Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-24-Speech-3-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100324.16.3-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to stress three points. Firstly, concerning the Structural Funds – approximately 35% of the budget. We are doing only half as well as we did in 2000-2006. The current absorption rate in all funds is 14% and it was 25% before. So the question is how to take into account, how to deliver, how to fulfil this part of the budget. Otherwise, we will have a situation where the money is not used. On the other hand, it could be a reserve. Secondly, we have to reimburse some claims from the earlier period and the Commission has planned five billion to provide this. However, in some countries which have not claimed more than six months’ reimbursement, I do not think that all the money will be asked for. There is also the question of whether this money will be used or not. I also have to say something about two very serious matters regarding roll-over budgets which go from year to year. In the agriculture budget in 2009, payments were EUR 2 billion less for rural development than in 2008. Now much more money is due to be paid out but the question is whether all projects will be fulfilled in 2010 or not. Lastly, regarding the Seventh Framework Programme. If we look at heading 1a concerning the Seventh Programme for R&D, payments in 2009 were significantly smaller than in 2008. So the question is whether delivery will be satisfactory. Then we can plan the budget according to the situation. We have so many needs in other areas as well. So are those reserves or not?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych vyzdvihnout tři věci. Zaprvé, pokud jde o strukturální fondy – přibližně 35 % rozpočtu. Využíváme pouze polovinu, stejně jako tomu bylo v období 2000–2006. Současná míra absorpce ve všech fondech činí 14 % a předtím činila 25 %. Otázkou tedy je, jak k této části rozpočtu přistupovat, jak s ní nakládat, jak ji plnit. Jinak se dostaneme do situace, kdy nebudou peníze využívány. Na druhé straně by mohly posloužit jako rezerva. Zadruhé, musíme uhradit některé pohledávky z dřívější doby a Komise k tomuto účelu vyčlenila pět miliard. Domnívám se však, že některé země, které požadují pouze šestiměsíční úhradu, nebudou žádat o všechny peníze. Je tedy také otázka, zda tyto peníze budou použity či nikoliv. Musím se také zmínit o dvou velmi vážných záležitostech vztahujících se k rozpočtovým prostředkům, které jsou každoročně obnovovány. V rozpočtu pro zemědělství na rok 2009 byly platby pro rozvoj venkova o 2 miliardy EUR nižší než v roce 2008. Nyní musí být vyplaceno mnohem více peněz, ale otázkou je, zda se v roce 2010 všechny projekty uskuteční či nikoliv. Nakonec k sedmému rámcovému programu: Podíváme-li se na okruh 1a týkající se sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, byly platby v roce 2009 výrazně menší než v roce 2008. Otázkou tedy je, zda bude zajištění dostačující. Pak můžeme naplánovat rozpočet podle situace. Máme také mnoho potřeb v jiných oblastech. Jde tedy o rezervy či nikoliv?"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne fremhæve tre punkter. For det første vedrørende strukturfondene – omkring 35 % af budgettet. Vi klarer os kun halvt så godt som i 2000-2006. Den nuværende absorptionsgrad inden for alle fonde er på 14 %, og den var 25 % tidligere. Så spørgsmålet er, hvordan vi skal tage hensyn til og gennemføre budgettet, og hvordan vi skal levere resultater inden for denne del af budgettet. Ellers opstår der en situation, hvor pengene ikke bliver brugt. På den anden side kan det være en reserve. For det andet skal vi betale nogle fordringer fra den foregående periode, og Kommissionen har afsat fem mia. til brug for dette. Men i nogle lande, der ikke har krævet mere end seks måneders godtgørelse, mener jeg ikke, at der vil blive gjort krav på alle pengene. Der er også spørgsmålet om, hvorvidt pengene vil blive brugt eller ej. Jeg må også sige noget om to meget alvorlige spørgsmål vedrørende rullende budgetter, der videreføres fra år til år. På landbrugsbudgettet for 2009 faldt betalingerne til udvikling af landdistrikter med 2 mia. EUR i forhold til 2008. Nu skal der udbetales langt flere penge, men spørgsmålet er, hvorvidt alle projekter vil blive gennemført i 2010 eller ej. Endelig vedrørende det syvende rammeprogram. Hvis vi kigger på udgiftsområde 1a vedrørende det syvende program for F&U, var betalingerne i 2009 betydeligt lavere end i 2008. Så spørgsmålet er, hvorvidt leveringen bliver tilfredsstillende. Så kan vi planlægge budgettet ud fra situationen. Der findes også mange behov inden for andre områder. Så er der tale om reserver eller ej?"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte drei Punkte hervorheben. Erstens, bezüglich der Strukturfonds - ca. 35 % des Haushaltsplans. Wir schneiden nur halb so gut ab wie in 2000-2006. Die gegenwärtige Absorptionsrate aller Fonds beträgt 14 %. Zuvor betrug sie 25 %. Die Frage ist also, wie dieser Teil des Haushaltsplans berücksichtigt, wie er erbracht, wie er erfüllt werden kann. Ansonsten entsteht eine Situation, in der das Geld nicht genutzt wird. Andererseits könnte es als Reserve dienen. Zweitens, wir müssen einige Forderungen aus der vorangegangenen Sitzungsperiode rückerstatten und die Kommission hat geplant, fünf Milliarden dafür zur Verfügung zu stellen. In einigen Ländern, die eine nicht mehr als sechs Monate Rückerstattung gefordert haben, glaube ich, dass nicht das ganze Geld in Anspruch genommen werden wird. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob dieses Geld genutzt werden wird oder nicht. Außerdem muss ich etwas über zwei sehr ernsthafte Angelegenheiten bezüglich der Roll-over-Haushaltspläne sagen, die von Jahr zu Jahr weiterlaufen. Im Agrarhaushalt 2009 wurden 2 Milliarden EUR weniger für ländliche Entwicklung ausgegeben als 2008. Nun soll viel mehr Geld ausgezahlt werden, aber es stellt sich die Frage, ob 2010 alle Projekte verwirklicht werden oder nicht. Schließlich, bezüglich des siebten Rahmenprogramms. Wenn wir einen Blick auf Kapitel 1a bezüglich des siebten Programms für F&E werfen, wurde 2009 wesentlich weniger ausbezahlt als 2008. Es stellt sich also die Frage, ob die Erbringung zufriedenstellend sein wird. Anschließend können wir den Haushalt gemäß der Situation planen. In anderen Bereichen bestehen ebenfalls viele Bedürfnisse. Sind dies also Reserven oder nicht?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία. Πρώτον, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία – που αντιστοιχούν περίπου στο 35% του προϋπολογισμού. Έχουμε αγγίξει μόνο το ήμισυ των επιδόσεών μας συγκριτικά με την περίοδο 2000-2006. Το σημερινό ποσοστό απορρόφησης όλων των ταμείων ανέρχεται στο 14%, έναντι του 25% κατά το παρελθόν. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι πώς θα λάβουμε υπόψη, πώς θα επιτύχουμε, πώς θα εκπληρώσουμε το εν λόγω τμήμα του προϋπολογισμού. Διαφορετικά, θα περιέλθουμε σε μία κατάσταση όπου τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποθεματικό. Δεύτερον, πρέπει να καλύψουμε ορισμένες οφειλές από την προηγούμενη περίοδο, και η Επιτροπή έχει προγραμματίσει την παροχή πέντε δισεκατομμύρια προς τον σκοπό αυτόν. Εντούτοις, σε ορισμένες χώρες που δεν έχουν απαιτήσει επιστροφή μεγαλύτερη των έξι μηνών, πιστεύω ότι δεν θα ζητηθεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό. Τίθεται επίσης το ζήτημα εάν αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν ή όχι. Οφείλω ακόμη να αναφερθώ σε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση προϋπολογισμών που μετατίθενται από έτος σε έτος. Στον γεωργικό προϋπολογισμό του 2009, οι πληρωμές ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα για την αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με το 2008. Τώρα πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, όμως το ερώτημα είναι εάν θα έχουν ολοκληρωθεί ή όχι όλα τα έργα το 2010. Τέλος, σε ό,τι αφορά το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο: εάν εξετάσουμε τον τομέα 1α σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα για την Ε&Α, οι πληρωμές το 2009 ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με το 2008. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν η εκτέλεση θα είναι ικανοποιητική. Τότε θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την κατάσταση. Έχουμε πολλές ανάγκες και σε άλλους τομείς. Συνεπώς, πρόκειται για αποθεματικά ή όχι;"@el10
"Señor Presidente, me gustaría hacer hincapié en tres puntos. En primer lugar, sobre los Fondos Estructurales —aproximadamente el 35 % del presupuesto. Sólo nos va la mitad de bien que en el periodo 2000-2006. La actual tasa de absorción de todos los fondos es del 14 %, frente al 25 % registrado en el periodo anterior. Por lo tanto, la cuestión es cómo tener en cuenta, cómo ejecutar, cómo cumplir esta parte del presupuesto. De lo contrario, tendremos una situación en la que no se haga uso del dinero. Por otra parte, ese dinero podría servir como reserva. En segundo lugar, tenemos que reembolsar algunas reclamaciones del periodo anterior y la Comisión ha previsto destinar cinco mil millones a tal efecto. No obstante, en algunos países que no han reclamado un reembolso superior a seis meses, no creo que se solicite la cantidad total de dinero. También existe la pregunta sobre si se utilizará o no este dinero. También debo decir algo sobre dos cuestiones muy serias relativas a los presupuestos de renovación, que van de año en año. En el presupuesto agrícola de 2009, los pagos destinados al desarrollo rural fueron de 2 000 millones de euros menos que en 2008. Ahora debe pagarse mucho más dinero pero la pregunta es si van a cumplirse los proyectos en 2010 o no. Por último, el séptimo programa marco. Si nos fijamos en la rúbrica 1a relativa al séptimo programa de I+D, los pagos en 2009 fueron significativamente inferiores a los de 2008. Por lo tanto, la pregunta es si la ejecución será satisfactoria. Sólo entonces podemos planear el presupuesto según la situación. Tenemos muchas necesidades también en otras esferas. Por lo tanto, ¿son reservas o no lo son?"@es21
"Austatud juhataja, ma sooviksin rõhutada kolme punkti. Esimene puudutab struktuurifonde, mis moodustavad ligikaudu 35% eelarvest. Me ei ole tegutsenud kaugeltki nii tõhusalt kui aastatel 2000–2006. Vahendite kasutamise määr on praegu kõikide fondide puhul 14%, varem oli see näitaja aga 25%. Seega on küsimus selles, kuidas eelarve kõnealust osa täita ja ellu viia. Muidu oleme olukorras, kus raha on kasutamata. Teisalt – see võib ka reservi jääda. Teiseks peame hüvitama mõningad varasemast perioodist pärinevad nõuded ja komisjon on selleks kavandanud viis miljardit eurot. Kuid mõningate riikide puhul, kes pole taotlenud hüvitamist enam kui kuue kuu eest, kahtlen ma, kas kogu raha nõudma hakatakse. Siingi on küsimus, kas seda raha kasutatakse või mitte. Mul on üht-teist öelda ka kahe väga tõsise küsimuse kohta, mis puudutavad aastast aastasse üle kanduvaid libisevaid eelarveid. 2009. aasta põllumajanduseelarves oli maaelu arenguks ette nähtud makseid 2008. aastaga võrreldes kahe miljardi euro võrra vähem. Nüüd tuleb välja maksta palju rohkem raha, kuid küsimus on selles, kas kõik projektid viiakse 2010. aastal ellu või mitte. Lõpetuseks räägin seitsmendast raamprogrammist. Rubriigis 1a, mille alla teadus- ja arendustegevuse seitsmes raamprogramm kuulub, oli maksete maht 2009. aastal märksa väiksem kui 2008. aastal. Seega tuleb vastata küsimusele, kas eelarve täitmine on rahuldav. Seejärel saame kavandada eelarvet vastavalt olukorrale. Meil on väga palju vajadusi ka teistes valdkondades. Niisiis, on need reservid või mitte?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin rakennerahastoja, joiden osuus talousarviosta on noin 35 prosenttia. Suoriudumme vain puoliksi niin hyvin kuin vuosina 2000–2006. Tällä hetkellä kaikkien rahastojen käyttöaste on 14 prosenttia, kun se aiemmin oli 25 prosenttia. Kysymys kuuluu siis, mitä asioita on huomioitava, miten saadaan tuloksia, miten toteutetaan talousarvion tämä osa. Muuten olemme tilanteessa, jossa rahoja ei käytetä. Toisaalta ne voisivat olla vararahasto. Toiseksi meidän on korvattava joitakin aiemman jakson menoja, ja komissio on suunnitellut, että siihen varataan viisi miljardia. En kuitenkaan usko että maissa, jotka eivät ole vaatineet enempää kuin kuuden kuukauden korvausta, pyydetään koko tätä rahamäärää. On myös kysyttävä, käytetäänkö nämä rahat vai ei. Haluan myös sanoa jotain kahdesta hyvin vakavasta asiasta, jotka koskevat vuodesta toiseen kasvavia talousarvioita. Vuoden 2009 maatalouden talousarviossa maaseudun kehittämiseen varatut maksumäärärahat olivat kaksi miljardia euroa pienemmät kuin vuonna 2008. Nyt paljon enemmän rahaa on erääntynyt maksettavaksi, mutta kysymys kuuluu, toteutetaanko kaikki hankkeet vuonna 2010 vai ei. Lopuksi käsittelen seitsemättä puiteohjelmaa. Jos tarkastellaan tutkimuksen ja kehityksen seitsemättä puiteohjelmaa koskevaa otsaketta 1 a, maksumäärärahat olivat vuonna 2009 huomattavasti pienemmät kuin vuonna 2008. Kysymys kuuluu siis, ovatko tulokset tyydyttäviä. Silloin voimme suunnitella talousarviota tilanteen mukaan. Meillä on niin monia tarpeita muillakin alueilla. Ovatko ne siis vararahastoja vai eivät?"@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais insister sur trois points. Premièrement, concernant les Fonds structurels - environ 35 % du budget. Nous ne faisons que moitié aussi bien que ce que nous avons fait en 2000-2006. Le taux d’absorption actuel de tous les Fonds est de 14 % alors qu’il était de 25 % auparavant. La question consiste donc à savoir comment prendre en considération, comment assurer, comment remplir cette partie du budget. Sans quoi nous aurons une situation dans laquelle l’argent n’est pas utilisé. Par ailleurs, il pourrait s’agir d’une réserve. Deuxièmement, nous devons rembourser certains droits acquis de la période précédente et la Commission a prévu cinq milliards à cet effet. Toutefois, dans certains pays, qui n’ont pas réclamé plus de six mois de remboursement, je ne crois pas qu’ils demanderont tout l’argent. Il y a aussi la question de savoir si cet argent sera ou non utilisé. Je dois dire également quelque chose concernant deux points très sérieux qui ont trait aux budgets récurrents qui se représentent d’année en année. Dans le budget de l’agriculture en 2009, les paiements s’élevaient à 2 milliards d’euros en moins pour le développement rural par rapport à 2008. Aujourd’hui, il devrait y avoir des versements bien plus importants, mais la question consiste à savoir si tous les projets seront remplis en 2010 ou pas. Enfin, en ce qui concerne le septième programme-cadre. Si nous prenons la rubrique 1a concernant le septième programme-cadre de R&D, les paiements en 2009 étaient nettement moins élevés qu’en 2008. La question est donc de savoir si le résultat sera satisfaisant. Nous pourrons alors planifier le budget en fonction de la situation. Il existe tellement de besoins dans d’autres domaines également. Alors, sont-ce oui ou non des réserves?"@fr8
"Elnök úr, három pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is, ami a strukturális alapokat illeti – ez a költségvetés hozzávetőlegesen 35%-a. Csak fele olyan jól teljesítünk, mint 2000–2006-ban. A jelenlegi abszorpciós arány valamennyi alapnál 14% – ez korábban 25% volt. Így a kérdés az, hogy hogyan vegyük figyelembe, hogyan valósítsuk meg, hogyan teljesítsük a költségvetés e részét. Máskülönben az lesz a helyzet, hogy nem kerül sor a pénz felhasználására. Másrészről ez lehet tartalék. Másodszor, meg kell térítenünk néhány korábbi időszakból származó követelést, és a Bizottság ötmilliárdot tervezett be ennek biztosítására. Néhány országban azonban, amelyek egyelőre nem kértek többet hat havi térítésnél, nem hiszem, hogy a teljes összeget le fogják hívni. Felmerül az a kérdés is, hogy ezt a pénzt fel fogják-e használni vagy sem. Mondanom kell valamit két komoly kérdésről is a gördülő költségvetéseket illetően, amelyek évről évre továbbgördülnek. A 2009-es mezőgazdasági költségvetésben a vidékfejlesztési kifizetések 2 milliárd euróval kevesebbet tettek ki, mint 2008-ban. Most sokkal több pénz kifizetése esedékes, de az a kérdés, hogy minden projektet teljesíteni fognak-e 2010-ben vagy sem. Végül a hetedik keretprogramról. Ha a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramra vonatkozó 1a. alfejezetet tekintjük, 2009-ben a kifizetések jelentősen kisebbek voltak, mint 2008-ban. Ezért kérdéses, hogy a teljesítés kielégítő lesz-e. Akkor a helyzetnek megfelelően tervezhetjük a költségvetést. Annyi igény van más területeken is. Tehát ezek tartalékok vagy sem?"@hu11
"Signor Presidente, vorrei articolare il mio intervento in tre punti. In primo luogo, i Fondi strutturali, che rappresentano circa il 35 per cento del bilancio. Abbiamo ottenuto appena la metà rispetto al periodo 2000-2006. L’attuale tasso di assorbimento di tutti i fondi è del 14 per cento, contro il 25 per cento di prima. Ci si pone dunque il problema di come considerare, come impostare e come rispettare questa parte del bilancio, altrimenti finiremo per non utilizzare le risorse stanziate. D’altra parte, potrebbero essere convertite in riserve. In secondo luogo, dobbiamo provvedere a soddisfare le richieste del periodo precedente e la Commissione ha previsto lo stanziamento di cinque miliardi di euro a tal fine. Tuttavia, credo che alcuni dei paesi che hanno chiesto un rimborso inferiore ai sei mesi non richiederanno la somma totale. Bisognerà dunque decidere se usare questo denaro o meno. Vorrei aggiungere un commento a due gravi problemi che riguardano il trasferimento delle risorse di bilancio da un anno all’altro. Nel bilancio agricolo per il 2009, i pagamenti destinati allo sviluppo rurale erano inferiori di 2 miliardi di euro rispetto ai livelli del 2008. Adesso sarà necessario stanziare risorse di molto superiori, ma il problema è capire se tutti i progetti saranno portati a termine entro il 2010 o meno. Infine, vorrei fare una considerazione in merito al Settimo programma quadro. Se si considera la rubrica 1a concernente il Settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo, i pagamenti del 2009 sono stati nettamente inferiori rispetto al 2008. Si tratta quindi di capire se si raggiungeranno risultati soddisfacenti, per poter poi pianificare il bilancio in base alla situazione. Le esigenze sono molteplici e riguardano anche altri settori. Si tratta quindi di riserve o no?"@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirma, struktūrinių fondų, sudarančių apytikriai 35 proc. biudžeto, klausimu. Mes padarome tik pusę to, ką padarydavome 2000–2006 m. Dabartinė visų fondų panaudojimo norma yra 14 proc., o anksčiau ji buvo 25 proc. Taigi, klausimas toks: kaip atsižvelgti į šią biudžeto dalį ir kaip ją įvykdyti? Kitaip turėsime atvejį, kuriuo pinigai nepanaudojami. Kita vertus, jie galėtų būti rezervas. Antra, turime kompensuoti kai kuriuos ankstesnio laikotarpio reikalavimus, todėl Komisija šiuo tikslu suplanavo penkis milijardus eurų. Tačiau nemanau, kad bus paprašyta visų pinigų tam tikrose šalyse, kurios daugiau nei šešis mėnesius nereikalavo kompensavimo. Be to, kyla klausimas, ar šie pinigai bus panaudoti. Taip pat turiu kai ką pasakyti dviem labai rimtais klausimais, susijusiais su pratęsiamais biudžetais, kurie perkeliami iš vienų metų į kitus. 2009 m. žemės ūkio biudžete kaimo plėtrai skirti mokėjimai buvo 2 mlrd. EUR mažesni negu 2008 m. Dabar turi būti sumokėta daug daugiau pinigų, tačiau kyla klausimas, ar 2010 m. visi projektai bus įgyvendinti. Galiausiai dėl septintosios bendrosios programos. Jeigu pasižiūrėtume į 1a išlaidų kategoriją, susijusią su septintąja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa, pamatytume, kad 2009 m. mokėjimai buvo daug mažesni negu 2008 m. Taigi, kyla klausimas, ar įvykdymas bus patenkinamas. Tada biudžetą galėsime planuoti pagal esamą padėtį. Juk labai daug poreikių turime ir kitose srityse. Taigi, šie ištekliai yra ar jų nėra?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos uzsvērt trīs aspektus. Pirmkārt, jautājumu par struktūrfondiem, kas veido aptuveni 35 % no budžeta. Salīdzinājumā ar laikposmu no 2000. līdz 2006. gadam patlaban mēs izmantojam tikai pusi no finansējuma. Pašreizējā fondu absorbcijas kapacitāte ir 14 %, iepriekš tā bija 25 %. Jautājums attiecas uz to, kā ņemt vērā, izmantot un izpildīt šo budžeta daļu? Pretējā gadījumā veidojas situācija, kad finansējums netiek izmantots. Taču to varētu ieskaitīt rezervēs. Otrkārt, mums ir jāatmaksā finansējums par iepriekšējo periodu, un Komisija šim mērķim ir paredzējusi 5 miljardus eiro. Taču dažas valstis nav pieprasījušas finansējuma atmaksu vairāk nekā sešus mēnešus, un es nedomāju, ka tiks pieprasīts viss finansējums. Rodas jautājums, vai šis finansējums tiks vai netiks izmantots. Es vēlos bilst dažus vārdus arī par diviem ļoti būtiskiem jautājumiem saistībā ar budžeta pārpalikumu, kas tiek pārnests uz katru nākamo gadu. Lauksaimniecības budžetā 2009. gadā maksājumu summa lauku attīstībai bija par 2 miljardiem eiro mazāka nekā 2008. gadā. Patlaban ir skaidrs, ka izmaksājamā summa būs daudz lielāka, bet jautājums ir par to, vai 2010. gadā tiks īstenoti visi projekti vai ne. Nobeigumā vēlos runāt par Septīto pamatprogrammu. Ja paskatāmies uz budžeta pozīciju 1a, kas attiecas uz Septīto pamatprogrammu pētniecībai un attīstībai, redzam, ka maksājumu summa 2009. gadā bija daudz zemāka nekā 2008. gadā. Tāpēc jautājums ir šāds — vai izpilde būs apmierinoša? Tad mēs varētu plānot budžetu atbilstīgi situācijai. Mums ir ļoti daudz vajadzību arī citās jomās. Tāpēc es vēlos jautāt, vai tās ir vai nav rezerves?"@lv13
"Mr President, I would like to stress three points. Firstly, concerning the Structural Funds – approximately 35% of the budget. We are doing only half as well as we did in 2000-2006. The current absorption rate in all funds is 14% and it was 25% before. So the question is how to take into account, how to deliver, how to fulfil this part of the budget. Otherwise we will have a situation where the money is not used. On the other hand it could be a reserve. Secondly, we have to reimburse some claims from the earlier period and the Commission has planned five billion to provide this. However, in some countries which have not claimed more than six months’ reimbursement, I do not think that all the money will be asked for. There is also the question of whether this money will be used or not. I also have to say something about two very serious matters regarding roll-over budgets which go from year to year. In the agriculture budget in 2009 payments were EUR 2 billion less for rural development than in 2008. Now much more money is due to be paid out but the question is whether all projects will be fulfilled in 2010 or not. Lastly, regarding the Seventh Framework Programme. If we look at heading 1a concerning the Seventh Programme for R&D, payments in 2009 were significantly smaller than in 2008. So the question is whether delivery will be satisfactory. Then we can plan the budget according to the situation. We have so many needs in other areas as well. So are those reserves or not?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag drie punten benadrukken. Het eerste punt heeft betrekking op de structuurfondsen – circa 35 procent van de begroting. We doen het slechts half zo goed als in de periode 2000-2006. Het huidige opnemingspercentage in alle fondsen is 14 procent, terwijl deze voorheen 25 procent was. De vraag is dus hoe we rekening kunnen houden met dit deel van de begroting, hoe we hierbij effectief kunnen zijn en hieraan kunnen voldoen. Anders ontstaat er een situatie waarin het geld niet wordt gebruikt. Aan de andere kant zou dit een reserve kunnen zijn. Ten tweede moeten we enkele vorderingen uit de eerdere periode betalen. Daarvoor heeft de Commissie vijf miljard uitgetrokken. In sommige landen die niet meer dan een terugbetaling over zes maanden hebben gevorderd, denk ik echter dat niet om al het geld zal worden opgevraagd. Ook speelt nog de vraag of dit geld wel of niet zal worden gebruikt. Verder heb ik ook iets te zeggen over twee zeer ernstige kwesties met betrekking tot de begrotingen die van jaar tot jaar lopen. In de landbouwbegroting van 2009 was sprake van twee miljard euro minder aan betalingen voor plattelandsontwikkeling dan in 2008. Nu zou er veel meer geld moeten worden betaald, maar de vraag is of alle projecten wel in 2010 zullen worden gerealiseerd. Tot slot nog het zevende kaderprogramma. Als we kijken naar rubriek 1a met betrekking tot het zevende programma voor O&O, waren de betalingen in 2009 aanzienlijk lager dan in 2008. De vraag is dus of er voldoende wordt gepresteerd. Dan kunnen we de begroting plannen op basis van de situatie. Ook op andere gebieden hebben we nog zo veel behoeften. Zijn dit dus reserves of niet?"@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym poruszyć trzy kwestie. Pierwsza z nich dotyczy funduszy strukturalnych, stanowiących około 35 % budżetu UE. Osiągamy rezultaty tylko w połowie tak dobre, jak te, które osiągaliśmy w latach 2000-2006. Wskaźnik absorpcji kształtuje się obecnie w odniesieniu do wszystkich funduszy, na poziomie 14 %, a wcześniej było to 25 %. Rodzi się zatem pytanie, jak wziąć pod uwagę, jak zrealizować, jak wykonać tę część budżetu UE. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której środki nie zostaną wykorzystywane. Z drugiej strony, takie środki mogłyby stanowić rezerwę. Po drugie, musimy zaspokoić niektóre roszczenia powstałe we wcześniejszym okresie i Komisja zaplanowała przeznaczyć na ten cel pięć miliardów. Uważam jednak, że w przypadku niektórych krajów, które nie wystąpiły o zwrot kwot im należnych przez okres dłuższy niż sześciu miesięcy, nie wszystkie środki staną się przedmiotem wniosków. Rodzi się zatem także pytanie, czy środki te zostaną ewentualnie wykorzystane. Muszę coś także powiedzieć na temat dwóch bardzo poważnych problemów dotyczących budżetów kroczących z roku na rok. W przypadku budżetu rolnego za rok 2009 płatności z tytułu rozwoju obszarów wiejskich zamknęły się kwotą o 2 miliardy euro mniejszą niż w 2008 roku. Obecnie kwota, jaka ma zostać wypłacona, jest o wiele większa, ale nie wiadomo, czy wszystkie planowane na 2010 rok projekty zostaną w trakcie tego roku zrealizowane. Wreszcie, jeśli chodzi o siódmy program ramowy, jeżeli przyjrzymy się poddziałowi 1a dotyczącemu siódmego programu na rzecz badań naukowych i rozwoju, płatności w 2009 roku były znacznie niższe niż w roku 2008. Rodzi się zatem pytanie, czy w przypadku tego poddziału budżet wykonany zostanie w dostatecznym zakresie. Moglibyśmy wtedy planować budżet odzwierciedlający sytuację. Mamy także przecież tak wiele potrzeb w innych obszarach. Czy środki te można by zatem uznać za rezerwy, czy też nie można tego zrobić?"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de salientar três aspectos. Em primeiro lugar, relativamente aos Fundos Estruturais - aproximadamente 35% do orçamento. Comparativamente ao período de 2000-2006, o nosso desempenho fica-se apenas pela metade. A actual taxa de absorção em todos os fundos é de 14%, quando anteriormente era de 25%. Por isso, a questão que se coloca a de saber como considerar, como repartir e como executar esta parte do orçamento, para que não tenhamos uma situação em que essas verbas não sejam utilizadas. Por outro lado, esses montantes poderá constituir uma reserva. Em segundo lugar, temos de proceder a alguns reembolsos referentes a pedidos do período anterior, e a Comissão planeou disponibilizar cinco mil milhões para esse fim. Todavia, nos países em que não foram reivindicados mais de seis meses de reembolso, creio que não será pedido o montante total. Põe-se também a questão de saber se o dinheiro virá a ser utilizado ou não. Gostaria ainda de dizer algo acerca de duas questões muito sérias que se prendem com às transições orçamentais de exercício para exercício. No orçamento de 2009 para a agricultura, os pagamentos, no que se refere ao desenvolvimento rural, sofreram uma redução de 2 mil milhões de euros comparativamente a 2008. Hoje, os montantes a pagar são muito mais elevados, mas a questão que se coloca é saber se todos os projectos serão ou não cumpridos em 2010. Por último, relativamente ao Sétimo Programa-Quadro, se considerarmos a rubrica 1a que lhe diz respeito, os pagamentos efectuados, em 2009, foram significativamente inferiores aos de 2008. Interessa, por isso, saber se a repartição será satisfatória, para que possamos planear o orçamento de acordo com a situação. Temos também muitas outras necessidades noutras áreas. Como tal, são ou não reservas?"@pt17
"Dle preşedinte, doresc să subliniez trei aspecte. În primul rând, referitor la fondurile structurale: aproximativ 35 % din buget. Facem numai jumătate, aşa cum am făcut în 2000-2006. Rata de absorbţie actuală a tuturor fondurilor este de 14 % şi înainte era de 25 %. Aşa că întrebarea este cum să luăm în considerare, cum să furnizăm, cum să îndeplinim această parte a bugetului. Altfel, vom asista la o situaţie în care banii nu sunt folosiţi. Pe de altă parte, aceştia ar putea reprezenta o rezervă. În al doilea rând, trebuie să rambursăm unele drepturi din perioada anterioară, iar Comisia a planificat cinci miliarde ca să asigure acest aspect. Cu toate acestea, în unele ţări care nu au solicitat mai mult de şase luni de rambursare, nu cred că va fi nevoie de toţi banii. Se pune şi întrebarea dacă aceştia vor fi folosiţi sau nu. De asemenea, doresc să spun ceva despre două aspecte foarte serioase referitoare la bugetele de refinanţare care diferă de la an la an. În bugetul pentru agricultură din 2009, plăţile au fost cu 2 miliarde de euro mai mici pentru zonele rurale decât în 2008. Acum urmează să fie plătiţi mai mulţi bani, însă întrebarea este dacă toate proiectele vor fi realizate sau nu în 2010. În ultimul rând, referitor la cel de-al şaptelea program-cadru. Dacă aruncăm o privire la rubrica 1a legată de cel de-al şaptelea program pentru cercetare şi dezvoltare, plăţile din 2009 au fost semnificativ mai mici decât în 2008. Aşadar, întrebarea este dacă livrarea va fi satisfăcătoare. Atunci putem planifica bugetul în conformitate cu situaţia. Avem atât de multe nevoi şi în alte domenii. Aşadar, acelea sunt rezerve sau nu?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som zdôrazniť tri body. Po prvé, pokiaľ ide o štrukturálne fondy – približne 35 % rozpočtu. Darí sa nám len spolovice tak dobre ako v rokoch 2000 – 2006. Súčasná miera čerpania finančných prostriedkov vo všetkých fondoch je 14 % a predtým bola 25 %. Otázkou teda je, ako to zohľadniť, ako to zvládnuť, ako naplniť túto časť rozpočtu. Inak sa ocitneme v situácii, keď sa peniaze nevyužívajú. Na druhej strane by to mohla byť rezerva. Po druhé, musíme uhradiť niektoré nároky z predchádzajúceho obdobia a Komisia na to naplánovala päť miliárd EUR. V niektorých krajinách však nežiadali o viac ako šesťmesačné odškodnenie, preto si nemyslím, že bude záujem o všetky peniaze. Je tu tiež otázka, či sa tieto peniaze využijú alebo nie. Musím tiež čosi povedať o dvoch veľmi vážnych veciach týkajúcich sa obnovovaných rozpočtov, ktoré sa opakujú rok čo rok. V rozpočte pre poľnohospodárstvo na rok 2009 boli platby na rozvoj vidieka o 2 miliardy EUR nižšie ako v roku 2008. Teraz máme vyplatiť oveľa viac peňazí, no otázkou je, či budú všetky projekty v roku 2010 splnené alebo nie. Napokon čosi o siedmom rámcovom programe. Ak sa pozrieme na okruh 1a, ktorý sa týka siedmeho programu pre výskum a vývoj, v roku 2009 boli platby výrazne nižšie ako v roku 2008. Otázkou teda je, či budú výsledky uspokojivé. Potom môžeme naplánovať rozpočet podľa situácie. Aj v iných oblastiach máme tak veľa potrieb. Takže, sú to rezervy alebo nie?"@sk19
"Gospod predsednik, poudariti želim tri točke. Prvič, glede strukturnih skladov – približno 35 % proračuna. Samo pol tako dobro nam gre kot v obdobju 200-2006. Trenutna stopnja črpanja v vseh skladih je 14 %, prej pa je bila 25 %. Zato se pojavlja vprašanje, kako izvajati in kako izpolniti ta del proračuna. Sicer se bomo znašli v razmerah, kjer se denar ne po porabil. Po drugi strani bi to lahko bila rezerva. Drugič, izplačati moramo nekaj zahtevkov iz prejšnjega obdobja in Komisija v ta namen načrtuje pet milijard. Menim, da v državah, ki niso zahtevale več kot šestmesečno povračilo stroškov, ne bodo zaprosili za ves denar. Prav tako se pojavlja vprašanje, ali se bo denar uporabil ali ne. Nekaj moram povedati še o dveh resnih zadevah glede prenašanja proračunov iz leta v leto. V proračunu za kmetijstvo za leto 2009 so plačila za razvoj podeželja znašala 2 milijardi EUR manj kot leta 2008. Zdaj naj bi se izplačalo več denarja, vendar je vprašanje, ali bodo vsi projekti leta 2010 izpolnjeni ali ne. In na koncu, glede sedmega okvirnega programa. Če si pogledamo postavko 1a v zvezi z sedmim programom za raziskave in razvoj, bodo plačilo znatno manjša kot leta 2008. Zato je vprašanje, ali bo izvajanje zadovoljivo. Potem lahko proračun načrtujemo v skladu z razmerami. Tudi na drugih področjih imamo toliko potreb. So to rezerve ali ne?"@sl20
"Herr talman! Jag vill lyfta fram tre punkter. För det första beträffande strukturfonderna – ca 35 procent av budgeten. Vi presterar bara hälften så bra som vi gjorde 2000–2006. Den nuvarande utnyttjandegraden i alla fonder är 14 procent och den var 25 procent tidigare. Så frågan är hur man tar hänsyn till, uppnår resultat i och infriar denna del av budgeten. Annars får vi en situation där pengarna inte används. Å andra sidan skulle det kunna vara en reserv. För det andra måste vi återbetala vissa fordringar från den tidigare perioden och kommissionen har avsatt fem miljarder euro för detta ändamål. I vissa länder som inte har krävt återbetalning för mer än sex månader tror jag emellertid inte att man kommer att begära hela summan. Vi har också frågan om huruvida pengarna kommer att användas eller inte. Jag måste också säga något om två mycket viktiga frågor som rör budgetar där medlen överförs från år till år. I jordbruksbudgeten för 2009 var utbetalningarna till jordbruksutveckling 2 miljarder euro lägre än 2008. Nu ska mycket mer pengar betalas ut, men frågan är om alla projekt kommer att genomföras 2010 eller inte. Slutligen beträffande det sjunde ramprogrammet. Om vi tittar på rubrik 1a angående det sjunde ramprogrammet för FoU var utbetalningarna 2009 avsevärt lägre än 2008. Så frågan är om resultatet kommer att vara tillfredsställande. I så fall kan vi planera budgeten med utgångspunkt från situationen. Vi har så många behov inom andra områden också. Så är detta reserver eller inte?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ivars Godmanis,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph