Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-24-Speech-3-266"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100324.18.3-266"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je ne me propose pas de passer en revue toutes les questions soulevées ici, surtout qu’il y aura un vote demain, mais j’aimerais tout de même souligner certains éléments qui sont revenus à plusieurs reprises dans les interventions. Concernant la fusion des différents systèmes d’indication géographique, je comprends bien l’inquiétude de certains membres du Parlement. Je peux vous assurer que mon intention n’est pas de détruire quelque chose qui marche, qui fonctionne, quelque chose à quoi les consommateurs sont attachés. Il faut seulement donner plus de lisibilité et de cohérence au système de protection de la qualité, d’autant plus que l’on essaie, dans les démarches de négociations internationales, de faire reconnaître ces systèmes. Il faut donc que ces systèmes soient déjà clairs et simples à comprendre par nos partenaires pour qu’on puisse les reconnaître. Je n’ai donc pas l’intention de fusionner pour le plaisir de fusionner. On trouvera un système par lequel on arrivera à simplifier, sans toucher à des choses qui sont déjà clairement identifiables par les consommateurs. En ce qui concerne le logo de qualité européen, il faut ici aussi discuter et voir quels sont les objectifs que l’on veut atteindre par ce logo. S’agit-il seulement de refléter le respect des normes de base que tous les agriculteurs européens respectent et que les produits d’importation respectent aussi? En effet – je souhaite le souligner –, tous les produits d’importation agroalimentaires doivent respecter des normes minimales d’hygiène et de sécurité alimentaire qui sont respectées par nos produits. Il faut donc voir quelle est la meilleure manière de bien différencier nos produits par rapport aux autres produits. Faut-il un logo Union européenne ou faut-il plutôt indiquer les lieux d’origine, les lieux de production? Il faut voir quel est le meilleur mécanisme et nous y réfléchirons en tout cas. Concernant les indications géographiques au niveau international, sachez que ma préoccupation est de faire en sorte que ce système soit reconnu par nos partenaires. Nous essayons de le faire lors des négociations au niveau de l’Organisation mondiale du commerce, mais aussi de le faire chaque fois que nous en avons la possibilité quand nous négocions des accords bilatéraux. Nous allons donc poursuivre avec cette démarche et en plus, dans mon mandat, je souhaite pouvoir renforcer la politique de communication et de promotion de ces signes de qualité sur le plan international, puisque la qualité c’est un atout et ça peut être un atout pour renforcer notre présence sur la scène internationale. En ce qui concerne les mentions réservées «montagne», «île», ainsi de suite, nous étudions la possibilité d’introduire de tels systèmes. Là aussi, il faut voir de quelle manière pour qu’elles ne constituent pas des charges complémentaires pour les agriculteurs qui veulent les mettre en place. Sur les organisations interprofessionnelles et leur rôle dans la gestion des AOP, des indications géographiques protégées, nous avons prévu, notamment pour ce qui concerne le lait – puisque c’est là que se concentrent la plupart des AOC et IGP – de faire une étude pour voir quel va être l’impact de la fin des quotas sur le bon fonctionnement de ces systèmes de protection de la qualité, et j’espère que, sur la base de ce rapport, nous verrons quelles seront les mesures à prendre le cas échéant."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, nemám v úmyslu probrat všechno, co zde bylo nadneseno, zejména protože zítra se uskuteční hlasování, nicméně bych rád osvětlil některé body, jež v projevech opakovaně zazněly. Pokud jde o sloučení různých systémů zeměpisného označení, zcela chápu obavy některých poslanců. Mohu vás ujistit, že není mým záměrem zničit něco, co je v chodu a funguje, něco, čemu jsou spotřebitelé oddáni. Musíme jen změnit systém ochrany kvality tak, aby byl srozumitelnější a jednotnější, tím spíše, že se na vyjednáváních na mezinárodní úrovni snažíme získat pro tyto systémy uznání. Proto je důležité, aby tyto systémy již byly přehledné a aby jim naši partneři snadno rozuměli; tak je budou moci uznat. Takže nemám v úmyslu je kvůli tomu sloučit. Konečným výsledkem bude systém, jehož prostřednictvím budeme moci zjednodušovat, aniž by bylo dotčeno to, co již spotřebitelé snadno rozeznávají. Pokud jde o evropské logo kvality, musíme v této sněmovně také diskutovat a rozhodnout o tom, jakých cílů s ním chceme dosáhnout. Je cílem jednoduše vyjadřovat dodržení základních norem, které splňují všichni evropští zemědělci i dovážené zboží? Chci zdůraznit, že vlastně všechny dovážené zemědělsko-potravinářské produkty musí vyhovovat minimálním normám hygieny potravin a jejich bezpečnosti, jež splňuje naše vlastní zboží. Proto se musíme zamyslet nad nejlepším způsobem, jak úspěšně naše produkty odlišit od ostatních. Potřebujeme logo Evropské unie, nebo bychom místo toho měli uvádět místa původu a produkce? Je třeba určit nejlepší mechanismus a my tomu v každém případě budeme věnovat pozornost. Pokud jde o zeměpisná označení na mezinárodní úrovni, buďte si jisti, že mým úkolem je postarat se o to, aby naši partneři tento systém uznali. Pokoušíme se o to při vyjednáváních vedených Mezinárodní organizací práce, ale také kdykoli, kdy k tomu máme příležitost při vyjednávání dvoustranných dohod. Budeme se tedy držet tohoto postupu a kromě toho chci ve svém funkčním období posílit politiku mezinárodního šíření a podporování těchto známek jakosti, neboť kvalita je aktivum a jako takové nám může umožnit větší účast na mezinárodní scéně. Pokud jde o chráněné výrazy „horský“, „ostrovní“ a tak dále, zabýváme se možností takové systémy zavést. Také zde se musíme rozhodnout, jak postupovat, abychom zajistili, že nebudou zemědělcům, kteří si je přejí zavést, přinášet další náklady. Pokud jde o mezioborové organizace a jejich úlohu v řízení chráněných označení původu, resp. CHOP, máme v úmyslu – zejména v souvislosti s mlékem, protože většina CHOP a chráněných zeměpisných označení (CHZO) je soustředěna v tomto odvětví – provést studii, abychom zjistili, jaký vliv bude mít ukončení kvót na bezproblémové fungování těchto systémů ochrany kvality, a já doufám, že na základě této zprávy zjistíme, jaká opatření bude třeba v případě potřeby přijmout."@cs1
"Fru formand! Jeg agter ikke at gennemgå alle de spørgsmål, der er rejst her, især fordi der afholdes en afstemning i morgen, men jeg vil dog fremhæve et par punkter, som blev nævnt gentagne gange i bemærkningerne. Med hensyn til kombinationen af de forskellige ordninger for geografiske betegnelser kan jeg til fulde forstå visse medlemmers betænkeligheder. Jeg kan forsikre Dem om, at det ikke er min hensigt at ødelægge noget, som fungerer, noget, som forbrugerne er knyttet til. Vi skal blot gøre kvalitetsbeskyttelsesordningen klarere og mere ensartet, især fordi vi via internationale forhandlinger søger at opnå anerkendelse af disse ordninger. Det er derfor vigtigt, at disse ordninger i forvejen er klare og letforståelige for vores partnere, så de kan anerkendes. Det er derfor ikke min hensigt at kombinere ordningerne blot for at gøre det. Slutresultatet bliver en ordning, som giver os mulighed for at gennemføre forenklinger uden at ændre ting, der allerede er letgenkendelige for forbrugerne. Med hensyn til det europæiske kvalitetsmærke skal vi også drøfte og i Parlamentet beslutte, hvilke målsætninger vi ønsker at opnå. Er målet blot at tilkendegive overensstemmelse med de grundlæggende normer, som alle europæiske landbrugere opfylder, og som importerede produkter også opfylder? Alle importerende landbrugsfødevareprodukter – det vil jeg gerne understrege – skal opfylde de minimumskrav til fødevarehygiejne og -sikkerhed, som vores egne produkter skal opfylde. Vi skal derfor se, hvordan vi bedst kan differentiere vores produkter fra de andres. Skal vi have et EU-mærke, eller skal vi i stedet angive oprindelsessted eller produktionssted? Den bedste ordning skal udpeges, og vi skal under alle omstændigheder overveje dette. Med hensyn til geografiske betegnelser på internationalt plan kan De være forsikret om, at jeg vil arbejde for at sikre, at dette system anerkendes af vores partnere. I de forhandlinger, der gennemføres af ILO, og når vi har lejlighed til det under forhandling af bilaterale aftaler, forsøger vi at gøre dette. Vi vil derfor fortsat benytte denne tilgang, og i min embedsperiode vil jeg endvidere arbejde for at styrke politikken for formidling og fremme af disse kvalitetsmærker internationalt, da kvalitet er et aktiv, som i sig selv kan styrke vores tilstedeværelse på den internationale scene. Med hensyn til de beskyttede betegnelser "bjerg", "ø" osv. undersøger vi muligheden for at indføre denne form for ordninger. Også her skal vi afgøre, hvordan vi vil gå videre med henblik på at sikre, at de ikke medfører yderligere omkostninger for de landbrugere, der ønsker at anvende dem. Med hensyn til brancheorganisationer og deres rolle i forvaltningen af beskyttede oprindelsesbetegnelser, BOB'er, agter vi, navnlig for mælk – da de fleste BOB'er og beskyttede geografiske betegnelser (BGB'er) findes i denne sektor – at gennemføre en undersøgelse for at finde frem til, hvilken indvirkning en afskaffelse af kvoter vil have på gennemførelsen af disse kvalitetsbeskyttelsesordninger, og jeg håber, at vi på grundlag af denne rapport vil kunne kortlægge de foranstaltninger, der eventuelt skal iværksættes."@da2
"Frau Präsidentin, ich werde jetzt nicht auf alle Themen eingehen, die hier angesprochen wurden, besonders nicht, da es morgen eine Abstimmung geben wird, aber ich würde trotzdem gern gewisse Punkte hervorheben, die wiederholt in den Ausführungen angesprochen wurden. Im Hinblick auf die Zusammenführung der verschiedenen geografischen Angabesysteme verstehe ich die Befürchtungen bestimmter Mitglieder voll und ganz. Ich kann Ihnen versichern, dass es nicht meine Absicht ist, etwas, das funktioniert und an das sich die Verbraucher gewöhnt haben, zu zerschlagen. Wir müssen einfach nur das Qualitätsschutzproblem eindeutiger und konsistenter gestalten; dies gilt umso mehr, als wir versuchen, im Zuge internationaler Verhandlungen Anerkennung für diese Systeme zu erhalten. Daher ist es wichtig, dass diese Systeme von unseren Partnern eindeutig und einfach verstanden werden, damit sie anerkannt werden können. Es ist daher nicht meine Absicht, eine Zusammenführung um der Zusammenführung willen herbeizuführen. Herauskommen soll ein System, das uns Vereinfachungen beschert, ohne an Dinge zu rühren, die vom Verbraucher bereits eindeutig erkannt werden. Was das europäische Qualitätslogo betrifft, müssen wir in diesem Plenarsaal auch darüber reden und entscheiden, welche Ziele wir damit erreichen wollen. Geht es uns nur darum, die Einhaltung der Grundnormen nachzuweisen, die von allen europäischen Landwirten eingehalten werden und auch von den importierten Waren eingehalten werden müssen? Es ist tatsächlich so – und darauf möchte ich hinweisen –, dass alle importierten Nahrungsgüter Mindestnormen in Sachen Lebensmittelhygiene und –sicherheit einhalten müssen, wie sie von unseren eigenen Erzeugnissen eingehalten werden. Daher müssen wir schauen, welcher Weg der beste ist, um unsere Erzeugnisse von denen anderer erfolgreich zu unterscheiden. Brauchen wir ein Logo der Europäischen Union, oder sollten wir stattdessen auf den Ursprungsort, die Anbauorte hinweisen? Der beste Mechanismus muss ermittelt und dann auf alle Fälle berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die geografischen Angaben auf internationaler Ebene versichere ich Ihnen, dass es mein Anliegen ist, sicherzustellen, dass dieses System von unseren Partnern anerkannt wird. Wir versuchen, dies in den Verhandlungen der Internationalen Arbeitsorganisation zu gewährleisten, aber auch dann, wenn wir diese Gelegenheit beim Verhandeln bilateraler Verträge erhalten. Daher werden wir diesen Ansatz weiterverfolgen. Ich möchte darüber hinaus in meiner Mandatszeit die Politik zur Kommunikation und Förderung dieser Qualitätszeichen international stärken können, da Qualität ein Aktivposten ist und uns als solcher größere Präsenz auf der internationalen Bühne verschaffen kann. Was die vorbehaltenen Begriffe „Berg“, „Insel“ usw. betrifft, suchen wir nach Möglichkeiten zur Einführung solcher Systeme. Auch hier müssen wir entscheiden, wie wir vorgehen, um sicherzustellen, dass jenen Landwirten keine zusätzlichen Kosten entstehen, die diese Systeme einführen wollen. Was berufsübergreifende Organisationen und ihre Rolle in der Verwaltung geschützter Ursprungsbezeichnungen (g. U.) betrifft, so ist es unsere Absicht, insbesondere im Hinblick auf Milch – denn die Mehrheit der g. U. und der geschützten geografischen Angaben (g. g. A.) konzentrieren sich in diesem Sektor – eine Studie durchzuführen, um zu sehen, welche Auswirkung die Beendigung der Milchquoten auf den reibungslosen Ablauf dieser Qualitätsschutzsysteme haben wird. Ich hoffe, dass wir auf der Grundlage dieses Berichts erkennen, welche Maßnahmen wir gegebenenfalls ergreifen müssen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, δεν προτίθεμαι να αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα που εθίγησαν εδώ, ιδιαίτερα αφού θα διεξαχθεί ψηφοφορία αύριο, θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ορισμένα σημεία, που υπογραμμίστηκαν επανειλημμένα στις ομιλίες. Όσον αφορά τη συγχώνευση των διαφόρων συστημάτων γεωγραφικών ενδείξεων, κατανοώ πλήρως την ανησυχία ορισμένων βουλευτών του ΕΚ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν προτίθεμαι να καταστρέψω κάτι που δουλεύει, που λειτουργεί, κάτι στο οποίο πιστεύουν οι καταναλωτές. Πρέπει μόνο να καταστήσουμε το σύστημα προστασίας της ποιότητας σαφέστερο και συνεπέστερο, πολύ δε περισσότερο εφόσον επιχειρούμε μέσω διεθνών διαπραγματεύσεων να εξασφαλίσουμε την αναγνώριση αυτών των συστημάτων. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό αυτά τα συστήματα να γίνουν από τώρα σαφή και εύληπτα στους εταίρους μας, ούτως ώστε να πετύχουμε την αναγνώρισή τους. Δεν είναι, επομένως, στις προθέσεις μου να τα συγχωνεύσω απλώς και μόνο για να το πράξω. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα με το οποίο θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, χωρίς να παρέμβουμε σε εκείνα που ήδη τα επισημαίνουν εύκολα οι καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό λογότυπο ποιότητας, πρέπει επίσης να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σε αυτό το Σώμα ποιους στόχους θέλουμε να πετύχει αυτό. Είναι άραγε ο στόχος να αποτυπώνει απλώς τη συμμόρφωση προς τις βασικές προδιαγραφές που πληρούν όλοι οι ευρωπαίοι αγρότες και που πληρούν επίσης όλα τα εισαγόμενα αγαθά; Για την ακρίβεια –θέλω να το επισημάνω αυτό– όλα τα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα πρέπει να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, τις οποίες πληρούν τα δικά μας προϊόντα. Συνεπώς, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαφοροποιήσουμε με επιτυχία τα προϊόντα μας από τους άλλους. Χρειαζόμαστε ένα λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως, αντίθετα, θα πρέπει να επισημαίνουμε τους τόπους προέλευσης, τους τόπους παραγωγής; Πρέπει να επισημανθεί ο καλύτερος μηχανισμός και εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα το εξετάσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις σε διεθνές επίπεδο, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως μέλημά μου είναι να διασφαλίσω ότι αυτό το σύστημα θα αναγνωριστεί από τους εταίρους μας. Προσπαθούμε να το διασφαλίσουμε αυτό στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αλλά και όποτε έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης διμερών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση και, συν τοις άλλοις, κατά την εντολή μου, θέλω να καταφέρω να ενισχύσω την πολιτική επικοινωνίας και προώθησης αυτών των σημάτων ποιότητας διεθνώς, διότι η ποιότητα αποτελεί κεφάλαιο και υπό αυτή την έννοια μπορεί να ενισχύσει την παρουσία μας στη διεθνή σκηνή. Σε ό,τι αφορά τους κατοχυρωμένους όρους «ορεινής παραγωγής», «νησιωτικής παραγωγής» και ούτω καθεξής, διερευνούμε τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων αυτής της μορφής. Εν προκειμένω, πρέπει επίσης να αποφασίσουμε με ποιόν τρόπο θα πορευτούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιπροσωπεύουν επιπλέον κόστος για τους αγρότες, που θέλουν να τα εφαρμόσουν. Σε ό,τι αφορά τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τον ρόλο τους στη διαχείριση προστατευμένων ονομασιών προέλευσης ή ΠΟΠ, πρόθεσή μας είναι, ιδιαίτερα όσον αφορά το γάλα –εφόσον στην πλειονότητά τους οι ΠΟΠ και οι προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) αφορούν αυτόν τον τομέα– να εκπονήσουμε μία μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η παύση των ποσοστώσεων στην ομαλή λειτουργία αυτών των συστημάτων προστασίας της ποιότητας, ελπίζω δε ότι με βάση αυτήν την έκθεση θα δούμε τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, εφόσον παραστεί ανάγκη."@el10
"Madam President, I do not propose to go over all the issues raised here, especially since there is going to be a vote tomorrow, but I would nonetheless like to highlight certain points that have been made repeatedly in the speeches. With regard to the merging of the various geographical indication systems, I fully understand the concern of certain Members. I can assure you that it is not my intention to destroy something that works, that functions, something to which consumers are attached. We just need to make the quality protection system clearer and more consistent, all the more so given that we are trying, by way of international negotiations, to gain recognition for these systems. Therefore, it is important that these systems already be clear and easy for our partners to understand so that they can be recognised. It is therefore not my intention to merge for the sake of it. The end result will be a system by which we can make simplifications, without touching things that are already easily identifiable by consumers. As regards the European quality logo, we must also discuss and decide in this Chamber which objectives we want it to achieve. Is the aim simply to reflect compliance with the basic standards that all European farmers meet and that imported goods also meet? Indeed – I wish to point this out – all imported agri-food products must meet minimum food hygiene and safety standards which are met by our own products. We therefore have to see which is the best way to successfully differentiate our products from the others. Do we need a European Union logo, or should we instead indicate the places of origin, the locations of production? The best mechanism needs to be identified, and we shall, in any case, give consideration to this. With regard to geographical indications at international level, rest assured that my concern is to ensure that this system is recognised by our partners. We are trying to ensure this in negotiations conducted by the International Labour Organisation, but also whenever we have an opportunity to do so when negotiating bilateral agreements. We are therefore going to pursue this approach and, moreover, in my mandate, I want to be able to strengthen the policy for communicating and promoting these quality signs internationally, since quality is an asset and, as such, it can give us a greater presence on the international stage. With regard to the reserved terms ‘mountain’, ‘island’ and so forth, we are looking into the possibility of introducing these kinds of systems. Here too, we need to decide how to proceed so as to ensure that they do not represent an additional cost for those farmers who want to introduce them. As regards interprofessional organisations and their role in the management of protected designations of origin, or PDOs, it is our intention, particularly as regards milk – since the majority of PDOs and protected geographical indications (PGIs) are concentrated in that sector – to carry out a study to see what impact the ending of quotas will have on the smooth functioning of these quality protection systems, and I hope that, on the basis of this report, we shall see which measures will have to be taken should the need arise."@en4
"Señora Presidenta, no tengo la intención de repasar todas las cuestiones planteadas aquí, especialmente porque mañana habrá una votación, pero, no obstante, quiero subrayar determinadas observaciones que se han repetido en las intervenciones. Con respecto a la fusión de los diferentes sistemas de indicación geográfica, entiendo totalmente la preocupación de determinados diputados. Les puedo asegurar que no es mi intención destruir algo que funciona, algo a lo que los consumidores tienen apego. Simplemente tenemos que hacer que el sistema de protección de la calidad sea más claro y coherente, sobre todo, dado que estamos intentando, a través de negociaciones internacionales, obtener el reconocimiento de estos sistemas. Por lo tanto, para que se puedan reconocer es importante que estos sistemas sean antes claros y fáciles de entender para nuestros socios. Por lo tanto, no es mi intención fusionar por fusionar. El resultado final será un sistema por el que se puedan realizar simplificaciones, sin tocar aquello que los consumidores ya identifiquen fácilmente. En cuanto al logotipo de calidad europeo, debemos, asimismo, debatir y decidir en esta Cámara qué objetivos queremos lograr. ¿El objetivo es reflejar simplemente el cumplimiento de las normas básicas que cumplen todos los agricultores europeos, así como los bienes importados? De hecho —quiero señalar esto— todos los productos agroalimentarios importados deben cumplir las normas mínimas de higiene y seguridad alimentaria que cumplen nuestro propios productos. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la mejor forma de diferenciar, de una manera satisfactoria, nuestros productos de los de otros. ¿Necesitamos un logotipo de la Unión Europea, o deberíamos, en su lugar, indicar los lugares de origen, las zonas de producción? Hay que identificar el mejor mecanismo, y, en cualquier caso, considerar este punto. Con respecto a las indicaciones geográficas a nivel internacional, tengan la seguridad de que mi labor es garantizar que nuestros socios reconozcan este sistema. Estamos tratando de garantizarlo en las negociaciones llevadas a cabo por la Organización Internacional del Trabajo, pero, asimismo, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo cuando negociamos acuerdos bilaterales. Por lo tanto, vamos a perseguir este enfoque y, además, en mi mandato, quiero reforzar la política de comunicación y fomento internacional de estos signos de calidad, ya que la calidad es un activo y, como tal, nos puede otorgar una mayor presencia en el ámbito internacional. Con respecto a las menciones reservadas «producto de montaña», «producto insular», etcétera, estamos estudiando la posibilidad de introducir estos tipos de sitemas. Aquí también, hay que decidir cómo tenemos que proceder para garantizar que no supongan un coste adicional para aquellos agricultores que quieran introducirlos. Con respecto a las organizaciones interprofesionales y a su papel en la gestión de las denominaciones de origen protegidas, o las DOP, nuestra intención es, en particular en lo que respecta a la leche —ya que la mayoría de las DOP y las indicaciones geográficas protegidas (las IGP) se concentran en este sector— llevar a cabo un estudio del impacto de la finalización de las cuotas sobre el buen funcionamiento de estos sistemas de protección de la calidad, y espero que, a partir de este informe, veamos que medidas tenemos que adoptar si es necesario."@es21
"Austatud juhataja, ma ei hakka kõiki siin tõstatatud küsimusi uuesti käsitlema, eriti kuna hääletus toimub homme, kuid tahaksin siiski esile tuua mõned mõtted, mis sõnavõttudes korduvalt välja öeldi. Mis puudutab erinevate geograafiliste tähiste süsteemide ühendamist, siis ma mõistan täielikult teatud kolleegide muret. Ma võin teile kinnitada, minu kavatsus ei ole hävitada midagi, mis toimib ja millega tarbijad on harjunud. Me peame lihtsalt muutma kvaliteedikaitsesüsteemid selgemaks ja ühtsemaks, seda enam, et me püüame rahvusvaheliste läbirääkimiste kaudu saavutada nende süsteemide tunnustamist. Seetõttu on oluline, et need süsteemid oleksid selged ja meie partneritele arusaadavad, et nad võiksid neid tunnustada. Niisiis, ma ei taha süsteeme ühendada ainult ühendamise pärast. Lõpptulemuseks on süsteem, mille abil me saame asjad lihtsamaks teha, muutmata seda, mis on tarbijatele juba praegu kergesti arusaadav. Seoses Euroopa kvaliteedilogoga tuleb siin, Euroopa Parlamendis, arutada ja otsustada, milliseid eesmärke me tahame sellega saavutada. Kas eesmärk on lihtsalt väljendada vastavust põhinõuetele, mida täidavad kõik Euroopa põllumajandustootjad ja millele vastavad ka imporditud kaubad? Tõepoolest – ma rõhutan – kõik imporditud põllumajanduslikud toiduained peavad vastama teatud minimaalsetele toiduhügieeni- ja ohutusnõuetele, millele vastavad meie oma tooted. Me peame niisiis vaatama, kuidas oleks kõige parem edukalt eristada meie tooteid teistest. Kas me vajame Euroopa Liidu logo või peaksime hoopis esitama teabe toodete päritolu, s.t tootmise asukoha kohta? Parim viis tuleb kindlaks teha ja me kaalume seda igal juhul. Mis puudutab geograafilisi tähiseid rahvusvahelisel tasandil, siis võite olla kindlad, et minu eesmärk on tagada selle süsteemi tunnustamine meie partnerite poolt. Me püüame tagada seda Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni läbirääkimistel ja kasutame ära ka kõik muud võimalused kahepoolsete lepingute üle läbirääkimiste pidamisel. Seega, me kavatseme seda teemat edasi arendada. Lisaks tahan ma oma ametiajal tugevdada poliitikat, mille eesmärk on propageerida ja edendada neid kvaliteedimärke mujal maailmas, sest kvaliteet on eelis ja võib meile tagada suurema esindatuse rahvusvahelisel areenil. Mis puudutab kaitstud mõisteid nagu „mägi”, „saar” jne, siis me uurime võimalusi sedasorti süsteemide kasutuselevõtmiseks. Ka siin tuleb meil otsustada, kuidas teha nii, et neist ei tuleneks lisakulusid põllumajandustootjatele, kes soovivad neid kasutusele võtta. Mis puudutab kutsealaüleseid organisatsioone ja nende rolli kaitstud päritolunimetuste haldamisel, siis meie eesmärk, eriti seoses piimaga – kuna enamik kaitstud päritolunimetusi ja kaitstud geograafilisi tähiseid on kasutusel piimasektoris –, on viia läbi uuring, et näha, millist mõju kvootide lõppemine avaldab nende kvaliteedikaitsesüsteemide tõrgeteta toimimisele. Ma loodan, et selle raporti põhjal on meil võimalik otsustada, milliseid meetmeid vajaduse korral võtta tuleb."@et5
". Arvoisa puhemies, en aio käydä läpi kaikkia esille otettuja asioita – erityisesti, koska huomenna toimitetaan äänestys asiasta – mutta haluaisin kuitenkin korostaa joitakin puheenvuorossa toistettuja seikkoja. Ymmärrän täysin joidenkin parlamentin jäsenien huolenaiheet, jotka liittyvät eri maantieteellisten merkintöjen yhdistämiseen. Voin vakuuttaa teille, että aikomukseni ei ole tuhota toimivaa järjestelmää, jota kuluttajat pitävät hyvänä. Laadunsuojelujärjestelmästä on vain tehtävä selvempi ja johdonmukaisempi, erityisesti kun otetaan huomioon, että pyrimme kansainvälisissä neuvotteluissa edistämään näiden järjestelmien tunnustamista. Näin ollen on tärkeää, että järjestelmät ovat selkeitä ja että kumppaneidemme on helppo ymmärtää niitä, jotta ne voidaan tunnustaa. Aikomuksenani ei ole yhdistää järjestelmiä vain pelkän yhdistämisen ilosta. Lopputuloksena on oltava järjestelmä, jonka avulla voimme yksinkertaistaa tilannetta puuttumatta asioihin, jotka ovat jo nyt kuluttajien helposti tunnistettavissa. Todettakoon yhteisön laatumerkistä, että parlamentissa on myös keskusteltava ja päätettävä siitä, mitkä tavoitteet haluamme saavuttaa. Onko tavoitteena vain ilmentää niiden perusnormien noudattamista, jotka kaikki yhteisön viljelijät ja tuodut tuotteet täyttävät? Haluan nimittäin huomauttaa, että kaikkien tuotujen maatalouselintarvikkeiden on täytettävä elintarvikkeiden hygieniaa ja turvallisuutta koskevat vähimmäisnormit, jotka omat tuotteemme täyttävät. Tästä syystä on pohdittava, mikä on paras tapa eriyttää tuotteemme onnistuneesti muista tuotteista. Tarvitsemmeko Euroopan unionin merkkiä vai olisiko sen sijaan ilmoitettava alkuperäpaikat ja tuotantopaikat? On tunnistettava paras järjestelmä, mitä meidän on joka tapauksessa tarkasteltava. Voitte olla varmoja siitä, että tavoitteenani on varmistaa, että kumppanimme tunnustavat kansainvälisiä maantieteellisiä merkintöjä koskevan järjestelmän. Pyrimme varmistamaan tämän Kansainvälisen työjärjestön johdolla käydyissä neuvotteluissa, mutta myös silloin, kun saamme siihen tilaisuuden kahdenvälisiä sopimuksia koskevissa neuvotteluissa. Aiomme näin ollen jatkaa tämän lähestymistavan noudattamista; haluan toimikaudellani lisäksi lujittaa politiikkaa, joka koskee näistä laatumerkeistä tiedottamista ja niiden edistämistä kansainvälisesti, koska laatu on etu ja se voi sellaisena korostaa yhteisön asemaa maailmanlaajuisesti. Todettakoon varatuista ilmaisuista, kuten "vuoristoalue" ja "saaristoalue", että tarkastelemme mahdollisuutta ottaa tällaiset järjestelmät käyttöön. Tässäkin yhteydessä on päätettävä, miten asiassa edetään, jotta varmistetaan, ettei niistä aiheudu lisäkustannuksia viljelijöille, jotka haluavat ottaa ne käyttöön. Huomautan vielä toimialakohtaisista järjestöistä ja niiden tehtävästä suojattujen alkuperänimityksien suojelussa, että tarkoituksenamme on erityisesti maitoalalla – koska suurin osa suojatuista alkuperänimityksistä ja suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä liittyy kyseiseen alaan – tutkia, miten kiintiöiden lakkauttaminen vaikuttaa näiden laadunsuojelujärjestelmien sujuvaan toimimiseen. Toivon, että mietinnön perusteella selviää, mitä toimia on toteutettava tarvittaessa."@fi7
". Tisztelt elnök asszony! Nem javaslom, hogy végigvegyük az itt elhangzott valamennyi felvetést, különösen mivel holnap szavazásra kerül sor, de mindazonáltal szeretnék kiemelni néhány olyan felvetést, amely ismétlődő jelleggel bukkant fel a felszólalásokban. Ami a különböző földrajzi jelzési rendszerek egyesítését illeti, teljes mértékben megértem egyes képviselőtársaim aggodalmát. Biztosíthatom önöket arról, hogy nem áll szándékomban egy olyan rendszer lerombolása, amely működik, üzemel, és amelyre a fogyasztók hagyatkozhatnak. Csupán a minőségvédelmi rendszert kell egyértelműbbé és következetesebbé tennünk, különösen mivel a nemzetközi tárgyalások révén elismertséget igyekszünk szerezni ezeknek a rendszereknek. Ezért fontos, hogy e rendszerek már egyértelműek és jól érthetőek legyenek partnereink számára azért, hogy felismerhessék őket. Nem öncélú egyesítést szeretnék végrehajtani. A végeredmény egy olyan rendszer lesz, amely révén egyszerűsítéseket hajthatunk végre anélkül, hogy olyasmikhez nyúlnánk hozzá, amelyeket már most is egyszerűen azonosíthatnak a fogyasztók. Ami az európai minőségi logót illeti, e Parlamentben kell megvitatnunk és eldöntenünk, hogy milyen célokat akarunk vele elérni. Csak az a cél, hogy a logó az olyan alapvető előírásoknak való megfelelőséget tükrözze, amelyeket valamennyi európai mezőgazdasági termelőnek teljesítenie kell, és amelyeknek az importált áruknak is meg kell felelniük? Ami azt illeti – szeretnék ezt is hangsúlyozni – valamennyi importált mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari terméknek meg kell felelnie azoknak az élelmiszer-higiéniai és élemiszer-biztonsági minimumkövetelményeknek, amelyeknek a saját termékeink is megfelelnek. Ennélfogva meg kell keresnünk, hogy melyik a legeredményesebb módja annak, hogy saját termékeinket a többi terméktől megkülönböztessük. Szükségünk van-e az európai uniós logóra, vagy ehelyett tüntessük fel a származási helyet, az előállítási helyet? A legjobb mechanizmust kell meghatároznunk, és minden esetben ezt kell figyelembe vennünk. Ami a földrajzi jelzések nemzetközi szinten való alkalmazását illeti, nyugodtak lehetnek afelől, hogy célom annak biztosítása, hogy partnereink elismerjék ezt a rendszert. Mindezt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által vezetett tárgyalásokon próbáljuk meg biztosítani, de minden olyan alkalommal is, amikor kétoldalú megállapodások tárgyalására kerül sor. Ezért e megközelítés alkalmazására törekszünk, és emellett – megbízatásom ideje alatt – az e minőségi jelölések nemzetközi szintű kommunikációjára és előmozdítására irányuló politika megerősítésére törekszem, mivel a minőség érték, és mint ilyen, határozottabb jelenlétet tesz lehetővé számunkra a nemzetközi színtéren. Ami a pedig a „hegyvidéki”, „szigeteken termelt” stb. fenntartott jelöléseket illeti, keressük az e rendszerek bevezetésének lehetőségét. Ebben az esetben is el kell döntenünk, merre haladjunk tovább, hogy biztosíthassuk, e jelölések ne jelentsenek további költségeket az őket bevezetni kívánó mezőgazdasági termelők számára. Ami a szakmaközi szervezeteket, és e szervezeteknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések – vagy OEM-ek – kezelésében betöltött szerepét illeti, a szándékunk az, különösen a tejet illetően, hogy – mivel az OEM-ek és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) többsége abban az ágazatban koncentrálódik – vizsgálatot folytatunk annak feltárására, hogy a kvóták használatának befejezése milyen hatással lesz az ilyen minőségvédelmi rendszerek zökkenőmentes működésére nézve, és – reményeim szerint – e jelentés alapján megláthatjuk, hogy milyen intézkedéseket kell meghozni, ha úgy hozza a szükség."@hu11
"Signora Presidente, non intendo soffermarmi su tutte le questioni sollevate nel corso della discussione, soprattutto perché domani si terrà la votazione, ma mi preme, tuttavia, mettere in luce alcuni aspetti più volte citati negli interventi. Per quanto concerne l’assimilazione dei vari sistemi di indicazione geografica, capisco perfettamente la preoccupazione espressa da alcuni colleghi. Vi garantisco che non è mia intenzione distruggere un sistema efficace e che funziona, un sistema che sta a cuore ai consumatori. Dobbiamo semplicemente rendere il sistema di protezione della qualità più chiaro e più coerente, soprattutto dal momento che stiamo tentando di ottenerne il riconoscimento con i negoziati a livello internazionale. Per questo è fondamentale che i suddetti sistemi siano già chiari e lineari cosicché i nostri partner possano comprenderli e, di conseguenza, garantirne il riconoscimento. Non intendo promuovere una fusione dei sistemi fine a se stessa. Avremo a disposizione un sistema che ci consentirebbe di semplificare le procedure, senza tuttavia modificare i punti già chiari e facilmente identificabili per i consumatori. Per quanto riguarda il logo europeo di qualità, credo che in questa sede vadano discussi e definiti gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Vogliamo semplicemente dimostrare che sia i prodotti europei, sia quelli importati rispettano gli standard minimi previsti? Mi preme sottolineare che in realtà tutti i prodotti agroalimentari importati devono già rispettare gli stessi standard minimi previsti per i nostri prodotti in termini di igiene e sicurezza alimentare. Dobbiamo dunque cercare di identificare il modo migliore per differenziare in modo efficace i nostri prodotti. Serve un logo comunitario o basterebbe, invece, indicare il luogo di origine e di produzione? Dobbiamo individuare la strategia migliore, considerando, in ogni caso, tutti questi aspetti. Per quanto concerne le indicazioni geografiche a livello internazionale, il mio obiettivo è garantire il riconoscimento di questo sistema da parte dei nostri partner. Stiamo lavorando in questo senso nel quadro dei negoziati gestiti dall’Organizzazione internazionale del lavoro e nel contesto degli accordi bilaterali, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione. Miriamo, quindi, all’adozione di questo approccio e, nel corso del mio mandato, intendo soprattutto rafforzare la politica per la comunicazione e la promozione dei suddetti marchi di qualità a livello internazionale: la qualità è un bene prezioso e, in quanto tale, può garantirci una presenza maggiore a livello internazionale. In merito all’uso di termini quali “montagna”, “isola”, eccetera, stiamo valutando la possibilità di introdurre dei sistemi specifici a tale proposito. Anche in questo caso, dobbiamo capire come è meglio procedere per evitare che si trasformino in un onere ulteriore per gli agricoltori che intendono avvalersene. Per quanto concerne le organizzazioni interprofessionali e il loro ruolo nella gestione delle denominazioni di origine protette o DOP, intendiamo procedere come segue. Nel caso del latte, ad esempio – non dimentichiamo che la maggior parte delle DOP e delle indicazioni geografiche protette (IGP) riguardano prevalentemente questo settore – puntiamo all’analisi delle conseguenze che avrebbe l’eliminazione delle quote sul regolare funzionamento dei suddetti sistemi di qualità. Auspico che, sulla base di questa relazione, saremo in grado di identificare le misure da adottare in caso di necessità."@it12
"Ponia pirmininke, aš nesiūlau išvardyti visų čia iškeltų klausimų, ypač dėl to, kad rytoj ketinama balsuoti, vis dėlto norėčiau pabrėžti tam tikras mintis, ne kartą pasigirdusias kalbose. Visiškai suprantu kai kurių Parlamento narių susirūpinimą dėl įvairių geografinių nuorodų sistemų sujungimo. Galiu jus užtikrinti, kad neturiu noro griauti tai, kas veikia, kas funkcionuoja, tai, prie ko vartotojai yra prisirišę. Mums tik reikia kokybės sistemą padaryti aiškesnę ir nuoseklesnę, juo labiau žinant, kad tarptautinėmis derybomis bandome įgyti šių sistemų pripažinimą. Todėl svarbu, kad šios sistemos jau dabar būtų aiškios ir lengvai suprantamos mūsų partneriams, kad jos galėtų būti pripažintos. Todėl neturiu tikslo jas dėl to sujungti. Galutinis rezultatas bus sistema, kuria naudodamiesi galėsime daryti supaprastinimus nekeisdami vartotojų jau yra lengvai atpažįstamų dalykų. Kalbant Europos kokybės logotipo klausimu reikia pasakyti, kad šioje posėdžių salėje taip pat privalome apsvarstyti ir apsispręsti, kuriuos tikslus norime pasiekti. Ar siekiama tik apsvarstyti atitiktį pagrindiniams standartams, kuriuos atitinka visi Europos ūkininkai ir kuriuos taip pat atitinka importuojamos prekės? Iš tikrųjų – noriu tai pabrėžti – visi importuojami žemės ūkio maisto produktai turi atitikti minimalius maisto higienos ir saugumo standartus, kuriuos atitinka mūsų produktai. Todėl turime išsiaiškinti, koks geriausias būdas sėkmingai atskirti mūsų produktus nuo kitų produktų. Ar, užuot turėję Europos Sąjungos logotipą, turėtume nurodyti kilmės vietas ir gamybos vietas? Reikia surasti geriausią mechanizmą, todėl bet kuriuo atveju į tai atsižvelgsime. Dėl geografinių nuorodų tarptautiniu lygmeniu būkite tikri, jog mano reikalas užtikrinti, kad šią sistemą atpažintų mūsų partneriai. Tai bandome užtikrinti ne tik per Tarptautinės darbo organizacijos vedamas derybas, bet ir tada, kai turime galimybę tai padaryti derantis dėl dvišalių susitarimų. Todėl ketiname toliau laikytis šio požiūrio, o be to, per savo kadenciją noriu sugebėti sustiprinti šių kokybės ženklų komunikaciją ir propagavimą tarptautiniu mastu, nes kokybė yra turtas, ir šis turtas gali mums užtikrinti intensyvesnį dalyvavimą tarptautinėje arenoje. Dėl rezervuotųjų terminų „kalnas“, „sala“ ir kitų turiu pasakyti, kad ieškome galimybės įdiegti šių tipų sistemas. Šiuo klausimu mums taip pat reikia apsispręsti, kaip elgtis toliau siekiant užtikrinti, kad dėl jų nebūtų papildomų išlaidų ūkininkams, norintiems jas įsidiegti. Dėl tarpšakinių organizacijų ir jų vaidmens valdant saugomas kilmės vietos nuorodas, kitaip SKVN, turiu pasakyti, kad ketiname – ypač dėl pieno, nes dauguma SKVN ir saugomų geografinių nuorodų (SGN) yra sutelkta šiame sektoriuje, – atlikti tyrimą siekdami išsiaiškinti, kokį poveikį kvotų panaikinimas turės sklandžiam šių kokybės apsaugos sistemų veikimui, ir tikiuosi, kad remdamiesi šia ataskaita matysime, kokių priemonių reikės imtis, jeigu atsirastų būtinybė."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es nesolu izskatīt visus jautājumus, kas šeit tika pieminēti, īpaši tāpēc, ka rītdien notiks balsošana, bet es tomēr vēlos izcelt dažus punktus, kas runās tika atkārtoti pieminēti. Attiecībā uz dažādu ģeogrāfisko vietu nosaukumu sistēmu apvienošanu — es pilnīgi saprotu dažu deputātu bažas. Es varu jums apliecināt, ka man nav nodoma sagraut kaut ko, kas darbojas, kas funkcionē, kaut ko, kas ir saistīts ar patērētājiem. Mums tikai ir jāpadara kvalitātes aizsardzības sistēma skaidrāka un konsekventāka, vēl jo vairāk tāpēc, ka mēs starptautisku sarunu gaitā mēģinām panākt šo sistēmu atzīšanu. Tāpēc ir svarīgi, lai šīs sistēmas jau būtu skaidras un viegli saprotamas mūsu partneriem un lai viņi varētu tās atzīt. Tāpēc es neesmu domājis apvienot apvienošanas dēļ. Gala iznākums būs sistēma, ar kuras palīdzību mēs varēsim veikt vienkāršošanu, neskarot lietas, kas patērētājiem jau ir viegli atpazīstamas. Runājot par Eiropas kvalitātes logotipu, mums šajā plenārsēžu zālē ir arī jāapspriež un jānolemj, kādus mērķus mēs gribam ar to sasniegt. Vai mērķis ir vienkārši atspoguļot atbilstību pamata standartiem, kurus ievēro visi Eiropas lauksaimnieki un kuriem atbilst arī importētās preces? Patiešām — es vēlos to uzsvērt — visiem importētiem lauksaimniecības pārtikas produktiem jāatbilst obligātiem pārtikas higiēnas un nekaitīguma standartiem, kuriem atbilst mūsu pašu produkti. Tāpēc mums jāskatās, kā vislabāk atšķirt mūsu produktus no citiem. Vai mums ir vajadzīgs Eiropas Savienības logotips vai arī mums vajadzētu norādīt izcelsmes vietas, ražošanas vietas? Ir jāatrod vislabākais mehānisms, un mēs katrā gadījumā to apsvērsim. Attiecībā uz ģeogrāfiskās vietas norādēm starptautiskā līmenī varat būt droši, ka es rūpējos, lai mūsu partneri šo sistēmu atzītu. Mēs mēģinām to panākt sarunās, kuras vada Starptautiskā Darba organizācija, kā arī vienmēr, kad mums ir iespēja to darīt sarunās par divpusējiem nolīgumiem. Tāpēc mēs domājam turpināt šo pieeju, un turklāt es atbilstīgi savam mandātam gribu pastiprināt šo kvalitātes zīmju komunikācijas un veicināšanas politiku starptautiski, jo kvalitāte ir vērtība un var nodrošināt mums lielāku klātbūtni starptautiskā līmenī. Attiecībā uz īpašajiem terminiem „kalnu”, „salas” un tā tālāk mēs apsveram šāda veida sistēmu ieviešanas iespēju. Mums tagad arī ir jāizlemj, kā virzīties tālāk, lai nodrošinātu, ka tās nekļūst par papildu izmaksām tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas tās ieviest. Attiecībā uz starparodu organizācijām un to nozīmi aizsargātu izcelsmes apzīmējumu jeb pārvaldībā, mums ir nodoms, īpaši attiecībā uz pienu — jo lielākā daļa un aizsargāto ģeogrāfisko vietu norāžu ( koncentrējas tajā nozarē — veikt pētījumu, lai redzētu, kā kvotu likvidēšana ietekmēs šo kvalitātes aizsardzības sistēmu netraucētu darbību, un es ceru, ka, pamatojoties uz šo ziņojumu, mēs redzēsim, kādi pasākumi mums būs jāveic, ja radīsies tāda vajadzība."@lv13
"Madame la Présidente, je ne me propose pas de passer en revue toutes les questions soulevées ici, surtout qu'il y aura un vote demain, mais j'aimerais tout de même souligner certains éléments qui sont revenus à plusieurs reprises dans les interventions. Concernant la fusion des différents systèmes d'indication géographique, je comprends bien l'inquiétude de certains membres du Parlement. Je peux vous assurer que mon intention n'est pas de détruire quelque chose qui marche, qui fonctionne, quelque chose à quoi les consommateurs sont attachés. Il faut seulement donner plus de lisibilité et de cohérence au système de protection de la qualité, d'autant plus que l'on essaie, dans les démarches de négociations internationales, de faire reconnaître ces systèmes. Il faut donc que ces systèmes soient déjà clairs et simples à comprendre par nos partenaires pour qu'on puisse les reconnaître. Je n'ai donc pas l'intention de fusionner pour le plaisir de fusionner. On trouvera un système par lequel on arrivera à simplifier, sans toucher à des choses qui sont déjà clairement identifiables par les consommateurs. En ce qui concerne le logo de qualité européen, il faut ici aussi discuter et voir quels sont les objectifs que l'on veut atteindre par ce logo. S'agit-il seulement de refléter le respect des normes de base que tous les agriculteurs européens respectent et que les produits d'importation respectent aussi? En effet – je souhaite le souligner –, tous les produits d'importation agroalimentaires doivent respecter des normes minimales d'hygiène et de sécurité alimentaire qui sont respectées par nos produits. Il faut donc voir quelle est la meilleure manière de bien différencier nos produits par rapport aux autres produits. Faut-il un logo Union européenne ou faut-il plutôt indiquer les lieux d'origine, les lieux de production? Il faut voir quel est le meilleur mécanisme et nous y réfléchirons en tout cas. Concernant les indications géographiques au niveau international, sachez que ma préoccupation est de faire en sorte que ce système soit reconnu par nos partenaires. Nous essayons de le faire lors des négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi de le faire chaque fois que nous en avons la possibilité quand nous négocions des accords bilatéraux. Nous allons donc poursuivre avec cette démarche et en plus, dans mon mandat, je souhaite pouvoir renforcer la politique de communication et de promotion de ces signes de qualité sur le plan international, puisque la qualité c'est un atout et ça peut être un atout pour renforcer notre présence sur la scène internationale. En ce qui concerne les mentions réservées "montagne", "île", ainsi de suite, nous étudions la possibilité d'introduire de tels systèmes. Là aussi, il faut voir de quelle manière pour qu'elles ne constituent pas des charges complémentaires pour les agriculteurs qui veulent les mettre en place. Sur les organisations interprofessionnelles et leur rôle dans la gestion des AOP, des indications géographiques protégés, nous avons prévu, notamment pour ce qui concerne le lait – puisque c'est là que se concentrent la plupart des AOC et IGP – de faire une étude pour voir quel va être l'impact de la fin des quotas sur le bon fonctionnement de ces systèmes de protection de la qualité, et j'espère que, sur la base de ce rapport, nous verrons quelles seront les mesures à prendre le cas échéant."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, ik ben niet van plan om alle kwesties die hier aan de orde zijn gesteld door te nemen, vooral omdat er morgen een stemming plaatsvindt, maar ik zou niettemin bepaalde aspecten die herhaaldelijk in de betogen zijn teruggekomen, willen onderstrepen. Wat de samenvoeging van de verschillende stelsels voor de registratie van geografische aanduidingen betreft, heb ik alle begrip voor de bezorgdheid van sommige leden van het Parlement. Ik kan u verzekeren dat het niet mijn bedoeling is om iets dat werkt, dat functioneert en waaraan de consumenten gehecht zijn, af te breken. Wij moeten het systeem ter bescherming van de kwaliteit alleen begrijpelijker en coherenter maken, temeer omdat wij er, in het kader van de internationale onderhandelingen, naar streven om erkenning te krijgen voor deze systemen. Deze systemen moeten dus in ieder geval duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn voor onze partners, zodat ze herkenbaar zijn. Ik ben er dus niet op uit om samen te voegen omwille van het samenvoegen. Wij zullen uiteindelijk een systeem vinden waarmee wij de zaken kunnen vereenvoudigen, zonder afbreuk te doen aan dingen die al duidelijk herkenbaar zijn voor de consumenten. Wat het Europese kwaliteitslogo betreft, zullen wij ook in dit Parlement moeten discussiëren en bekijken welke doelstellingen wij met dit logo willen bereiken. Is het uitsluitend bedoeld als teken van eerbiediging van de basisnormen die alle Europese landbouwers naleven en die ook bij importproducten worden nageleefd? Alle ingevoerde agrolevensmiddelen – ik wil dit graag onderstrepen – moeten namelijk voldoen aan de minimale normen op het gebied van voedselhygiëne en -veiligheid die bij onze eigen producten in acht worden genomen. Wij moeten dus bekijken wat de beste manier is om onze producten duidelijk te onderscheiden van de andere producten. Is een EU-logo nodig of is het beter de plaats van oorsprong en die van productie te vermelden? Wij moeten bekijken wat het beste mechanisme is, en daar zullen wij ons in ieder geval op bezinnen. Wat geografische aanduidingen op internationaal niveau betreft, moet u weten dat ik mij ervoor inzet om dit systeem door onze partners erkend te krijgen. Wij proberen dit te bereiken tijdens de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie, maar ook telkens wanneer de gelegenheid hiertoe zich voordoet tijdens onderhandelingen over bilaterale overeenkomsten. Wij zullen deze aanpak dus voortzetten en bovendien hoop ik tijdens mijn mandaat het communicatie- en promotiebeleid ten aanzien van deze kwaliteitstekens op het internationale vlak te kunnen versterken, want kwaliteit is een troef en kan als zodanig onze aanwezigheid op het internationale toneel versterken. Wat betreft gereserveerde vermeldingen als "bergproduct", "eilandproduct", enzovoort, onderzoeken wij de mogelijkheid om dergelijke systemen in te voeren. Ook op dit punt moeten wij bekijken op welke manier dit kan plaatsvinden, zodat de vermeldingen geen extra kosten met zich meebrengen voor de landbouwers die ze willen toepassen. Wat de verschillende beroepsorganisaties en hun rol in het beheer van de beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's) betreft, zijn wij van plan, met name met betrekking tot melk – aangezien de meeste BOB's en beschermde geografische aanduidingen (BGA's) zich in deze sector concentreren –, om een onderzoek uit te voeren naar de invloed die de opheffing van de quota's zal hebben op de goede werking van deze systemen voor kwaliteitsbescherming, en ik hoop dat wij op basis van dit verslag kunnen bekijken welke maatregelen wij zo nodig moeten nemen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nie mam zamiaru odnosić się do wszystkich poruszonych tutaj kwestii, szczególnie, że jutro odbędzie się głosowanie, ale mimo wszystko chciałbym zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które wielokrotnie pojawiały się w wystąpieniach. W odniesieniu do połączenia różnych systemów oznaczeń geograficznych całkowicie rozumiem obawy niektórych posłów. Mogę państwa zapewnić, że moim zamiarem nie jest niszczenie czegoś, co działa, co funkcjonuje, do czego przywiązani są konsumenci. Musimy jedynie uczynić system ochrony jakości jaśniejszym i spójniejszym, tym bardziej, że poprzez negocjacje międzynarodowe staramy się o uznanie tych systemów. Dlatego istotne jest, aby te systemy były już jasne i łatwe do zrozumienia przez naszych partnerów, co umożliwi ich uznanie. Dlatego moim zamiarem nie jest łączenie dla samego łączenia. Efektem końcowym będzie system, dzięki któremu możemy dokonać uproszczeń, bez naruszania rzeczy, które już są łatwe do zidentyfikowania dla konsumentów. W przypadku europejskiego logo jakości musimy również omówić i podjąć w tej Izbie decyzję, jakie cele chcemy osiągnąć. Czy celem jest po prostu odzwierciedlenie zgodności z podstawowymi normami, które spełniają wszyscy rolnicy europejscy, jak również importowane towary? W rzeczywistości – i chciałbym to podkreślić – wszystkie importowane produkty rolno-spożywcze muszą spełnić minimalne normy higieny i bezpieczeństwa, które spełniają nasi producenci. Dlatego musimy zastanowić się, jaki jest najlepszy sposób skutecznego wyróżnienia naszych produktów spośród innych. Czy potrzebujemy logo Unii Europejskiej, czy też zamiast tego powinniśmy podawać miejsce pochodzenia, miejsce produkcji? Konieczne jest znalezienie najlepszego mechanizmu, a w każdym razie powinniśmy się nad tym zastanowić. W kwestii oznaczeń geograficznych na szczeblu międzynarodowym proszę być spokojnym, że moim zadaniem jest zapewnienie, aby ten system był uznawany przez naszych partnerów. Dążymy do zagwarantowania tego w ramach negocjacji prowadzonych przez Światową Organizację Handlu, ale również w tych wszystkich przypadkach, kiedy mamy możliwość osiągnąć to w ramach negocjacji dwustronnych. Dlatego w dalszym ciągu będziemy stosować to podejście, a ponadto w ramach mojego mandatu chciałbym być w stanie wzmocnić politykę komunikowania i promocji tych oznaczeń jakości w skali międzynarodowej, ponieważ jakość jest naszym atutem, a zatem może nam zapewnić lepszą obecność na arenie międzynarodowej. W odniesieniu do zarezerwowanych określeń „górski”, „wyspiarski” i tak dalej, badamy możliwość wprowadzenia systemu tego rodzaju. Również w tej sprawie musimy podjąć decyzję o metodzie dalszego postępowania, aby zapewnić, że nie będą one stanowić dodatkowego kosztu dla tych rolników, którzy domagają się ich wprowadzenia. W przypadku organizacji międzybranżowych i ich roli w zarządzaniu chronionymi nazwami pochodzenia, czyli PDO, mamy zamiar, szczególnie w przypadku mleka – ponieważ większość PDO i chronionych oznaczeń geograficznych, PGI, jest skoncentrowana w tym sektorze – przeprowadzić analizę, aby zbadać, jaki będzie wpływ rezygnacji z kwot na sprawne funkcjonowanie tych systemów ochrony jakości, a ja mam nadzieję, że na podstawie tego sprawozdania uda się nam rozstrzygnąć, jakie działania będzie trzeba podjąć w razie potrzeby."@pl16
"Senhora Presidente, não me proponho abordar todas as questões aqui levantadas, especialmente porque haverá uma votação amanhã, no entanto, não quero deixar de salientar alguns aspectos que foram suscitados reiteradamente nas intervenções. No que se refere à fusão dos vários sistemas de indicação geográfica, compreendo perfeitamente as preocupações de alguns dos senhores deputados. Posso assegurar que não é minha intenção destruir algo que funciona bem e que é caro aos consumidores. Precisamos apenas de tornar o sistema de protecção da qualidade mais claro e mais consistente, tanto mais que estamos a tentar, por via de negociações internacionais, conseguir o reconhecimento destes sistemas. Por conseguinte, é importante que estes sistemas sejam, desde já, claros e fáceis de perceber pelos nossos parceiros para que possam se reconhecidos. Por isso, não é minha intenção fundi-los só por fundir. O resultado final será um sistema que nos permita fazer simplificações, sem tocar nos aspectos que são já facilmente identificáveis pelos consumidores. No que se refere ao logótipo de qualidade da UE, é igualmente necessário que discutamos e decidamos nesta Câmara quais são os objectivos que pretendemos atingir. Será o objectivo simplesmente reflectir a conformidade com normas de base que todos os agricultores europeus cumprem e que os produtos importados também cumprem? Na verdade - faço questão de o deixar claro - todos os produtos agro-alimentares importados têm de cumprir as normas mínimas de higiene e segurança alimentar que os nossos produtos também cumprem. Teremos portanto de ver qual será a melhor forma de diferenciar, com êxito, os nossos produtos dos outros. Precisamos de um logótipo da UE, ou deveremos, ao invés, indicar os locais de origem, os locais de produção? É preciso identificar o melhor mecanismo, e, em qualquer dos casos, analisar a questão. No que se refere às indicações de origem a nível internacional, devo tranquilizá-los, pois a minha preocupação é assegurar que este sistema seja reconhecido pelos nossos parceiros. Estamos a tentar garantir esse reconhecimento nas negociações conduzidas pela Organização Internacional do Trabalho, mas também em todas as oportunidades de que dispomos aquando da negociação de acordos bilaterais. Continuaremos, por conseguinte, a seguir esta abordagem. Para além disso, pretendo, no meu mandato, reforçar a política de comunicação e de promoção destes selos de qualidade a nível internacional, uma vez que a qualidade é um activo e, como tal, pode assegurar-nos uma maior presença na cena internacional. No que se refere às menções reservadas "de montanha", "insulares" e assim por diante, estamos a estudar a possibilidade de introduzir este tipo de sistemas. Também a este respeito, é preciso que decidamos como proceder para assegurar que não representem custos adicionais para os agricultores que as desejem aplicar. No que se refere às organizações inter-profissionais e ao seu papel na gestão das Denominações de Origem Protegida (DOP), é nossa intenção, sobretudo no que se refere ao leite - uma vez que a maioria das DOP e das Indicações Geográficas Protegidas (IGP) se concentram nesse sector - levar a cabo um estudo para analisar o impacto que o fim das quotas terá sobre o bom funcionamento desses sistemas de protecção da qualidade, e espero que, com base nesse relatório, identifiquemos as medidas que deveremos tomar, caso haja necessidade."@pt17
"Dnă preşedintă, nu îmi propun să trec din nou prin problemele ridicate aici, mai ales pentru că mâine se va vota, însă aş vrea totuşi să evidenţiez anumite aspecte care au apărut în mod repetat în discursuri. În privinţa contopirii diferitelor sisteme de indicaţii geografice, înţeleg întru totul preocuparea anumitor deputaţi. Vă pot asigura că nu intenţionez să distrug ceva ce funcţionează, ceva de care sunt ataşaţi consumatorii. Trebuie doar să facem sistemul de protecţie a calităţii mai clar şi mai consecvent, cu atât mai mult cu cât încercăm să obţinem recunoaşterea internaţională a acestor sisteme prin negocieri internaţionale. Prin urmare, este important ca aceste sisteme să fie clare şi uşor de înţeles pentru partenerii noştri pentru a fi recunoscute. Aşadar nu am intenţia să le îmbin de dragul îmbinării. Rezultatul final va fi un sistem prin care putem face simplificări, fără a atinge elementele care sunt deja uşor identificabile pentru consumatori. În ceea ce priveşte sigla calităţii europene, trebuie, de asemenea, să discutăm şi să decidem în acest Parlament ce obiective dorim să îndeplinim. Scopul este o simplă reflectare a respectării standardelor de bază pe care trebuie să le respecte toţi agricultorii europeni şi pe care le respectă şi bunurile importate? Într-adevăr – vreau să evidenţiez acest lucru – toate produsele agroalimentare importate trebuie să respecte standardele minime de igienă şi de siguranţă respectate de propriile noastre produse. Prin urmare, trebuie să vedem care este cea mai bună cale de a diferenţia cu succes produsele noastre de ale altora. Avem nevoie de o siglă a Uniunii Europene sau ar trebui să indicăm mai bine locurile de origine, locaţia producţiei? Trebuie identificat cel mai bun mecanism şi vom lua în considerare în orice caz acest lucru. În legătură cu indicaţiile geografice la nivel internaţional, vă asigur că preocuparea mea este să asigur recunoaşterea acestui sistem de către partenerii noştri. Încercăm să asigurăm acest lucru în negocierile desfăşurate de Organizaţia Internaţională a Muncii, însă şi oricând avem ocazia să facem acest lucru în cadrul negocierii acordurilor bilaterale. În consecinţă, vom urmări această abordare şi, mai mult decât atât, în timpul mandatului meu, îmi doresc să pot consolida politica privind comunicarea şi promovarea acestor însemne ale calităţii la nivel internaţional, întrucât calitatea este un avantaj şi, ca atare, ne poate aduce o prezenţă mai însemnată pe scena internaţională. În privinţa termenilor rezervaţi „munte”, „insulă” şi aşa mai departe, analizăm posibilitatea introducerii acestor tipuri de sisteme. Şi aici, trebuie să decidem cum să procedăm astfel încât să ne asigurăm că nu reprezintă un cost suplimentar pentru agricultorii care doresc să le introducă. În privinţa organizaţiilor interprofesionale şi a rolului acestora în gestionarea denumirilor de origine protejate sau DOP, avem intenţia, mai ales în privinţa laptelui – întrucât majoritatea DOP şi a indicaţiilor geografice protejate (IGP) sunt concentrate în acest sector – să efectuăm un studiu pentru a vedea ce impact ar avea renunţarea la cotele de lapte asupra funcţionării optime a acestor sisteme de protecţie a calităţii şi sper că pe baza acestui raport vom şti ce măsuri trebuie luate, dacă va fi cazul."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, nebudem sa venovať všetkým otázkam, ktoré tu boli otvorené, najmä keď bude zajtra hlasovanie, chcel by som však zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sa počas vystúpení opakovali. Čo sa týka spájania rôznych systémov zemepisného označovania, úplne rozumiem obavám niektorých poslancov. Môžem vás uistiť, že nemám v úmysle zničiť niečo, čo funguje, niečo, k čomu majú spotrebitelia vzťah. Musíme len vytvoriť jasnejší a súdržnejší systém ochrany kvality, a to aj vzhľadom na to, že prostredníctvom medzinárodných rokovaní sa snažíme pre tieto systémy získať uznanie. Preto je dôležité, aby boli tieto systémy pre našich partnerov jednoduché a ľahko pochopiteľné, aby ich mohli uznať. Mojím zámerom teda nie je zlučovanie len pre samotné zlučovanie. Konečným výsledkom bude systém, ktorým veci zjednodušíme bez toho, aby sme menili to, čo je pre spotrebiteľov ľahko identifikovateľné už teraz. Čo sa týka európskeho loga kvality, musíme o tom v Parlamente diskutovať a rozhodnúť sa, aké ciele ním chceme dosiahnuť. Je cieľom jednoducho zdôrazniť zhodu so základnými normami, ktoré spĺňajú všetci európski poľnohospodári, ako aj dovážené tovary? Chcem zdôrazniť, že všetky dovážané agropotravinárske výrobky naozaj musia spĺňať minimálne normy týkajúce sa hygieny a bezpečnosti potravín, ktoré spĺňajú naše vlastné výrobky. Musíme preto nájsť čo najlepší spôsob, ako úspešne odlíšiť naše výrobky od ostatných. Potrebujeme logo Európskej únie alebo by sme namiesto toho mali uvádzať miesto pôvodu a výroby? Musíme identifikovať najlepší mechanizmus a v každom prípade to musíme dobre zvážiť. Pokiaľ ide o zemepisné označovanie na medzinárodnej úrovni, buďte si istí, že mojím cieľom je zaistiť, aby tento systém uznali naši partneri. Snažíme sa to dosiahnuť rokovaniami, ktoré vedie Medzinárodná organizácia práce, ale aj vždy, keď máme takúto príležitosť pri rokovaniach o dvojstranných dohodách. V tomto prístupe budeme teda pokračovať a navyše chcem počas svojho mandátu posilniť politiku komunikácie a podpory týchto označení kvality na medzinárodnej úrovni, pretože kvalita je výhoda, ktorá nám môže priniesť väčšie zastúpenie na medzinárodnej úrovni. Čo sa týka vyhradených označení „horský“, „ostrovný“ a podobne, uvažujeme o možnosti zavedenia takýchto typov systémov. Aj v tomto prípade sa musíme rozhodnúť, ako postupovať, aby sme zaistili, že tieto systémy neprinesú poľnohospodárom, ktorí ich budú chcieť zaviesť, dodatočné náklady. Pokiaľ ide o medziprofesné organizácie a ich úlohu pri správe chránených označení pôvodu (CHOP), najmä v prípade mlieka – keďže väčšina CHOP a chránených zemepisných označení (CHZO) sa sústreďuje práve v tomto sektore – máme v úmysle uskutočniť štúdiu o dosahu zrušenia kvót na hladké fungovanie týchto systémov ochrany kvality. Dúfam, že na základe tejto správy dokážeme identifikovať potrebné opatrenia, ak nastane taká potreba."@sk19
"Gospa predsednica, ne predlagam, da bi obravnaval vsa izpostavljena vprašanja, še posebej zaradi tega, ker bo jutri glasovanje, kljub temu pa želim izpostaviti nekatera stališča, ki so se v govorih večkrat ponovila. Glede združevanja različnih sistemov geografskega označevanja popolnoma razumem pomisleke nekaterih poslancev. Zagotovim vam lahko, da moj namen ni uničiti nekaj, kar deluje, kar funkcionira, nekaj, na kar so potrošniki navezani. Poskrbeti moramo le, da bodo sistemi zaščite kakovosti jasnejši in doslednejši, še toliko bolj glede na to, da skušamo z mednarodnimi pogajanji, povečati prepoznavnost teh sistemov. Zato je pomembno, da so ti sistemi jasni in enostavni za naše partnerje ter jih je tako mogoče prepoznati. Moja namera torej ni, da bi jih združil samo zaradi procesa združevanja. Končni rezultat bo sistem, s katerim lahko dosežemo poenostavitve, ne da bi spreminjali stvari, ki so že enostavno prepoznavne pri potrošnikih. V zvezi z evropskim logotipom kakovosti moramo prav tako v Parlamentu obravnavati in se odločiti, katere cilje želimo doseči. Ali je namen enostavno odražati skladnost z osnovnimi standardi, ki jih izpolnjujejo vsi evropski kmeti in da jih izpolnjuje tudi uvoženo blago? Vsi uvoženi živilsko-predelovalni proizvodi morajo – to želim poudariti – ustrezati minimalnim standardom higiene živil in varnosti, ki jih izpolnjujejo naši pridelovalci. Zato moramo poiskati način, kako najbolj uspešno ločiti naše proizvode od drugih. Ali potrebujemo logotip Evropske unije, ali raje namesto tega navajamo poreklo, kraje kmetijske pridelave? Poiskati moramo najboljše mehanizme, vsekakor pa moramo razmisliti tudi o tem. Glede geografskih označb na mednarodni ravni želim zagotoviti, da bodo ta sistem naši partnerji prepoznali, v to ste lahko prepričani. To želimo zagotoviti v pogajanjih, opravljenih z Mednarodno organizacijo dela, pa tudi v pogajanjih o dvostranskih sporazumih, kadar se ponudi priložnost za to. Zato si bomo prizadevali za uresničitev tega cilja, v svojem mandatu pa želim okrepiti politiko za mednarodno posredovanje in spodbujanje teh oznak kakovosti, saj je kakovost sredstvo in nam lahko kot takšno zagotovi večjo prisotnost na mednarodnem prizorišču. Glede rezerviranih izrazov „gorski“, „otoški“ in tako dalje, preučujemo možnost uvedbe tovrstnih sistemov. Tudi tu se moramo odločiti, kako nadaljevati in zagotoviti, da ne bodo pomenili dodatne stroške za tiste kmete, ki jih želijo uvesti. V zvezi s strokovnimi organizacijami in njihovo vlogo pri upravljanju zaščitenih označb porekla ali ZOP je naša namera, predvsem glede mleka – saj je večina ZOP in zaščitenih geografskih označb (ZGO) zbranih v tem sektorju – izvesti študijo, s katero bomo ocenili, kakšen vpliv bo imela odprava kvot na brezhibno delovanje teh sistemov varovanja kakovosti in upam, da bomo na podlagi tega poročila ugotovili, katere ukrepe bo treba izvesti, če bo to potrebno."@sl20
"Fru talman! Jag tänker inte gå igenom alla de frågor som tagits upp här, framför allt inte eftersom det blir en omröstning i morgon, men jag skulle ändå vilja lyfta fram ett par punkter som har förts fram upprepade gånger i anförandena. När det gäller att slå samman de olika systemen för geografisk beteckning förstår jag verkligen att vissa ledamöter är oroliga. Jag kan garantera er att det inte är min avsikt att förstöra något som fungerar, som är effektivt, som konsumenterna fäst sig vid. Vi måste bara se till att systemet för kvalitetsskydd blir tydligare och mer konsekvent, framför allt med tanke på att vi försöker få dessa system erkända i internationella förhandlingar. Därför är det viktigt att dessa system redan är tydliga och lätta för våra partner att förstå så att de kan bli erkända. Jag tänker därför inte slå samman dem för sammanslagningens egen skull. Slutresultatet kommer att bli ett system som vi kan förenkla ytterligare, utan att röra sådant som konsumenterna redan har vant sig vid. När det gäller EU:s kvalitetsmärke, måste vi också diskutera och besluta i parlamentet vilka mål som vi vill att det ska uppnå. Är målet bara att återspegla de grundstandarder som alla EU:s bönder uppfyller och som även importerade varor uppfyller? Låt mig särskilt påpeka detta – alla importerade jordbruksprodukter måste uppfylla samma minimikrav på livsmedelshygien och säkerhet som våra egna produkter. Vi måste därför se vad som blir det bästa sättet att framgångsrikt skilja ut våra produkter från alla andras. Behöver vi ett EU-kravmärke, eller ska vi i stället ange ursprunget, produktionsstället? Vi måste hitta den bästa mekanismen, och vi kommer under alla omständigheter att beakta detta. När det gäller geografiska beteckningar på internationell nivå, kan ni lita på att jag tänker se till att systemet erkänns av våra partner. Vi försöker garantera detta i förhandlingar som genomförs av Internationella arbetsorganisationen (ILO), men också så snart tillfälle bjuds när vi förhandlar om bilaterala avtal. Vi tänker därför driva den här strategin och under min mandatperiod vill jag dessutom kunna förstärka politiken för att kommunicera och främja dessa kvalitetstecken internationellt, eftersom kvalitet är en tillgång som kan ge oss större tyngd på den internationella scenen. När det gäller de reserverade beteckningarna ”berg”, ”ö” etc., tittar vi på möjligheten att introducera dessa typer av system. Här måste vi också bestämma hur vi ska gå vidare så att vi kan garantera att de inte medför ytterligare kostnader för de bönder som vill införa dem. Vad gäller yrkesorganisationerna och deras roll för hanteringen av skyddade ursprungsbeteckningar, eller SUB, har vi för avsikt, framför allt när det gäller mjölk, eftersom huvuddelen av alla SUB och skyddade geografiska beteckningar (SGB) är koncentrerade till den sektorn – att genomföra en undersökning för att se vilken betydelse avskaffandet av kvoterna kommer att få för dessa system för kvalitetsskydd och deras funktion, och jag hoppas att vi på grundval av den rapporten ska kunna se vilka åtgärder som måste vidtas om behovet skulle uppkomma."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"PGI)"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph