Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-24-Speech-3-102"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100324.13.3-102"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as somebody who has campaigned twice for a ‘yes’ vote to Lisbon and promoted the citizens’ initiative as positive, I disagree with my colleague. I think it is not just a fig leaf. Yes, there are constraints, but it has potential, and it is a real meaningful step towards facilitating participatory democracy. I have discussed this matter with citizens. I have facilitated citizens to participate in the Commission’s consultation and in the hearings in the Petitions Committee. However, we must not just consult with citizens: we must listen to what they say and we must ensure that their views are taken on board in any legislation we produce. This is an opportunity for the EU institutions to clearly show that the citizens’ initiative will reflect the views of European citizens from start to finish. This legislation must be citizen-friendly and it must be highly visible. There must also be easily accessible assistance and help given to citizens who wish to organise a petition. It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act. It would simply lead to further accusations of a democratic deficit and cynicism and anger on behalf of citizens if a million signatures were to be gathered for a petition and then it were deemed to be outside the competence of the EU. So we need absolute clarity on this and we need to be proactive. While we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver. The citizens’ initiative is like a newborn baby. It has unlimited potential but it must be handled with care when it takes its first tentative steps."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako někdo, kdo dvakrát vedl kampaň za schválení Lisabonské smlouvy a prosazoval občanskou iniciativu jako pozitivní nástroj, nesouhlasím se svým kolegou. Nemyslím si, že je tato iniciativa pouhým fíkovým listem. Ano, jsou tam omezení, ale iniciativa má potenciál a je skutečným smysluplným krokem k umožnění participativní demokracie. Diskutovala jsem o této záležitosti s občany. Podporovala jsem občany v tom, aby se účastnili konzultace a slyšení Komise v Petičním výboru. S občany však nesmíme vést pouze konzultace – musíme naslouchat tomu, co říkají, a musíme zajistit, aby byly jejich názory zohledňovány v jakémkoli právním předpise, který vytváříme. Pro instituce EU je to příležitost, aby jasně ukázaly, že občanská iniciativa bude odrážet názory evropských občanů od začátku do konce. Tyto právní předpisy musejí být vstřícné k občanům a musí být velmi dobře viditelné. Občanům, kteří chtějí zorganizovat petici, musí být také poskytnuta jednoduše dostupná pomoc a podpora. Mělo by být objasněno, v jakých případech Komise může jednat a v jakých případech Komise jednat nemůže. To by jednoduše vedlo k dalším obviněním z deficitu demokracie a k cynismu a hněvu ze strany občanů, pokud by měl být pro petici shromážděn milion podpisů a poté by tato petice byla posouzena za záležitost, která nespadá do pravomoci EU. V této otázce tedy potřebujeme naprostou jasnost a musíme být iniciativní. Ačkoli musíme z tohoto právního předpisu vytěžit co nejvíce možností, nesmíme slibovat více, než jsem schopni poskytnout. Občanská iniciativa je jako novorozenec. Má neomezený potenciál, ale musí se s ní zacházet opatrně, když začíná dělat první váhavé krůčky."@cs1
"Hr. formand! Jeg har to gange ført kampagne for et ja til Lissabon, og jeg har talt for borgerinitiativet og sagt, at det er positivt, og jeg er derfor ikke enig med min kollega. Jeg mener ikke, at det er et figenblad. Ja, det har sine begrænsninger, men det har også visse muligheder, og det er et betydningsfuldt skridt i retning af at fremme deltagelsesdemokratiet. Jeg har diskuteret dette spørgsmål med borgerne. Jeg har hjulpet borgerne med at deltage i Kommissionens høringsprocedurer og høringerne i Udvalget for Andragender. Men vi skal ikke blot afholde høringer med borgerne. Vi skal lytte til, hvad de siger, og vi skal sikre, at deres synspunkter tages med i betragtning i lovgivningsproceduren. De europæiske institutioner har her lejlighed til klart at vise, at borgerinitiativet vil afspejle de europæiske borgeres synspunkter fra begyndelse til ende. Denne lovgivning skal være borgervenlig og meget synlig. Der skal også være let tilgængelig støtte og hjælp til de borgere, der ønsker at organisere et andragende. Det skal præciseres, hvor Kommissionen kan handle, og hvor den ikke kan handle. Hvis man indsamlede en million underskrifter, og man derefter vurderede, at emnet lå uden for EU's kompetenceområder, ville det ganske enkelt føre til flere beskyldninger om demokratisk underskud, og det ville føre til kynisme og vrede blandt de europæiske borgere. Vi har altså brug for absolut klarhed om dette spørgsmål, og vi skal være proaktive. Vi skal presse alt det, vi kan, ud af denne lovgivning, men vi må ikke love mere, end vi kan holde. Borgerinitiativet er som et nyfødt barn. Det har et ubegrænset potentiale, men det skal behandles med omsorg, når det tager sine første vaklende skridt."@da2
"Herr Präsident, als jemand, der zweimal für die Abstimmung mit „Ja“ für Lissabon geworben und die Bürgerinitiative als positiv gefördert hat, widerspreche ich meinem Kollegen. Meiner Meinung nach geht es hier nicht nur um einen Vorwand. Ja, es gibt Beschränkungen, aber die Initiative hat Potenzial und ist ein echter bedeutsamer Schritt in Richtung der partizipativen Demokratie. Ich habe diese Angelegenheit mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Ich habe Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit gegeben, an der Konsultation der Kommission und an den Anhörungen im Petitionsausschuss teilzunehmen. Wir dürfen uns jedoch nicht nur mit Bürgerinnen und Bürgern beraten: Wir müssen zuhören, was sie zu sagen haben, und wir müssen sicherstellen, dass ihre Sichtweisen in allen Rechtsvorschriften, die wir hervorbringen, berücksichtigt werden. Dies ist eine Chance für die EU-Institutionen, klar und deutlich zu zeigen, dass die Bürgerinitiative die Sichtweisen der europäischen Bürgerinnen und Bürger vom Anfang bis zum Ende reflektieren wird. Diese Rechtsvorschriften müssen bürgernah und sie müssen stark sichtbar sein. Es muss auch einfach zugängliche Unterstützung und Hilfe für Bürgerinnen und Bürger geben, die eine Petition stellen möchten. Es sollte klar gemacht werden, wo die Kommission handeln kann und wo die Kommission nicht handeln kann. Es würde einfach zu weiteren Anschuldigungen eines Demokratiedefizits und Zynismus und Ärger seitens der Bürgerinnen und Bürger kommen, wenn eine Million Unterschriften für eine Petition gesammelt würden und danach bestimmt wird, dass sie außerhalb der Zuständigkeit der EU liegt. Daher benötigen wir absolute Klarheit diesbezüglich und wir müssen proaktiv sein. Während wir alle Möglichkeiten aus diesen Rechtsvorschriften herausquetschen müssen, dürfen wir nicht mehr versprechen, als wir bieten können. Die Bürgerinitiative ist wie ein neugeborenes Baby. Sie hat unbegrenztes Potenzial, aber sie muss mit Vorsicht behandelt werden, wenn sie ihre ersten zaghaften Schritte macht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως άτομο που εκστράτευσε δύο φορές για την υπερψήφιση της Συνθήκης της Λισαβόνας και προώθησε την πρωτοβουλία πολιτών ως θετικό διάβημα, διαφωνώ με τον συνάδελφό μου. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται απλώς για ένα φύλλο συκής. Ναι, πλαισιώνεται από περιορισμούς, αλλά έχει δυνατότητες και αποτελεί πραγματικά χρήσιμο μέσο για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Έχω συζητήσει το θέμα με πολίτες. Έχω διευκολύνει πολίτες να συμμετάσχουν στη διαβούλευση της Επιτροπής και στις ακροάσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών. Μολαταύτα, δεν πρέπει να προβαίνουμε απλώς σε διαβουλεύσεις με τους πολίτες: πρέπει να ακούμε πραγματικά αυτά που λένε, και πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδουμε. Πρόκειται για μία ευκαιρία που δίδεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προκειμένου να αποσαφηνίσουν ότι η πρωτοβουλία πολιτών θα αποτυπώνει τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών από την αρχή έως το τέλος. Η συγκεκριμένη νομοθεσία πρέπει να είναι φιλική προς τον πολίτη και πρέπει να είναι απολύτως εμφανής. Πρέπει να παρέχεται επίσης ευκόλως προσβάσιμη βοήθεια και συνδρομή στους πολίτες που επιθυμούν να οργανώσουν αναφορά. Δέον είναι να καταστεί σαφές σε ποια σημεία μπορεί να δράσει η Επιτροπή και σε ποια σημεία δεν μπορεί να δράσει. Εάν πρόκειται να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές για μία αναφορά η οποία θα θεωρηθεί, εν συνεχεία, ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, η πρωτοβουλία πολιτών θα οδηγήσει απλώς σε περαιτέρω κατηγορίες περί δημοκρατικού ελλείμματος, καθώς και σε αντιδράσεις κυνισμού και οργής εκ μέρους των πολιτών. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιδείξουμε απόλυτη διαφάνεια εν προκειμένω και να είμαστε προορατικοί. Μολονότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που παρέχει αυτή η νομοθεσία, δεν πρέπει να υποσχόμαστε περισσότερα από όσα μπορούμε να επιτύχουμε. Η πρωτοβουλία πολιτών προσιδιάζει σε νεογέννητο βρέφος. Διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες, αλλά απαιτεί προσεκτικό χειρισμό κατά τα πρώτα διστακτικά βήματά της."@el10
"Señor Presidente, como alguien que ha hecho campaña dos veces a favor del «sí» a Lisboa y ha promocionado la iniciativa ciudadana como algo positivo, no estoy de acuerdo con mi colega. Creo que no se trata simplemente de una hoja de parra. Sí, hay restricciones, pero tiene potencial y es un paso realmente significativo para favorecer la democracia participativa. He debatido este asunto con los ciudadanos. He facilitado que los ciudadanos participen en las consultas de la Comisión y en las audiencias de la Comisión de Peticiones. No obstante, no sólo debemos consultar con los ciudadanos: debemos escuchar lo que dicen y garantizar que sus opiniones se tienen en cuenta en cualquier legislación que presentemos. Se trata de una oportunidad para que las instituciones de la UE demuestren claramente que la iniciativa ciudadana reflejará las opiniones de los ciudadanos europeos de principio a fin. Esta legislación debe estar orientada a los ciudadanos y debe ser muy clara. También debe haber asistencia de fácil acceso y se debe proporcionar ayuda a los ciudadanos que deseen presentar una petición. Debe quedar claro cuándo puede y cuándo no puede intervenir la Comisión. Habría más acusaciones de déficit democrático, cinismo y enfado por parte de los ciudadanos si se recogiera un millón de firmas para una petición y después se considerara fuera de la competencia de la UE. Así que necesitamos claridad total en este asunto y hemos de ser proactivos. Al mismo tiempo que tenemos que exprimir cualquier posibilidad más allá de esta legislación, no debemos prometer más de lo que podamos conseguir. La iniciativa ciudadana es como un bebé recién nacido. Tiene un potencial ilimitado, pero hay que manejarlo con cuidado a la hora de dar los primeros tímidos pasos."@es21
"Austatud juhataja! Inimesena, kes on kaks korda korraldanud kampaania „jah” hääle saamiseks Lissaboni lepingule ning toetanud kodanikualgatust kui midagi positiivset, ei saa ma oma kolleegiga nõustuda. Ma arvan, et see ei ole lihtsalt viigipuu leht. Jah, piirangud on olemas, kuid sel on potentsiaali ning see on tõeliselt mõttekas samm osalusdemokraatia lihtsustamise suunas. Ma olen seda küsimust kodanikega arutanud. Ma olen lihtsustanud kodanike osalust komisjoni konsulteerimistel ja petitsioonikomisjoni kuulamistel. Siiski ei peaks me kodanikega lihtsalt niisama konsulteerima: me peame võtma kuulda, mida neil on öelda ning peame tagama, et nende seisukohti võetakse õigusaktide koostamisel arvesse. See on ELi institutsioonide võimalus näidata selgelt, et kodanikualgatus peegeldab Euroopa kodanike seisukohti algusest lõpuni. Õigusakt peab olema kodanikesõbralik ja väga nähtav. Samuti peab kodanikele, kes soovivad petitsiooni korraldada, olema toetus ja abi lihtsalt kättesaadavad. Tuleb teha selgeks, kus komisjon saab tegutseda ja kus mitte. Selle tulemuseks oleks lihtsalt täiendav süüdistamine demokraatia puudujäägis ja künismis ning sellega kaasneks kodanike viha, kui petitsiooni jaoks kogutakse miljoneid allkirju ja seejärel öeldakse neile, et see ei ole ELi pädevuses. Seega vajame selles osas täielikku selgust ning me peame tegutsema ennetavalt. Samas kui peame sellest õigusaktist pigistama välja kõik võimalused, ei tohi me lubada rohkem kui anda suudame. Kodanikualgatus on nagu vastsündinu. Sellel on piiramatu potentsiaal, kuid sellega tuleb ettevaatlikult ümber käia, kui ta teeb oma esimesi ebalevaid samme."@et5
"− Arvoisa puhemies, koska olen kaksi kertaa kampanjoinut Lissabonin "kyllä"-äänen puolesta ja kannattanut kansalaisaloitetta myönteisenä, olen eri mieltä kollegani kanssa. Minusta se ei ole pelkkä viikunanlehti. Kyllä, siinä on rajoituksia, mutta siinä on myös mahdollisuuksia, ja se on todella tarkoituksenmukainen askel kohti osallistuvan demokratian edistämistä. Olen keskustellut asiasta kansalaisten kanssa. Olen auttanut kansalaisia osallistumaan komission kuulemiseen ja vetoomusvaliokunnassa järjestettyihin kuulemisiin. Meidän ei pidä kuitenkaan vain kuulla kansalaisia: meidän on kuunneltava, mitä he sanovat, ja meidän on varmistettava, että heidän näkemyksensä otetaan mukaan kaikkeen laatimaamme lainsäädäntöön. Tämä on EU:n toimielinten tilaisuus osoittaa selkeästi, että kansalaisaloite heijastaa EU:n kansalaisten näkemyksiä alusta loppuun. Tämän lainsäädännön on oltava käyttäjäystävällistä ja sen on oltava erittäin näkyvää. Neuvonnan ja avun on oltava helposti niiden kansalaisten saatavilla, jotka haluavat tehdä vetoomuksen. Olisi tehtävä selväksi, missä komissio voi toimia ja missä komissio ei voi toimia. Tuloksena olisi vain lisää syytöksiä demokratiavajeesta ja kansalaisten kyynisyyttä ja vihaa, jos vetoomusta varten kerättäisiin miljoona allekirjoitusta ja sitten sen katsottaisiin olevan EU:n toimivallan ulkopuolella. Tämän osalta tarvitaan siis ehdotonta selkeyttä ja ennakoivuutta. Vaikka meidän on hyödynnettävä kaikki tämän lainsäädännön mahdollisuudet, emme saa luvata enemmän kuin voimme toteuttaa. Kansalaisaloite on kuin vastasyntynyt vauva. Sillä on rajattomat mahdollisuudet, mutta sitä on käsiteltävä huolellisesti, kun se ottaa ensimmäisiä tunnustelevia askeleitaan."@fi7
"Monsieur le Président, en tant que personne qui a fait deux fois campagne pour un «oui» à Lisbonne et qui a promu l’initiative citoyenne de manière positive, je ne suis pas d’accord avec mon collègue. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une simple feuille de vigne. Oui, il y a des contraintes, mais cet instrument a du potentiel et il s’agit d’une étape véritablement utile vers la facilitation de la démocratie participative. J’ai discuté de la question avec des citoyens. J’ai facilité la participation de citoyens à la consultation de la Commission et à des auditions de la commission des pétitions. Mais nous ne devons pas uniquement nous entretenir avec les citoyens: nous devons écouter ce qu’ils disent et veiller à ce que leurs avis soient pris en considération dans toutes les législations que nous produisons. Les institutions européennes ont ici la possibilité de montrer clairement que l’initiative citoyenne reflètera de bout en bout les avis des citoyens européens. Cette législation doit être favorable aux citoyens et être très visible. Il faut également qu’une assistance soit facilement accessible et qu’une aide soit apportée aux citoyens qui souhaitent lancer une pétition. Il faut dire clairement où la Commission peut agir et ne pas agir. Si un million de signatures sont collectées dans une pétition et qu’il s’avère en fin de compte que le sujet ne relève pas de la compétence de l’UE, cela conduira simplement à d’autres accusations de déficit démocratique et à du cynisme et de la colère de la part des citoyens. Nous avons donc besoin d’une clarté absolue à ce sujet et devons nous montrer proactifs. Si nous devons profiter de toutes les possibilités offertes par cette législation, nous ne pouvons promettre plus que ce qui est possible. L’initiative citoyenne est comme un nouveau-né. Elle a un potentiel illimité, mais il faut être attentif lors de ses premiers pas."@fr8
". – Elnök úr, olyasvalakiként, aki kétszer kampányolt a Lisszaboni Szerződés megszavazása mellett, és a polgári kezdeményezést pozitív dologként támogatta, nem értek egyet a kollégámmal. Úgy gondolom, hogy nem csak takarózunk ezzel. Természetesen vannak korlátok, de vannak benne lehetőségek is, és ez egy valós lépés a részvételi demokrácia előremozdítása felé. Erről már beszéltem polgárokkal. Elősegítettem, hogy a polgárok részt vegyenek a Bizottság konzultációján és a Petíciós Bizottság meghallgatásain. De nemcsak konzultálnunk kell a polgárokkal, hanem meg kell hallgatnunk a mondanivalójukat, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy minden általunk létrehozott jogszabályba befoglaljuk a nézeteiket. Ez lehetőséget teremt az EU-intézményeknek, hogy egyértelműen megmutassák, a polgári kezdeményezés a kezdetektől végig az európai polgárok nézeteit tükrözik majd. Ennek a jogalkotásnak polgárbarátnak és jól láthatónak kell lennie. Könnyen elérhető támogatást is biztosítani kell továbbá, és segíteni kell a petíciókat szervező polgárokat. Egyértelműen meg kell állapítani, hogy a Bizottság hol intézkedhet és hol nem. További vádaskodásokhoz vezetne a demokratikus deficitre vonatkozóan, és a polgárok cinikus megjegyzéseihez és bosszúságához vezetne, ha egy petícióhoz összegyűjtenek egymillió aláírást, és kiderülne, hogy az nem az EU hatáskörébe tartozik. Ezt tehát egyértelműen tisztáznunk kell, és proaktívnak kell lennünk. Habár mindent lehetőséget ki kell préselnünk ebből a jogszabályból, nem ígérhetünk többet, mint amit teljesíteni is tudunk. A polgári kezdeményezés olyan, mint egy újszülött. A lehetőségei korlátozottak, és vigyázni kell rá, amikor megteszi első lépéseit."@hu11
". Signor Presidente, l’esperienza che ho maturato partecipando a due campagne per il sì al trattato di Lisbona e battendomi a favore dell’iniziativa dei cittadini mi porta a dissentire dal collega: a mio parere non si tratta di una semplice foglia di fico. Vi sono certo dei limiti, ma la proposta è ricca di potenziale e costituisce un passo in avanti concreto e significativo che agevolerà la democrazia partecipativa. Ho discusso la questione con i cittadini; ho agevolato anzi la partecipazione dei cittadini alla consultazione organizzata dalla Commissione e alle audizioni svoltesi presso la commissione per le petizioni. Tuttavia, non dobbiamo semplicemente consultare i cittadini; dobbiamo ascoltare le loro opinioni e assicurarci che qualsiasi provvedimento legislativo da noi adottato tenga conto del loro punto di vista. Alle istituzioni dell’Unione europea si offre così l’opportunità di dimostrare chiaramente che l’iniziativa dei cittadini servirà, dall’inizio fino alla conclusione, a riflettere le opinioni dei cittadini europei. Questo provvedimento deve essere di facile utilizzo per i cittadini e deve godere di grande visibilità. E’ poi necessario predisporre un’assistenza facilmente accessibile e fornire aiuto ai cittadini che desiderano organizzare una petizione. Occorre fissare chiaramente i limiti entro cui la Commissione può agire e dai quali non può esorbitare. Se si raccogliessero un milione di firme per una petizione che poi venisse giudicata estranea alle competenze dell’Unione europea, ciò servirebbe unicamente a suscitare collera e scetticismo nei cittadini, a e far risuonare più forti le accuse di deficit democratico. Su questo punto bisogna quindi fare assoluta chiarezza e assumere un atteggiamento attivo. Dobbiamo sfruttare fino in fondo tutte le possibilità offerte da questo provvedimento legislativo, ma non dobbiamo promettere più di quanto possiamo mantenere. L’iniziativa dei cittadini è come un bimbo di pochi mesi: ha un potenziale illimitato ma va seguita con cura premurosa nei suoi primi, timidi passi."@it12
"Pone pirmininke, būdamas vienas iš tų, kuris du kartus agitavo balsuoti už Lisabonos sutartį ir kuris skatino piliečių iniciatyvą kaip teigiamą žingsnį, nepritariu savo kolegai. Nemanau, kad tai tėra figos lapelis. Taip, apribojimų esama, tačiau ji turi potencialą ir tai iš tikrųjų yra prasmingas žingsnis dalyvaujamosios demokratijos link. Aptariau šį klausimą su piliečiais. Padėjau piliečiams dalyvauti Komisijos konsultacijose ir Peticijų komiteto klausymuose. Vis dėlto turime ne tik pasitarti su piliečiais – mes turime įsiklausyti į tai, ką jie sako, ir turime užtikrinti, kad į jų nuomones būtų atsižvelgta rengiant bet kokį teisės aktą. Tai yra galimybė ES institucijoms aiškiai parodyti, kad piliečių iniciatyva atspindės Europos piliečių nuomones nuo pradžios iki galo. Teisės aktai turi būti tinkami piliečiams ir jie turi būti gerai matomi. Be to, piliečiams, ketinantiems parengti peticiją, turi būti suteikta lengvai prieinama parama ir pagalba. Turi būti aiškiai parodyta, kur Komisija gali veikti ir kur Komisija negali veikti. Jeigu milijonas parašų būtų surinktas dėl peticijos ir paaiškėtų, kad tai nepatenka į ES kompetencijos sritį, tuomet piliečiai paprasčiausiai pateiktų dar daugiau kaltinimų dėl demokratijos stygiaus ir cinizmo ir pratrūktų pykčiu. Taigi šiuo aspektu reikia visiško aiškumo ir mes turime parodyti iniciatyvą. Nors iš šio teisės akto turime „išspausti“ kiekvieną galimybę, vis dėlto neturime žadėti daugiau negu galime ištesėti. Piliečių iniciatyva – tai kaip naujagimis. Ji turi neribotą potencialą, tačiau su ja reikia elgtis atsargiai, kai žengiami pirmieji nedrąsūs žingsniai. So we need absolute clarity on this and we need to be proactive. While we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver. The citizens’ initiative is like a newborn baby. It has unlimited potential but it must be handled with care when it takes its first tentative steps."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā persona, kas divas reizes ir piedalījusies kampaņā par pozitīvu balsojumu par Lisabonas līgumu un veicinājusi pilsoņu iniciatīvu, es nepiekrītu saviem kolēģiem. Es neuzskatu, ka šī iniciatīva ir tikai vīģes lapa. Jā, pastāv ierobežojumi, bet šai iniciatīvai ir liels potenciāls, un tā ir nozīmīgs solis līdzdalības demokrātijas veicināšanā. Es esmu pārrunājusi šo jautājumu ar pilsoņiem. Es esmu veicinājusi pilsoņu piedalīšanos Komisijas apspriešanā un Lūgumrakstu komitejas uzklausīšanas procedūrās. Taču mēs nedrīkstam tikai apspriesties ar pilsoņiem, mums ir jāuzklausa, kas viņiem sakāms, un mums ir jānodrošina, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā jebkurā tiesību aktā, ko mēs izstrādājam. Šī ir iespēja ES iestādēm skaidri parādīt, ka pilsoņu iniciatīva no sākuma līdz beigām atspoguļos Eiropas pilsoņu viedokli. Šim likumdošanas procesam ir jābūt pilsoņiem viegli pieejamam, un tam jābūt augstākā mērā pamanāmam. Pilsoņiem, kas vēlas iesniegt lūgumrakstu, ir jānodrošina viegli pieejams atbalsts un palīdzība. Ir jādara zināms, kad Komisija var rīkoties un kad tā nevar rīkoties. Ja kādam lūgumrakstam tiktu savākts miljons parakstu un tad tiktu paziņots, ka tas nav ES kompetencē, tas novestu pie vēl lielākām apsūdzībām par demokrātijas trūkumu un cinisma, un niknuma no pilsoņu puses. Tāpēc mums šajā jautājumā ir jābūt absolūtai skaidrībai, un mums jābūt aktīviem. Lai gan mums ir jāizmanto ikviena iespēja, ko dod šis likumdošanas process, mēs nedrīkstam solīt vairāk, nekā spējam izpildīt. Pilsoņu iniciatīva ir kā tikko piedzimis bērns. Tai ir neierobežots potenciāls, bet ar to ir jāapietas uzmanīgi, kad tā sper savus pirmos nedrošos soļus."@lv13
"Mr President, as somebody who has campaigned twice for a ‘yes’ vote to Lisbon and promoted the citizens’ initiative as positive, I disagree with my colleague. I think it is not just a fig leaf. Yes, there are constraints, but it has potential and it is a real meaningful step towards facilitating participatory democracy. I have discussed this matter with citizens. I have facilitated citizens to participate in the Commission’s consultation and in the hearings in the Petitions Committee. However, we must not just consult with citizens: we must listen to what they say and we must ensure that their views are taken on board in any legislation we produce. This is an opportunity for the EU institutions to clearly show that the citizens’ initiative will reflect the views of European citizens from start to finish. This legislation must be citizen-friendly and it must be highly visible. There must also be easily accessible assistance and help given to citizens who wish to organise a petition. It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act. It would simply lead to further accusations of a democratic deficit and cynicism and anger on behalf of citizens if a million signatures were to be gathered for a petition and then it were deemed to be outside the competence of the EU. So we need absolute clarity on this and we need to be proactive. While we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver. The citizens’ initiative is like a newborn baby. It has unlimited potential but it must be handled with care when it takes its first tentative steps."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als iemand die twee keer campagne heeft gevoerd voor een ‘ja’-stem voor Lissabon en het burgerinitiatief heeft gepromoot, ben ik het oneens met mijn collega. Ik denk niet dat het enkel een vijgenblad is. Ja, er zijn beperkingen, maar het heeft potentieel en het is een werkelijk betekenisvolle stap in de richting van een participerende democratie. Ik heb deze kwestie met burgers besproken. Ik heb burgers de mogelijkheid gegeven te participeren in de raadpleging van de Commissie en de hoorzittingen van de Commissie verzoekschriften. We moeten echter niet alleen overleggen met onze burgers: we moeten luisteren naar wat ze zeggen en we moeten ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun meningen bij alle wetgeving die we opstellen. Dit is een kans voor de EU-instellingen om duidelijk te laten zien dat het burgerinitiatief van begin tot eind de meningen van de Europese burgers zal weerspiegelen. Deze wetgeving moet burgervriendelijk en zeer zichtbaar zijn. Er moet ook gemakkelijk toegankelijke bijstand en hulp worden geboden aan burgers die een petitie willen organiseren. Het moet duidelijk worden gemaakt op welke terreinen de Commissie kan optreden en op welke niet. Het zou alleen maar leiden tot verdere beschuldigingen van een democratisch tekort en tot meer cynisme en woede bij de burgers als er een miljoen handtekeningen werd opgehaald voor een petitie en vervolgens zou blijken dat het buiten de bevoegdheid van de EU valt. We moeten hier dus absolute duidelijkheid over hebben en we moeten proactief zijn. We moeten alles uit deze wetgeving halen wat erin zit, maar we mogen niet meer beloven dan we kunnen waarmaken. Het burgerinitiatief is als een pasgeboren baby: het heeft onbegrensde mogelijkheden, maar het moet voorzichtig worden behandeld terwijl het zijn eerste voorzichtige stapjes zet."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako osoba, która dwukrotnie brała udział w kampanii na rzecz głosowania „za” traktatem lizbońskim i promowała inicjatywę obywatelską jako pozytywny instrument, nie zgadzam się z moim kolegą. Moim zdaniem to coś więcej niż listek figowy. Owszem, są ograniczenia, ale przedsięwzięcie to ma potencjał i stanowi istotny krok w kierunku wsparcia demokracji partycypacyjnej. Rozmawiałem na ten temat z obywatelami. Ułatwiłem obywatelom udział w konsultacjach Komisji oraz przesłuchaniach Komisji Petycji. Jednak powinniśmy nie tylko konsultować się z obywatelami: musimy wysłuchać, co mają do powiedzenia i zagwarantować, że rozważymy ich opinie przy tworzeniu wszystkich przepisów. Stwarza to instytucjom UE możliwość wyraźnego pokazania, że inicjatywa obywatelska od początku do końca będzie odzwierciedleniem opinii europejskich obywateli. Ta legislacja musi być przyjazna obywatelom i bardzo wyraźna. Ponadto musi również istnieć łatwo dostępne wsparcie i pomoc dla obywateli, którzy chcą zorganizować petycję. Należy jasno ustalić, w jakich sytuacjach Komisja może działać, albowiem jeśli petycja, pod którą zebranych zostanie milion podpisów, uznana zostanie następnie za wykraczającą poza kompetencje UE, wywoła to kolejne zarzuty o deficyt demokracji i cynizm oraz gniew obywateli A więc potrzebujemy całkowitej jasności w tej sprawie i musimy być proaktywni. Jeśli mamy wycisnąć z tej legislacji wszystkie możliwości, nie wolno nam obiecywać więcej, niż możemy zrobić. Inicjatywa obywatelska jest jak nowo narodzone dziecko. Ma nieograniczony potencjał, ale trzeba się z nią obchodzić ostrożnie, kiedy zaczyna stawiać pierwsze niepewne kroki."@pl16
"Senhor Presidente, tendo feito, por duas vezes, campanha pelo "sim" ao Tratado de Lisboa e promovido a Iniciativa de Cidadania como algo positivo, discordo do meu colega. Julgo que não se trata, apenas, de uma forma de mascarar o problema. Existem constrangimentos, na verdade, mas a questão contém potencialidades e é um passo significativo na direcção do incremento da democracia participativa. Debati esta questão com os cidadãos. Proporcionei aos cidadãos a participação nas consultas da Comissão e nas audições da Comissão das Petições. Não devemos, porém, apenas auscultar os cidadãos: devemos ouvir o que nos transmitem e assegurarmo-nos de que os seus pontos de vista são tidos em consideração na legislação que produzimos. Estamos perante uma oportunidade de as instituições da UE, claramente, demonstrarem que a iniciativa de cidadania reflectirá os pontos de vista dos cidadãos europeus em toda a sua extensão. Esta legislação deverá ser "amiga do cidadão" e altamente perceptível. Deve haver, também, assistência e ajuda acessível aos cidadãos que pretendam criar uma petição. Deverão tornar-se evidentes as áreas onde a Comissão pode ou não actuar. Se um milhão de assinaturas de cidadãos em determinada petição for recolhido e, posteriormente, o objecto da petição for considerado fora das competências da UE, esse facto simplesmente conduzirá a crescentes acusações de défice democrático, originará cepticismo e cólera. Por esse motivo carecemos de transparência absoluta nesta questão e necessitamos de ser pró-activos. Se, por um lado, precisamos de retirar todo o potencial que esta legislação proporciona, por outro, não poderemos prometer mais do que é possível conceder. A Iniciativa de Cidadania é como um recém-nascido. Tem potencialidades ilimitadas, mas deverá ser acompanhada com cautela enquanto dá os seus primeiros passos vacilantes."@pt17
"Dle preşedinte, ca o persoană care a militat de două ori pentru votul afirmativ la Lisabona şi a promovat iniţiativa cetăţenilor ca fiind un lucru pozitiv, nu sunt de acord cu colegul meu. Cred că nu este doar un camuflaj. Da, există constrângeri, dar aceasta are potenţial şi reprezintă un pas real semnificativ spre facilitarea democraţiei participative. Am dezbătut această chestiune cu cetăţenii. Am facilitat cetăţenilor participarea la consultarea Comisiei şi la audierile din Comisia pentru petiţii. Cu toate acestea, nu trebuie doar să ne consultăm cu cetăţenii: trebuie să ascultăm ceea ce ei spun şi trebuie să ne asigurăm că părerile lor sunt luate în calcul în cadrul oricărei legislaţii pe care o elaborăm. Aceasta este o oportunitate pentru instituţiile UE pentru a demonstra în mod clar că iniţiativa cetăţenilor va reflecta opiniile cetăţenilor europeni de la început până la sfârşit. Această legislaţie trebuie să fie în favoarea cetăţenilor şi trebuie să fie extrem de vizibilă. Trebuie, de asemenea, să existe o asistenţă uşor accesibilă şi ajutor acordat cetăţenilor care doresc să organizeze o petiţie. Trebuie să fie clar unde poate acţiona Comisia şi unde nu. Acest lucru ar duce, pur şi simplu, la acuzaţii ulterioare ale deficitului democratic şi cinismului şi mâniei în numele cetăţenilor, dacă un milion de semnături ar fi adunate pentru o petiţie şi ulterior s-ar considera că iniţiativa nu intră sub incidenţa competenţei UE. Aşadar, avem nevoie de claritate absolută şi trebuie să fim proactivi. Cu toate că trebuie să obţinem tot ceea ce se poate din această legislaţie, nu trebuie să promitem mai mult decât putem oferi. Iniţiativa cetăţenilor seamănă cu un nou-născut. Are un potenţial nelimitat, dar trebuie abordată cu atenţie atunci când face primii paşi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako dvojnásobná predstaviteľka kampane za hlasovanie za Lisabonskú zmluvu a osoba, ktorá podporovala občiansku iniciatívu, nesúhlasím so svojou kolegyňou. Myslím si, že to nie je iba kamufláž. Vyskytujú sa, samozrejme, prekážky, ale má potenciál a je to skutočne významný krok smerom k zjednodušeniu participatívnej demokracie. Diskutovala som o tejto otázke s občanmi. Umožnila som občanom zúčastniť sa na konzultácii Komisie a na vypočutiach vo Výbore pre petície. S občanmi však nesmieme iba konzultovať. Musíme počúvať ich vyjadrenia a zabezpečiť, aby ich stanoviská boli zahrnuté v rámci akýchkoľvek právnych predpisov, ktoré vytvárame. Je to príležitosť, aby inštitúcie EÚ jasne ukázali, že občianska iniciatíva bude od začiatku do konca odzrkadľovať názory európskych občanov. Tento právny predpis musí byť orientovaný na občanov a musí byť veľmi viditeľný. Občanom, ktorí chcú organizovať petíciu, sa musí tiež poskytnúť ľahko dostupná podpora a pomoc. Mal by byť zrejmé, kedy Komisia môže a kedy nemôže konať. Keby sa zozbieral milión podpisov na petíciu a potom by sa usúdilo, že jej problematika nepatrí do právomocí EÚ, viedlo by to len k ďalším obvineniam z demokratického deficitu, cynizmu a k hnevu na strane občanov. Túto otázku si teda musíme úplne vyjasniť a musíme konať aktívne. Musíme tento právny predpis čo najviac využiť, ale zároveň nesmieme sľúbiť viac, než je možné splniť. Občianska iniciatíva je ako novorodenec. Má neobmedzený potenciál, ale pri prvých váhavých krokoch sa k nej musí pristupovať opatrne."@sk19
"Gospod predsednik, kot nekdo, ki je dvakrat aktivno sodeloval v kampanji za potrditev Lizbonske pogodbe in promoviral državljansko pobudo kot pozitivno, se ne strinjam s svojim kolegom. Mislim, da ne gre le za figov list. Da, obstajajo omejitve, vendar ima potencial in gre za pomemben korak k omogočanju participativne demokracije. O tej zadevi sem razpravljal z državljani. Državljanom sem omogočil, da so sodelovali v posvetovanju komisije in na zaslišanjih Odbora za peticije. Vendar pa se moramo posvetovati z državljani: prisluhniti jim moramo in zagotoviti, da se njihovi pogledi upoštevajo pri zakonodaji, ki jo sprejemamo. To je priložnost za institucije EU, da jasno pokažejo, da bo državljanska pobuda odražala poglede evropskih državljanov od začetka do konca. Ta zakonodaja mora biti prijazna do državljanov in biti mora zelo vidna. Prav tako mora biti na voljo lahko dostopna pomoč za državljane, ki želijo organizirati peticijo. Biti mora jasno, kje Komisija lahko ukrepa in kje Komisija ne more ukrepati. Vodilo bi le do nadaljnjih obtožb demokratičnega primanjkljaja, cinizma in jeze v imenu državljanov, če bi se za peticijo zbralo milijon podpisov in se potem razsodilo, da je izven pristojnosti EU. Tako potrebujemo popolno jasnost glede tega in biti moramo proaktivni. Medtem ko moramo izkoristiti vsako možnost te zakonodaje, ne smemo obljubiti več, kot lahko damo. Državljanska pobuda je kot novorojenček. Ima neomejen potencial, vendar jo je treba obravnavati s skrbnostjo, ko poskuša narediti svoje prve korake."@sl20
"Herr talman! Som någon som vid två tillfällen har kampanjat för ett ”ja” till Lissabonfördraget och har arbetat för medborgarinitiativet som något positivt delar jag inte min kollegas uppfattning. Jag anser inte att det bara handlar om att skyla över. Ja, det har sina begränsningar, men det har också potential och är ett mycket meningsfullt steg mot deltagandedemokrati. Jag har diskuterat denna fråga med medborgare. Jag har verkat för att det ska bli lättare för medborgare att delta i kommissionens samråd och i utfrågningarna i framställningsutskottet. Men vi ska inte bara samråda med medborgarna: vi ska även lyssna på vad de säger och se till att deras synpunkter beaktas i all lagstiftning som utarbetas. Det här är en möjlighet för EU-institutionerna att tydligt visa att medborgarinitiativet från början till slut kommer att spegla EU-medborgarnas åsikter. Denna lagstiftning måste vara medborgarvänlig och mycket synlig. Medborgare som vill organisera en namninsamling måste också enkelt kunna få stöd och hjälp. Det bör tydligt slås fast när kommissionen kan och inte kan agera. Det skulle bara leda till ännu fler anklagelser om ett demokratiskt underskott och cynism och ilska hos medborgarna om en miljon namnunderskrifter samlades in och frågan sedan ansågs ligga utanför EU:s behörighet. Vi måste därför få absolut klarhet i detta och vi måste agera föregripande. Vi måste pressa ut så mycket som möjligt ur denna lagstiftning, men vi får inte lova mer än vi kan hålla. Medborgarinitiativet är som ett nyfött barn. Det har oändliga möjligheter, men måste hanteras med varsamhet när det tar sina första stapplande steg."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,7,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph