Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-24-Speech-3-238"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100324.18.3-238"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur Scotta, Mesdames et Messieurs, je considère que l’élément central qui donne de la personnalité au modèle agricole et agroalimentaire européen au niveau mondial c’est justement sa politique de qualité et de diversité. Et c’est pour cette raison que la politique de qualité dans le secteur agroalimentaire sera l’une des priorités de mon mandat, une des principales priorités tout de suite après la réforme de la PAC pour l’après 2013. La politique de qualité agroalimentaire est non seulement la preuve que les agriculteurs européens sont réceptifs aux attentes des consommateurs européens, mais elle peut être également le fer de lance de la présence du secteur agroalimentaire européen sur le marché international. Pour que la politique de qualité puisse atteindre son objectif, nous avons besoin d’un cadre qui soit clair, lisible, bien structuré, bien identifié par les consommateurs, et autant que possible, complet et suffisant. Mon objectif est de pouvoir structurer le contenu de la politique de qualité et de la rendre plus accessible tant pour les agriculteurs, qui doivent être les bénéficiaires, que pour les consommateurs, sans pour autant perdre de la substance et vider de son contenu cette politique de qualité. La politique de qualité signifie l’assurance pour les consommateurs, mais elle signifie aussi une valeur ajoutée pour les agriculteurs, je suis tout à fait d’accord avec M. Scotta là-dessus. Elle peut contribuer à maintenir la diversité de nos agricultures, et le faire d’une manière compétitive, parce qu’une exploitation agricole qui arrive à vendre ses produits est compétitive. Si elle arrive à vivre de ce qu’elle produit, elle est compétitive. Et si elle arrive à vendre des produits à haute valeur ajoutée, elle est d’autant plus compétitive, même si, quelquefois, il s’agit d’exploitations de petite taille. Je pense donc que la politique de qualité, dans certaines régions, peut être aussi un élément d’augmentation de la compétitivité de nos exploitations agricoles. Dans ce sens, la politique de qualité et le développement des marchés locaux, des circuits courts, un contact direct et rapproché entre les consommateurs et les producteurs peuvent donner de bons résultats pour augmenter, justement, la compétitivité de certains types d’agriculture qui sont actuellement assez peu présents sur le marché. Les agriculteurs européens font déjà des efforts pour fournir des produits sûrs, issus des techniques respectant l’environnement et le bien-être animal. Le débat sur la façon de mieux mettre cela en évidence par le système d’étiquetage est utile et bienvenu, et le rapport apporte certains éléments et certaines idées dans ce sens. Je pense que ces liens entre les normes respectées par les agriculteurs et la politique de qualité de l’étiquetage devraient aussi faire l’objet de débats que nous allons porter en ce qui concerne la politique agricole commune pour l’après 2013. C’est en tout cas mon intention. J’estime que nous devons développer et faire évoluer nos instruments concernant la politique de communication, à la fois auprès des agriculteurs et des consommateurs européens, et surtout au niveau international. Notre système de qualité peut être, je pense, un bon ambassadeur de notre modèle agroalimentaire, et même de notre politique agricole commune. Tout ceci étant dit, je voudrais conclure par le fait que le rapport de M. Scotta vient à un moment propice. Comme vous le savez, la Commission a l’intention de présenter un paquet législatif sur la politique de qualité d’ici la fin 2010. Le rapport que M. Scotta présente aujourd’hui et dont on va débattre fait état de certaines questions, d’idées, de propositions dans ce sens, et je vais m’efforcer de prendre en compte, autant que possible, ces idées lorsque je viendrai devant vous avec les propositions législatives. Je souhaite féliciter le rapporteur et les membres des commissions du Parlement qui ont travaillé sur ce rapport et je serai très heureux d’écouter vos avis et vos propositions."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane poslanče Scottà, dámy a pánové, domnívám se, že ústředním prvkem, který dává evropskému zemědělskému a zemědělsko-potravinářskému modelu na mezinárodní úrovni význam, je právě jeho politika jakosti a rozmanitosti. Proto politika jakosti v zemědělsko-potravinářském sektoru bude jednou z priorit mého funkčního období, jednou z mých hlavních priorit hned po reformě společné zemědělské politiky v období po roce 2013. Politika jakosti v zemědělsko-potravinářském sektoru je nejen důkazem toho, že evropští zemědělci jsou vnímaví k očekáváním evropských spotřebitelů, ale mohla by také evropskému zemědělsko-potravinářskému sektoru otevřít cestu k prosazení na mezinárodním trhu. Má-li politika jakosti dosáhnout svých cílů, potřebujeme rámec, který bude jasný, srozumitelný, dobře uspořádaný, snadno rozpoznatelný spotřebiteli a pokud možno vyčerpávající a dostačující. Mým cílem je pomoci zformovat obsah politiky jakosti a učinit ji dostupnější pro zemědělce, kteří budou jejími adresáty, a pro spotřebitele, aniž bych obětoval něco z její podstaty nebo aniž bych ji zbavil jejího obsahu. Politika jakosti znamená pro spotřebitele jistotu, ale představuje přínos i pro zemědělce. V tom s panem poslancem Scottàem zcela souhlasím. Může pomoci zachovat rozmanitost našeho zemědělství, a to na základě konkurenceschopnosti, protože zemědělci, kteří jsou schopni prodat svoji produkci, jsou konkurenceschopní. Dokážou-li se svojí produkcí uživit, jsou konkurenceschopní, a dokážou-li prodávat výrobky s velkou přidanou hodnotou, je jejich konkurenceschopnost ještě vyšší, a to dokonce i tehdy, jedná-li se co do velikosti o malé zemědělce. Domnívám se proto, že v některých regionech může politika jakosti pomoci zvýšit konkurenceschopnost našich zemědělských podniků. Má-li se zvýšit konkurenceschopnost některých druhů hospodářství, které v současné době mají na trhu relativně nízký podíl, právě politika jakosti a rozvoj místních trhů, snížení vzdálenosti mezi místem výroby a spotřeby potravin, přímý a užší kontakt mezi spotřebiteli a výrobci mohou přinést dobré výsledky. Evropští zemědělci se již snaží dodávat bezpečné potraviny vyprodukované metodami, které neškodí životnímu prostředí a dbají o dobré životní podmínky zvířat. Diskuse o tom, jak tuto skutečnost prostřednictvím systému označení ještě zvýraznit, je užitečná a vítaná a zpráva v tomto směru přináší určité body a postřehy. Domnívám se, že vztahy mezi normami, které zemědělci dodržují, a politikou označování jakosti by měly také být předmětem rozprav, které povedeme o otázce společné zemědělské politiky v období po roce 2013. V každém případě to mám v úmyslu. Jsem přesvědčen, že musíme vytvořit a rozvinout naše nástroje v oblasti politiky komunikace, a to pro komunikaci s evropskými zemědělci i evropskými spotřebiteli, ale především pro komunikaci na mezinárodní úrovni. Zastávám názor, že náš systém jakosti může fungovat jako dobrý velvyslanec našeho zemědělsko-potravinářského modelu a také naší společné zemědělské politiky. Na závěr bych chtěl po těchto slovech říci, že zpráva pana poslance Scottàa vznikla v pravý čas. Jak víte, Komise má v plánu ke konci roku 2010 předložit legislativní balíček týkající se politiky jakosti. Zpráva, kterou dnes pan poslanec Scottà předkládá a o které povedete rozpravu, obsahuje v tomto směru určité otázky, myšlenky a návrhy. Vynasnažím se je co nejvíce zohlednit v legislativních návrzích, které vám budu předkládat. Chci panu zpravodajovi a členům parlamentních výborů, které se na vypracování této zprávy podílely, blahopřát a velmi rád si vyslechnu vaše názory a návrhy."@cs1
"Fru formand, hr. Scottà, mine damer og herrer! Det centrale element, der tilfører den europæiske landbrugs- og landbrugsfødevaremodel substans på international plan, er netop dens kvalitets- og diversitetspolitik. Derfor vil kvalitetspolitikken for landbrugsfødevaresektoren blive én af mine primære prioriteringer umiddelbart efter reformen af den fælles landbrugspolitik efter 2013. Kvalitetspolitikken for landbrugsfødevarer er ikke kun bevis for, at de europæiske landbrugere er lydhøre over for de europæiske forbrugeres forventninger, men kan også bane vejen for en styrket position for den europæiske landbrugsfødevaresektor på det internationale marked. Hvis kvalitetspolitikken skal opfylde sit mål, skal vi have en ramme, der er klar, forståelig, velstruktureret, letgenkendelig for forbrugerne og så vidt muligt omfattende og tilstrækkelig. Mit mål er at kunne strukturere indholdet af kvalitetspolitikken og gøre den tilgængelig for både landbrugere, som den primært skal gavne, og for forbrugere, men uden at gå på kompromis med dens indhold eller tømme den for indhold. Kvalitetspolitik repræsenterer en garanti for forbrugerne, men den repræsenterer merværdi for landbrugerne. Det er jeg helt enig med hr. Scottà i. Den kan hjælpe med at opretholde diversiteten i vores landbrug og kan gøre det på en konkurrencedygtig måde, fordi landbrugere, som kan sælge deres varer, er konkurrencedygtige. Hvis de kan tjene til føden ved hjælp af det, de producerer, er de konkurrencedygtige, og hvis de kan sælge produkter med en høj merværdi, er de endnu mere konkurrencedygtige, også selv om de er små. Jeg mener derfor, at kvalitetspolitik i nogle regioner også kan hjælpe med at gøre vores landbrug mere konkurrencedygtigt. På den måde kan kvalitetspolitikken og udviklingen af lokale markeder, begrænsningen af transportafstanden for fødevarer samt direkte og tættere kontakt mellem forbrugere og producenter skabe gode resultater netop med henblik på at forbedre konkurrencedygtigheden for visse typer landbrug, der i øjeblikket har en forholdsvis lille andel af markedet. Europæiske landbrugere yder allerede en indsats for at levere sikre produkter ved hjælp af teknikker, der respekterer miljø og dyrevelfærd. Debatten om, hvordan vi gør dette mere tydeligt ved hjælp af mærkningsordningen, er nyttig og velkommen, og betænkningen bidrager med visse elementer og idéer i overensstemmelse hermed. Disse forbindelser mellem landbrugernes normer og mærkning af kvalitetspolitik skal også være genstand for forhandlinger, som vi skal gennemføre om den fælles landbrugspolitik efter 2013. Det er i hvert fald min hensigt. Vi skal udvikle og forbedre vores instrumenter, hvad angår kommunikationspolitik, kommunikation med både de europæiske landbrugere og de europæiske forbrugere, og frem for alt på internationalt plan. Jeg er overbevist om, at vores kvalitetssystem kan være en god ambassadør for vores landbrugsfødevaremodel og endda for vores fælles landbrugspolitik. Når det er sagt, vil jeg afslutte med den kendsgerning, at hr. Scottàs betænkning kommer på det helt rigtige tidspunkt. Som bekendt agter Kommissionen at fremlægge en lovgivningspakke om kvalitetspolitik ved udgangen af 2010. Den betænkning, som hr. Scottà har fremlagt i dag, og som vil blive drøftet, indeholder visse spørgsmål, idéer og forslag på dette område, og jeg vil bestræbe mig på så vidt muligt at inddrage disse idéer, når jeg forelægger Dem lovgivningsforslagene. Jeg vil lykønske ordføreren og medlemmerne af Parlamentets udvalg, og jeg glæder mig til at høre Deres synspunkter og forslag."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Scottà, meine Damen und Herren, ich glaube, das Hauptelement, das dem europäischen Landwirtschafts- und Lebensmittelmodell auf internationaler Ebene Gestalt verleiht, ist genau diese Strategie der Qualität und Vielfalt. Aus diesem Grund ist Qualitätspolitik auf dem Nahrungsgütersektor eine der Prioritäten meines Mandats, eine meiner Hauptprioritäten neben der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik nach der Reform von 2013. Qualitätspolitik für Nahrungsgüter ist nicht nur der Beweis dafür, dass die Landwirte Europas auf die Erwartungen der europäischen Verbraucher reagieren, sondern sie kann auch den Weg für den europäischen Nahrungsgütersektor bereiten, sich auf dem internationalen Markt zu behaupten. Wenn Qualitätspolitik ihr Ziel erreichen soll, dann brauchen wir einen eindeutigen, verständlichen, gut strukturierten, vom Verbraucher leicht erkennbaren Rahmen, der außerdem so umfassend wie möglich und ausreichend ist. Ich möchte in der Lage sein, den Inhalt der Qualitätspolitik zu strukturieren und sie zugänglicher machen sowohl für die Landwirte, die davon profitieren müssen, als auch für die Verbraucher, allerdings allerdings ohne ihre Substanz zu opfern oder sie völlig ihres Inhalts zu berauben. Qualitätspolitik ist eine Garantie für die Verbraucher, aber sie ist auch ein Mehrwert für die Landwirte; in dieser Hinsicht stimme ich Herrn Scottà voll zu. Sie kann dabei helfen, die Vielfalt unserer Landwirtschaft beizubehalten, und sie kann das auf wettbewerbsfähige Weise tun, weil nämlich landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Produkte verkaufen können, wettbewerbsfähig sind. Wenn sie von dem, was sie produzieren, leben können, sind sie wettbewerbsfähig, und wenn sie Produkte mit hohem Mehrwert verkaufen können, sind sie sogar noch wettbewerbsfähiger, selbst dann, wenn sie bisweilen nur Kleinproduzenten sind. Daher glaube ich, dass Qualitätspolitik in einigen Regionen auch dabei helfen kann, unsere landwirtschaftlichen Betriebe wettbewerbsfähiger zu machen. Auf diese Weise können wir mit Qualitätspolitik und der Entwicklung lokaler Märkte, der Verringerung der Lebensmitteltransporte und mit direktem und engerem Kontakt zwischen Verbrauchern und Produzenten gute Ergebnisse erzielen, gerade um die Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Arten landwirtschaftlicher Produktionen zu verbessern, die aktuell einen relativen kleinen Marktanteil haben. Europäische Landwirte bemühen sich bereits, sichere Produkte zu liefern, und setzen dabei Technologien ein, die die Umwelt und den Tierschutz respektieren Die Debatte darüber, wie dies mit Hilfe des Etikettiersystems deutlicher gemacht werden kann, ist sinnvoll und erwünscht, und der Bericht trägt bestimmte Elemente und gewisse Ideen in dieser Richtung bei. Ich glaube, dass diese Verbindungen zwischen den von den Landwirten aufrecht erhaltenen Standards und der Qualitätspolitik mit Etiketten auch Gegenstand der Debatten sein sollten, die wir im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 führen werden. Das ist jedenfalls meine Absicht. Ich glaube, wir müssen unsere strategischen Instrumente für die Kommunikation sowohl mit den europäischen Landwirten als auch mit den europäischen Verbrauchern entwickeln und weiterentwickeln, aber vor allen Dingen die Kommunikation auf internationaler Ebene. Ich glaube fest daran, dass unser Qualitätssystem ein guter Botschafter für unser Ernährungsmodell und auch für unsere gemeinsame Agrarpolitik ist. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass Herrn Scottàs Bericht genau zur rechten Zeit vorgelegt wurde. Wie Sie wissen, beabsichtigt die Kommission ein Gesetzgebungspaket zur Qualitätspolitik bis Ende 2010 vorzulegen. Der Bericht, den Herr Scottà heute zur Diskussion vorgelegt hat, beinhaltet bestimmte Fragen, Vorstellungen und Vorschläge in dieser Richtung, und ich werde mich bemühen, diese Vorstellungen so weit wie möglich zu berücksichtigen, wenn ich Ihnen bei Gelegenheit die entsprechenden Gesetzesvorschläge vorstelle. Ich möchte dem Berichterstatter und den Mitgliedern der Parlamentsausschüsse, die an diesem Bericht mitgearbeitet haben, gratulieren und ich würde mich freuen, Ihre Ansichten und Vorschläge zu hören."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Scottà, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το βασικό στοιχείο που προσδίδει κύρος στο ευρωπαϊκό γεωργικό και αγροδιατροφικό πρότυπο σε διεθνές επίπεδο είναι ακριβώς η πολιτική του όσον αφορά την ποιότητα και την ποικιλομορφία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα θα αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες της εντολής μου, μία από τις κύριες προτεραιότητές μου αμέσως μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Η πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων διατροφής δεν αποτελεί μόνο απόδειξη ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά μπορεί επίσης να προετοιμάσει το έδαφος ώστε ο ευρωπαϊκός αγροδιατροφικός τομέας να καθιερώσει την παρουσία του στη διεθνή αγορά. Αν θέλουμε η πολιτική ποιότητας να επιτύχει τον στόχο της, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα είναι σαφές, κατανοητό, καλά δομημένο, εύκολα αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και επαρκές. Στόχος μου είναι να μπορέσουμε να διαρθρώσουμε το περιεχόμενο της πολιτικής της ποιότητας και να την καταστήσουμε πιο προσιτή τόσο στους αγρότες, που πρέπει να είναι οι δικαιούχοι της, όσο και στους καταναλωτές, χωρίς όμως να θυσιάσουμε την ουσία της ή να αφαιρέσουμε εντελώς το περιεχόμενό της. Η πολιτική ποιότητας αποτελεί εγγύηση για τους καταναλωτές, αντιπροσωπεύει όμως και προστιθέμενη αξία για τους αγρότες· συμφωνώ πλήρως με τον κ. Scottà επ’ αυτού του θέματος. Μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργίας μας και μπορεί να το πράξει με ανταγωνιστικό τρόπο, διότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους είναι ανταγωνιστικές. Αν μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από αυτά που παράγουν είναι ανταγωνιστικές, και αν μπορούν να πωλούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικές, ακόμα και αν είναι ενίοτε μικρού μεγέθους. Θεωρώ, λοιπόν, ότι σε μερικές περιοχές η πολιτική ποιότητας μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πολιτική ποιότητας και η ανάπτυξη των τοπικών αγορών, η μείωση των αποστάσεων μεταφοράς τροφίμων και η απευθείας και στενή επαφή μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών μπορούν να επιτύχουν καλά αποτελέσματα, ακριβώς ως προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ορισμένων τύπων γεωργίας που επί του παρόντος κατέχουν σχετικά μικρό μερίδιο στην αγορά. Οι ευρωπαίοι αγρότες ήδη καταβάλλουν προσπάθειες να προμηθεύουν ασφαλή προϊόντα, χρησιμοποιώντας τεχνικές που σέβονται το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων. Η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο καλύτερης προβολής αυτού του στοιχείου μέσω του συστήματος επισήμανσης είναι χρήσιμη και ευπρόσδεκτη, και η έκθεση προσφέρει ορισμένα στοιχεία και ορισμένες ιδέες σε αυτό το πνεύμα. Θεωρώ ότι οι συνδέσεις μεταξύ των προδιαγραφών που τηρούν οι αγρότες και της επισήμανσης στο πλαίσιο της πολιτικής της ποιότητας θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο των συζητήσεων που πρόκειται να διεξαγάγουμε επί της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2013. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, εν πάση περιπτώσει. Φρονώ ότι πρέπει να αναπτύξουμε και να αναβαθμίσουμε τα μέσα μας σε σχέση με την επικοινωνιακή πολιτική, όσον αφορά την επικοινωνία τόσο με τους ευρωπαίους αγρότες όσο και με τους ευρωπαίους καταναλωτές, πρωτίστως δε, σε διεθνές επίπεδο. Είμαι πεπεισμένος ότι το σύστημα ποιότητάς που διαθέτουμε μπορεί να αποτελέσει καλό πρεσβευτή του αγροδιατροφικού μας προτύπου ή ακόμη και της κοινής γεωργικής μας πολιτικής. Με βάση τα προαναφερθέντα, θα ήθελα να ολοκληρώσω με το γεγονός ότι η έκθεση του κ. Scottà υποβάλλεται την πλέον κατάλληλη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετική δέσμη για την πολιτική ποιότητας έως το τέλος του 2010. Η έκθεση, την οποία υποβάλλει σήμερα ο κ. Scottà και πρόκειται να τεθεί σε συζήτηση, περιλαμβάνει ορισμένα ερωτήματα, ιδέες και προτάσεις σε αυτό το πνεύμα, και εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάβω υπόψη αυτές τις ιδέες, όταν θα σας παρουσιάσω τις νομοθετικές προτάσεις. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών που εργάστηκαν για την παρούσα έκθεση, και θα χαρώ πολύ να ακούσω τις απόψεις και τις προτάσεις σας."@el10
"Madam President, Mr Scottà, ladies and gentlemen, I believe that the key element that gives stature to the European agricultural and agri-food model at international level is precisely its policy of quality and diversity. That is why quality policy in the agri-food sector will be one of the priorities of my mandate, one of my main priorities straight after the common agricultural policy post-2013 reform. Agri-food quality policy is not only proof that European farmers are responsive to the expectations of European consumers, but it may also pave the way for the European agri-food sector to assert itself on the international market. If quality policy is to achieve its objective, we need a framework that is clear, comprehensible, well structured, easily identifiable by consumers and, as far as possible, comprehensive and sufficient. My aim is to be able to structure the content of quality policy and to make it more accessible both to farmers, who must be the beneficiaries of it, and to consumers, but without sacrificing its substance or emptying it of all content. Quality policy represents a guarantee for consumers, but it also represents added value for farmers; I am in full agreement with Mr Scottà on that. It can help to maintain the diversity of our agriculture, and can do so in a competitive way, because farms that can sell their produce are competitive. If they can make a living from what they produce, they are competitive, and, if they can sell high-value-added products, they are even more competitive, even if, at times, they are small in size. I therefore believe that, in some regions, quality policy can also help to make our farms more competitive. In this way, quality policy and the development of local markets, the reduction in food miles, and direct and closer contact between consumers and producers can achieve good results precisely in order to increase the competitiveness of certain types of farming that currently have a relatively small share of the market. European farmers are already making efforts to supply safe products, using techniques that respect the environment and animal welfare. The debate on how to make this more evident by means of the labelling system is useful and welcome, and the report contributes certain elements and certain ideas along these lines. I believe that these links between the standards maintained by farmers and labelling quality policy should also be the subject of debates that we are going to hold on the common agricultural policy post-2013. That is my intention, in any case. I believe that we need to develop and evolve our instruments in relation to communication policy, communication both with European farmers and with European consumers, and, above all, at international level. It is my belief that our quality system can be a good ambassador for our agri-food model, and even for our common agricultural policy. Having said all that, I would like to conclude with the fact that Mr Scottà’s report comes at just the right time. As you know, the Commission intends to present a legislative package on quality policy by the end of 2010. The report that Mr Scottà is presenting today and which will be debated includes certain questions, ideas and proposals along these lines, and I shall strive as far as possible to take account of these ideas when I come to present the legislative proposals to you. I wish to congratulate the rapporteur and the members of the parliamentary committees who have worked on this report, and I shall be very happy to hear your views and your proposals."@en4
"Señora Presidenta, señor Scottà, Señorías, creo que el elemento clave que da categoría al modelo agrícola y agroalimentario europeo a escala nacional es precisamente su política de calidad y diversidad. Esa es la razón por la que la política de calidad del sector agroalimentario será una de las prioridades de mi mandato, una de las prioridades principales tras la reforma de la Política agrícola común después de 2013. La política de calidad agroalimentaria no es sólo una prueba de que los agricultores europeos están respondiendo a las expectativas de los consumidores europeos, también puede allanar el camino para que el sector agroalimentario europeo se reafirme en el mercado internacional. Para que la política de calidad logre su propósito, necesitamos un marco que sea claro y comprensible; que esté bien estructurado; que los consumidores puedan identificar con facilidad; y, en la medida de lo posible, que sea completo y suficiente. Mi meta es ser capaz de estructurar el contenido de la política de calidad y hacerla más accesible tanto para los agricultores, que deberían ser sus beneficiarios, como para los consumidores, pero sin sacrificar su esencia o vaciarlo de todo contenido. La política de calidad representa una garantía para los consumidores, pero también representa valor añadido para los agricultores; en eso estoy completamente de acuerdo con el señor Scottà. Puede ayudar a mantener la diversidad de nuestra agricultura y puede hacerlo de una forma competitiva, porque las explotaciones agrícolas que pueden vender sus productos son competitivas. Si pueden vivir de lo que producen son competitivas y si pueden vender productos con un gran valor añadido son aún más competitivas, incluso si, en ocasiones, son pequeñas. Por lo tanto, creo que en algunas regiones la política de calidad también puede ayudar a que nuestras explotaciones sean más competitivas. De este modo, la política de calidad y el desarrollo de los mercados locales, la reducción del recorrido de los alimentos y el contacto directo y más cercano entre los consumidores y los productores pueden lograr buenos resultados precisamente a fin de aumentar la competitividad de determinados tipos de agricultura que en la actualidad disponen de una cuota relativamente pequeña del mercado. Los agricultores europeos ya están realizando esfuerzos para suministrar productos seguros mediante el uso de técnicas que respetan el medioambiente y el bienestar animal. El debate sobre cómo hacer esto más patente por medio de sistemas etiquetado es bienvenido y resulta útil, y el informe aporta determinados elementos e ideas en ese sentido. Creo que estos vínculos entre las normas que mantienen los agricultores y la política de calidad del etiquetado deberían ser el tema de los debates que vamos a mantener sobre la política agrícola común después de 2013. Esta es mi intención, en cualquier caso. Creo que tenemos que desarrollar y evolucionar nuestros instrumentos en relación con la política de comunicación, comunicación tanto con los agricultores europeos como con los consumidores europeos, y ante todo, a escala internacional. En mi opinión, nuestro sistema de calidad puede ser un buen embajador de nuestro modelo agroalimentario e incluso de nuestra política agrícola común. Dicho esto, me gustaría concluir con el hecho de que el informe del señor Scottà llega justo en el momento apropiado. Como saben, la Comisión tiene la intención de presentar un paquete legislativo sobre la política de calidad a finales de 2010. El informe que el señor Scottà ha presentando hoy y que va a ser sometido a debate incluye determinadas cuestiones, ideas y propuestas en este sentido, y me esforzaré todo lo posible por tener en cuenta estas ideas cuando venga presentarles las propuestas legislativas. Me gustaría felicitar al ponente y a los miembros de las comisiones parlamentarias que han trabajado en el informe y estoy ansioso por escuchar sus opiniones y propuestas."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud härra Scottà, kallid kolleegid! Usun, et põhielement, mis annab rahvusvahelisel tasandil Euroopa põllumajanduslikule ja põllumajanduslike toiduainete mudelile jõudu, on just tema kvaliteedipoliitika ja mitmekesisus. Seepärast on põllumajanduslike toiduainete sektoris kvaliteedipoliitika minu pädevusvaldkonnas üks prioriteete, üks minu põhilisi prioriteete kohe pärast ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta järgset reformi. Põllumajanduslike toiduainete kvaliteedipoliitika ei tõenda üksnes seda, et Euroopa põllumajandustootjad suudavad vastata Euroopa tarbijate ootustele, vaid see võib sillutada teed ka selleks, et Euroopa põllumajanduslike toiduainete sektor kinnitaks kanda rahvusvahelisel turul. Kui tahetakse saavutada kvaliteedipoliitika eesmärki, siis vajame raamistikku, mis on selge, arusaadav, hea ülesehitusega, tarbijate poolt kergesti tuvastatav ning võimaluse korral kõikehõlmav ja piisav. Minu eesmärk on suuta struktureerida kvaliteedipoliitika sisu ja muuta see juurdepääsetavamaks nii põllumajandustootjatele, kes peavad sellest kasu saama, kui ka tarbijatele, ohverdamata selle tähendust ja kaotamata kogu selle sisu. Kvaliteedipoliitika pakub tarbijatele garantiid, aga see pakub ka põllumajandustootjatele lisandväärtust; selles olen härra Scottàga täielikult nõus. See võib aidata säilitada meie põllumajanduse mitmekesisuse ning teha seda konkurentsivõimeliselt, sest põllumajandusettevõtted, kes saavad müüa oma toodangut, on konkurentsivõimelised. Kui nad suudavad teenida elatist sellega, mida nad toodavad, siis nad on konkurentsivõimelised, ning kui nad suudavad müüa suure lisandväärtusega tooteid, siis nad on veelgi konkurentsivõimelisemad, isegi kui nad on mõnikord mahult väikesed. Seepärast usun, et mõnes piirkonnas võib kvaliteedipoliitika aidata suurendada ka meie põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet. Sel viisil võivad kvaliteedipoliitika ja kohalike turgude arendamine, toidu hankimiseks läbitavate vahemaade vähendamine ning otsesed ja tihedamad kontaktid tarbijate ja tootjate vahel anda häid tulemusi just selleks, et suurendada teatavat tüüpi põllumajanduse konkurentsivõimet, millel praegu on suhteliselt väike turuosa. Euroopa põllumajandustootjad juba pingutavad, et pakkuda ohutuid tooteid, kasutades tehnoloogiat, mis kaitseb keskkonda ja loomade heaolu. Arutelu selle kohta, kuidas muuta see nähtavamaks märgistamissüsteemi abil, on kasulik ja teretulnud ning raport pakub välja teatavad elemendid ja mõtted vastavalt nendele punktidele. Usun, et neid seoseid põllumajandustootjate järgitavate normide ja märgistamise kvaliteedi poliitika vahel tuleks arutada ka siis, kui hakkame arutama ühist põllumajanduspoliitikat pärast 2013. aastat. Igatahes on see minu kavatsus. Usun, et me peame arendama ja edendama oma vahendeid seoses teabepoliitikaga, suhtluses nii Euroopa põllumajandustootjate kui ka Euroopa tarbijatega ja eelkõige rahvusvahelisel tasandil. Olen kindel, et meie kvaliteedisüsteem võib hästi esindada meie põllumajanduslike toiduainete mudelit ja isegi meie ühist põllumajanduspoliitikat. Lõpetuseks tahaksin öelda, et Giancarlo Scottà raport esitati just õigel ajal. Nagu te teate, kavatseb komisjon esitada 2010. aasta lõpuks kvaliteedipoliitika kohta õigusaktide paketi. See raport, mida härra Scottà täna tutvustab ja mida arutatakse, hõlmab mitmeid sellekohaseid küsimusi, mõtteid ja ettepanekuid, ning ma üritan võimalikult palju võtta arvesse neid mõtteid, kui hakkan teile õigusaktide ettepanekuid esitlema. Soovin avaldada tunnustust raportöörile ja parlamendikomisjonide liikmetele, kes on selle raporti kallal tööd teinud, ning mul on väga hea meel kuulda teie seisukohti ja ettepanekuid."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvä jäsen Scottà, hyvät parlamentin jäsenet, katson, että keskeinen tekijä, joka korostaa yhteisön maataloutta ja maataloustuotteita koskevan mallin kansainvälistä merkitystä, on juuri yhteisön laatua ja monipuolisuutta koskeva politiikka. Tästä syystä pidän maatalouselintarvikkeiden alla noudatettavaa laatupolitiikkaa yhtenä toimikauteni painopistealoista heti yhteisen maatalouspolitiikan vuonna 2013 toteutettavan uudistamisen jälkeen. Sen lisäksi, että maataloustuotteiden laatupolitiikka osoittaa, että yhteisön viljelijät vastaavat yhteisön kuluttajien odotuksiin, se myös tasoittaa tietä, jotta yhteisön maataloustuotteiden ala voi vahvistaa asemaansa kansainvälisillä markkinoilla. Mikäli laatupolitiikan halutaan saavuttavan tavoitteensa, tarvitaan kehystä, joka on selkeä, ymmärrettävä, hyvin jäsennelty, kuluttajien helposti tunnistettavissa ja, mikäli mahdollista, kattava ja riittävä. Tavoitteenani on jäsentää laatupolitiikan sisältöä ja tehdä siitä helpommin lähestyttävää sekä viljelijöiden kannalta, joiden on voitava hyötyä siitä, että kuluttajien kannalta, uhraamatta kuitenkaan siihen liittyviä peruskysymyksiä tai tyhjentämättä sitä kaikesta sisällöstä. Laatupolitiikka on tae kuluttajille mutta se tuottaa myös lisäarvoa viljelijöille – tästä olen täysin samaa mieltä jäsen Scottàn kanssa. Sen avulla voidaan ylläpitää maatalouden monipuolisuutta kilpailukykyisellä tavalla, koska ne maatilat, jotka voivat myydä tuotteitaan, ovat kilpailukykyisiä. Jos maatilat saavat elantonsa siitä, mitä ne myyvät, ne ovat kilpailukykyisiä, ja jos ne voivat myydä tuotteita, jotka tuottavat korkeaa lisäarvoa, niiden kilpailukyky lisääntyy, vaikka tilat ovatkin toisinaan pienikokoisia. Katson näin ollen, että laatupolitiikan avulla voidaan myös lisätä maatilojen kilpailukykyä joillakin alueilla. Tällä tavoin laatupolitiikka ja paikallisten markkinoiden kehittäminen, elintarvikkeiden kuljetusmatkojen lyhentäminen sekä kuluttajien ja tuottajien välinen suora ja epäsuora yhteys voivat edistää hyvien tuloksien saavuttamista juuri siinä tarkoituksessa, että parannetaan sellaisten maataloustyyppien kilpailukykyä, joiden markkinaosuus on tällä hetkellä suhteellisen pieni. Yhteisön maanviljelijät toteuttavat jo toimia tuottaakseen turvallisia tuotteita tavalla, jossa otetaan huomioon ympäristönsuojelu ja eläinten hyvinvointi. Keskustelu, jossa tarkastellaan kaiken tämän ilmentämistä merkintäjärjestelmän avulla, on hyödyllinen ja myönteinen asia, ja mietinnössä edistetään joitakin tekijöitä ja ajatuksia tämänsuuntaisesti. Mielestäni olisi syytä tarkastella viljelijöiden ylläpitämien normien ja laatumerkintöjä koskevan politiikan välisiä yhteyksiä myös niissä keskusteluissa, joita käydään vuoden 2013 jälkeen noudatettavasta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Se on joka tapauksessa aikomukseni. Mielestäni on kehitettävä viestintäpolitiikkaan – sekä yhteisön viljelijöihin että kuluttajiin nähden harjoitettavaan viestintään – liittyviä välineitä, ennen kaikkea kansainvälisissä yhteyksissä. Laatujärjestelmämme voi toimia maatalouselintarvikkeita koskevan mallimme ja jopa yhteisen maatalouspolitiikkamme lähettiläänä. Päätän puheenvuoroni toteamalla, että Scottàn mietintö on todella oikea-aikainen. Kuten tiedätte, komissio aikoo esittää laatupolitiikkaa koskevan lainsäädäntöpaketin vuoden 2010 loppuun mennessä. Jäsen Scottàn tänään esittelemä mietintö, josta pian keskustellaan, sisältää tämänsuuntaisia kysymyksiä, ajatuksia ja ehdotuksia, ja pyrin ottamaan ne huomioon mahdollisuuksien mukaan tullessani esittelemään teille lainsäädäntöehdotuksia. Haluan onnitella esittelijää ja parlamentin valiokuntien jäseniä, jotka ovat osallistuneet mietinnön laatimiseen, ja kuuntelen mielihyvin kantojanne ja ehdotuksianne."@fi7
". Tisztelt elnök asszony, Scottà úr, hölgyeim és uraim! Úgy vélem, hogy nemzetközi szinten pontosan a minőség és a sokféleség az, amely az európai mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari modell központi elemét képezi. Ez az, amiért az agrár-élelmiszeripari ágazat minőségpolitikája lesz megbízatásom egyik kiemelt fontosságú területe, amely egyike lesz a közvetlenül a közös mezőgazdasági politika 2013-as reformját követő főbb prioritásoknak. Az agrár-élelmiszerágazati minőségpolitika nemcsak annak bizonyítéka, hogy az európai mezőgazdasági termelők figyelemmel vannak az európai fogyasztók elvárásaira, de egyben a nemzetközi piacra vezető utat is kikövezheti az európai agrárélelmiszer-ágazat számára is. Ahhoz, hogy a minőségügyi politika elérhesse célját, egyértelmű, érthető, jól strukturált, a fogyasztók által könnyen azonosítható, valamint – a lehetőségekhez képes – átfogó és kielégítő szintű keretekre van szükség. Célom az, hogy lehetővé váljon a minőségpolitika tartalmának strukturálása, valamint hogy a minőségpolitika jobban hozzáférhetővé váljon a mezőgazdasági termelők – akiknek a minőségpolitika kedvezményezettjeivé kell válniuk – és a fogyasztók számára, de lényegének feláldozása, illetve tartalmától való megfosztása nélkül. A minőségpolitika garanciát jelent a fogyasztók számára, de ugyanakkor hozzáadott értéket is képvisel a mezőgazdasági termelők számára; ezzel kapcsolatban teljes mértékben egyetértek Scottà úrral. Segíthet mezőgazdaságunk sokféleségének fenntartásában, ráadásul mindezt versenyképes módon teheti, mivel azok a gazdaságok, amelyek el tudják adni termékeiket, versenyképesek. Ha meg tudnak élni abból, amit termelnek, akkor versenyképesek, és ha magas hozzáadott értékkel rendelkező termékeket tudnak eladni, akkor még versenyképesebben, akkor is, ha időnként kisebb méretű gazdaságokról van szó. Ezért azt hiszem, hogy – egyes régiókban – a minőségpolitika ahhoz is hozzásegíthet, hogy versenyképesebbé tegyük gazdaságainkat. Ilyen módon a minőségpolitika és a helyi piacok fejlesztése, az élelmiszer-kilométerek csökkentése, valamint a fogyasztók és a termelők közötti közvetlenebb és szorosabb kapcsolat kialakítása jó eredményeket érhet el pontosan annak biztosítása érdekében, hogy növekedjék az egyes olyan típusú mezőgazdasági termelő tevékenységek versenyképessége, amelyek jelenleg viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkeznek. Az európai mezőgazdasági termelők már most is erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a környezetet és az állatok jólétét tiszteletben tartó technológiai megoldások felhasználásával biztonságosabb termékeket szállíthassanak. Az a vita, amely arról szól, hogy a címkézési rendszer alkalmazásával miként tehetnénk mindezt egyértelműbbé, hasznos és üdvözlendő vita, a jelentés pedig ezek mentén járul hozzá bizonyos elemekkel és bizonyos elképzelésekkel. Azt hiszem, hogy azoknak a vitáknak, amelyeket a 2013 utáni közös mezőgazdasági politikával kapcsolatban fogunk tartani, foglalkozniuk kell a mezőgazdasági termelők által fenntartott színvonal és a címkézési minőségpolitika közötti kapcsolattal is. Mindenesetre nekem ez a szándékom. Azt hiszem, hogy ki kell alakítanunk és ki kell fejlesztenünk a kommunikációs politikával, az európai mezőgazdasági termelőkkel és az európai fogyasztókkal való, de mindenekelőtt a nemzetközi szinten folytatott kommunikációval kapcsolatos eszközeinket. Meggyőződésem, hogy minőségi rendszerünk jó szószólója lehet agrár-élelmiszeripari modellünknek, sőt, közös mezőgazdasági politikánknak is. Végezetül azzal szeretném zárni hozzászólásomat, hogy elmondom: Scottà úr jelentése pont a legjobbkor érkezett. Amint azt Önök is tudják, a Bizottság 2010 végéig minőségpolitikáról szóló jogalkotási csomagot kíván előterjeszteni. A Scottà úr által a mai napon előterjesztett jelentés, amelynek vitájára ezt követően kerül majd sor, bizonyos kérdéseket, ötleteket és javaslatokat fogalmaz meg ugyanezen vonalak mentén, és a lehetőségekhez mérten törekedni fogok arra, hogy figyelembe vegyem ezeket az elképzeléseket, amikor a jogalkotási javaslatokat Önök elé terjesztem. Gratulálok az előadónak és a parlamenti bizottságok azon tagjainak, akik együttműködtek a jelentés elkészítésében, és örömmel fogadom észrevételeiket és javaslataikat."@hu11
"Signora Presidente, onorevole Scottà, a mio avviso, l’elemento che conferisce spessore, a livello internazionale, al modello europeo agricolo e agroalimentare è proprio la politica in materia di qualità e diversità. Per questo motivo, quest’ultima sarà una delle priorità del mio mandato, una delle priorità principali dopo la riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2013. La politica di qualità del settore agroalimentare non solo dimostra che gli agricoltori europei sono attenti alle aspettative dei consumatori, ma potrebbe anche costituire la base per l’affermazione del settore agroalimentare sul mercato internazionale. Se la politica di qualità intende davvero raggiungere il proprio obiettivo, serve un quadro chiaro, comprensibile, ben strutturato, facilmente identificabile dai consumatori e, per quanto possibile, esaustivo e di ampia portata. Il mio obiettivo è riuscire a organizzare il contenuto della politica di qualità e renderlo più accessibile sia agli agricoltori – che devono esserne i primi beneficiari – sia ai consumatori, senza sacrificarne la sostanza o il significato. La politica di qualità è una garanzia per i consumatori e un valore aggiunto per gli agricoltori: su questo punto mi trovo in totale accordo con l’onorevole Scottà. Può contribuire al mantenimento della diversità nel settore agricolo e può farlo in modo competitivo, poiché le aziende agricole che vendono i propri prodotti sono competitive. Se queste aziende riescono a mantenersi con quello che producono significa che sono competitive, e se riescono addirittura a vendere prodotti con un notevole valore aggiunto, lo sono ancora di più, a dispetto, a volte, delle loro piccole dimensioni. Credo dunque che, in alcune regioni, la politica di qualità possa anche contribuire ad accrescere la competitività delle nostre aziende agricole. In questo modo, la politica di qualità e lo sviluppo dei mercati locali, la riduzione dei cosiddetti chilometri alimentari e un contatto diretto e più ravvicinato tra produttori e consumatori potrebbero dare buoni risultati proprio in termini di aumento della competitività di alcune colture che attualmente rappresentano una fetta relativamente ristretta del mercato. Gli agricoltori europei si stanno già adoperando per garantire prodotti sicuri, adottando tecniche rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali. Accolgo con favore e ritengo estremamente utile la discussione sull’utilizzo del sistema di etichettatura per promuovere ulteriormente la suddetta linea di intervento e credo che la relazione offra spunti e idee positive in questo senso. A mio avviso, la questione del rapporto che sussiste fra gli standard a cui devono attenersi gli agricoltori e la politica di qualità in materia di etichettatura andrebbe affrontata anche nelle discussioni future sulla politica agricola comune dopo il 2013. Questo sarà, in ogni caso, il mio obiettivo. Dobbiamo sviluppare e migliorare gli strumenti a nostra disposizione in materia di politica di comunicazione, non solo per quanto riguarda gli agricoltori e i consumatori europei, ma soprattutto a livello internazionale. Credo che questo sistema di qualità sia in grado di rappresentare egregiamente il nostro modello agroalimentare e la nostra politica agricola comune. Detto questo, vorrei concludere sottolineando che la relazione Scottà giunge al momento opportuno. Come ben sapete, la Commissione intende presentare un pacchetto legislativo in materia di politica di qualità entro la fine del 2010. La relazione Scottà, oggetto della discussione odierna, contiene proposte, idee e interrogativi in questa direzione; farò il possibile per tenere in debita considerazione tutti questi spunti al momento di presentarvi le relative proposte di legge in materia. Vorrei congratularmi con il relatore e con i membri delle commissioni parlamentari che hanno collaborato alla stesura di questa relazione. Sarà un piacere ascoltare le vostre proposte e osservazioni."@it12
"Ponia pirmininke, pone G. Scottà, ponios ir ponai, manau, kad pagrindinis veiksnys, kuris padidina Europos žemės ūkio ir žemės ūkio produktų gamybos modelio svarbą tarptautiniu lygiu, yra būtent kokybės ir įvairovės politika. Todėl kokybės politika žemės ūkio produktų sektoriuje bus vienas iš mano įgaliojimų prioritetų ir vienas pagrindinių mano prioritetų iš karto po bendrosios žemės ūkio politikos po 2013 m. reformos. Žemės ūkio produktų kokybės politika ne tik įrodo, kad Europos ūkininkai reaguoja į Europos vartotojų lūkesčius, bet ir gali paruošti dirvą Europos žemės ūkio produktų sektoriui, kad jis galėtų įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje. Kad pasiektume kokybės politikos tikslus, mums reikia sistemos, kuri būtų aiški, suprantama, tinkamai struktūrizuota, lengvai atpažįstama vartotojų ir kiek galima visapusiška bei pakankama. Mano tikslas – sugebėti struktūrizuoti kokybės sistemos turinį ir ją padaryti prieinamesnę ūkininkams, kurie turi būti jos teikiamos naudos gavėjai, ir vartotojams, tačiau neaukojant jos esmės arba nepašalinant iš jos viso turinio. Kokybės politika ne tik yra suteikiama garantija vartotojams, bet ir teikiama papildoma nauda ūkininkams; šiuo klausimu visiškai sutinku su G. Scottà. Ja galima padėti išsaugoti mūsų žemės ūkio įvairovę, ir tai galima padaryti konkurencingai, nes ūkiai, kurie gali parduoti savo produkciją, yra konkurencingi. Jeigu gali išgyventi iš to, ką pagamina, jie yra konkurencingi, o jeigu jie gali parduoti didelės pridėtinės vertės produktus, jie yra net konkurencingesni, nors kartais maži. Todėl manau, kad kai kuriuose regionuose kokybės politika taip pat gali padėti padidinti mūsų ūkių konkurencingumą. Šitaip kokybės politika ir vietos rinkų plėtojimu, maisto vežimo atstumo mažinimu ir tiesioginiais bei glaudesniais vartotojų ir gamintojų ryšiais galima pasiekti gerų rezultatų, būtent siekiant padidinti tam tikrų tipų ūkių, kurių produktai šiuo metu turi palyginti mažą rinkos dalį, konkurencingumą. Europos ūkininkai jau deda pastangas tiekti saugius produktus ir dėl to naudojasi metodais, kuriuos taikant atsižvelgiama į aplinką ir gyvūnų gerovę. Diskusija klausimu, kaip tai labiau išryškinti ženklinimo sistema, yra naudinga ir teigiamai vertinama, o pranešime papildoma tam tikromis nuostatomis ir tam tikromis idėjomis pagal šiuos principus. Manau, kad diskusijose, kurias planuojame surengti bendrosios žemės ūkio politikos po 2013 m. klausimu, taip pat turėtų būti svarstomos ūkininkų palaikomų standartų ir kokybės ženklinimo politikos sąsajos. Bet kuriuo atveju tokie yra mano ketinimai. Manau, kad mums reikia kurti ir plėtoti savo priemones, susijusias su komunikacijos politika – komunikacijos tiek su Europos ūkininkais, tiek su Europos vartotojais, ir visų pirma – tarptautiniu lygiu. Mano įsitikinimu, savo kokybės sistema galime puikiai pristatyti savo žemės ūkio produktų gamybos modelį ir net savo bendrąją žemės ūkio politiką. Visa tai pasakęs, norėčiau užbaigti tuo, kad G. Scottà pranešimas pasirodo kaip tik tinkamu metu. Kaip žinote, Komisija ketina iki 2010 m. pabaigos pristatyti teisės aktų paketą dėl kokybės politikos. Pranešime, kurį šiandien pristato G. Scottà ir kuris bus svarstomas, yra tam tikri klausimai, idėjos ir pasiūlymai, atitinkantys šiuos principus, todėl atvykdamas jums pristatyti teisės aktų pasiūlymų turėčiau stengtis kiek įmanoma labiau atsižvelgti į šias idėjas. Noriu pasveikinti pranešėją ir Parlamento komitetų narius, kurie rengė šį pranešimą, taip pat man bus malonu išgirsti jūsų nuomones ir pasiūlymus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kungs, dāmas un kungi! Es uzskatu, ka galvenais elements, kas veido Eiropas lauksaimniecības un lauksaimnieciskās pārtikas modeļa tēlu starptautiskā līmenī ir tieši tās kvalitātes politika un daudzveidība. Tieši tāpēc kvalitātes politika lauksaimniecības pārtikas nozarē būs viena no mana mandāta prioritātēm, viena no manām galvenajām prioritātēm tūlīt aiz kopējās lauksaimniecības politikas reformas pēc 2013. gada. Lauksaimniecības pārtikas kvalitātes politika ir pierādījums ne tikai tam, ka Eiropas lauksaimnieki reaģē uz Eiropas patērētāju vēlmēm, bet arī, ka tā var palīdzēt Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozarei apliecināt sevi starptautiskajā tirgū. Lai kvalitātes politika sasniegtu savu mērķi, mums ir vajadzīga skaidra, saprotama, labi strukturēta, patērētājiem labi atpazīstama un, cik vien iespējams, vispusīga un pietiekama pamatnostādne. Mans mērķis ir panākt strukturētu kvalitātes politikas saturu un padarīt to pieejamāku gan lauksaimniekiem, kuriem jābūt tās labuma guvējiem, gan patērētājiem, neupurējot tās būtību un nepazaudējot neko no tās satura. Kvalitātes politika sola garantiju patērētājiem, bet tā sola arī pievienotu vērtību lauksaimniekiem; šajā jautājumā es esmu pilnīgi vienisprātis ar kungu. Tā var palīdzēt saglabāt mūsu lauksaimniecības daudzveidību un var to izdarīt konkurētspējīgā veidā, jo saimniecības, kas var pārdot savus ražojumus, ir konkurētspējīgas. Ja tās var nopelnīt iztiku ar to, ko tās ražo, tās ir konkurētspējīgas, un, ja tās var pārdot produktus ar augstu pievienoto vērtību, to konkurētspēja ir vēl lielāka, kaut arī dažreiz šīs saimniecības ir mazas izmēra ziņā. Tāpēc es uzskatu, ka dažos reģionos kvalitātes politika var arī palīdzēt palielināt mūsu lauku saimniecību konkurētspēju. Tādējādi kvalitātes politika un vietējo tirgu attīstība, pārtikas attālumu samazināšana un tiešs un ciešāks kontakts starp patērētājiem un ražotājiem var panākt labus rezultātus, tieši lai palielinātu noteiktu lauksaimniecības veidu konkurētspēju, kuriem pašlaik ir samērā niecīga tirgus daļa. Eiropas lauksaimnieki jau cenšas piegādāt drošus ražojumus, izmantojot videi un dzīvniekiem labvēlīgas metodes. Debates, kā padarīt to redzamāku, izmantojot marķēšanas sistēmu, ir noderīgas un vērtējamas atzinīgi, un ziņojumā sniegti zināmi elementi un zināmas idejas, kas ir ieguldījums šajā virzienā. Es uzskatu, ka šai sasaistei starp lauksaimnieku ievērotajiem standartiem un marķēšanas kvalitātes politiku arī ir jākļūst par tematu debatēs, kuras mēs gatavojamies organizēt par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Katrā gadījumā tāds ir mans nodoms. Es uzskatu, ka mums jāattīsta un jāpilnveido savi instrumenti attiecībā uz komunikācijas politiku, komunikāciju gan ar Eiropas lauksaimniekiem, gan Eiropas patērētājiem un galvenokārt starptautiskā līmenī. Es esmu pārliecināts, ka mūsu kvalitātes sistēma var būt labs vēstnieks mūsu lauksaimniecības pārtikas modelim un pat mūsu kopējai lauksaimniecības politikai. Ņemot to visu vērā, es vēlos noslēgumā teikt, ka kunga ziņojums ir tieši īstajā laikā. Kā jūs zināt, Komisijai ir nodoms līdz 2010. gada beigām iesniegt normatīvu dokumentu kopumu par kvalitātes politiku. Ziņojums, ko šodien sniedz kungs un par ko notiks debates, ietver dažus jautājumus, idejas un priekšlikumus šajā virzienā, un es centīšos, cik vien iespējams, ņemt vērā šīs idejas, kad iepazīstināšu jūs ar normatīvo aktu priekšlikumiem. Es vēlos apsveikt referentu un parlamentārās komitejas locekļus, kas ir strādājuši pie šā ziņojuma, un es labprāt uzklausīšu jūsu uzskatus un priekšlikumus."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur Scotta, Mesdames et Messieurs, je considère que l'élément central qui donne de la personnalité au modèle agricole et agroalimentaire européen au niveau mondial c'est justement sa politique de qualité et de diversité. Et c'est pour cette raison que la politique de qualité dans le secteur agroalimentaire sera l'une des priorités de mon mandat, une des principales priorités tout de suite après la réforme de la PAC pour l'après 2013. La politique de qualité agroalimentaire est non seulement la preuve que les agriculteurs européens sont réceptifs aux attentes des consommateurs européens, mais elle peut être également le fer de lance de la présence du secteur agroalimentaire européen sur le marché international. Pour que la politique de qualité puisse atteindre son objectif, nous avons besoin d'un cadre qui soit clair, lisible, bien structuré, bien identifié par les consommateurs, et autant que possible, complet et suffisant. Mon objectif est de pouvoir structurer le contenu de la politique de qualité et de la rendre plus accessible tant pour les agriculteurs, qui doivent être les bénéficiaires, que pour les consommateurs, sans pour autant perdre de la substance et vider de son contenu cette politique de qualité. La politique de qualité signifie l'assurance pour les consommateurs, mais elle signifie aussi une valeur ajoutée pour les agriculteurs, je suis tout à fait d'accord avec M. Scotta là-dessus. Elle peut contribuer à maintenir la diversité de nos agricultures, et le faire d'une manière compétitive, parce qu'une exploitation agricole qui arrive à vendre ses produits est compétitive. Si elle arrive à vivre de ce qu'elle produit, elle est compétitive. Et si elle arrive à vendre des produits à haute valeur ajoutée, elle est d'autant plus compétitive, même si, quelquefois, il s'agit d'exploitations de petite taille. Je pense donc que la politique de qualité, dans certaines régions, peut être aussi un élément d'augmentation de la compétitivité de nos exploitations agricoles. Dans ce sens, la politique de qualité et le développement des marchés locaux, des circuits courts, un contact direct et rapproché entre les consommateurs et les producteurs peuvent donner de bons résultats pour augmenter, justement, la compétitivité de certains types d'agriculture qui sont actuellement assez peu présents sur le marché. Les agriculteurs européens font déjà des efforts pour fournir des produits sûrs, issus des techniques respectant l'environnement et le bien-être animal. Le débat sur la façon de mieux mettre cela en évidence par le système d'étiquetage est utile et bienvenu, et le rapport apporte certains éléments et certaines idées dans ce sens. Je pense que ces liens entre les normes respectées par les agriculteurs et la politique de qualité de l'étiquetage devraient aussi faire l'objet de débats que nous allons porter en ce qui concerne la politique agricole commune pour l'après 2013. C'est en tout cas mon intention. J'estime que nous devons développer et faire évoluer nos instruments concernant la politique de communication, à la fois auprès des agriculteurs et des consommateurs européens, et surtout au niveau international. Notre système de qualité peut être, je pense, un bon ambassadeur de notre modèle agroalimentaire, et même de notre politique agricole commune. Tout ceci étant dit, je voudrais conclure par le fait que le rapport de M. Scotta vient à un moment propice. Comme vous le savez, la Commission a l'intention de présenter un paquet législatif sur la politique de qualité d'ici la fin 2010. Le rapport que M. Scotta présente aujourd'hui et dont on va débattre fait état de certaines questions, d'idées, de propositions dans ce sens, et je vais m'efforcer de prendre en compte, autant que possible, ces idées lorsque je viendrai devant vous avec les propositions législatives. Je souhaite féliciter le rapporteur et les membres des commissions du Parlement qui ont travaillé sur ce rapport et je serai très heureux d'écouter vos avis et vos propositions."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Scottà, dames en heren, het voornaamste aspect dat het Europese landbouw- en agrolevensmiddelenmodel wereldwijd karakter verleent, is mijns inziens juist het kwaliteits- en diversiteitsbeleid ervan. Daarom zal kwaliteitsbeleid in de agrolevensmiddelenindustrie een van de prioriteiten van mijn mandaat zijn; een van mijn belangrijkste prioriteiten, onmiddellijk na de hervorming van het GLB voor de periode na 2013. Kwaliteitsbeleid voor agrolevensmiddelen bewijst niet alleen dat de Europese landbouwers gevoelig zijn voor de verwachtingen van de Europese consumenten, maar het kan ook de weg vrijmaken voor de Europese agrolevensmiddelenindustrie om zich op de internationale markt te doen gelden. Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsbeleid zijn doelstelling kan verwezenlijken, hebben wij behoefte aan een kader dat duidelijk, begrijpelijk, goed gestructureerd en herkenbaar voor consumenten is, en dat voor zover mogelijk compleet en toereikend is. Mijn doel is in staat te zijn om de inhoud van het kwaliteitsbeleid te structureren en toegankelijker te maken voor zowel de landbouwers, die er de begunstigden van moeten zijn, als de consumenten, zonder dat daarbij de kern en de inhoud van dit kwaliteitsbeleid worden aangetast. Het kwaliteitsbeleid betekent een waarborg voor de consumenten, maar het betekent ook een toegevoegde waarde voor de landbouwers. Daarover ben ik het volledig met de heer Scottà eens. Het kan een bijdrage leveren aan het behoud van de diversiteit van onze landbouw, en wel op een concurrerende manier, omdat landbouwbedrijven die erin slagen hun producten te verkopen, concurrerend zijn. Als ze kunnen bestaan van wat ze produceren, zijn ze concurrerend. En als ze erin slagen producten met een hoge toegevoegde waarde te verkopen, zijn ze des te concurrerender, ook al gaat het soms om kleine bedrijven. Ik denk daarom dat het kwaliteitsbeleid in sommige regio's ook kan meehelpen om onze landbouwbedrijven concurrerender te maken. Op die manier kunnen het kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van lokale markten, korte trajecten, en een rechtstreeks en nauwer contact tussen consumenten en producenten goede resultaten opleveren, juist om het concurrentievermogen te verbeteren van bepaalde types landbouw die op dit moment een relatief klein marktaandeel hebben. Europese landbouwers spannen zich nu al in om veilige producten te leveren, waarbij technieken worden gebruikt die rekening houden met het milieu en het dierenwelzijn. De discussie over de manier om dit beter tot uitdrukking te brengen door middel van het etiketteringssysteem is nuttig en welkom, en het verslag levert bepaalde elementen en ideeën in die richting. Ik denk dat dit verband tussen de voorschriften die door de landbouwers worden nageleefd en het kwaliteitsbeleid inzake etikettering ook onderwerp zou moeten zijn van de debatten die wij gaan voeren over het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2013. Dat is in ieder geval mijn bedoeling. Ik vind dat wij onze instrumenten met betrekking tot het communicatiebeleid moeten ontwikkelen en uitbouwen, communicatie zowel met Europese landbouwers als met Europese consumenten, en bovenal op internationaal niveau. Ik ben ervan overtuigd dat ons kwaliteitssysteem een goede ambassadeur kan zijn voor ons agrolevensmiddelenmodel, en zelfs voor ons gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit gezegd hebbende, zou ik willen afsluiten met de opmerking dat het verslag van de heer Scottà precies op het goede moment komt. Zoals u weet is de Commissie van plan om vóór eind 2010 een wetgevingspakket voor het kwaliteitsbeleid te presenteren. In het verslag dat de heer Scottà vandaag presenteert en waarover wij gaan debatteren, worden bepaalde vragen, ideeën en voorstellen in die richting vermeld, en ik zal mijn best doen zoveel mogelijk rekening te houden met deze ideeën als ik de wetgevingsvoorstellen aan u kom voorleggen. Ik wil de rapporteur en de leden van de parlementaire commissies die aan dit verslag hebben gewerkt gelukwensen, en ik wil heel graag luisteren naar uw meningen en uw voorstellen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie pośle Scottà, panie i panowie! Uważam, że to właśnie polityka jakości i różnorodności jest kluczowym elementem zapewniającym europejskiemu modelowi rolnemu i rolno-spożywczemu renomę na szczeblu międzynarodowym. Właśnie dlatego polityka jakości w sektorze rolno-spożywczym będzie jednym z priorytetów mojej kadencji, jednym z moich najważniejszych priorytetów tuż po reformie wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Polityka jakości rolno-spożywczej to nie tylko dowód na to, że europejscy rolnicy reagują na oczekiwania europejskich konsumentów, ale również szansa na przetarcie europejskiemu sektorowi rolno-spożywczemu szlaku do zaznaczenia swojej pozycji na rynku międzynarodowym. Jeżeli cele polityki jakości mają zostać zrealizowane, to potrzebujemy ram, które byłyby wyraźne, zrozumiałe, dobrze uporządkowane, łatwe do zidentyfikowania przez konsumentów oraz – w możliwie jak największym stopniu – kompleksowe i wystarczające. Dążę do tego, aby móc uporządkować treść polityki jakości i zwiększyć jej dostępność zarówno dla rolników, którzy powinni być jej beneficjentami, jak i konsumentów, ale bez narażania jej zawartości czy pozbawiania jej całej treści. Polityka jakości stanowi gwarancję dla konsumentów, ale również wartość dodaną dla rolników; w pełni zgadzam się w tej sprawie z panem posłem Scottą. Może pomóc utrzymać różnorodność naszego rolnictwa, i to w sposób konkurencyjny, ponieważ rolnicy będący w stanie sprzedać swoje produkty są konkurencyjni. Jeżeli są w stanie utrzymać się ze swojej produkcji, to są konkurencyjni, a jeżeli są w stanie sprzedawać produkty o wysokiej wartości dodanej, to są jeszcze bardziej konkurencyjni, nawet jeżeli jednocześnie działają na niewielką skalę. Dlatego uważam, że w niektórych regionach polityka jakości może nawet pomóc zwiększyć konkurencyjność naszych gospodarstw rolnych. W ten sposób polityka jakości i rozwój rynków lokalnych, zmniejszenie dystansu w transporcie żywności oraz bezpośrednie i bliskie kontakty między konsumentami i producentami mogą przynieść dobre skutki właśnie służąc zwiększeniu konkurencyjności niektórych form gospodarki rolnej, których udział w rynku jest obecnie niewielki. Europejscy rolnicy już teraz podejmują wysiłki na rzecz dostarczania bezpiecznych produktów, wykorzystując techniki przyjazne dla środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt. Debata dotycząca zwiększenia widoczności tego procesu za pomocą systemu etykietowania jest korzystna i przyjmuję ją z zadowoleniem, a sprawozdanie wzbogaca ją o niektóre elementy i koncepcje zgodne z tym podejściem. Uważam, że te powiązania między normami przestrzeganymi przez rolników a polityką jakości etykietowania powinny również stać się przedmiotem planowanych debat dotyczących wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Taki jest przynajmniej mój zamiar. Uważam, że powinniśmy opracować i rozwijać nasze instrumenty w zakresie polityki komunikacji, komunikacji tak z rolnikami europejskimi, jak i z europejskimi konsumentami, a przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym. Wierzę, że nasz system jakości może być dobrym ambasadorem naszego modelu rolno-spożywczego, a nawet naszej wspólnej polityki rolnej. To powiedziawszy na zakończenie chciałbym zauważyć, że sprawozdanie pana posła Scotty pojawia się w najodpowiedniejszym momencie. Jak państwo wiedzą, Komisja ma zamiar do końca 2010 roku przedłożyć pakiet legislacyjny w sprawie polityki jakości. W sprawozdaniu prezentowanym dzisiaj przez pana posła Scottę i będącym przedmiotem debaty znalazły się pewne kwestie, koncepcje i propozycje zgodne z tym podejściem, a ja będę się starał jak najlepiej uwzględnić te pomysły, kiedy zjawię się tu, aby państwu przedstawić propozycje legislacyjne. Chciałbym pogratulować sprawozdawcy i posłom komisji parlamentarnych, którzy pracowali nad tym sprawozdaniem, i z ogromną radością wysłucham państwa opinii i propozycji."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Deputado Scottà, Senhoras e Senhores Deputados, creio que o elemento central que dá estatura ao modelo agrícola e agro-alimentar europeu a nível internacional é precisamente a sua política de qualidade e de diversidade. Por isso, a política de qualidade no sector agro-alimentar será uma das prioridades do meu mandato, uma das principais prioridades logo a seguir à reforma da PAC pós-2013. A política de qualidade agro-alimentar não só é a prova de que os agricultores europeus são receptivos às expectativas dos consumidores europeus, como também pode abrir o caminho à presença do sector agro-alimentar europeu no mercado internacional. Para que a política de qualidade possa alcançar o seu objectivo, precisamos de um quadro claro, legível, bem estruturado, facilmente identificável pelos consumidores e, tanto quanto possível, completo e satisfatório. O meu objectivo é poder estruturar o conteúdo da política de qualidade e torná-la mais acessível tanto para os agricultores, que devem ser os beneficiários, como para os consumidores, sem no entanto sacrificar a sua substância ou esvaziá-la de conteúdo. A política de qualidade representa uma garantia para os consumidores, porém representa também um valor acrescentado para os agricultores. Nesse aspecto, estou absolutamente de acordo com o senhor deputado Scottà. Pode contribuir para manter a diversidade da nossa agricultura, e fazê-lo de uma maneira competitiva, pois as explorações agrícolas que conseguem vender os seus produtos são competitivas. Se conseguem viver do que produzem, é porque são competitivas, e se conseguem vender produtos de elevado valor acrescentado, são ainda mais competitivas, mesmo que por vezes se possa tratar de explorações de pequena dimensão. Assim sendo, estou em crer que a política de qualidade, nalgumas regiões, pode também contribuir para tornar as nossas explorações agrícolas mais competitivas. Neste sentido, a política de qualidade e o desenvolvimento dos mercados locais, os circuitos curtos, um contacto directo e mais estreito entre os consumidores e os produtores podem dar bons resultados no que toca, precisamente, a uma maior competitividade de certos tipos de agricultura que têm uma presença de certa forma diminuta no mercado. Os agricultores europeus já fazem esforços para fornecer produtos seguros, recorrendo a técnicas que respeitam o ambiente e o bem-estar animal. O debate sobre a metodologia a aplicar para tornar isto mais evidente através do sistema de rotulagem não só é útil como bem-vindo, e aliás o relator contribui com certos elementos e ideias nesse sentido. Creio que essa relação entre as normas respeitadas pelos agricultores e a política de qualidade em termos de abordagem à rotulagem deverão também ser objecto de debates que iremos realizar sobre a política agrícola comum pós-2013. Pelo menos, essa é a minha intenção. Considero que precisamos de desenvolver e fazer evoluir os nossos instrumentos no que respeita à política de comunicação, tanto junto dos agricultores como dos consumidores europeus, e, sobretudo, a nível internacional. Estou convicto de que o nosso sistema de qualidade pode ser um bom embaixador do nosso modelo agro-alimentar e, inclusive, da nossa política agrícola comum. Posto isto, gostaria de concluir referindo que o relatório do senhor deputado Scottà vem precisamente na altura certa. Como sabem, a Comissão tenciona apresentar um pacote legislativo sobre a política de qualidade até finais de 2010. O relatório que o senhor deputado Scottà apresenta hoje e que vamos debater inclui certas questões, ideias e propostas nesse sentido, pelo que farei todo o possível para as ter em conta quando vos apresentar as propostas legislativas. Gostaria de felicitar o relator e os deputados das comissões parlamentares que trabalharam neste relatório, e será para mim um prazer ouvir as vossas opiniões e propostas."@pt17
"Dnă preşedintă, dle Scottà, doamnelor şi domnilor, consider că elementul principal care caracterizează modelul agricol şi agroalimentar european la nivel internaţional este chiar politica referitoare la calitate şi diversitate. Din acest motiv, politica privind calitatea în sectorul agroalimentar va deveni una dintre priorităţile mandatului meu, una dintre cele mai importante priorităţi ale mele, imediat după reforma politicii agricole comune post-2013. Politica privind calitatea produselor agroalimentare nu reprezintă doar dovada că agricultorii europeni sunt sensibili la aşteptările consumatorilor europeni, ci poate deschide, de asemenea, calea afirmării sectorului agroalimentar pe piaţa internaţională. Dacă este ca politica privind calitatea să îşi atingă obiectivul, avem nevoie de un cadru clar, inteligibil, bine structurat, uşor de identificat de către consumatori şi, pe cât posibil, cuprinzător şi suficient. Scopul meu este să pot structura conţinutul politicii privind calitatea şi să o fac mai accesibilă atât agricultorilor, care trebuie să fie beneficiarii acesteia, cât şi consumatorilor, fără a-i sacrifica substanţa sau a-i goli tot conţinutul. Politica privind calitatea reprezintă o garanţie pentru consumatori, însă şi valoare adăugată pentru agricultori; În această privinţă sunt absolut de acord cu dl Scottà. Aceasta poate contribui la menţinerea diversităţii agriculturii noastre şi poate face acest lucru într-un mod competitiv, întrucât exploataţiile agricole care îşi pot vinde produsele sunt competitive. Dacă îşi pot câştiga traiul din ceea ce produc, acestea sunt competitive, iar dacă pot vinde produse cu valoare adăugată mare, sunt şi mai competitive, chiar dacă uneori au dimensiuni reduse. Consider, prin urmare, că în unele regiuni politica privind calitatea poate ajuta fermele noastre să fie mai competitive, de asemenea. În acest mod, politica privind calitatea şi dezvoltarea pieţelor locale, reducerea distanţei de la producător până la consumator şi contactul direct şi mai strâns între consumatori şi producători pot duce la rezultate bune, mai ales în sensul sporirii competitivităţii anumitor tipuri de agricultură care în prezent au o cotă de piaţă foarte scăzută. Agricultorii europeni depun deja eforturi pentru a furniza produse sigure, folosind tehnici care respectă mediul şi bunăstarea animalelor. Dezbaterea referitoare la evidenţierea acestora prin intermediul sistemului de etichetare este utilă şi binevenită, iar raportul contribuie cu anumite elemente şi idei în această direcţie. Consider că aceste legături între standardele menţinute de agricultori şi politica privind etichetarea calităţii ar trebui să fie şi tema dezbaterilor pe care le vom desfăşura pe marginea politicii agricole comune post-2013. Aceasta este intenţia mea, în orice caz. Consider că trebuie să ne dezvoltăm şi să înregistrăm progrese în privinţa instrumentelor noastre legate de politica privind comunicarea, comunicare atât cu agricultorii europeni, cât şi cu consumatorii europeni şi, mai presus de toate, la nivel internaţional. Cred că sistemul nostru privind calitatea poate fi un bun ambasador pentru modelul nostru agroalimentar şi chiar pentru politica noastră agricolă comună. Acestea fiind spuse, aş dori să închei cu faptul că raportul dlui Scottà vine în momentul oportun. După cum ştiţi, Comisia intenţionează să prezinte un pachet legislativ referitor la politica privind calitatea până la sfârşitul lui 2010. Raportul pe care dl Scottà îl prezintă astăzi şi care va fi dezbătut include anumite întrebări, idei şi propuneri în această direcţie şi mă voi strădui pe cât posibil să ţin cont de acestea când voi veni să vă prezint propunerile legislative. Vreau să îl felicit pe raportor şi pe membrii comisiilor parlamentare care au lucrat la acest raport şi voi fi foarte bucuros să aud opiniile şi propunerile dvs."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, pán Scottà, dámy a páni, domnievam sa, že kľúčovým prvkom, ktorý vytvára prestíž európskeho poľnohospodárstva a agropotravinárskeho modelu na medzinárodnej úrovni, je práve politika kvality a rozmanitosti. Preto bude politika kvality v agropotravinárskom odvetví jednou z priorít môjho mandátu, jednou z mojich hlavných priorít hneď po spoločnej poľnohospodárskej politike v období po reforme v roku 2013. Politika kvality v agropotravinárstve nie je len dôkazom, že európski poľnohospodári reagujú na očakávania európskych spotrebiteľov, ale môže aj pomôcť európskemu agropotravinárskemu odvetviu presadiť sa na medzinárodnom trhu. Ak má politika kvality dosiahnuť svoj cieľ, potrebujeme rámec, ktorý je jasný, zrozumiteľný, dobre štruktúrovaný, ľahko identifikovateľný pre spotrebiteľov a čo najkomplexnejší a najprimeranejší. Mojím cieľom je vytvoriť štruktúru obsahu politiky kvality a viac ju sprístupniť poľnohospodárom, ktorí musia byť jej prijímateľmi, a spotrebiteľom, ale bez toho, aby sme obetovali jej podstatu či ju zbavili celého obsahu. Politika kvality predstavuje záruku pre spotrebiteľov, ale aj pridanú hodnotu pre poľnohospodárov – v tomto s pánom Scottom úplne súhlasím. Môže pomôcť zachovať rozmanitosť nášho poľnohospodárstva, a to konkurencieschopným spôsobom, pretože poľnohospodárske podniky, ktoré dokážu predať svoju produkciu, sú konkurencieschopné. Ak sa dokážu uživiť tým, čo vyrábajú, sú konkurencieschopné a ak dokážu predať výrobky s vysokou pridanou hodnotou, sú ešte konkurencieschopnejšie, hoci sú niekedy malé. Domnievam sa preto, že v niektorých regiónoch môže politika kvality pomôcť aj vyššej konkurencieschopnosti našich poľnohospodárskych podnikov. Takýmto spôsobom môžu politika kvality a rozvoj miestnych trhov, zníženie vzdialenosti od výrobcu k spotrebiteľovi dovážaných potravín a priamy a užší kontakt medzi spotrebiteľmi a výrobcami dosiahnuť dobré výsledky práve z hľadiska zvýšenia konkurencieschopnosti niektorých typov poľnohospodárstva, ktoré majú v súčasnosti pomerne malý podiel na trhu. Európski poľnohospodári sa už teraz snažia dodávať bezpečné výrobky s použitím technológií šetrných k životnému prostrediu a k životným podmienkam zvierat. Diskusia o tom, ako zrozumiteľnejšie prezentovať túto skutočnosť prostredníctvom systému označovania, je užitočná a vítaná a táto správa do nej prispieva niektorými prvkami a myšlienkami. Domnievam sa, že toto spojenie medzi normami, ktoré dodržiavajú poľnohospodári, a politikou označovania kvalitných výrobkov by malo byť aj témou našich diskusií, ktoré sa budú týkať spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. V každom prípade je to mojím zámerom. Domnievam sa, že musíme vytvoriť a rozvinúť nástroje týkajúce sa komunikačnej politiky, komunikácie s európskymi poľnohospodármi a s európskymi spotrebiteľmi a predovšetkým komunikácie na medzinárodnej úrovni. Verím, že náš systém kvality môže byť dobrou reklamou nášho agropotravinárskeho modelu a dokonca aj našej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na záver by som preto chcel povedať, že správa pána Scottu prichádza v tom správnom čase. Ako viete, Komisia plánuje do konca roka 2010 predstaviť legislatívny balík týkajúci sa politiky kvality. Správa, ktorú dnes predložil pán Scottà a ktorej sa týka táto rozprava, obsahuje určité otázky, myšlienky a návrhy, ktoré s tým súvisia a ktoré sa čo najviac budem snažiť vziať do úvahy, keď vám budem predkladať legislatívne návrhy. Rád by som zablahoželal pánovi spravodajcovi a členom parlamentných výborov, ktorí pracovali na tejto správe, a veľmi rád si vypočujem vaše názory a návrhy."@sk19
"Gospa predsednica, gospod Scottà, gospe in gospodje, ključni element, ki oblikuje evropski kmetijski in kmetijsko-živilski model na mednarodni ravni, je po mojem mnenju ravno njegova politika kakovosti in raznolikosti. Zato bo politika kakovosti v kmetijsko-živilskem sektorju ena izmed prednostnih nalog mojega mandata, ena izmed mojih glavnih prednostnih nalog, takoj za reformo skupne kmetijske politike po obdobju 2013. Politika kmetijsko-živilske kakovosti ni le dokaz, da se evropski kmeti odzivajo na pričakovanja evropskih potrošnikov, ampak lahko pripomore tudi k temu, da se bo evropski kmetijsko-živilski sektor umestil na mednarodni trg. Če naj politika kakovosti izpolni cilje, potrebujemo okvir, ki bo jasen, celovit, dobro oblikovan, enostavno prepoznaven s strani potrošnikov in kolikor je mogoče celovit in zadosten. Nameravam oblikovati vsebino politike kakovosti in zagotoviti, da bi bila dostopnejša tako kmetom, ki morajo imeti od nje koristi, kot tudi potrošnikom, ne da bi pri tem žrtvovali njeno vsebino ali da bi ji odvzeli celotno vsebino. Politika kakovosti potrošnikom predstavlja garancijo, prav tako pa kmetom predstavlja dodatno vrednost; glede tega se popolnoma strinjam z gospodom Scotto. Lahko pripomore k ohranjanju raznolikosti našega kmetijstva in sicer na konkurenčen način, saj so kmetije, ki lahko prodajajo svoje izdelke, konkurenčne. Če lahko živijo od tega, kar proizvajajo, so konkurenčne in če lahko prodajajo izdelke z visoko dodano vrednost, so še konkurenčnejša, čeprav gre občasno za male kmetije. Zato verjamem, da lahko politika kakovosti v nekaterih pokrajinah pomaga k večji konkurenčnosti kmetij. Na ta način lahko politika kakovosti, razvoj lokalnih trgov, zmanjšanje razdalj pri prevozu hrane ter neposreden in tesnejši stik med potrošniki in proizvajalci, zagotovijo dobre rezultate ravno z namenom povečanja konkurenčnosti nekaterih oblik kmetovanja, ki imajo trenutno relativno majhen tržni delež. Evropski kmeti se že trudijo, da bi dobavljali varne proizvode, s tem ko uporabljajo tehnike, ki upoštevajo okolje in dobro počutje živali. Razprava o tem, kako bi to lahko postalo očitnejše s pomočjo sistema označevanja, je uporabna in dobrodošla, poročilo pa k temu prispeva nekatere elemente in zamisli. Verjamem, da morajo predmet razprav, ki bodo potekale v sklopu skupne kmetijske politike po letu 2013, biti tudi te povezave med standardi, ki jih vzdržujejo kmetje in politiko označevanja kakovosti. Verjamem, da moramo razviti in izdelati instrumente v zvezi s komunikacijsko politiko, komunikacijo tako z evropskimi kmeti, kot tudi z evropskimi potrošniki, predvsem pa tudi s komunikacijo na mednarodni ravni. Naš sistem kakovosti je lahko dober ambasador našega kmetijsko-živilskega modela in tudi naše skupne kmetijske politike. Na koncu želim povedati, da je bilo poročilo gospoda Scotte pripravljeno ravno ob pravem času. Kot veste, namerava Komisija do konca 2010 predstaviti zakonodajni paket o politiki kakovosti. Poročilo, ki ga je danes predstavil gospod Scottà in o katerem bo tekla razprava, vključuje nekatera vprašanja, ideje in predloge, ki so skladni s tem, sam pa si bom koliko bo le mogoče prizadeval, da jih bom upošteval, ko vam bom predstavil zakonodajne predloge. Poročevalcu in članom parlamentarnih odborov, ki so sodelovali pri tem poročilu, želim čestitati in z veseljem pričakujem vaše poglede in predloge."@sl20
"Fru talman, herr Scottà, mina damer och herrar! Det som i första hand ger den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellen så gott rykte på internationell nivå är enligt min mening just politiken som bygger på kvalitet och mångfald. Därför kommer kvalitetspolitiken inom jordbruks- och livsmedelssektorn att bli en prioriterad fråga under mitt mandat och en av huvudfrågorna omedelbart efter reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. En kvalitetspolitik för jordbruksprodukter bevisar inte bara att Europas jordbrukare reagerar på de europeiska konsumenternas förväntningar. Den kan också bereda vägen när den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn ska konkurrera på den internationella marknaden. Om kvalitetspolitiken ska nå sitt mål måste vi ha en tydlig ram. Begriplig, välstrukturerad, tillgänglig för kunderna och, i görligaste mån, heltäckande och tillräcklig. Mitt mål är att strukturera innehållet i kvalitetspolitiken och göra den mer lättillgänglig för såväl jordbrukarna, som måste dra nytta av den, som konsumenterna, men utan att man offrar dess substans eller tömmer den på innehåll. En kvalitetspolitik är en garanti för konsumenterna. Men den medför också ett mervärde för bönderna. Jag håller verkligen med Giancarlo Scottà om det. Den kan bidra till att behålla mångfalden i vårt jordbruk, och göra det på ett konkurrenskraftigt sätt, för jordbruk som kan sälja sina produkter är konkurrenskraftiga. Om våra jordbruk kan försörja sig på det de producerar är de konkurrenskraftiga, och om de kan sälja produkter med ett stort mervärde, så är de ännu mer konkurrenskraftiga, även om de ibland kan vara små till storleken. Jag tror därför att en kvalitetspolitik kan bidra till att göra våra jordbruk i vissa regioner mer konkurrenskraftiga. På så vis kan en kvalitetspolitik och utveckling av lokala marknader, kortare transportsträckor och en direkt och nära kontakt mellan konsumenter och tillverkare ge goda resultat just när det gäller att öka konkurrenskraften för vissa typer av jordbruk som för närvarande har en relativt liten marknadsandel. De europeiska jordbrukarna försöker redan leverera säkra produkter och använda teknik som respekterar miljön och djurens välfärd. En diskussion om hur detta kan bli tydligare genom märkningssystemet är nyttig och välkommen, och betänkandet bidrar med vissa element och idéer i sammanhanget. Jag tror att kopplingarna mellan de standarder som jordbrukarna tillämpar och en kvalitetsmärkningspolitik även bör ingå i de diskussioner som vi ska genomföra om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Det är i alla fall min avsikt. Jag tror vi måste utveckla och förfina våra instrument när det gäller att kommunicera med EU:s jordbrukare och med EU:s konsumenter, men framför allt på internationell nivå. Vårt kvalitetssystem kan bli en bra ambassadör för vår modell för jordbruksprodukter och i ännu högre grad för vår gemensamma jordbrukspolitik. Låt mig emellertid avsluta med att säga att Giancarlo Scottàs betänkande verkligen kommer i rätt tid. Som ni vet tänker kommissionen lägga fram ett lagstiftningspaket om kvalitetspolitik före utgången av 2010. Det betänkande som Giancarlo Scottà lägger fram i dag och som vi ska diskutera innehåller vissa frågor, idéer och förslag i samband med detta, och jag ska försöka ta hänsyn till dessa idéer i så stor utsträckning som möjligt när jag ska lägga fram förslagen till lagstiftning inför parlamentet. Låt mig gratulera föredraganden och ledamöterna i de parlamentsutskott som har arbetat med betänkandet. Jag kommer med stort nöje att ta del av era synpunkter och förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph