Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-25-Speech-4-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100325.3.4-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"We should proceed from one central fact – during the most severe economic crisis that Europe has known, the euro has been an anchor of stability and credibility. Without the functioning eurozone, overcoming the crisis would have been much slower and uneven. This applies also for those Member States which have not yet joined the eurozone. Now it is especially important to realise that the European common currency is a common value for which every member of the eurozone bears individual responsibility. There is a general agreement that the economic crisis was a logical outcome of a widespread crisis of values. Those who have joined the eurozone are expected to bear higher responsibility for balancing their expenses and incomes. It does not make sense to take the role of supposed victims of financial speculation or economic mafias. Almost all European economies have sinned against the principles of sound and balanced fiscal policy. The lesson has to be learnt – we need much tougher supervision and better coordination of financial policies with the establishment of a European Monetary Fund. But, first of all, each and every member of the eurozone must slow down in living at the expense of tomorrow."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Měli bychom vycházet z jedné zásadní skutečnosti – během nejvážnější hospodářské krize, kterou Evropa prodělala, představovalo euro oporu stability a důvěryhodnosti. Bez fungující eurozóny by překonání krize bylo mnohem pomalejší a nevyváženější. To se týká i členských států, které se doposud nestaly členy eurozóny. Nyní je zvláště důležité, abychom si uvědomili, že evropská společná měna je společnou hodnotou, za kterou každý člen eurozóny nese vlastní odpovědnost. Existuje obecná shoda v tom, že hospodářská krize je logickým důsledkem všeobecné krize hodnot. Od zemí, které se staly členy eurozóny, se očekává, že ponesou větší zodpovědnost za vyvážení svých výdajů a příjmů. Je nesmysl stavět se do role údajných obětí finančních spekulací nebo hospodářských mafií. Téměř všechna evropská hospodářství se provinila proti zásadám řádné a vyvážené fiskální politiky. Je třeba se poučit – potřebujeme mnohem přísnější dohled a lepší koordinaci fiskálních politik spolu se zřízením Evropského měnového fondu. V první řadě však musí každý jednotlivý člen eurozóny přestat žít na úkor budoucnosti."@cs1
"Vi bør tage udgangspunkt i den meget vigtige kendsgerning, at euroen har været et stabilt og troværdigt holdepunkt under den alvorligste økonomiske krise, som Europa har oplevet. Uden et velfungerende euroområde ville vejen ud af krisen have været meget længere og mere ujævn. Dette gælder også for de medlemsstater, som endnu ikke er med i euroområdet. Nu er det særlig vigtigt at indse, at den fælles europæiske valuta er en fælles værdi, som alle medlemmer af euroområdet har ansvaret for. Der er generel enighed om, at den økonomiske krise var en logisk konsekvens af en udbredt værdimæssig krise. De, der er indtrådt i euroområdet, forventes at bære et større ansvar for at sikre balance mellem deres indtægter og udgifter. Det nytter ikke noget at påstå, at man er offer for økonomisk spekulation eller en økonomisk mafia. Næsten alle de europæiske økonomier har forsyndet sig mod principperne om en sund og afbalanceret finanspolitik. Vi må lære af vores erfaringer. Vi har behov for meget strengere tilsyn med finanspolitikken og bedre koordination af denne gennem etablering af en europæisk monetær fond. Men først og fremmest må samtlige medlemmer af euroområdet i mindre grad leve på kredit."@da2
"Wir sollten von einer zentralen Tatsache ausgehen – während der schwersten Wirtschaftskrise, die Europa erfahren hat, war der Euro ein Anker der Stabilität und der Glaubwürdigkeit. Ohne die funktionierende Eurozone wäre das Überwinden der Krise viel langsamer und holpriger von statten gegangen. Das gilt auch für diejenigen Mitgliedstaaten, die noch nicht zur Eurozone gehören. Jetzt ist es besonders wichtig, zu erkennen, dass die europäische Gemeinschaftswährung ein gemeinsamer Wert ist, für den jedes Mitglied der Eurozone eigene Verantwortung trägt. Es herrscht generelle Übereinstimmung darüber, dass die Wirtschaftskrise eine logische Folge einer weitverbreiteten Wertekrise war. Von denjenigen, die zur Eurozone gehören, wird erwartet, zum Ausgleich ihrer Ausgaben und Einnahmen höhere Verantwortung zu tragen. Es macht keinen Sinn, die Rolle angeblicher Opfer von Finanzspekulation oder Wirtschaftsmafias einzunehmen. Fast alle europäischen Wirtschaften haben gegen die Prinzipien solider und ausgeglichener Steuerpolitik gesündigt. Wir müssen daraus lernen – wir brauchen eine viel straffere Kontrolle und bessere Koordination der Finanzpolitiken mit der Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds. Aber vor allem muss wirklich jedes Mitglied der Eurozone aufhören, auf Kosten von morgen zu leben."@de9
"Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα κεντρικό γεγονός – στη διάρκεια της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που έχει γνωρίσει η Ευρώπη, το ευρώ ήταν ένα καταφύγιο σταθερότητας και αξιοπιστίας. Χωρίς τη λειτουργία της ευρωζώνης, η υπέρβαση της κρίσης θα ήταν πολύ πιο αργή και ακανόνιστη. Αυτό ισχύει και για τα κράτη μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει ακόμα στην ευρωζώνη. Τώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είναι μια κοινή αξία για την οποία το κάθε μέλος της ευρωζώνης φέρει ατομική ευθύνη. Γενικά συμφωνούμε ότι η οικονομική κρίση ήταν λογικό επακόλουθο μιας ευρείας κρίσης αξιών. Εκείνοι που προσχώρησαν στην ευρωζώνη αναμένεται να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη για την εξισορρόπηση των δαπανών και των εσόδων τους. Δεν έχει νόημα να παίζουν τον ρόλο υποτιθέμενων θυμάτων χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας ή οικονομικής μαφίας. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες παραβίασαν τις αρχές της υγιούς και ισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής. Πρέπει να πάρουμε το μάθημά μας – χρειαζόμαστε πολύ πιο αυστηρή εποπτεία και καλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών με την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Όμως, πρώτα απ’ όλα, κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης πρέπει να ζει λιγότερο σε βάρος του αύριο."@el10
"Deberíamos partir de un hecho central: durante la crisis económica más grave que Europa ha conocido, el euro ha sido un símbolo de estabilidad y credibilidad. Sin la zona del euro en funcionamiento, la recuperación de la crisis habría sido una tarea mucho más lenta y heterogénea. Esto se aplica también a los Estados miembros que todavía no se han unido a la zona del euro. Ahora resulta especialmente importante comprender que la divisa común europea es un valor común en el que cada miembro de la zona del euro tiene su responsabilidad individual. Existe el consenso general de que la crisis económica fue el resultado lógico de una crisis de valores generalizada. Se espera que quienes se han unido a la zona del euro soporten una mayor responsabilidad de equilibrar sus gastos con sus ingresos. No tiene sentido adoptar el papel de supuestas víctimas de la especulación financiera o las mafias económicas. Prácticamente todas las economías europeas han violado los principios de una política fiscal sólida y equilibrada. Es necesario aprender la lección: necesitamos una supervisión mucho más estricta y una mejor coordinación de las políticas financieras con el establecimiento de un Fondo Monetario Europeo. Sin embargo, en primer lugar, todos y cada uno de los miembros de la zona del euro deben dejar de vivir a expensas del mañana."@es21
"Peaksime lähtuma kesksest tõsiasjast – Euroopale teadaoleva rängima majanduskriisi kestel on olnud euro stabiilsuse ja tõsiseltvõetavuse ankur. Toimiva euroalata, oleks olnud kriisi ületamine palju aeglasem ja ebaühtlasem. See käib samuti liikmesriikide kohta, mis veel euroalaga ühinenud ei ole. Nüüd on eriti oluline taibata, et Euroopa ühisraha kujutab ühist väärust, mille eest iga euroala liige individuaalselt vastutab. On üldine üksmeel, et majanduskriis oli laialt levinud väärtuste kriisi loogiline tulemus. Euroalaga ühinenuilt oodatakse suurema vastutuse kandmist kulude ja tulude tasakaalustamisel. Ei ole loogiline võtta endale eeldatavate finantsspekulatsiooni või majandusmaffiate ohvrite rolli. Peaaegu kõik Euroopa majandused on patustanud usaldusväärse ja tasakaalustatud eelarvepoliitika põhimõtete vastu. Õppetund tuleb omandada – meil on tarvis karmimat järelvalvet ning finantspoliitikate paremat koordinatsiooni Euroopa Valuutafondi asutamisega. Kõigepealt aga peab iga viimane euroala liige homse kulul elamise kiiruse maha võtma."@et5
"Meidän on lähdettävä yhdestä keskeisestä seikasta – vakavimmassa Euroopan kokemassa talouskriisissä euro on ollut vakauden ja uskottavuuden ankkuri. Ilman euroalueen toimintaa kriisistä selviytyminen olisi ollut paljon hitaampaa ja epätasaisempaa. Tämä koskee myös niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole liittyneet euroalueeseen. Nyt on erityisen tärkeää ymmärtää, että Euroopan yhteinen valuutta on yhteinen arvo, josta jokainen yksittäinen euroalueen jäsenvaltio on vastuussa. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että talouskriisi oli looginen seuraus laaja-alaisesta arvokriisistä. Euroalueeseen liittyneiltä odotetaan suurempaa vastuuntuntoa tulojen ja menojen tasapainottamisessa. Ei ole järkevää omaksua rahoituskeinottelun tai talousmafioiden uhrin roolia. Lähes kaikki Euroopan taloudet ovat rikkoneet järkevän ja tasapainoisen finanssipolitiikan periaatteita. Tästä on otettava opiksi – tarvitsemme paljon tiukempaa valvontaa ja finanssipolitiikan entistä parempaa koordinointia Euroopan valuuttarahaston perustamisen kautta. Ennen kaikkea joka ikisen euroalueen valtion on kuitenkin lopetettava eläminen huomisen kustannuksella."@fi7
". Nous devons prendre comme point de départ un fait capital: pendant la crise la économique la plus grave que l’Europe ait connue, l’euro a été une garantie de stabilité et de crédibilité. Sans une zone euro fonctionnelle, la sortie de la crise aurait été nettement plus lente et plus inégale. Cela vaut aussi pour les États membres qui ne se sont pas encore joints à la zone euro. Il est particulièrement important aujourd’hui de comprendre que la monnaie de l’Union européenne est une valeur commune, dont chaque membre de la zone euro est responsable à titre individuel. Il existe un large consensus pour dire que la crise économique a été le résultat logique d’une grande crise de valeurs. Ceux qui se sont joints à la zone euro doivent assumer davantage de responsabilités en termes d’équilibre entre leurs dépenses et leurs recettes. Il n’y a aucun sens à se poser en victimes de la spéculation financière ou de mafias économiques. Presque toutes les économies européennes ont péché contre les principes d’une politique fiscale saine et équilibrée. Il faut retenir la leçon:- nous avons besoin d’une surveillance nettement plus stricte et d’une meilleure coordination des politiques fiscales, avec la création d’un Fonds monétaire européen. Mais avant tout, il faut que tous les membres de la zone euro renoncent à vivre aux frais des générations futures."@fr8
". – Induljunk ki egy központi tényből: az Európa történetében átélt legsúlyosabb gazdasági válság alatt az euró a stabilitás és a hitelesség bástyája volt. Működőképes euróövezet nélkül a válság legyőzése sokkal lassabban és kiszámíthatatlanabbul alakult volna. Ez azokra a tagállamokra is igaz, akik még nem csatlakoztak az euróövezethez. Most különösen fontos, hogy felismerjük, Európa közös valutája olyan közös értéket képvisel, amelyért az euróövezet valamennyi tagállama egyéni felelősséget visel. Általánosan elfogadott nézet, hogy a gazdasági válság egy széles körű értékválság logikus következménye volt. Az euróövezet tagállamaitól elvárjuk, hogy több felelősséget viseljenek bevételeik és kiadásaik egyensúlyban tartásáért. Nincs értelme felvenni a pénzügyi spekuláció vagy a gazdasági maffiák állítólagos áldozatának szerepét. Szinte mindegyik európai gazdaság vétkezett már a szilárd és kiegyensúlyozott fiskális politika elvei ellen. Vonjuk le a tanulságot – szükségünk van a szigorúbb felügyeletre és jobb koordinációra, amit az Európai Valutaalap létrehozásával érhetünk el. Elsőként azonban az euróövezet minden egyes tagjának vissza kellene fognia azt a magatartást, hogy a mának élve nem gondol a holnappal."@hu11
"Dobbiamo partire da un fatto centrale: nel corso della più grave crisi economica che l’Europa abbia conosciuto, l’euro è stato un’ancora di stabilità e credibilità. Senza il funzionamento dell’area dell’euro, superare la crisi sarebbe stato un processo assai più lento e irregolare. Ciò vale anche per quegli Stati membri che non sono ancora entrati nell’area dell’euro. Adesso è importante soprattutto rendersi conto che la moneta comune europea è un valore comune di cui ogni membro dell’area dell’euro è individualmente responsabile. E’ opinione generale che la crisi economica sia stata il logico sbocco di una diffusa crisi di valori. Dai paesi che sono entrati nell’area dell’euro ci si attende un maggior senso di responsabilità nel mantenere in equilibrio spese e redditi. Non ha senso atteggiarsi a presunte vittime di speculazioni finanziarie o mafie economiche; quasi tutte le economie europee hanno violato i principi di una sana ed equilibrata politica fiscale. Occorre imparare la lezione: serve una vigilanza assai più severa e un miglior coordinamento delle politiche finanziarie, con l’istituzione di un Fondo monetario europeo. Ma prima di ogni altra cosa, tutti i membri dell’area dell’euro devono attenuare la tendenza a vivere a spese del proprio futuro."@it12
"Turėtume remtis vienu esminiu faktu – per sunkiausią ekonomikos krizę, kuri kada nors buvo užklupusi Europą, euras buvo stabilumo ir patikimumo inkaras. Jei neturėtume veikiančios euro zonos, krizės įveikimas būtų buvęs daug lėtesnis ir netolydus. Tai taikoma taip pat ir prie euro zonos dar neprisijungusioms valstybėms narėms. Dabar ypač svarbu suprasti, kad bendroji Europos valiuta yra bendra vertybė, dėl kurios kiekvienai euro zonos narei tenka individuali atsakomybė. Bendrai sutariama, kad ekonomikos krizė buvo logiškas plačiai paplitusios vertybių krizės rezultatas. Tikimasi, kad tie, kas prisijungė prie euro zonos, prisiims didesnę atsakomybę dėl savo išlaidų ir pajamų subalansavimo. Nėra prasmės prisiimti tariamų finansinių spekuliacijų ar ekonominės mafijos aukų vaidmenį. Beveik visos Europos ekonomikos nusižengė principams dėl patikimos ir subalansuotos fiskalinės politikos. Pamoka, kurią turime išmokti, yra ta, kad mums reikia daug griežtesnės priežiūros ir geresnio finansų politikos koordinavimo įsteigiant Europos valiutos fondą. Bet pirmiausia kiekviena euro zonos narė turi nustoti gyventi rytojaus sąskaita."@lt14
"Mums jāspriež, izejot no viena svarīga fakta — vissmagākās ekonomikas krīzes laikā, kas notikusi Eiropā, eiro ir garantējis stabilitāti un ticamību. Ja eiro zona nefunkcionētu, krīzes pārvarēšana būtu notikusi daudz lēnāk un nevienmērīgāk. Tas attiecas arī uz tām dalībvalstīm, kuras vēl nav pievienojušās eiro zonai. Pašlaik ir īpaši svarīgi saprast, ka Eiropas vienotā valūta ir vienota vērtība, par kuru katrs eiro zonas dalībnieks ir individuāli atbildīgs. Pastāv vispārēja vienošanās par to, ka ekonomikas krīze bija plaši izplatītas vērtību krīzes loģisks rezultāts. Tiek gaidīts, ka tie, kas pievienojušies eiro zonai, uzņemsies lielāku atbildību par savu izdevumu un ienākumu līdzsvarošanu. Nav jēgas tēlot šķietamus finanšu spekulāciju vai ekonomikas mafijas upurus. Gandrīz visas Eiropas ekonomikas ir grēkojušas pret saprātīgu un līdzsvarotu fiskālo politiku. Ir jāgūst mācība — mums nepieciešama fiskālo politiku daudz stingrāka uzraudzība un labāka koordinācija, izveidojot Eiropas Monetāro fondu. Bet, pirmkārt, visiem eiro zonas dalībniekiem jāpalēnina temps savai dzīvošanai uz rītdienas rēķina."@lv13
"We should proceed from one central fact – during the most severe economic crisis that Europe has known, the euro has been an anchor of stability and credibility. Without the functioning eurozone, overcoming the crisis would have been much slower and uneven. This applies also for those Member States which have not yet joined the eurozone. Now it is especially important to realise that the European common currency is a common value for which every member of the eurozone bears individual responsibility. There is a general agreement that the economic crisis was a logical outcome of a widespread crisis of values. Those who have joined the eurozone are expected to bear higher responsibility for balancing their expenses and incomes. It does not make sense to take the role of supposed victims of financial speculation or economic mafias. Almost all European economies have sinned against the principles of sound and balanced fiscal policy. The lesson has to be learnt – we need much tougher supervision and better coordination of financial policies with the establishment of a European Monetary Fund. But first of all, each and every member of the eurozone must slow down in living at the expense of tomorrow."@mt15
"We moeten uitgaan van een centraal feit – tijdens de ernstigste economische crisis die Europa ooit heeft meegemaakt is de euro een anker van stabiliteit en geloofwaardigheid geweest. Zonder de functionerende eurozone zouden we veel langzamer en minder gelijkmatig door de crisis zijn gekomen. Dit geldt ook voor de lidstaten die nog niet tot de eurozone zijn toegetreden. Vooral nu is het belangrijk om te beseffen dat de gemeenschappelijke Europese munt een gemeenschappelijke waarde is waarvoor elk lid van de eurozone individuele verantwoordelijkheid draagt. Er bestaat algemene overeenstemming over het feit dat de economische crisis het resultaat was van een wijdverspreide waardencrisis. Van de landen die zich bij de eurozone hebben aangesloten wordt verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid nemen voor het in evenwicht brengen van hun uitgaven en inkomsten. Het heeft geen zin om de rol van vermeend slachtoffer van financiële speculatie of economische maffia’s spelen. Bijna alle Europese economieën hebben tegen de beginselen van goed en evenwichtig begrotingsbeleid gezondigd. De les moet worden geleerd – we hebben veel harder toezicht nodig, en een betere coördinatie van het financieel beleid met de oprichting van een Europees Monetair Fonds. Maar vooral moet elk lid van de eurozone veel minder op kosten van morgen gaan leven."@nl3
"Powinniśmy zacząć od jednego podstawowego faktu – okazało się, że w trakcie najpoważniejszego kryzysu gospodarczego, jakiego Europa kiedykolwiek doświadczyła, waluta euro zapewniła stabilność i wiarygodność. Bez strefy euro przezwyciężenie kryzysu przebiegałoby dużo wolniej i w bardziej niejednolity sposób. Dotyczy to również państw członkowskich, które jeszcze nie przystąpiły do strefy euro. Teraz koniecznie należy sobie zdać sprawę, że europejska wspólna waluta to wspólna wartość, za którą każdy członek strefy euro ponosi indywidualnie odpowiedzialność. Panuje powszechna zgoda co do faktu, że kryzys gospodarczy był logiczną konsekwencją ogólnego kryzysu wartości. Od tych, którzy przystąpili do strefy euro oczekuje się, że będą bardziej odpowiedzialni w kwestii równoważenia swoich wydatków i dochodów. Nie ma sensu przyjmować roli domniemanych ofiar finansowych spekulacji czy gospodarczych mafii. Prawie wszystkie europejskie gospodarki mają na sumieniu grzechy popełnione wobec zasad zdrowej i wyważonej polityki fiskalnej. Koniecznie należy wyciągnąć z tego wnioski – potrzebujemy solidniejszego nadzoru i lepszej koordynacji polityk fiskalnych oraz utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego. Przede wszystkim jednak wszyscy członkowie strefy euro muszą ograniczyć życie na kredyt przyszłych dochodów."@pl16
"Devemos partir de um facto central: durante a mais grave crise económica que a Europa conheceu, o euro tem sido uma âncora de estabilidade e de credibilidade. Sem a zona do euro a funcionar devidamente, a superação da crise teria sido muito mais lenta e desigual. Isto aplica-se também aos Estados-Membros que ainda não aderiram à zona do euro. Agora, é especialmente importante compreender que a moeda comum europeia é um valor comum pelo qual cada membro da zona do euro é individualmente responsável. É comummente reconhecido que a crise económica foi um resultado lógico de uma crise de valores generalizada. Espera-se dos que aderiram à zona do euro a assunção de uma maior responsabilidade no equilíbrio das suas despesas e receitas. Não faz sentido fazer o papel de vítimas da especulação financeira ou das máfias económicas. Quase todas as economias europeias pecaram contra os princípios de uma política orçamental sólida e equilibrada. A lição tem de ser aprendida: precisamos de uma supervisão muito mais rigorosa e de uma melhor coordenação das políticas financeiras com a criação de um Fundo Monetário Europeu. Primeiro que tudo, porém, todos e cada um dos membros da zona do euro devem refrear a tendência para viverem à custa do dia de amanhã."@pt17
"Ar trebui să plecăm de la un fapt central – în timpul celei mai grave crize economice cu care s-a confruntat vreodată Europa, moneda euro a reprezentat un element de stabilitate şi credibilitate. Dacă nu ar fi existat o zonă euro funcţională, învingerea crizei ar fi fost un proces mult mai lent şi mai inegal. Acest lucru este valabil şi pentru statele membre care nu au aderat încă la zona euro. Acum este extrem de important să ne dăm seama că moneda unică europeană este o valoare comună, faţă de care fiecare membru al zonei euro are o responsabilitate individuală. Există un consens general că această criză economică a fost rezultatul logic al unei crize răspândite a valorilor. Se aşteaptă ca ţările care au aderat la zona euro să poarte o responsabilitate mai mare pentru echilibrarea cheltuielilor şi a veniturilor. Nu are niciun rost ca cineva să îşi asume rolul de presupusă victimă a speculaţiilor financiare sau a mafiei economice. Aproape toate economiile europene au păcătuit împotriva principiilor de politică fiscală corectă şi echilibrată. Lecţia trebuie învăţată – avem nevoie de o monitorizare mai strictă şi de o mai bună coordonare a politicilor fiscale, odată cu înfiinţarea unui Fond Monetar European. Dar, înainte de orice, fiecare dintre membrii zonei euro trebuie să înceteze să îşi trăiască viaţa în detrimentul zilei de mâine."@ro18
". – Mali by sme začať dôležitou skutočnosťou: počas najťažšej hospodárskej krízy, akú Európa zažila, je euro kotvou stability a dôveryhodnosti. Bez fungujúcej eurozóny by sme krízu prekonávali omnoho pomalšie a nerovnomerne. Týka sa to aj tých členských štátov, ktoré ešte nevstúpili do eurozóny. Teraz je zvlášť dôležité uvedomiť si, že spoločná európska mena je spoločnou hodnotou, za ktorú nesie každý člen eurozóny individuálnu zodpovednosť. Panuje všeobecná zhoda, že hospodárska kríza bola logickým dôsledkom rozsiahlej krízy hodnôt. Krajiny, ktoré vstúpili do eurozóny, by mali niesť väčšiu zodpovednosť za vyvážené výdavky a príjmy. Nemá zmysel prijať úlohu domnelých obetí finančných špekulácií či hospodárskej mafie. Takmer všetky európske hospodárstva zhrešili proti zásadám rozumnej a vyváženej daňovej politiky. Je potrebné vziať si z toho ponaučenie: potrebujeme omnoho prísnejší dohľad a lepšiu koordináciu finančnej politiky vďaka zriadeniu Európskeho menového fondu. V prvom rade však každý jeden člen eurozóny musí obmedziť život na účet zajtrajška."@sk19
"Izhajati moramo iz osrednjega dejstva – med najhujšo gospodarsko krizo, kar jih Evropa pozna, je bil evro sidro stabilnosti in verodostojnosti. Brez delujočega območja evra bi bilo premagovanje krize veliko počasnejše in neenakomerno. To velja tudi za tiste države članice, ki se še niso pridružile območju evra. Sedaj je zlasti pomembno, da spoznamo, da je skupna evropska valuta skupna vrednost, za katero vsaka članica območja evra nosi posamezno odgovornost. Splošno spoznanje je, da je bila gospodarska kriza logična posledica razširjene krize vrednot. Od tistih, ki so se pridružili območju evra, se pričakuje, da bodo nosili večjo odgovornost za uravnoteženje njihovih izdatkov in prihodkov. Nima smisla, da zavzamemo vlogo domnevnih žrtev finančne špekulacije ali gospodarske mafije. Skoraj vsa evropska gospodarstva so se pregrešila proti načelom trdne in uravnotežene davčne politike. Naučiti se moramo lekcije – potrebujemo veliko strožji nadzor in boljšo usklajevanje finančnih politik z ustanovitvijo Evropskega denarnega sklada. Toda najprej mora vsaka članica območja evra prenehati živeti na račun jutrišnjega dne."@sl20
"Vi bör utgå från ett centralt faktum, dvs. att euron, under den mest allvarliga finanskris som EU har erfarit, har varit ett ankare av stabilitet och trovärdighet. Utan euroområdets funktion skulle krisen ha övervunnits i en mycket mer långsam och ojämn takt. Detta gäller också för de medlemsstater som ännu inte har anslutit sig till euroområdet. Nu är det särskilt viktigt att inse att den europeiska gemensamma valutan har ett gemensamt värde som varje medlem i euroområdet bär ett individuellt ansvar för. Det finns en allmän överenskommelse om att finanskrisen var en logisk följd av en allmänt spridd värderingskris. De som har anslutit sig till euroområdet förväntas bära ett större ansvar när det gäller att balansera sina utgifter och inkomster. Det finns ingen mening med att inta rollen av förmenta offer för finansiella spekulationer eller ekonomisk maffia. Nästan alla EU-ekonomier har brutit mot principerna om en sund och balanserad skattepolitik. Den lärdom som kan dras är att vi behöver mycket strängare övervakning och bättre samordning av skattepolitiken tillsammans med inrättandet av en europeisk valutafond. Men först av allt måste varje medlemsland i euroområdet slå av på takten när det gäller att leva på bekostnad av morgondagen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,15,1,19,14,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph