Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-25-Speech-4-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100325.34.4-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, may I also thank Mr Scottà for the work in this important report. I want to refer specifically to Amendment 4, which asks for the maximum amount of information to be made available to the consumer. It also supports the introduction of comprehensive and compulsory legislation for ‘place of farming’ labelling. Whilst these are laudable aims, I believe the amendment is too restrictive and would perhaps be better as a voluntary piece of information. In Northern Ireland, we rely heavily on the ability to export produce to the rest of the UK and other European countries. This amendment has the potential to affect Northern Ireland’s ability to sell products in certain markets where currently there is no difficulty, and I feel that it is important that new labelling does not create barriers which prevent trade between different Member States. Whilst Amendment 4 poses some difficulty, I recognise the important work of the report and I recognise the importance of producing traceable, high quality and safe products."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, chci také poděkovat panu Mr Scottàovi za práci na této důležité zprávě. Chci poukázat speciálně na pozměňovací návrh č. 4, který požaduje, aby spotřebitel měl k dispozici maximum informací. Tento návrh také podporuje zavedení komplexní a závazné legislativy pro označení „místa farmy“. I když se jedná o chvályhodné cíle, domnívám se, že pozměňovací návrh je příliš restriktivní a bylo by snad lepší, kdyby některé informace byly poskytovány dobrovolně. V Severním Irsku silně spoléháme na schopnost exportovat produkci do zbytku Spojeného království a dalších evropských zemí. Tento pozměňovací návrh může potencionálně narušit schopnost Severního Irska prodávat produkty na určitých trzích, kde v současné době nejsou žádné obtíže, a já mám pocit, že je důležité, aby nové označování nevytvářelo bariéry, které brání obchodu mezi různými členskými státy. I když pozměňovací návrh č. 4 představuje jisté obtíže, uznávám význam práce vložené do zprávy a uznávám důležitost produkce sledovatelných, vysoce kvalitních a bezpečných produktů."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil også gerne takke hr. Scottà for denne vigtige betænkning. Jeg vil gerne henvise specifikt til ændringsforslag 4, hvori Parlamentet støtter, at forbrugerne får så mange oplysninger som muligt. Parlamentet er også positiv over for, at der indføres en sammenhængende og obligatorisk lovgivning for mærkning, der angiver "produktionsstedet". Selv om disse mål er prisværdige, tror jeg, at ændringsforslaget er for restriktivt, og at det måske vil være bedre, hvis denne mærkning var en frivillig oplysning. I Nordirland er vi stærkt afhængige af at kunne eksportere produkter til resten af Det Forenede Kongerige og andre europæiske lande. Dette ændringsforslag kunne svække Nordirlands muligheder for at sælge produkter på bestemte markeder, hvor der ikke er nogen problemer i øjeblikket, og jeg mener, at det er vigtigt, at nye mærkningsregler ikke skaber barrierer, der forhindrer samhandelen mellem forskellige medlemsstater. Selv om ændringsforslag 4 er problematisk, anerkender jeg det store arbejde, der er lagt i betænkningen, og jeg anerkender betydningen af at producere sporbare, sikre produkter af høj kvalitet."@da2
"Herr Präsident, lassen Sie mich auch Herrn Scottà für seine Arbeit in diesem Bericht danken. Ich möchte konkret auf den Änderungsantrag 4 eingehen, der fordert, dass dem Verbraucher ein Höchstmaß an Informationen zur Verfügung gestellt wird. Er unterstützt ebenfalls die Einführung umfassender und obligatorischer Gesetzgebung für die Angabe des Erzeugungsortes bei der Etikettierung. Obwohl dies lobenswerte Ziele sind, glaube ich, dass der Änderungsantrag zu restriktiv ist und er vielleicht als freiwillige Information besser wäre. In Nordirland sind wir besonders auf die Möglichkeit angewiesen, Produkte in die übrigen Gebiete Großbritanniens und in andere europäische Länder zu exportieren. Dieser Änderungsantrag kann durchaus schwerwiegende Folgen für Nordirlands Möglichkeiten haben, Produkte auf bestimmten Märkten zu verkaufen, auf denen es gegenwärtig keine Schwierigkeiten gibt, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die neue Kennzeichnungsregelung keine Hemmnisse bewirkt, die den Handel zwischen verschiedenen Mitgliedstaten verhindert. Während der Änderungsantrag 4 einige Probleme beinhaltet, erkenne ich die wichtige Arbeit des Berichts an und die Bedeutung, rückverfolgbare, hochqualitative und sichere Produkte zu erzeugen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ας μου επιτραπεί να ευχαριστήσω και εγώ τον κ Scottà για τη δουλειά του γι’ αυτήν τη σημαντική έκθεση. Θέλω να αναφερθώ ειδικά στην τροπολογία 4, η οποία ζητά να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση. Στηρίζει επίσης την καθιέρωση περιεκτικής και υποχρεωτικής νομοθεσίας για τη σήμανση «τόπου γεωργικής παραγωγής». Παρότι αυτοί είναι αξιέπαινοι στόχοι, πιστεύω ότι η τροπολογία είναι υπερβολικά περιοριστική και ότι θα εξυπηρετούσε ίσως καλύτερα ως προαιρετικό πληροφοριακό στοιχείο. Στη Βόρεια Ιρλανδία, βασιζόμαστε σημαντικά στην ικανότητα να εξάγουμε την παραγωγή μας προς το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η τροπολογία έχει το δυναμικό να επηρεάσει την ικανότητα της Βόρειας Ιρλανδίας να πουλά προϊόντα σε ορισμένες αγορές όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά δυσκολία, και πιστεύω ότι είναι σημαντικό η νέα σήμανση να μην δημιουργεί εμπόδια για το εμπόριο μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Παρότι η τροπολογία 4 δημιουργεί κάποια δυσκολία, αναγνωρίζω τη σπουδαία δουλειά της έκθεσης και αναγνωρίζω τη σπουδαιότητα της παραγωγής ασφαλών προϊόντων με εξασφαλισμένη ανιχνευσιμότητα, και υψηλή ποιότητα."@el10
"Señor Presidente, yo también quiero agradecer al señor Scottà su trabajo en este importante informe. Quiero hablar específicamente de la enmienda 4, que pide que se proporcione al consumidor toda la información posible. También apoya la introducción de una legislación exhaustiva y obligatoria para la indicación del lugar de cultivo. A pesar de que estos objetivos son loables, creo que la enmienda es demasiado restrictiva y que tal vez sería mejor considerarla una información complementaria. En Irlanda del Norte, dependemos en gran medida de la capacidad para exportar productos al resto del Reino Unido y a otros países europeos. Esta enmienda puede afectar a la capacidad de Irlanda del Norte para vender productos en determinados mercados en los que actualmente no tiene ninguna dificultad, y pienso que es importante que la nueva indicación no interponga obstáculos que impidan el comercio entre diferentes Estados miembros. A pesar de que la enmienda 4 implica cierta dificultad, reconozco el importante trabajo del informe y reconozco la importancia de producir productos seguros, de alta calidad y trazables."@es21
"Austatud juhataja! Tahan samuti tänada kõigepealt Giancarlo Scottàt tema töö eest tähtsa raporti koostamisel. Juhin tähelepanu muudatusettepanekule 4, milles nõutakse, et tarbijatele antaks kogu olemasolev asjakohane teave. Ettepanek toetab ka tootmiskohamärgist käsitlevate kohustuslike õigusaktide kehtestamist. Olgugi et tegemist on väga kiiduväärt eesmärkidega, arvan ma, et nimetatud muudatusettepanek on liiga piirav ning võiks kujutada endast ehk pigem vabatahtlikku teavet. Põhja-Iirimaa on paljuski sõltuv toodete eksportimisest ülejäänud Ühendkuningriiki ja teistesse Euroopa riikidesse. Nimetatud muudatusettepanek võib aga potentsiaalselt mõjutada Põhja-Iirimaa võimet müüa tooteid teatud turgudel, kus praegu raskusi ei esine, ning minu arvates on väga oluline, et märgised ei looks kaubandusele eri liikmesriikide vahel takistusi. Olgugi et muudatusettepanek 4 tekitab mõningaid raskusi, tunnistan ma seoses sellega tehtud tähtsat tööd ning seda, kui oluline on jälgitavate kvaliteetsete ja ohutute toiduainete tootmine."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijä Scottàa tämän tärkeän mietinnön valmistelutyöstä. Haluan mainita erityisesti tarkistuksen 4, jossa vaaditaan, että kuluttajille pitäisi olla tarjolla mahdollisimman paljon tietoa. Siinä myös kannatetaan velvoittavaa lainsäädäntöä alkutuotteiden tuotantopaikan merkinnästä. Nämä ovat toki kunnioitettavia tavoitteita, mutta mielestäni tarkistus on kuitenkin liian rajoittava ja kyseinen tieto olisi paremmin sopinut vapaaehtoiseksi lisätiedoksi. Pohjois-Irlannissa olemme voimakkaasti riippuvaisia mahdollisuudesta viedä tuotteitamme muualle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja muihin Euroopan maihin. Tämä tarkistus saattaisi vaikuttaa Pohjois-Irlannin mahdollisuuksiin myydä tuotteitaan tietyille markkinoille, missä tällä hetkellä ei ole mitään vaikeuksia, ja minusta on tärkeää, että uudet merkinnät eivät synnytä esteitä eri jäsenvaltioiden väliselle kaupalle. Tarkistus 4 on siis jossain määrin ongelmallinen, mutta tunnustan mietinnön tärkeyden ja tunnustan, että on tärkeää pystyä tuottamaan jäljitettävissä olevia, korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita."@fi7
"Monsieur le Président, puis-je aussi remercier M. Scottà pour son travail sur cet important rapport. Je tiens à souligner tout particulièrement l’amendement 4, qui demande qu’un maximum d’informations soient fournies aux consommateurs. Il soutient également l’introduction d’une législation globale et contraignante de l’étiquetage du «lieu de provenance». Si ce sont là des objectifs louables, je crois que l’amendement est cependant trop restrictif et qu’une information volontaire serait sans doute préférable. En Irlande du Nord, nous dépendons fortement de la capacité à exporter notre production vers le reste du Royaume-Uni et les autres pays européens. Cet amendement risque d’affecter la capacité de l’Irlande du Nord à vendre ses produits sur certains marchés où elle n’a pour l’instant aucune difficulté à le faire, et j’estime qu’il importe que ce nouvel étiquetage ne crée pas de barrières empêchant les échanges commerciaux entre les différents États membres. Bien que l’amendement 4 pose problème, je reconnais l’important travail du rapport et l’importance de produire des produits traçables, de haute qualité, et sûrs."@fr8
". – Elnök úr, én is szeretném megköszönni Scottà úr munkáját ennek a fontos jelentésnek a kapcsán. Különösen a 4. módosításra szeretnék utalni, amely azt tartalmazza, hogy a lehető legtöbb információt tegyük elérhetővé a fogyasztó számára. Támogatja továbbá a „termelés helyére” utaló címkékre vonatkozó átfogó és kötelező érvényű jogszabály bevezetését. Ezek dicséretre méltó célkitűzések, mégis úgy gondolom, hogy a módosítás túl szigorú, és talán jobb lenne, ha ez önkéntes tájékoztatás lenne. Észak-Írországban erőteljesen az Egyesült Királyság és más európai országokba irányuló exporttermelési képességre támaszkodunk. Ez a módosítás esetlegesen hatással lehet Észak-Írország képességére, hogy olyan piacokon adjon el termékeket, ahol jelenleg nincsenek nehézségek, és fontosnak tartom, hogy az új címkézés ne teremtsen olyan korlátokat, amelyek akadályozzák a különböző tagállamok közötti kereskedelmet. Míg a 4. módosítás támaszt néhány nehézséget, elismerem a jelentés fontosságát, és elismerem továbbá a nyomon követhető, kiváló minőségű és biztonságos termékek előállításának fontosságát."@hu11
"Signor Presidente, vorrei esordire ringraziando l’onorevole Scottà per il lavoro svolto nell’elaborazione di questa importante relazione. Passerei ora specificamente all’emendamento n. 4, nel quale si chiede che al consumatore vengano fornite tutte le informazioni possibili. Sono inoltre a favore dell’introduzione di una normativa completa e obbligatoria per quanto concerne l’indicazione sull’etichetta del “luogo di produzione”. Sebbene si tratti di finalità lodevoli, ritengo che l’emendamento sia troppo restrittivo e forse sarebbe meglio ipotizzare un’informazione su base volontaria. In Irlanda del nord contiamo molto sulla possibilità di esportare prodotti al resto del Regno Unito e negli altri paesi europei. Tale emendamento potrebbe incidere sulla capacità dell’Irlanda del nord di vendere prodotti su alcuni mercati dove attualmente non vi è alcuna difficoltà e credo che sia importante che la nuova etichettatura non crei barriere che impediscano gli scambi tra i diversi Stati membri. Nonostante l’emendamento n. 4 crei qualche difficoltà, riconosco comunque l’importante lavoro condotto nella relazione e l’importanza di disporre di prodotti sicuri, di alta qualità e rintracciabili."@it12
"Pone pirmininke, taip pat norėčiau padėkoti ponui G. Scottà už darbą rengiant šį svarbų pranešimą. Ypač noriu paminėti 4 pakeitimą, kuriame reikalaujama, kad vartotojui turi būti teikiama kiek galima išsamesnė informacija. Jame taip pat pritariama išsamaus ir privalomo teisės akto dėl „ūkininkavimo vietos“ žymėjimo įvedimui. Nors šie tikslai pagirtini, manau, kad šis pakeitimas yra pernelyg varžantis ir tikriausiai būtų geriau, jei informacija būtų teikiama savanoriškai. Mes Šiaurės Airijoje esame labai priklausomi nuo galimybių eksportuoti produkciją į likusią JK dalį ir kitas Europos šalis. Šis pakeitimas gali neigiamai paveikti Šiaurės Airijos galimybes realizuoti produktus tam tikrose rinkose, kuriose šiuo metu dėl to nekyla sunkumų, ir manau, kad svarbu naujuoju ženklinimu nesukurti kliūčių, kurios trukdytų prekybai tarp valstybių narių. Nors 4 pakeitimas kelia tam tikrų keblumų, pripažįstu, kad pranešimu atliktas reikšmingas darbas, ir suprantu gamybos atsekamumo, aukštos kokybės ir saugių produktų svarbą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ļaujiet arī man pateikties kungam par darbu pie šā svarīgā ziņojuma. Īpaši vēlos runāt par 4. grozījumu, kurā norādīts, ka patērētājam sniedzama maksimāli plaša informācija. Tajā pausts atbalsts arī visaptverošu un obligātu tiesību aktu ieviešanai par marķējumu „lauksaimniecības vieta”. Lai gan mērķi ir cildeni, es uzskatu, ka šis grozījums ir pārāk ierobežojošs un, iespējams, būtu labāk, ja šāda informācija būtu sniedzama brīvprātīgi. Ziemeļīrijas iedzīvotāji paļaujas uz to, ka savu produkciju varēs eksportēt uz pārējo Apvienotās Karalistes daļu un citām Eiropas valstīm. Tomēr šis grozījums, iespējams, ietekmēs Ziemeļīrijas spēju pārdot produktus atsevišķos tirgos, kur šobrīd nav nekādu grūtību, un es uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt to, lai jaunais marķējums neradītu šķēršļus, kas kavē tirdzniecību dažādo dalībvalstu starpā. Lai gan 4. grozījums rada sarežģījumus, es novērtēju šā ziņojuma nozīmi un es atzīstu to, cik svarīgi ir ražot izsekojamus, kvalitatīvus un drošus produktus."@lv13
"Mr President, may I also thank Mr Scottà for the work in this important report. I want to refer specifically to Amendment 4, which asks for the maximum amount of information to be made available to the consumer. It also supports the introduction of comprehensive and compulsory legislation for ‘place of farming’ labelling. Whilst these are laudable aims, I believe the amendment is too restrictive and would perhaps be better as a voluntary piece of information. In Northern Ireland we rely heavily on the ability to export produce to the rest of the UK and other European countries. This amendment has the potential to affect Northern Ireland’s ability to sell products in certain markets where currently there is no difficulty, and I feel that it is important that new labelling does not create barriers which prevent trade between different Member States. Whilst Amendment 4 poses some difficulty, I recognise the important work of the report and I recognise the importance of producing traceable, high-quality and safe products."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de heer Scottà bedanken voor zijn werk aan dit belangrijke verslag. Ik wil speciaal wijzen op amendement 4, waarin wordt gevraagd dat de consumenten alle beschikbare relevante informatie wordt verstrekt. Ook wordt hierin steun uitgesproken voor de invoering van uitgebreide bindende wettelijke voorschriften op grond waarvan de etikettering betreffende de “ligging van het landbouwbedrijf” verplicht wordt gesteld. Hoewel dit lovenswaardige doelen zijn, ben ik van mening dat het amendement te beperkend is en dat het misschien beter is dat die informatie vrijwillig wordt verstrekt. In Noord-Ierland leunen we zwaar op ons vermogen om producten naar het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen uit te voeren. Dit amendement kan negatieve invloed hebben op het potentieel van Noord-Ierland om producten te verkopen in bepaalde markten waar op dit moment geen problemen bestaan, en naar mijn mening is het belangrijk dat nieuwe etikettering geen nieuwe obstakels opwerpt die de handel tussen de verschillende lidstaten belemmeren. Hoewel amendement 4 enkele problematische aspecten heeft, erken ik het belangrijke werk dat in het kader van dit verslag is verricht en erken ik dat het belangrijk is dat er traceerbare, veilige producten van hoge kwaliteit worden gemaakt."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować panu posłowi Scotcie za pracę, jaką włożył w przygotowanie tego ważnego sprawozdania. Chciałabym odnieść się konkretnie do poprawki 4, w której mowa o dostarczeniu konsumentom maksymalnej ilości informacji. Wyrażono w niej także poparcie dla wprowadzenia kompleksowych i wiążących przepisów dotyczących oznakowania wskazującego miejsce produkcji. Choć cele te są chwalebne, uważam, że poprawka ta jest zbyt restrykcyjna i być może lepiej sprawdziłaby się tu informacja nieobowiązkowa. W Irlandii Północnej bardzo ważna jest dla nas możliwość eksportowania produktów rolnych do innych części Wielkiej Brytanii i do innych państw europejskich. Przedmiotowa poprawka może wpłynąć na zdolność Irlandii Północnej do sprzedawania produktów na niektórych rynkach, gdzie obecnie nie napotyka ona na trudności, dlatego uważam, że ważne jest, aby nowe oznakowanie nie tworzyło barier, które będą utrudniać handel między państwami członkowskimi. Choć z poprawką 4 mamy pewne trudności, uznaję, że przedmiotowe sprawozdanie jest istotnym dokumentem i zgadzam się, że produkcja wysokiej jakości i bezpiecznej żywności o znanym pochodzeniu jest ważna."@pl16
"Senhor Presidente, também queria agradecer ao senhor deputado Scottà o trabalho desenvolvido neste importante relatório. Quero referir-me, concretamente, à alteração 4, em que se solicita a disponibilização de toda a informação possível aos consumidores. Também se manifesta apoio à introdução de legislação ampla e obrigatória relativa à rotulagem sobre o “local de produção”. Embora estes propósitos sejam louváveis, penso que a alteração é demasiado restritiva e que talvez seja melhor apresentá-la como mera informação a ter em conta. Na Irlanda do Norte, dependemos fortemente da capacidade de exportação para as outras regiões do Reino Unido e para outros países europeus. Esta alteração pode vir a afectar a capacidade da nossa região para vender produtos em alguns mercados onde actualmente não existem dificuldades, e penso que é importante que a nova rotulagem não crie obstáculos que impeçam o comércio entre Estados-Membros. Embora a alteração 4 levante algumas dificuldades, reconheço a importância do trabalho apresentado no relatório, bem como a importância de os produtos serem rastreáveis, de elevada qualidade e seguros."@pt17
"Dle preşedinte, şi eu doresc să-i mulţumesc dlui Scottà pentru activitatea depusă în cadrul acestui raport important. Doresc să mă refer mai ales la amendamentul nr. 4, care solicită să fie puse la dispoziţia consumatorului cât mai multe informaţii. De asemenea, acest amendament susţine introducerea unei legislaţii obligatorii şi cuprinzătoare privind etichetarea cu „locul de provenienţă agricolă”. Acestea sunt obiective lăudabile, însă consider că amendamentul este prea restrictiv şi că poate ar fi mai bine ca aceste informaţii să fie oferite din iniţiativa solicitantului. Irlanda de Nord se bazează foarte mult pe capacitatea de a exporta produse în restul Regatului Unit şi în alte state europene. Acest amendament poate afecta capacitatea Irlandei de Nord de a vinde produse pe anumite pieţe unde nu există în prezent nicio dificultate şi consider că este important ca noua etichetare să nu creeze bariere de natură să prevină comerţul între diferitele state membre. Deşi amendamentul nr. 4 ridică unele dificultăţi, recunosc eforturile importante depuse în cadrul raportului şi recunosc importanţa producerii unor produse sigure, de calitate ridicată, uşor de identificat."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj ja by som sa chcela poďakovať pánovi Scottovi za jeho prácu na tejto dôležitej správe. Chcem spomenúť konkrétne pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4, ktorý žiada, aby spotrebiteľ mal k dispozícii maximálne množstvo informácií. Podporuje aj zavedenie komplexných a záväzných právnych predpisov na označovanie „miesta poľnohospodárskej výroby“. Hoci sú to chvályhodné ciele, domnievam sa, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je príliš reštriktívny a možno by bolo lepšie, keby informácie boli dobrovoľné. V Severnom Írsku sa veľmi spoliehame na možnosť vyvážať výrobky do zvyšku Spojeného kráľovstva a do ostatných európskych krajín. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh môže ovplyvniť možnosť Severného Írska predávať výrobky na určitých trhoch, kde v súčasnosti nie sú žiadne ťažkosti. Považujem za dôležité, aby nové označovanie nevytváralo prekážky, ktoré by bránili obchodovaniu medzi jednotlivými členskými štátmi. Hoci pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 predstavuje určité ťažkosti, uznávam dôležitosť práce na tejto správe a uznávam, že je dôležité vyrábať sledovateľné, vysoko kvalitné a bezpečné výrobky."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi se zahvalila gospodu Scottà za delo na tem pomembnem poročilu. Še zlasti se želim sklicevati na spremembo 4, ki zahteva, da je potrošniku na voljo največja količina informacij. Podpira tudi uvedbo izčrpne in obvezujoče zakonodaje za označevanje „območja kmetovanja“. Medtem ko so to hvalevredni cilji, verjamem, da je sprememba preveč omejujoča in bi morda bila boljša kot prostovoljna informacija. Na Severnem Irskem smo zelo odvisni od možnosti izvoza proizvodnje v preostalo Združeno kraljestvo in evropske države. Ta sprememba ima možnost vpliva na možnosti Severne Irske, da proda izdelke na določenih trgih, kjer trenutno ni težav, in menim, da je pomembno, da nove označbe ne ustvarjajo ovir, ki preprečujejo trgovino med različnimi državami članicami. Medtem ko sprememba 4 predstavlja nekaj težav, priznavam pomembno delo poročila in pomembnost proizvodnje sledljivih, visokokakovostnih in varnih proizvodov."@sl20
"Herr talman! Jag vill också tacka Giancarlo Scottà för hans arbete i detta viktiga betänkande. Jag vill särskilt peka på ändringsförslag 4, där parlamentet kräver att så mycket information som möjligt ska göras tillgänglig för konsumenten. Man stöder även införandet av heltäckande och bindande regler för märkning med produktionsplats. Detta är lovvärda syften, men jag anser att ändringsförslaget är alltför restriktivt och att det kanske skulle fungera bättre som frivillig information. I Nordirland förlitar vi oss i hög grad på möjligheten att exportera produkter till resten av Storbritannien och andra europeiska länder. Detta ändringsförslag kan påverka Nordirlands möjlighet att sälja produkter på vissa marknader där det för närvarande inte finns några svårigheter. Jag anser att det är viktigt att nya märkningar inte skapar hinder som försvårar handeln mellan olika medlemsstater. Ändringsförslag 4 utgör vissa svårigheter, men jag erkänner samtidigt det viktiga arbetet i betänkandet och vikten av att producera säkra produkter som kan spåras och som håller hög kvalitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph