Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-04-07-Speech-3-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100407.4.3-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to make two remarks on last month’s Council. The first concerns the mechanism which the Council decided on for Greece and about which I have serious doubts. I hope that I am wrong, but I do not think that it can work for the simple reason that it is a system of bilateral loans and not a system – a European solution – under which a single loan is made by the European Commission to Greece, which was the initial idea. The second thing we need, as soon as possible, is for the European bond market to lower interest rates for all the countries in the European Union. That is not a punishment for the biggest country, Germany. On the contrary, you can have a system in which Germany pays lower interest rates than today because we can have a liquidity premium attached to the European bond market in the future. The technical means to do this exist and can be made applicable. The third thing we need is a bolder 2020 Strategy. I fully support what Mrs Wortmann-Kool said a few moments ago about our needing a stronger governance method. It is not through the open coordination method that we will fulfil our goals. What we need is a method with sticks and carrots, as Mrs Wortmann-Kool put it, with not only the Member States, but also the Commission, in the driver’s seat. Colleagues, we have to think about something: if the Council does not in the coming months do what is necessary in terms of a bolder 2020 Strategy, then what can we as the European Parliament do? What we can do is: in the coming weeks Parliament has to agree to the broad economic guidelines and to give an opinion on them. Well, if the Council has not come forward, supported by the Commission, with a bolder 2020 Strategy, then I see no need to approve those broad economic guidelines. First of all, there must be a bold proposal, which I hope will be on the table in June, and then we can do our job and approve this bolder approach and the broad economic guidelines. If you look at the markets, it is very apparent at the moment that they do not believe in this system. This did not start yesterday, but a week ago now. Last Monday – one week ago – there was already an issue surrounding Greek bonds being at an interest rate of nearly 6%. That is 300 base points higher than the lowest interest rate in the European Union, which is 3%. Since there is now a discussion inside the European Union between different Member States about what the interest rate applicable to the bilateral loans should be, that even increased yesterday to 400 base points, which is 4%. That is not the way to help Greece. Greece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans. That mechanism is not in fact helping Greece, but punishing it at the moment. It is absolutely necessary that the European Commission return as fast as possible to its initial idea of a European loan, issued by the European Commission. Then you will automatically have lower interest rates than those on the markets today, because there will be this guarantee from the European Commission and the European institutions. That is the only way to help the Greek Government achieve its targets. At the same time, the Greek Government naturally has to stop its internal struggles. If there are differing points of view with regard to intervention by the International Monetary Fund, and should such discussions continue, then interest rates will also automatically increase. My second point is that what we need now is more than merely a mechanism for Greece or other countries. What we need now is a courageous European Commission coming forward with a package of economic reforms and monetary reforms, and we need those as fast as possible. What we need now is a package of the magnitude which we had in the past from Jacques Delors, who at a certain moment came forward with a package of European economic and monetary union, or the internal market, to solve the problems. We need that now. We need a courageous package. Only the European Commission can do this. The Council cannot do it – not even the President of the Council. It is the Commission which has the right of initiative, and it is the Commission who must now come forward with a real package. My group feels that three main elements are needed in that package. The first is the creation of a European Monetary Fund, which is absolutely necessary and was an idea also floated by Mr Schäuble, the German Minister for Finance. We need that fund as fast as possible, in order to increase the effectiveness of the Stability Pact."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, mám dvě poznámky k zasedání Rady, které se uskutečnilo minulý měsíc. První se týká mechanismu, kterým Rada rozhodla o Řecku a o němž mám vážné pochybnosti. Rád bych se mýlil, domnívám se však, že tento mechanismus nemůže fungovat, a to z toho prostého důvodu, že se jedná o systém dvoustranných půjček a ne o evropské řešení, kdy by Evropská komise poskytla Řecku společnou jedinou půjčku, jak bylo původně zamýšleno. Druhou věcí, kterou potřebujeme co nejdříve, je, aby snížení úrokové míry platilo na evropském trhu s dluhopisy pro všechny země Evropské unie. Smyslem není potrestat největší zemi, kterou je Německo. Naopak, můžete mít systém, kdy Německo platí nižší úrokové míy než dnes, neboť můžeme evropskému trhu s dluhopisy v budoucnosti přiznat likvidní prémie. Technické prostředky k tomu již existují a dá se jich dosáhnout. Třetí věcí, kterou potřebujeme, je odvážnější strategie 2020. Plně podporuji to, co řekla před několika okamžiky paní Wortmann–Koolová o tom, že potřebujeme silnější správu. Jen prostřednictvím otevřené metody koordinace naše cíle nenaplníme. Potřebujeme, jak to vyjádřila paní Wortmann–Koolová, metodu cukru a biče, kterou budou společně používat nejen členské státy, ale rovněž Komise. Vážení kolegové, musíme se zamyslet nad jednou věcí. Pokud Komise v příštích měsících nepřijde s odpovídajícími kroky, aby zajistila odvážnější strategii 2020, co pak můžeme učinit my jako Parlament? Můžeme učinit následující: Parlament musí v nejbližších týdnech projednat hlavní směry hospodářských politik a vydat k nim své stanovisko. To vše je v pořádku. Když ale Rada nepředloží s podporou Komise smělou strategii 2020, nevidím pak žádný důvod, proč schvalovat tyto hlavní směry hospodářských politik. Prvořadý je odvážný návrh, který, jak doufám, bude předložen v červnu, a pak můžeme splnit svou povinnost a schválit tento odvážný přístup a hlavní směry hospodářských politik. Podíváte-li se na to, jak vypadá v současné době situace na trhu, je zcela zřejmé, že trh tomuto systému nedůvěřuje. A tento problém nezačal včera, ale už před týdnem. Již minulé pondělí – před týdnem – se problém týkal otázky řeckých dluhopisů, jejichž úroková míra se blížila 6 %. To je o 300 bazických bodů více, než je nejnižší úroková míra v Evropské unii, která činí 3 %. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá v rámci Evropské unie mezi jednotlivými členskými státy diskuse o tom, jak vysoká úroková míra by měla odpovídat dvoustranným půjčkám, včera došlo k nárůstu na 400 bazických bodů, tedy 4 %. Tak Řecku nepomůžeme. Řecko je povinno učinit nezbytná opatření, avšak nikoli za pomoci dvoustranných půjček. Tento mechanismus Řecku nepomáhá, naopak má pro něj v tuto chvíli škodlivé důsledky. Je naprosto nezbytné, aby se Evropská komise co nejrychleji vrátila k původní myšlence evropské půjčky prostřednictvím Evropské komise. Pak se vám automaticky dostane nižší úrokové míry, než je dnes na trzích, neboť zde bude existovat záruka od Evropské komise a evropských orgánů. A to je jediná cesta, jak řecké vládě pomoci v tom, aby dosáhla svých cílů. Řecko pochopitelně musí současně ukončit své vnitřní nepokoje. Jestliže panují odlišné názory v otázce zásahu Mezinárodního měnového fondu a budeme-li v těchto diskusích pokračovat, pak i úrokové míry automaticky vzrostou. Zadruhé dnes již zdaleka nepotřebujeme jen mechanismus pro Řecko a další země. Potřebujeme odvážnou Evropskou komisi, která předloží balíček hospodářských a měnových reforem, a to co nejdříve. K tomu, abychom tyto problémy vyřešili, potřebujeme balíček takového významu, s jakým svého času přišel Jacques Delors, který vytvořil balíček evropské hospodářské a měnové unie nebo vnitřního trhu. To teď potřebujeme. Potřebujeme odvážný balíček. A to může udělat pouze Evropská komise. Rada to nemůže udělat – a dokonce ani její předseda ne. Pouze Komise má právo na iniciativu a právě ona musí přijít s reálným balíčkem. Moje skupina se domnívá, že je důležité, aby tento balíček obsahoval tři základní prvky. Zaprvé vytvoření Evropského měnového fondu, který je naprosto nezbytný, to je myšlenka, se kterou přišel i pan Schaüble, německý ministr financí. Tento fond potřebujeme co možná nejrychleji, abychom zvýšili účinnost Paktu o stabilitě."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne komme med to kommentarer vedrørende rådsmødet i sidste måned. Den første vedrører den mekanisme, som Rådet vedtog for Grækenland, og som jeg har min svare tvivl om. Jeg håber, at jeg tager fejl, men jeg tror ikke, at den kan fungere af den simple grund, at det er et system med bilaterale lån og ikke et system, en europæisk løsning, hvor Kommissionen yder ét samlet lån til Grækenland, hvilket var den oprindelige idé. Det andet, vi har brug for hurtigst muligt, er, at det europæiske obligationsmarked sænker renten for alle lande i EU. Det er ikke en straf for det største land, Tyskland. Tværtimod kan vi få et system, hvor Tyskland betaler lavere renter end i dag, fordi der fremover kan knyttes en likviditetspræmie til det europæiske obligationsmarked. Rent teknisk er det allerede muligt nu, og det kan også indføres i praksis. Det tredje, vi skal have, er en dristigere 2020-strategi. Jeg er helt enig i det, fru Wortmann-Kool sagde for lidt siden om, at vi skal have en strengere styringsmetode. Det er ikke via den åbne koordinationsmetode, at vi kan nå vores mål. Det, vi har brug for, er en metode med gulerod og stok, som fru Wortmann-Kool udtrykte det, hvor ikke kun medlemsstaterne, men også Kommissionen sidder i førersædet. Vi er nødt til at tænkte på, at hvis Rådet ikke i de kommende måneder gør, hvad der er nødvendigt i henseende til en dristigere 2020-strategi, hvad kan vi så gøre her i Parlamentet? Vi kan gøre følgende: I de kommende uger skal Parlamentet vedtage de overordnede økonomiske retningslinjer og komme med en udtalelse om dem. Men hvis Rådet ikke med støtte fra Kommissionen kommer med en dristigere 2020-strategi, synes jeg ikke, vi skal godkende de overordnede økonomiske retningslinjer. Først skal vi have et dristigt forslag, som jeg håber, vi får i juni, og så kan vi gøre vores arbejde og godkende denne dristigere tilgang og de overordnede økonomiske retningslinjer. Hvis man ser på markederne, er det tydeligt, at de ikke tror på dette system. Det startede ikke i går, men for en uge siden. I mandags, dvs. for en uge siden, blev der allerede stillet spørgsmål ved, at renten på de græske obligationer var på næsten 6 %. Det er 300 basispoint højere end den laveste rente i EU, som er 3 %. Da de forskellige medlemsstater i EU nu diskuterer, hvad renten på de bilaterale lån skal være, steg renten endog i går til 400 grundpoint, hvilket er 4 %. Sådan hjælper vi ikke Grækenland. Grækenland skal træffe de nødvendige foranstaltninger, men ikke med bilaterale lån. Denne mekanisme hjælper ikke Grækenland, men straffer tværtimod landet. Det er bydende nødvendigt, at Kommissionen hurtigst muligt går tilbage til sin oprindelige idé med et europæisk lån udstedt af Kommissionen. Så får man automatisk en lavere rente end dagens markedsrente, fordi vi får denne garanti fra Kommissionen og de europæiske institutioner. Det er den eneste måde at hjælpe den græske regering med at nå sine mål på. Samtidig skal den græske regering naturligvis indstille sine indbyrdes kampe. Hvis der er forskellige holdninger til IMF, og hvis disse diskussioner fortsætter, stiger renten også automatisk. Min anden bemærkning er, at det, vi har brug for nu, er mere end blot en mekanisme for Grækenland og andre lande. Det, vi har brug for nu, er en modig Kommission, som stiller forslag til en pakke med økonomiske og monetære reformer, og dem skal vi have så hurtigt som muligt. Det, vi har brug for nu, er en pakke, der er lige så omfattende som i sin tid Jacques Delors'. Han stillede på et tidspunkt forslag til Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union, eller det indre marked, for at løse problemerne. Det er, hvad vi har brug for nu. Vi har brug for en modig pakke. Kun Kommissionen kan stille forslag til sådan en. Det kan Rådet ikke, ikke engang Rådets formand. Det er Kommissionen, der har initiativret, og det er Kommissionen, der nu skal fremlægge en rigtig pakke. Min gruppe føler, at der skal tre hovedelementer med i pakken. Det første er oprettelsen af en Europæisk Monetær Fond, som er bydende nødvendig og også var en idé, som blev luftet af hr. Schäuble, den tyske finansminister. Den fond skal vi have så hurtigt som muligt for at øge stabilitetspagtens effektivitet."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte gerne zwei Bemerkungen zum Rat vom letzten Monat machen. Die erste Bemerkung betrifft den Mechanismus, den der Rat für Griechenland beschlossen hat, und worüber ich im Zweifel bin. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich glaube nicht, dass er funktionieren kann, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es ein System bilateraler Darlehen ist und kein System – eine europäische Lösung – nach dem Griechenland von der Europäischen Kommission ein einzelnes Darlehen erhält, wie es ursprünglich angedacht war. Das zweite Element, das wir schnellstmöglich benötigen, ist, dass der europäische Anleihenmarkt die Zinssätze für alle Länder in der Europäischen Union senkt. Das ist keine Strafe für das größte Land, Deutschland. Im Gegenteil, man kann ein System einrichten, in dem Deutschland niedrigere Zinssätze zahlt als heute, weil wir in Zukunft eine Liquiditätsprämie an den europäischen Anleihenmarkt koppeln könnten. Die hierfür erforderlichen technischen Mittel existieren bereits und können angewendet werden. Das dritte Element, das wir benötigen, ist eine mutigere Strategie für 2020. Ich unterstütze das, was Frau Wortmann-Kool vorhin gesagt hat, nämlich dass wir einen straffere Koordinierungsmethode brauchen, voll und ganz. Mit der offenen Methode der Koordinierung werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Was wir brauchen, ist eine Methode mit Anreizen und Sanktionen, wie Frau Wortmann-Kool es formuliert hat, bei der nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission das Sagen hat. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns über etwas Gedanken machen: Sollte der Rat in den kommenden Monaten nicht das tun, was mit Blick auf eine mutigere Strategie für 2020 nötig ist – was können wir als Europäisches Parlament dann tun? Was wir tun können ist: In den nächsten Wochen muss das Parlament den Grundzügen der Wirtschaftspolitik zustimmen und eine Stellungnahme dazu abgeben. Nun, wenn der Rat keine mutigere, von der Kommission unterstützte Strategie für 2020 vorgelegt hat, dann sehe ich keine Notwendigkeit, diesen Leitlinien der Wirtschaftspolitik zuzustimmen. Zuerst muss es einen mutigen Vorschlag geben, von dem ich hoffe, dass er im Juni auf dem Tisch liegt, und dann können wir unseren Job machen und diesem mutigeren Ansatz und den Leitlinien der Wirtschaftspolitik zustimmen. Wenn Sie sich die Märkte anschauen, dann ist es im Moment ganz offenkundig, dass sie nicht an dieses System glauben. Das ist nicht erst seit gestern so, sondern hat schon vor einer Woche angefangen. Letzten Montag – vor einer Woche – gab es schon ein Problem im Zusammenhang mit griechischen Anleihen, die mit einem Zinssatz von 6 % verzinst wurden. Damit liegt dieser 300 Basispunkte über dem niedrigsten Zinssatz in der Europäischen Union, der bei 3 % liegt. Gegenwärtig gibt es innerhalb der Europäischen Union zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten eine Diskussion darüber, welcher Zinssatz auf die bilateralen Darlehen angewendet werden sollte, der gestern sogar auf 400 Basispunkte anstieg, was 4 % entspricht. Auf diese Weise helfen wir Griechenland nicht. Griechenland muss die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, aber nicht mit bilateralen Darlehen. Dieser Mechanismus hilft Griechenland nicht, sondern bestraft es im Moment. Es ist unbedingt notwendig, dass die Europäische Kommission so schnell wie möglich zu ihrer ursprünglichen Idee eines europäischen, von der Europäischen Kommission gewährten Darlehens zurückkehrt. Dann hat man automatisch Zinssätze, die unter den Zinssätzen der Märkte heute liegen, weil es diese Garantie von der Europäischen Kommission und den europäischen Institutionen gibt. Nur so kann man der griechischen Regierung dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Gleichzeitig muss die griechische Regierung natürlich ihre internen Kämpfe beenden. Wenn es unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Intervention des Internationalen Währungsfonds gibt, und wenn solche Diskussionen anhalten, dann werden die Zinssätze ebenfalls automatisch ansteigen. Mein zweiter Punkt ist, dass wir jetzt mehr als nur einen Mechanismus für Griechenland oder andere Länder brauchen. Was wir jetzt brauchen, ist eine mutige Europäische Kommission, die ein Paket von Wirtschaftsreformen und Währungsreformen vorlegt, und wir benötigen diese so schnell wie möglich. Was wir jetzt brauchen, ist ein Paket von einem Ausmaß, das wir früher von Jacques Delors kannten, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Paket für eine europäische Wirtschafts- und Währungsunion oder für den Binnenmarkt vorgelegt hat, um die Probleme zu lösen. Das brauchen wir jetzt. Wir brauchen ein mutiges Paket. Nur die Europäische Kommission kann das machen. Der Rat kann das nicht machen – ja nicht einmal der Präsident des Rates kann das machen. Es ist die Kommission, die das Initiativrecht hat, und es ist die Kommission, die nun ein echtes Paket vorlegen muss. Meine Fraktion ist der Auffassung, dass dieses Paket drei Hauptelemente enthalten muss. Das erste Element ist die Schaffung eines europäischen Währungsfonds, der unbedingt notwendig ist, und der auch von Herrn Schäuble, dem deutschen Finanzminister, vorgeschlagen wurde. Wir brauchen diesen Fonds so schnell wie möglich, um die Wirksamkeit des Stabilitätspakts zu erhöhen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου δύο επισημάνσεις σχετικά με το Συμβούλιο του περασμένου μήνα. Η πρώτη αφορά τον μηχανισμό που αποφάσισε το Συμβούλιο για την Ελλάδα, για τον οποίο διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες. Ελπίζω να κάνω λάθος, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να λειτουργήσει, για τον απλό λόγο ότι είναι σύστημα διμερών δανείων και όχι σύστημα που να αποτελεί ευρωπαϊκή λύση και βάσει του οποίου να χορηγηθεί ενιαίο δάνειο από την Επιτροπή στην Ελλάδα, όπως είχε προταθεί αρχικώς. Το δεύτερο στοιχείο που χρειαζόμαστε, όσο το δυνατόν συντομότερα, είναι να μειώσει η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων τα επιτόκια για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν συνιστά τιμωρία της μεγαλύτερης χώρας, της Γερμανίας. Απεναντίας, μπορεί να εφαρμοστεί σύστημα στο οποίο η Γερμανία θα καταβάλλει χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι σήμερα, καθόσον μπορούμε στο μέλλον να θεσπίσουμε ασφάλιστρο ρευστότητας για την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Τα τεχνικά μέσα για να γίνει αυτό υπάρχουν και μπορούν να εφαρμοστούν. Το τρίτο στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι τολμηρότερη στρατηγική 2020. Συμφωνώ πλήρως με όσα επεσήμανε προηγουμένως η κ. Wortmann-Kool σχετικά με το ότι χρειαζόμαστε ισχυρότερη μέθοδο διακυβέρνησης. Τους στόχους μας δεν θα μπορέσουμε να τους επιτύχουμε μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Χρειαζόμαστε μέθοδο με κίνητρα και αντικίνητρα, όπως επεσήμανε η κ. Wortmann-Kool, στην οποία τον έλεγχο δεν θα έχουν μόνο τα κράτη μέλη, αλλά θα μετέχει και η Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να μας απασχολήσει το εξής: αν το Συμβούλιο δεν λάβει τους προσεχείς μήνες τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση πιο τολμηρής στρατηγικής 2020, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Μπορούμε να κάνουμε το εξής: τις προσεχείς εβδομάδες το Κοινοβούλιο καλείται να συμφωνήσει επί των γενικών οικονομικών προσανατολισμών και να εκδώσει σχετική γνωμοδότηση. Εάν λοιπόν το Συμβούλιο δεν προτείνει, με τη στήριξη της Επιτροπής, τολμηρότερη στρατηγική 2020, τότε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να εγκρίνουμε αυτούς τους γενικούς οικονομικούς προσανατολισμούς. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει τολμηρή πρόταση, η οποία ευελπιστώ ότι θα έχει κατατεθεί τον Ιούνιο, οπότε θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο μας και να εγκρίνουμε αυτήν την τολμηρότερη προσέγγιση και τους γενικούς οικονομικούς προσανατολισμούς. Αν δείτε την αντίδραση των αγορών, θα διαπιστώσετε ότι, προφανώς, επί του παρόντος δεν πιστεύουν σε αυτό το σύστημα. Η τάση αυτή δεν ξεκίνησε εχθές, αλλά εδώ και μία εβδομάδα. Την περασμένη Δευτέρα –πριν από μία εβδομάδα– υπήρχε ήδη ζήτημα σχετικά με τα ελληνικά ομόλογα, το επιτόκιο των οποίων είχε διαμορφωθεί σχεδόν στο 6%. Αυτό ισοδυναμεί με 300 μονάδες βάσης πάνω από το χαμηλότερο επιτόκιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 3%. Καθόσον διεξάγεται πλέον διάλογος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών σχετικά με το ποιο πρέπει να είναι το ύψος του επιτοκίου που θα εφαρμοστεί στα διμερή δάνεια, το επιτόκιο αυξήθηκε εχθές σε 400 μονάδες βάσης, δηλαδή σε ποσοστό 4%. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται, όχι όμως με διμερή δάνεια. Ο μηχανισμός αυτός δεν βοηθά πραγματικά την Ελλάδα· απεναντίας, σήμερα την τιμωρεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλεται να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν στην αρχική της ιδέα για ευρωπαϊκό δάνειο, το οποίο θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε θα επιτύχετε αυτομάτως χαμηλότερα επιτόκια από αυτά που προσφέρουν σήμερα οι αγορές, μια και θα υπάρχει αυτή η εγγύηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κυβέρνηση να επιτύχει τους στόχους της. Συγχρόνως, φυσικά, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέσει τέρμα στις εσωτερικές της αντιπαραθέσεις. Αν επικρατήσουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και αν οι συζητήσεις αυτές συνεχιστούν, τότε τα επιτόκια αυτομάτως θα αυξηθούν. Η δεύτερη επισήμανσή μου είναι ότι εκείνο που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι ένας απλός μηχανισμός για την Ελλάδα ή άλλες χώρες. Εκείνο που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια θαρραλέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα προτείνει δέσμη οικονομικών και νομισματικών μεταρρυθμίσεων, τις οποίες έχουμε ανάγκη το ταχύτερο δυνατόν. Εκείνο που χρειαζόμαστε σήμερα είναι δέσμη παρόμοιας κλίμακας με αυτές που είχε προσφέρει στο παρελθόν ο Jacques Delors, ο οποίος κάποια στιγμή πρότεινε δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ένωση, ή εσωτερική αγορά, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Χρειαζόμαστε τολμηρή δέσμη μέτρων. Μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα – ούτε καν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Η Επιτροπή διαθέτει το δικαίωμα πρωτοβουλίας, και η Επιτροπή πρέπει τώρα να προτείνει πραγματική δέσμη μέτρων. Η πολιτική μου ομάδα εκτιμά ότι η δέσμη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο, και ήταν μια ιδέα την οποία ανέφερε επίσης ο κ. Schäuble, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ταμείο το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του συμφώνου σταθερότητας."@el10
"Señor Presidente, quisiera hacer dos observaciones sobre el Consejo del mes pasado. La primera se refiere al mecanismo que el Consejo decidió en el caso de Grecia y que me plantea serias dudas. Espero no estar en lo cierto, pero no creo que pueda funcionar por la sencilla razón de que es un sistema de préstamos bilaterales y no un sistema —una solución europea— en el que la Comisión Europa pueda conceder un solo préstamo a Grecia, que era la idea inicial. La segunda cosa que necesitamos, tan pronto como sea posible, es reducir los tipos de interés para todos los países de la Unión Europea en el mercado europeo de obligaciones. Eso no es un castigo impuesto para el país más fuerte, Alemania. Por el contrario, se podrá contar con un sistema en el que Alemania pague tipos de interés más bajos que los actuales porque, en el futuro, podremos contar con una prima de liquidez vinculada al mercado europeo de obligaciones. Además, contamos con los medios técnicos para esto y, por tanto, se pueden aplicar. La tercera cosa que necesitamos es una Estrategia 2020 más audaz. Apoyo plenamente lo que la señora Wortmann-Kool dijo hace unos momentos acerca de la necesidad de que contemos con un método de gobernanza más fuerte. El método abierto de coordinación no es el que nos va a permitir conseguir nuestros objetivos. Lo que necesitamos es un método con medidas punitivas y de fomento, como la señora Wortmann-Kool lo propuso, en el que la voz cantante la lleven tanto los Estados miembros como la Comisión. Señorías, tenemos que pensar en algo: si, en los próximos meses, el Consejo no hace lo necesario en términos de una estrategia más audaz para 2020, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto como Parlamento Europeo? Lo que podemos hacer es lo siguiente: en las próximas semanas, el Parlamento tiene que estar de acuerdo con las orientaciones económicas generales y dar una opinión al respecto. Bueno, si el Consejo no ha presentado, con el apoyo de la Comisión, una estrategia audaz para 2020, entonces no considero necesario aprobar las orientaciones generales en materia de política económica. En primer lugar, debe haber una propuesta audaz, que espero que se presente en junio, y entonces podremos hacer nuestro trabajo y aprobar este enfoque más audaz y las orientaciones económicas generales. Si nos fijamos en los mercados, es muy evidente en este momento que estos no creen en este sistema. Esto no viene de ayer, sino de hace una semana. El lunes pasado —hace una semana— ya había surgido la cuestión de las obligaciones griegas con un tipo de interés de casi el 6 %. Eso supone 300 puntos básicos más que los tipos de interés más bajos de la Unión Europea, a saber, el 3 %. Aunque ahora hay un debate dentro de la Unión Europea entre los distintos Estados miembros acerca de cuál debe ser el tipo de interés aplicable a los préstamos bilaterales, éste aumentó ayer a 400 puntos básicos, es decir, a un 4 %. Esa no es la forma de ayudar a Grecia. Grecia ha de adoptar las medidas que sean necesarias, pero no con préstamos bilaterales. Ese mecanismo, de hecho, no va a ayudar a Grecia, sino que la va a perjudicar en estos momentos. Es absolutamente necesario que la Comisión Europea retome lo más rápido posible su idea inicial basada en un empréstito europeo concedido por la Comisión Europea. Entonces, automáticamente tendrán tipos de interés más bajos que los de los mercados actuales, ya que se contará con la garantía de la Comisión Europea y de las instituciones europeas. Esa es la única manera de ayudar al Gobierno griego a alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, el Gobierno griego, naturalmente, tiene que poner fin a sus luchas internas. Si hay diferentes puntos de vista con respecto a la intervención del Fondo Monetario Internacional, y esos debates continúan, los tipos de interés también aumentarán automáticamente. La segunda cuestión que quisiera destacar es que lo que necesitamos ahora es algo más que un simple mecanismo para Grecia y otros países. Lo que necesitamos ahora es una Comisión Europea valiente que presente un paquete de reformas económicas y monetarias, y necesitamos dichas reformas lo más rápido posible. Lo que necesitamos ahora es un paquete de la magnitud que tuvimos en el pasado con Jacques Delors, quien, en un momento determinado, presentó un paquete de la unión económica y monetaria europea, o del mercado interior, para resolver los problemas. Eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos un conjunto de medidas que sean valientes. Sólo la Comisión Europea puede hacer esto. El Consejo no puede hacerlo —ni siquiera el Presidente del Consejo—. Es la Comisión la que tiene el derecho de iniciativa y, por tanto, es la Comisión la que ahora tiene que presentar un verdadero paquete. Mi grupo considera que, en dicho paquete, se necesitan tres elementos principales. El primero es la creación de un Fondo Monetario Europeo, que es absolutamente necesario y también fue una idea que planteó el señor Schäuble, el Ministro alemán de Finanzas. Necesitamos ese fondo lo más rápido posible con el fin de aumentar la eficacia del Pacto de Estabilidad."@es21
"Austatud president! Ma tahaksin eelmisel kuul toimunud ülemkoguga seoses teha kaks märkust. Esimene puudutab mehhanismi, mille ülemkogu Kreeka suhtes vastu võttis ja milles ma tõsiselt kahtlen. Loodetavasti ma eksin, kuid minu arvates ei saa see toimida lihtsalt seetõttu, et selle puhul on tegemist kahepoolsete laenude süsteemiga ja mitte süsteemiga − Euroopa lahendusega −, mille kohaselt annab Euroopa Komisjon Kreekale ühe laenu, mis oli algne idee. Teiseks vajame võimalikult kiiresti seda, et Euroopa võlakirjaturg langetaks intressimäärasid kõigile Euroopa Liidu riikidele. See ei ole mõeldud suurima riigi Saksamaa karistamiseks. Võime vastupidi kasutada süsteemi, milles Saksamaa maksab madalamat intressi kui täna, sest me võime tulevikus Euroopa võlakirjaturule lisada müübivuspreemia. Tehnilised võimalused selleks on olemas ja neid saab rakendada. Kolmandaks vajame me julgemat 2020. aasta strateegiat. Ma toetan täielikult, mida Corien Wortmann-Kool mõni hetk tagasi ütles selle kohta, et me vajame tõhusamat juhtimismeetodit. Me ei saavuta oma eesmärke avatud koordinatsioonimeetodiga. See, mida me vajame, on piitsa ja prääniku meetod, nagu Corien Wortmann-Kool seda kirjeldas, ja otsustajaks ei ole mitte ainult liikmesriigid, vaid ka komisjon. Kolleegid, me peame mõtlema sellele, et kui nõukogu lähikuudel ei tee, mida on vaja teha julgema 2020. aasta strateegia nimel, siis mida saame meie Euroopa Parlamendina teha? Mida me saame teha: lähinädalatel peab parlament kokku leppima üldistes majandussuunistes ning tegema teatavaks oma arvamuse nende kohta. Noh, kui nõukogu ei ole komisjoni toetusel esitanud julgemat 2020. aasta strateegiat, siis ei näe ma vajadust selliste üldiste majandussuuniste heakskiitmiseks. Esiteks peab olema olemas julge ettepanek, mis loodetavasti esitatakse juuniks, ja siis saame teha oma tööd ja kiita heaks julgema lähenemisviisi ja üldised majandussuunised. Kui te vaatate turgusid, siis on praegu täiesti ilmne, et sellesse süsteemi puudub usk. See ei saanud alguse eile, vaid nädal aega tagasi. Juba eelmisel esmaspäeval − nädal aega tagasi − tekkis probleem Kreeka võlakirjadega, mille intressimäär oli ligi 6%. See on 300 baaspunkti kõrgem kui Euroopa Liidu madalaim intressimäär, mis on 3%. Sellest ajast saadik arutatakse Euroopa Liidu eri liikmesriikide vahel, millist intressimäära tuleks kohaldada kahepoolsetele laenudele, mis eile kerkis isegi 400 baaspunktini ehk 4%ni. Nii ei aita me Kreekat. Kreeka peab võtma vajalikud meetmed, kuid mitte kahepoolsete laenude abil. See mehhanism ei aita tegelikult Kreekat, vaid hetkel karistab seda. On hädavajalik, et Euroopa Komisjon naaseks võimalikult kiiresti oma algse Euroopa Komisjoni väljaantava Euroopa laenu idee juurde. See tähendab automaatselt praeguste intressimääradega võrreldes madalamat määra turgudel tänu Euroopa Komisjoni ja Euroopa institutsioonide tagatisele. See on ainus viis aidata Kreeka valitsusel saavutada tema eesmärgid. Samal ajal peab Kreeka valitsus loomulikult lõpetama oma sisevõitluse. Kui Rahvusvahelise Valuutafondi sekkumisega seoses valitsevad eri seisukohad ja kui arutelud selle üle peaksid jätkuma, siis tõusevad intressimäärad automaatselt. Minu teine märkus on, et vajame praegu midagi enamat kui vaid mehhanism Kreeka või teiste riikide jaoks. Me vajame praegu julget Euroopa Komisjoni, mis esitaks majandus- ja rahareformide paketi, mida me vajame nii kiiresti kui võimalik. Me vajame paketti, mis oma ulatuslikkuselt oleks võrreldav kunagise Jacques Delors’i paketiga, kui ta ühel hetkel esitas probleemide lahendamiseks Euroopa majandus- ja rahaliidu- ehk siseturupaketi. Me vajame seda nüüd! Me vajame julget paketti. Ainult Euroopa Komisjon saab selle esitada. Ülemkogu − isegi mitte ülemkogu eesistuja − ei saa seda teha. Algatuse õigus on komisjonil ja komisjon on see, kes peab esitama tõelise paketi. Minu fraktsiooni arvates peaks see pakett koosnema kolmest põhielemendist. Esiteks Euroopa Valuutafondi asutamine, mis on absoluutselt vajalik, ja seda ideed levitas ka Saksa rahandusminister Schäuble. Meil on seda fondi stabiilsuse pakti tõhustamiseks vaja nii kiiresti kui võimalik."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan esittää kaksi huomautusta viime kuussa järjestetystä neuvoston kokouksesta. Ensimmäinen koskee Kreikkaan liittyvää järjestelmää, johon suhtaudun hyvin epäilevästi. Toivon olevani väärässä, mutta en pidä sitä toimivana siitä yksinkertaisesta syystä, että se perustuu kahdenvälisiin lainoihin eikä kyseessä ole järjestelmä – yhteisön järjestelmä – jossa Euroopan komissio myöntää yksittäisen lainan Kreikalle, kuten alun perin ajateltiin. Toinen asia, jota tarvitsemme mahdollisimman pian, on yhteisön arvopaperimarkkinoiden korkotason alentaminen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta. Tällä ei pyritä rankaisemaan suurinta valtiota eli Saksaa. On päinvastoin mahdollista luoda järjestelmä, jonka mukaan Saksa maksaa nykyistä alhaisempia korkoja, koska yhteisön arvopaperimarkkinoihin voidaan tulevaisuudessa liittää likviditeettipreemio. Asian edellyttämät tekniset keinot ovat olemassa ja niitä voidaan hyödyntää. Kolmas tarvitsemamme asia on rohkeampi 2020-strategia. Tuen täysin sitä, mitä jäsen Wortmann-Kool totesi hetki sitten voimakkaampaa hallintomenetelmää koskevasta tarpeestamme. Emme saavuta tavoitteitamme avoimen koordinointimenetelmän avulla. Tarvitsemme keppiä ja porkkanaa, kuten jäsen Wortmann-Kool asian esitti, jäsenvaltioihin mutta myös ohjaajan paikalla istuvaan komissioon nähden. Hyvät kollegat, on eräs asia, jota meidän on pohdittava: jollei neuvosto toteuta tulevina kuukausia tarvittavia toimia rohkeamman 2020-strategian edistämiseksi, mitä me voimme Euroopan parlamenttina tehdä? Voimme toimia seuraavasti: Parlamentin on tulevien viikkojen aikana hyväksyttävä laajat taloudelliset suuntaviivat ja ilmaistava niitä koskeva kantansa. No, jos neuvosto ei ole esittänyt komission tuella rohkeampaa 2020-strategiaa, katson, ettei kyseisiä laajoja taloudellisia suuntaviivoja tarvitse hyväksyä. Ensinnäkin on tehtävä rohkea ehdotus, jota pääsemme toivoakseni tarkastelemaan kesäkuussa, minkä jälkeen voimme hoitaa tehtävämme ja hyväksyä tämän rohkeamman lähestymistavan ja laajat taloudelliset suuntaviivat. Markkinoita tarkasteltaessa käy tällä hetkellä selvästi ilmi, ettei niillä uskota tähän järjestelmään. Se ei alkanut eilen vaan viikko sitten. Viime maanantaina eli viikko sitten paljastui, että Kreikan arvopaperien korkotaso oli lähes kuusi prosenttia. Se on 300 peruspistettä enemmän kuin Euroopan unionin alhaisin korkotaso eli kolme prosenttia. Koska Euroopan unionin jäsenvaltioissa keskustellaan nyt siitä, millaista korkotasoa kahdenvälisiin lainoihin olisi sovellettava, korkotaso nousi eilen 400 peruspisteeseen eli neljään prosenttiin. Tämä ei ole oikea tapa auttaa Kreikkaa. Kreikan on toteutettava tarvittavia toimia mutta ei kahdenvälisillä lainoilla. Järjestelmällä ei itse asiassa tällä hetkellä auteta Kreikkaa vaan rangaistaan sitä. Euroopan komission on ehdottomasti palattava mahdollisimman pian alkuperäiseen ajatukseen siitä, että Euroopan komissio myöntää Kreikalle yhteisön lainan. Korkotaso laskee tällöin automaattisesti markkinoilla tänään vallitsevasta tasosta Euroopan komission ja yhteisön toimielimien antaman takuun vuoksi. Tämä on ainoa tapa auttaa Kreikan hallitusta saavuttamaan tavoitteensa. Samalla Kreikan hallituksen on tietysti lopetettava sisäiset kiistansa. Mikäli Kansainvälisen valuuttarahaston osallisuudesta on eriäviä mielipiteitä ja mikäli tällaiset keskustelut jatkuvat, korkotaso nousee automaattisesti. Toinen asiani on, että tarvitsemme nyt muutakin kuin pelkkää järjestelmää Kreikkaa tai muita valtioita varten. Tarvitsemme nyt rohkeaa Euroopan komissiota, joka esittelee talous- ja rahapolitiikan uudistuksista muodostuvan paketin. Tarvitsemme niitä mahdollisimman pian. Tarvitsemme nyt pakettia, joka on yhtä merkittävä kuin taannoin Jacques Delorsin laatima paketti; hän esitteli tiettynä ajankohtana Euroopan talous- ja rahaliittoa eli sisämarkkinoita koskevan paketin ongelmien ratkaisemiseksi. Sellaista me tarvitsemme nyt. Tarvitsemme rohkeaa pakettia. Vain Euroopan komissio voi tehdä sen. Neuvosto ei voi tehdä sitä, ei edes neuvoston puheenjohtaja. Aloiteoikeus on komissiolla, jonka on nyt esiteltävä todellinen paketti. Ryhmäni katsoo, että paketin on sisällettävä kolme tärkeää tekijää. Ensimmäinen on Euroopan valuuttarahaston perustaminen, mikä on ehdottoman tarpeellista ja ajatus, jota Saksan valtiovarainministeri Schäuble myöskin ehdotti. Tarvitsemme tällaista rahastoa mahdollisimman pian voidaksemme tehostaa vakaussopimusta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais faire deux remarques à propos du Conseil du mois dernier. La première, qui concerne le dispositif que le Conseil a décidé de mettre en place pour la Grèce, suscite chez moi de sérieux doutes. J’espère me tromper, mais je ne crois pas que cela puisse fonctionner pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’un système de prêts bilatéraux et non d’un système - la solution européenne - en vertu duquel un prêt unique est accordé à la Grèce par la Commission européenne, conformément à l’idée de départ. Le deuxième élément dont nous avons besoin au plus tôt, c’est que le marché obligataire européen abaisse ses taux d’intérêts pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ce n’est pas une sanction pour le pays le plus grand, l’Allemagne. Au contraire, vous pourrez avoir à l’avenir un système dans lequel l’Allemagne paiera des taux d’intérêts moins élevés qu’aujourd’hui parce que nous pourrons avoir une prime de liquidité associée au marché obligataire européen. Les moyens techniques de le réaliser existent et peuvent être rendus applicables. Le troisième élément dont nous avons besoin, c’est d’une stratégie 2020 plus audacieuse. J’appuie totalement ce que M Wortmann-Kool a dit, il y a quelques instants, à propos de la nécessité pour nous d’avoir une méthode de gouvernance plus forte. Ce n’est pas en utilisant la méthode de coopération ouverte que nous réaliserons nos objectifs. Ce dont nous avons besoin, c’est de la méthode de la carotte et du bâton, comme l’a dit M Wortmann-Kool, avec aux commandes non seulement les États membres, mais aussi la Commission. Chers collègues, nous devons réfléchir à une chose: si, dans les mois qui viennent, le Conseil ne fait pas ce qu’il faut dans le sens d’une stratégie 2020 plus audacieuse, que pourrons-nous faire alors en tant que députés du Parlement européen? Voici ce que nous pouvons faire: dans les semaines à venir, le Parlement devra donner son adhésion aux grandes orientations des politiques économiques et formuler un avis les concernant. Eh bien, si le Conseil, appuyé par la Commission, ne formule pas de stratégie 2020 plus ambitieuse, je ne vois alors aucune nécessité d’approuver ces grandes orientations économiques. Avant toutes choses, il doit y avoir une proposition ambitieuse qui, je l’espère, sera sur la table en juin, et alors nous pourrons faire notre travail et approuver cette approche ambitieuse ainsi que les grandes orientations économiques. Si vous regardez les marchés, il est plus qu’évident qu’en ce moment ils ne croient pas à ce système. Cela ne date pas d’hier, mais d’il y a maintenant une semaine. Lundi dernier en huit, il y avait déjà un problème concernant des obligations grecques fixées à un taux d’intérêts de près de 6 %. Soit 300 points de base au-dessus du taux d’intérêts le plus bas de l’Union européenne, qui est de 3 %. Depuis lors, il y a maintenant un débat à l’intérieur de l’Union européenne entre plusieurs États membres pour savoir quel devrait être le taux d’intérêts applicable aux prêts bilatéraux, qui se sont même élevés hier à 400 points de base, ce qui représente 4 %. Ce n’est pas la bonne façon d’aider la Grèce. La Grèce doit prendre des mesures qui sont nécessaires, mais sans prêts bilatéraux. En fait, ce dispositif n’aide pas la Grèce, il est au contraire en train de la pénaliser. Il est absolument nécessaire que la Commission européenne revienne le plus tôt possible à son idée initiale de prêt européen émis par la Commission européenne. Les taux d’intérêts seront alors automatiquement plus bas que ceux aujourd’hui en vigueur sur les marchés, parce qu’il y aura cette garantie que représentent la Commission européenne et les institutions européennes. C’est l’unique façon d’aider le gouvernement grec à atteindre ses objectifs. Cependant, le gouvernement grec doit bien entendu mettre un terme à ses luttes intestines. S’il existe des points de vue différents concernant l’intervention du Fonds monétaire international, et si de telles discussions devaient se poursuivre, les taux d’intérêts augmenteraient alors automatiquement. Ma deuxième observation, c’est que ce dont nous avons besoin maintenant, c’est plus qu’un dispositif pour la Grèce ou pour d’autres pays. Ce qu’il nous faut à présent, c’est une Commission européenne courageuse qui formule un paquet de réformes économiques et monétaires, et ce le plus rapidement possible. Ce qu’il nous faut à présent, c’est un paquet de l’ampleur de celui dont avions bénéficié par le passé grâce à Jacques Delors qui, à un moment donné, avait formulé le paquet de l’Union économique et monétaire, c’est-à-dire le marché intérieur, pour résoudre nos problèmes. C’est de cela dont nous avons besoin maintenant. Nous avons besoin d’un paquet de mesures courageux. Seule la Commission européenne peut le réaliser. Le Conseil ne peut pas le faire, pas même le président du Conseil. C’est la Commission qui dispose du droit d’initiative, et c’est à la Commission de formuler à présent un paquet de mesures véritable. Mon groupe estime que trois éléments essentiels sont nécessaires dans ce paquet de mesures. Le premier concerne la création d’un Fonds monétaire européen, qui est absolument indispensable et qui était une idée également lancée par M. Schäuble, le ministre allemand des finances. Nous avons besoin de ce fonds le plus vite possible, afin d’augmenter l’efficacité du pacte de stabilité."@fr8
"Elnök úr! Két észrevételt szeretnék tenni a Tanács múlt hónapi ülésével kapcsolatban. Ez első azt a mechanizmust érinti, amelyet a Tanács Görögország esetében választott, és amellyel kapcsolatban komoly aggályaim vannak. Remélem, tévedek, de úgy gondolom, hogy azon egyszerű oknál fogva nem működhet, hogy a bilaterális kölcsönök rendszerének felel meg, nem pedig egy olyan rendszernek – európai megoldásnak –, amelynek keretében az Európai Bizottság az eredeti elképzelés szerint egyszeri kölcsönt nyújt Görögországnak. A másik dolog, amire a lehető leghamarabb szükségünk van, az az, hogy az európai kötvénypiacon, az Európai Unión belül minden országban csökkenjen a kamatláb. Ez nem jelent büntetést a legnagyobb ország, Németország számára. Éppen ellenkezőleg, létrejöhet egy olyan rendszer, amelyben Németország a mainál alacsonyabb kamatokat fizet, mert a jövőben az európai kötvénypiachoz kapcsolódóan kialakíthatjuk a likviditási prémiumot. Ennek megvannak a technikai feltételei, és alkalmazhatóvá tehető. A harmadik, amire szükségünk van, egy merészebb 2020-as stratégia. Teljes mértékben támogatom, amit Wortmann-Kool asszony mondott az előbb arról, hogy határozottabb irányítási módszerre van szükség. Nem a nyitott koordinációs módszerrel fogjuk elérni céljainkat. A büntetések és jutalmazások módszerére van szükség, ahogy Wortmann-Kool asszony fogalmazott, ahol a vezetőfülkében a tagállamokon kívül a Bizottság is helyet foglal. Kedves kollégák, el kell gondolkodnunk valamin: ha az elkövetkező hónapokban a Tanács nem teszi meg a szükséges lépéseket egy bátrabb Európa 2020 stratégia tekintetében, mit tehetünk mi az Európai Parlamentben? A következőket tehetjük: a következő hetekben a Parlamentnek meg kell állapodnia az átfogó gazdasági iránymutatásokban, és véleményt kell nyilvánítania ezekről. Nos, amennyiben a Tanács a Bizottság támogatásával nem terjesztett elő egy merészebb 2020-as stratégiát, úgy gondolom, nincs szükség az átfogó gazdasági iránymutatások jóváhagyására. Mindenekelőtt egy bátor javaslatot kell benyújtani, amire reményeim szerint júniusban sor kerül, aztán tesszük a dolgunkat és jóváhagyjuk ezt a merészebb megközelítést és az átfogó gazdasági iránymutatásokat. Ha megnézzük a piacokat, pillanatnyilag teljesen nyilvánvaló, hogy nem bíznak ebben a rendszerben. Ez nem tegnap kezdődött, hanem egy héttel ezelőtt. Múlt hétfőn – egy hete – már probléma volt tapasztalható a görög kötvények körül, amelyek esetében a kamatláb megközelítette a 6%-ot. Ez 300 bázisponttal magasabb, mint a legalacsonyabb kamatláb, azaz 3%, az Európai Unióban. Azóta az Európai Unióban a különböző tagállamok arról vitáznak, hogy a bilaterális kölcsönökre milyen kamatlábat kell alkalmazni, ami tegnap éppen 400 bázispontra, azaz 4%-ra emelkedett. Így nem lehet Görögországon segíteni. Görögországnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, de nem a bilaterális kölcsönök révén. Jelen pillanatban ez a mechanizmus valójában nem segítséget nyújt Görögországnak, hanem büntetést jelent. Elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minél gyorsabban visszatérjen az európai kölcsön nyújtásával kapcsolatos eredeti elképzeléséhez. Akkor majd automatikusan alacsonyabb lesz a kamatláb, mint most a piacokon, mert az Európai Bizottság és az európai intézmények garanciát jelentenek. Csak ilyen módon lehet segíteni a görög kormánynak céljai elérésében. Ugyanakkor a görög kormánynak természetesen véget kell vetnie belső viszályoknak. Ha eltérőek az álláspontok a Nemzetközi Valutaalap beavatkozását illetően, és amennyiben ezek a viták folytatódnak, a kamatláb automatikusan növekedni fog. Második észrevételem azzal kapcsolatos, hogy most többre van szükségünk a Görögországra vagy más országokra vonatkozó mechanizmusnál. Most arra van szükségünk, hogy az Európai Bizottság bátran álljon elő egy gazdasági és monetáris reformcsomaggal, mégpedig minél előbb. Egy olyan jelentőségű csomagra van szükségünk, mint amilyet korábban Jacques Delors terjesztett elő, aki a problémák megoldása érdekében egy adott pillanatban az európai gazdasági és monetáris unióra, illetve a belső piacra vonatkozó csomaggal állt elő. Erre van most szükségünk. Egy merész csomagra. Csak az Európai Bizottság tudja megtenni ezt. A Tanács nem – még a Tanács elnöke sem. A Bizottság rendelkezik kezdeményezési joggal, és a Bizottságnak kell most előállnia egy valódi csomaggal. Képviselőcsoportom úgy gondolja, hogy a csomagnak három fő elemet kell tartalmaznia. Az első az Európai Valutaalap létrehozása, ami feltétlenül szükséges, és ezt az elképzelést a német pénzügyminiszter, Schäuble úr is felvetette már. Erre az alapra minél hamarabb szükségünk van a stabilitási paktum hatékonyságának növelése érdekében."@hu11
"Signor Presidente, vorrei fare due osservazioni sul Consiglio del mese scorso. La prima riguarda il meccanismo per la Grecia su cui ha deliberato il Consiglio e sul quale nutro profondi dubbi. Spero di sbagliarmi, ma non credo che possa funzionare per la semplice ragione che si tratta di un programma di prestiti bilaterali e non di un sistema – una soluzione europea – in base al quale la Commissione europea eroga un unico credito alla Grecia, che era l’idea iniziale. La seconda cosa che ci serve il prima possibile è un ridimensionamento dei tassi di interesse del mercato obbligazionario europeo per tutti i paesi dell’Unione europea. Non si tratta di una punizione ai danni del paese più grande, la Germania. Al contrario, si può concepire un sistema nel quale la Germania corrisponda tassi di interesse più bassi di quelli odierni, in quanto in futuro potremmo avere un premio di liquidità associato al mercato obbligazionario europeo. I mezzi tecnici per la realizzazione di tale sistema esistono e possono essere resi applicabili. La terza cosa di cui abbiamo bisogno è una strategia per il 2020 più coraggiosa. Convengo pienamente con quanto testé affermato dall’onorevole Wortmann-Kool sul fatto che ci occorre un metodo di governance più rigoroso. Non realizzeremo certo i nostri obiettivi con il metodo aperto di coordinamento. Ci occorre invece un metodo che preveda bastoni e carote, per usare le parole dell’onorevole Wortmann-Kool, alla cui guida siedano non solo gli Stati membri, ma anche la Commissione. Onorevoli colleghi, dobbiamo fare una riflessione: se nei prossimi mesi il Consiglio non farà quanto necessario in termini di una strategia per il 2020 più coraggiosa, che cosa possiamo fare noi come Parlamento europeo? Possiamo fare quanto segue: nelle prossime settimane il Parlamento deve approvare gli orientamenti economici generali ed esprimere un parere in proposito. Ebbene, se il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, non avrà presentato una strategia per il 2020 più ambiziosa, non vedo alcuna necessità di approvare tali orientamenti economici generali. Prima di tutto serve una proposta coraggiosa, che spero di poter vedere sul tavolo a giugno, e poi potremo fare ciò che ci compete e approvare questo approccio più ambizioso e gli orientamenti economici generali. Guardando i mercati, ci si accorge subito che al momento non nutrono fiducia nel sistema. Il tutto non ha avuto inizio ieri, bensì una settimana fa. Lunedì scorso – una settimana fa – circolava già voce che alle obbligazioni greche era associato un tasso di interesse di quasi il 6 per cento, vale a dire 300 punti base più elevato del tasso di interesse più basso dell’Unione europea, che è pari al 3 per cento. Poiché al momento in seno all’Unione europea è in corso una discussione tra diversi Stati membri su quale debba essere il tasso di interesse applicabile ai prestiti bilaterali, ieri il tasso in questione è addirittura salito a 400 punti base, vale a dire il 4 per cento. Non è il modo giusto per aiutare la Grecia. La Grecia deve adottare le misure necessarie, ma non con i prestiti bilaterali. Tale meccanismo di fatto non aiuta la Grecia, bensì la punisce. E’ essenziale che la Commissione europea riprenda il prima possibile la sua idea iniziale di un prestito europeo erogato dalla Commissione europea. In quel caso si avrebbero automaticamente dei tassi di interesse più bassi di quelli praticati sul mercato odierno, in quanto ci sarebbe la garanzia della Commissione europea e delle istituzioni europee. E’ l’unico modo per aiutare il governo greco a conseguire i suoi obiettivi. Al contempo, il governo greco deve naturalmente porre fine ai suoi conflitti interni. Se vi sono divergenze di opinione riguardo l’intervento del Fondo monetario internazionale, e qualora tale discussione dovesse protrarsi, anche i tassi di interesse salirebbero automaticamente. Il mio secondo punto è che oggi ci serve molto più di un semplice meccanismo per la Grecia o per altri paesi. In questo momento ci occorre una Commissione europea coraggiosa che proponga un pacchetto di riforme economiche e monetarie, e il prima possibile. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è un pacchetto dell’entità di quello erogato in passato da Jacques Delors, che a un certo punto aveva proposto un pacchetto dell’Unione europea economica e monetaria, o del mercato interno, per risolvere i problemi. E’ questo che ci serve adesso. Ci occorre un pacchetto coraggioso. Solo la Commissione europea può farlo. Il Consiglio non può – e nemmeno il presidente del Consiglio. E’ la Commissione che ha il diritto di iniziativa, ed è la Commissione che deve ora proporre un pacchetto vero e proprio. Il mio gruppo ritiene che in quel pacchetto sia necessario inserire tre elementi principali. Il primo è la creazione di un Fondo monetario europeo, che è assolutamente necessario e che è stata una proposta ventilata anche dal ministro delle Finanze tedesco Schäuble. Quel fondo ci occorre quanto prima, al fine di aumentare l’efficacia del Patto di stabilità."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pateikti dvi pastabas dėl praėjusiojo mėnesio Tarybos susitikimo. Pirmoji pastaba susijusi su sistema, kurią Taryba nusprendė taikyti Graikijai ir kuria aš labai abejoju. Tikiuosi, kad klystu, bet nemanau, kad ji gali veikti tik todėl, kad tai dvišalių paskolų sistema, o ne europiniu sprendimu nustatyta sistema, pagal kurią Europos Komisija suteiktų vieną bendrą paskolą, kaip buvo siūlyta iš pradžių. Antras dalykas, kurio mums reikia kuo greičiau – kad Europos obligacijų rinkoje sumažėtų palūkanų normos visoms Europos Sąjungos šalims. Tuo didžiausios šalies, Vokietijos, padėtis nebloginama. Priešingai, galime turėti sistemą, pagal kurią Vokietija mokės mažesnes palūkanas negu šiandien, nes Europos obligacijų rinkoje ateityje gali būti taikoma likvidumo priemoka. Techninės priemonės tai padaryti egzistuoja ir gali būti taikomos. Trečias dalykas, kurio mums reikia – drąsesnė 2020 m. strategija. Visiškai pritariu C. Wortmann-Kool neseniai pasakytiems žodžiams apie tai, kad mums reikia griežtesnio valdymo metodo. Savo tikslus įgyvendinsime ne atviru koordinavimo metodu. Mums reikia „bizūno ir meduolio“ metodo, kaip jį pavadino C. Wortmann-Kool, kurį taikant dalyvautų ne tik valstybės narės, bet ir vadovaujamą vaidmenį atliekanti Komisija. Kolegos, turime ką nors sugalvoti: Jeigu Taryba ateinančiais mėnesiais nepadarys to, ko reikia drąsesnei 2020 m. strategijai įgyvendinti, ką galime padaryti mes, Europos Parlamentas? O mes galime padaryti tai: ateinančiomis savaitėmis Parlamentas turi pritarti bendrosioms ekonominės politikos gairėms ir apie jas pateikti nuomonę. Taigi, jeigu Taryba, padedama Komisijos, nepateiks drąsesnės 2020 m. strategijos, nematau reikalo tvirtinti šių bendrųjų ekonominės politikos gairių. Pirmiausia turi būti pateiktas drąsus pasiūlymas, o jis, tikiuosi, bus pateiktas birželio mėn. ir tada galėsime atlikti savo darbą ir patvirtinti šią drąsesnę koncepciją, taip pat bendrąsias ekonominės politikos gaires. Įvertinus rinkas šiuo metu labai akivaizdu, kad jos šia sistema netiki. Tai prasidėjo ne vakar, o jau prieš savaitę. Praėjusį pirmadienį, maždaug prieš savaitę, dėl Graikijos obligacijų, kurių palūkanų norma buvo beveik 6 proc., jau kilo problemų. Tai 300 bazinių punktų daugiau negu mažiausia palūkanų norma Europos Sąjungoje, kuri yra 3 proc. Kadangi dabar Europos Sąjungoje įvairios valstybės narės diskutuoja apie tai, kokia palūkanų norma turėtų būti taikoma dvišalėms paskoloms, ši palūkanų norma vakar pakilo net iki 400 bazinių punktų – 4 proc. Tai nėra būdas padėti Graikijai. Graikija turi imtis reikiamų priemonių, bet ne su dvišalėmis paskolomis. Ši priemonė iš tikrųjų ne padeda Graikijai, o stumia ją į blogesnę padėtį. Absoliučiai būtina, kad Europos Komisija kuo greičiau sugrįžtų prie pradinės idėjos – suteikti europinę paskolą, kurios teikėja būtų Europos Komisija. Tada palūkanų norma savaime taps mažesnė negu šiandien rinkose, nes bus suteikta ši Europos Komisijos ir Europos institucijų garantija. Tai vienintelis būdas padėti Graikijos vyriausybei pasiekti savo tikslinius rodiklius. Be abejo, kartu Graikijos vyriausybė turi sustabdyti savo vidaus kovas. Jeigu skiriasi požiūriai į Tarptautinio valiutos fondo intervenciją ir jeigu šios diskusijos tęsis toliau, palūkanų normos irgi savaime kils. Antras dalykas, ką noriu pasakyti – dabar mums reikia ne vien Graikijai ar kitoms šalims skirtos sistemos. Dabar mums reikia drąsios Europos Komisijos, kuri pateiktų ekonomikos ir pinigų reformų paketą, ir šio paketo mums reikia kuo greičiau. Dabar mums reikia tokio masto paketo, kurį praeityje pateikė Jacques Delors, kuris tam tikru momentu problemoms išspręsti pateikė Europos ekonominės ir pinigų sąjungos, arba vidaus rinkos, paketą. Mums to reikia dabar. Mums reikia drąsaus paketo. Tai gali padaryti tik Europos Komisija. Taryba – net ir Tarybos pirmininkas – to negali padaryti. Būtent Komisija turi iniciatyvos teisę ir būtent Komisija dabar turi pateikti tikrą paketą. Mano frakcija mano, kad šiame pakete reikia trijų elementų. Pirmasis – sukurti Europos valiutos fondą, kuris būtinai reikalingas ir kurio idėją paskleidė Vokietijos finansų ministras W. Schäuble. To fondo mums reikia kuo greičiau, kad būtų padidintas Stabilumo pakto veiksmingumas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man ir divi komentāri par Padomes pagājušā mēneša sanāksmi. Pirmais attiecas uz mehānismu, ko Padome paredzējusi Grieķijai un par ko mani māc nopietnas bažas. Ceru, ka man nav taisnība, bet es nedomāju, kas šis mehānisms darbosies, jo tā ir divpusēju aizdevumu sistēma, nevis sistēma — Eiropas risinājums —, saskaņā ar kuru Eiropas Komisija Grieķijai izsniedz vienu aizdevumu, kā tas sākotnēji bija paredzēts. Otrkārt, mums pēc iespējas ātrāk ir vajadzīgs, lai Eiropas obligāciju tirgus pazemina likmes visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas nav sods lielākajai valstij Vācijai. Gluži pretēji — jums būs pieejama sistēma, saskaņā ar kuru Vācija maksās zemākas procentu likmes nekā pašreiz, jo nākotnē Eiropas obligāciju tirgum tā nodrošinās likviditātes pievienoto vērtību. Mums ir pieejami tehniskie līdzekļi un tos var izmantot. Trešā lieta, kas mums ir vajadzīga, ir drosmīgāka stratēģija „Eiropa 2020”. Es pilnīgi atbalstu kundzes nupat sacīto par to, ka mums vajadzīga spēcīgāka pārvaldības metode. Ne jau ar atklāto koordinācijas metodi mēs sasniegsim mūsu mērķus. Mums vajadzīga draudu un pielabināšanas metode, kā norādīja kundze, kad vadību nodrošina ne tikai dalībvalstis, bet arī Komisija. Kolēģi, mums kaut kas jāapdomā: ja Padome nākamo mēnešu laikā neizdara to, kas nepieciešams, lai nodrošinātu drosmīgāku stratēģiju „Eiropa 2020”, ko mēs kā Eiropas Parlaments varam darīt? Mēs varam darīt, lūk, ko: nākamo nedēļu laikā Parlamentam ir jāvienojas par plašām ekonomikas pamatnostādnēm un jāsniedz par tām atzinums. Un, ja Padome ar Komisijas atbalstu izvirzīs plašāku stratēģiju „Eiropa 2020”, neredzu iemeslu apstiprināt šīs plašākās ekonomikas pamatnostādnes. Pirmkārt, jāizvirza drosmīgs priekšlikums, kas, es ceru, mūs sasniegs jūnijā, un tad mums jāpadara mūsu darbs un jāapstiprina šī drosmīgākā pieeja un plašās ekonomikas pamatnostādnes. Ja aplūkojam situāciju tirgos, pašlaik ir skaidri redzams, ka tie netic šai sistēmai. Tas nesākās vakar, bet gan pirms nedēļas. Pagājušajā pirmdienā — pirms vienas nedēļas — jau sākās problēma saistībā ar Grieķijas obligācijām, kuru procentu likme bija gandrīz 6 %. Tas ir par 300 bāzes punktiem augstāk par zemāko procentu likmi Eiropas Savienībā, kas ir 3 %. Tā kā pašlaik dažādas Eiropas Savienības dalībvalstis diskutē par to, kādai jābūt procentu likmei, ko piemēro divpusējiem aizdevumiem, šī likme vakar palielinājās līdz 400 bāzes punktiem, kas ir 4 %. Tas nav veids, kā palīdzēt Grieķijai. Grieķijai jāveic vajadzīgie pasākumi, nevis jāsaņem divpusēji aizdevumi. Šis mehānisms patiesībā Grieķijai nepalīdz, bet to pašlaik soda. Ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Komisija pēc iespējas ātrāk atgrieztos pie sākotnējās idejas par Eiropas aizdevumu, ko piešķirtu Eiropas Komisija. Tas automātiski pazeminās procentu likmes, kas būs zemākas par tām, kādas šodien pieejamas tirgū, jo pastāvēs šī Eiropas Komisijas un Eiropas iestāžu garantija. Tas ir vienīgais veids, kā palīdzēt Grieķijas valdībai sasniegt tās mērķus. Tomēr Grieķijas valdībai, protams, jāpārtrauc tās iekšējās cīņas. Ja pastāvēs atšķirīgi viedokļi par Starptautiskā Valūtas fonda iejaukšanos un ja šādas diskusijas turpināsies, procentu likmes automātiski palielināsies. Man otrs komentārs ir tāds, ka šobrīd mums vajadzīgs kas vairāk nekā tikai mehānisms Grieķijai vai citām valstīm. Mums ir vajadzīga drosmīga Eiropas Komisija, kas iesniedz ekonomikas reformu un monetāro reformu paketi, un mums šī pakete ir vajadzīga pēc iespējas ātrāk. Mums ir vajadzīga nozīmīga pakete, kādu iepriekš piedāvāja kurš konkrētā brīdī ierosināja Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības paketi vai iekšējā tirgus paketi, lai risinātu problēmas. Mums tas vajadzīgs tagad. Mums vajadzīga drosmīga pakete. Tikai Eiropas Komisija var to sagatavot. Padome to nevar sagatavot, pat ne Padomes priekšsēdētājs. Komisijai ir tiesības uzņemties iniciatīvu, un Komisijai jāizstrādā reāla pakete. Man grupa uzskata, ka šajā paketē jāiekļauj trīs galvenie elementi. Pirmkārt, Eiropas Valūtas fonda izveidošana, kas ir absolūti nepieciešama un ko ierosināja Vācijas finanšu ministrs kungs. Mums šis fonds ir vajadzīgs pēc iespējas ātrāk, lai palielinātu Stabilitātes pakta efektivitāti."@lv13
"Mr President, I would like to make two remarks on last month’s Council. The first concerns the mechanism which the Council decided on for Greece and about which I have serious doubts. I hope that I am wrong, but I do not think that it can work for the simple reason that it is a system of bilateral loans and not a system – a European solution – under which a single loan is made by the European Commission to Greece, which was the initial idea. The second thing we need, as soon as possible, is for the European bond market to lower interest rates for all the countries in the European Union. That is not a punishment for the biggest country, Germany. On the contrary, you can have a system in which Germany pays lower interest rates than today because we can have a liquidity premium attached to the European bond market in the future. The technical means to do this exist and can be made applicable. The third thing we need is a bolder 2020 Strategy. I fully support what Mrs Wortmann-Kool said a few moments ago about our needing a stronger governance method. It is not through the open coordination method that we will fulfil our goals. What we need is a method with sticks and carrots, as Mrs Wortmann-Kool put it, with not only the Member States, but also the Commission, in the driver’s seat. Colleagues, we have to think about something: if the Council does not in the coming months do what is necessary in terms of a bolder 2020 Strategy, then what can we as the European Parliament do? What we can do is: in the coming weeks Parliament has to agree to the broad economic guidelines and to give an opinion on them. Well, if the Council has not come forward, supported by the Commission, with a bolder 2020 Strategy, then I see no need to approve those broad economic guidelines. First of all, there must be a bold proposal, which I hope will be on the table in June, and then we can do our job and approve this bolder approach and the broad economic guidelines. If you look at the markets, it is very apparent at the moment that they do not believe in this system. This did not start yesterday, but a week ago now. Last Monday – one week ago – there was already an issue surrounding Greek bonds being at an interest rate of nearly 6%. That is 300 base points higher than the lowest interest rate in the European Union, which is 3%. Since there is now a discussion inside the European Union between different Member States about what the interest rate applicable to the bilateral loans should be, that even increased yesterday to 400 base points, which is 4%. That is not the way to help Greece. Greece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans. That mechanism is not in fact helping Greece, but punishing it at the moment. It is absolutely necessary that the European Commission return as fast as possible to its initial idea of a European loan, issued by the European Commission. Then you will automatically have lower interest rates than those on the markets today, because there will be this guarantee from the European Commission and the European institutions. That is the only way to help the Greek Government achieve its targets. At the same time, the Greek Government naturally has to stop its internal struggles. If there are differing points of view with regard to intervention by the International Monetary Fund, and should such discussions continue, then interest rates will also automatically increase. My second point is that what we need now is more than merely a mechanism for Greece or other countries. What we need now is a courageous European Commission coming forward with a package of economic reforms and monetary reforms, and we need those as fast as possible. What we need now is a package of the magnitude which we had in the past from Jacques Delors, who at a certain moment came forward with a package of European economic and monetary union, or the internal market, to solve the problems. We need that now. We need a courageous package. Only the European Commission can do this. The Council cannot do it – not even the President of the Council. It is the Commission which has the right of initiative, and it is the Commission who must now come forward with a real package. My group feels that three main elements are needed in that package. The first is the creation of a European Monetary Fund, which is absolutely necessary and was an idea also floated by Mr Schäuble, the German Minister for Finance. We need that fund as fast as possible, in order to increase the effectiveness of the Stability Pact."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag twee opmerkingen maken over de bijeenkomst van de Raad van de afgelopen maand. De eerste opmerking heeft betrekking op het mechanisme waarover de Raad overeenstemming heeft bereikt met het oog op de situatie in Griekenland. Ik heb ernstige twijfels over dat mechanisme. Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar ik geloof niet dat dit mechanisme werkt, vanwege de eenvoudige reden dat het om een systeem van bilaterale leningen gaat. Het is geen systeem – en dus ook geen Europese oplossing – op basis waarvan de Commissie één enkele lening aan Griekenland kan verstrekken en dat was toch het oorspronkelijke idee. Het tweede element dat wij in alle landen van de Europese Unie zo snel mogelijk nodig hebben, is een verlaging van de rentetarieven op de Europese obligatiemarkten. Dat is overigens geen strafmaatregel voor het grootste land, Duitsland. Integendeel, er is een systeem denkbaar waarin Duitsland minder rente betaalt dan op dit moment, omdat wij in de toekomst een liquiditeitspremie aan de Europese obligatiemarkt kunnen koppelen. Het technische middel om dat te doen, bestaat al en kan toegepast worden. Het derde element dat wij nodig hebben is een stoutmoediger 2020-strategie. Ik ben het volledig eens met wat mevrouw Wortmann-Kool zojuist heeft gezegd over het feit dat wij een betere governance-methode nodig hebben. Op basis van de open coördinatiemethode zullen wij onze doelstellingen niet verwezenlijken. Wat wij nodig hebben, is een methode met positieve stimulansen en sancties, om de woorden van mevrouw Wortmann-Kool te gebruiken, waarbij niet alleen de lidstaten, maar ook de Commissie het voortouw nemen. Geachte collega’s, wij mogen één ding niet uit het oog verliezen: indien de Raad in de komende maanden niet datgene doet wat nodig is met het oog op een stoutmoedigere 2020-strategie, moeten wij ons afvragen wat wij als Europees Parlement kunnen doen. Wat wij in ieder geval kunnen doen, is het volgende: in de komende weken dient het Parlement overeenstemming te bereiken over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en dient het hierover een advies af te geven. Als de Raad niet, met steun van de Commissie, met een voorstel komt voor een stoutmoedigere 2020-strategie, dan zie ik geen noodzaak om die globale richtsnoeren goed te keuren. Allereerst dient er een gedurfd voorstel te komen en ik hoop dat dit in juni op tafel ligt. Daarna kunnen wij aan de slag en kunnen wij die stoutmoedigere aanpak en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid goedkeuren. Als we naar de markten kijken, blijkt heel duidelijk dat zij op dit moment geen vertrouwen in dit systeem hebben. Dat is niet pas gisteren begonnen, maar al een week geleden. Afgelopen maandag – dat is één week geleden – was er al de kwestie rondom de Griekse obligaties omdat die een rente van 6 procent noteerden. Dat is 300 basispunten hoger dan de laagste rentevoet in de Europese Unie, te weten 3 procent. Aangezien er nu binnen de Europese Unie een discussie gaande is tussen verschillende lidstaten over de hoogte van de rente voor die bilaterale leningen, is het niveau van die laagste rentevoet gisteren zelfs tot 400 basispunten gestegen, hetgeen overeenkomt met 4 procent. Dit is niet de goede manier om Griekenland te helpen. Griekenland moet inderdaad de noodzakelijke maatregelen nemen, maar niet met bilaterale leningen. Door een dergelijk mechanisme wordt Griekenland op dit moment niet geholpen, maar juist gestraft. Het is absoluut noodzakelijk dat de Europese Commissie zo snel mogelijk terugkeert naar het oorspronkelijke idee van een Europese lening die door de Europese Commissie wordt verstrekt. Dan worden de rentes automatisch lager dan de rentepercentages die thans op de markt gehanteerd worden, aangezien er dan sprake is van een garantie van de Europese Commissie en van de Europese instellingen. Dat is de enige manier waarop de Griekse regering geholpen kan worden haar doelstellingen te realiseren. Tegelijkertijd dient de Griekse regering uiteraard te stoppen met de interne twisten. Als er meningsverschillen bestaan met betrekking tot de interventie door het Internationaal Monetair Fonds en als die discussies voortgezet worden, zullen de rentetarieven automatisch ook stijgen. Mijn tweede punt is dat wij op dit moment meer nodig hebben dan alleen maar een mechanisme voor Griekenland of voor andere landen. Wat wij nu nodig hebben, is een moedige Europese Commissie die met voorstellen komt voor een pakket economische en monetaire hervormingen en wel zo snel mogelijk. Wat wij nu nodig hebben, is een pakket in een omvang die vergelijkbaar is met het pakket ten tijde van Jacques Delors. Hij kwam op een gegeven moment met een voorstel voor een pakket voor een Europese economische en monetaire unie c.q. de interne markt om de toenmalige problemen op te lossen. Iets dergelijks hebben wij nu ook nodig. Wij hebben een gedurfd pakket nodig. Alleen de Europese Commissie kan daarvoor zorgen. De Raad is daartoe niet in staat, zelfs niet de voorzitter van de Raad. De Commissie heeft het initiatiefrecht en daarom is het aan de Commissie om een concreet pakket te presenteren. Mijn fractie is van mening dat dit pakket in ieder geval uit drie hoofdelementen dient te bestaan. Het eerste element is de oprichting van een Europees Monetair Fonds. Dat is absoluut noodzakelijk en dit idee is ook geopperd door de heer Schäuble, de Duitse minister van Financiën. Wij hebben dat Fonds zo snel mogelijk nodig om de effectiviteit van het Stabiliteitspact te vergroten."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym poczynić dwie uwagi na temat Rady, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu. Pierwsza z nich dotyczy mechanizmu uzgodnionego przez Radę na rzecz Grecji, co do którego mam poważne wątpliwości. Mam nadzieję, że się mylę, ale nie sądzę, by mechanizm mógł zadziałać z tego prostego powodu, iż jest to system pożyczek dwustronnych, a nie system – rozwiązanie na szczeblu europejskim – w którym, zgodnie z początkowym pomysłem, Komisja Europejska udzielałaby Grecji pojedynczej pożyczki. Drugim potrzebnym, również jak najszybciej, elementem jest obniżenie przez europejski rynek obligacji stóp procentowych dla wszystkich państw w Unii Europejskiej. To nie jest kara dla największego kraju, czyli dla Niemiec. Wręcz przeciwnie, może powstać system, w którym Niemcy będą wypłacać niższe niż obecnie stopy procentowe, ponieważ w przyszłości europejski rynek obligacji może być powiązany z ceną płynności. Instrumenty techniczne niezbędne do realizacji tego celu są dostępne i można je zastosować. Trzecim niezbędnym elementem jest odważniejsza strategia „UE 2020”. Całkowicie popieram to, co powiedziała przed chwilą pani poseł Wortmann-Kool w kwestii potrzeby przyjęcia bardziej zdecydowanej metody zarządzania. Nie zrealizujemy naszych celów poprzez otwartą metodę koordynacji. Potrzebujemy metody kija i marchewki, jak ujęła to pani Wortmann-Kool, w której za sterem zasiadają nie tylko państwa członkowskie, ale także Komisja. Koleżanki i koledzy! Musimy się zastanowić nad pewną kwestią: co my jako Parlament Europejski możemy zrobić, jeśli w nadchodzących miesiącach Rada nie podejmie niezbędnych działań w odniesieniu do zbudowania odważniejszej strategii „UE 2020”? Możemy zrobić, co następuje: Parlament w najbliższych tygodniach ma uzgodnić szeroko zakrojone wytyczne gospodarcze i wydać w odniesieniu do nich opinię. Cóż, skoro Rada, przy wsparciu ze strony Komisji, nie zaproponowała odważniejszej strategii „UE 2020”, to nie widzę potrzeby wyrażenia zgody na te wytyczne gospodarcze. Przede wszystkim, najpierw potrzebny jest śmiały wniosek, który – mam nadzieję – zostanie przedłożony w czerwcu, a następnie możemy wykonać nasze zadanie i przyjąć odważniejsze stanowisko oraz szeroko zakrojone wytyczne gospodarcze. Wystarczy spojrzeć na rynki, by wyraźnie zauważyć, że nie wierzą w ten system. Ta sytuacja nie zaczęła się wczoraj, ale już tydzień temu. W ubiegły poniedziałek – tydzień temu – pojawiła się kwestia dotycząca greckich obligacji, mających stopę procentową równą blisko 6 %. To o 300 punktów bazowych więcej niż najniższa stopa procentowa w Unii Europejskiej, wynosząca 3 %. Jako że obecnie toczy się dyskusja pomiędzy różnymi państwami członkowskimi UE dotycząca wysokości stopy procentowej mającej zastosowanie do pożyczek dwustronnych, wczoraj różnica wzrosła do 400 punktów bazowych i wynosi 4 %. To nie jest dobry sposób, by pomóc Grecji. Grecja musi wprowadzić niezbędne instrumenty, ale nie przy użyciu pożyczek dwustronnych. W rzeczywistości przedmiotowy mechanizm nie pomaga Grecji, ale ją dodatkowo karze. Komisja Europejska musi bezwzględnie jak najszybciej powrócić do początkowej koncepcji pożyczki europejskiej, udzielanej przez Komisję Europejską. Wtedy automatycznie, dzięki gwarancji Komisji Europejskiej i instytucji europejskich, stopy procentowe będą mniejsze niż stopy występujące dziś na rynku. Tylko w ten sposób można pomóc rządowi greckiemu w osiągnięciu jego celów. Równocześnie rząd grecki musi oczywiście zakończyć wewnętrzne spory. Stopy procentowe będą automatycznie rosły, jeśli wystąpią różnice poglądów w odniesieniu do interwencji ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jeśli rząd będzie kontynuował dyskusje na ten temat. Moja druga uwaga dotyczy tego, że obecnie potrzebujemy czegoś więcej niż tylko mechanizmu na rzecz Grecji lub innych państw. Teraz potrzebujemy odważnej Komisji Europejskiej, która przedstawi pakiet reform gospodarczych i walutowych. Potrzebujemy takiego pakietu najszybciej, jak to tylko możliwe. Obecnie potrzebujemy pakietu na miarę wcześniejszych działań Jacques’a Delorsa, który w pewnym momencie w celu rozwiązania problemów zaproponował pakiet dotyczący zbudowania europejskiej unii gospodarczej i walutowej, czy też rynku wewnętrznego. Teraz tego nam potrzeba. Potrzebujemy odważnego pakietu. I tylko Komisja Europejska może go stworzyć. Nie zdoła tego zrobić Rada ani nawet sam przewodniczący Rady. To Komisji przysługuje prawo inicjatywy i to Komisja musi teraz przedstawić realny pakiet. Zdaniem mojej grupy w przedmiotowym pakiecie potrzebne są trzy główne elementy. Pierwszy z nich to utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, co jest bezwzględnie konieczne. Pomysł ten popierał także pan Schäuble, niemiecki minister finansów. Taki fundusz jest potrzebny jak najszybciej, aby zwiększyć skuteczność paktu stabilności."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de tecer dois comentários a respeito do Conselho do mês passado. O primeiro prende-se com o mecanismo que o Conselho decidiu criar para a Grécia e a respeito do qual nutro sérias dúvidas. Espero estar errado, mas penso que este não funcionará, pela simples razão de que se trata de um sistema de empréstimos bilaterais e não de um sistema – uma solução europeia – ao abrigo do qual a Comissão Europeia faria um único empréstimo à Grécia, que era a ideia inicial. Em segundo lugar é preciso, o mais rapidamente possível, que o mercado europeu de obrigações baixe as taxas de juro para todos os países da União Europeia. Isso não constitui uma punição para o maior país, a Alemanha. Pelo contrário, é possível dispor de um sistema em que a Alemanha pague taxas de juro mais baixas do que as actuais, pois é possível associar, de futuro, ao mercado de obrigações europeu um prémio de liquidez. Os meios técnicos para o fazer existem, e é possível passá-lo à prática. O terceiro comentário prende-se com uma Estratégia Europa 2020 mais ambiciosa. Apoio totalmente as afirmações da senhora deputada Corien Wortmann-Kool, quando afirmou, há alguns momentos, que precisamos de um método de governação mais forte. Não será através do método aberto de coordenação que atingiremos os nossos objectivos. O que precisamos é de um método de incentivos e sanções, como a senhora deputada Wortmann-Kool refere, que permita que não só os Estados-Membros, mas também a Comissão, se sentem no banco do condutor. Caros Colegas, temos de ter presente o seguinte: se o Conselho, nos próximos meses, não fizer o que é necessário com vista a uma Estratégica UE 2020 mais arrojada, então que poderemos nós fazer no Parlamento Europeu? Eis o que podemos fazer: nas próximas semanas, o Parlamento tem de chegar a acordo sobre as Grandes Orientações de Política Económica e de dar o seu parecer sobre as mesmas. Porém, se o Conselho não avançar, apoiado pela Comissão, com uma Estratégia Europa 2020, então não vejo qualquer razão para apoiar essas Grandes Orientações de Política Económica. Antes de mais, é preciso que haja uma proposta ambiciosa, que, espero, esteja sobre a mesa em Junho, e depois caber-nos-á fazer a nossa parte e aprovar essa abordagem mais ambiciosa bem como as Grandes Orientações de Política Económica. Se analisarmos os mercados, verificamos que, de momento, não acreditam neste sistema. Essa falta de confiança não vem de ontem, começou há uma semana. Na segunda-feira passada – há uma semana –, já havia problemas em torno das obrigações gregas, com uma taxa de juro de praticamente 6%, o que equivale a 300 pontos de base acima da taxa de juro mais baixa da União Europeia, que se situa nos 3%. Uma vez que há hoje um debate na União Europeia entre diferentes Estados-Membros acerca da taxa de juro a aplicar aos empréstimos bilaterais, aquela ainda aumentou ontem para 400 pontos de base, ou seja 4%. Não é assim que se ajuda a Grécia. É preciso que a Grécia tome as medidas necessárias, mas isso não passa por empréstimos bilaterais. Este mecanismo, na verdade, não está a ajudar a Grécia, mas sim a prejudicá-la, neste momento. É absolutamente necessário que a Comissão Europeia regresse o mais depressa possível à sua ideia inicial de um empréstimo europeu, emitido pela Comissão Europeia. Nessa altura, teremos automaticamente taxas de juro mais baixas do que as que actualmente se verificam no mercado, porque haverá essa garantia da Comissão Europeia e das Instituições europeias. Essa é a única forma de ajudar o Governo grego a atingir as suas metas. Ao mesmo tempo, é, naturalmente, necessário que o Governo ponha fim às suas lutas internas. Se existirem pontos de vista divergentes quanto à intervenção do Fundo Monetário Internacional, caso essas discussões se mantenham, então as taxas de juro aumentarão também automaticamente. O meu segundo comentário é o seguinte: precisamos agora de mais do que um mero mecanismo para a Grécia e outros países. O que é necessário agora é uma Comissão Europeia corajosa que apresente um pacote de reformas económicas e monetárias, e é preciso que isso aconteça rapidamente. Precisamos de um pacote com a magnitude do que tivemos, no passado, com Jacques Delors, que, a certa altura, apresentou o pacote da União Económica e Monetária, ou do mercado interno, para resolver problemas. É disso que precisamos agora. É necessário um pacote corajoso. Só a Comissão Europeia o pode apresentar. O Conselho não o pode fazer – nem mesmo o Presidente do Conselho. É a Comissão que detém o direito de iniciativa, e é a Comissão que deve agora apresentar um pacote concreto. O meu Grupo considera necessários três elementos principais nesse pacote. O primeiro é a criação de um Fundo Monetário Europeu, que é absolutamente necessário, ideia defendida também pelo Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble. Precisamos desse Fundo o mais rapidamente possível, a fim de aumentar a eficácia do Pacto de Estabilidade."@pt17
"Dle Preşedinte, aş dori să fac două observaţii cu privire la Consiliul de luna trecută. Prima priveşte mecanismul pe care Consiliul l-a hotărât pentru Grecia şi despre care am îndoieli serioase. Sper că mă înşel, dar nu cred că acesta poate funcţiona, din simplul motiv că este un sistem de împrumuturi bilaterale şi nu un sistem – o soluţie europeană – prin care este acordat un singur împrumut Greciei de către Comisia Europeană, aceasta fiind ideea iniţială. În al doilea rând, avem nevoie, cât mai curând posibil, ca piaţa europeană a obligaţiunilor să scadă ratele dobânzilor pentru toate ţările din UE. Aceasta nu este o pedeapsă pentru cea mai mare ţară, Germania. Din contră, puteţi avea un sistem în care Germania plăteşte rate mai mici ale dobânzilor decât în prezent, deoarece, în viitor, putem să ataşăm o primă de lichiditate la piaţa obligaţiunilor europene. Mijloacele tehnice pentru a realiza acest lucru există şi pot fi puse în aplicare. Al treilea lucru de care avem nevoie este o Strategie Euro 2020 mai îndrăzneaţă. Susţin ferm ceea ce a spus dna WortmannKool acum câteva momente despre nevoia noastră de o metodă de guvernanţă mai puternică. Nu prin metoda coordonării deschise ne vom îndeplini obiectivele. Avem nevoie de o metodă cu beţe şi morcovi, după cum a prezentat-o dna WortmannKool, nu doar cu statele membre, ci şi cu Comisia, la conducere. Stimaţi colegi, trebuie să ne gândim la ceva: dacă Consiliul nu face în următoarele luni ceea ce este necesar în ceea ce priveşte o Strategie Europa 2020 mai îndrăzneaţă, atunci ce putem face noi, Parlamentul European? Ceea ce putem face este: în următoarele săptămâni, Parlamentul trebuie să fie de acord cu orientările economice generale şi să-şi dea avizul cu privire la acestea. Deoarece Consiliul nu a prezentat, sprijinit de Comisie, o Strategie Europa 2020 mai largă, nu văd de ce ar trebui să aprobăm acele linii directoare economice largi. În primul rând, trebuie să existe o propunere curajoasă, care sper că va fi prezentată în iunie şi apoi ne putem îndeplini sarcina de a aproba această abordare mai îndrăzneaţă şi liniile directoare economice largi. Dacă examinaţi pieţele, este foarte evident, în prezent, că acestea nu cred în acest sistem. Acest lucru nu a început ieri, ci acum o săptămână. Lunea trecută, acum o săptămână, a existat deja o problemă legată de obligaţiunile greceşti având o rată a dobânzii de aproape 6 %. Aceasta este cu 300 de puncte de bază mai mare decât cea mai mică rată a dobânzii din UE, care este de 3 %. De când există o discuţie la nivelul UE între diferitele state membre cu privire la nivelul ratei dobânzii aplicabile la împrumuturile bilaterale, acesta a crescut ieri la 400 de puncte de bază, adică la 4 %. Nu aceasta este calea de urmat pentru a ajuta Grecia. Grecia trebuie să adopte măsurile care sunt necesare, dar nu cu împrumuturi bilaterale. De fapt, acest mecanism nu ajută Grecia, ci o pedepseşte în acest moment. Este absolut necesar ca Comisia Europeană să revină cât mai rapid posibil la ideea sa iniţială a unui împrumut european, emis de Comisia Europeană. Atunci veţi avea automat rate mai mici ale dobânzii decât cele de pe pieţele de astăzi, deoarece va exista această garanţie din partea Comisiei Europene şi a instituţiilor europene. Doar aşa putem ajuta guvernul grec să-şi atingă ţintele. În acelaşi timp, guvernul grec trebuie, în mod natural, să pună capăt frământărilor interne. Dacă există puncte de vedere diferite cu privire la intervenţia FMI şi dacă astfel de discuţii continuă, atunci ratele dobânzilor vor creşte, de asemenea, în mod automat. Al doilea punct la care doresc să mă refer este că, acum, avem nevoie de ceva mai mult decât un mecanism pentru Grecia sau pentru alte ţări. Acum avem nevoie de o Comisie Europeană curajoasă, care să prezinte un pachet de reforme economice şi de reforme monetare şi avem nevoie de acestea cât mai rapid posibil. Acum avem nevoie de un pachet de magnitudinea celui pe care l-am avut în trecut de la Jacques Delors, care, la un moment dat, a propus un pachet al Uniunii economice şi monetare europene sau al pieței interne, pentru a rezolva problemele. Avem nevoie de acest lucru acum. Avem nevoie de un pachet curajos. Doar Comisia Europeană poate face acest lucru. Consiliul nu o poate face – nici măcar preşedintele Consiliului. Comisia este cea care are dreptul la iniţiativă şi Comisia este cea care trebuie să propună acum un pachet real. Grupul meu crede că sunt necesare trei elemente principale în pachetul respectiv. Primul este crearea unui Fond Monetar European, care este absolut necesar şi a fost o idee sugerată, de asemenea, de dl Schäuble, ministrul german de finanţe. Avem nevoie de acest fond cât mai curând posibil, pentru a creşte eficienţa Pactului de stabilitate."@ro18
"Vážený pán predseda, k schôdzi Rady, ktorá sa konala minulý mesiac, mám dve pripomienky. Prvá sa týka mechanizmu, pre ktorý sa Rada rozhodla, pokiaľ ide o Grécko, a o ktorom vážne pochybujem. Dúfam, že sa mýlim, ale nemyslím si, že to bude fungovať, a to z jednoduchého dôvodu, že ide o systém dvojstranných pôžičiek a nie systém – európske riešenie –, v rámci ktorého Európska komisia poskytne Grécku jedinú pôžičku, čo bola pôvodná myšlienka. Druhou vecou, ktorú potrebujeme čo najskôr, je, aby sa na európskom trhu s dlhopismi znížili úrokové sadzby pre všetky krajiny Európskej únie. To nie je trest pre najväčšiu krajinu – Nemecko. Naopak, môžeme mať systém, v rámci ktorého bude Nemecko platiť nižšie úrokové sadzby ako dnes, lebo v budúcnosti môže k európskym dlhopisom prislúchať likvidná prémia. Technické prostriedky na to existujú a môžeme ich uplatniť. Treťou vecou, ktorú potrebujeme, je odvážnejšia stratégia 2020. Úplne súhlasím s tým, čo pred chvíľou povedala pani Wortmannová-Koolová o tom, že potrebujeme silnejšiu metódu správy. Svoje ciele nesplníme prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie. Potrebujeme metódu cukru a biča, ako to nazvala pani Wortmannová-Koolová, s tým, že za volantom nebudú len členské štáty, ale aj Komisia. Vážení kolegovia, musíme o niečom pouvažovať: ak Rada v najbližších mesiacoch neurobí, čo treba v rámci odvážnejšej stratégie 2020, čo potom môžeme urobiť my ako Európsky parlament? Môžeme urobiť toto: v najbližších týždňoch sa Parlament musí dohodnúť na širších hospodárskych usmerneniach a vydať k nim stanovisko. Ak Rada za podpory Komisie nepredstúpi s odvážnejšou stratégiou 2020, potom je podľa mňa potrebné, aby sme tie širšie hospodárske usmernenia schválili. V prvom rade potrebujeme odvážny návrh, ktorý, dúfam, bude predložený v júni, a potom si môžeme urobiť svoju prácu a schváliť tento odvážnejší prístup a širšie hospodárske usmernenia. Keď sa pozriete na trhy, v súčasnosti je veľmi zrejmé, že tomuto systému nedôverujú. Nezačalo sa to včera, ale už pred týždňom. Minulý pondelok – pred týždňom – už bol problém s gréckymi dlhopismi, ktorých úroková sadzba dosahovala takmer 6 %. To je o 300 bázických bodov viac ako najnižšia úroková sadzba v Európskej únii, ktorá predstavovala 3 %. Keďže členské štáty teraz v rámci Európskej únie rokujú o tom, aká by mala byť úroková sadzba pri dvojstranných pôžičkách, včera vzrástla dokonca na 400 bázických bodov, čiže 4 %. Takýmto spôsobom Grécku nepomôžeme. Grécko musí prijať potrebné opatrenia, ale nie s dvojstrannými pôžičkami. Tento mechanizmus v skutočnosti Grécku nepomáha, ale teraz ho trestá. Je nevyhnutné, aby sa Európska komisia čo najskôr vrátila k svojej pôvodnej myšlienke európskej pôžičky, ktorú poskytne Európska komisia. Potom úrokové sadzby automaticky klesnú v porovnaní s tými, ktoré sú na trhu dnes, lebo bude záruka od Európskej komisie a európskych inštitúcií. Toto je jediný spôsob, ako pomôcť gréckej vláde dosiahnuť jej ciele. Prirodzene, grécka vláda musí zároveň zastaviť svoje vnútorné boje. Ak sa budú stanoviská k zásahu Medzinárodného menového fondu líšiť a ak budú diskusie o tom pokračovať, úrokové sadzby tiež automaticky vzrastú. Mojou druhou pripomienkou je, že teraz potrebujeme viac než len mechanizmus pre Grécko alebo iné krajiny. Teraz potrebujeme, aby bola Európska komisia odvážna a aby predložila balík hospodárskych a menových reforiem, a to čo najskôr. Teraz potrebujeme rovnako veľký balík, aký sme v minulosti mali od Jacqua Delorsa, ktorý predložil balík európskej hospodárskej a menovej únie alebo vnútorného trhu, aby sme mohli vyriešiť problémy. Potrebujeme ho teraz. Potrebujeme odvážny balík. Iba Európska komisia to môže urobiť. Rada to nemôže urobiť – dokonca ani predseda Rady. Komisia má právo iniciatívy a Komisia musí teraz predložiť ozajstný balík. Naša skupina sa domnieva, že tento balík by mal obsahovať tri základné prvky. Prvým je vytvorenie Európskeho menového fondu, ktorý je nepochybne potrebný a ktorého myšlienku presadzoval aj nemecký minister financií pán Schäuble. Tento fond potrebujeme čo najskôr, aby sme mohli zvýšiť účinnosť Paktu stability a rastu."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi podal dve opazki glede zasedanja Sveta prejšnji mesec. Prva se nanaša na mehanizem, ki ga je Svet določil za Grčijo in v katerega resno dvomim. Upam, da se motim, toda mislim, da ne more delovati, preprosto zato, ker gre za sistem dvostranskih posojil in ne sistem – evropska rešitev –, po katerem bi Evropska komisija dala eno posojilo Grčiji, kot je bilo mišljeno prvotno. Drugo, kar čim prej potrebujemo, je, da evropski trg obveznic zmanjša obrestne mere za vse države v Evropski uniji. To ni kazen za največjo državo, Nemčijo. Nasprotno, lahko imate sistem, v katerem Nemčija plačuje nižje obrestne mere kot danes, ker se lahko likvidnostno premijo poveže z evropskim trgom obveznic v prihodnosti. Tehnična sredstva za to obstajajo in se lahko uveljavijo. Tretja stvar, ki jo potrebujemo, je drznejša strategija 2020. Povsem podpiram, kar je povedala gospa Wortmann-Kool pred nekaj trenutki, namreč da potrebujemo trdnejši način upravljanja. Naših ciljev ne bomo izpolnili z metodo odprtega usklajevanja. Potrebujemo metodo s palicami in korenčki, kot je dejala gospa Wortmann-Kool, ne le z državami članicami, temveč tudi Komisijo na čelu. Kolegi, o nečem moramo razmisliti: če Svet v naslednjih mesecih ne stori, kar je treba za drznejšo strategijo 2020, kaj lahko potem storimo mi kot Evropski parlament? Storimo lahko naslednje: v naslednjih tednih mora Parlament odobriti širše gospodarske smernice in podati mnenje nanje. Če Svet ob podpori Komisije ni predložil drznejše strategije 2020, ne vidim potrebe po izboljšanju teh širših gospodarskih smernic. Najprej mora biti drzen predlog, ki upam, da bo predložen junija, zatem pa lahko opravimo svoje delo in odobrimo ta drzen pristop in širše gospodarske smernice. Če pogledate trge, je trenutno zelo očitno, da ne verjamejo v ta sistem. To se ni začelo včeraj, temveč pred tednom dni. Prejšnji ponedeljek – pred enim tednom – se je že pojavilo vprašanje glede grških obveznic s skoraj 6 % obrestno mero. To je 300 bazičnih točk več kot najnižja obrestna mera v Evropski uniji, ki znaša 3 %. Ker zdaj v Evropski uniji poteka razprava med različnimi državami članicami o primerni obrestni meri za dvostranska posojila, se je obrestna mera včeraj povečala celo na 400 bazičnih točk, kar predstavlja 4 %. Tako ne bomo pomagali Grčiji. Grčija mora izvesti potrebne ukrepe, vendar ne z dvostranskimi posojili. Ta mehanizem dejansko ne pomaga Grčiji, temveč jo zdaj kaznuje. Nujno je, da se Evropska komisija čim prej vrne k prvotni zamisli evropskega posojila, ki bi ga dala Evropska komisija. Zatem bodo obrestne mere samodejno nižje od trenutnih obrestnih mer na trgih, ker bodo Evropska komisija in evropske institucije dale to garancijo. Samo tako lahko pomagamo grški vladi, da doseže svoje cilje. Obenem mora grška vlada seveda odpraviti notranje težave. Če so mnenja glede posredovanja Mednarodnega denarnega sklada različna in se take razprave nadaljujejo, se bodo tudi obrestne mere samodejno povišale. Druga opazka je ta, da zdaj potrebujemo več kot le mehanizem za Grčijo ali druge države. Potrebujemo pogumno Evropsko komisijo, ki bo ponudila sveženj gospodarskih reform in monetarnih reform, in te potrebujemo čim hitreje. Potrebujemo sveženj, ki bo obsežen, kot je bil v preteklosti sveženj Jacquesa Delorsa, ki je v določenem trenutku ponudil sveženj evropske gospodarske in monetarne unije ali notranjega trga za reševanje težav. To potrebujemo zdaj. Potrebujemo pogumen sveženj. To lahko naredi samo Evropska komisija. Svet tega ne more – niti predsednik Sveta. Komisija je upravičena do pobud in Komisija mora ponuditi realen sveženj. Moja skupina meni, da so v tem svežnju potrebni trije glavni elementi. Prvi je ustanovitev Evropskega denarnega sklada, ki je nadvse potreben in ki ga je predlagal gospod Schäuble, nemški minister za finance. Ta sklad potrebujemo čim prej, da lahko povečamo učinkovitost Pakta za stabilnost."@sl20
"Herr talman! Jag har två kommentarer om förra månadens möte i rådet. Den första gäller den mekanism som rådet beslutade om för Grekland, och när det gäller denna har jag allvarliga tvivel. Jag hoppas att jag har fel men jag tror inte att den kan fungera helt enkelt eftersom det är ett system med bilaterala lån och inte ett system – en europeisk lösning – med ett enstaka lån från Europeiska kommissionen till Grekland, vilket var den ursprungliga idén. Det andra vi behöver, så snart som möjligt, är att den europeiska obligationsmarknaden sänker räntan för alla EU-länder. Det är inte ett straff för det största landet, Tyskland. Tvärtom kan man ha ett system där Tyskland betalar lägre ränta än i dag eftersom vi har en likviditetspremie knuten till den framtida europeiska obligationsmarknaden. De tekniska medlen för att åstadkomma detta finns och kan tillämpas. Det tredje vi behöver är en djärvare 2020-strategi. Jag stöder helt och hållet vad Corien Wortmann-Kool sade för en stund sedan om att vi behöver en starkare förvaltningsmetod. Det är inte genom den öppna samordningsmetoden som vi kommer att uppnå våra mål. Vad vi behöver är en metod med piska och morot, som Corien Wortmann-Kool hänvisade till, där inte bara medlemsstaterna, utan även kommissionen, sitter i förarstolen. Vi måste komma på något. Om rådet under de kommande månaderna inte gör vad som krävs i fråga om en djärvare 2020-strategi, vad kan då vi som Europaparlament göra? Vad vi kan göra är följande: under de kommande veckorna måste parlamentet enas om de allmänna ekonomiska riktlinjerna och avge ett yttrande om dessa. Om rådet, med kommissionens stöd, har lagt fram en djärvare 2020-strategi, då ser jag det inte som nödvändigt att godkänna dessa allmänna ekonomiska riktlinjer. Först och främst måste det vara ett djärvt förslag, som jag hoppas kommer att ligga på bordet i juni. Sedan kan vi göra vårt jobb och godkänna denna djärvare strategi och de allmänna ekonomiska riktlinjerna. Om man ser på marknaderna är det för närvarande mycket tydligt att de inte tror på detta system. Detta började inte i går utan för en vecka sedan. Förra måndagen – för en vecka sedan – fanns det redan ett problem som gällde grekiska obligationer som låg på en räntenivå på nära 6 procent. Det är 300 räntepunkter högre än den lägsta räntan i EU, som är 3 procent. Eftersom det nu förs en diskussion inom EU mellan de olika medlemsstaterna om vilken räntan för bilaterala lån bör vara, ökade också denna i går till 400 räntepunkter, det vill säga 4 procent. Det är inte rätt sätt att hjälpa Grekland. Grekland måste vidta de åtgärder som är nödvändiga, men inte med bilaterala lån. Denna mekanism hjälper faktiskt inte Grekland utan bestraffar just nu landet. Det är helt nödvändigt att Europeiska kommissionen så snabbt som möjligt återgår till sin ursprungliga idé om ett europeiskt lån som ges av Europeiska kommissionen. Då kommer man automatiskt att ha lägre räntor än de räntor som gäller på marknaden i dag, eftersom denna garanti ges från Europeiska kommissionen och EU-institutionerna. Det är det enda sättet att hjälpa den grekiska regeringen att uppnå sina mål. Samtidigt måste Greklands regering självklart upphöra med sin interna kamp. Om det finns skilda synpunkter när det gäller Internationella valutafondens ingripande, och om sådana diskussioner fortsätter, då kommer räntan automatiskt att öka. Min andra poäng är att vi nu behöver mer än bara en mekanism för Grekland eller andra länder. Vad vi behöver nu är en modig europeisk kommission som lägger fram ett paket med ekonomiska reformer och valutareformer och vi behöver dessa så snabbt som möjligt. Vad vi nu behöver är ett paket av den omfattning som vi tidigare har fått från Jacques Delors, som vid en viss tidpunkt lade fram paketet med Ekonomiska och monetära unionen, eller den inre marknaden, för att lösa problemen. Det är vad vi behöver nu. Vi behöver ett modigt paket. Bara Europeiska kommissionen kan göra detta. Rådet kan inte göra det – inte ens rådets ordförande. Det är kommissionen som har initiativrätten och det är kommissionen som nu måste lägga fram ett konkret paket. Min grupps uppfattning är att tre viktiga delar måste ingå i detta paket. Det första är inrättandet av en europeisk valutafond. Detta är helt nödvändigt och idén introducerades av Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Vi behöver denna fond så snabbt som möjligt, för att uppnå en effektivare stabilitetspakt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph