Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-25-Speech-4-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100325.3.4-029"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι πρόκειται για μια σημαντική έκθεση, η οποία αποτελεί και έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό των τάσεων που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντοπίζει στοιχεία κοινωνικής συνοχής που δεν παρουσιάζονταν σε ανάλογες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε να σηματοδοτεί και μια σημαντική στροφή και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Βέβαια αναφέρεται στο 2009, ενώ στο 2010 είχαμε σημαντικές εξελίξεις που αφορούν φυσικά και την Ελλάδα, τη χώρα μου. Αυτό που θα μπορούσε να βγάλει κανείς ως συμπέρασμα είναι ότι, πέρα από τη νομισματική ένωση, χρειάζεται, όπως λένε και πολλοί άλλοι, και οικονομική και πολιτική ένωση. Και το ευρώ θα πρέπει να συνοδευτεί από έναν ελάχιστο δείκτη κοινωνικής ασφαλείας για την κοινωνική συνοχή. Αυτό προκύπτει και από τα διάφορα που λέγονται για την Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό είναι ανακριβή. Όπως, για παράδειγμα, δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι η παραγωγικότητα της Ελλάδας δεν ήταν πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της EUROSTAT: για το 2007 και το 2008 ήταν περίπου στο 90%. Η αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του δημοσίου χρέους τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης των εσόδων, της μείωσης των εσόδων από το εξωτερικό, όπως από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, λόγω της κρίσης αλλά και της αύξησης των δημοσίων δαπανών. Φυσικά και υπάρχουν σπατάλες αλλά και προσλήψεις στο δημόσιο με διάφορες μορφές. Σίγουρα όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν, θα πρέπει να ζητήσουμε και αυτό το δείκτη κοινωνικής προστασίας και να μην αρκούμαστε σε εκκλήσεις γενικόλογες να μη θιγούν πολύ τα χαμηλά εισοδήματα. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος των δαπανών και των εξοπλισμών αλλά και αυτών που αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως όμως των εσόδων που μειώθηκαν επίσης σημαντικά. Δεν θα πρέπει να μειωθούν τα εισοδήματα των μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού που είναι στο όριο της φτώχειας. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα που αφορούν και τη σύνοδο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες. Όμως η έκθεση Giegold θα πρέπει να σηματοδοτεί και μια γενικότερη αλλαγή και ενσωμάτωση των θέσεων αυτών στο σύμφωνο σταθερότητας. Πάνω απ' όλα, δεν χρειάζεται καμία προσφυγή στην απαράδεκτη πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που, κοντά στα άλλα, έχει και ένα έλλειμμα βιωσιμότητας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych úvodem řekl, že se jedná o důležitou zprávu nacházející cenný kompromis v napjaté situaci, která vládne v Evropském parlamentu. Vymezuje prvky sociální soudržnosti, které se v podobných rozpravách v Evropském parlamentu neobjevují. Byli bychom také rádi, kdyby to byl signál důležité změny v politice Evropské unie jako celku. Jedná se samozřejmě o rok 2009, zatímco v roce 2010 dochází k významným událostem, které se samozřejmě týkají mé země, Řecka. Mohli bychom dojít k závěru, že kromě měnové unie bychom potřebovali také hospodářskou a politickou unii, jak už mnozí uvedli. Euro by mělo být v zájmu sociální soudržnosti spojeno s ukazatelem minimálního sociálního zabezpečení. Vyplývá to z řady informací, které zde byly řečeny o Řecku, z nichž mnohé jsou nepřesné. Musím zde například zdůraznit skutečnost, že produktivita v Řecku nebyla o mnoho nižší, než je průměr zemí EU-27. To vyplývá ze statistik agentury Eurostat: v roce 2007 a 2008 byla produktivita přibližně 90 %. Nárůst rozpočtového schodku a schodku veřejných financí v Řecku v posledních dvou nebo třech letech byl důsledkem propadu příjmů, snížení příjmů ze zahraničí, jako například z turismu a lodní dopravy, způsobené krizí, a nárůstu veřejných výdajů. Samozřejmě, že dochází k plýtvání, ale do veřejného sektoru jsou přijímáni pracovníci na různá místa. To vše se samozřejmě musí změnit, musíme rovněž požadovat zavedení ukazatele sociální ochrany a nespokojit se s obecnými výzvami, abychom nedělali nic, co by se dotklo nízkých příjmů. Je třeba omezit výdaje a obranu, stejně jako vše, co v posledních dvou letech vykazovalo růst, a zejména je třeba zaměřit se na příjmy, které také výrazně poklesly. Příjem velké části obyvatelstva, které se nachází na pokraji chudoby, se nesmí snížit. Existují samozřejmě problémy, jimiž se rovněž zabývá dnes probíhající summit zde v Bruselu. Giegoldova zpráva se však musí stát rovněž signálem celkové změny a přístupu a začlenění těchto stanovisek do Paktu stability. Především bychom však neměli pomáhat nepřijatelné politice Evropského měnového fondu, který – kromě jiného – trpí nedostatkem životaschopnosti."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil starte med at sige, at det er en vigtig betænkning, som er et værdigt kompromis mellem Parlamentets forskellige holdninger. I betænkningen identificeres elementer af social samhørighed, som ikke har været inkluderet i lignende forhandlinger i Parlamentet. Vi skal endvidere også med betænkningen signalere et vendepunkt i EU's politik generelt. I betænkningen henvises der naturligvis til 2009, hvorimod der er en vigtig udvikling i gang i 2010, som naturligvis vedrører Grækenland. Man kan, som mange andre har nævnt, konkludere, at vi ud over en monetær union også har brug for en økonomisk og politisk union. Euroen skal ledsages af en minimumsindikator for socialsikring i relation til social samhørighed. Dette fremgår tydeligt af de mange udtalelser om Grækenland, hvoraf de fleste er ukorrekte. Jeg er f.eks. nødt til at fremhæve, at produktiviteten i Grækenland ikke har været så meget lavere end gennemsnittet for EU-27. Det fremgår med al tydelighed af statistikker fra Eurostat: Den var ca. 90 % i både 2007 og 2008. Stigningen i budgetunderskuddet og den offentlige gæld i Grækenland i løbet af de sidste to eller tre år er resultatet af indkomstnedgangen, mindre indkomst fra udlandet, f.eks. fra turisme og skibsfart, på grund af krisen og stigningen i de offentlige udgifter. Der er naturligvis spild, men der ansættes også personer i den offentlige sektor i forskellige sammenhænge. Alt dette skal naturligvis ændre sig. Vi skal have etableret en socialsikringsindikator og ikke nøjes med generelle opfordringer til ikke at gøre noget, som vil påvirke de laveste indkomster i særlig grad. Der skal være kontrol med udgifter og våbenudgifter samt alle andre udgifter, der er steget betydeligt i de seneste to år, men der skal især være kontrol med indkomster, som er faldet i lige så betydelig grad. Indkomsten for mange af borgerne, der lever på fattigdomsgrænsen, må ikke falde. Der er naturligvis spørgsmål, som også vedrører det kommende topmøde i Bruxelles. Giegold-betænkningen skal imidlertid også signalere en mere general ændring og inkorporering af disse forhold i stabilitetspagten. Under alle omstændigheder behøver vi ikke at acceptere forslaget om oprettelsen af en europæisk monetær fond, som oven i købet vil have et bæredygtighedsproblem."@da2
"Herr Präsident, ich möchte damit beginnen, zu sagen, dass dies ein wichtiger Bericht ist, der einen angemessenen Kompromiss zwischen den Spannungen im Europäischen Parlament entfacht. Er kennzeichnet Elemente sozialen Zusammenhalts, die in ähnlichen Debatten im Europäischen Parlament nicht vorkommen. Wir möchten auch einen wichtigen Wendepunkt in der Politik der Europäischen Union als Ganzes signalisieren. Natürlich bezieht sich das auf 2009, während 2010 wichtige Entwicklungen stattfinden, die natürlich mein Land betreffen. Man könnte schließen, dass wir abgesehen von der Währungsunion auch eine wirtschaftliche und politische Union brauchen, wie das auch viele gesagt haben. Der Euro sollte von einem minimalen Sozialversicherungsindikator für sozialen Zusammenhalt begleitet sein. Das geht eindeutig aus den verschiedenen, in Griechenland gesagten Dingen hervor, wovon nur ein Teil stimmt. Zum Beispiel komme ich nicht umhin, die Tatsache hervorzuheben, dass die Produktivität in Griechenland nicht viel niedriger war als der Durchschnitt der 27 Mitgliedstaaten der EU. Das geht eindeutig aus den Statistiken von Eurostat hervor: sie lag sowohl 2007 als auch 2008 bei ungefähr 90 %. Die Erhöhung des Haushaltsdefizits und der öffentlichen Schuld in Griechenland in den vergangenen zwei oder drei Jahren war das Ergebnis des Einbruchs der Einkommen aufgrund der Krise, der Einkommenseinbußen aus dem Ausland wie Tourismus und Transport und das Anwachsen der Staatsausgaben. Natürlich gibt es Verschwendung, aber Personal wird auch in verschiedenen Formen im Staatssektor eingestellt. Sicher, das muss sich alles ändern; wir müssen auch diesen Indikator für sozialen Schutz fordern und uns nicht selbst mit allgemeinen Aufforderungen zufriedenstellen, nicht zu tun, das Niedrigeinkommen übermäßig strapazieren wird. Ausgaben und Rüstung müssen kontrolliert werden, wie alles, das in den vergangenen zwei Jahren signifikant gestiegen ist, aber insbesondere Einnahmen, die vergleichbar signifikant gesunken sind. Das Einkommen von großen Teilen der Bevölkerung an der Armutsgrenze darf nicht fallen. Offensichtlich gibt es Angelegenheiten, die auch den Gipfel betreffen, der heute hier in Brüssel abgehalten wird. Allerdings muss der Giegold-Bericht auch einen allgemeineren Wechsel und die Aufnahme dieser Positionen in den Stabilitätspakt signalisieren. Vor allem brauchen wir keine Zuflucht zu der inakzeptablen Politik des Europäischen Währungsfonds zu nehmen, der abgesehen von allem anderen auch nicht realisierbar ist."@de9
"Mr President, may I start by saying that this is an important report, which strikes a worthy compromise between the tensions in the European Parliament. It identifies elements of social cohesion which are not present in similar debates in the European Parliament. We should also like it to signal an important turning point in the policy of the European Union as a whole. Of course it refers to 2009, while in 2010, important developments are taking place which, of course, concern my country, Greece. One might conclude that, apart from monetary union, we also need economic and political union, as many have said. The euro should be accompanied by a minimum social security indicator for social cohesion. That is clear from the various things being said in Greece, much of which is inaccurate. For example, I cannot but highlight the fact that productivity in Greece was not much lower than the average of the EU of the 27. That is clear from Eurostat statistics: it was approximately 90% in both 2007 and 2008. The increase in the budget deficit and public debt in Greece over the last two or three years was the result of the collapse in incomes, the reduction in income from abroad, such as tourism and shipping, due to the crisis, and the increase in public spending. Of course there is wastage, but people are also being recruited to the public sector in various forms. Certainly all this needs to change; we also need to request this social protection indicator and not content ourselves with general calls not to do anything that will overly affect low incomes. Spending and arms need to be controlled, as does everything that has increased significantly over the last two years, but especially incomes, which have decreased equally significantly. The income of large sections of the population, who are on the verge of poverty, must not fall. Obviously, there are matters which also concern the summit under way today here in Brussels. However, the Giegold report must also signal a more general change and the incorporation of these positions in the Stability Pact. Above all, we do not need to take any recourse to the unacceptable policy of the European Monetary Fund which, apart from anything else, also has a viability deficit."@en4
"Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que éste es un informe importante, que logra un meritorio equilibrio entre las tensiones existentes en el Parlamento Europeo. Identifica elementos de cohesión social que no están presentes en debates similares mantenidos en el Parlamento Europeo. También desearíamos que el informe marcase un importante punto de inflexión en la política de la Unión Europea en su conjunto. Por supuesto, el informe se refiere a 2009, mientras que, en 2010, se están produciendo acontecimientos importantes que, desde luego, afectan a mi país, Grecia. Se podría llegar a la conclusión de que, aparte de la unión monetaria, también necesitamos una unión económica y política, como muchos han afirmado. El euro debería venir acompañado de un indicador de seguridad social mínimo para la cohesión social. Eso queda claro si atendemos a las diferentes afirmaciones que se realizan en Grecia, muchas de las cuales son inexactas. Por ejemplo, no puedo sino subrayar el hecho de que la productividad de Grecia no era muy inferior al promedio de la UE de los 27. Eso queda claro en las estadísticas de Eurostat: la productividad era de aproximadamente el 90 % tanto en 2007 como en 2008. El aumento del déficit presupuestario y de la deuda pública en Grecia durante los dos o tres últimos años ha sido el resultado del desplome de los ingresos, la reducción de los ingresos procedentes del extranjero, como el turismo y el transporte marítimo, a causa de la crisis, y el incremento del gasto público. Por supuesto, hay despilfarro, pero también se está contratando a personas para el sector público de diversas maneras. Sin duda, todo esto ha de cambiar; también tenemos que pedir este indicador de protección social y no debemos contentarnos con hacer llamamientos generales para no hacer nada que afecte demasiado a los bajos ingresos. El gasto en armamento debe controlarse, al igual que todo lo que ha aumentado considerablemente en los dos últimos años, pero sobre todo los ingresos, que han disminuido de manera igualmente significativa. Los ingresos de amplios sectores de la población, que están al borde de la pobreza, no deben descender. Obviamente, hay asuntos que también atañen a la cumbre que se está celebrando hoy aquí en Bruselas. Sin embargo, el informe de Giegold también debe marcar un cambio más general y la incorporación de estas posiciones al Pacto de estabilidad. Ante todo, no tenemos que recurrir a la política inaceptable del Fondo Monetario Europeo, que, aparte de todo lo demás, también tiene un déficit de viabilidad."@es21
"Austatud juhataja! Lubage mul alustada, öeldes, et tegemist on olulise raportiga, milles saavutatakse Euroopa Parlamendi pingete vahel vääriline kompromiss. Selles selgitatakse välja sotsiaalse ühtekuuluvuse elemendid, mis puuduvad Euroopa Parlamendis sarnastelt aruteludelt. Sooviksime samuti, et selles antaks märku pöördepunktist Euroopa Liidu poliitikas tervikuna. Muidugi viidatakse selles 2009. aastale, samas kui 2010. aastal toimub olulisi arenguid, mis muidugi puudutavad minu riiki Kreekat. Võiks järeldada, et peale rahaliidu on meil tarvis ka majandus- ja poliitilist liitu, nagu paljud öelnud on. Euroga peaks käima kaasas sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast minimaalne sotsiaalse turvalisuse näitaja. See selgub erinevates asjadest, mida Kreekas öeldakse, millest suur osa on vale. Näiteks pean tõstma esile asjaolu, et tootlikkus ei olnud Kreekas ELi 27 keskmisest palju madalam. See selgub Eurostati statistikast: 2007. ja 2008. aastal oli see ligikaudu 90%. Eelarvepuudujäägi ja riigivõla kasv Kreekas kahel-kolmel viimasel aastal oli sissetulekute kokkukukkumise, välismaalt, näiteks turismist ja merelaevandusest saadava sissetuleku vähenemise ning avalike kulutuste kasvu tulemus. Muidugi on raiskamist, ent inimesi värvatakse samuti erineval moel avalikku sektorisse. Kindlasti peab see kõik muutuma ning samuti on meil tarvis nõuda sotsiaalse kaitse näitajat, mitte rahulduda üldiste üleskutsetega, mitte teha midagi, mis ülemääraselt madalaid sissetulekuid mõjutaks. Valitseda tuleb kulutusi ja relvi, nagu ka kõike, mis viimasel paaril aastal kasvanud on, kuid eriti sisetulekuid, mis on võrdselt oluliselt vähenenud. Laiade elanikkonnakihtide sissetulek, kes on vaesuse äärel, ei tohi langeda. Ilmselgelt on asju, mis puudutavad täna siin Brüsselis käimas olevat tippkohtumist. Giegoldi raport peab aga märkima üldisemat muutust ning nende seisukohtade lülitamist stabiilsuspakti. Eelkõige ei ole meil tarvis võtta appi Euroopa Valuutafondi vastuvõetamatut poliitikat, millel peale kõige muu on elujõulisuse defitsiit."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan sanoa, että tämä on merkittävä mietintö, jolla luodaan arvokas kompromissi Euroopan parlamentin jännitteiden välille. Siinä tuodaan esiin sosiaalisen koheesion osatekijöitä, joita ei esiinny Euroopan parlamentin vastaavissa keskusteluissa. Toivoisimme sen merkitsevän myös merkittävää käännekohtaa koko Euroopan unionin politiikassa. Siinä tietenkin tarkastellaan vuotta 2009, vaikka vuonna 2010 on tapahtunut merkittäviä asioita, jotka tietenkin koskevat kotimaatani Kreikkaa. Voidaankin todeta, että rahaliiton lisäksi tarvitsemme taloudellista ja poliittista liittoa, kuten monet ovat todenneet. Euroa on täydennettävä vähimmäissosiaaliturvan indikaattorilla sosiaalisen koheesion vuoksi. Tämä käy selväksi monista Kreikassa sanotuista asioista, joista suuri osa ei ole totta. Voin esimerkiksi vain korostaa sitä tosiseikkaa, ettei tuottavuus ollut Kreikassa paljonkaan alle EU:n 27 jäsenvaltion keskiarvon. Tämä käy ilmi Eurostatin tilastotiedoista: se oli 90 prosenttia sekä vuonna 2007 että vuonna 2008. Julkisen talouden alijäämä ja julkisen velan kasvu Kreikassa viimeisten kahden tai kolmen vuoden aikana oli seurausta kriisin aiheuttamasta tulojen romahtamisesta, ulkomailta tulevien tulojen, kuten matkailu- ja merenkulualan tulojen, sekä julkisten menojen kasvusta. On tietenkin myös tuhlausta, mutta henkilöitä otetaan töihin julkiselle sektorille eri muodoissa. Kaiken tämän on tietenkin muututtava. Meidän on myös vaadittava tätä sosiaaliturvaindikaattoria emmekä saa tyytyä yleisiin pyyntöihin, ettei tehdä mitään mataliin tuloihin liikaa vaikuttavaa. Menoja ja asemenoja on valvottava, kuten kaikkea muutakin, joka on merkittävästi lisääntynyt viimeisten kahden vuoden aikana, mutta erityisesti on seurattava tuloja, jotka ovat yhtä lailla laskeneet merkittävästi. Köyhyyden partaalla olevien suurten väestönosien tulot eivät saa laskea. Nämä asiat huolettavat luonnollisesti myös tänään täällä Brysselissä käynnissä olevassa huippukokouksessa. Giegoldin mietinnön on kuitenkin merkittävä myös yleisempää muutosta ja näiden kantojen sisällyttämistä vakaussopimukseen. Missään tapauksessa meidän ei pidä turvautua Euroopan valuuttarahastoa koskevaan tuomittavaan politiikkaan, johon kaiken muun lisäksi liittyy puutteita toteuttamiskelpoisuudessa."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de dire qu’il s’agit d’un rapport important qui parvient à un compromis acceptable entre les différentes mouvances au sein du Parlement européen. Il identifie des éléments de cohésion sociale qui sont absents de débats similaires au sein du Parlement européen. Nous voudrions qu’il marque aussi un tournant important dans la politique de l’Union européenne dans son ensemble. Bien sûr il porte sur 2009, alors que nous assistons en 2010 à des évolutions importantes qui concernent bien évidemment mon pays, la Grèce. On pourrait conclure que, outre l’union monétaire, nous avons aussi besoin d’une union économique et politique, comme beaucoup l’ont dit avant moi. L’euro devrait s’accompagner d’un indice minimal de sécurité sociale pour la cohésion sociale. Cette nécessité ressort clairement des différentes choses qui ont été dites en Grèce, et dont beaucoup sont inexactes. Par exemple, je ne peux m’empêcher de faire remarquer que la productivité en Grèce n’était que légèrement inférieure à la moyenne de l’UE-27. Les statistiques Eurostat le montrent clairement: elle était à environ 90 % de la moyenne en 2007 et 2008. L’augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique en Grèce au cours des deux ou trois dernières années a été causée par l’effondrement des revenus, par la diminution des revenus en provenance de l’étranger du fait de la crise, comme par exemple les revenus liés au tourisme et au transport par mer, et par l’augmentation des dépenses publiques. Il y a évidemment du gaspillage, mais les gens sont aussi recrutés par le secteur public sous des formes diverses. Il est clair que tout cela doit changer; nous devons aussi demander la création de cet indice de protection sociale et ne pas nous contenter de lancer des appels généraux à ne rien faire, ce qui risque d’avoir un impact excessif sur les faibles revenus. Il faut maîtriser les dépenses et les armes, ainsi que tout ce qui a augmenté de façon significative au cours des deux dernières années, mais il faut aussi contrôler les revenus, qui ont baissé tout autant. Il ne faut pas permettre que de grandes parties de la population, qui se trouvent au bord de la pauvreté, voient leurs revenus chuter. Il va de soi que ces questions concernent également le sommet qui se déroule aujourd’hui à Bruxelles. Mais le rapport Giegold doit aussi marquer le début d’un changement plus général, et l’intégration de ces positions dans le pacte de stabilité. Mais nous ne devons surtout pas avoir recours à la politique inadmissible du Fonds monétaire européen qui, en plus de ses autres défauts, souffre également d’un défaut de viabilité."@fr8
". Elnök úr! Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy egy fontos jelentésről beszélünk, ami méltányos kompromisszumot teremt az Európai Parlamentben uralkodó feszültségek közepette. Azonosítja a társadalmi kohézió elemeit, amelyek nem szerepelnek az Európai Parlament hasonló vitáinak napirendjén. Szeretnénk, ha az Európai Unió egész politikájának jelentős fordulatát is jelezné. Természetesen 2009-ről szól a jelentés, de 2010-ben is fontos fejlemények történnek, természetesen Görögország, saját hazám vonatkozásában. Le lehet vonni a következtetést, ahogyan ma sokan meg is tették, hogy a monetáris unió mellett gazdasági és politikai unióra is szükségünk van. A társadalmi kohézióhoz az euró mellett szükség van a szociális biztonság védőhálójára. Ez világosan látszik mindabból, amit Görögországban beszélnek, noha ennek nagy része nem helytálló. Ki kell emelnem például, hogy Görögország termelékenysége nem sokkal maradt el az EU27-ek átlagától. Ez egyértelműen kiderül az Eurostat statisztikájából: 2007-ben és 2008-ban is körülbelül az átlag 90%-a volt. Az elmúlt két vagy három évben Görögországban tapasztalható költségvetési hiány- és államadósság-növekedést a bevételek összeomlása eredményezte; a válság hatására visszaestek a külföldről – például az idegenforgalomból vagy szállításból – származó bevételek, miközben növekedtek a közkiadások. Persze nagy a pazarlás, és a közszférában jóval több embert foglalkoztatnak, mindenféle formában, mint kellene. Ennek természetesen meg kell változnia; és valóban igénybe kell vennünk ezt a szociális védőhálót; nem elégedhetünk meg az általános felhívásokkal, hogy ne tegyünk semmit, ami túlságosan érintené az alacsony jövedelműeket. Korlátot kell szabni a költekezésnek és a fegyverkezésnek, és minden olyan kiadásnak, ami az elmúlt két évben jelentősen emelkedett, miközben a jövedelmeket hasonlóan jelentős csökkenés jellemezte. Nem eshet tovább a lakosság nagy részének – a szegénységi küszöbön élőknek – a jövedelme. E kérdések közül minden bizonnyal foglalkozni fognak a Brüsszelben most kezdődő csúcstalálkozón is. Mindazonáltal a Giegold-jelentés egy általánosabb változást is kell, hogy jelezzen, amit össze kell egyeztetni a Stabilitási Paktummal. Mindenekelőtt nincs szükség arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap elfogadhatatlan politikájához forduljunk, mert ez az intézmény egyebek mellett a megbízhatóságban deficites."@hu11,11
"Signor Presidente, innanzi tutto devo dire che questa è una relazione importante, in quanto rappresenta un valido compromesso tra le diverse posizioni in seno al Parlamento. Essa identifica elementi di coesione sociale cui non è stato fatto accenno in dibattiti analoghi in Aula. Va inoltre osservato che il documento segna una svolta importante nella politica dell’intera Unione europea. Ovviamente si riferisce al 2009, mentre nel 2010, si stanno producendo sviluppi importanti che riguardano il mio paese, la Grecia. Si potrebbe concludere che, a parte l’unione monetaria, abbiamo bisogno di un’unione economica e politica, come hanno già indicato in molti. L’euro deve essere accompagnato da un indicatore minimo di previdenza sociale allo scopo di garantire la coesione. Tale esigenza si evince chiaramente dai vari commenti che vengono espressi in Grecia, anche se molti dei quali sono imprecisi. Ad esempio, non posso esimermi dal puntualizzare che la produttività nel mio paese non era molto al di sotto della media comunitaria dei 27 paesi membri. Le statistiche Eurostat lo confermano: era all’incirca del 90 per cento sia nel 2007 sia nel 2008. L’aumento del deficit di bilancio e del debito pubblico in Grecia negli ultimi due o tre anni è dovuto alla drastica diminuzione del reddito e delle entrate dall’estero, come il turismo e il settore delle spedizioni, a causa della crisi, e dell’aumento della spesa pubblica. Ovviamente ci sono sprechi, ma vi sono anche diverse forme attraverso cui si assume personale nel settore pubblico. Di certo tutto questo deve cambiare. Dobbiamo inoltre garantire un indicatore di protezione sociale e non possiamo accontentarci di lanciare appelli generici affinché non vengano varate misure suscettibili di ripercuotersi eccessivamente sui redditi bassi. La spesa e gli armamenti devono essere messi sotto controllo al pari di tutte quelle voci che sono aumentate significativamente negli ultimi due anni, ma soprattutto bisogna tenere sotto controllo le entrate, che hanno subito un calo altrettanto significativo. Inoltre il reddito di ampie fasce della popolazione, che si trovano sull’orlo della povertà, non deve ridursi ulteriormente. Ovviamente vi sono anche questioni che riguardano anche il vertice oggi in corso qui a Bruxelles. Ad ogni modo la relazione Giegold deve segnare un cambiamento più generale e deve sancire l’inclusione di queste posizioni nel Patto di stabilità. Soprattutto non abbiamo bisogno di ricorrere all’inaccettabile politica del Fondo monetario internazionale che oltretutto non appare nemmeno fattibile."@it12
"Pone pirmininke, ar galiu pradėti sakydamas, kad tai svarbus pranešimas, kuris, atrodo, yra vertingas kompromisas, sumažinantis Europos Parlamente vyraujančią įtampą. Jame identifikuojami socialinės sanglaudos, apie kurią nekalbama panašiose Europos Parlamento diskusijose, elementai. Taip pat norėtume, kad šis pranešimas ženklintų visos Europos Sąjungos politikos pokyčių pradžią. Žinoma, pranešimas yra apie 2009 m., nors 2010 m. vyksta svarbūs pokyčiai, kurie, be abejo, yra susiję su mano šalimi Graikija. Galima prieiti prie išvados, kad be pinigų sąjungos, mums taip pat reikalinga ekonomikos ir politinė sąjunga, kaip minėjo dauguma čia esančių. Euras turėtų būti susietas su minimaliu socialinės sanglaudos socialinės apsaugos rodikliu. Tai yra aišku dėl Graikijoje išsakomų įvairių dalykų, iš kurių dauguma nėra teisingi. Pvz., galiu tik patvirtinti faktą, kad Graikijos produktyvumas nebuvo daug mažesnis nei ES 27 vidurkis. Šis faktas aiškus iš Eurostato statistikos: produktyvumas siekė maždaug 90 proc. 2007 m. ir 2008 m. Biudžeto ir viešųjų finansų skolos deficitas per pastaruosius dvejus ar trejus metus Graikijoje atsirado dėl pajamų praradimo, pajamų iš užsienio, pvz., turizmo ir laivininkystės, sumažėjimo, dėl krizės ir padidėjusių viešojo sektoriaus išlaidų. Darbuotojų nubyrėjimo, žinoma, esama, tačiau žmonės taip pat įvairiai įdarbinami viešajame sektoriuje. Žinoma, visa tai turi pasikeisti; taip pat turime reikalauti šio socialinės apsaugos rodiklio ir nepasitenkinti bendrais raginimais nedaryti nieko, kas per daug pakenktų nedideles pajamas gaunantiems asmenims. Išlaidos ir ginklai turi būti kontroliuojami, kaip ir visa tai, kas per pastaruosius dvejus metus labai padidėjo, ypač pajamos, kurios lygiai taip pat sumažėjo. Daugumos ant skurdo ribos atsidūrusių gyventojų pajamos neturi būti mažinamos. Akivaizdu, kad esama klausimų, kurie taip pat kelia nerimą aukščiausiojo lygio susitikime, šiandien vykstančiame Briuselyje. Tačiau E. Giegoldo pranešimas taip pat turėtų įspėti apie bendresnio pobūdžio pokyčius ir šių nuostatų įtvirtinimą Stabilumo pakte. Svarbiausia nereikia vadovautis nepriimtina Europos valiutos fondo, kuris be kita ko, taip pat turi veiklos deficitą, politika."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Sākumā es vēlētos pateikt, ka šis ir svarīgs ziņojums, ar ko ir panākts kompromiss dažādo Eiropas Parlamenta viedokļu starpā. Tajā noteikti sociālās kohēzijas elementi, kuri nav apspriesti līdzīgās Eiropas Parlamenta debatēs. Mēs arī vēlētos, lai tas būtu signāls nopietnam pagrieziena punktam Eiropas Savienības politikā kopumā. Protams, ziņojums attiecas uz 2009. gadu, bet 2010. gadā notiek lielas pārmaiņas, kas nenoliedzami skar manu valsti, Grieķiju. No tā varētu secināt, ka mums papildus monetārajai savienībai ir vajadzīga arī ekonomikas un politiskā savienība, kā jau daudzi to ir teikuši. Eiro ir jāpapildina ar obligātu sociālā nodrošinājuma rādītāju attiecībā uz sociālo kohēziju. To skaidri pierāda dažādie Grieķijas izteikumi, no kuriem vairums ir nepareizi. Piemēram, es varu tikai norādīt uz to, ka Grieķijas produktivitāte nebija ievērojami zemāka kā vidēji visās ES 27 dalībvalstīs. To skaidri apliecina statistikas dati — gan 2007., gan 2008. gadā šis rādītājs bija 90 %. Pēdējo divu vai trīs gadu laikā budžeta deficīts un valsts parāds Grieķijā palielinājās tāpēc, ka saruka ienākumi, krīzes dēļ samazinājās ieņēmumi no ārzemēm, piemēram, tūrisms un kuģniecība, un palielinājās valsts izdevumi. Protams, pastāvēja izšķērdība, bet cilvēki tika arī iesaistīti valsts sektorā dažādā veidā. Tas nenoliedzami ir jāmaina; mums arī jāpieprasa minētais sociālās aizsardzības rādītājs, nevis jāapmierinās ar vispārīgiem aicinājumiem nedarīt neko tādu, kas pārmērīgi ietekmēs cilvēkus, kuriem ir ļoti mazi ienākumi. Izdevumi un instrumenti ir jākontrolē tāpat kā viss pārējais, kas ievērojami palielinājies pēdējo divu gadu laikā, bet it sevišķi jākontrolē ieņēmumi, kuri ir vienlīdz ievērojami samazinājušies. Nedrīkst samazināt ienākumus lielai sabiedrības daļai, kas dzīvo uz nabadzības robežas. Acīmredzot šie jautājumi arī ir saistīti ar šodien Briselē notiekošo augstākā līmeņa sanāksmi. Tomēr kunga ziņojumam jābūt arī signālam vispārējām izmaiņām un šo viedokļu iekļaušanai Stabilitātes paktā. Galvenais, mums nav jāmeklē glābiņš nepieņemamajā idejā par Eiropas Monetārā fonda izveidošanu, kas turklāt nav dzīvotspējīga."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι πρόκειται για μια σημαντική έκθεση, η οποία αποτελεί και έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό των τάσεων που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντοπίζει στοιχεία κοινωνικής συνοχής που δεν παρουσιάζονταν σε ανάλογες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε να σηματοδοτεί και μια σημαντική στροφή και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Βέβαια αναφέρεται στο 2009, ενώ στο 2010 είχαμε σημαντικές εξελίξεις που αφορούν φυσικά και την Ελλάδα, τη χώρα μου. Αυτό που θα μπορούσε να βγάλει κανείς ως συμπέρασμα είναι ότι, πέρα από τη νομισματική ένωση, χρειάζεται, όπως λένε και πολλοί άλλοι, και οικονομική και πολιτική ένωση. Και το ευρώ θα πρέπει να συνοδευτεί από έναν ελάχιστο δείκτη κοινωνικής ασφαλείας για την κοινωνική συνοχή. Αυτό προκύπτει και από τα διάφορα που λέγονται για την Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό είναι ανακριβή. Όπως, για παράδειγμα, δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι η παραγωγικότητα της Ελλάδας δεν ήταν πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της EUROSTAT: για το 2007 και το 2008 ήταν περίπου στο 90%. Η αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του δημοσίου χρέους τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης των εσόδων, της μείωσης των εσόδων από το εξωτερικό, όπως από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, λόγω της κρίσης αλλά και της αύξησης των δημοσίων δαπανών. Φυσικά και υπάρχουν σπατάλες αλλά και προσλήψεις στο δημόσιο με διάφορες μορφές. Σίγουρα όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν, θα πρέπει να ζητήσουμε και αυτό το δείκτη κοινωνικής προστασίας και να μην αρκούμαστε σε εκκλήσεις γενικόλογες να μη θιγούν πολύ τα χαμηλά εισοδήματα. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος των δαπανών και των εξοπλισμών αλλά και αυτών που αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως όμως των εσόδων που μειώθηκαν επίσης σημαντικά. Δεν θα πρέπει να μειωθούν τα εισοδήματα των μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού που είναι στο όριο της φτώχειας. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα που αφορούν και τη σύνοδο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες. Όμως η έκθεση Giegold θα πρέπει να σηματοδοτεί και μια γενικότερη αλλαγή και ενσωμάτωση των θέσεων αυτών στο σύμφωνο σταθερότητας. Πάνω απ' όλα, δεν χρειάζεται καμία προσφυγή στην απαράδεκτη πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που, κοντά στα άλλα, έχει και ένα έλλειμμα βιωσιμότητας."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil van meet af aan zeggen dat dit een belangrijk verslag is dat een waardig compromis tot stand brengt tussen de diverse tendensen in het Europees Parlement. Hierin wordt gewezen op enkele aspecten van sociale samenhang die nooit eerder in dergelijke discussies in het Europees Parlement aan bod waren gekomen. Wij zouden echter graag willen dat daarmee ook een belangrijke ommezwaai werd gemarkeerd in het beleid van de Europese Unie als geheel. Dit verslag gaat weliswaar over 2009 maar in 2010 hebben wij tot nu toe belangrijke ontwikkelingen gehad, en ik doel daarbij natuurlijk op mijn land, Griekenland. Wij zouden hier de conclusie uit kunnen trekken dat er afgezien van een monetaire unie ook een economische en politieke unie nodig is, zoals ook vele anderen zeiden. De euro moet gepaard gaan met een minimale sociale-zekerheidsindicator voor de sociale samenhang. Dit blijkt ook uit alle dingen die over Griekenland worden gezegd en die voor een groot deel niet waar zijn. Ik moet bijvoorbeeld benadrukken dat de productiviteit in Griekenland niet veel lager is dan de gemiddelde productiviteit van de EU-27. Dit blijkt ook uit de gegevens van Eurostat: in 2007 en 2008 was dit ongeveer 90 procent. Het begrotingstekort en de overheidsschuld zijn in de afgelopen twee à drie jaar enorm toegenomen omdat de inkomsten sterk achteruit zijn gegaan, omdat de inkomsten uit het buitenland, in bijvoorbeeld de sector van het toerisme en de scheepvaart, tengevolge van de crisis zijn verminderd, en daarnaast de overheidsuitgaven omhoog zijn gegaan. En natuurlijk is er verspild en zijn er op diverse manieren mensen in overheidsdienst aangenomen. Het lijdt geen twijfel dat daarin verandering moet komen, maar wij moeten ook spreken over deze sociale-beschermingsindicator. Wij mogen ons niet beperken tot algemene uitlatingen en zeggen dat de lagere bevolkingsgroepen niet getroffen mogen worden. Er zal controle moeten komen op de uitgaven en de bewapening, maar vooral ook op de uitgaven die juist de afgelopen twee jaar de pan uit zijn gerezen. Afgezien daarvan moet echter vooral ook worden gekeken naar de sterk gedaalde inkomsten. Er mag niet worden getornd aan de inkomens van grote maatschappelijke groepen die op de armoedegrens leven. Het lijdt geen twijfel dat deze vraagstukken ook van belang zijn voor de bijeenkomst die momenteel hier in Brussel plaatsvindt. Het verslag-Giegold moet echter tevens een meer algemene ommezwaai markeren en ervoor zorgen dat deze standpunten worden opgenomen in het stabiliteitspact. Voor alles moet echter duidelijk worden gemaakt dat het niet nodig is onze toevlucht te nemen tot het onaanvaardbare beleid van het Internationaal Monetair Fonds, dat afgezien van al het andere niet duurzaam is."@nl3
"Panie przewodniczący! Pozwolę sobie zacząć od stwierdzenia, że jest to ważne sprawozdanie, które zawiera kompromisowe rozwiązania napięć istniejących w Parlamencie Europejskim. Zostały w nim uwzględnione elementy spójności społecznej, których nie ma w podobnych debatach w Parlamencie Europejskim. Powinniśmy je również docenić za to, że jest sygnałem, że polityka całej Unii Europejskiej znalazła się w ważnym punkcie zwrotnym. Odnosi się ono do roku 2009, natomiast w 2010 roku zachodzą istotne zmiany, które oczywiście dotyczą mojego kraju, Grecji. Można by stwierdzić, że oprócz unii walutowej, potrzebna jest nam również unia gospodarcza i polityczna. Wiele osób zresztą o tym mówiło. Walucie euro powinien towarzyszyć minimalny wskaźnik zabezpieczenia społecznego w zakresie spójności społecznej. Wynika to z wielu rzeczy, które mówi się w Grecji, jednak większość z nich jest niezgodna z prawdą. Na przykład, nie mogę nie zwrócić uwagi, że wydajność w Grecji nie była o wiele niższa od średniej w UE-27. Wynika to z danych statystycznych Eurostatu: wynosiła ona około 90 % zarówno w roku 2007, jak i 2008. Wzrost deficytu budżetowego i długu publicznego w Grecji w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat był skutkiem załamania dochodów, spadku dochodów z zagranicy, na przykład z turystyki i transportu ze względu na kryzys i wzrostu wydatków publicznych. Oczywiście marnotrawstwo ma miejsce, ale w sektorze publicznym ludzie są również zatrudniani w różnych formach. Na pewno to wszystko musi się zmienić, musimy też zabiegać o zastosowanie wskaźnika ochrony socjalnej, a nie zadowolić się ogólnymi apelami o niepodejmowanie żadnych przedsięwzięć, które będą miały ogólny wpływ na niskie dochody. Wydatki i zbrojenia muszą być objęte kontrolą, tak jak wszystkie dziedziny, w których nastąpił znaczny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat, ale też zwłaszcza dochody, które również znacząco spadły. Dochody znacznej części ludzi żyjących na skraju ubóstwa nie mogą się zmniejszyć. Oczywiście, są to sprawy, które także należy poruszyć w czasie szczytu, który ma miejsce dzisiaj tu, w Brukseli. Jednakże sprawozdanie pana posła Giegolda musi również sygnałem dla bardziej ogólnej zmiany i uwzględnienia tych opinii w pakcie. Przede wszystkim nie musimy w żaden sposób uciekać się do nieakceptowanej polityki Europejskiego Funduszu Walutowego, który niezależnie od wszystkiego, ma także deficyt rentowności."@pl16
"Senhor Presidente, começaria por dizer que este é um relatório importante, que encontra um equilíbrio meritório entre as tensões existentes no Parlamento Europeu. Identifica elementos de coesão social que não estão presentes em debates semelhantes no Parlamento Europeu. Gostaríamos igualmente que o documento assinalasse um importante ponto de viragem na política do conjunto da União Europeia. É claro que o texto se refere a 2009, embora em 2010 tenha havido acontecimentos importantes que preocupam, evidentemente, o meu país, a Grécia. Podemos concluir que, além da união monetária, também precisamos de união económica e política, como disseram muitos oradores. O euro deve ser acompanhado por um indicador mínimo de segurança social para a coesão social. Esse ponto é evidenciado pelas várias afirmações proferidas na Grécia, muitas das quais imprecisas. Por exemplo, não posso deixar de salientar o facto de a produtividade na Grécia não ter sido muito inferior à média da UE a 27. Isso é claro nas estatísticas do Eurostat: situou-se em aproximadamente 90% em 2007 e em 2008. O aumento do défice orçamental e da dívida pública na Grécia durante os últimos dois ou três anos foi o resultado do colapso das receitas, da diminuição do rendimento recebido do exterior, como o turismo e o transporte marítimo, devido à crise e ao aumento da despesa pública. Existe, sem dúvida, desperdício, mas também estão a ser recrutadas pessoas para o sector público de várias formas. É evidente que esta situação tem de mudar; devemos igualmente pedir protecção social e não nos contentarmos com apelos gerais para que não haja medidas que afectem excessivamente os baixos rendimentos. Importa controlar a despesa e o armamento, tal como tudo o que aumentou significativamente nos últimos dois anos, mas sobretudo as receitas, que diminuíram de forma igualmente significativa. O rendimento de amplas camadas da população, que se encontram no limiar da pobreza, não pode descer. Existem, naturalmente, matérias que também dizem respeito à cimeira em curso hoje, aqui em Bruxelas. Contudo, o relatório Giegold deve assinalar uma alteração mais global e a incorporação destas posições no Pacto de Estabilidade. Acima de tudo, não precisamos de obter recursos da inaceitável política do Fundo Monetário Europeu, que, além do mais, também apresenta um défice de viabilidade."@pt17
"Dle preşedinte, permiteţi-mi să încep prin a spune că acesta este un raport important, care realizează un compromis demn de luat în seamă între tensiunile din Parlamentul European. El identifică elemente de coeziune socială care nu sunt prezente în dezbateri similare din Parlamentul European. Ne-am dori ca raportul să semnaleze şi un moment crucial în politica Uniunii Europene ca întreg. Bineînţeles, se referă la 2009, în timp ce în 2010 se petrec evenimente importante care, evident, privesc ţara mea, Grecia. S-ar putea concluziona că, în afară de uniune monetară, avem nevoie şi de uniune economică şi politică, aşa cum au spus mulţi. Moneda euro ar trebui să fie însoţită de un indicator minim de securitate socială pentru coeziune socială. Acest lucru reiese clar din diversele lucruri care se spun în Grecia, dintre care multe sunt inexacte. De exemplu, trebuie să subliniez faptul că productivitatea în Grecia nu a fost cu mult mai scăzută decât media din UE a celor 27. Acest fapt rezultă clar din statisticile Eurostat: aceasta a fost de aproximativ 90 % atât în 2007, cât şi în 2008. Creşterea deficitului bugetar şi a datoriei publice a Greciei în ultimii doi sau trei ani a fost rezultatul scăderii veniturilor, al reducerii veniturilor obţinute în afara ţării, ca de exemplu în domeniul turismului şi livrărilor, din cauza crizei, dar şi al creşterii cheltuielilor publice. Bineînţeles că se înregistrează şi pierderi, însă multe persoane sunt recrutate în sectorul public, sub diferite forme. Fără îndoială că situaţia trebuie să se schimbe; de asemenea, trebuie să solicităm acest indicator de protecţie socială şi să nu ne mulţumim cu apelurile generale de a nu face nimic din ceea ce ar putea afecta şi mai mult veniturile scăzute. Cheltuielile şi indicii trebuie să fie controlaţi, la fel cum trebuie să se întâmple cu orice alt aspect care a crescut în mod semnificativ în ultimii doi ani, însă în special trebuie controlate veniturile, care au scăzut şi ele în mod semnificativ. Venitul unor grupuri mari de populaţie, care sunt la un pas de sărăcie, nu trebuie să scadă. Evident, există chestiuni care se referă la reuniunea la nivel înalt care se desfăşoară în prezent aici, la Bruxelles. Totuşi, raportul Giegold trebuie să semnaleze şi o modificare mai generală şi încorporarea acestor poziţii în Pactul de stabilitate. Mai presus de orice, nu trebuie să recurgem la politica inacceptabilă a Fondului Monetar European care, în afară de alte aspecte, are un deficit de viabilitate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi začať tým, že ide o dôležitú správu, ktorá vystihla primeraný kompromis uprostred napätia v Európskom parlamente. Správa určuje prvky sociálnej súdržnosti, ktoré sa v podobných rozpravách v Európskom parlamente nevyskytujú. Taktiež by sme chceli, aby správa predznamenala významný bod zlomu v politike Európskej únie ako celku. Vzťahuje sa, samozrejme, na rok 2009, zatiaľ čo v roku 2010 sa odohrávajú významné udalosti, ktoré sa, prirodzene, týkajú našej krajiny, Grécka. Možno dôjsť k záveru, že okrem menovej únie potrebujeme aj hospodársku a politickú úniu, ako už mnohí povedali. V oblasti sociálnej súdržnosti by euro mal sprevádzať ukazovateľ minimálneho sociálneho zabezpečenia. Je to zrejmé z rozličných tvrdení o Grécku, z ktorých sú mnohé nepresné. Môžem napríklad iba zdôrazniť skutočnosť, že produktivita v Grécku nebola oveľa nižšia ako priemer 27 členských štátov EÚ. Je to zrejmé zo štatistiky Eurostatu: v rokoch 2007 a 2008 bola produktivita približne 90-percentná. Zvýšenie rozpočtového deficitu a verejného dlhu v Grécku za uplynulé dva alebo tri roky bolo spôsobené prepadom príjmov, znížením príjmov zo zahraničia, ako napríklad z cestovného ruchu a námornej dopravy, v dôsledku krízy a zvýšením verejných výdavkov. Samozrejme, dochádzalo k plytvaniu, avšak aj nábor pracovníkov do verejného sektora sa uskutočňuje rozličnými spôsobmi. Toto všetko sa určite musí zmeniť, musíme však požadovať zavedenie tohto ukazovateľa sociálnej ochrany a neuspokojiť sa so všeobecnými výzvami nerobiť nič, čo by sa príliš dotklo nízkych príjmov. Je potrebné kontrolovať výdavky a zbrane, rovnako ako všetko, čo sa v priebehu uplynulých dvoch rokov výrazne zvýšilo, avšak predovšetkým príjmy, ktoré sa rovnako výrazne znížili. Nesmie dôjsť k prepadu príjmov veľkých častí obyvateľstva, ktoré je na pokraji chudoby. Správa evidentne obsahuje otázky, ktoré sa týkajú aj samitu, ktorý tu dnes v Bruseli prebieha. Avšak Giegoldova správa musí signalizovať aj všeobecnejšiu zmenu a začlenenie týchto stanovísk do Paktu stability. Predovšetkým sa vôbec nemusíme uchyľovať k neprijateľnej politike Európskeho menového fondu, ktorá má odhliadnuc od všetkého ostatného nedostatky z hľadiska realizovateľnosti."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi dejal, da je to pomembno poročilo, s katerim je dosežen ugleden kompromis med napetostmi v Evropskem parlamentu. Določa elemente socialne kohezije, ki v sedanjih razpravah Evropskega parlamenta niso prisotni. Prav tako bi radi naznanili pomembno prelomnico v politiki Evropske unije kot celote. Seveda se nanaša na leto 2009, medtem ko se leta 2010 odvijajo pomembni dogodki, ki seveda zadevajo mojo deželo, Grčijo. Lahko bi sklenili, da poleg monetarne unije prav tako potrebujemo gospodarsko in politično unijo, kot so mnogi dejali. Evro bi moral spremljati kazalec minimalne socialne varnosti za socialno kohezijo. To je očitno iz različnih stvari, ki so bile povedane v Grčiji in veliko tega ni točnega. Poudaril bi rad dejstvo, da produktivnost v Grčiji ni bila veliko nižja od povprečja EU 27. To je očitno iz statistike Eurostata: bila je približno 90-odstotna tako leta 2007 kot 2008. Povečanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga v Grčiji v zadnjih dveh ali treh letih je bilo rezultat sunkovitega zmanjšanja prihodkov, zmanjšanja prihodkov iz tujine, kot sta turizem in prevoz blaga, zaradi krize in povečanje javne porabe. Seveda obstaja tudi razsipnost, toda ljudje se zaposlujejo v javnem sektorju v različnih oblikah. Seveda moramo vse to spremeniti; zahtevati moramo tudi kazalec socialne zaščite in se ne zadovoljiti s splošnimi pozivi da ne storimo ničesar, kar bo preveč vplivalo na nizke prihodke. Porabo in orožje moramo nadzorovati, kot vse kat se je bistveno povišalo v zadnjih dveh letih, ampak zlasti prihodke, ki so se prav tako bistveno zmanjšali. Prihodki velikega dela prebivalstva, ki je na robu revščine se ne smejo zmanjšati. Očitno so stvari, s katerimi se tudi ukvarja današnji vrh v Bruslju. Vendar poročilo Giegolda mora tudi nakazati splošnejše spremembe in vključitev teh stališč v Pakt za stabilnost. Predvsem se ne smemo zatekati k nesprejemljivi politiki Evropskega denarnega sklada, ki ima razen vsega ostalega tudi težavo preživetja."@sl20
"Herr talman! Låt mig börja med att säga att detta är ett viktigt betänkande som utgör en hedervärd kompromiss mellan ståndpunkterna i Europaparlamentet. Man lyfter fram aspekter av den sociala sammanhållningen som brukar förbigås då sådant debatteras i Europaparlamentet. Vi skulle också önska att det signalerade en viktig politisk vändpunkt för EU i stort. Betänkandet avser givetvis 2009. Under 2010 har betydelsefulla saker inträffat som naturligtvis berör mitt land, Grekland. Som många har konstaterat kan man dra slutsatsen att vi inte bara behöver en valutaunion, utan också en ekonomisk och politisk union. För att främja den sociala sammanhållningen borde euron åtföljas av en indikator för miniminivåerna i det sociala trygghetsnätet. Så mycket framgår av tongångarna i Grekland, där man har fått mycket om bakfoten. Jag kan till exempel inte låta bli att framhålla att den grekiska produktiviteten inte var mycket sämre än genomsnittet för de 27 EU-länderna. Eurostats statistik är entydig: Produktiviteten var cirka 90 procent under såväl 2007 som 2008. Budgetunderskottet och statsskulden har vuxit sig allt större i Grekland under de senaste två–tre åren. Det beror på att inkomsterna har rasat, att intäkterna från utlandet inom bland annat turism och sjöfart har minskat på grund av krisen, och att de offentliga utgifterna har ökat. Visst förekommer det slöseri, men personal rekryteras också på olika sätt till den offentliga sektorn. Det krävs självfallet förändringar i alla dessa avseenden. Vi måste också begära att den nämnda indikatorn för den sociala skyddsnivån införs, och inte nöja oss med allmänna uppmaningar om att avstå från åtgärder som drabbar låginkomsttagare särskilt hårt. Vi behöver få försvarsanslagen under kontroll, precis som alla andra kostnader som ökat märkbart de senaste två åren. Detta gäller i synnerhet också inkomsterna, som krympt på ett lika iögonfallande sätt. Stora delar av befolkningen lever på gränsen till fattigdom, och vi får inte finna oss i att deras inkomster minskar. Detta är förstås frågor som även berör det toppmöte som pågår här i Bryssel. Men Sven Giegolds betänkande måste också utgöra startskottet för en bredare förändring, så att dessa ställningstaganden görs till en del av stabilitetspakten. Framför allt behöver vi inte förverkliga idén om en europeisk valutafond, som vi inte kan finna oss i och som, till råga på alla andra nackdelar, knappast heller är långsiktigt hållbar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph