo išsiskyrė Verts/ALE frakcijos ir kitų frakcijų pozicija; nepritariame deryboms dėl asociacijos susitarimų taip, kaip jos buvo vykdomos iki šiol. Norėtume sudaryti susitarimą su visa Andų bendrija, išsamų susitarimą, ne tik susitarimą su Kolumbija ir Peru. Norėčiau baigti kalbą, užduodama konkretų klausimą C. Ashton. Toliau savo kalbą tęsiu anglų kalba. Tai bus konkretus klausimas Vyriausiajai įgaliotinei, kurio, deja, negalėjome įtraukti į pranešimą. Ar atvirai pasisakysite prieš tokius didelio masto projektus kaip šiuo metu planuojama statyti Del Monte užtvanka Šingu upėje Brazilijoje, dėl kurios vietiniai gyventojai ne tik netektų gyvenamųjų plotų, bet tai nebūtų ir geriausias sprendimas energijos vartojimo prasme? Brazilijoje vyksta protestai, prie kurių prisijungia šimtai pilietinės visuomenės organizacijų. Taip pat vyksta teismo procesai. Norėčiau išgirsti, kokių veiksmų imasi Komisija ir Vyriausioji įgaliotinė, kad būtų išsaugota Amazonės gamta vietiniams gyventojams ir visiems žmonėms, gyvenantiems šioje žemėje."@lt14,14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos runāt spāniski, vismaz savas runas pirmajā daļā. Es arī atzinīgi vērtēju sarunu procesa norisi, sākot ar kunga sākotnējā ziņojuma iesniegšanu līdz pašreizējiem sasniegumiem. Manuprāt, tas ir bijis labs process, jo jūs esat pieņēmuši vairākus no mūsu viedokļiem, lai gan man jāsaka, ka tas būtu bijis citāds, ja ziņojumu būtu rakstījusi Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, bet tā jau tas Parlamentā ir pieņemts. Jūs kungs, teicāt, ka vēlaties, lai Eiropas Savienības un Latīņamerikas attiecības būtu vienlīdzīgu pušu attiecības, un man jāsaka, ka man patīk šī ideja, bet grūti ir noteikt, kas ir šīs vienlīdzīgas puses — vai tās ir valdības, kas ir ļoti dažādas, vai tie ir iedzīvotāji, kas pieprasa vairāk informācijas vai vairāk tiesību, kā to dara sievietes, vai nabadzības izskaušanu? Tas ir jādefinē, bet tas, manuprāt, šajā ziņojumā nav darīts. Es tomēr atzīstu, ka dažos aspektos mēs esam guvuši sekmes. Es priecājos arī par to, ka Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupai, atbalstot Attīstības komitejas priekšlikumu, ir izdevies panākt, ka ziņojumā tiek iekļautas pamatiedzīvotāju kultūras tiesības. Sieviešu slepkavību jautājums, kas ir ļoti svarīgs aspekts attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, saskaņā ar Amerikas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu arī ir iekļauts. Manuprāt, tas ir liels solis uz priekšu. Svarīgs ir arī klimata pārmaiņu jautājums, jo tās vienādā mērā ietekmē abu kontinentu iedzīvotājus, piemēram, ja paskatāmies, kas notiek ar ledājiem. Attiecībā uz vienu aspektu pastāv atšķirība starp to, ko vēlējās Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, un to, ko vēlējās citas grupas, jo mēs neatbalstām asociācijas nolīgumu turpināšanu tādā veidā, kā mēs to esam darījuši līdz šim. Mēs dodam priekšroku nolīgumam ar visu Andu Kopienu, plašam nolīgumam, nevis tikai nolīgumam ar Kolumbiju un Peru. Es vēlos beigt savu runu ar īpašu jautājumu kundzei. Es turpināšu savu runu angliski. Tas ir konkrēts jautājums jums, Augstā pārstāve, jautājums, kuru mēs diemžēl nespējām iekļaut ziņojumā. Vai jūs nosodīsit tādus megaprojektus kā dambis uz Šingu upes Brazīlijā, kuru pašlaik plāno īstenot un kurš iznīcinās lielas pamatiedzīvotāju dzīves telpas platības, turklāt nebūdams labākais enerģijas patēriņa risinājums? Brazīlijā pašlaik notiek protesti, kuros piedalās simtiem pilsoniskās sabiedrības organizāciju. Brazīlijā pašlaik notiek arī tiesvedība. Es vēlos uzzināt no jums, ko Komisija un ko jūs kā Augstā pārstāve darāt, lai saglabātu vidi Amazones apgabalā tām tautām, kas tur dzīvo, un mums visiem uz šīs planētas."@lv13
"Señora Presidenta, quisiera hablar en castellano, por lo menos la primera parte. Quisiera reconocer también el proceso que se ha dado en las negociaciones desde el inicio de la presentación del informe del señor Salafranca y lo que hemos logrado ahora. Creo que ha sido un buen proceso pues usted ha aceptado varias posiciones nuestras, a pesar de que yo debo decir que, claro, si fuera un informe escrito por los Verdes sería diferente, pero eso es así en este Parlamento. Cuando usted, señor Salafranca, decía que quiere ver la relación entre la Unión Europea y América Latina como una relación entre iguales, he de decir que a mí me gusta esta idea, pero, el problema es quiénes son estos iguales: ¿son los Gobiernos, que también son diferentes, o son los pueblos, la gente, que pide más información, que pide más derechos ―como las mujeres― o que pide que se luche contra la pobreza? Eso es algo que hay que definir y que yo echo un poco en falta en ese informe aún. Pero admito que hemos logrado algunos aspectos. Estoy contenta también porque los Verdes hemos logrado incluir los derechos de los indígenas, una propuesta que venía de la Comisión de Desarrollo, los derechos culturales. También el aspecto de los feminicidios, un aspecto muy grave de la violencia contra las mujeres, se ha incluido, así como la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que estos son unos grandes avances. También el cambio climático, que, eso sí, afecta igualmente a los pueblos, a la gente, en los dos continentes, por ejemplo, con lo que pasa con los glaciares. En una cosa sí hay diferencias entre lo que quisiéramos el Grupo Verts/ALE y otros grupos, y es que no estamos a favor de continuar con los acuerdos de asociación como se ha hecho hasta ahora. Con la Comunidad Andina preferiríamos tener un acuerdo con todo el bloque de la Comunidad Andina, un acuerdo amplio, y no solamente con dos países como Colombia y Perú. Quisiera terminar con una pregunta concreta a la señora Ashton: I will continue in English. This is a concrete question to you, High Representative, and one that unfortunately we were not able to include in the report. Will you speak out against mega-projects like the dam at Del Monte on the River Shingu in Brazil, which is being planned at the moment and which will destroy swathes of living space for the indigenous peoples and is also not the best solution in terms of energy consumption? There is a protest under way in Brazil, in which hundreds of civil society organisations are participating. There are also legal proceedings under way in Brazil. I would like to know from you what the Commission, and what you as High Representative, are doing in order to preserve the environment in the Amazon area for the peoples living there, and for all of us on this planet."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik zal het woord voeren in het Spaans, in elk geval in het eerste deel. Ook ik wil graag mijn erkenning uitspreken voor het onderhandelingsproces dat heeft plaatsgevonden vanaf de eerste presentatie van het verslag van de heer Salafranca Sánchez-Neyra tot wat we nu hebben bereikt. Ik denk dat het een goed proces is geweest, aangezien u enkele van onze standpunten heeft aangenomen, al moet ik zeggen dat het proces uiteraard anders zou zijn verlopen als het verslag zou zijn opgesteld door de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, maar dat is nu eenmaal de manier waarop de zaken verlopen in dit Parlement. Mijnheer Salafranca, u zei dat u de relatie tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika als een relatie tussen gelijken wilde zien. Dat idee staat mij aan, maar het probleem is: wie zijn die gelijken? Zijn het de regeringen, die onderling verschillen, of zijn het de bevolkingen, de burgers, die meer informatie vragen, meer rechten – zoals vrouwen – of die vragen om armoedebestrijding? Dit is iets wat mij moeten vaststellen en iets dat volgens mij nog onvoldoende is uitgewerkt in het verslag. Ik geef echter toe dat wij wel bepaalde successen hebben geboekt. Tevens ben ik verheugd over het feit dat het ons als Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie is gelukt de rechten van inheemse bevolkingen er ook bij te betrekken. Ook het probleem van vrouwenmoorden, een zeer ernstige vorm van geweld tegen vrouwen, is in het verslag opgenomen, evenals het arrest van het Inter-Amerikaanse hof voor de rechten van de mens. Naar mijn mening zijn dit belangrijke successen. Dan is er nog klimaatverandering, een probleem dat de bevolkingen op beide continenten op gelijke wijze treft, bijvoorbeeld wat er met de ijskappen gebeurt. Wat één aspect betreft is er een verschil tussen wat de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie en de andere fracties wilden. Wij zijn er namelijk niet voor om verder te gaan met de associatieovereenkomsten zoals tot op heden is gebeurd. Wij zouden liever een overeenkomst met de hele Andesgemeenschap sluiten, een brede overeenkomst, en niet alleen een overeenkomst met Colombia en Peru. Ik wil graag afsluiten met een concrete vraag aan mevrouw Ashton: Ik zal in het Engels doorgaan. Dit is een concrete vraag aan u, hoge vertegenwoordiger, en een vraag die we helaas niet in het verslag konden opnemen. Gaat u zich uitspreken tegen megaprojecten zoals de dam bij Del Monte in de rivier de Shingu in Brazilië, die op dit moment wordt gepland en die enorme gebieden aan leefruimte voor de inheemse volkeren zal verwoesten en die ook niet de beste oplossing is wat betreft energieverbruik? Er zijn protesten gaande in Brazilië, waaraan honderden organisaties in het maatschappelijk middenveld deelnemen. Tevens zijn er in Brazilië rechtszaken aangespannen. Ik zou graag van u willen weten wat de Commissie en u als hoge vertegenwoordiger doen om het milieu in het Amazonegebied te sparen voor de volkeren die daar leven, en voor ons allemaal op deze planeet."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chcę przemawiać w języku hiszpańskim, przynajmniej przez pierwszą część wystąpienia. Pragnę również wyrazić wdzięczność za proces, który się rozpoczął na gruncie negocjacji, odkąd sprawozdanie posła Salafranki Sáncheza-Neyry zostało przedłożone po raz pierwszy oraz za to, co już osiągnęliśmy. Uważam, że proces ten był owocny, jako że zaakceptowaliście państwo niektóre nasze stanowiska, choć muszę stwierdzić, że gdyby sprawozdanie zostało napisane przez Grupę Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, to oczywiście byłoby odmienne, ale tak się to dzieje w Parlamencie. Powiedział pan, pośle Salafranca, że życzyłby pan sobie, aby stosunki między Unia Europejską i Ameryką Łacińską były stosunkami równych sobie i przyznam że podoba mi się ten pomysł, lecz problem tkwi w ustaleniu, kim są owi równi sobie: czy są to rządy, między którymi zachodzą różnice, czy też ludzie, którzy żądają więcej informacji, większych praw — jak w przypadku kobiet — bądź powstrzymania ubóstwa. Wymaga to dookreślenia, co zostało w przedmiotowym sprawozdaniu pominięte. Przyznam jednak, że w niektórych aspektach odnieśliśmy sukces. Cieszę się również, że Grupa Verts/ALE zdołała przeforsować włączenie praw kulturowych ludności tubylczej, wniosku pochodzącego od Komisji Rozwoju. Kwestia kobietobójstwa, bardzo poważnego aspektu przemocy wobec kobiet także została ujęta, jak również orzeczenie Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka Uważam, że są to istotne kroki naprzód. Inna kwestia to zmiany klimatu, które dotykają mieszkańców obu kontynentów w równym stopniu, m.in. poprzez to, co dzieje się z lodowcami. W jednym aspekcie istnieje różnica między postulatami grupy Verts/ALE, a tym, czego chciały pozostałe grupy — chodzi o to, że nie popieramy dalszych kroków dotyczących układów o stowarzyszeniu, które jak dotąd poczyniliśmy. Wolelibyśmy porozumienie z całą Wspólnotą Andyjską, porozumienie kompleksowe, a nie tylko umowę z Kolumbią i Peru. Zakończę konkretnym zapytaniem do pani Ashton: Będę kontynuować wystąpienie po angielsku. Pani wysoka przedstawiciel, mam do pani konkretne pytanie, którego niestety nie zdołaliśmy umieścić w sprawozdaniu. Czy sprzeciwi się pani megaprojektom takim jak obecnie planowana tama w Del Monte na rzece Shingu w Brazylii? Inwestycja ta zabierze przestrzeń życiową rdzennym mieszkańcom, a sama w sobie nie jest najlepszym rozwiązaniem pod względem zużycia energii. W Brazylii prowadzona jest akcja protestacyjna, w której uczestniczą setki organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Toczą się również postępowania sądowe. Pragnę dowiedzieć się od pani, co Komisja oraz pani jako wysoka przedstawiciel zamierza uczynić, by chronić środowisko naturalne Amazonii zarówno dla ludności zamieszkującej ten obszar, jak i dla wszystkich mieszkańców planety."@pl16
"Senhora Presidente, permita-me que fale Espanhol, pelo menos na primeira parte do meu discurso. Também eu gostaria de chamar a atenção para o processo que se desenvolveu nas negociações desde a primeira apresentação do relatório do deputado Salafranca Sánchez-Neyra até ao resultado hoje atingido. Tratou-se, na minha opinião, de um processo positivo, já que diversas posições nossas foram aceites; devo no entanto dizer que, obviamente, se o relatório tivesse sido redigido pelo Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, seria diferente, mas é assim que as coisas funcionam no Parlamento. Senhor Deputado Salafranca, afirmou pretender que a relação entre a União Europeia e a América Latina se estabeleça entre iguais, ideia que me agrada; o problema está em decidir quem são essas partes iguais: são os governos - diferentes - ou os povos, que querem mais informação, ou mais direitos - como é o caso das mulheres - ou que se combata a pobreza? Eis um ponto de partida que deve ser definido o que, na minha opinião, não acontece neste relatório. Reconheço, no entanto, que há alguns pontos de sucesso. Apraz-me também que o Grupo Verts/ALE tenha conseguido incluir os direitos culturais dos povos autóctones, proposta apresentada pela Comissão do Desenvolvimento. Do mesmo modo, foram incluídos os feminicídios, grave vertente da violência contra as mulheres, assim como a decisão do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos. Trata-se, na minha opinião, de progressos significativos. Incluamos nos aspectos positivos as alterações climáticas, que afectam com a mesma força as populações de ambos os continentes, e aqui estou a pensar, especificamente, nos glaciares. Num ponto notamos diferença entre a ambição do Grupo Verts/ALE e a dos outros grupos: nós não somos a favor de manter os acordos de associação nos moldes em que os assinámos até agora. Preferíamos um acordo com toda a Comunidade Andina, um acordo mais vasto, que não abrangesse apenas a Colômbia e o Peru. E terminaria com uma pergunta específica dirigida à Senhora Alta Representante Catherine Ashton: Continuarei em Inglês. Senhora Alta Representante, tenho uma pergunta para si, sobre um ponto que, infelizmente, não pudemos incluir no relatório. Tenciona manifestar-se contra mega-projectos como a barragem de Del Monte no Rio Xingu, no Brasil, que se encontra neste momento em fase de concepção, e que destruirá faixas de espaço habitado pelas populações autóctones, não constituindo ao mesmo tempo a melhor solução em termos de consumo de energia? No Brasil está já em marcha um protesto em que participam centenas de organizações da sociedade civil. Foi também proposta uma acção judicial nesse país. Gostaria que me informasse que medidas tomou, na qualidade de Alta Representante, e que medidas tomou a Comissão, para preservar o ambiente na região do Amazonas, em prol das populações que aí vivem e em prol de todos os habitantes do nosso planeta."@pt17
"Doamnă preşedintă, aş dori să vorbesc în limba spaniolă, cel puţin pentru prima parte a discursului meu. Aş dori, de asemenea, să confirm procesul care a avut loc în negocieri de când a fost prezentat pentru prima dată raportul dlui Salafranca Sánchez-Neyra şi ce am realizat până acum. Cred că a fost un proces bun, pentru că aţi acceptat câteva dintre poziţiile noastre, deşi trebuie să spun că, în mod evident, dacă raportul ar fi fost scris de către Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, el ar fi fost diferit, dar acesta este modul în care se desfăşoară lucrurile în Parlament. Aţi spus, domnule Salafranca, că doriţi să vedeţi relaţia dintre Uniunea Europeană şi America Latină ca o relaţie între egali şi trebuie să spun că îmi place această idee, dar problema este în a stabili cine sunt aceşti egali: sunt ei guvernele, care sunt, de asemenea, diferite, sunt ei oamenii, care solicită mai multe informaţii sau mai multe drepturi, cum este cazul femeilor, sau eradicarea sărăciei? Aceasta este ceva ce trebuie definit şi cred că este ceva ce lipseşte din acest raport. Recunosc totuşi că, în unele privinţe, am înregistrat succese. Sunt, de asemenea, mulţumită că Grupul Verts/ALE a reuşit să introducă drepturile culturale ale populaţiei indigene, o propunere care a venit de la Comisia pentru dezvoltare. Problema feminicidului, un aspect foarte grav al violenţei împotriva femeilor, a fost, de asemenea, inclusă, la fel ca judecarea de către Curtea Interamericană a Drepturilor Omului. Cred că acestea reprezintă paşi importanţi înainte. Mai sunt şi schimbările climatice, care afectează în egală măsură populaţia de pe ambele continente, de exemplu, în ceea ce se întâmplă cu topirea gheţarilor. Asupra unui aspect, există o diferenţă între ceea ce a dorit Grupul Verts/ALE şi ce au dorit alte grupuri, şi anume faptul că noi nu suntem în favoarea continuării cu acordurile de asociere cum am făcut până acum. Am prefera să avem un acord cu întreaga Comunitate Andină, un acord larg, şi nu doar un acord cu Columbia şi Peru. Aş dori să închei cu o întrebare concretă pentru dna Ashton: Voi continua în limba engleză. Aceasta este o întrebare concretă pentru dumneavoastră, doamnă Înalt Reprezentant, şi una pe care, din păcate, nu am putut să o includem în raport. Veţi vorbi deschis împotriva megaproiectelor cum ar fi barajul de la Del Monte pe râul Shingu din Brazilia, al cărui plan este în curs de elaborare în momentul de faţă şi care va distruge o serie întreagă de spaţii în care locuieşte populaţia indigenă şi care nici nu constituie cea mai bună soluţie în materie de consum de energie? În Brazilia are loc un protest la care participă sute de organizaţii ale societăţii civile. Există, de asemenea, procese pe rol în Brazilia. Aş vrea să aflu de la dumneavoastră ce face Comisia, şi ce faceţi dumneavoastră în calitate de Înalt Reprezentant, pentru a conserva mediul în zona amazoniană pentru oamenii care trăiesc acolo şi pentru noi toţi de pe această planetă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som hovoriť po španielsky aspoň v prvej časti svojho príspevku. Aj ja chcem vyjadriť uznanie procesu, ktorý prebehol od prvotného predloženia správy pána Salafrancu Sáncheza-Neyru doteraz. Myslím si, že tento proces bol dobrý, pretože ste prijali niekoľko našich pozícií, aj keď musím povedať, že je očividné, že by správa vyzerala inak, ak by ju bola napísala Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, ale v Parlamente to už tak chodí. Pán Salafranca, povedali ste, že by ste chceli vidieť vzťah medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou ako vzťah rovnocenných partnerov. Musím priznať, že sa mi táto myšlienka páči, ale mám problém určiť, kto by boli tí rovnocenní partneri. Boli by to vlády, ktoré sú tiež odlišné, alebo by to boli občania, ktorí požadujú viac informácií a viac práv, napríklad v prípade žien, a požadujú riešenie problému s chudobou? Toto treba definovať a myslím si, že to v správe trochu chýba. Pripúšťam však, že sme v určitých oblastiach dosiahli úspech. Veľmi ma teší aj to, že sa skupine Verts/ALE podarilo začleniť kultúrne práva pôvodných obyvateľov, pričom tento návrh predložil Výbor pre rozvoj. Zahrnuté boli aj vraždy žien, čo je veľmi závažný aspekt násilia páchaného na ženách, a aj rozsudok Medziamerického súdu pre ľudské práva. Myslím si, že ide o zásadný pokrok. Aj zmena klímy sa rovnako dotýka obyvateľov oboch kontinentov, napríklad to, čo sa deje s ľadovcami. V jednej veci je rozdiel v tom, čo chcela skupina Verts/ALE a čo chceli ostatné skupiny, a to že sme proti pokračovaniu v dohodách o pridružení, ak má pokračovať doterajším spôsobom. Uprednostnili by sme dohodu s celým Andským spoločenstvom, všeobecnú dohodu, nie iba dohodu s Kolumbiou a s Peru. Na záver by som pani Ashtonovej chcela položiť veľmi špecifickú otázku: Budem pokračovať v angličtine: Táto otázka je určená konkrétne pre vás, pani vysoká predstaviteľka, ale, žiaľ, nepodarilo sa nám ju začleniť do správy. Postavíte sa proti megaprojektom typu hrádza v Del Monte na rieke Šingu v Brazílii, ktorá je momentálne v štádiu plánovania a ktorá zničí celé oblasti životného priestoru pôvodných obyvateľov a nepredstavuje ani najlepšie riešenie z hľadiska spotreby energie? V Brazílii prebieha protest, na ktorom sa zúčastňujú stovky organizácií občianskej spoločnosti. V Brazílii prebiehajú aj súdne procesy. Chcela by som sa od vás dozvedieť, čo robí Komisia a čo robíte vy ako vysoká predstaviteľka v záujme ochrany životného prostredia amazonskej oblasti pre tamojších obyvateľov a pre všetkých nás, čo žijeme na tejto planéte."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi spregovorila v španskem jeziku, vsaj prvi del svojega govora. Rada bi priznala postopek, ki se je izvajal v pogajanjih odkar je bilo poročilo gospoda Salafrance Sánchez-Neyraje prvič predloženo, in to, kar smo dosegli sedaj. Mislim, da je bil to dober proces, saj ste sprejeli več naših stališč, čeprav moram povedati, da bi bilo poročilo, če bi ga napisala Skupina zelenih/Evropskega svobodnega zavezništva, očitno drugačno, a tako stvari potekajo v Parlamentu. Gospod Salafranca, dejali ste da ste želeli videti odnos med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko kot odnos med enakimi, in povedati moram, da mi je ta zamisel všeč, vendar je težava ugotoviti, kdo si je tu enak: sta to vladi, ki sta tudi različni, ali so to ljudje, ki zahtevajo več informacij ali več pravic – kot pri ženskah – ali da se rešuje revščina? To je ena stvar, ki jo je treba opredeliti in ki mislim, da še vedno nekoliko manjka v poročilu. Vendar pa priznam, da smo v nekaterih pogledih uspeli. Prav tako sem vesel, da je skupina Verts/ALE uspela vključiti kulturne pravice avtohtonih ljudstev, predlog, ki ga je podal Odbor za razvoj. Vprašanje umorov žensk, zelo pomemben vidik nasilja nad ženskami, je bilo prav tako vključeno, enako pa velja tudi sklep medameriškega sodišča za človekove pravice. Mislim, da so to pomembni koraki naprej. Imamo tudi podnebne spremembe, ki enako vplivajo na prebivalstva obeh celin, na primer glede dogajanja v zvezi z ledeniki. Glede enega vidika, obstaja razlika med tem, kar je želela skupina Verts/ALE in kar so želele druge skupine, to pa je, da smo proti nadaljevanju pridružitvenih sporazumov, kot smo počeli do sedaj. Raje bi imeli sporazum s celotno Andsko skupnostjo, širok sporazum, in ne le sporazum s Kolumbijo in Perujem. Rada bi zaključila s posebnim vprašanjem za gospo Ashton: Nadaljevala bom v angleškem jeziku. To je oprijemljivo vprašanje za vas visoka predstavnica in je vprašanje, ki ga žal nismo mogli vključiti v poročilo. Ali boste odkrito govorili proti megaprojektom, kot so jez v Del Monteju na reki Shingu v Braziliji, ki ga sedaj načrtujejo in bo uničil ogromno življenjskega prostora avtohtonih ljudstev in tudi ni najboljša rešitev v smislu potrošnje energije? V Braziliji poteka protest, v katerem sodeluje več sto organizacij civilne družbe. V Braziliji potekajo tudi sodni postopki. Od vas bi rada vedela, kaj Komisija in vi kot visoka prestavnica, počnete, da bi ohranili okolje na območju Amazonke za ljudi, ki tam živijo in za vse nas, na tem planetu."@sl20
"Fru talman! Jag skulle vilja tala på spanska, åtminstone under första delen av mitt anförande. Jag vill även belysa den process som har ägt rum i förhandlingarna sedan José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyras betänkande först lades fram och vad vi har åstadkommit nu. Jag anser att det har varit en bra process. Ni har godtagit flera av våra ståndpunkter, även om jag naturligtvis måste säga att betänkandet hade sett annorlunda ut om det skrivits av gruppen De Gröna/Europeiska fria alliansen, men så är det i parlamentet. Herr Salafranca Sánchez-Neyra! Ni sade att ni ville se förbindelserna mellan EU och Latinamerika som förbindelser mellan jämlikar, och jag måste säga att idén tilltalar mig. Problemet är dock att fastställa vilka dessa jämlikar är: Är det regeringarna, som också är olika, eller är det folket, som kräver mer information, eller fler rättigheter – som i kvinnornas fall – eller att fattigdomen utrotas? Det är någonting som behöver definieras och som jag anser till viss del fortfarande saknas i betänkandet. Jag medger dock att vi har lyckats till viss del. Det gläder mig också att Verts/ALE-gruppen har lyckats få med ursprungsbefolkningarnas kulturella rättigheter, ett förslag som kom från utskottet för utveckling. Frågan om kvinnomord, som är en mycket allvarlig aspekt av våldet mot kvinnor, har också tagits med, liksom domen i Interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Jag anser att detta är stora framsteg. Sedan har vi även klimatförändringen, som påverkar befolkningarna på båda kontinenterna, till exempel det som sker med glaciärerna. På en punkt skiljer sig det som Verts/ALE-gruppen ville från det som övriga grupper ville. Vi vill nämligen inte fortsätta med de associeringsavtal som vi har haft hittills. Vi skulle föredra att ha ett avtal med hela Andinska gemenskapen, ett övergripande avtal, och inte bara ett avtal med Colombia och Peru. Jag skulle vilja avsluta med en specifik fråga till Catherine Ashton: Jag fortsätter nu på engelska. Det här är en konkret fråga till er, fru Ashton, en fråga som vi tyvärr inte kunde ta med i betänkandet. Kommer ni att protestera mot jätteprojekt som den damm i floden Shingu vid Del Monte i Brasilien som planeras för närvarande och som kommer att förstöra livsrummet för ursprungsbefolkningen och inte heller är den bästa lösningen om man ser till energiförbrukningen? En proteströrelse håller på att bildas i Brasilien, i vilken hundratals civila samhällsorganisationer deltar. Rättsliga åtgärder håller också på att vidtas i Brasilien. Jag skulle vilja fråga er vad kommissionen och vad ni som EU:s utrikesrepresentant gör för att bevara miljön i Amazonas för de människor som bor där samt för oss alla på jorden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"del Monte"13
"în numele Grupului Verzilor/ALE"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph