Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-24-Speech-3-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100324.13.3-119"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Zakończyły się już konsultacje publiczne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej i okazuje się, że wzięło w nich udział zaledwie 323 respondentów. Wynik ten pokazuje, że wszystkie instytucje Unii Europejskiej powinny teraz naprawdę zaangażować się w promowanie tego nowego instrumentu, widać bowiem na dzień dzisiejszy, że bardzo niewiele osób ma świadomość jego istnienia. Wyniki konsultacji pokazują jednak kierunek, w jakim powinna iść Komisja, opracowując odpowiednie przepisy wykonawcze. Po pierwsze, konieczne jest ustanowienie wspólnych dla całej Unii zasad zbierania i sprawdzania autentyczności podpisów, a także zapewnienie, aby obywatele podlegali tym samym wymaganiom na przykład jeśli chodzi o wiek. Kolejną istotną kwestią jest wprowadzenie pewnej formy sprawdzania dopuszczalności przy założeniu, że inicjatywy i inicjatorzy inicjatyw będą mieli świadomość, że formalne uznanie dopuszczalności nie jest równe z tym, że Komisja wystąpi z propozycją legislacyjną w danej sprawie. Wierzę, że europejska inicjatywa obywatelska może stać się ważnym instrumentem, za pośrednictwem którego w przyszłości będzie toczyła się debata, szeroka debata na tematy ogólnoeuropejskie. Zatem z niecierpliwością czekam na odpowiednie rozporządzenie Komisji."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, veřejné konzultace týkající se iniciativy evropských občanů právě skončily a ukazuje se, že se jich zúčastnilo jen 323 respondentů. Z tohoto čísla vyplývá, že všechny evropské orgány by se měly pustit do důrazné propagace tohoto nového nástroje, protože v této chvíli je zřejmé, že o jeho existenci ví jen velmi málo lidí. Výsledky konzultace však ukazují směr, kterým by se měla Komise vydat při vypracování příslušných prováděcích předpisů. Zaprvé je nezbytné stanovit společné zásady pro sběr a prokazování pravosti podpisů, které budou platit po celé Unii, a zajistit, aby občané museli splňovat stejné podmínky, například pokud jde o věk. Další důležitou věcí je zavést určitou formu pro vyhodnocení přípustnosti iniciativy před sběrem podpisů, ovšem za předpokladu, že iniciativy a jejich organizátoři si budou vědomi toho, že formální uznání přípustnosti ještě neznamená, že Komise v té které věci předloží legislativní návrh. Jsem přesvědčena, že iniciativa evropských občanů se může stát důležitým nástrojem, jehož prostřednictvím se bude v budoucnosti uskutečňovat diskuse – široká diskuse o záležitostech týkajících se všech Evropanů. Proto netrpělivě očekávám příslušné nařízení Komise."@cs1
"Hr. formand! Den folkelige høring om det europæiske borgerinitiativ er netop slut, og det viser sig, at bare 323 har reageret i forbindelse med høringen. Dette resultat viser, at alle EU-institutioner nu bør gå i gang med at gøre reklame for dette nye instrument, for i øjeblikket er det tydeligt, at meget få er klar over dets eksistens. Resultaterne af høringsprocessen viser imidlertid, hvilken retning Kommissionen skal gå i, når den skal udarbejde en hensigtsmæssig gennemførelseslovgivning. For det første er det vigtigt at fastlægge fælles principper, der skal gælde over hele EU, for indsamling og godkendelse af underskrifter og ligeledes sikre, at borgerne er underlagt de samme krav, f.eks. med hensyn til alder. Et andet vigtigt spørgsmål drejer sig om indførelsen af en særlig form for forudgående vurdering af antageligheden, idet man går ud fra, at initiativer og initiativtagere er klar over, at en formel anerkendelse af antagelighed ikke er ensbetydende med, at Kommissionen fremsætter et forslag til retsakt om et bestemt spørgsmål. Jeg er sikker på, at det europæiske borgerinitiativ kan blive et vigtigt instrument for vores diskussioner fremover – en bred debat om spørgsmål af interesse for alle europæere. Derfor afventer jeg ivrigt en hensigtsmæssig forordning fra Kommissionen."@da2
"Herr Präsident, die öffentlichen Anhörungen zur europäischen Bürgerinitiative wurden gerade abgeschlossen, und es zeigt sich, dass lediglich 323 Antworten auf die Anhörung eingegangen sind. Dieses Ergebnis zeigt, dass sich alle Institutionen der Europäischen Union für die Förderung dieses neuen Instruments stark machen sollten, weil es gegenwärtig ersichtlich wird, dass sehr wenige Menschen von dessen Existenz wissen. Die Ergebnisse der Aussprache weisen jedoch die Richtung auf, der die Kommission bei der Festlegung geeigneter Durchführungsvorschriften folgen sollte. Zunächst ist es wichtig, gemeinsame Grundsätze aufzustellen, die in der gesamten Union beim Sammeln und der Beglaubigung von Unterschriften gelten. Zudem muss sichergestellt werden, dass an die Bürgerinnen und Bürger die gleichen Anforderungen, beispielsweise in Bezug auf Alter, gestellt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt besteht darin, eine bestimmte Evaluierungsart für die Zulässigkeit unter der Annahme einzuführen, dass Initiativen und Initiatoren sich darüber im Klaren sind, dass eine formale Anerkennung der Zulässigkeit nicht mit dem Einbringen eines Kommissionsvorschlags für einen Rechtsakt in Bezug auf einen bestimmten Sachbestand gleichgesetzt werden kann. Ich bin mir sicher, dass die Europäische Bürgerinitiative zu einem wichtigen Instrument werden kann, mit dessen Hilfe in Zukunft Debatten, breite Debatten geführt werden, die für alle Europäer von Interesse sind. Ich erwarte daher mit Spannung eine geeignete Verordnung der Kommission."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών μόλις ολοκληρώθηκαν και, όπως προκύπτει, προσέλκυσαν μόνο 323 συμμετέχοντες. Αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πλέον να δεσμευθούν για την προαγωγή αυτού του νέου μέσου, διότι, προς το παρόν, διαπιστώνεται καταφανώς ότι ελάχιστοι μόνο άνθρωποι γνωρίζουν την ύπαρξή του. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης υποδεικνύουν την οδό που πρέπει να ακολουθήσει η Επιτροπή όσον αφορά τη διατύπωση κατάλληλης εκτελεστικής νομοθεσίας. Κατά πρώτον, είναι ουσιώδης η θέσπιση κοινών αρχών, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση, για τη συγκέντρωση και την εξακρίβωση της γνησιότητας των υπογραφών, καθώς και η διασφάλιση ότι οι πολίτες θα υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις, για παράδειγμα, όσον αφορά το όριο ηλικίας. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η καθιέρωση μορφής εκ των προτέρων ελέγχου του παραδεκτού, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρωτοβουλίες και οι φορείς των πρωτοβουλιών έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι η επίσημη αναγνώριση του παραδεκτού δεν ισοδυναμεί με την υποβολή νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή για ένα δεδομένο ζήτημα. Είμαι πεπεισμένη ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών μπορεί να καταστεί σημαντικό μέσο, με τη βοήθεια του οποίου θα διενεργούνται στο μέλλον διαβουλεύσεις – ευρείες διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους Ευρωπαίους. Για τον λόγο αυτόν, προσδοκώ με ανυπομονησία τον κατάλληλο κανονισμό εκ μέρους της Επιτροπής."@el10
"Mr President, public consultations on the European Citizens’ Initiative have just ended, and it turns out that the consultations attracted only 323 respondents. This result shows that all the European Union institutions should now strongly engage in promoting this new instrument, because at the moment, it can be seen that very few people are aware of its existence. The results of the consultation do, however, show the direction which the Commission should take in framing appropriate executive legislation. Firstly, it is essential to establish common principles, which would apply throughout the Union, for the collection and authentication of signatures, and also to ensure that citizens will be subject to the same requirements, for example, as regards age. Another important matter is the introduction of a certain form of evaluating admissibility with the assumption that initiatives and initiators are aware that formal recognition of admissibility is not equivalent to the Commission putting forward a legislative proposal on a particular matter. I am sure the European Citizens’ Initiative can become an important instrument by means of which debate will be conducted in the future – broad debate on matters of interest to all Europeans. For this reason, I eagerly await an appropriate regulation from the Commission."@en4
"Señor Presidente, las consultas públicas sobre la iniciativa europea acaban de terminar y resulta que las consultas han atraído a tan sólo 323 encuestados. Este resultado muestra que todas las instituciones de la Unión Europea deberían comprometerse firmemente desde ahora en la promoción de este nuevo instrumento, porque de momento está visto que muy poca gente es consciente de su existencia. Los resultados de las consultas muestran, no obstante, la dirección que debería seguir la Comisión a la hora de elaborar una normativa ejecutiva adecuada. En primer lugar, es esencial establecer unos principios comunes, que serían aplicables en toda la Unión, para la recogida y la autentificación de las firmas, así como asegurar que los ciudadanos estén sujetos a los mismos requisitos, por ejemplo, en lo que respecta a la edad. Otra cuestión importante es la introducción de una forma concreta de evaluar la admisibilidad asumiendo que las iniciativas y los que las lleven a cabo sean conscientes de que el reconocimiento formal de la admisibilidad no significa que la Comisión vaya a presentar una propuesta legislativa sobre una cuestión determinada. Estoy segura de que la iniciativa ciudadana europea puede llegar a ser un instrumento importante por medio del cual se dirija el debate —un debate abierto sobre cuestiones que interesan a todos los europeos—. Por este motivo, espero con impaciencia una normativa adecuada por parte de la Comisión."@es21
"Lugupeetud juhataja! Avalikud arutelud Euroopa kodanikualgatuse teemal on just lõpule jõudnud ja tuleb välja, et need köitsid üksnes 323 vastaja tähelepanu. See tulemus näitab, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid nüüd selle uue vahendi edendamisel tugevasti pingutama, sest praegu võib näha, et selle olemasolust teavad väga vähesed inimesed. Arutelude tulemused näitavad siiski suunda, mille poole komisjon peaks asjakohase rakendusakti koostamisel liikuma. Esiteks on hädavajalik kehtestada üldised põhimõtted, mida saaks terves Euroopa Liidus allkirjade kogumisel ja tõendamisel kohaldada, samuti tuleb veenduda, et kodanikele kehtivad ühesugused nõuded näiteks vanusepiiri kohta. Teiseks on tähtis kehtestada kindlakorraline vastuvõetavuse eelhindamine, sealjuures peavad algatajad nende algatuste puhul teadma, et ametlikult vastuvõetavaks tunnistamine ei tähenda veel, et komisjon esitab konkreetses küsimuses õigusakti ettepaneku. Olen kindel, et Euroopa kodanikualgatusest võib saada oluline vahend, mille abil korraldada tulevikus arutelusid – ulatuslikke, kõigi eurooplaste huvides peetavaid arutelusid. Sel põhjusel ootan kannatamatult komisjoni sellekohast määrust."@et5
"− Arvoisa puhemies, julkiset kuulemiset EU:n kansalaisaloitteesta ovat juuri päättyneet, ja nyt on käynyt ilmi, että kuulemiset houkuttivat vain 323 vastaajaa. Tämä tulos osoittaa, että kaikkien Euroopan unionin toimielinten pitäisi nyt sitoutua vahvasti tämän uuden välineen edistämiseen, koska tällä hetkellä voidaan nähdä, että vain harvat ihmiset ovat tietoisia sen olemassaolosta. Kuulemisen tulokset osoittavat kuitenkin suuntaa, johon komission pitäisi edetä asianmukaista täytäntöönpanolainsäädäntöä laadittaessa. Ensinnäkin on olennaisen tärkeää laatia yhteiset periaatteet, joita voitaisiin soveltaa koko unionissa, allekirjoitusten keräämistä ja vahvistamista varten, sekä varmistaa, että kansalaisiin sovelletaan samoja vaatimuksia, esimerkiksi iän osalta. Toinen tärkeä asia on hyväksymistä koskevan etukäteisarvioinnin tietyn muodon käyttöönotto olettaen, että aloitteiden tekijät ovat tietoisia siitä, että virallinen tunnustaminen hyväksymisestä ei tarkoita, että komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen tietystä asiasta. Olen varma, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta voi tulla merkittävä väline, jonka avulla tulevaisuudessa käydään keskustelua − laajaa keskustelua kaikkia eurooppalaisia kiinnostavista asioista. Tämän takia odotan innokkaasti asianmukaista asetusta komissiolta."@fi7
"Monsieur le Président, les consultations publiques sur l’initiative citoyenne européenne viennent de se terminer et il apparaît qu’elles n’ont attiré que 323 répondants. Ce résultat montre que toutes les institutions de l’Union européenne devraient désormais s’engager fermement à promouvoir ce nouvel instrument car, pour le moment, on constate que très peu de personnes sont au courant de son existence. Les résultats de la consultation montrent toutefois la direction que devrait prendre la Commission dans son élaboration d’une législation d’exécution appropriée. Premièrement, il est essentiel d’établir des principes communs, qui s’appliqueront dans toute l’Union, pour la collecte et l’authentification des signatures, ainsi que pour garantir que les citoyens seront soumis aux mêmes exigences, notamment pour ce qui est de l’âge. Autre point important, l’introduction d’une certaine forme d’évaluation de la recevabilité en supposant que les initiatives et les initiateurs sont conscients que la reconnaissance formelle de la recevabilité ne veut pas dire que la Commission fera une proposition législative sur un sujet particulier. Je suis convaincue que l’initiative citoyenne européenne pourra devenir un instrument important qui définira la manière dont les débats seront menés à l’avenir – vastes débats sur des questions d’intérêt pour tous les Européens. C’est pourquoi j’attends avec impatience un règlement approprié de la Commission."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Az uniós polgári kezdeményezésről most fejeződtek be a nyilvános konzultációk, és az derült ki, hogy a konzultációkon csak 323 válaszadó volt. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az összes uniós intézménynek erőteljesebben kellene most részt vennie az új eszköz előmozdításában, mert jelenleg az látható, hogy egyelőre csak kevés ember tud annak létezéséről. A konzultációk eredményei viszont megmutatják, hogy a Bizottságnak hogyan kellene megterveznie a megfelelő végrehajtási jogszabályokat. Elsősorban közös elveket kell létrehozni, amelyeket az egész Unióban alkalmazni kell. Ezek az aláírások összegyűjtésére és hitelesítésére vonatkoznak, valamint annak a biztosítására is, hogy ugyanazok a – például korhatárokkal kapcsolatos – követelmények vonatkozzanak a polgárokra. A másik fontos dolog, hogy bevezessük az elfogadhatóság előzetes értékelésének bizonyos formáját azt feltételezve, hogy a kezdeményezések és a kezdeményezők tisztában vannak azzal, hogy az elfogadhatóság hivatalos elismerése nem egyenlő azzal, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő egy adott témával kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy az uniós polgári kezdeményezés fontos eszközzé válik, amelynek révén vitát tartunk a jövőben – széles körű vitát, amely minden európai polgárt érdeklő témákról szól. Ezért már nagyon várom a Bizottság megfelelő rendeletét."@hu11
". Signor Presidente, le consultazioni pubbliche sull’iniziativa dei cittadini europei si sono appena concluse, e dobbiamo constatare che si sono registrate appena 323 risposte. Tale risultato dimostra che tutte le istituzioni dell’Unione europea devono ora impegnarsi intensamente per promuovere questo nuovo strumento; infatti è chiaro che ben pochi ne conoscono l’esistenza. L’esito delle consultazioni indica comunque la direzione in cui la Commissione deve muoversi per elaborare l’opportuna legislazione attuativa. In primo luogo è essenziale stabilire principi comuni, validi in tutta l’Unione, per la raccolta e l’autenticazione delle firme, e inoltre garantire che tutti i cittadini debbano sottostare ai medesimi requisiti, per esempio in fatto di età. Un altro punto importante è l’introduzione di qualche forma di valutazione della ricevibilità, con il presupposto che iniziative e promotori siano consapevoli che il riconoscimento formale della ricevibilità non implica necessariamente la presentazione di una proposta legislativa su una questione specifica da parte della Commissione. Sono certa che l’iniziativa dei cittadini potrà diventare uno strumento importante per sviluppare in futuro un vasto dibattito sulle questioni che stanno a cuore a tutti gli europei. Attendo dunque con grande interesse il varo di un regolamento adeguato da parte della Commissione."@it12
"Pone pirmininke, ką tik baigtos viešos konsultacijos dėl Europos piliečių iniciatyvos, tačiau pasirodė, kad konsultacijos pritraukė tik 323 respondentus. Tai rodo, kad visos Europos Sąjungos institucijos turėtų pradėti rimtai skatinti šią naują priemonę, nes šiuo metu matyti, kad labai mažai žmonių žino apie šios priemonės veikimą. Tačiau konsultacijos rezultatai rodo kryptį, kurios, rengdama tinkamus vykdomuosius teisės aktus, turėtų laikytis Komisija. Pirmiausia, labai svarbu nustatyti bendrus parašų rinkimo ir tikrinimo principus, kurie būtų taikomi visoje Europoje, ir užtikrinti, kad piliečiams būtų taikomi tokie pat reikalavimai, pvz., amžiaus požiūriu. Kitas svarbus klausimas – tam tikros formos priimtinumo įvertinimo nustatymas, atsižvelgiant į tai, kad iniciatyvų iniciatoriai žino, jog priimtinumo oficialus pripažinimas nėra tas pats, kas Komisijos teisėkūros pasiūlymo teikimas dėl tam tikro klausimo. Esu tikra, kad Europos piliečių iniciatyva gali tapti svarbia priemone, kuria remiantis ateityje bus rengiamos diskusijos – plataus masto diskusijos dėl visiems europiečiams aktualių klausimų. Dėl šios priežasties iš Komisijos nekantriai laukiu atitinkamo reglamento."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Eiropas pilsoņu iniciatīvas publiskā apspriešana ir tikko beigusies, un izrādās, ka šī apspriešana piesaistīja tikai 323 respondentus. Šis rezultāts rāda, ka Eiropas Savienības iestādēm enerģiski jāveicina šis jaunais instruments, jo pašlaik ir skaidrs, ka tikai daži cilvēki zina par tā eksistenci. Tomēr apspriežu rezultāti norāda pareizo virzienu, kādā jāiet Komisijai, izstrādājot pienācīgus tiesību aktus. Pirmkārt, ir svarīgi noteikt kopīgus principus parakstu vākšanai un to apliecinājumam, kurus varētu piemērot visā Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt, lai pilsoņiem tiktu izvirzītas vienādas prasības, piemēram, attiecībā uz vecumu. Vēl viens svarīgs jautājums ir konkrēta pieņemamības novērtēšanas veida ieviešana, pieļaujot, ka iniciatīvu īstenotāji apzinās, ka oficiāla pieņemamības atzīšana nav līdzvērtīga Komisijas veiktai konkrēta likumdošanas priekšlikuma ierosināšanai. Esmu pārliecināta, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva var turpmāk kļūt par svarīgu instrumentu debašu organizēšanai — plašu debašu organizēšanai par svarīgiem jautājumiem, kas interesē visus eiropiešus. Šā iemesla dēļ es ar nepacietību gaidu pienācīgu regulu no Komisijas."@lv13
"Panie Przewodniczący! Zakończyły się już konsultacje publiczne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej i okazuje się, że wzięło w nich udział zaledwie 323 respondentów. Wynik ten pokazuje, że wszystkie instytucje Unii Europejskiej powinny teraz naprawdę zaangażować się w promowanie tego nowego instrumentu, widać bowiem na dzień dzisiejszy, że bardzo niewiele osób ma świadomość jego istnienia. Wyniki konsultacji pokazują jednak kierunek, w jakim powinna iść Komisja, opracowując odpowiednie przepisy wykonawcze. Po pierwsze, konieczne jest ustanowienie wspólnych dla całej Unii zasad zbierania i sprawdzania autentyczności podpisów, a także zapewnienie, aby obywatele podlegali tym samym wymaganiom na przykład jeśli chodzi o wiek. Kolejną istotną kwestią jest wprowadzenie pewnej formy sprawdzania dopuszczalności przy założeniu, że inicjatywy i inicjatorzy inicjatyw będą mieli świadomość, że formalne uznanie dopuszczalności nie jest równe z tym, że Komisja wystąpi z propozycją legislacyjną w danej sprawie. Wierzę, że europejska inicjatywa obywatelska może stać się ważnym instrumentem, za pośrednictwem którego w przyszłości będzie toczyła się debata, szeroka debata na tematy ogólnoeuropejskie. Zatem z niecierpliwością czekam na odpowiednie rozporządzenie Komisji."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de openbare raadplegingen over het Europees burgerinitiatief zijn reeds beëindigd en het blijkt dat er slechts 323 respondenten aan hebben deelgenomen. Deze uitslag toont aan dat alle Europese instellingen zich echt moeten engageren om dit nieuwe instrument te promoten. We zien vandaag immers dat slechts weinig mensen zich bewust zijn van het bestaan van dit instrument. De uitslagen van de raadpleging geven echter de richting aan waarin de Commissie moet gaan bij de uitwerking van gepaste uitvoeringsvoorschriften. Ten eerste is het noodzakelijk om voor de hele Unie gemeenschappelijke principes voor het verzamelen en controleren van de authenticiteit van handtekeningen in te voeren. Daarnaast moet ook gegarandeerd worden dat de burgers aan dezelfde vereisten voldoen, bijvoorbeeld wat leeftijd betreft. Nog een belangrijke kwestie is de invoering van een bepaalde vorm van controle van de ontvankelijkheid waarbij men ervan uitgaat dat de initiatieven en de initiatiefnemers er zich van bewust zijn dat een formele erkenning van de ontvankelijkheid niet betekent dat de Commissie wetgevend initiatief in die kwestie zal nemen. Ik ben ervan overtuigd dat het Europees burgerinitiatief een belangrijk instrument kan worden, waarmee in de toekomst een breed debat gevoerd zal worden over algemene Europese thema's. Ik wacht dus met ongeduld op een gepaste verordening van de Commissie."@nl3
"Senhor Presidente, terminaram neste momento as consultas públicas respeitantes à Iniciativa de Cidadania Europeia, e acontece que as consultas atraíram, apenas, 323 respostas. Este resultado demonstra que todas as Instituições da União Europeia deveriam agora empenhar-se firmemente na promoção deste novo instrumento, pois é patente que, actualmente, há poucas pessoas informadas da sua existência. Os resultados da consulta, porém, indicam claramente a direcção que a Comissão deverá seguir na definição da adequada legislação executiva. Primeiramente, é essencial estabelecer princípios comuns que se aplicariam em toda a União, quanto à recolha e autenticação de assinaturas e, também, é essencial assegurar que os cidadãos estarão subordinados ao cumprimento dos mesmos requisitos como é o caso da idade, por exemplo. Uma questão importante é, também, a da introdução de uma forma segura de avaliação de admissibilidade da iniciativa, pressupondo-se à partida que as iniciativas e os seus promotores estão conscientes de que o reconhecimento formal de admissibilidade não implica, por si, que a Comissão vá avançar com uma proposta legislativa sobre um determinado assunto. Estou certa de que a Iniciativa de Cidadania Europeia pode tornar-se um instrumento essencial para a forma como se regerá o debate no futuro – um debate alargado sobre questões de interesse para todos os europeus. Por este motivo, aguardo ansiosamente pela adequada regulamentação por parte da Comissão."@pt17
"Dle preşedinte, consultările publice privind iniţiativa cetăţenească europeană s-au încheiat şi se pare că acestea au atras doar 323 de respondenţi. Acest rezultat indică faptul că instituţiile Uniunii Europene ar trebui acum să se angajeze ferm în promovarea acestui nou instrument, deoarece în acest moment se poate vedea că doar câţiva oameni sunt conştienţi de existenţa sa. Cu toate acestea, rezultatele consultării indică direcţia în care ar trebui să se îndrepte Comisia în vederea încadrării legislative executive adecvate. În primul rând, este esenţială stabilirea principiilor comune care s-ar aplica în întreaga Uniune pentru colectarea şi autentificarea semnăturilor şi garantarea faptului că cetăţenii vor face obiectul aceloraşi cerinţe, de exemplu, în ceea ce priveşte vârsta. O altă chestiune importantă este introducerea unei anumite forme de evaluare a admisibilităţii cu presupunerea că iniţiativele şi iniţiatorii sunt conştienţi că recunoaşterea oficială a admisibilităţii nu este echivalentă cu continuarea unei propuneri legislative privind o anumită problemă din partea Comisiei. Sunt sigură că iniţiativa cetăţenească europeană poate deveni un instrument important cu ajutorul căruia se vor desfăşura dezbaterile viitoare – o dezbatere amplă privind problemele de interes pentru toţi europenii. Din acest motiv, aştept cu nerăbdare un regulament adecvat din partea Comisiei."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, verejné konzultácie o európskej občianskej iniciatíve práve skončili a ukazuje sa, že sa na nich zúčastnilo iba 323 respondentov. Tento výsledok ukazuje, že všetky inštitúcie Európskej únie by sa v súčasnosti mali intenzívne zapojiť do podpory tohto nového nástroja, pretože v tejto chvíli je zrejmé, že o jeho existencii je informovaných veľmi málo ľudí. Výsledky konzultácie však naozaj naznačujú smer, ktorým by sa Komisia mala uberať pri vypracúvaní primeraných výkonných právnych predpisov. Po prvé, je nevyhnutné vytvoriť spoločné zásady, ktoré by sa uplatňovali v celej Únii pri zbieraní a overovaní podpisov a tiež pri zabezpečení toho, aby sa občanov týkali rovnaké požiadavky napríklad v súvislosti s vekom. Ďalšou dôležitou otázkou je zavedenie určitej formy hodnotenia prípustnosti za predpokladu, že iniciatívy a ich organizátori si uvedomujú, že formálne uznanie prípustnosti nemá rovnaký význam ako predloženie legislatívneho návrhu v konkrétnej oblasti zo strany Komisie. Som si istá, že európska občianska iniciatíva sa môže stať dôležitým nástrojom, pomocou ktorého sa bude v budúcnosti uskutočňovať diskusia, rozsiahla diskusia o otázkach, ktoré zaujímajú všetkých Európanov. Z tohto dôvodu od Komisie netrpezlivo očakávam príslušné nariadenie."@sk19
"Gospod predsednik, javna posvetovanja glede evropske državljanske pobude so se pravkar končala in izkazalo se je, da so posvetovanja pritegnila le 323 anketirancev. Ta rezultat kaže, da bi se zdaj vse institucije Evropske unije morale močno zavezati k promociji tega novega instrumenta, ker se trenutno zelo malo ljudi zaveda, da sploh obstaja. Rezultati posvetovanj pa kažejo smer, v katero bi se morala podati Komisija pri oblikovanju primerne izvršilne zakonodaje. Kot prvo je bistveno vzpostaviti skupna načela, ki bi veljala po vsej Uniji, za zbiranje in avtentifikacijo podpisov, ter zagotoviti, da bodo državljani podvrženi istim zahtevam, na primer v zvezi z leti. Še ena pomembna zadeva je uvedba določene oblike ocenjevanja dopustnosti na podlagi predpostavke, da se pobude in predlagatelji pobud zavedajo, da uradno priznanje dopustnosti ni enako predložitvi pravnega predloga Komisije v določeni zadevi. Prepričana sem, da lahko evropska državljanska pobuda postane pomemben instrument, na podlagi katerega se bo odvijala razprava v prihodnosti – široka razprava o zadevah, ki zanimajo vse Evropejce. Zaradi tega od Komisije nestrpno pričakujem primerno uredbo."@sl20
"Herr talman! De offentliga samråden om det europeiska medborgarinitiativet har just avslutats, och det visar sig att bara 323 personer har svarat. Det är ett resultat som visar att alla EU:s institutioner nu måste engagera sig starkt för att främja det nya instrumentet, för just nu står det klart att mycket få människor känner till att det finns. Resultatet av samrådet visar dock vilken riktning kommissionen bör välja när det gäller att utforma lämplig verkställande lagstiftning. För det första är det nödvändigt att fastställa gemensamma principer, som gäller i hela unionen, för insamling och autentisering av underskrifter, och även att se till att medborgarna omfattas av samma krav, t.ex. i fråga om ålder. En annan viktig fråga är införandet av något slags förhandsbedömning av tillåtligheten, med förutsättningen att initiativtagarna är medvetna om att det formella erkännandet av tillåtligheten inte är likvärdigt med att kommissionen lägger fram ett lagstiftningsförslag i en viss fråga. Jag är övertygad om att medborgarinitiativet kan bli ett viktigt instrument för debatt i framtiden – breda debatter om frågor av intresse för alla européer. Jag ser därför mycket fram emot en lämplig förordning från kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"15,16,3,9,17
"ex ante"18,20,19,14,13,4,21,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph