Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-20-Speech-2-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100420.3.2-062"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, claro que esta crise foi uma crise imprevista e claro que o princípio da precaução teve de ter prioridade. Mas há lições que têm de ser tiradas, e a primeira é que, durante cinco dias, não se ouviu uma voz europeia suficientemente forte e responsável politicamente. E essa voz fez falta no que diz respeito à defesa dos interesses dos passageiros, à clarificação dos seus direitos, à busca de alternativas de transportes e à coordenação de soluções. Uma segunda conclusão é que a saída da crise não pode parecer aos olhos do cidadão comum ser um jogo de forças entre quem quer evitar prejuízos e quem quer defender o princípio da precaução. Tem de haver uma clara transparência e uma clara objectividade sobre as condições em que se sai de uma situação de fecho total do espaço europeu. E, por isso, a melhoria dos testes científicos e a coordenação também ao nível…"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto jistě byla nepředvídatelná krize a zásada předběžné opatrnosti musí mít přirozeně prioritu. Z některých věcí je ovšem třeba se poučit a první takou věcí je, že prvních pět dní nebyl slyšet žádný dostatečně silný a politicky odpovědný evropský hlas. Takový hlas chyběl, pokud jde o ochranu zájmů cestujících, vyjasnění jejich práv, hledání alternativní dopravy a koordinaci řešení. Druhým závěrem je, že východisko z krize nesmí pro běžného občana vypadat jako mocenský boj mezi těmi, kteří se chtějí vyhnout hospodářským ztrátám, a těmi, kteří chtějí dodržet zásadu předběžné opatrnosti. Co se týče podmínek, za kterých se dostaneme z této situace, ve které byl uzavřen celý evropský vzdušný prostor, musí být zajištěna úplná transparentnost a objektivita. Proto zlepšování vědeckých testů a také koordinace na úrovni ..."@cs1
"Hr. formand! Der er helt klart tale om en uforudset krise, og derfor skal forsigtighedsprincippet naturligvis prioriteres. Der er imidlertid meget at lære heraf, og først og fremmest har der ikke været tilstrækkeligt stærke og politiske europæiske retningslinjer i de første fem dage. Vi mangler retningslinjer med hensyn til beskyttelse af passagerernes interesser, klarlæggelse af deres rettigheder, undersøgelse af alternative transportmidler og koordinering af løsninger. En anden konklusion er, at borgerne ikke må opfatte vejen ud af krisen som en magtkamp mellem dem, der ønsker at undgå økonomiske tab, og dem, som ønsker at opretholde forsigtighedsprincippet. Der skal være stor gennemsigtighed og tydelig objektivitet med hensyn til betingelserne for at komme ud af denne situation, hvor hele luftrummet over Europa er lukket. Der bør derfor være bedre videnskabelige prøver og koordinering på niveau …"@da2
"Herr Präsident, diese Krise war in der Tat nicht vorhersehbar, und das Vorsorgeprinzip muss selbstverständlich oberste Priorität haben. Trotzdem müssen wir daraus Schlüsse ziehen, zuallererst, dass ganze fünf Tage keine hinreichend wichtige und politisch verantwortliche europäische Stimme zu hören war. Eine solche Stimme fehlte, als es darum ging, die Interessen der Fluggäste zu schützen, deren Ansprüche zu klären, nach alternativen Reisemöglichkeiten zu suchen und Lösungen zu koordinieren. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass der Ausweg aus der Krise für die Bürgerinnen und Bürger nicht aussehen darf wie ein Machtkampf zwischen jenen, die wirtschaftliche Verluste vermeiden wollen, und jenen, die sich für die Beibehaltung des Vorsorgeprinzips einsetzen. Es muss eine klare Transparenz und eine klare Objektivität geben, was die Bedingungen angeht, unter denen wir diese Situation bewältigen, in der der gesamte europäische Luftraum gesperrt wurde. Daher sind verbesserte wissenschaftliche Tests und auch die Koordinierung auf der Ebene ..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται, ασφαλώς, για μία απρόβλεπτη κρίση, και πρέπει, φυσικά, να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της προφύλαξης. Υπάρχουν, ωστόσο, διδάγματα που πρέπει να αποκομίσουμε, και το πρώτο είναι ότι επί πέντε ημέρες δεν διατυπώθηκε επαρκώς σθεναρή και πολιτικά υπεύθυνη ευρωπαϊκή θέση. Λείπει μία τέτοια θέση όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων των επιβατών, την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων τους, την αναζήτηση εναλλακτικών μέσων μεταφορών και τον συντονισμό των λύσεων. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η έξοδος από την κρίση δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον μέσο πολίτη ως διελκυστίνδα μεταξύ εκείνων που προσβλέπουν στην αποφυγή της οικονομικής ζημίας και εκείνων που αποσκοπούν στη διατήρηση της αρχής της προφύλαξης. Πρέπει να υπάρχει σαφής διαφάνεια και σαφής αντικειμενικότητα σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες θα αντεπεξέλθουμε στην παρούσα κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας έχει κλείσει ο εναέριος χώρος ολόκληρης της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η βελτίωση των επιστημονικών δοκιμών, καθώς και ο συντονισμός σε επίπεδο …"@el10
"Mr President, this was, of course, an unforeseen crisis and the precautionary principle must naturally take priority. There are, however, lessons to be learnt, and the first is that no sufficiently strong and politically responsible European voice has been heard for five days. Such a voice has been lacking with regard to the protection of passengers’ interests, the clarification of their rights, the search for alternative transport and the coordination of solutions. A second conclusion is that the way out of the crisis must not look to the ordinary citizen like a power struggle between those who want to avoid economic losses and those who want to uphold the precautionary principle. There must be clear transparency and clear objectivity as regards the conditions under which we get out of this situation, in which the whole of Europe’s air space has been shut down. Therefore, improving scientific tests and also coordination at the level ..."@en4
"Señor Presidente, ésta era, desde luego, una crisis imprevista y el principio de precaución naturalmente debe tener prioridad. No obstante, hay que extraer lecciones y la primera de ellas es que, durante cinco días, no se ha oído ninguna voz europea suficientemente fuerte y responsable políticamente. Ha faltado dicha voz con relación a la protección de los intereses de los pasajeros, la clarificación de sus derechos, la búsqueda de transporte alternativo y la coordinación de soluciones. Una segunda conclusión es que la salida de la crisis no debe dar al ciudadano ordinario la impresión de ser una lucha de poder entre quienes quieren evitar pérdidas económicas y quienes quieren mantener el principio de precaución. Debe haber una clara transparencia y una clara objetividad en relación con las condiciones en las que superamos esta situación, en la cual se ha cerrado la totalidad del espacio aéreo de Europa. Por tanto, mejorar las pruebas científicas y también la coordinación en el nivel..."@es21
"Austatud juhataja, tegemist oli muidugi ettenägematu kriisiga ja kõige tähtsamaks tuleb loomulikult pidada ettevaatuspõhimõtet. Sellest hoolimata tuleb teha järeldusi ja esimene neist on see, et viie päeva jooksul ei olnud kuulda piisavalt tugevat ja poliitiliselt vastutustundlikku Euroopa Liidu häält. Seda häält ei olnud kuulda seoses reisijate huvide kaitsmise ja reisijate õiguste selgitamisega, alternatiivsete transpordivõimaluste otsimisega ega eri lahenduste kooskõlastamisega. Teine järeldus on see, et kriisist väljumine ei tohi tavakodanikele näida võimuvõitlusena majanduslikku kahju vältida soovijate ja ettevaatuspõhimõtte toetajate vahel. Tingimused, mida järgides me väljume sellest olukorrast, kus kogu Euroopa õhuruum on suletud, peavad olema selgelt läbipaistvad ja selgelt objektiivsed. Seega, teaduslike katsete parendamine ja ka kooskõlastamine ..."@et5
"Arvoisa puhemies, kriisi oli tietenkin odottamaton ja ennalta varautumisen periaatteen on luonnollisesti oltava etusijalla. Tästä on kuitenkin myös otettava opiksi, ja ensimmäinen opetus on, ettei viiteen päivään ole kuultu riittävän voimakasta ja poliittisesti vastuullista eurooppalaista ääntä. Tällaista ääntä olisi kaivattu matkustajien etujen suojelemisessa, heidän oikeuksiensa selventämisessä, vaihtoehtoisten liikennemuotojen etsimisessä ja ratkaisujen koordinoinnissa. Toinen johtopäätös on, ettei tavallisten kansalaisten pidä joutua keskelle voimien mittelyä toisaalta niiden välillä, jotka haluavat välttää taloudelliset tappiot, ja toisaalta niiden, jotka haluavat säilyttää ennalta varautumisen periaatteen. Tarvitaan selkeää avoimuutta ja selkeää objektiivisuutta niissä edellytyksissä, joilla pääsemme tästä tilanteesta, jossa koko Euroopan ilmatila on suljettu. Tämän vuoksi tieteellisten kokeiden parantaminen ja koordinointi tasolla..."@fi7
"Monsieur le Président, c’est une crise qui était bien entendu imprévue et le principe de précaution doit naturellement primer. Il y a toutefois des enseignements à en tirer, le premier d’entre eux étant qu’aucune voix européenne suffisamment forte et politiquement responsable ne s’est fait entendre au cours des cinq derniers jours. Cette voix est absente en matière de protection des intérêts des passagers, de clarification de leurs droits, de recherche de transports alternatifs et de coordination des solutions. Une seconde conclusion est que la sortie de la crise ne doit pas ressembler pour le citoyen ordinaire à une lutte de pouvoir entre ceux qui souhaitent éviter des pertes économiques et ceux qui souhaitent sauvegarder le principe de précaution. Il doit y avoir une transparence et une objectivité manifestes quant aux conditions dans lesquelles nous résolvons cette situation, qui a causé la fermeture de tout l’espace aérien européen. Dès lors, l’amélioration des tests scientifiques ainsi que la coordination au niveau, ..."@fr8
". Elnök úr! Ezt a válságot nem láthattuk előre és természetesen az elővigyázatosság elvét kell mindenekelőtt alkalmazni. De le kell vonnunk a tanulságokat. Az első tanulság az, hogy öt napig egyetlen kellően erős és politikailag felelős hangot nem lehetett hallani. Pedig szükség lett volna egy ilyen hangra, amely felszólít az utasok érdekeinek védelmére, a jogaik tisztázására, alternatív közlekedési módok keresésére és a megoldások koordinálására. A második következtetés az, hogy a válságból kivezető út a hétköznapi polgár számára nem tűnhet a pénzügyi veszteségeket elkerülni akarók és az elővigyázatosság elvét támogatók hatalmi harcának. Átláthatónak és objektívnek kell lenniük azoknak a feltételeknek, amelyek mentén kilábalhatunk abból a helyzetből, amely az egész európai légtér lezárásához vezetett. Ezért a tudományos vizsgálatok javítása és a … szintű koordináció..."@hu11
"Signor Presidente, naturalmente questa è stata una crisi imprevista e, come è ovvio, il principio di precauzione ha avuto la priorità. Tuttavia, si possono trarre degli insegnamenti, e il primo è che per cinque giorni non si è sentita una voce europea politicamente responsabile e sufficientemente forte. E’ mancata in merito alla tutela degli interessi dei passeggeri, alle spiegazioni sui loro diritti, alla ricerca di trasporti alternativi e al coordinamento delle soluzioni. Una seconda conclusione è che la soluzione della crisi non deve apparire agli occhi del cittadino comune come una lotta di potere tra coloro che vogliono evitare le perdite economiche e coloro che vogliono tener fede al principio di precauzione. Devono vigere una trasparenza assoluta e un’obiettività cristallina sulle condizioni necessarie per uscire da questo frangente per il quale è stato chiuso tutto lo spazio aereo europeo. Pertanto, il perfezionamento dei test scientifici e il coordinamento a livello di…"@it12
"Pone pirmininke, tai buvo, žinoma, nenumatyta krizė ir atsargumo principas, savaime aišku, turi būti prioritetinis. Tačiau ši krizė pateikė pamokų, kurias turėtume išmokti, ir pirmoji yra ta, kad penkias dienas nesigirdėjo pakankamai stipraus ir politiškai atsakingo Europos balso. Šio balso negirdėjome, kai reikėjo apginti keleivių interesus, išaiškinti jiems jų teises, ieškoti transporto alternatyvų ir derinti sprendimus. Antroji išvada yra ta, kad pastangos rasti išeitį iš krizės neturi eiliniam piliečiui atrodyti kaip kova dėl valdžios tarp tų, kurie nori išvengti ekonominių nuostolių, ir tų, kurie nori laikytis atsargumo principo. Sąlygos, kuriomis išeinama iš tokios padėties, kai visa Europos oro erdvė uždaryta, turi būti visiškai skaidrios ir objektyvios. Todėl mokslinių bandymų tobulinimas, taip pat jų derinimas..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī, protams, bija neparedzēta krīze, un piesardzības principam dabiski ir jābūt prioritātei. Tomēr ir jāizdara secinājumi, un pirmais ir tas, ka piecu dienu laikā nav dzirdēta neviena pietiekami spēcīga un politiski atbildīga Eiropas nostāja. Šādas nostājas pietrūka attiecībā uz pasažieru interešu aizsardzību, viņu tiesību noskaidrošanu, alternatīva transporta meklēšanu un risinājumu koordinēšanu. Otrais secinājums ir tāds, ka izeja no krīzes parastam iedzīvotājam nedrīkst izskatīties kā cīņa par varu starp tiem, kuri vēlas izvairīties no ekonomiskiem zaudējumiem, un tiem, kuri vēlas ievērot piesardzības principu. Ir jābūt skaidrai pārredzamībai un skaidrai objektivitātei attiecībā uz nosacījumiem, ar kuriem mēs izkļūsim no šīs situācijas, kurā visa Eiropas gaisa telpā ir slēgta. Tāpēc zinātnisko testu uzlabošana, kā arī koordinācijas līmenis..."@lv13
"Senhor Presidente, claro que esta crise foi uma crise imprevista e claro que o princípio da precaução teve de ter prioridade. Mas há lições que têm de ser tiradas, e a primeira é que, durante cinco dias, não se ouviu uma voz europeia suficientemente forte e responsável politicamente. E essa voz fez falta no que diz respeito à defesa dos interesses dos passageiros, à clarificação dos seus direitos, à busca de alternativas de transportes e à coordenação de soluções. Uma segunda conclusão é que a saída da crise não pode parecer aos olhos do cidadão comum ser um jogo de forças entre quem quer evitar prejuízos e quem quer defender o princípio da precaução. Tem de haver uma clara transparência e uma clara objectividade sobre as condições em que se sai de uma situação de fecho total do espaço europeu. E, por isso, a melhoria dos testes científicos e a coordenação também ao nível…"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, natuurlijk viel deze crisis niet te voorzien en moest het voorzorgsbeginsel prioriteit hebben. Er dient echter wel een aantal lessen te worden getrokken. De eerste les is dat er gedurende vijf dagen geen Europese stem te horen viel die sterk genoeg en politiek gezaghebbend was. Een dergelijke stem voor het verdedigen van de belangen van passagiers en het verduidelijken van hun rechten, voor het zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden en het coördineren van oplossingen hebben we niet gehoord. De tweede conclusie is dat de uitweg uit de crisis in de ogen van de gewone burger geen krachtmeting mag lijken tussen degenen die schade willen vermijden en degenen die het voorzorgsbeginsel willen verdedigen. De voorwaarden voor het beëindigen van de totale sluiting van het Europees luchtruim moeten volledig transparant en objectief zijn. Daarom dienen de verbetering van de wetenschappelijke testen en de coördinatie ook op het niveau ..."@nl3
"Domnule președinte, aceasta a fost, desigur, o criză neprevăzută, iar principiul precauției trebuie, desigur, să reprezinte prioritatea absolută. Totuși, există lecții care trebuie învățate, iar prima dintre acestea este că, timp de cinci zile, nu s-a făcut auzită nicio voce europeană suficient de puternică și de responsabilă politic. O astfel de voce a lipsit cu privire la protejarea intereselor pasagerilor, la clarificarea drepturilor lor, la căutarea unui transport alternativ și la coordonarea soluțiilor. O a doua concluzie este că modul de ieșire din criză nu trebuie să îi dea impresia cetățeanului de rând că este vorba despre o încleștare a forțelor între cei care doresc să evite pierderile economice și cei care doresc să susțină principiul precauției. Trebuie să existe o transparență clară și o obiectivitate evidentă cu privire la condițiile în care vom ieși din această situație, în care întregul spațiu aerian european a fost închis. Prin urmare, îmbunătățirea testelor științifice și, de asemenea, coordonarea le nivelul..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, bola to, samozrejme, nepredvídaná kríza a zásada predbežnej opatrnosti musí, pochopiteľne, dostať prednosť. Môžeme si však zobrať niekoľko ponaučení, pričom prvé je, že počas piatich dní nebolo počuť dostatočne silné a politicky zodpovedné stanovisko EÚ. Takéto stanovisko chýbalo, pokiaľ ide o ochranu záujmov cestujúcich, objasnenie ich práv, hľadanie alternatívnej dopravy a koordináciu riešení. Druhý záver je, že cesta z krízy sa nesmie obyčajným občanom javiť ako mocenský boj medzi tými, ktorí chcú zabrániť hospodárskym stratám, a tými, ktorí chcú dodržiavať zásadu predbežnej opatrnosti. Pokiaľ ide o podmienky, za akých sa dostávame z tejto situácie, v ktorej bol uzatvorený celý európsky vzdušný priestor, musí existovať jasná transparentnosť a jasná objektivita. Preto zlepšenie vedeckých testov a tiež koordinácia na úrovni…"@sk19
"Gospod predsednik, to je bila seveda nepredvidena kriza in razumljivo je, da mora imeti prednost previdnostno načelo. Vendar je treba iz tega potegniti kakšne ugotovitve in prva je, da pet dni ni bilo slišati nobenega dovolj močnega, politično odgovornega evropskega glasu. Tak glas je manjkal v zvezi z zaščito interesov potnikov, razjasnitvijo njihovih pravic, iskanjem alternativnega prevoza in usklajevanjem rešitev. Druga ugotovitev je, da se pot iz krize navadnim državljanom ne sme zdeti kot boj med tistimi, ki bi se radi izognili gospodarskim izgubam, in tistimi, ki bi radi ohranili previdnostno načelo. Obstajati mora jasna preglednost in jasni morajo biti cilji glede pogojev, po katerih se bomo rešili iz tega položaja, v katerem je celoten evropski zračni prostor zaprt. Zato bi z izboljšanjem znanstvenih preskusov pa tudi z usklajevanjem na ravni …"@sl20
"Herr talman! Detta var naturligtvis en oförutsedd kris, och i detta fall måste förstås försiktighetsprincipen komma i första hand. Vi måste dock dra lärdom av detta, och den första är att det under dessa fem dagar inte har getts uttryck för en tillräckligt stark och politiskt ansvarstagande europeisk röst. En sådan röst har saknats när det gäller skydd av passagerarnas intressen, förtydligande av deras rättigheter, sökande efter alternativ transport och samordning av lösningar. Den andra slutsatsen är att den vanliga medborgaren inte får uppfatta lösningen på denna kris som en maktkamp mellan dem som vill undvika ekonomiska förluster och dem som vill upprätthålla försiktighetsprincipen. Det måste råda fullkomlig öppenhet och fullkomlig objektivitet i fråga om de förhållanden under vilka vi tar oss ur denna situation och under vilka hela Europas luftrum har stängts ned. En förbättring av vetenskapliga test och av samordningen på nivån …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph