Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-07-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100407.4.3-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we are in the presence of a great man today – the President of Europe. He is a man so important that he is beyond criticism, beyond reproach; he is the king of the modern political class. He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont – and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment! Indeed, in my case, the last time we met and I had one or two things to say, Parliament imposed the maximum possible fine! I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off. Well, what price free speech, what price democracy? You have come back to us today and now, with the approval of Mr Sarkozy and Angela Merkel, you are the head of a new economic government for 500 million people and you have launched your 10-year plan – your wish list. I just wonder whether you have remembered what happened to the last 10-year plan, which was launched in 2000. It was launched in this Parliament to much acclaim and it was a total and utter crippling failure, even before the global recession hit. In fact, all centralised EU plans fail. Just look at the disastrous, ruinous common fisheries policy. Now your beloved euro has failed; it has failed politically at its first major hurdle. You were not able to come up with a plan at that Summit, and you cannot bail out Greece without the International Monetary Fund coming in to save, at least for the moment, your euro dream. And yet, Mr Van Rompuy, your plan seems to be that we are losing, we are failing, but let us have more of the same; let us have more Europe; let us have more failure! What really matters is the loss of democracy. You have not been elected. You are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you. It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy. You are only here because the Lisbon Treaty went through without the British people being given the referendum that they were promised. As far as we are concerned this is unfinished business. People fought and died so that we could be an independent self-governing democratic nation that was able to hire and fire its leaders. No one who believes in democracy would accept the post of President of the European Union."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dnes se scházíme za přítomnosti význačného muže – prezidenta Evropy. Je tak významný, že se ho nedotýká žádná kritika, žádné výtky, je prostě králem moderní politické třídy. Je moderním Diem a chtěl by nám vládnout z hory Beralymont – a běda každému, kdo by chtěl zpochybňovat jeho autoritu nebo důstojnost, neb by jej stihl krutý trest. Skutečně, když jsme se viděli naposledy a já jsem chtěl jen něco poznamenat, Parlament mi uložil nejvyšší možnou pokutu. Byl jsem upozorněn, že jakmile řeknu něco, co by vás pobouřilo, vypnou mi mikrofon. Tak jakou hodnotu má svobodný projev? Jakou hodnotu má demokracie? Dnes jste se vrátil a s požehnáním pana Sarkozyho a Angely Merkelové jste nyní hlavou nové hospodářské vlády pro 500 milionů lidí a zahájil jste svůj desetiletý program – svůj seznam přání. Jen by mne zajímalo, jestli si pamatujete, co se stalo s minulým desetiletým plánem, který byl zahájen v roce 2010. Byl v tomto Parlamentu s velkou slávou zahájen a posléze z toho byl naprostý a ohromující propadák, a to ještě před úderem světové krize. Selhávají vlastně všechny centralizované evropské plány. Stačí se podívat na katastrofální a ničivou společnou rybářskou politiku. Nyní politicky selhalo vaše milované euro – při prvním větším otřesu. Na tomto summitu se vám nepodařilo předstoupit s žádným plánem a nemůžete pomoci Řecku, aniž by se do záchrany vašeho snu o euru nevložil, alespoň nakrátko, Mezinárodní měnový fond. A vaše plány, pane Van Rompuyi, vypadají, jako bychom ztráceli, selhávali – dopřejte nám toho víc, dopřejte nám více Evropy, více selhání! To, k čemu ve skutečnosti opravdu dochází, je ztráta demokracie. Vy jste nebyli zvoleni. Nejste odpovědní a lidé v Evropě nemají žádný mechanismus, jak vás odvolat. Zeus unesl Europu a já se bojím, že vy jste únosci demokracie. Jste zde jen proto, že Lisabonská smlouva prošla jen díky tomu, že v Británii neproběhlo referedum, které bylo jejím občanům přislíbeno. Pokud víme, je to nedořešená záležitost. Lidé bojovali a umírali za to, abychom mohli být nezávislým suverénním demokratickým státem, který si může své vůdce ustavit i svrhnout. Nikdo, kdo věří v demokracii, by nepřijal post prezidenta Evropské unie."@cs1
"Hr. formand! Vi er i dag sammen med en stor mand, formanden for Europa. Han er så vigtig, at han er hævet over al kritik, alle bebrejdelser. Han er konge af den moderne politiske klasse. Han er moderne tiders Zeus, og han agter at regere fra Berlaymont-bjerget – og ve den, der sætter spørgsmålstegn ved hans myndighed eller værdighed, for så risikerer de alvorlige straffe! Sidste gang vi mødtes, hvor jeg havde et og andet at sige, pålagde Parlamentet den højst mulige straf! Jeg har fået at vide, at hvis jeg siger noget, der fornærmer Dem, bliver mikrofonen slukket. Tja, hvad koster ytringsfrihed, hvad koster demokrati? Nu er De her igen, denne gang med godkendelse af hr. Sarkozy og Angela Merkel, De er leder af en ny økonomisk regering for 500 millioner mennesker, og De har lanceret Deres tiårsplan, Deres ønskeseddel. Men gad vide, om De kan huske, hvad der skete med den sidste tiårsplan, som blev lanceret i 2000. Den blev lanceret her i Parlamentet under megen jubel, og den var en eklatant fiasko, selv før vi blev ramt af den globale krise. Alle centraliserede EU-planer mislykkes. Se bare på den katastrofale, ødelæggende fælles fiskeripolitik. Nu er vores elskede euro blevet en fiasko. Den mislykkedes politisk ved den første store hindring. De kunne ikke komme med en plan til det topmøde, og De kan ikke hjælpe Grækenland, uden at Den Internationale Valutafond skal komme og i det mindste her og nu redde Deres eurodrøm. Og alligevel, hr. Van Rompuy, er Deres plan åbenbart, at vi taber, vi fejler, men lad os endelig få mere af samme slags, lad os få mere Europa, lad os få mere fiasko! Men det vigtigste er, at demokratiet lider under det. De er ikke blevet valgt. De er ikke ansvarlig, og befolkningerne i Europa har ikke en mekanisme til at afsætte Dem. Det var Zeus, der kidnappede Europa, og jeg er bange for, at De kidnapper vores demokrati. De er her kun, fordi Lissabontraktaten blev vedtaget, uden at det britiske folk fik den folkeafstemning, som det var blevet lovet. Efter vores mening slutter det ikke her. Folk har kæmpet og mistet livet, for at vi kunne være en uafhængig, selvstyrende, demokratisk nation, som har kunnet ansætte og fyre sine ledere. Ingen, der tror på demokratiet, kan acceptere at have en formand for EU."@da2
"Herr Präsident! Wir befinden uns heute in Gegenwart eines großen Mannes – dem Präsidenten Europas. Er ist ein so wichtiger Mann, dass er über alle Kritik, über alle Vorwürfe erhaben ist; er ist der König der modernen politischen Klasse. Er ist der moderne Zeus, der vom Olymp Berlaymont aus über uns herrschen möchte – und wehe dem, der seine Autorität oder Erhabenheit in Frage stellt, denn der wird hart bestraft! In der Tat hat das Parlament in meinem Fall, als wir uns das letzte Mal trafen und ich ein, zwei Dinge zu sagen hatte, die härtest mögliche Strafe verhängt. Mir wurde gesagt, dass, wenn ich etwas sage, was Sie verärgert, mein Mikrofon abgestellt wird. Nun, welchen Preis hat die Redefreiheit, welchen Preis hat die Demokratie? Heute sind Sie wieder hier bei uns und nun sind Sie – mit der Zustimmung von Herrn Sarkozy und Frau Merkel – Chef einer neuen Wirtschaftsregierung für 500 Millionen Menschen und Sie haben Ihren Zehnjahresplan auf den Weg gebracht – Ihre Wunschliste. Ich frage mich nur, ob Sie sich noch daran erinnern, was mit dem letzten Zehnjahresplan passiert ist, der im Jahr 2000 auf den Weg gebracht wurde. Er wurde in diesem Parlament unter großem Beifall auf den Weg gebracht und war ein totaler und absolut lähmender Fehlschlag, und das sogar noch bevor die globale Rezession eingesetzt hat. Tatsächlich sind bisher alle zentralistischen Pläne der EU gescheitert. Schauen Sie sich nur die desaströse, ruinöse gemeinsame Fischereipolitik an. Nun hat Ihr geliebter Euro versagt; er hat gleich bei der ersten großen Hürde politisch versagt. Sie konnten bei diesem Gipfel keinen Plan vorlegen, und Sie können Griechenland nicht ohne die Hilfe des Internationalen Währungsfonds aus der Klemme helfen, der – im Moment zumindest noch – Ihren Eurotraum rettet. Und dennoch, Herr Van Rompuy, scheint ihr Plan der zu sein, dass wir verlieren, dass wir scheitern, wir aber gerne noch mehr davon hätten; noch mehr Europa; noch mehr Fehlschläge! Aber worauf es wirklich ankommt, ist der Verlust der Demokratie. Sie wurden nicht gewählt. Sie müssen keine Rechenschaft ablegen, und die Völker Europas haben keine Möglichkeit, Sie abzusetzen. Es war Zeus, der Europa entführt hat, und meine Befürchtung ist, dass Sie unsere Demokratie entführen. Sie sind nur hier, weil der Vertrag von Lissabon durchgesetzt wurde, ohne dass das britische Volk das versprochene Referendum durchführen durfte. Für uns ist das noch nicht erledigt. Die Menschen haben dafür gekämpft und sind dafür gestorben, dass wir eine unabhängige, sich selbst regierende demokratische Nation werden konnten, die ihre Oberhäupter einsetzen und absetzen kann. Niemand, der an die Demokratie glaubt, würde den Posten des Präsidenten der Europäischen Union annehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ενός σπουδαίου ανδρός – του Προέδρου της Ευρώπης. Είναι μια προσωπικότητα τόσο σημαντική, ώστε να είναι πέραν πάσης κριτικής, πέραν πάσης μομφής· είναι ο βασιλιάς της σύγχρονης πολιτικής τάξης. Είναι ο σύγχρονος Ζευς, ο οποίος σκοπεύει να μας κυβερνήσει από το όρος Berlaymont – και αλίμονο σε όσους αμφισβητούν το κύρος του ή προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του, καθώς τους περιμένει αυστηρή τιμωρία! Πράγματι, στην περίπτωσή μου, την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε και είχα ένα-δυο πράγματα να πω, το Κοινοβούλιο επέβαλε το μέγιστο δυνατό πρόστιμο! Με ενημερώνουν ότι, αν πω οτιδήποτε που μπορεί να σας ταράξει, θα μου κοπεί το μικρόφωνο. Αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου; Αυτό σημαίνει δημοκρατία; Σήμερα επιστρέψατε στο Κοινοβούλιο και τώρα, με την έγκριση του κ. Sarkozy και της Angela Merkel, είστε επικεφαλής νέας οικονομικής κυβέρνησης για 500 εκατομμύρια άτομα και εγκαινιάζετε το 10ετές σας πρόγραμμα – τον κατάλογο επιθυμιών σας. Αναρωτιέμαι μόνο αν θυμάστε τι συνέβη στο τελευταίο 10ετές πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκαινιαστεί το 2000. Εγκαινιάστηκε σε τούτο το Κοινοβούλιο υπό τις έντονες επευφημίες των βουλευτών και αποδείχθηκε απόλυτη και άκρως καταστροφική αποτυχία, προτού ακόμη εμφανιστεί η παγκόσμια ύφεση. Στην πραγματικότητα, όλα τα συγκεντρωτικά προγράμματα της ΕΕ αποτυγχάνουν. Δείτε μόνο την καταστροφική, ολέθρια κοινή αλιευτική πολιτική. Τώρα το αγαπημένο σας ευρώ έχει αποτύχει· απέτυχε πολιτικά στην πρώτη μεγάλη πρόκληση που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Δεν μπορέσατε να καταλήξετε σε σχέδιο σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής και δεν μπορείτε να διασώσετε την Ελλάδα χωρίς τη συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να διασωθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, το όνειρό σας για το ευρώ. Και όμως, κύριε Van Rompuy, το πρόγραμμά σας φαίνεται να συνίσταται στα εξής: χάνουμε το παιχνίδι, αποτυγχάνουμε, επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε τις ίδιες πολιτικές, να επιδιώξουμε περισσότερη Ευρώπη, να επιδιώξουμε περισσότερες αποτυχίες! Εκείνο που έχει πραγματικά σημασία είναι η απώλεια της δημοκρατίας. Δεν έχετε εκλεγεί. Δεν είστε υπόλογος έναντι του εκλογικού σώματος, και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός απομάκρυνσής σας από τους λαούς της Ευρώπης. Ο Ζευς είχε απαγάγει την Ευρώπη, και φοβούμαι ότι εσείς απάγετε τη δημοκρατία μας. Βρίσκεστε εδώ μόνο και μόνο επειδή η Συνθήκη της Λισαβόνας εγκρίθηκε χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στον βρετανικό λαό να ψηφίσει στο δημοψήφισμα που του είχαν υποσχεθεί. Κατά τη γνώμη μας πάντως, πρόκειται για εκκρεμότητα η οποία εξακολουθεί να υφίσταται. Άνθρωποι αγωνίστηκαν και πέθαναν για να μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο δημοκρατικό έθνος που θα μπορεί να εκλέγει και να απομακρύνει τους ηγέτες του. Κανένας από όσους πιστεύουν στη δημοκρατία δεν θα μπορούσε να δεχτεί το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Señor Presidente, hoy nos acompaña un gran hombre —el Presidente de Europa—. Es un hombre tan importante que va más allá de la crítica, más allá del reproche; el rey de la clase política moderna. Es el Zeus de hoy en día, y tiene la intención de gobernarnos desde el Monte Berlaymont —y castigará con dureza a cualquier desdichado que cuestione su autoridad o su dignidad—. De hecho, en mi caso, la última vez que nos vimos y yo tenía una o dos cosas que decir, el Parlamento impuso la multa máxima posible. Me han dicho que si digo algo que le moleste, entonces se desactivará el micrófono. Pues bien, ¿qué precio tiene la libertad de expresión?, ¿qué precio tiene la democracia? Usted ha acudido de nuevo a nosotros y, ahora, con la aprobación del señor Sarkozy y la señora Merkel, usted es líder de un nuevo gobierno económico para 500 millones de personas y ha puesto en marcha su plan de 10 años —su lista de deseos—. Me pregunto si ha recordado lo que pasó con el último plan de 10 años, que se puso en marcha en el año 2000. Se puso en marcha en este Parlamento con la intención de que tuviera mucho éxito y fue un rotundo fracaso, además de aniquilante, incluso antes de que irrumpiera la recesión mundial. De hecho, todos los planes centralizados de la UE fracasaron. Basta con tener en cuenta la política pesquera común, que resultó ser ruinosa y desastrosa. Ahora su bien amado euro ha fracasado, ha sucumbido políticamente ante su primer gran obstáculo. No fue capaz de presentar ningún plan en esa Cumbre y no puede sacar de apuros a Grecia sin que el Fondo Monetario Internacional intervenga para salvar, al menos por el momento, su sueño de euros. Y, sin embargo, señor Van Rompuy, su plan parece ser que perdamos, que fracasemos, pero vamos a tener más de lo mismo, vamos a tener más Europa, vamos a tener más fracaso. Lo que realmente importa es la pérdida de la democracia. No ha sido elegido. Usted no tiene ninguna responsabilidad y no existe ningún mecanismo para que los pueblos de Europa puedan inhabilitarle. Fue Zeus quien secuestró a Europa y temo que usted esté secuestrando a nuestra democracia. Usted está aquí sólo porque el Tratado de Lisboa fue aprobado sin someter a referéndum, como bien se prometió, al pueblo británico. Por lo que a nosotros respecta, este es un asunto pendiente. La gente luchó y murió para que pudiéramos ser una nación independiente de autogobierno democrático que fuera capaz de contratar y despedir a sus líderes. No existe ninguna persona que crea en la democracia que, a su vez, pueda aceptar el cargo de Presidente de la Unión Europea."@es21
"Austatud president! Täna on meie seas väga tähtis inimene – Euroopa president. Ta on nii tähtis, et ta on kõrgemal kriitikast, etteheidetest; ta on kaasaegse poliitilise klassi kuningas. Ta on tänapäeva Zeus ja kavatseb meid valitseda Berlaymonti mäelt − ja häda sellele, kes kahtleb tema autoriteedis või tema väärikuses, sest karistus saab olema karm! Minuga juhtus tõesti nii, et kui viimati kohtusime ja mul oli üht-teist öelda, siis määras parlament mulle maksimaalse võimaliku trahvi! Mulle öeldi, et kui ma ütlen midagi, mis teid häirib, siis lülitatakse mikrofon välja. Noh, mis hinnaga on kõnevabadus, mis hinnaga demokraatia? Täna olete te taas meie juures ning nüüd on teist Nicolas Sarkozy ja Angela Merkeli heakskiidul saanud uue majandusvalitsuse juht, kes valitseb 500 miljonit inimest, ja te olete käivitanud oma kümneaastaku kava − oma soovide nimekirja. Mind paneb vaid imestama, kas teil on meeles, mis juhtus viimase, 2000. aastal käivitatud 10 aasta kavaga? See käivitati siin parlamendis kiiduavaldustega ja see kukkus totaalselt ja täiesti halvavalt läbi ja seda isegi enne ülemaailmset majanduslangust. Tegelikult kukuvad kõik ELi tsentraliseeritud kavad läbi. Vaadakem vaid katastroofilist, laostavat ühist kalanduspoliitikat! Nüüd on teie armastatud euro läbi kukkunud. See kukkus poliitiliselt läbi esimese suurema takistuse ilmnemisel. Te ei suutnud tippkohtumisel kava esitada ja te ei suuda aidata välja Kreekat ilma Rahvusvahelise Valuutafondita, mis on kaasatud, et päästa vähemalt hetkeks teie eurounistus. Herman Van Rompuy, siiski tundub teie kava olevat, et kuigi oleme kaotamas, läbi kukkumas, jätkame ikka samamoodi. Rohkem Euroopat; rohkem läbikukkumisi! See, mis on tõepoolest oluline, on demokraatia kadumine. Te ei ole valitud. Te ei ole aruandekohustuslik ning Euroopa rahvad ei saa teid ametist kõrvaldada. Zeus oli see, kes röövis Europe, ja ma kardan, et teie olete röövimas meie demokraatiat. Te olete siin ainult seetõttu, et Lissaboni leping võeti vastu, võimaldamata brittidele referendumit, mida neile oli lubatud. Mis meisse puutub, siis see on ikka veel lõpetamata asi. Inimesed võitlesid ja said surma selle nimel, et me saaksime olla sõltumatu, ise ennast valitsev demokraatlik rahvus, mis võib oma juhte ametisse panna ja neid sealt vabastada. Mitte keegi, kes usub demokraatiasse, ei võtaks vastu Euroopa Liidu presidendi ametikohta."@et5
". Arvoisa puhemies, suuri mies on tänään läsnä: yhteisön puheenjohtaja. Hän on niin tärkeä, että hän on kaiken arvostelun ja moitteen yläpuolella. Hän on nykyaikaisen poliittisen luokan kuningas. Hän on uuden ajan Zeus, joka aikoo hallita meitä Berlaymont-vuorelta – ja voi sitä, joka uskaltaa kyseenalaista hänen auktoriteettinsa tai arvoasemansa, koska rangaistus on oleva ankara! Omalla kohdallani kävi niin, että kun kohtasimme viime kerralla ja minulla oli pari asiaa sanottavana, sain parlamentilta suurimman mahdollisen sakkorangaistuksen! Olen kuullut, että jos sanon jotakin, mikä pahastuttaa mielenne, mikrofoni suljetaan. Mikä on puheoikeuden hinta? Entä demokratian? Olette tänään palannut luoksemme parlamenttiin ja johdatte nyt presidentti Sarkozyn ja liittokansleri Merkelin hyväksynnän turvin uutta, 500-miljoonaisen kansan taloushallitusta. Olette myös käynnistänyt 10-vuotissuunnitelmanne eli alkanut käydä läpi toivomuslistaanne. Ihmettelen vain, mahdatteko muistaa, mitä edelliselle, vuonna 2000 aloitetulle 10-vuotissuunnitelmalle kävi. Sen käynnistämisestä tehtiin parlamentissa suuri numero, mutta se osoittautui sittemmin täydelliseksi ja lamaannuttavaksi epäonnistumiseksi jo ennen maailmanlaajuista taantumaa. Kaikki EU:n keskitetyt suunnitelmat epäonnistuvat. Ajatelkaa vaikka tuhoisaa yhteistä kalastuspolitiikkaa. Rakastettu euronne on nyt epäonnistunut; se epäonnistui poliittisesti ensimmäisellä merkittävällä esteellä. Huippukokouksessa ei onnistuttu esittämään suunnitelmaa eikä Kreikkaa pystytä auttamaan ilman, että Kansainvälinen valuuttarahasto tulee ja pelastaa eurounelmanne toistaiseksi. Arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, suunnitelmana näyttää olevan meidän epäonnistumisemme, mitä pitää saada lisää: lisää Eurooppaa, lisää epäonnistumisia! Mikä pahinta, menetämme demokratian. Teitä ei ole valittu vaaleilla. Ette ole tilivelvollinen kenellekään eikä Euroopan kansoilla ole keinoja poistaa teitä vallasta. Zeus sieppasi Europan ja pelkään teidän sieppaavan demokratiamme. Olette täällä vain siksi, että Lissabonin sopimus hyväksyttiin, vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät saaneet osallistua heille luvattuun kansanäänestykseen. Mielestämme asiaa ei ole loppuun käsitelty. Ihmiset taistelivat ja kuolivat sen vuoksi, että voisimme toimia riippumattomana itse itseään hallitsevana demokraattisena kansakuntana, joka pystyy nimittämään ja erottamaan johtajansa. Kukaan demokratiaan uskova ei ottaisi vastaan Euroopan unionin puheenjohtajan toimea."@fi7
"Monsieur le Président, nous sommes aujourd’hui en présence d’un grand homme - le président de l’Europe. C’est un homme d’une telle importance qu’il est au-delà de toute critique, irréprochable: bref, c’est le roi de la classe politique moderne. C’est le Jupiter des temps modernes, et son intention est de régner sur nous depuis le Mont Berlaymont - et malheur à ceux qui contestent son autorité ou sa dignité, car ils seront sévèrement châtiés! En effet, en ce qui me concerne, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, et j’avais deux ou trois choses à dire, le Parlement m’a infligé l’amende maximale! On m’a fait comprendre que si je dis quelque chose qui vous contrarie, on me coupera alors le microphone. Très bien, quel prix faut-il payer pour parler librement, quel est le prix de la démocratie? Vous êtes à nouveau parmi nous aujourd’hui et maintenant, avec l’aval d’Angela Merkel et de M. Sarkozy, vous êtes le président d’un nouveau gouvernement économique à la tête de 500 millions de personnes et vous avez lancé votre plan décennal - votre liste de vœux. Je me demandais simplement si vous vous souveniez de ce qui était arrivé au dernier plan décennal, lancé en 2000. Il a été inauguré dans ce Parlement, où il a été très applaudi, et cela a été un échec total et retentissant, même avant que ne frappe la récession mondiale. En fait, tous les plans centralisés de l’Union européenne ont échoué. Il suffit de regarder le désastre de la politique commune ruineuse de la pêche. Maintenant, votre euro bien-aimé a échoué; il a échoué politiquement à son premier obstacle majeur. Vous n’avez pas été capable de proposer un plan lors de ce sommet, et vous ne pouvez pas tirer d’affaire la Grèce sans qu’intervienne le Fonds monétaire international pour sauver, pour un moment tout au moins, votre «euro-rêve». Malgré cela, Monsieur Van Rompuy, l’objectif de votre plan semble être que nous soyons perdants, que nous échouions; réservez-nous la même chose, donnez-nous plus d’Europe, échouons davantage! Ce qui importe réellement, c’est la perte de démocratie. Vous n’avez pas été élu. Vous n’êtes pas responsable et il n’existe pas de dispositif qui permette aux peuples européens de vous faire partir. Jupiter a enlevé Europe, et je crains que vous ne kidnappiez notre démocratie. Si vous êtes ici, c’est uniquement parce que le traité de Lisbonne a été voté sans que la promesse faite au peuple britannique de se prononcer par référendum ait été tenue. En ce qui nous concerne, cette question n’est pas réglée. Des gens ont donné leur vie pour que nous puissions devenir une nation démocratique indépendante et autonome capable de nommer et de renvoyer ses dirigeants. Personne parmi ceux qui croient en la démocratie n’accepterait le poste de président de l’Union européenne."@fr8
". – Elnök úr! Ma egy nagy ember – Európa elnöke – jelenlétében tartjuk ülésünket. Olyan fontos ember, hogy nem érheti bírálat, szemrehányás; Ő a modern politikai osztály királya. Napjaink Zeusza, aki a „Berlaymont hegyéről” akar irányítani bennünket – és jaj annak, aki kétségbe vonja tekintélyét vagy méltóságát, mert súlyos büntetésben részesül! Ami engem illet, amikor legutóbb találkoztunk és szerettem volna mondani egy-két dolgot, a Parlament a lehető legnagyobb bírságot szabta ki! Közölték, ha bármi olyat mondok, ami felzaklatja Önt, kikapcsolják a mikrofont. Nos, milyen árat kell fizetni a szólásszabadságért, a demokráciáért? Ma visszatért hozzánk, és most már Sarkozy úr és Angela Merkel jóváhagyásával Ön 500 millió ember új gazdasági kormányának vezetője, aki elindította 10 évre szóló tervét – közzétette kívánságainak listáját. Kíváncsi vagyok, vajon emlékszik-e arra, hogy mi történt a legutóbbi 10 éves tervvel, amely 2000-ben indult útjára. Mégpedig ebben a Parlamentben, nagy éljenzések közepette, aztán teljes és tökéletes kudarcot vallott, még mielőtt beütött a globális recesszió. Tulajdonképpen minden központosított uniós terv megbukik. Vegyük csak a katasztrofális, végzetes közös halászati politikát. Most az Ön imádott eurója bukott meg; politikai szempontból az első nagyobb akadálynál kudarcot vallott. A csúcstalálkozón képtelen volt előállni egy tervvel, és nem tudja megszabadítani Görögországot anélkül, hogy a Nemzetközi Valutaalap közbelépne, hogy legalábbis ideiglenesen megmentse az euróval kapcsolatos álmát. És mégis, Van Rompuy úr, úgy tűnik, hogy Önnek az a terve, hogy bár vesztésre állunk, kudarcot vallunk, de még nincs elegünk ebből; legyünk még inkább európaiak; legyen még több kudarc! Ami igazán számít az az, hogy sérül a demokrácia. Önt nem választottuk meg. Ön nem elszámoltatható, és nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek segítségével az európaiak eltávolíthatnák Önt. Zeusz elrabolta Európát, és attól tartok, hogy Ön a demokráciánkat rabolja el. Ön csak azért lehet itt, mert a Lisszaboni Szerződést a briteknek megígért népszavazás megtagadásával vitték keresztül. Ami minket illet, ez az ügy még nincs lezárva. Emberek harcoltak és haltak meg azért, hogy független, autonóm demokratikus nemzetté válhassunk, amely megválaszthatja és leválthatja vezetőit. Azok, akik hisznek a demokráciában, nem fogadhatják el az Európai Unió elnökének posztját."@hu11
"Signor Presidente, oggi è presente tra noi un grande uomo: il presidente dell’Europa. E’ così importante da essere al di là di ogni critica, al di là di ogni rimprovero; è il sovrano della classe politica moderna. E’ lo Zeus dei tempi nostri, e intende governarci dal monte Berlaymont – e guai a chi osi contestare la sua autorità o mettere in dubbio la sua dignità, in quanto sarà colto da una punizione severa! Invero, nel mio caso, l’ultima volta che ci siamo riuniti ed io avevo un paio di osservazioni da fare, il Parlamento mi ha comminato la pena più severa! Mi è stato detto che se dirò qualcosa che potrebbe offenderla, mi spegneranno il microfono. Ebbene, a che vale la libertà di parola, a che vale la democrazia? Oggi lei è ritornato da noi e adesso, con il benestare del signor Sarkozy e di Angela Merkel, è a capo di un nuovo governo economico che conta 500 milioni di persone e ha lanciato il suo piano decennale – la sua lista di desideri. Mi chiedo se si ricorda cosa sia accaduto allo scorso piano decennale, avviato nel 2000. Venne inaugurato in questo Parlamento con grande clamore e si è tradotto in un fallimento totale e gravissimo, addirittura prima che ci colpisse la recessione globale. In verità, tutti i piani comunitari centralizzati falliscono. Basti pensare alla disastrosa, rovinosa politica comune per la pesca. Adesso è fallito il vostro amato euro, è caduto politicamente al primo ostacolo importante. Non siete riusciti a produrre un piano in quel vertice, e non riuscite a salvare la Grecia senza che il Fondo monetario internazionale intervenga a soccorrere il vostro sogno dell’euro, almeno per il momento. Eppure, presidente Van Rompuy, il suo piano sembra essere quello di farci perdere, di farci fallire, ma continuiamo su questa stessa strada, chiediamo più Europa, causiamo altri fallimenti! Ciò che importa veramente è il venir meno della democrazia. Lei non è stato eletto. Non le si può chiedere di rispondere delle sue azioni e non esiste alcun meccanismo con cui i cittadini europei possano destituirla dalla sua carica. E’ stato Zeus a rapire Europa, e il mio timore è che lei stia rapendo la nostra democrazia. Lei è qui soltanto perché il trattato di Lisbona è stato approvato senza che al popolo britannico venisse concesso il referendum che gli era stato promesso. Per quanto ci riguarda, è una questione non ancora chiusa. C’è chi ha combattuto e ha perso la vita per farci diventare una nazione democratica indipendente e con un proprio governo che avesse la possibilità di eleggere e destituire i propri leader. Nessuno che crede nella democrazia potrebbe accettare la carica di presidente dell’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, šiandien esame didžio žmogaus – Europos prezidento – akivaizdoje. Jis toks svarbus žmogus, kad jo negalima kritikuoti, jam priekaištauti; jis yra moderniosios politinės klasės karalius. Jis yra moderniųjų laikų Dzeusas, ketinantis mus valdyti nuo kalno, ir vargas tiems, kas abejoja jo autoritetu ar orumu, nes jie sulauks griežtos bausmės! Iš tikrųjų, mano atveju, kai paskutinį kartą susitikome ir turėjau pasakyti keletą dalykų, Parlamentas skyrė didžiausią galimą nuobaudą! Man sakoma, kad jeigu pasakysiu ką nors, dėl ko įsižeisite, mikrofonas bus išjungtas. Taigi, ko verta žodžio laisvė, ko verta demokratija? Šiandien jūs pas mus grįžote, dabar, pritariant N. Sarkozy ir Angelai Merkel, jūs esate naujosios 500 mln. žmonių ekonominės vyriausybės vadovas ir pradėjote įgyvendinti savo dešimties metų planą – savo pageidavimų sąrašą. Man tiesiog įdomu, ar prisimenate, kas atsitiko su paskutiniu dešimties metų planu, kurį buvo pradėta įgyvendinti 2000 m. Jis buvo paskelbtas šiame Parlamente skambant audringiems sveikinimams, tačiau tapo visiška nepakeliama katastrofa dar prieš prasidedant pasauliniam nuosmukiui. Beje, žlunga visi centralizuoti ES planai. Tik pažiūrėkite į katastrofišką, pražūtingą žuvininkystės politiką. Dabar žlugo jūsų mylimas euro; jis politiškai žlugo susidūręs jau su pirma didesne kliūtimi. Jūs tame aukščiausiojo lygio susitikime nesugebėjote pateikti plano ir negalėsite išpirkti Graikijos, jeigu Tarptautinis valiutos fondas neateis bent jau laikinai išsaugoti jūsų euro svajonės. Ir vis dėlto, pone H. Van Rompuy, atrodo, kad jūsų planas toks: mes prarandame, mes žlungame, bet vis tiek pasitelkime daugiau to paties; pasitelkime daugiau Europos; pasitelkime daugiau nesėkmių! Kas iš tikrųjų svarbu, tai demokratijos netektis. Jūs nebuvote išrinktas. Jūs nesate atskaitingas ir Europos tautos neturi procedūros, kaip jus pašalinti iš pareigų. Europą pagrobė Dzeusas, o jūs, bijau, užgrobsite mūsų demokratiją. Jūs čia esate tik todėl, kad Lisabonos sutartis buvo patvirtinta nesurengus Didžiosios Britanijos gyventojams žadėtojo referendumo. Dėl mūsų – šis reikalas dar nebaigtas. Žmonės kovojo ir žuvo, kad galėtume būti nepriklausoma savivaldos teisę turinti demokratinė tauta, galinti samdyti ir atleisti savo lyderius. Niekas, kas tiki demokratija, nepritartų Europos Sąjungos prezidento pareigybei."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šodien šeit atrodas liels vīrs — Eiropas prezidents. Viņš ir tik svarīgs vīrs, ka viņu nedrīkst kritizēt, viņam nedrīkst pārmest; viņš ir modernās politiskās šķiras karalis. Viņš ir mūslaiku Zevs, un viņš plāno mūs pārvaldīt no Berlemona [ ] kalna, un likstas sāksies tam, kurš apšaubīs viņa varu vai godu, jo tiks piemērots smags sods. Ar mani tā patiešām notika pēdējo reizi, kad tikāmies un kad man bija dažas sakāmas lietas, proti, Parlaments piemēroja maksimālo iespējamo sodu! Man ir sacīts, ka, ja teikšu ko tādu, kas jūs aizvaino, tiks izslēgts mikrofons. Kāda cena ir runas brīvībai, kāda demokrātijai? Jūs esat pie mums šodien atgriezies un tagad ar kunga un atbalstu vadāt jaunu ekonomikas valdību 500 miljoniem ļaužu, un esat sācis savu desmitgades plānu — jūsu vēlmju sarakstu. Es tikai gribētu zināt, vai jūs atceraties, kas notika ar desmitgades plānu, ko sāka īstenot 2000. gadā. To sāka īstenot šajā Parlamentā ar skaļiem apsveikuma saucieniem, un tas bija absolūti nesekmīgs pat pirms globālās lejupslīdes sākuma. Faktiski nesekmīgi ir visi centralizētie ES plāni. Apskatiet graujošo, kaitīgo kopējo zivsaimniecības politiku. Tagad nesekmīgs izrādījies arī jūsu mīļais eiro; politiski nesekmīgs, sastopoties ar savu pirmo lielo šķērsli. Jūs šajā samitā nespējāt piedāvāt plānu, un jūs nevarat izpirkt Grieķiju pret galvojumu, neiesaistot Starptautisko Valūtas fondu, lai vismaz pagaidām glābtu savu eiro sapni. Un tomēr kungs, jūsu plāns šķiet ir tāds — mēs zaudējam, ciešam sakāvi, bet turpināsim rīkoties tāpat; īstenosim vairāk Eiropas; un cietīsim lielākas sakāves! Svarīgi ir tas, ka mēs zaudējam demokrātiju. Jūs neesat ievēlēts. Jūs neesat pārskatatbildīgs, un nepastāv mehānisms, ar kuru Eiropas tautas varētu jūs gāzt. Zevs nolaupīja Eiropu, un es baidos, ka jūs laupāt mūsu demokrātiju. Jūs esat šeit tikai tādēļ, ka Lisabonas līgums tika pieņemts, britiem nedodot referenduma iespēju, ko viņiem apsolīja. Mūsuprāt, šī ir nepabeigta lieta. Cilvēki cīnījās un gāja bojā, lai mēs varētu būt neatkarīga, demokrātiska nācija ar pašpārvaldi, kas spēj pieņemt darbā un atlaist savus vadītājus. Neviens, kurš tic demokrātijai, nepieņemtu Eiropas Savienības prezidenta amatu!"@lv13
"Mr President, we are in the presence of a great man today – the President of Europe. He is a man so important that he is beyond criticism, beyond reproach; he is the king of the modern political class. He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont – and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment! Indeed, in my case, the last time we met and I had one or two things to say, Parliament imposed the maximum possible fine! I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off. Well, what price free speech, what price democracy? You have come back to us today and now, with the approval of Mr Sarkozy and Angela Merkel, you are the head of a new economic government for 500 million people and you have launched your 10-year plan – your wish list. I just wonder whether you have remembered what happened to the last 10-year plan, which was launched in 2000. It was launched in this Parliament to much acclaim and it was a total and utter crippling failure, even before the global recession hit. In fact, all centralised EU plans fail. Just look at the disastrous, ruinous common fisheries policy. Now your beloved euro has failed; it has failed politically at its first major hurdle. You were not able to come up with a plan at that Summit, and you cannot bail out Greece without the International Monetary Fund coming in to save, at least for the moment, your euro dream. And yet, Mr Van Rompuy, your plan seems to be that we are losing, we are failing, but let us have more of the same; let us have more Europe; let us have more failure! What really matters is the loss of democracy. You have not been elected. You are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you. It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy. You are only here because the Lisbon Treaty went through without the British people being given the referendum that they were promised. As far as we are concerned this is unfinished business. People fought and died so that we could be an independent self-governing democratic nation that was able to hire and fire its leaders. No one who believes in democracy would accept the post of President of the European Union."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij hebben vandaag een groot man in ons midden – de president van Europa. Deze man is zo belangrijk dat hij boven alle kritiek en verwijten verheven is. Hij is de hedendaagse Zeus en hij is van plan om van de top van het Berlaymont-gebouw over ons te regeren - en wee degenen die zijn autoriteit of waardigheid in twijfel trekken; hun wachten zware straffen! De laatste keer dat wij elkaar ontmoet hebben en ik een aantal dingen heb gezegd, heeft het Parlement mij zelfs de hoogst mogelijke boete opgelegd! Men heeft mij nu meegedeeld dat als ik iets zeg waarvan u van streek raakt, mijn microfoon wordt uitgezet. Hoezo vrijheid van meningsuiting, hoezo democratie? U bent hier vandaag weer teruggekeerd. Dankzij de steun van de heer Sarkozy en Angela Merkel staat u thans aan het hoofd van een nieuwe economische regering met een rijk van 500 miljoen burgers. Daarnaast heeft u uw tienjarenplan voorgelegd, zeg maar uw verlanglijstje. Ik vraag mij af of u nog weet wat er met het vorige tienjarenplan is gebeurd dat in 2000 in gang is gezet. Dat plan is met veel gejuich in dit Parlement gelanceerd en het bleek een totale en zwaar verlammende mislukking, zelfs al in de periode voordat de wereldwijde recessie toesloeg. Eigenlijk mislukken alle gecentraliseerde EU-plannen. Kijk alleen maar naar het desastreuze, ruïneuze gemeenschappelijk visserijbeleid. En dan mislukt nu ook nog eens uw geliefde euro; de euro is politiek mislukt en meteen gestruikeld over de allereerste horde van belang. U bent niet in staat gebleken om tijdens de top met een adequaat plan te komen. U kunt Griekenland niet eens helpen zonder de steun van het Internationaal Monetair Fonds teneinde uw eurodroom, in ieder geval tijdelijk, te laten voortduren. Wij zijn aan de verliezende hand en wij schieten tekort, maar toch wekt uw plan sterk de indruk, mijnheer Van Rompuy, dat u meer van hetzelfde wil, meer Europa, meer mislukkingen! Maar waar het eigenlijk echt om draait, is dat de democratie verloren heeft. U bent niet gekozen. U kunt niet tot verantwoording worden geroepen en de burgers in Europa beschikken niet over een instrument om u af te zetten. Zeus heeft Europa ontvoerd en ik ben bang dat u onze democratie aan het ontvoeren bent. U bent hier alleen omdat het Verdrag van Lissabon in werking is getreden zonder dat de Britse burgers hun mening kenbaar hebben kunnen maken via het referendum dat hun was beloofd. Wat ons betreft, is deze zaak nog niet afgedaan. Mensen hebben gevochten en zijn gestorven zodat wij een onafhankelijk, soeverein democratisch land kunnen zijn dat zijn leiders kan aanstellen en ontslaan. Geen enkele persoon die in de democratie gelooft, zou de functie van president van de Europese Unie hebben geaccepteerd."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziś zaszczycił nas obecnością wspaniały człowiek – prezydent Europy. Jest człowiekiem tak ważnym, że znajduje się poza zasięgiem krytyki, jest nienaganny; jest królem współczesnej klasy politycznej. Jest współczesnym Zeusem i zamierza rządzić nami z wieżowca Berlaymont – i biada temu, kto kwestionuje jego autorytet lub kwestionuje jego godność, ponieważ spotka go surowa kara! W rzeczy samej w moim przypadku, gdy spotkaliśmy się po raz ostatni i miałem mu do powiedzenia dwie rzeczy, Parlament nałożył na mnie największą dopuszczalną grzywnę! Powiedziano mi, że jeśli powiem cokolwiek, co pana zdenerwuje, mikrofon zostanie wyłączony. Cóż, jaka jest cena za wolność słowa, jaka jest cena za demokrację? Dziś wraca pan do nas, lecz tym razem za zgodą pana Sarkozy’ego i pani Merkel jest pan dla pięciuset milionów obywateli szefem nowego rządu gospodarczego i przedstawia pan swój plan dziesięcioletni, swoją listę pobożnych życzeń. Zastanawiam się tylko, czy pamięta pan, co stało się z ostatnim planem dziesięcioletnim, który został przedstawiony w roku 2000? Plan został przedstawiony tu w Parlamencie i zyskał spore uznanie, ale jeszcze przed nadejściem recesji okazał się całkowitą i zupełną, wyniszczającą porażką. W rzeczywistości wszystkie scentralizowane plany UE okazują się porażką. Wystarczy spojrzeć na katastrofalną, niszczycielską wspólną politykę rybołówstwa. Teraz pańskie umiłowane euro ponosi porażkę; odniosło porażkę pod względem politycznym już przy pierwszym poważnym problemie. Podczas szczytu nie zdołaliście dojść do porozumienia i nie zdołacie wykupić Grecji bez udziału Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który pomoże ocalić, przynajmniej chwilowo, wasze marzenie o euro. Panie van Rompuy! Wygląda jednakże na to, że pański plan zakłada, że choć wprawdzie przegrywamy, odnosimy porażkę, to jednak róbmy to, co do tej pory; rozszerzajmy Europę, rozszerzajmy naszą porażkę! Tak naprawdę liczy się tylko utrata demokracji. Pan nie został wybrany. Pan nie ponosi odpowiedzialności i nie ma żadnego mechanizmu, który pozwoliłby obywatelom Europy na pana odwołanie. Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację. Znajduje się pan w tym miejscu tylko dlatego, że Brytyjczycy nie otrzymali obiecanego im referendum, co umożliwiło wejście w życie traktatu lizbońskiego. Jeśli o nas chodzi, ta sprawa nie jest zamknięta. Ludzie walczyli i umierali za możliwość zapewnienia nam niepodległego i niezależnego demokratycznego narodu, który może zatrudniać i zwalniać swoich przywódców. Nikt, kto wierzy w demokrację, nie zaakceptuje stanowiska Prezydenta Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, estamos hoje na presença de um grande homem – o Presidente da Europa. Trata-se de um homem de tal importância que está acima de crítica, acima de qualquer censura; um tipo de homem pertencente à moderna classe política. É o Zeus da idade moderna, e tenciona governar a partir do Monte Berlaymont –, e ai de quem questionar a sua autoridade ou puser em causa a sua dignidade, pois sofrerá duras penas! Na verdade, no meu caso, da última vez que nos encontrámos e em que eu pretendia dizer-lhe uma ou duas coisas, o Parlamento impôs-me a maior punição possível! Dizem-me que se disser alguma coisa que o perturbe, então cortam-me o microfone. Bem, que belo preço a pagar pela liberdade de expressão, que belo preço a pagar pela democracia? Hoje, Senhor Presidente Herman Van Rompuy, V. Exa. está de regresso a esta Assembleia, e, desta feita, com a aprovação do Presidente Nicolas Sarkozy e da Senhora Chanceler Angela Merkel, lidera um novo governo económico de 500 milhões de pessoas, e lançou o seu plano decenal, a sua lista de desejos. Pergunto-me apenas se lhe terá ocorrido o que aconteceu ao último plano decenal, lançado no ano 2000. Foi lançado neste Parlamento com grande aclamação e foi um total e rotundo falhanço, ainda antes de a recessão nos atingir. Com efeito, todos os planos centralizados da UE malograram. Basta olhar para a desastrosa e ruinosa política comum da pesca. Agora, o vosso tão amado euro falou; falhou politicamente na primeira grande barreira que foi chamado a ultrapassar. Não conseguiram apresentar um plano naquela Cimeira, e não conseguem salvar a Grécia sem que o Fundo Monetário Internacional venha em socorro, pelo menos por ora, do vosso sonhado euro. E no entanto, Senhor Presidente Herman Van Rompuy, o seu plano parece ser: estamos a perder, estamos a falhar, mas o que é preciso é mais do mesmo; é preciso mais Europa; é preciso mais malogro! O que realmente interessa é a perda de democracia. O Senhor Presidente não foi eleito. Não é obrigado a prestar contas, e não existe qualquer mecanismo que permita aos cidadãos europeus demiti-lo. Foi Zeus quem raptou Europa, e o meu receio é que o Senhor Presidente esteja a raptar a nossa democracia. Está aqui apenas porque o Tratado de Lisboa foi aprovado sem que tivesse sido permitido ao Povo britânico realizar o referendo que lhe havia sido prometido. Pela parte que nos toca, esse não é um assunto encerrado. Houve pessoas que lutaram e morreram para que fossemos uma nação independente e com autodeterminação, capaz de escolher e demitir os seus líderes. Homem algum que acreditasse na democracia aceitaria o cargo de Presidente da União Europeia."@pt17
"Dle Preşedinte, astăzi ne aflăm în prezenţa unui mare om – preşedintele Europei. Aceasta este o persoană atât de importantă încât este în afara oricărei critici, a oricărui reproş; el este regele clasei politice moderne. El este Zeus al zilelor noastre şi intenţionează să ne conducă de pe muntele Berlaymont – şi vai de cei care pun la îndoială autoritatea sau demnitatea sa, căci vor fi aspru pedepsiţi! Într-adevăr, în cazul meu, ultima dată când ne-am întâlnit şi am avut câteva lucruri de spus, Parlamentul a impus amenda maximă posibilă! Mi se spune că dacă spun ceva care vă supără, mi se va întrerupe microfonul. Ei bine, ce s-a întâmplat cu libertatea de exprimare, ce s-a întâmplat cu democraţia? Astăzi aţi revenit printre noi şi acum, cu aprobarea dlui Sarkozy şi a dnei Angela Merkel, sunteţi şeful unui nou guvern economic pentru 500 de milioane de cetăţeni şi aţi lansat planul dvs. pe 10 ani – lista dvs. de dorinţe. Mă întreb doar dacă v-aţi adus aminte ce s-a întâmplat cu ultimul plan pe 10 ani, care a fost lansat în 2000. Acesta a fost lansat în acest Parlament cu multe aclamaţii şi a fost un eşec devastator total şi absolut, chiar înainte de apariţia recesiunii globale. De fapt, toate planurile UE centralizate eşuează. Este suficient să analizăm politica comună dezastruoasă privind pescuitul. Acum, iubitul dvs. euro a eşuat; acesta a eşuat politic la primul său obstacol major. Nu aţi reuşit să elaboraţi un plan la summitul respectiv şi nu puteţi salva Grecia fără ca FMI-ul să intervină pentru a salva, cel puţin pentru moment, visul dvs. euro. Şi totuşi, dle Van Rompuy, planul dvs. pare a fi că pierdem, eşuăm, dar să facem în continuare acelaşi lucru; să avem o Europă mai mare; să avem mai multe eşecuri! Ceea ce contează cu adevărat este pierderea democraţiei. Dvs. nu aţi fost ales. Dvs. nu sunteţi responsabil şi nu există niciun mecanism ca cetăţenii Europei să vă îndepărteze. Zeus este cel care a răpit-o pe Europa şi mi-e teamă că dvs. ne răpiţi democraţia. Sunteţi aici doar pentru că Tratatul de la Lisabona a fost adoptat fără ca cetăţenilor britanici să li se ofere referendumul care le-a fost promis. În ceea ce ne priveşte, aceasta este o problemă nerezolvată. Oamenii au luptat şi au murit pentru ca noi să fim o naţiune democratică autonomă şi independentă care era capabilă să-şi aleagă şi să-şi destituie liderii. Oricine crede în democraţie nu ar accepta postul de preşedinte al Uniunii Europene."@ro18
"Vážený pán predseda, dnes je tu s nami veľký muž – prezident Európy. Je to taký významný muž, že je mimo kritiky, mimo výčitiek, je to kráľ modernej politickej triedy. Je to moderný Zeus a zamýšľa nám vládnuť z hory Berlaymont – a beda každému, kto spochybňuje jeho právomoc alebo úctyhodnosť, lebo inak bude čeliť krutému trestu. V mojom prípade, naposledy, keď sme sa stretli a ja som chcel povedať jednu či dve veci, Parlament mi uložil najvyššiu možnú pokutu. Vraj keď poviem čokoľvek, čo vás rozčúli, vypnú mi mikrofón. No, akú cenu má sloboda prejavu, akú cenu má demokracia? Dnes ste sa k nám vrátili a so súhlasom pána Sarkozyho a Angely Merkelovej ste sa stali hlavou novej hospodárskej vlády pre 500 miliónov ľudí a začali ste realizovať náš desaťročný plán – vaše tajné želania. Len by ma zaujímalo, či sa pamätáte na to, čo sa stalo s posledným desaťročným plánom, ktorý sa začal realizovať v roku 2000. Za všeobecného jasotu ho tento Parlament schválil a bola to úplná a absolútna ochromujúca katastrofa, dokonca ešte pred celosvetovou recesiou. V skutočnosti zlyhávajú všetky centralizované plány EÚ. Vezmite si katastrofálnu, ničivú spoločnú politiku rybného hospodárstva. Teraz zlyhalo vaše milované euro; zlyhalo politicky hneď pri prvej väčšej prekážke. Na samite ste nepredložili žiadny plán a Grécku nedokážete pomôcť bez Medzinárodného menového fondu, ktorý by sa do tohto zapojil, aby aspoň nateraz zachránil váš eurosen. A pritom, pán Van Rompuy, zdá sa, že vaším plánom je, že prehrávame, zlyhávame, ale veď si ešte pridajme, nech máme viac Európy, nech ešte viac zlyháme. To, na čom naozaj záleží, je strata demokracie. Neboli ste zvolený. Nenesiete zodpovednosť a Európania vás nemôžu nijako odvolať, lebo na to nie je mechanizmus. Zeus uniesol Európu a obávam sa, že vy unášate našu demokraciu. Ste tu len vďaka tomu, že Lisabonská zmluva prešla bez referenda, ktoré bolo sľúbené britským občanom. Podľa nášho názoru ide o nedokončenú záležitosť. Ľudia bojovali a zomierali za to, aby sme mohli byť nezávislým demokratickým národom, ktorý si bude sám vládnuť, sám bude zamestnávať a vyhadzovať svojich vodcov. Nikto, kto verí v demokraciu, by neprijal funkciu prezidenta Európskej únie."@sk19
"Gospod predsednik, danes je z nami velik človek – predsednik Evrope. Tako pomemben človek je, da je onstran kritike, očitkov; on je kralj sodobnega političnega razreda. On je sodobni Zevs in namerava nam vladati z gore Berlaymont – in gorje vsakomur, ki podvomi v njegovo oblast ali njegovo dostojanstvo, saj ga bo doletela huda kazen! V mojem primeru mi je Parlament zadnjič, ko smo se srečali in sem povedal stvar ali dve, dejansko naložil najvišjo možno globo! Rečeno mi je bilo, da bo mikrofon izklopljen, če rečem kaj, kar bi vas vznemirilo. Kakšna je torej cena svobode govora, demokracije? Danes ste se vrnili k nam in zdaj z odobritvijo gospoda Sarkozyja in Angele Merkel vodite novo gospodarsko vlado za 500 milijonov ljudi in sprožili ste vaš 10-letni načrt – vaš seznam želja. Sprašujem se samo, ali se spomnite, kaj se je zgodilo z zadnjim 10-letnim načrtom, ki je bil uveden leta 2000. Bil je uveden v tem Parlamentu in na široko opevan in bil je popoln, dušeč polom, celo pred svetovno recesijo. Dejansko vsi načrti centralizirane EU propadejo. Poglejte samo nesrečno uničujočo skupno ribiško politiko. Zdaj je propadel vaš ljubljeni evro; politično je propadel ob prvi večji oviri. Niste uspeli pripraviti načrta na tem zasedanju in ne morete rešiti Grčije, ne da bi Mednarodni denarni sklad vsaj zaenkrat posredoval pri reševanju vaših evrskih sanj. Kljub temu, gospod Van Rompuy, se zdi, kot je bil vaš načrt, da izgubljamo, da smo neuspešni, toda imejmo še več tega; še več Evrope; še več neuspeha! Resnično pomembna je izguba demokracije. Niste bili izvoljeni. Niste odgovorni in ni mehanizma, da bi vas ljudstva Evrope odstavila. Zeus je ugrabil Evropo in bojim se, da vi ugrabljate našo demokracijo. Tu ste samo zato, ker je bila Lizbonska pogodba sprejeta, ne da bi britanskemu narodu zagotovili referendum, ki mu je bil obljubljen. Kar zadeva nas, je to nedokončan posel. Ljudje so se borili in umirali, da bi lahko bili samostojen samoupraven demokratičen narod, ki lahko svoje voditelje nastavi in odstavi. Nihče, ki verjame v demokracijo, ne bi sprejel mesta predsednika Evropske unije."@sl20
"Herr talman! I dag står vi inför en stor man – Europas president. Han är så betydande att han inte kan kritiseras eller klandras. Han är kungen av den moderna politiska klassen. Han är den moderna tidens Zeus och han avser att styra oss från berget Berlaymont. Ve dem som ifrågasätter hans auktoritet eller värdighet, för de skola få ett hårt straff! I mitt fall var det så att den senaste gången vi träffades och jag hade ett par saker att säga utdömde parlamentet de högsta möjliga böterna! Jag får höra att om jag säger något som upprör er, då kommer mikrofonen att stängas av. Hur är det egentligen med yttrandefriheten, med demokratin? Ni har kommit tillbaka till oss i dag och nu, med godkännande från Nicolas Sarkozy och Angela Merkel, är ni ledare för en ny ekonomisk regering för 500 miljoner människor och ni har lanserat er 10-årsplan – er önskelista. Jag undrar bara om ni har dragit er till minnes vad som hände med den senaste 10-årsplanen, som lanserades 2000. Den lanserades här i parlamentet och var mycket hyllad men den var ett totalt och ytterligt förödande misslyckande, även innan den globala lågkonjunkturen slog till. Faktum är att alla centraliserade EU-planer misslyckas. Se bara på den katastrofala och fördärvliga gemensamma fiskeripolitiken. Nu har er älskade euro misslyckats. Den har blivit ett politiskt misslyckande vid det första större hindret. Ni kunde inte komma fram till någon plan vid detta toppmöte och ni kan inte undsätta Grekland utan att Internationella valutafonden träder in för att, åtminstone för tillfället, rädda er dröm om euron. Och ändå, herr Van Rompuy, verkar er plan vara att vi förlorar, att vi misslyckas. Men låt oss ha mer av samma sak, låt oss ha mer Europa, låt oss ha mer misslyckanden! Vad som verkligen betyder något är demokratiförlusten. Ni har inte valts. Ni är inte ansvarsskyldig och Europas folk har ingen mekanism för att avsätta er. Det var Zeus som kidnappade Europa och jag är rädd att ni kidnappar vår demokrati. Ni är bara här eftersom Lissabonfördraget gick igenom utan att britterna fick den folkomröstning som de hade utlovats. Vad oss beträffar så är sista ordet inte sagt. Folk stred och dog för att vi skulle kunna vara en oberoende och självstyrande demokratisk nation och kunna tillsätta och avsätta våra ledare. Ingen som tror på demokrati skulle acceptera posten som Europeiska unionens president."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4,9,21
"fraktsiooni EFDL nimel"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph