Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-25-Speech-4-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100325.34.4-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it was predictable, perhaps inexorable, that the European Union would leap on the financial crisis in Greece in order to advance its well-laid plans for the harmonisation of fiscal policy. We have seen repeated calls for a European debt agency, for a European Monetary Fund, for pan-European taxation, so as not to have to go to the national electorates for a bail-out. Mr Van Rompuy and the other Commissioners are, as honest federalists, exactly agreeing with the case that was made by British sceptics, which was that you cannot have monetary union without fiscal and economic union. I think it was John Maynard Keynes who wrote ‘He who controls the currency controls the country’. I promise that is the only time I am going to quote Keynes approvingly. In fact, let me give you a higher and better authority even than John Maynard Keynes. I refer you to the Gospel of St Matthew, Chapter 22. I am sure you will remember this. Our Lord is asked whether it is proper to pay taxes to Rome. He says: ‘Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money’. And they brought unto him a penny. And [Jesus] saith unto them, ‘Whose is this image and superscription?’ They say unto him: ‘Caesar’s’. And saith [Jesus] unto them: ‘Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the things that are God’s’. Now I am not arguing that Our Lord was on one side or the other of the debate about the euro. The point is that, when looking for the supreme symbol of temporal authority, the absolute sign of sovereignty, it is the coin! And so we have seen that the euro leads to common economic government. Thank heaven we had the foresight to keep the pound."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, bylo předvídatelné, snad nevyhnutelné, že Evropská unie využije finanční krizi v Řecku, aby prosazovala své dobře stanovené plány harmonizace fiskální politiky. Opakovaně jsme byli svědky volání po Evropské dluhové agentuře, Evropském měnovém fondu, po pan-evropském zdanění, aby o pomoc nemuseli být žádáni voliči v jednotlivých zemích. Pan Van Rompuy a další komisaři, jako upřímní federalisté, přesně souhlasí s argumentem britských skeptiků, že nemůžete mít měnovou unii bez fiskální a ekonomické unie. Myslím, že to byl John Maynard Keynes, který napsal „Kdo kontroluje měnu, kontroluje zemi“. Slibuji, že toto je poprvé a naposledy, kdy budu souhlasně citovat pana Keynese. Dovolte, abych uvedl vlastně snad dokonce vyšší a lepší autoritu, než je John Maynard Keynes. Odkazuji na evangelium sv. Matouše, kapitola 22. Jsem si jistý, že si na něj vzpomenete. Náš Pán je tázán, zda je správné platit daně Římu. Říká: “Proč mne uvádíte v pokušení, Vy pokrytci? Ukažte mi čestné peníze“. A oni mu hodili groš. A [Ježís] jim řekl, „Čí je ten obraz a nápis?“ Odpověděli mu: „Císařův. A [Ježíš] pravil: “Dejte tedy a Bohu, co je Boží.“ Nyní netvrdím, že náš Pán je na té či oné straně naší debaty o euru. Vtip je v tom, že když hledáme nejvyšší symbol světské autority, absolutní znak svrchovanosti, je to mince! A tak vidíte, že euro vede ke společné ekonomické vládě. Díkybohu, že jsme byli prozíraví, a ponechali si libru."@cs1
"Hr. formand! Det var forudsigeligt, måske uundgåeligt, at EU ville bruge den finansielle krise i Grækenland til at fremme sine velforberedte planer om harmonisering af skattepolitikken. Der er gentagne gange blevet stillet krav om oprettelse af et europæisk gældsagentur og en europæisk monetær fond og om indførelse af paneuropæisk beskatning, således at det ikke er nødvendigt at ty til de nationale vælgere for at få støtte til en redningsplan. Hr. Van Rompuy og de øvrige kommissærer er som ærlige føderalister helt enige med de britiske skeptikere, der påpegede, at man ikke kan have en monetær union uden en skattemæssig og økonomisk union. Jeg tror, at det var John Maynard Keynes, der skrev, at den, der styrer valutaen, styrer landet. Jeg lover, at det er den eneste gang, jeg citerer Keynes med billigelse. Efter nærmere eftertanke vil jeg henvise til en højere og bedre øvrighed end John Maynard Keynes. Jeg vil gerne henvise til Matthæusevangeliet, kapitel 22. Jeg er sikker på, at De husker dette. Vorherre bliver spurgt, om det er passende at betale skat til den romerske kejser. Han siger: "I Hyklere, hvorfor friste I mig? Viser mig Skattens Mønt!" Og de bragte ham en Denar. Og han [Jesus] siger til dem: "Hvis Billede og Overskrift er dette?" De sige til ham: "Kejserens." Da siger han [Jesus] til dem: "Så giver Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er!" Jeg siger ikke, at Vorherre støttede den ene eller den anden side i debatten om euroen. Pointen er, at det vigtigste symbol på den verdslige øvrighed, det absolutte tegn på suverænitet, er en mønt! Og vi har set, at euroen fører til fælles økonomisk politik. Gudskelov, at vi havde fremsyn til at beholde pundet."@da2
"Herr Präsident, es war vorauszusehen, vielleicht nicht aufzuhalten, dass die Europäische Union sich auf die Finanzkrise in Griechenland stürzen würde, um ihre gut ausgearbeiteten Pläne für die Harmonisierung der Finanzpolitik voranzutreiben. Wir haben wiederholt Forderungen nach einer europäischen Schuldenagentur gehört, für einen Europäischen Währungsfonds, für europaweite Besteuerung, damit wir uns bezüglich einer Rettungsaktion nicht an die nationale Wählerschaft wenden müssen. Herr Van Rompuy und die anderen Kommissare stimmen als ehrliche Föderalisten dem Argument zu, das von britischen Skeptikern gemacht wurde, nämlich, dass man ohne Finanz- und Wirtschaftsunion keine Währungsunion haben kann. Ich glaube es war John Mynatd Keynes, der geschrieben hat, „Wer die Währung kontrolliert, kontrolliert das Land“. Ich verspreche, dass dies das einzige Mal ist, dass ich Keynes zustimmend zitieren werde. Lassen Sie mich Ihnen vielmehr sogar eine höhere und bessere Autorität als John Maynard Keynes zitieren. Ich verweise Sie auf das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 22. Ich bin mir sicher, dass Sie sich an das Folgende erinnern werden. Unser Herr wird gefragt, ob es angemessen ist, Steuern an Rom zu zahlen. Er sprach: „Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm eine Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!“ Ich argumentiere jetzt nicht, dass unser Herr auf der einen oder anderen Seite dieser Debatte über den Euro stand. Der Punkt ist, wenn man nach dem obersten Symbol der zeitlichen Autorität sucht, dem absoluten Zeichen der Souveränität, dann ist dies die Münze! Und daher haben wir gesehen, dass der Euro zu einer gemeinsamen wirtschaftlichen Regierung führt. Dem Himmel sei Dank, dass wir die Weitsicht hatten, das Pfund zu behalten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ήταν αναμενόμενο, ίσως αναπόφευκτο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιούσε την οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα προκειμένου να προωθήσει τα καλά καταστρωμένα σχέδιά της για την εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής. Έχουμε παρακολουθήσει επανειλημμένες εκκλήσεις για ένα ευρωπαϊκό οργανισμό για το χρέος, για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, για πανευρωπαϊκή φορολόγηση, έτσι ώστε να μη χρειάζεται η προσφυγή στα εθνικά εκλογικά σώματα για διάσωση. Ο κ.Van Rompuy και οι άλλοι Επίτροποι, ως έντιμοι φεντεραλιστές, συμφωνούν απολύτως με το επιχείρημα που προέβαλαν οι βρετανοί σκεπτικιστές, το οποίο ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρξει νομισματική ένωση χωρίς φορολογική και οικονομική ένωση. Νομίζω ότι ο John Maynard Keynes ήταν αυτός που έγραψε: «αυτός που ελέγχει το νόμισμα, ελέγχει τη χώρα». Υπόσχομαι ότι αυτή είναι η μοναδική φορά που πρόκειται να παραθέσω τον Keynes με επιδοκιμασία. Πράγματι, θα αναφερθώ σε μια αυθεντία μεγαλύτερη και καλύτερη ακόμη και από τον John Maynard Keynes. Σας παραπέμπω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 22. Είμαι βέβαιος ότι θα θυμάστε το εξής: Ρώτησαν τον Κύριο κατά πόσο είναι σωστό να καταβάλλονται φόροι στη Ρώμη. Εκείνος είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παραπλανήσετε, υποκριτές; Δείξτε μου το νόμισμα του φόρου». Και εκείνοι του έφεραν ένα δηνάριο. Τους λέει τότε [ο Ιησούς]: «Τίνος είναι η εικόνα τούτη και η επιγραφή;». «Του Καίσαρα» του απαντούν. Τους λέει τότε [ο Ιησούς]: «Να αποδώσετε, λοιπόν, τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». Δεν υποστηρίζω τώρα ότι ο Κύριός μας είχε τοποθετηθεί υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης στη συζήτηση για το ευρώ. Το θέμα είναι ότι, όταν αναζητούμε το υπέρτατο σύμβολο της κοσμικής εξουσίας, το απόλυτο σήμα της κυριαρχίας, αυτό είναι το νόμισμα! Και έτσι έχουμε δει ότι το ευρώ οδηγεί σε κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Δόξα τω Θεώ που είχαμε την προνοητικότητα να κρατήσουμε τη στερλίνα."@el10
"Señor Presidente, era predecible, quizá inexorable, que la Unión Europea, se abalanzara sobre la crisis financiera de Grecia a fin de adelantar sus planes bien diseñados para la armonización de la política fiscal. Hemos sido testigos de las reiteradas peticiones para la creación de una agencia europea de la deuda, para un Fondo Monetario Europeo, para una política fiscal paneuropea, como para no tener que recurrir los electorados nacionales para que nos sacaran de apuros. El señor Van Rompuy y los otros Comisarios, como honestos federalistas, están totalmente de acuerdo con el argumento esgrimido por los británicos escépticos de que no es posible disponer de una unión monetaria sin una unión económica y fiscal. Creo que fue John Maynard Keynes el que escribió: «quien controla la moneda, controla el país». Prometo que es la única vez que voy a citar a Keynes con acierto. De hecho, permítanme ofrecerles una autoridad superior y mejor incluso que John Maynard Keynes. Quiero hacerles referencia al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Estoy seguro de que recordarán ustedes esto. Le preguntan a nuestro Señor si es apropiado pagar impuestos a Roma. Él contesta: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo». Y ellos le presentaron un denario. Y [Jesús] les dice, «¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: «Del César». Entonces les dice: «Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios». Con esto no estoy diciendo que nuestro Señor estuviera de nuestra parte o de la otra en lo que respecta al debate sobre el euro. La cuestión es que, cuando se trata de buscar el símbolo supremo de la autoridad temporal, el signo absoluto de soberanía, ¡es la moneda! Y de este modo hemos visto que el gobierno conduce a un gobierno económico común. Gracias a Dios que tuvimos la previsión de conservar la libra."@es21
"Austatud juhataja! Asjaolu, et Euroopa Liit kasutab finantskriisi Kreekas oma hästi läbimõeldud eelarvepoliitika ühtlustamise kavade edendamiseks, oli ennustatav ja ehk isegi vältimatu. Oleme näinud korduvalt üleskutseid seoses Euroopa võlaameti, Euroopa rahandusfondi ja üleeuroopalise maksustamise kasutuselevõtmisega, et me ei peaks pöörduma päästefondide puhul enam oma riikide valijate poole. Herman van Rompuy ja teised volinikud nõustuvad ausate föderalistidena täpselt Briti skeptikute seisukohaga, et rahaliit on võimatu ilma maksu- ja majandusliiduta. Ma arvan, et John Maynard Keynes kirjutas: „Kes kontrollib raha, kontrollib riiki”. Ma luban, et see on ainus kord, kus ma Keynesi heakskiitvas kontekstis tsiteerin. Kavatsen tsiteerida veel palju kõrgemal olevat ja paremat autoriteeti, kui seda on John Maynard Keynes. Pean silmas Püha Matteuse evangeeliumi 22. peatükki. Olen kindel, et te mäletate seda. Jumalalt küsitakse, kas maksude maksmine Roomale on õige. Ta vastab: „Te silmakirjatsejad, miks te mind kiusate? Näidake mulle maksuraha!” Ja nad tõid tema kätte ühe teenari. Tema [Jeesus] ütles neile: „Kelle kuju ja pealkiri see on?” Nad vastasid temale: „Keisri.” Siis ta [Jeesus] ütles neile: „Andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale!”. Ma ei väida nüüd, et jumal oli ühel või teisel poolel arutelus seoses euroga. Asi on selles, et kui otsime ilmaliku autoriteedi ülimat sümbolit, absoluutset suveräänsuse märki, siis see on münt. Ja nii me olemegi näinud, et euro toob kaasa ühise majandusvalitsuse. Taevale tänu, et me olime piisavalt targad, et oma naelsterlingist mitte loobuda!"@et5
"Arvoisa puhemies, oli ennalta arvattavissa, kenties jopa väistämätöntä, että Euroopan unioni tarttuisi innokkaasti Kreikan rahoituskriisiin viedäkseen eteenpäin hyvin laadittuja suunnitelmiaan veropolitiikan yhdenmukaistamisesta. Täällä on toistuvasti vaadittu eurooppalaista velkavirastoa, Euroopan valuuttarahastoa ja yleiseurooppalaista verotusta, ettei vain tarvitsisi mennä pyytämään kotimaan äänestäjiä hätiin. Liittovaltion vilpittömät kannattajat, Herman Van Rompuy ja muut komission jäsenet ovat yhtyneet brittiläisten euroskeptikkojen esittämään näkemykseen, jonka mukaan ei voi olla rahaliittoa ilman vero- ja talousliittoa. Muistaakseni John Maynard Keynes kirjoitti, että "se joka hallitsee valuuttaa, hallitsee maata." Lupaan, että tämä on ainoa kerta, kun siteeraan Keynesiä hyväksyvään sävyyn. Seuraavaksi voisin itse asiassa vedota korkeampaan ja parempaan auktoriteettiin kuin John Maynard Keynes. Viittaan Matteuksen evankeliumin 22. lukuun. Muistatte varmaan tämän kohdan. Herraltamme kysyttiin, onko oikein maksaa veroa Rooman valtiolle. Hän vastasi: "Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne." He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" "Keisarin", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu." En yritä väittää, että Herramme olisi jommalla kummalla puolella eurosta käytävässä keskustelussa. Asian ydin on se, että jos etsitään maallisen vallan ylintä symbolia, se on raha! Tästä nähdään, että euro johtaa yhteiseen taloushallintoon. Luojan kiitos me ymmärsimme säilyttää punnan."@fi7
"Monsieur le Président, il était prévisible, sinon inéluctable, que l’Union européenne saute sur la crise financière en Grèce pour pousser ses projets bien établis en vue de l’harmonisation des politiques budgétaires. À maintes reprises, nous avons réclamé une agence européenne de la dette, un fonds monétaire européen, une fiscalité paneuropéenne, afin de ne pas devoir aller demander un renflouement aux électorats nationaux pour. M. Van Rompuy et les autres commissaires, en tant qu’honnêtes fédéralistes, soutiennent exactement les arguments avancés par les sceptiques britanniques, à savoir qu’il ne peut pas y avoir d’union monétaire sans union fiscale et économique. Je pense que c’est John Maynard Keynes qui a écrit «Celui qui contrôle la monnaie contrôle le pays». Je promets que c’est la seule et unique fois que je citerai Keynes en l’approuvant. En fait, permettez-moi de citer une autorité encore plus haute et meilleure que John Maynard Keynes. Je vais vous citer l’Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 22. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Quelqu’un demande à notre Seigneur s’il est permis de payer des impôts à Rome. Il répond: «Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut». Et ils lui présentèrent un denier. Et il [Jésus] leur demanda «De qui sont cette effigie et cette inscription?» «De César», lui répondirent-ils. Alors il [Jésus] leur dit: «Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu». Certes, je ne prétends pas que notre Seigneur soit d’un côté ou de l’autre du débat sur l’euro. Ce que je veux dire, c’est que si l’on regarde le symbole suprême de l’autorité temporelle, le signe absolu de souveraineté, c’est la pièce de monnaie! Nous avons donc vu que l’euro menait à un gouvernement économique commun. Dieu merci, nous avons eu la bonne idée de garder la livre sterling."@fr8
". – Elnök úr, meg lehetett jósolni, talán elengedhetetlen volt, hogy az Európai Unió ráugorjon a görögországi pénzügyi válságra, hogy véghezvigye a költségvetési politika harmonizációjával kapcsolatos, jól kidolgozott terveit. Többször is felmerült egy európai államadósság ügynökség, egy Európai Valutaalap, a páneurópai adóztatás kérdése, hogy ne kelljen a nemzeti választókerületekhez menni segítségért. Van Rompuy úr és a többi biztos őszinte föderalistaként teljes mértékben egyetértenek a brit szkeptikusok érvelésével, amely szerint nem létezhet monetáris unió költségvetési és gazdasági unió nélkül. Ha jól tudom, John Maynard Keynes írta, hogy „Aki a pénzt irányítja, az irányítja az országot”. Ígérem, hogy csak ez egyszer idézem Keynest elismerőleg. Valójában hadd idézzek még egy John Maynard Keynesnél is nagyobb és megfelelőbb tekintélyt. Hadd utaljak Máté evangéliumának 22. fejezetére. Biztos vagyok benne, hogy emlékeznek rá. Megkérdezik az Urat, szabad-e a császárnak adót fizetni. Ő azt feleli: „Mit kísértgettek engem, képmutatók? Mutassátok nekem az adópénzt.” Azok odavittek neki egy dénárt. „És monda nékik: Kié ez a kép és a felírás?” „A császáré”, felelték. „ Akkor monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek.” Nem azt bizonyítgatom, hogy Urunk az euróról szóló vita során melyik oldalon állt. A lényeg, hogy az érme a világi tekintély legfőbb szimbóluma, a szuverenitás abszolút jele. Láttuk tehát, hogy az euró közös gazdasági irányításhoz vezet. Hála Istennek, előrelátóak voltunk és megtartottuk a fontot."@hu11
"Signor Presidente, era prevedibile, forse inevitabile, che l’Unione europea avrebbe sfruttato la crisi finanziaria in Grecia per promuovere i suoi piani ben congegnati per l’armonizzazione della politica fiscale. Abbiamo sentito varie esortazioni alla creazione di un’agenzia di indebitamento europea, un Fondo monetario europeo, una tassazione paneuropea per non doversi rivolgere agli elettorati nazionali in cerca di una soluzione. Il commissario Van Rompuy e gli altri, onesti federalisti, stanno giustappunto concordando con l’obiezione mossa dagli scettici britannici, i quali hanno affermato che non è possibile avere un’unione monetaria senza un’unione fiscale ed economica. Penso che sia stato John Maynard Keynes a scrivere che chi controlla la valuta controlla il paese. Vi prometto che è l’unica volta che citerò Keynes sottoscrivendo le sue affermazioni. Vorrei infatti proporvi le parole di una fonte superiore e più autorevole di Keynes. Mi riferisco al vangelo secondo Matteo, capitolo 22. Sono certo che lo ricorderete. A nostro Signore venne chiesto se fosse giusto pagare tasse a Roma. Gesù replicò: “Ipocriti, perché mi tentate?” domandando che gli fosse mostrata una moneta. Vista la moneta, proseguì chiedendo a chi appartenesse quell’immagine e quell’iscrizione. Gli risposero: “A Cesare”. Allora Gesù disse: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. Non sto dicendo che nostro Signore fosse da una parte o dall’altra della discussione sull’euro. Il punto è che, se pensiamo al simbolo supremo dell’autorità temporale, ebbene il segno assoluto della sovranità è la moneta! Abbiamo dunque visto che l’euro porta a un governo economico comune. Ringrazio il cielo perché abbiamo avuto la lungimiranza di mantenere la sterlina."@it12
"Pone pirmininke, buvo iš anksto žinoma, ir galbūt neišvengiama, jog Europos Sąjunga pasinaudos finansų krize Graikijoje, kad paspartintų savo gerai apgalvotus planus dėl mokesčių politikos harmonizavimo. Ne kartą girdėjome raginimus įsteigti Europos skolų agentūrą, Europos pinigų fondą, įvesti visos Europos mokesčių sistemą tam, kad nereiktų kreiptis į valstybių narių rinkėjus dėl gelbėjimo plano. H. Van Rompuy ir kiti Komisijos nariai, kaip sąžiningi federalistai, visiškai pritarė britų skeptikų pateiktam argumentui, kad pinigų sąjunga negalima be mokesčių ir ekonominės sąjungos. Man regis, John Maynard Keynes yra parašęs, kad „kas valdo pinigus, tas valdo ir valstybę“. Pažadu, kad tai vienintelis kartas, kai cituoju J. M. Keynesą jam pritardamas. Tiesą sakant, leiskite man pateikti jums autoritetingą šaltinį, aukštesnį ir geresnį net už Johną Maynardą Keynesą. Pažvelkite į šv. Mato evangelijos 22 skirsnį. Esu tikras, kad tai prisiminsite. Mūsų Dievo paklausė, ar dera mokėti duoklę Romai. Jis tarė: „Kodėl gi jūs gundote mane, jūs veidmainiai? Parodykite man tuos duoklės pinigus, ir aš jums atsakysiu.“ Ir jie padavė jam dinarą. Ir tada [Jėzus] paklausė: „Kieno atvaizdas ir vardas yra ant šitos monetos?“ Jie atsakė jam: „Cezario“. Tada [Jėzus] pasakė jiems: „Atiduokite Cezariui tai, kas yra Cezario, o Dievui atiduokite tai, kas yra Dievo.“ Aš dabar neįrodinėju, kad mūsų Dievas diskusijoje apie eurą palaikė vieną arba kitą pusę. Esmė ta, kad aukščiausias pasaulietiškos valdžios simbolis, absoliutaus suvereniteto ženklas yra moneta! Ir mes pamatėme, kad euras – tai kelias bendros ekonominės vyriausybės link. Ačiū Dievui, mums pakako įžvalgumo išsaugoti svarą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Varbūt tas ir nežēlīgi, bet varēja jau paredzēt, ka Eiropas Savienība izmantos Grieķijas finanšu krīzi, lai izvirzītu savus labi izstrādātos fiskālās politikas saskaņošanas plānus. Ir bijuši atkārtoti aicinājumi izveidot Eiropas Parādu aģentūru, Eiropas Valūtas fondu, Viseiropas nodokļu politiku, lai nebūtu jāizsmeļ valstu vēlētāju iespējas. kungs un pārējie komisāri kā godīgi federālisma atbalstītāji tieši piekrīt tam, ko teikuši britu skeptiķi, proti, monetāra savienība nevar pastāvēt bez fiskālas un ekonomikas savienības. Man šķiet tas bija kurš rakstīja: „Tas, kurš kontrolē valūtu, kontrolē valsti.” Apsolu, ka šī būs vienīgā reize, kad atzinīgi citēšu teikto. Patiesībā, minēšu kādu lielāku autoritāti par . Es atsaukšos uz Mateja evaņģēlija 22. nodaļu. Jūs noteikti to atcerēsieties. Mūsu Kungam jautā, vai ir atļauts maksāt nodevas Romai. Viņš atbild: „Ko jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādait man nodevu naudu.” Tie atnesa viņam denāriju. Tad viņš [Jēzus] tiem jautāja: „Kā attēls šis un uzraksts?” Tie viņam atbildēja: „Ķeizara.” Tad Jēzus tiem sacīja: „Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” Es neapgalvoju, ka mūsu Kungs atbalstīja vienu vai otru pusi debatēs par eiro. Svarīgi ir, lūk, kas, ja meklējam laicīgās varas augstāko simbolu, suverenitātes absolūto zīmi, tad tā ir monēta! Esam pieredzējuši, ka ar eiro palīdzību tiek izveidota kopēja ekonomikas valdība. Paldies Dievam, mums bija pietiekami daudz saprāta, lai saglabātu mārciņu."@lv13
"Mr President, it was predictable, perhaps inexorable, that the European Union would leap on the financial crisis in Greece in order to advance its well-laid plans for the harmonisation of fiscal policy. We have seen repeated calls for a European debt agency, for a European Monetary Fund, for pan-European taxation, so as not to have to go to the national electorates for a bail-out. Mr Van Rompuy and the other Commissioners are, as honest federalists, exactly agreeing with the case that was made by British sceptics, which was that you cannot have monetary union without fiscal and economic union. I think it was John Maynard Keynes who wrote ‘He who controls the currency controls the country’. I promise that is the only time I am going to quote Keynes approvingly. In fact, let me give you a higher and better authority even than John Maynard Keynes. I refer you to the Gospel of St Matthew, Chapter 22. I am sure you will remember this. Our Lord is asked whether it is proper to pay taxes to Rome. He says: ‘“Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money.” And they brought unto him a penny. And [Jesus] saith unto them, “Whose is this image and superscription?” They say unto him: “Caesar’s”. And saith [Jesus] unto them: “Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the things that are God’s”’. Now I am not arguing that Our Lord was on one side or the other of the debate about the euro. The point is that, when looking for the supreme symbol of temporal authority, the absolute sign of sovereignty, it is the coin! And so we have seen that the euro leads to common economic government. Thank heaven we had the foresight to keep the pound."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het was te voorspellen, en wellicht onafwendbaar, dat de Europese Unie op de financiële crisis in Griekenland zou springen om haar goed voorbereide plannen voor de harmonisering van het begrotingsbeleid te bevorderen. We hebben herhaalde oproepen tot de oprichting van een Europees schuldenagentschap, tot de oprichting van een Europees Monetair Fonds en tot de invoering van pan-Europese belastingen gehoord, zodat we niet naar de nationale electoraten hoeven te gaan als we landen willen redden. De heer Van Rompuy en de commissarissen scharen zich, als eerlijke federalisten, helemaal achter het argument van de Britse eurosceptici, dat inhield dat een monetaire unie zonder fiscale en economische unie niet mogelijk is. Ik meen dat het John Maynard Keynes was die heeft geschreven: “Wie de controle over de munt heeft, heeft de controle over het land”. Ik beloof u dat dit de enige keer zal zijn dat ik Keynes goedkeurend citeer. Ik citeer liever een hogere en betere autoriteit dan John Maynard Keynes. Ik verwijs u naar het evangelie van Mattheüs, naar Mattheüs 22. Ik weet zeker dat u zich dit herinnert. Onze Heer wordt gevraagd of het toegestaan is om belasting aan Rome te betalen. Hij zegt: “Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien”. En ze reikten hem de denarie aan. En hij (Jezus) vroeg hun: “Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?” Ze antwoordden: “Van de keizer.” Daarop zei hij tegen hen: “Geef dat wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort”. Nu wil ik niet beweren dat onze Heer in het debat over de euro aan de ene of de andere kant staat. Het punt is dat wanneer we naar het hoogste symbool van tijdelijke macht kijken, het absolute teken van soevereiniteit, dat de munt is! En we hebben nu gezien dat de euro tot een gemeenschappelijke economische regering leidt. Ik dank de hemel dat we de vooruitziende blik hebben gehad om het pond te houden."@nl3
"Panie przewodniczący! Było czymś do przewidzenia, a być może nawet nieuniknionym, to, że Unia Europejska wykorzysta kryzys finansowy w Grecji do forsowania swoich dobrze przygotowanych planów harmonizacji polityki fiskalnej. Wielokrotnie słyszeliśmy apele wzywające do powołania europejskiej agencji długu, Europejskiego Funduszu Walutowego, do wprowadzenia paneuropejskich podatków, dzięki czemu w przypadku problemów finansowych nie będzie konieczności zwracania się o ratunek do wyborców w poszczególnych państwach. Pan przewodniczący Van Rompuy oraz inni komisarze, jak przystało na uczciwych federalistów, w pełni zgadzają się z argumentacją brytyjskich sceptyków, że nie można mieć unii monetarnej bez unii fiskalnej i gospodarczej. Wydaje mi się, że to John Maynard Keynes napisał, że „Kto kontroluje walutę, kontroluje państwo”. Obiecuję, że jest to jedyny raz, kiedy cytuję Keynesa i się z nim zgadzam. W rzeczywistości chciałbym powołać się na jeszcze większy autorytet niż John Maynard Keynes. Chciałbym odesłać państwa do Ewangelii według św. Mateusza, do rozdziału 22. Jestem pewien, że to państwo pamiętają. Naszego Pana zapytano, czy należy płacić podatki Cezarowi. On na to: „Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową”. Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis”? Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Nie twierdzę teraz, że nasz Pan był po jednej lub drugiej stronie w sporze o euro. Chodzi o to, że kiedy szukamy najwyższego symbolu świeckiej władzy, absolutnego znaku suwerenności, jest nim moneta! Zatem widzimy, że euro prowadzi do wspólnego rządu zajmującego się kwestiami gospodarczymi. Dzięki Bogu, byliśmy na tyle przewidujący, żeby zachować funta."@pl16
"Senhor Presidente, era previsível, inexorável talvez, que a União Europeia se iria lançar sobre a crise financeira da Grécia para promover os seus planos bem elaborados relativos à uniformização da política financeira. Testemunhámos pedidos insistentes para a criação de uma agência europeia da dívida, de um fundo monetário europeu, de tributação pan-europeia, para não ser necessário recorrer aos eleitorados nacionais a fim de sair do impasse. O Presidente Van Rompuy e os restantes Comissários, sendo federalistas honestos, concordam perfeitamente com o argumento apresentado pelos cépticos britânicos de que não pode haver uma união monetária sem uma união fiscal e económica. Julgo que pertence a John Maynard Keynes a frase “Quem controla a moeda controla o país”. Garanto que esta será a única vez que citarei Keynes aprovadoramente. Na realidade, permitam-me falar-lhes de uma autoridade superior e até melhor do que John Maynard Keynes. Refiro-me ao Evangelho de S. Mateus, 22.º Capítulo. Estou certo de que se lembrarão disto. Perguntam a Jesus Cristo se é lícito pagar o tributo a Roma. Jesus disse: “Porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo”. E eles apresentaram-lhe um dinheiro. E [Jesus] diz-lhes: “De quem é esta efígie e esta inscrição?”. Dizem-lhe eles: “De César”. Então ele [Jesus] lhes disse: “Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. Ora, não estou a defender que Jesus Cristo tomou partido por uma parte ou a outra no debate sobre o euro. A questão é que, ao procurar o símbolo supremo da autoridade temporal, sinal absoluto de soberania, eis a moeda! Então, vimos que o euro conduz a um governo económico comum. Graças a Deus que tivemos a intuição de manter a libra."@pt17
"Dle preşedinte, era previzibil, poate chiar inexorabil, că Uniunea Europeană va profita de criza financiară din Grecia pentru a-şi pune în practică planurile bine stabilite de armonizare a politicii fiscale. Am văzut cum s-a solicitat în mod repetat crearea unei agenţii europene a datoriilor, a unui Fond Monetar European, a impozitării paneuropene, ca să nu mai trebuiască să cerem ajutorul electoratelor naţionale. Dl Van Rompuy şi ceilalţi comisari, ca sinceri federalişti, sunt complet de acord cu părerea scepticilor britanici, şi anume că nu poate exista uniune monetară fără uniune fiscală şi economică. Cred că John Maynard Keynes spunea: „Cine controlează moneda, controlează şi ţara”. Promit că aceasta este singura dată când îl voi cita pe Keynes în mod aprobator. De fapt, vă voi da exemplul unei autorităţi mai înalte şi mai bune decât John Maynard Keynes. Mă refer la Evanghelia după Matei, capitolul 22. Sunt sigur că vă amintiţi. Domnul este întrebat dacă se cuvine să se plătească dări către Roma. El spune: „Ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul de dajdie.” Iar ei I-au adus un dinar. Iisus le-a zis: „Al cui e chipul acesta şi inscripţia de pe el?” Răspuns-au ei: „Ale Cezarului”. Atunci a zis lor: „Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. Nu vreau să spun că Domnul era de o parte sau alta a dezbaterii privind moneda euro. Ideea este că simbolul suprem al unei autorităţi temporare, semn absolut al suveranităţii, este moneda! Am văzut deja că moneda euro conduce la o guvernare economică comună. Slavă Domnului că am fost suficient de prevăzători încât să păstrăm lira sterlină."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dalo sa očakávať, možno až nevyhnutne, že Európska únia využije finančnú krízu v Grécku, aby presadila svoje dobre premyslené plány na zosúladenie fiškálnej politiky. Boli sme svedkami opakovaných žiadostí o Európsku agentúru pre dlhy, o Európsky menový fond, o celoeurópske zdanenie, aby sme nemuseli žiadať voličov jednotlivých štátov o pomoc. Pán Van Rompuy a ostatní komisári ako poctiví federalisti úplne súhlasia s názorom britských skeptikov, že menová únia nemôže existovať bez fiškálnej a hospodárskej únie. Myslím si, že to bol John Maynard Keynes, kto napísal: „Kto riadi menu, riadi krajinu.“ Sľubujem, že je to jediný raz, keď súhlasím s pánom Keynesom. V skutočnosti mám pre vás ešte väčšiu a lepšiu autoritu, ako bol John Maynard Keynes. Prečítajte si evanjelium podľa Matúša, kapitolu 22. Som si istý, že na to nezabudnete. Nášho Pána sa pýtajú, či je správne platiť dane Rímu. Hovorí: „Čo ma pokúšate, pokrytci! Ukážte mi daňový peniaz.“ Oni mu podali denár. A [Ježiš] sa ich spýtal: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im [Ježiš] povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Netvrdím, že náš Pán bol na jednej či druhej strane v diskusii o eure. Podstatné je, že ak hľadáme najvyšší symbol dočasnej autority, absolútny znak suverenity, je to minca. A tak sme videli, že euro vedie k spoločnej hospodárskej vláde. Vďakabohu, že sme mali dostatok prezieravosti a ponechali si libru."@sk19
"Gospod predsednik, bilo je predvidljivo, mogoče neizprosno, da bi Evropska unija zagrabila finančno krizo v Grčiji z namenom, da bi pospešila dobro skovane načrte za harmonizacijo davčne politike. Videli smo ponavljajoče pozive za evropsko dolžniško agencijo, za Evropski denarni sklad, za vseevropsko obdavčenje, tako da nam ne bi bilo treba iti do nacionalnih volivcev po finančne injekcije. Gospod Van Rompuy in ostali komisarji se kot pošteni federalisti natančno strinjajo z izjavo britanskih skeptikov, da ne morete imeti monetarne unije brez davčne in gospodarske unije. Mislim, da je bil John Maynard Keynes tisti, ki je napisal: „Tisti, ki nadzira valuto, nadzira državo“. Obljubljam, da se bom samo tokrat skliceval na Keynesa z odobravanjem. V bistvu naj vam citiram večjo in boljšo avtoriteto celo od Johna Maynarda Keynesa. Poglejte si Evangelij sv. Mateja, poglavje 22, prepričan sem, da se boste spomnili tega. Našega Gospoda so vprašali, če je prav plačevati davke Rimu. On odgovori: „Zakaj me skušate, hinavci? Pokažite mi denar za davek“. In k njemu so prinesli kovanec. In [Jezus] jim je govoril: „Čigava je ta podoba in nadpis?“ Odgovorili so mu: „Cezarjeva“. In [Jezus] jim je govoril: „Vrnite Cezarju, kar je Cezarjevega, in Bogu stvari, ki so njegove“. Sedaj ne trdim, da je bil naš Gospod na eni strani ali drugi strani razprave o evru. Dejstvo je, da kadar iščemo najvišje simbole trenutne oblasti, je brezpogojen znak suverenosti kovanec! In videli smo, da evro vodi v skupno gospodarsko upravljanje. Hvala bogu, da smo bili previdni in obdržali funt."@sl20
"Herr talman! Det var förutsebart, kanske till och med ofrånkomligt, att Europeiska unionen skulle utnyttja den finansiella krisen i Grekland för att framföra sina väl förberedda planer på harmonisering av skattepolitiken. Vi har hört upprepade efterlysningar av ett europeiskt skuldorgan, en europeisk valutafond och alleuropeisk beskattning för att inte behöva vädja till de nationella väljarna om en skuldgaranti. Herman Van Rompuy och de övriga kommissionsledamöterna instämmer som trogna federalister helt i det argument som framförts av brittiska skeptiker, nämligen att en monetär union inte är möjlig utan en skattemässig och ekonomisk union. Jag tror att det var John Maynard Keynes som skrev ”den som styr valutan styr landet”. Jag lovar att detta är den enda gång som jag tänker citera Keynes i välvilliga ordalag. Låt mig i stället ge er en högre och bättre auktoritet än John Maynard Keynes. Jag hänvisar er till kapitel 22 i Matteusevangeliet. Jag är säker på att ni kommer ihåg det. Vår Herre blir tillfrågad om det är rätt att betala skatter till Rom. Han sade: Varför frestar ni mig, ni hycklare? Låt mig se myntet som man betalar skatt med, då räckte de honom en denar. Och han sade till dem: Vems bild och överskrift är detta? De sade till honom: Kejsarens. Då sade han till dem: Så ge kejsaren det kejsaren tillhör, och Gud det Gud tillhör. Nu hävdar jag inte att vår Herre stod på den ena eller den andra sidan i diskussionen om euron. Poängen är att när man letar efter den främsta symbolen för världslig makt, det absoluta tecknet för suveränitet, är det myntet! Och som vi har sett har euron lett till gemensamt ekonomiskt styre. Tack och lov var vi förutseende och behöll pundet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,21,9
"E. Van Rompuy "13
"John Maynard Keynes"13
"císaři, co je císařovo"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph