Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-25-Speech-4-018"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100325.3.4-018"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, since I would like Commissioner Rehn to understand me loud and clear, I will speak in English. I would like, starting from where we are today, to take a look forward. Where are we? We have huge and unsustainable public deficits and, mind you, the Greens do not support this kind of deficit. Second, we cannot ignore the fact that we already have huge and deepening social inequalities. 16% of Europeans below the poverty level is not a small figure; 40% of young Spaniards under 25 unemployed is not a small figure, and I could carry on. Then we are facing climate change and resource scarcity, and all this means there is a need for investment in infrastructure, in education, in research and innovation, etc. So what we believe is that we should really switch gear. Herman Van Rompuy said, after the February summit, that coordination of macro-economic policy needs to be considerably increased and improved. Of course. What does that mean? It means, of course, that in terms of budgetary expenditure, we need to have more peer review, more ex ante control. Greece has 4% of its GDP going to military spending. They have got an air force that is as big as the Luftwaffe. I mean, how come? It is such a tiny country and they are arming themselves like hell. But if we just look at the expenditure side, we will not succeed. We need to look, and to take a hard look, at coordinating our tax revenue because, what do we need to do? We need to rebalance tax income away from labour income towards other forms of income, including capital income. We need to make sure that we have an effective corporate contribution – effective, not just on paper – and that means CCCTB country-by-country reporting, etc. We need to implement the financial transaction tax; we need to implement the carbon tax, both to shift behaviour and to provide income. And we cannot do that just by asking countries to coordinate their policies. We need more integration. If we do not do that, our governments will prove incapable of reconciling the need to balance budgets and to meet social needs and investment needs. So I believe that Europe is now at a critical juncture. The choice is between a higher degree of integration, not just coordination, and decline. The lesson that I take from Copenhagen is not just that we missed the climate agreement. It is that Europe has proved to be irrelevant if it is not acting together. We spend too much time coordinating, too little time acting together. So that would be our contribution to this debate."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, protože si přeji, aby mi pan komisař Rehn rozuměl jasně a zřetelně, budu mluvit anglicky. Rád bych vyšel ze současného stavu a zaměřil se na budoucnost. Jaká je naše současná situace? Máme ohromné a neudržitelné schodky veřejných rozpočtů a Zelení tento druh schodku nepodporují. Za druhé nemůžeme pomíjet skutečnost, že už v současnosti máme ohromné a prohlubující se sociální nerovnosti. 16 % Evropanů pod hranicí chudoby není malé číslo; 40 % nezaměstnaných mladých Španělů ve věku do dvaceti pěti let není malé číslo a tak bych mohl pokračovat. Dále čelíme problémům změny klimatu a nedostatku zdrojů, což znamená, že potřebujeme investice do infrastruktury, do vzdělání, do výzkumu a inovací a tak dále. Jsme přesvědčeni, že bychom skutečně měli zařadit jinou rychlost. Herman Van Rompuy po únorovém summitu řekl, že koordinace makroekonomických politik musí být výrazným způsobem prohloubena a zlepšena. Nepochybně. Co to znamená? To samozřejmě znamená, že v oblasti rozpočtových výdajů musí být více vzájemného hodnocení, více kontrol ex ante. 4 % svého HDP Řecko vydává na armádu. Mají letectvo o velikosti Luftwaffe. K čemu? Je to malá země a vyzbrojují se „jako ďas“. Pokud však budeme kontrolovat pouze výdaje, nikam se nedostaneme. Musíme se zaměřit – a to velmi důkladně – na koordinaci výtěžků z daní, protože naší povinností je znovu nastolit rovnováhu v příjmech z daní tak, abychom přenesli zatížení příjmů z práce na jiné formy příjmu, včetně kapitálových příjmů. Musíme zajistit účinný příspěvek ze strany právnických osob – účinný, nikoli jen na papíře – a to znamená zprávy CCCTB od každé jednotlivé země atd. Musíme zavést daně z finančních transakcí; musíme zavést uhlíkové daně – a to jednak s cílem změny chování a jednak kvůli zisku z příjmů. Toho však nedosáhneme pouze tím, že požádáme země, aby koordinovaly své politiky. Potřebujeme větší integraci. Pokud to neučiníme, naše vlády nebudou schopné spojit potřebu vyvážených rozpočtů se sociálními potřebami a potřebami investic. Jsem přesvědčen, že Evropa se nyní nachází na rozhodující křižovatce. Musíme volit mezi vyšší mírou integrace, nikoli pouze koordinace, nebo úpadkem. Poučení, které plyne z Kodaně, není jen to, že jsme propásli příležitost na uzavření dohody o klimatu. Ukázalo se, že pokud Evropa nepostupuje společně, ztrácí vliv. Trávíme příliš mnoho času koordinací a příliš málo času společným postupem. To je tedy náš příspěvek do rozpravy."@cs1
"Hr. formand! Da jeg vil være sikker på, at kommissær Rehn hører mig klart og tydeligt, vil jeg tale på engelsk. Jeg ønsker med i dag som udgangspunkt at vende blikket fremad. Hvor er vi? Vi har enorme og uholdbare offentlige underskud, og jeg vil gerne understrege, at De Grønne ikke støtter denne form for underskud. Dernæst kan vi ikke ignorere det faktum, at der allerede er enorme og stadigt stigende sociale forskelle. 16 % af EU-borgerne lever under fattigdomsgrænsen en ikke ubetydelig procentdel. 40 % af den spanske ungdom under 25 år er arbejdsløse en ikke ubetydelig procentdel, og sådan kunne jeg blive ved. Derudover er der klimaændringer og ressourceknaphed, og alt dette betyder, at der er brug for investeringer i infrastrukturer, uddannelse, forskning og innovation osv. Vi mener derfor, at det er nødvendigt at skifte gear. Herman Van Rompuy udtalte efter topmødet i februar, at koordineringen af makroøkonomisk politik skal være meget bedre og mere omfattende. Det siger sig selv. Men hvad betyder det? Det betyder naturligvis, at der skal være mere omfattende peer review og forudgående kontrol i forbindelse med budgetudgifter. I Grækenland går 4 % af bruttonationalproduktet til militærudgifter. Grækenland har et lige så stort luftvåben som Luftwaffe. Jeg vil bare stille spørgsmålet: hvorfor? Det er et meget lille land, og de opruster helt ekstremt. Det nytter imidlertid ikke noget kun at koncentrere sig om udgiftssiden. Vi skal undersøge og granske situationen omkring koordineringen af vores skatteindtægter for at finde ud af, hvad vi skal gøre. Og det er at afbalancere skatteindtægterne, således at der er mindre skat på arbejdsindkomster og mere på andre indkomstformer, herunder kapitalindkomst. Vi skal sikre, at vi har et effektivt bidrag fra erhvervslivet – effektivt, ikke blot på papiret – og det betyder fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, rapportering på landebasis osv. Vi skal gennemføre beskatningen af finansielle transaktioner, og vi skal gennemføre kulstofafgiften, både for at ændre adfærd og for at generere indtægter. Og det kan vi ikke gøre ved blot at bede landene om at koordinere deres politikker. Integrationen skal fremmes. Hvis vi ikke fremmer integrationen, vil vores regeringer ikke kunne forene behovet for at afbalancere budgetterne og opfylde de sociale behov og investeringsbehovene. Europa står efter min opfattelse ved en kritisk skillevej. EU skal vælge mellem en højere grad af integration, ikke blot koordinering, eller nedgang. Den erfaring, jeg har draget efter København, er ikke blot, at vi tabte klimaaftalen på gulvet. Men det har også vist sig, at Europa er irrelevant, hvis medlemsstaterne ikke handler i fællesskab. Vi bruger for meget tid på at koordinere og for lidt tid på at træffe fælles foranstaltninger. Det bør derfor være vores bidrag til denne forhandling."@da2
"Herr Präsident, da ich gerne möchte, dass mich Herr Kommissar Rehn laut und deutlich versteht, werde ich auf Englisch sprechen. Ich würde gerne bei der heute aktuellen Lage beginnen und einen Blick nach vorne werfen. Wo befinden wir uns? Wir haben riesige, untragbare Haushaltsdefizite und, entschuldigen Sie bitte, die Grünen unterstützen diese Art von Defiziten absolut nicht. Auch dürfen wir die Tatsache nicht ignorieren, dass bereits eine riesige und immer tiefer werdende soziale Ungleichheit existiert. 16 % der Europäer unterhalb der Armutsgrenze ist keinesfalls gering; 40 % der jungen Spanier unter 25 Jahren sind arbeitslos, das ist nicht wenig, und ich könnte noch ewig so weitermachen. Zudem sind wir mit dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit konfrontiert, und all dies bedeutet, dass wir in die Infrastruktur, in Bildung, Forschung und Innovation, usw. investieren müssen. Was wir glauben, ist, dass wir allmählich einen Gang umschalten sollten. Herman Van Rompuy hat nach dem Gipfel im Februar gesagt, dass die Koordinierung der makroökonomischen Politik bedeutend gesteigert und verbessert werden müsse. Natürlich. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass bei den Haushaltsausgaben mehr Prüfungen von Experten benötigt werden, mehr Kontrolle ex ante. Griechenland investiert 4 % seines BIP in das Militär. Es besitzt eine Luftwaffe, die der deutschen in nichts nachsteht. Ich meine, wie kommt das? Es handelt sich um ein kleines Land, das immer weiter aufrüstet. Doch wenn wir uns nur die Ausgaben anschauen, kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen uns, und das ganz genau, die Koordinierung unserer Steuereinnahmen ansehen, denn, was ist erforderlich? Wir müssen die Steuereinnahmen wieder ins Gleichgewicht bringen, weg von dem Arbeitseinkommen und in Richtung anderer Formen der Einnahmen, einschließlich Kapitaleinkommen. Wir müssen sichergehen, dass wir einen wirksamen Eigenbeitrag aus der Wirtschaft erhalten – wirksam, nicht nur auf dem Papier – und das bedeutet GKKB-Berichterstattung nach Ländern, usw. Wir müssen die Besteuerung von finanziellen Transaktionen umsetzen; wir müssen die Kohlendioxidsteuer umsetzen, sowohl zur Änderung des Verhaltens als auch zur Bereitstellung von Einnahmen. Und wir können dies nicht einfach tun, indem wir die Länder bitten, ihre Politik zu koordinieren. Wir benötigen mehr Integration. Wenn wir diese nicht erhalten, werden unsere Regierungen nicht dazu in der Lage sein, die Notwendigkeit von ausgewogenen Haushalten und die Erfüllung sozialer Anforderungen und Investitionsforderungen unter einen Hut zu bringen. Ich glaube daher, dass Europa an einer wichtigen Abzweigung angelangt ist. Die Wahl liegt zwischen einem höheren Grad an Integration, nicht nur Koordination, und Abschwächung. Die Lehre, die ich aus Kopenhagen ziehe, ist nicht nur, dass wir das Klimaabkommen verfehlt haben. Sie ist vielmehr die, dass Europa völlig irrelevant ist, wenn es nicht zusammenarbeitet. Wir verwenden zu viel Zeit auf die Koordinierung und zu wenig auf die Zusammenarbeit. Das ist unser Beitrag zur Debatte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να με καταλάβει καλά ο Επίτροπος Rehn και γι’ αυτό θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στο μέλλον, ξεκινώντας από το σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα. Πού βρισκόμαστε; Έχουμε σοβαρά και μη βιώσιμα δημόσια ελλείμματα, και σας υπενθυμίζω ότι οι Πράσινοι δεν στηρίζουν ελλείμματα αυτού του είδους. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι έχουμε ήδη σοβαρές και εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες. Το 16% των Ευρωπαίων κάτω από το όριο της φτώχειας – αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό. Το 40% των νέων Ισπανών ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι – αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό, και θα μπορούσα να συνεχίσω. Ύστερα, αντιμετωπίζουμε την αλλαγή του κλίματος και τη μείωση των πόρων, και όλα αυτά σημαίνουν πως υπάρχει ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία κ.λπ. Έτσι, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε ταχύτητα. Μετά τη σύνοδο κορυφής του Φεβρουαρίου, ο Herman Van Rompuy είπε πως ο συντονισμός της μακροοικονομικής πολιτικής πρέπει να αυξηθεί και να βελτιωθεί σημαντικά. Ασφαλώς. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, φυσικά, ότι, από την άποψη των δημοσιονομικών δαπανών, πρέπει να έχουμε περισσότερες αξιολογήσεις από ομοτίμους, περισσότερο εκ των προτέρων έλεγχο. Το 4% του ΑΕγχΠ της Ελλάδας πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες. Έχουν πλέον αεροπορία ίσου μεγέθους με τη γερμανική πολεμική αεροπορία. Πώς γίνεται αυτό; Σε μια τόσο μικρή χώρα, και να εξοπλίζονται τόσο πολύ. Αν όμως κοιτάξουμε μόνο την πλευρά των δαπανών, δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Πρέπει να εξετάσουμε, και μάλιστα αυστηρά, τον συντονισμό των φορολογικών μας εσόδων, γιατί τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να επαναφέρουμε την ισορροπία στα φορολογικά έσοδα, απομακρυνόμενοι από τα έσοδα από την εργασία προς άλλες μορφές εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από κεφάλαια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια αποτελεσματική εταιρική συνεισφορά –αποτελεσματική, όχι μόνο στα χαρτιά– και αυτό σημαίνει μια κοινή ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση, υποβολή εκθέσεων ανά χώρα κ.λπ. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τον φόρο άνθρακα, τόσο για τη μεταβολή συμπεριφορών όσο και για την απόκτηση εσόδων. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ζητώντας απλώς από τις χώρες να συντονίσουν τις πολιτικές τους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, οι κυβερνήσεις μας δεν θα φανούν ικανές να συμβιβάσουν την ανάγκη εξισορρόπησης των προϋπολογισμών με την ανάγκη ανταπόκρισης στις κοινωνικές και επενδυτικές ανάγκες. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η Ευρώπη βρίσκεται τώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία. Πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε έναν μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης –όχι απλό συντονισμό– και την πτώση. Το δίδαγμά μου από την Κοπεγχάγη δεν είναι απλώς ότι δεν επιτύχαμε τη συμφωνία για το κλίμα. Είναι ότι η Ευρώπη αποδείχθηκε ασήμαντη όταν δεν ενεργεί ως σύνολο. Αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο στον συντονισμό και πολύ λίγο στο να ενεργούμε από κοινού. Αυτή θα ήταν, επομένως, η συμβολή μας σε αυτήν τη συζήτηση."@el10
"Señor Presidente, como desearía que el Comisario Rehn me comprendiera con total claridad, hablaré en inglés. Me gustaría echar la vista hacia delante, partiendo de donde nos encontramos hoy. ¿Dónde estamos? Tenemos unos déficits públicos enormes e insostenibles, y, se lo advierto, los verdes no apoyan este tipo de déficit. En segundo lugar, no podemos ignorar el hecho de que ya tenemos unas desigualdades sociales enormes y crecientes. El 16 % de europeos que están por debajo del nivel de pobreza no es una cifra pequeña; el 40 % de jóvenes españoles menores de 25 años que están desempleados no es una cifra pequeña; y así podría seguir enumerando. Luego, nos estamos enfrentando al cambio climático y a la escasez de recursos, y todo esto significa que existe una necesidad de inversión en infraestructuras, en educación, en investigación e innovación, etc. Así pues, lo que creemos es que verdaderamente deberíamos cambiar de marcha. Tras la cumbre de febrero, Herman Van Rompuy dijo que la coordinación de la política macroeconómica tiene que incrementarse y mejorarse considerablemente. No cabe duda. ¿Qué significa eso? Significa, por supuesto, que, en cuanto a gasto presupuestario, tenemos que contar con una mayor evaluación por homólogos, con un mayor control previo. Grecia destina el 4 % de su PIB a gasto militar. Tiene una fuerza aérea tan grande como la Luftwaffe. Quiero decir, ¿cómo es posible? Es un país tan pequeño y se está armando hasta los dientes. No obstante, si nos fijamos simplemente en la parte de los gastos, no tendremos éxito. Tenemos que poner la mirada, haciendo un examen detenido, en la coordinación de nuestros ingresos fiscales, porque ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alcanzar un nuevo equilibrio de los ingresos fiscales, prestando menos atención a las rentas del trabajo y más a otras formas de ingresos, como las rentas del capital. Tenemos que cerciorarnos de que contamos con una contribución empresarial efectiva —y no sólo sobre el papel—, lo que implica una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS o CCCTB según sus siglas en inglés), la presentación de informes país por país, etc. Tenemos que implantar la tasa mundial sobre las transacciones financieras; tenemos que implantar la tasa sobre el carbono, tanto para cambiar el comportamiento como para proporcionar ingresos. Esto no lo podemos hacer simplemente pidiendo a los países que coordinen sus políticas. Necesitamos una mayor integración. Si no lo hacemos, nuestros gobiernos resultarán ser incapaces de conciliar la necesidad de equilibrar los presupuestos con la de satisfacer las necesidades sociales y de inversión. Así pues, creo que Europa ahora se encuentra en una coyuntura crítica. Hay que elegir entre un mayor grado de integración, no sólo coordinación, y el declive. La lección que extraigo de Copenhague no es sólo que desaprovechamos la oportunidad para alcanzar un acuerdo sobre el clima, sino que Europa ha resultado ser irrelevante si no actúa unida. Pasamos demasiado tiempo coordinando y demasiado poco tiempo actuando unidos. Así pues, ésa sería nuestra contribución a este debate."@es21
"Austatud president! Kuna soovin, et volinik Rehn minust täiesti selgesti aru saaks, võtan sõna inglise keeles. Sooviksin vaadata ettepoole, alustades sellest, kus täna oleme. Kus me oleme? Meil on tohutud ja jätkusuutmatud eelarvepuudujäägid ning rohelised seda liiki puudujääki ei toeta. Teiseks ei saa me eirata tõsiasja, et meil on juba tohutud ja süvenevad sotsiaalsed ebavõrdsused. 16% eurooplasi allpool vaesuse piiri ei ole vähe; 40% noori alla 25-aastasi hispaanlasi, kes on töötud, ei ole vähe, ja ma võiksin jätkata. Siis oleme silmitsi kliimamuutuse ja loodusvarade vähesusega ning see kõik tähendab, et on tarvis investeerida infrastruktuuri, haridusse, teadusuuringutesse ja uuendusse jne. Seega peaksime meie arvates tegelikult käiku vahetama. Herman Van Rompuy ütles pärast veebruaris peetud tippkohtumist, et makromajandusliku poliitika koordineerimist on tarvis oluliselt suurendada ja parandada. Mõistagi! Mida see tähendab? See tähendab muidugi, et eelarvekulude osas on meil tarvis rohkem vastastikust eksperdihinnangut, rohkem eelkontrolli. Kreeka SKTst läheb 4% sõjalistele kulutustele. Neil on sama suur õhuvägi kui Luftwaffe. Kuulge, kuidas nii? See on nii väike riik, kuid relvastavad end hambuni. Kui vaatame aga vaid kulutuste poolt, siis ei saavuta me edu. Meil on tarvis vaadata ja vaadata karmilt, kuidas koordineerida meie maksutulu – sest, mida meil on vaja teha? Meil on vaja taastada maksutulu tasakaal, tuginedes vähem tööjõu sissetulekule ja rohkem teistele tuluvormidele, sealhulgas kapitalitulule. Meil on tarvis veenduda, et meil on tegelik korporatsioonide panus – tegelik, mitte niisama paberil, ja see tähendab ettevõtete ühise konsolideeritud maksubaasi riigipõhist aruandlust jne. Meil on tarvis rakendada finantstehingumaks, meil on tarvis rakendada süsinikumaks ja me ei saa seda teha ainult riikidel oma poliitikaid koordineerida paludes. Meil on tarvis rohkem integratsiooni. Kui me seda ei tee, osutuvad meie valitsused suutmatuks eelarvete tasakaalustamise vajaduse ning sotsiaalsete vajaduste ja investeeringuvajaduste rahuldamise vajaduse kokkusobitamisel. Seega on Euroopa minu arvates nüüd kriitilises olukorras. Valik on kõrgema integreerituse astme, mitte lihtsalt koordineerimise, ja languse vahel. Õppetund, mida Kopenhaagenis näen, ei ole ainult see, et me kliimakokkuleppest ilma jäime. See on, et Euroopa on osutunud ebaoluliseks, kui koos ei tegutse. Kulutame liiga palju aega koordineerides, liiga vähe aega koos tegutsedes. Niisiis oleks see meie panus antud arutellu."@et5
"Arvoisa puhemies, koska haluan komission jäsen Rehnin ymmärtävän sanani täydellisesti, puhun englanniksi. Haluan katsoa eteenpäin siitä, missä nyt olemme. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Meillä on valtavat ja kestämättömät julkiset alijäämät, ja vihreät eivät todellakaan kannata tällaisia alijäämiä. Toiseksi emme voi olla piittaamatta siitä, että meillä on jo valtavia ja yhä syveneviä sosiaalisia eriarvoisuuksia. Kun 16 prosenttia eurooppalaisista jää alle köyhyystason, kyse ei ole vähäisestä määrästä. Kun 40 prosenttia espanjalaisista nuorista on työttöminä, kyse ei ole pienestä määrästä, ja minä voisin vielä jatkaa. Kohtaamme myös ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen niukkuuden, ja kaikki tämä tarkoittaa, että on investoitava infrastruktuuriin, koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin ja niin edelleen. Uskomme siis, että meidän on todellakin vaihdettava vaihdetta. Herman Van Rompuy totesi helmikuun huippukokouksen jälkeen, että makrotalouspolitiikan koordinointia on lisättävä ja parannettava merkittävästi. Se on selvää. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa tietenkin, että budjettimenojen osalta tarvitaan lisää vertaisarviointia, enemmän ennakkovalvontaa. Kreikan BKT:sta neljä prosenttia menee sotilasmenoihin. Sen ilmavoimat on yhtä suuri kuin Luftwaffe. Siis miksi? On kyseessä pikkuinen valtio, jossa aseistaudutaan aivan hurjasti. Mutta jos tarkastelemme pelkästään menopuolta, emme tule onnistumaan. Meidän on tarkasteltava, ja tarkasteltava huolellisesti, verotulojen koordinointia, sillä mitä meidän on tehtävä? Meidän on löydettävä verotuloille uusi tasapaino, jossa painopiste siirtyy työtuloista muihin tulomuotoihin, myös pääomatuloihin. Meidän on varmistettava, että yritykset osallistuvat tähän tehokkaalla panoksellaan – tehokkaalla, ei siis vain paperilla – ja tämä tarkoittaa yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa, maakohtaista raportointia ja niin edelleen. Meidän on pantava täytäntöön rahoitustoimivero, meidän on pantava täytäntöön hiilivero, niin käyttäytymisen muuttamiseksi kuin tulojen saamiseksi. Tätä ei myöskään voida toteuttaa vain pyytämällä valtioita koordinoimaan politiikkaansa. Tarvitsemme enemmän yhtenäistämistä. Jos emme toimi näin, hallituksemme osoittautuvat kyvyttömiksi sovittamaan yhteen tarvetta tasapainottaa talousarvioita ja täyttää sosiaalisia tarpeita sekä investointitarpeita. Katsonkin, että Eurooppa on kriittisessä käännekohdassa. On tehtävä valinta voimakkaamman yhdentymisen, ei pelkästään koordinoinnin, ja rappeutumisen välillä. Minä opin Kööpenhaminasta enemmän kuin pelkästään sen, että menetimme ilmastosopimuksen. Opin myös, että Eurooppa on merkityksetön, jos se ei toimi yhtenäisesti. Käytämme liikaa aikaa koordinointiin ja liian vähän aikaa yhdessä toimimiseen. Tässä oli panoksemme tähän keskusteluun."@fi7
". Monsieur le Président, je parlerai en anglais parce que je tiens à ce que M. le commissaire Rehn me comprenne bien. Je voudrais, partant de notre position actuelle, regarder vers l’avenir. Où en sommes-nous? Nous avons des déficits budgétaires énormes et intenables, et croyez-moi, les Verts ne sont pas favorables à de tels déficits. Deuxièmement, nous ne pouvons pas ignorer le creusement des inégalités sociales déjà considérables. 16 % des Européens vivant sous le seuil de pauvreté: ce chiffre n’est pas négligeable. Un taux de chômage de 40 % parmi les Espagnols de moins de 25 ans, ce n’est pas rien non plus. Et je pourrais continuer. Nous avons aussi des problèmes de changements climatiques et de manque de ressources. Pour faire face à tous ces problèmes, nous devons investir dans l’infrastructure, l’éducation, la recherche et l’innovation, etc. Nous pensons donc que le moment est venu de changer notre fusil d’épaule. À l’issue du sommet de février, Herman Van Rompuy a dit qu’il fallait renforcer et améliorer considérablement la coordination de la politique macroéconomique. Évidemment. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie, évidemment, qu’en termes de dépenses budgétaires, nous avons besoin de plus d’évaluations entre pairs et de plus de contrôles préalables. La Grèce consacre 4 % de son PIB à son budget militaire. Sa force aérienne est aussi importante que la allemande. Pourquoi cela? Ce pays est tout petit, et il s’arme jusqu’aux dents. Mais si nous nous occupons uniquement des dépenses, nous ne réussirons pas. Nous devons examiner de près la coordination de nos recettes fiscales, parce que, que devons-nous faire? Nous devons rééquilibrer les recettes fiscales de façon à soulager le revenu du travail et à cibler davantage d’autres formes de revenus, y compris les revenus du capital. Nous devons faire en sorte que les entreprises contribuent effectivement aux recettes fiscales, et pas seulement sur papier. Pour cela nous avons besoin de l’ACCIS, de comptes rendus pays par pays, etc. Nous devons instaurer une taxe sur les transactions financières. Nous devons mettre en œuvre la taxe sur le carbone, tant pour faire changer les comportements que pour en tirer des revenus. Pour y parvenir, il ne suffit pas de demander aux pays de coordonner leurs politiques. Il nous faut une plus grande intégration, sans quoi nos gouvernements seront incapables de concilier la nécessité d’équilibrer les budgets et la nécessité de répondre aux besoins sociaux et en matière d’investissements. Je pense donc que l’Europe se trouve à la croisée des chemins. Nous avons le choix entre une intégration accrue, qui aille au-delà de la simple coordination, et le déclin. La leçon que je tire de Copenhague n’est pas seulement que nous ne sommes pas parvenus à un accord sur le climat. C’est que l’Europe a montré qu’elle ne comptait pas si nous n’agissons pas de concert. Nous passons trop de temps à coordonner, et trop peu de temps à réellement agir ensemble. Voilà notre contribution à ce débat."@fr8
"Elnök úr! Mivel szeretném, hogy Rehn biztos úr minden szavamat tisztán és félreérthetetlenül megértse, angolul fogok beszélni. Szeretnék egy pillantást vetni a jövőre onnan, ahol most tartunk. Hogy is állunk most? Hatalmas, fenntarthatatlan költségvetési hiányunk van, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a zöldek nem támogatják az ilyen mértékű deficitet. Másodszor, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a már most is óriási és egyre inkább elmélyülő társadalmi egyenlőtlenségeket. Az európaiak 16%-a él a szegénységi küszöb alatt, s ez nem elhanyagolható arány; a 25 év alatti spanyol fiatalok 40%-a munkanélküli, ez sem csekélység, és még sorolhatnám. Azután szembe kell néznünk az éghajlatváltozással és az erőforrások apadásával is, és mindez azt jelenti, hogy befektetésre van szükség az infrastruktúra, az oktatás, a kutatás, az innováció terén stb. Úgy gondoljuk tehát, hogy ideje sebességet váltanunk. A februári csúcstalálkozó után Herman Van Rompuy kijelentette, hogy a makrogazdasági politika koordinációját jelentős mértékben növelni és javítani kell. No persze. De ez mit jelent? Ami a költségvetési kiadásokat illeti, nyilván azt jelenti, hogy több kölcsönös felülvizsgálatra és több előzetes ellenőrzésre van szükség. Görögország hadi kiadásokra fordítja a GDP 4%-át. Akkora légiereje van, mint a Luftwaffe. Hogyhogy? Egy ilyen apró kis ország hogyan fegyverkezhet ekkora mértékben? De a kiadási oldal vizsgálata önmagában nem vezet sikerre. Oda kell figyelnünk – méghozzá alaposan – az adóbevételeink koordinálására, mert mi is itt a tennivaló? Újból ki kell egyensúlyozni az adójövedelmet, és a munkajövedelemtől más jövedelemformák, többek között a tőkejövedelem felé kell elmozdítani. Biztosítanunk kell a tényleges – tényleges, tehát nem csak papíron létező – vállalati hozzájárulást, ami megköveteli a KKTA-t, az országonkénti jelentéstételt stb. Be kell vezetnünk a pénzügyi tranzakciók után kivetett adót; be kell vezetnünk a szénadót. Ezzel nem csak az emberek magatartását befolyásolhatjuk, de egyben jövedelemre is szert teszünk. Ezt nem fogjuk tudni elérni csak azzal, hogy megkérjük az országokat a szakpolitikáik koordinálására. Nagyobb integrációra van szükség. Ha ezt nem tesszük meg, kormányaink nem lesznek képesek összeegyeztetni a költségvetési egyensúly igényét a szociális szükségletekkel és a beruházási szükségletekkel. Ezért úgy látom, hogy Európa kritikus pillanathoz érkezett el. Választania kell a magasabb szintű integráció – nem csupán koordináció – és a hanyatlás között. Koppenhága után nem csak azt a tanulságot vonom le, hogy kudarcot vallott az éghajlat-megállapodás. Hanem azt is, hogy Európa ellehetetlenül, ha nem egységesen lép fel. Túl sokat koordinálunk, túl keveset lépünk fel együtt. Ezt szerettem volna elmondani a mai vitán."@hu11
"Signor Presidente, parlerò in inglese, poiché voglio che il commissario Rehn mi capisca perfettamente. Partendo dal punto in cui ci troviamo oggi, vorrei guardare brevemente al futuro. Dove ci troviamo? Abbiamo deficit pubblici colossali e insostenibili e, si badi bene, i verdi non condividono questa condotta. In secondo luogo, non possiamo ignorare il fatto che abbiamo già sperequazioni sociali enormi che oltretutto si stanno aggravando. Il 16 per cento degli europei vive al di sotto della soglia di povertà, e non sono pochi. Il 40 per cento degli spagnoli sotto i 25 anni non ha lavoro, e non sono pochi. E potrei continuare con questo elenco. Poi c’è il problema del cambiamento climatico e della scarsità delle risorse, quindi bisogna investire nelle infrastrutture, nell’istruzione, nella ricerca, nell’innovazione e via dicendo. Crediamo infatti che sia davvero arrivato il momento di cambiare marcia. Il presidente Van Rompuy, dopo il vertice di febbraio, ha affermato che il coordinamento della politica macroeconomica deve essere considerevolmente intensificato e migliorato. Che cosa significa? Ovviamente vuol dire che in termini di spesa di bilancio ci vuole un maggiore monitoraggio, un maggiore controllo ex-ante. La Grecia stanzia il 4 per cento del proprio PIL alla spesa militare. Hanno un’aereonautica grande quanto la Luftwaffe. Perché, mi chiedo? Il paese è così piccolo e sono armati fino ai denti. Ma se guardiamo solo alla spesa, non ne verremo mai a capo. Dobbiamo anche pensare bene al coordinamento del gettito fiscale, in quanto dobbiamo riequilibrarlo, distanziandolo dal reddito da lavoro per puntare più ad altre entrate, come il reddito da capitale. Dobbiamo garantirci un contributo effettivo dalle imprese – e ho detto effettivo, non solo su carta – ovverosia bisogna introdurre un’aliquota societaria comune, relazioni per paese, eccetera. Dobbiamo varare una tassa sulle transazioni finanziarie, dobbiamo dare attuazione alla tassa sull’anidride carbonica, sia per cambiare i comportamenti sia per avere un’entrata. Non possiamo limitarci a chiedere ai paesi di coordinare le proprie politiche. Ci vuole una maggiore integrazione. Altrimenti i governi si dimostreranno incapaci di conciliare la necessità di bilanciare i bilanci e di soddisfare le esigenze sociali e di investimento. L’Europa si trova a un bivio. Si deve scegliere tra una maggiore integrazione, non solo un coordinamento, e il declino. La lezione che traggo da Copenhagen va ben al di là della mancata conclusione dell’accordo sul clima. L’Europa ha dimostrato di non contare nulla, se non agiamo insieme. Perdiamo troppo tempo a coordinarci, e ne dedichiamo troppo poco all’azione comune. Queste riflessioni rappresentano il nostro contributo al dibattito."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau, kad Komisijos narys O. Rehn mane gerai girdėtų ir aiškiai suprastų, todėl kalbėsiu angliškai. Atsižvelgdamas į padėtį, kurioje atsidūrėme, norėčiau pažvelgti į priekį. Kokia yra mūsų padėtis? Yra susidarę dideli ir nepastovūs viešųjų finansų deficitai ir, priminsiu, kad Žalieji nepritaria tokios rūšies deficitui. Antra, negalime nepaisyti fakto, kad jau susiduriame su rimtais ir gilėjančiais socialiniais skirtumais. 16 proc. europiečių gyvena žemiau skurdo ribos ir tai yra nemažas skaičius; 40 proc. nedarbas tarp jaunų iki 25 metų ispanų yra nemažas skaičius ir galėčiau tęsti toliau. Taip pat susiduriame su klimato kaita ir išteklių trūkumu, o visa tai reiškia poreikį investuoti į infrastruktūrą, švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir t. t. Dėl to manome, kad iš tikrųjų turime pakeisti savo elgesį. Po vasario mėn. įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo Herman Van Rompuy pasakė, kad makroekonominės politikos koordinavimas turi būti sustiprintas ir pagerintas. Savaime aišku. Ką tai reiškia? Tai, žinoma, reiškia, kad biudžeto išlaidos turi būti atidžiau peržiūrimos ir taikoma kontrolė. Graikija 4 proc. BVP skiria karinėms išlaidoms. Jos oro pajėgos savo dydžiu prilygsta . Iš tikrųjų, kaip tai gali būti? Tai tokia maža šalis, o jie velniškai ginkluojasi. Jeigu analizuosime tik išlaidas, tikslo nepasieksime. Turime labai kruopščiai išnagrinėti mokestinių pajamų koordinavimą, kad galėtume atsakyti į klausimą – ką turime daryti? Turime atkurti mokestinių pajamų, išskyrus darbo pajamas, ir kitų pajamų, įskaitant kapitalo pajamas, formų balansą. Turime užtikrinti ne formaliai, bet praktiškai veiksmingą bendrą prisidėjimą, o tai reiškia Bendro konsoliduoto pelno mokesčio bazės ataskaitas, kurias teiktų kiekviena valstybė, ir t. t. Turime įvesti finansinių sandorių mokestį; turime įvesti anglies dioksido mokestį tam, kad pakeistume elgseną ir gautume pajamų. To negalime daryti vien tik prašydami, kad šalys koordinuotų savo politikos sritis. Mums reikia daugiau integracijos. Jeigu to nepadarysime, mūsų vyriausybės nebus pajėgios suderinti poreikio subalansuoti biudžetus ir patenkinti socialinius ir investicijų poreikius. Dėl to manau, kad Europa dabar atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Reikia pasirinkti didesnio lygio integraciją, ne tik koordinavimą, arba nuosmukį. Po Kopenhagos konferencijos supratau, kad ne tik praradome galimybę sudaryti susitarimą dėl klimato. Supratau, kad Europa tampa nereikšminga, jeigu jos veiksmai nėra vieningi. Per daug laiko praleidžiame koordinuodami, per mažai veikdami kartu. Tokia būtų mūsų frakcijos pozicija šiose diskusijose."@lt14
". – Priekšsēdētāja kungs! Tā kā es vēlos, lai komisārs kungs mani saprot skaļi un skaidri, es runāšu angļu valodā. Es vēlos no šodienas ielūkoties nākotnē. Kur mēs esam? Mums ir milzīgi un svārstīgi valstu deficīti, un atcerieties, Zaļie neatbalsta šādus deficītus. Otrkārt, mēs nevaram ignorēt faktu, ka mums jau ir milzīga sociālā nevienlīdzība, kas arvien padziļinās. 16 % Eiropas iedzīvotāju, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, nav mazs skaitlis; 40 % spāņu, kas jaunāki par 25 gadiem un ir bez darba, nav mazs skaitlis, un es varētu vēl turpināt. Tad mēs saskaramies ar klimata pārmaiņām un resursu trūkumu, un tas viss nozīmē, ka ir nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā, izglītībā, pētniecībā, jauninājumos u.c. Tātad mēs uzskatām, ka mums patiešām vajadzētu pārslēgties. pēc februāra samita sacīja, ka ievērojami jāpalielina un jāuzlabo makroekonomikas politikas koordinācija. Protams. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, protams, to, ka attiecībā uz budžeta izdevumiem mums nepieciešama lielāka salīdzinošā vērtēšana, lielāka iepriekšēja kontrole. Grieķija tērē 4 % no IKP militārajiem izdevumiem. Viņu gaisa spēki ir tikpat lieli kā Es domāju, kā tas nākas? Tāda maza valsts, bet bruņojas līdz zobiem. Bet, ja mēs aplūkosim tikai izdevumu pusi, mēs negūsim panākumus. Mums jāaplūko, turklāt pamatīgi jāaplūko, mūsu nodokļu ieņēmumu koordinēšana, jo kas mums jādara? Mums no jauna jānolīdzsvaro nodokļu ieņēmumu slogs, proti, tas jāsamazina darba ienākumiem un jāpalielina citām ienākumu formām, tai skaitā ienākumiem no kapitāla. Mums jāpārliecinās, ka mums ir efektīvs korporatīvais ieguldījums — efektīvs, nevis tikai uz papīra —, un tas nozīmē valstu ziņojumus u.c. Mums jāievieš finanšu darījumu nodoklis, mums jāievieš oglekļa nodoklis, lai mainītu uzvedību un nodrošinātu ienākumus. Un mēs nevaram to izdarīt, tikai lūdzot valstis koordinēt savu politiku. Mums vajadzīga lielāka integrācija. Ja mēs to nedarīsim, mūsu valdības izrādīsies nespējīgas saskaņot nepieciešamību līdzsvarot budžetus un apmierināt sociālās un ieguldījumu vajadzības. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropa pašlaik atrodas sarežģītā situācijā. Izvēle ir starp augstāku integrācijas pakāpi, nevis tikai koordināciju, un lejupeju. Pieredze, kuru es guvu Kopenhāgenā, ir ne tikai tas, ka mēs palaidām garām klimata nolīgumu. Eiropa izrādījās nesvarīga, ja tā nerīkojas kopā. Mēs pārāk daudz laika pavadām koordinējot, pārāk maz laika — kopā rīkojoties. Tas ir mūsu pienesums šajās debatēs."@lv13
"Mr President, since I would like Commissioner Rehn to understand me loud and clear, I will speak in English. I would like, starting from where we are today, to take a look forward. Where are we? We have huge and unsustainable public deficits and, mind you, the Greens do not support this kind of deficit. Second, we cannot ignore the fact that we have already huge and deepening social inequalities. 16% of Europeans below the poverty level is not a small figure; 40% of young Spaniards under 25 unemployed is not a small figure, and I could carry on. Then we are facing climate change and resource scarcity, and all this means there is a need for investment in infrastructure, in education, in research and innovation, etc. So what we believe is that we should really switch gear. Herman Van Rompuy said, after the February summit, that coordination of macro-economic policy needs to be considerably increased and improved. Of course. What does that mean? It means of course that in terms of budgetary expenditure we need to have more peer review, more ex ante control. Greece has 4% of its GDP going to military spending. They have got an air force that is as big as the Luftwaffe. I mean, how come? It is such a tiny country and they are arming themselves like hell. But if we just look at the expenditure side, we will not succeed. We need to look, and to take a hard look, at coordinating our tax revenue because, what do we need to do? We need to rebalance tax income away from labour income towards other forms of income, including capital income. We need to make sure that we have an effective corporate contribution – effective, not just on paper – and that means CCCTB country-by-country reporting, etc. We need to implement the financial transaction tax; we need to implement the carbon tax, both to shift behaviour and to provide income. And we cannot do that just by asking countries to coordinate their policies. We need more integration. If we do not do that, our governments will prove incapable of reconciling the need to balance budgets and to meet social needs and investment needs. So I believe that Europe is now at a critical juncture. The choice is between a higher degree of integration, not just coordination, and decline. The lesson that I take from Copenhagen is not just that we missed the climate agreement. It is that Europe has proved to be irrelevant if it is not acting together. We spend too much time coordinating, too little time acting together. So that would be our contribution to this debate."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, aangezien ik wil dat commissaris Rehn me luid en duidelijk verstaat, zal ik in het Engels spreken. Ik wil, uitgaande van waar we nu staan, vooruitkijken. Waar staan we? We hebben enorme en onhoudbare overheidstekorten en ik wil erop wijzen dat de Groenen dit soort tekorten niet steunen. In de tweede plaats kunnen we niet negeren dat we al enorme en zich verdiepende sociale ongelijkheden hebben. Van alle Europeanen leeft 16 procent onder de armoedegrens: geen gering cijfer. Van alle jonge Spanjaarden onder de 25 jaar is 40 procent werkloos: geen gering cijfer. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dan staan we voor een klimaatverandering en voor schaarste van hulpbronnen, en dit betekent allemaal dat er moet worden geïnvesteerd in infrastructuur, onderwijs, onderzoek en innovatie, enzovoort. Daarom denken wij dat we echt moeten omschakelen. Herman van Rompuy heeft na de top van februari gezegd dat de coördinatie van het macro-economisch beleid moet worden versterkt en verbeterd. Natuurlijk. Wat betekent dat? Dat betekent natuurlijk dat we met betrekking tot de begrotingsuitgaven meer onderlinge toetsing nodig hebben, meer controle vooraf. Griekenland besteedt 4 procent van zijn bbp aan defensie. Griekenland heeft een luchtmacht die even groot is als de Luftwaffe. Waarom is dat? Zo’n klein land, en ze bewapenen zich als gekken. Maar als we alleen naar de uitgavenkant kijken zullen we niet slagen. We moeten overwegen – en sterk overwegen – of we onze belastinginkomsten niet moeten coördineren, want wat moeten we doen? We moeten minder belasting gaan heffen op arbeid en meer op andere zaken, waaronder kapitaal. We moeten ervoor zorgen dat bedrijven daadwerkelijk bijdragen – daadwerkelijk, niet alleen op papier – en dat betekent rapportage per land in het kader van een gemeenschappelijke geconsolideerde fiscale grondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). We moeten een belasting op financiële transacties instellen; we moeten de CO belasting invoeren, zowel om gedragsveranderingen te bewerkstelligen als om inkomsten te genereren. En dat kunnen we niet door alleen van landen te vragen om hun beleid te coördineren. We hebben meer integratie nodig. Als we dat niet doen, zullen onze regeringen niet in staat zijn om een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de noodzaak om de begroting in evenwicht te brengen en anderzijds de noodzaak om tegemoet te komen aan sociale noden en aan de behoefte aan investeringen. Daarom meen ik dat dit een kritiek moment is voor Europa. De keuze is tussen meer integratie – niet alleen coördinatie – en achteruitgang. De les die ik uit Kopenhagen heb getrokken is niet alleen dat we geen klimaatovereenkomst hebben. Het is gebleken dat Europa irrelevant is als we niet samen optrekken. We besteden veel te veel tijd aan coördinatie en te weinig tijd aan samen optrekken. Dat is onze bijdrage aan het debat van vandaag."@nl3
"Panie przewodniczący! Ponieważ chciałbym, żeby pan komisarz Rehn dobrze mnie słyszał i wyraźnie zrozumiał, będę mówić po angielsku. Chciałbym, z miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj, spojrzeć w przyszłość. Jak się przedstawia sytuacja? Otóż mamy ogromne i niezrównoważone deficyty publiczne i uprzedzam, Zieloni nie akceptują tego rodzaju deficytu. Po drugie, nie możemy lekceważyć tego, że mamy już ogromne i pogłębiające się nierówności społeczne: 16 % Europejczyków żyjących poniżej poziomu ubóstwa to nie jest mało, 40 % młodych bezrobotnych Hiszpanów w wieku poniżej 25 lat to także niemało. Takich przykładów mogę podać więcej. Oprócz tego mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi i niedoborem zasobów, a to wszystko znaczy, że potrzebne są inwestycje w infrastrukturę, w edukację, badania i innowacje itd. Dlatego naszym zdaniem naprawdę powinniśmy włączyć inny bieg. Po szczycie w lutym pan prezydent Herman Van Rompuy powiedział, że należy zdecydowanie zwiększyć i udoskonalić koordynację polityki makroekonomicznej. Oczywiście. A co to oznacza? Oznacza to, rzecz jasna, że w sferze wydatków budżetowych musimy w większym stopniu korzystać z opinii ekspertów w ramach przeglądów partnerskich, przeprowadzać więcej kontroli . W Grecji 4 % PKB przeznacza się na wydatki wojskowe. Siły powietrzne tego państwa pod względem wielkości dorównują Luftwaffe. Pytam, po co? Takie małe państwo, a zbroi się na taką ogromną skalę. Niemniej jednak, jeżeli będziemy zwracać uwagę jedynie na stronę wydatków, nie odniesiemy sukcesu. Musimy także przyjrzeć się i bardzo poważnie zająć koordynacją naszych wpływów podatkowych – czyli co musimy zrobić? Musimy przenieść ciężar wpływów podatkowych z dochodów z pracy na inne formy dochodów, między innymi dochody kapitałowe. Musimy zadbać o efektywne wpływy z przedsiębiorstw – efektywne, nie tylko na papierze – a to wiąże się z obowiązkiem sprawozdawczym każdego państwa w związku ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania. Musimy wprowadzić podatek od transakcji finansowych, musimy wdrożyć podatek węglowy, zarówno w celu zmiany zachowań, jak i zapewnienia dochodów. I nie możemy tego robić, prosząc jedynie państwa o koordynację polityki. Konieczna jest większa integracja. Jeśli tego nie zrobimy, okaże się, że nasze rządy nie są zdolne do zaspokojenia potrzeb wynikających z zapewnienia równowagi budżetowej, a jednocześnie potrzeb społecznych i inwestycyjnych. Uważam więc, że Europa znajduje się obecnie w punkcie krytycznym. Ma do wyboru albo większą integrację, nie tylko koordynację, albo upadek. Wniosek, który wyciągam z konferencji w Kopenhadze, nie dotyczy tylko braku porozumienia w sprawie klimatu, ale też tego, że Europa dowiodła, że się nie liczy, jeśli nie działa razem. Zbyt wiele czasu poświęcamy koordynacji, a zbyt mało wspólnemu działaniu. I to byłby nasz wkład w tę debatę."@pl16
"Senhor Presidente, uma vez que pretendo que o senhor Comissário me ouça alto e bom som, falarei em inglês. Partindo da posição em que nos encontramos hoje, gostaria de olhar para o futuro. Onde estamos? Temos défices públicos gigantescos e insustentáveis e, note-se, os Verdes não apoiam este tipo de défice. Em segundo lugar, não podemos ignorar o facto de já termos desigualdades sociais muito significativas, que se vão aprofundando. 16% dos europeus abaixo do limiar da pobreza não é um número pequeno; 40% dos jovens espanhóis com menos de 25 anos desempregados não é um número pequeno, e eu poderia citar mais casos. Enfrentamos depois as alterações climáticas e a escassez de recursos, e tudo isto significa que é necessário investimento em infra-estruturas, no ensino, na investigação e inovação, etc. Entendemos, portanto, que devemos realmente mudar a nossa velocidade. O Presidente Herman Van Rompuy afirmou, após a cimeira de Fevereiro, que a coordenação da política macroeconómica tem de ser consideravelmente aumentada e melhorada. É evidente. O que significa isto? Significa, evidentemente, que em termos de despesa orçamental, necessitamos de mais análise entre pares, de mais controlo . A Grécia dedica 4% do seu PIB a despesas militares. Têm uma força aérea tão grande como a Luftwaffe. Sinceramente, como é possível? É um país tão pequeno e estão a armar-se de forma incrível. Contudo, se olharmos apenas para o lado da despesa, não seremos bem-sucedidos. Precisamos de olhar, e muito atentamente, para a coordenação da nossa receita fiscal porque, na verdade, o que é preciso fazer? Temos de redireccionar a receita fiscal dos rendimentos do trabalho para outras formas de rendimento, incluindo os rendimentos do capital. É necessário promover uma contribuição empresarial efectiva – efectiva, não apenas no papel – e isso significa comunicação da matéria colectável comum consolidada do imposto por país, etc. Temos de aplicar o imposto sobre as transacções financeiras; temos de aplicar o imposto sobre as emissões de carbono, para alterar comportamentos e gerar receita. E não podemos fazer isso simplesmente pedindo aos países que coordenem as suas políticas. Precisamos de mais integração. Se não o fizermos, os nossos governos revelar-se-ão incapazes de conciliar a necessidade de equilibrar os orçamentos com a satisfação de necessidades sociais e de investimento. Acredito, pois, que a Europa está agora numa conjuntura crítica. A escolha é entre um maior grau de integração, não só de coordenação, e o declínio. O ensinamento que retirei de Copenhaga não é apenas a circunstância de termos falhado o acordo sobre o clima. É o facto de a Europa se ter mostrado irrelevante se não actuar como um todo. Gastamos demasiado tempo a coordenar e pouco tempo e actuar em conjunto. Esse seria, portanto, o nosso contributo para este debate."@pt17
"Dle Președinte, întrucât aș dori să mă fac foarte bine înțeles de dl comisar Rehn, mă voi adresa în limba engleză. Aș dori, începând cu situația actuală, să privim înainte. Unde ne aflăm? Avem deficite publice imense și nesustenabile, nu uitaţi, iar Verzii nu sprijină acest tip de deficit. În al doilea rând, nu putem ignora faptul că avem deja inegalități sociale imense și care se adâncesc. 16 % dintre europeni trăiesc sub nivelul sărăciei, ceea ce este o cifră semnificativă; șomajul de 40 % în rândul tinerilor spanioli sub 25 de ani este o cifră semnificativă, și aș putea continua. În plus, ne confruntăm cu schimbări climatice și cu insuficiența resurselor, ceea ce înseamnă că sunt necesare investiții în infrastructură, educație, cercetare și inovație etc. Prin urmare, considerăm că este necesară o schimbare de direcție. Herman Van Rompuy a spus, după reuniunea la nivel înalt din februarie, că trebuie sporită și îmbunătățită considerabil coordonarea politicii macroeconomice. Desigur. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, desigur, că în ceea ce privește cheltuielile bugetare, este necesară mai multă revizuire inter pares, mai mult control ex ante. În Grecia, 4 % din PIB este alocat cheltuielilor militare. Forța lor aeriană este la fel de mare ca Luftwaffe. Cum se explică acest lucru? Este o țară atât de mică și se înarmează până în dinți. Însă dacă analizăm numai cheltuielile, nu vom reuși. Trebuie să examinăm cu atenție coordonarea veniturilor fiscale pentru că, ce trebuie să facem? Trebuie să reechilibrăm veniturile fiscale încât să se îndepărteze de veniturile din forța de muncă și să se apropie de alte forme de venituri, inclusiv veniturile din capital. Trebuie să ne asigurăm că dispunem de o contribuție efectivă din partea societăților comerciale – efectivă, nu doar pe hârtie – ceea ce înseamnă raportarea CCCTB de fiecare țară în parte etc. Trebuie să punem în aplicare taxa pe tranzacţiile financiare; trebuie să punem în aplicare taxa pe carbon, atât pentru a modifica comportamentul, cât și pentru a furniza venit. Nu putem face acest lucru numai solicitându-le țărilor să își coordoneze politicile. Avem nevoie de mai multă integrare. Dacă nu facem acest lucru, guvernele noastre se vor dovedi incapabile să reconcilieze nevoia de a echilibra bugetele și de a satisface nevoile sociale și nevoile de investiții. Prin urmare, consider că Europa se află acum într-un punct critic. Are de ales între un grad mai ridicat de integrare, nu numai coordonare, și declin. Lecția pe care am învățat-o de la Copenhaga nu constă numai în faptul că nu am reușit să încheiem un acord climatic. Ci şi că Europa s-a dovedit a nu fi relevantă dacă nu acționează în mod comun. Dedicăm prea mult timp coordonării și prea puțin timp lucrului împreună. Astfel, aceasta ar fi contribuția noastră la dezbaterea de astăzi."@ro18
"Vážený pán predseda, keďže chcem, aby ma pán komisár Rehn zreteľne počul a správne pochopil, budem hovoriť po anglicky. Rád by som sa z miesta, na ktorom sa v súčasnosti nachádzame, pozrel dopredu. Kde sa nachádzame? Máme obrovské a neudržateľné verejné deficity. Mimochodom, zelení nepodporujú tento druh deficitu. Po druhé, nemôžeme prehliadať skutočnosť, že už máme obrovské a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Máme 16 % Európanov pod hranicou chudoby a to nie je malé číslo. Máme 40 % nezamestnaných Španielov mladších ako 25 rokov. Ani toto nie je malé číslo. A mohol by som pokračovať. Ďalej čelíme zmene klímy a nedostatku zdrojov. Všetko to znamená, že potrebujeme investície do infraštruktúry, vzdelávania, výskumu a inovácii a tak ďalej. Sme preto presvedčení, že by sme naozaj mali zmeniť naše postupy. Po februárovom samite Herman Van Rompuy uviedol, že musíme výrazne prehĺbiť a zlepšiť koordináciu makroekonomickej politiky. Samozrejme. Čo to znamená? Znamená to, prirodzene, že pokiaľ ide o rozpočtové výdavky, potrebujeme lepšiu vzájomnú kontrolu a viac kontroly . Štyri percentá HDP Grécka idú na vojenské výdavky. Táto krajina má letectvo, ktoré sa vyrovná nemeckému letectvu Luftwaffe. Chcem tým povedať, ako je to možné? Je to taká malá krajina a vyzbrojujú sa až strach. Ak sa však budeme pozerať iba na stranu výdavkov, neuspejeme. Musíme sa pozrieť, a to veľmi dôkladne, na koordinovanie našich daňových príjmov. Čo teda musíme urobiť? Musíme zmeniť štruktúru daňových príjmov a posunúť sa od mzdových príjmov k iným formám príjmov vrátane kapitálových. Musíme zaistiť skutočné príspevky podnikov – skutočné, nie iba na papieri – a to znamená zavedenie spoločného konsolidovaného daňového základu pre podniky, zavedenia správ o príjmoch právnických osôb, ktoré by vypracovali jednotlivé krajiny, a tak ďalej. Musíme zaviesť daň z finančných transakcií, musíme zaviesť uhlíkovú daň, a to jednak s cieľom zmeniť správanie, ako aj zaistiť príjmy. A to nemôžeme urobiť tak, že požiadame krajiny, aby koordinovali svoje politiky. Potrebujeme väčšiu integráciu. Ak to neurobíme, ukáže sa, že naše vlády sú neschopné zladiť potrebu vyvážiť rozpočty a pokryť sociálne i investičné potreby. Verím teda, že Európa sa teraz nachádza v kritickom bode. Máme na výber medzi vyšším stupňom integrácie, teda nielen koordinácie, a úpadkom. Ponaučenie, ktoré som si vzal z Kodane, sa netýka iba skutočnosti, že sme nedosiahli dohodu v oblasti klímy. Týka sa aj toho, že Európa sa ukázala ako bezvýznamná, keď nekoná spoločne. Trávime príliš veľa času koordinovaním a príliš málo času spoločným konaním. To je náš príspevok do tejto rozpravy."@sk19
"Gospod predsednik, ker bi rad, da bi me komisar Rehn razumel jasno in glasno, bom govoril angleško. Rad bi, da se od tu, kjer smo danes, zazremo v prihodnost. Kje smo? Imamo ogromne in nevzdržne javne primanjkljaje in, če dovolite, Zeleni ne odobravamo take vrste primanjkljaja. Drugič, ne moremo spregledati dejstva, da že imamo ogromne in vse globlje socialne neenakosti. 16 % Evropejcev pod pragom revščine ni majhna številka; 40 % brezposelnih mladih Špancev pod 25 let ni majhna številka, in še bi lahko našteval. Potem se spopadamo s podnebnimi spremembami in pomanjkanjem virov in vse to pomeni, da so potrebne naložbe v infrastrukturo, izobraževanje, raziskave in inovacije itd. Torej menimo, da bi morali resnično menjati prestavo. Herman Van Rompuy je na februarskem vrhu dejal, da je potrebno bistveno povečati in izboljšati usklajevanje makroekonomske politike. Seveda. Kaj to pomeni? Seveda pomeni, da moramo imeti v smislu proračunskih izdatkov več medsebojnega pregleda, več predhodnega nadzora. Grčija 4 % svojega BDP namenja za vojsko. Imajo zračne sile, ki so tako velike kot Luftwaffe. Kako je to mogoče? Tako mala država in se oborožujejo, da je groza. Toda če samo pogledamo izdatke, ne bomo uspeli. Pregledati moramo, in to natančno pregledati usklajevanje naših davčnih prihodkov, ker, kaj moramo storiti? Uravnotežiti moramo davčne prihodke ločeno od prihodkov od dela nasproti drugim oblikam prihodkov, vključno s kapitalskimi prihodki. Zagotoviti moramo učinkoviti prispevek pravnih oseb – učinkovit, ne le na papirju – in to pomeni poročanje držav o skupni konsolidirani davčni osnovi za pravne osebe itd. Uveljaviti moramo davek na finančne transakcije; uveljaviti moramo davek na ogljik, tako za spremembo vedenja in za zagotovitev prihodkov. Tega ne moremo storiti le tako, da prosimo države, da uskladijo svoje politike. Potrebujemo več povezovanja. Če tega ne bomo storili, naše vlade ne bodo mogle uskladiti potrebe po uravnoteženju proračuna in po zadovoljevanju družbenih potreb in naložbenih potreb. Zato menim, da je Evropa sedaj na kritični točki. Izbira med višjo stopnjo povezovanja, ne le usklajevanja, in upadom. Lekcija, ki jo jemljem iz Københavna ni le, da smo zamudili sporazum o podnebju. Lekcija je ta, da Evropa ni bistvena, če ne deluje skupaj. Preveč časa porabimo za usklajevanje in premalo za skupno ukrepanje. To bi bil naš prispevek k tej razpravi."@sl20
"Herr talman! Jag ska hålla mitt anförande på engelska, eftersom jag vill att kommissionsledamot Olli Rehn ska ha mitt budskap helt klart för sig. Låt mig rikta blicken från det läge där vi befinner oss i dag och in i framtiden. Var befinner vi oss? Vi har gigantiska och ohållbara offentliga budgetunderskott, och ni kan vara förvissade om att de gröna inte ställer upp på sådana underskott. För det andra kan vi inte blunda för de enorma sociala klyftor som existerar redan i dag, och som fördjupas alltmer. Sexton procent av européerna lever under fattigdomsgränsen – det är ingen liten andel. Fyrtio procent av Spaniens ungdomar under 25 år är arbetslösa – det är heller ingen liten andel. Listan kan göras längre än så. Vidare konfronteras vi med klimatförändringar och resursbrist. Allt detta gör att det behövs investeringar i infrastruktur, utbildning, forskning, innovation med mera. Vi anser därför att vi verkligen behöver lägga i en annan växel. Efter toppmötet i februari sade Herman Van Rompuy att samordningen av den makroekonomiska politiken behöver förstärkas och förbättras betydligt. Självklart. Vad betyder det? På utgiftssidan i våra budgetar betyder det naturligtvis att det krävs mer expertutvärdering och förhandskontroll. Försvarsanslagen uppgår till 4 procent av Greklands BNP. Landets flygvapen är lika stort som det tyska flygvapnet Luftwaffe. Hur kan det egentligen komma sig? Ett pyttelitet land rustar sig till tänderna. Men vi kommer inte att lyckas enbart genom att nagelfara utgiftssidan. Vi behöver också nyktert titta närmare på hur vi ska kunna samordna våra skatteintäkter. För vad är det vi behöver göra? Vi behöver prioritera om bland skatteintäkterna, så att skatten på arbete sänks och beskattningen av andra inkomstslag – bland annat kapitalinkomster – spelar en viktigare roll. Vi behöver sörja för att näringslivet drar sitt strå till stacken i praktiken, och inte bara på papperet. Här handlar det bland annat om en gemensam konsoliderad bas för bolagsbeskattningen, med rapporteringskrav för varje enskilt land. Vi behöver införa en skatt på finansiella transaktioner och en skatt på koldioxid, som dels förändrar beteendemönster, och dels genererar intäkter. För att åstadkomma detta räcker det inte att bara uppmana länderna att samordna sin politik. Vi behöver förstärka integrationen. Annars går våra regeringar inte i land med att hitta den rätta jämvikten mellan å ena sidan behovet av en balanserad budget, och å andra sidan behovet av sociala och investeringsmässiga resurser. För mig är detta ett kritiskt vägval för EU. Valet står mellan att antingen förstärka vår integration, och inte nöja oss med enbart samordning, eller att tyna bort. Den lärdom jag drar av Köpenhamn är inte bara att vi misslyckades med klimatavtalet, utan att vi européer blir betydelselösa om vi inte gör gemensam sak. Vi ägnar för mycket tid åt samordning och för lite tid åt att handla gemensamt. Så lyder vårt bidrag till denna debatt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Luftwaffe."13
"Philippe Lamberts,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"ex ante"19,16,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph