Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-24-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100324.12.3-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ich stimme mit all jenen überein, die in diesem Moment eine stärkere europäische Integration gerade im Wirtschaftsbereich brauchen, und ich hoffe, dass das nicht nur bei dem Eurozonen-Gipfel diskutiert wird, sondern tatsächlich auch beim Europäischen Rat. Es werden jedoch – und das hat mein Kollege gerade angesprochen – in der Bevölkerung auch negative Seiten des Euro gesehen. Es gibt einen Geburtsfehler, was die Währungsunion betrifft, nämlich eine gemeinsame Währung zu haben und nicht gleichzeitig auch die Wirtschaftspolitiken gemeinsamer zu gestalten. Da müssen wir jetzt erkennen, dass das ein großer Fehler war. Die Stimme der Vernunft sagt uns, dass jetzt ein Solidaritätsfonds – auch für Griechenland – eingerichtet werden muss, so dass niedrigere Zinsen für Griechenland möglich sind. In der jetzigen Debatte wurde jedoch noch zu wenig angesprochen, dass Griechenland selbst auch einiges tun muss. Ein wichtiger Faktor wäre, das Militärbudget zu kürzen. Ein EU-Land, das über 4 % des Bruttonationaleinkommens ausgibt für Militärausgaben, für Rüstungsprodukte aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und anderen, brauchen wir in dieser Europäischen Union nicht, und da gehört auch gespart."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, souhlasím s každým, kdo v tuto chvíli cítí potřebu silnější evropské integrace, obzvláště v oblasti hospodářství, a věřím, že se o tom nepovede diskuse pouze na summitu eurozóny, ale také na půdě Evropské rady. Je nicméně pravda, že obyvatelé – a můj kolega poslanec to zde právě zmínil – vidí i negativní stránky eura. Měnová unie má od začátku jednu vrozenou vadu, která spočívá v tom, že máme sice jednotnou měnu, ale postrádáme ve větší míře společně utvářenou hospodářskou politiku. Musíme nyní uznat, že to byla velká chyba. Hlas rozumu nám říká, že je třeba zřídit fond solidarity, mj. pro Řecko, aby Řecko mohlo získat nižší úroky. Velmi málo se však v této rozpravě hovořilo o tom, že něco udělat musí i samotné Řecko. Jednou důležitou možností by pro ně mohlo být seškrtání vojenského rozpočtu. Členský stát EU, který vynaloží více než 4 % svého hrubého domácího produktu na vojenské výdaje, na výzbroj pocházející ze zemí, jako je Německo, Francie a další, není tím, co bychom v Evropské unii potřebovali, a je proto na místě, aby v této oblasti byly provedeny škrty."@cs1
"Fru formand! Jeg er enig med alle dem, der for øjeblikket føler, at der især på det økonomiske område er behov for en stærkere europæisk integration, og jeg håber, at det ikke kun vil blive drøftet på euroområdets topmøde, men også i Det Europæiske Råd. Men det er ligeledes rigtigt, som min kollega lige har sagt, at befolkningen også ser negative sider ved euroen. Der var en medfødt fejl ved Den Økonomiske og Monetære union, nemlig at man indførte en fælles valuta, uden at man samtidig forsøgte at føre en mere fælles økonomisk politik. Vi må nu erkende, at det var en stor fejl. Fornuftens stemme fortæller os, at der nu skal oprettes en solidaritetsfond – også for Grækenland – således at Grækenland kan opnå lavere renter. Men i denne forhandling er der blevet sagt alt for lidt om, at Grækenland også selv skal gøre noget. Det ville være en vigtig faktor at skære ned på landets militærbudget. Vi har i EU ikke brug for et land, der bruger mere end 4 % at sit bruttonationalprodukt på militærudgifter, på køb af våben fra lande som Tyskland, Frankrig og flere andre, og der bør foretages nedskæringer på det område."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με τον καθένα που αισθάνεται την ανάγκη, σε αυτό το χρονικό σημείο, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, και ελπίζω ότι αυτό δεν θα συζητηθεί μόνο στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο πληθυσμός όντως –και ο συνάδελφός μου το ανέφερε μόλις τώρα– βλέπει και αρνητικές πλευρές στο ευρώ. Υπήρξε μια γενετική ανωμαλία, όταν ξεκινήσαμε τη νομισματική ένωση, από την άποψη ότι, ενώ υπήρχε ενιαίο νόμισμα, δεν μπορούσαμε συγχρόνως να διαμορφώνουμε την οικονομική πολιτική περισσότερο από κοινού. Πρέπει τώρα να αναγνωρίσουμε ότι αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Η φωνή της λογικής μάς λέει ότι τώρα πρέπει να δημιουργηθεί ταμείο αλληλεγγύης –για την Ελλάδα επίσης– ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια. Έγινε, ωστόσο, πολύ μικρή αναφορά σε αυτήν τη συζήτηση στο γεγονός ότι και η ίδια η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι. Ένα σημαντικό στοιχείο θα ήταν να μειώσει τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό. Ένα κράτος μέλος της ΕΕ που αφιερώνει περισσότερο από το 4% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του για στρατιωτικές δαπάνες, για εξοπλισμό από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι’ αυτό είναι σωστό να υπάρξουν περικοπές στον τομέα αυτό."@el10
"Madam President, I agree with everyone who feels the need, at this point in time, for stronger European integration, especially in the economic field, and I hope that that will not only be discussed at the euro area summit but also actually at the European Council. However, the truth is that the population does also – and my fellow Member mentioned this just now – see negative sides to the euro. There was a birth defect when we launched monetary union in terms of having a single currency whilst, at the same time, failing to shape economic policy more jointly. We must now acknowledge that that was a major mistake. The voice of reason tells us that a solidarity fund – for Greece too – must now be set up so that Greece can obtain lower interest rates. There has, however, been too little mention in this debate of the fact that Greece itself must also do something. One important element would be for it to cut back on its military budget. An EU Member State that spends more than 4% of its gross national income on military expenditure, on armaments from countries such as Germany, France and others, is not what we need in the European Union, and so it is right that there should be cuts in this area."@en4
"Señora Presidenta, estoy de acuerdo con todos los que sienten la necesidad, a estas alturas, de que haya una mayor integración europea, en el campo económico en particular, y espero que eso no sólo se debata en la cumbre de la zona del euro sino también en el Consejo Europeo. Sin embargo, lo cierto es que la población —y mi colega diputado lo acaba de decir— también ve los aspectos negativos del euro. Hubo un defecto de origen cuando iniciamos la unión monetaria porque que tenemos una única moneda pero, al mismo tiempo, no formamos una política económica más conjunta. Tenemos que reconocer que ése fue un error importante. La voz de la razón nos dice que ahora tenemos que crear un fondo de solidaridad —para Grecia también— para que Grecia pueda obtener tipos de interés más bajos. Sin embargo, poco se ha mencionado en este debate el hecho de que la propia Grecia tiene que hacer algo también. Un elemento importante sería que hiciese recortes en su presupuesto militar. Un Estado miembro de la UE que gasta más del 4 % de su ingreso nacional bruto en gastos militares, en armamento de países como Alemania, Francia y otros, no es lo que necesitamos en la UE y de este modo lo correcto es que haya recortes en ese ámbito."@es21
"Austatud juhataja! Nõustun kõigiga, kes tunnevad praegusel ajal vajadust tugevama Euroopa integratsiooni järele, eriti majanduse valdkonnas, ning loodan, et seda ei arutata ainuüksi euroala tippkohtumisel, vaid ka Euroopa Ülemkogus. Tõde on siiski see, et ka elanikkond on võimeline nägema euro negatiivseid külgi ning seda mainiski just äsja minu kolleeg. Rahaliit sündis defektiga ja see seisneb selles, et ehkki rahaliidul on ühisraha, puudub tal võime kujundada ühist majanduspoliitikat. Peame nüüd tunnistama, et see oli suur viga. Mõistuse hääl ütleb meile, et tuleb luua solidaarsusfond – ka Kreeka jaoks –, mille abil võimaldada madalamaid intressimäärasid. Praeguses arutelus on siiski liiga vähe käsitletud seda, et ka Kreeka ise peab midagi tegema. Oluline element oleks sõjalise eelarve kärpimine. Euroopa Liidule ei ole vaja liikmesriiki, mille sõjalised kulutused moodustavad enam kui 4% SKPst ja seda relvastusele, mis on pärit Saksamaalt, Prantsusmaalt ja mujalt, ning seetõttu on õiglane teha selles valdkonnas kärpeid."@et5
"− Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, joiden mielestä tällä hetkellä tarvitaan vahvempaa Euroopan yhdentymistä, erityisesti taloudessa, ja toivon, että siitä ei keskustella vain euroalueen huippukokouksessa vaan todella myös Eurooppa-neuvostossa. On kuitenkin totta, että kansa näkee myös − ja kollegani mainitsi tämän juuri − kielteisiä puolia eurossa. Rahaliiton käynnistämisessä oli valuvika, koska meillä oli yhtenäisvaluutta, mutta emme onnistuneet laatimaan samalla yhteisempää talouspolitiikkaa. Nyt meidän on tunnustettava, että se oli suuri virhe. Järjen ääni sanoo meille, että nyt on perustettava yhteisvastuurahasto − myös Kreikalle − jotta Kreikka voi saada alhaisempia korkoja. Tässä keskustelussa ei ole kuitenkaan juuri mainittu sitä, että Kreikan on myös tehtävä itse jotakin. Yksi tärkeä osa olisi, että se leikkaisi sotilasbudjettiaan. EU:n jäsenvaltio, joka käyttää yli neljä prosenttia bruttokansantuotteestaan sotilasmenoihin, Saksan, Ranskan ynnä muiden kaltaisista maista tuotuihin aseisiin, ei ole sitä, mitä Euroopan unionissa tarvitsemme, ja siksi olisi oikein, että kyseisellä alalla toteutettaisiin leikkauksia."@fi7
"Madame la Présidente, je suis d’accord avec quiconque a le sentiment, qu’à la date d’aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir une plus forte intégration européenne, en particulier dans le domaine économique, et j’espère qu’il n’en sera pas uniquement question lors du sommet de la zone euro, mais également au Conseil européen. Toutefois, la vérité est que la population voit aussi de mauvais côtés à l’euro, ainsi que vient de le dire notre collègue. Il y a eu une anomalie congénitale lorsque nous avons lancé l’union monétaire, en ce sens que nous avions une monnaie unique mais pas de politique économique plus unifiée. Nous devons à présent admettre que nous avons commis là une erreur majeure. La voix de la raison nous dit qu’un fonds de solidarité - pour aider la Grèce également - doit à présent être mis sur pied pour permettre à la Grèce d’emprunter à un taux d’intérêt faible. Mais le présent débat n’a pas suffisamment précisé que la Grèce elle-même doit également faire quelque chose. Elle pourrait faire des économies sur son budget militaire. Ce serait un élément important. L’UE n’a pas besoin d’un État membre de l’UE qui consacre plus de 4 % de revenu national brut à ses dépenses militaires, au financement d’armements venant de pays comme l’Allemagne, la France et d’autres; il serait donc normal que des économies soient faites sur ce poste budgétaire."@fr8
". Elnök asszony, egyetértek mindazokkal, akik most az európai integráció erősítését tartják szükségesnek, különösen a gazdaság területén, és bízom benne, hogy ezt nemcsak az euróövezetről szóló csúcson, hanem az Európai Tanácsban is megvitatják majd. Az igazság ugyanakkor az, hogy a népesség – ahogyan képviselőtársam is kifejtette az imént – is látja az euró negatív oldalait. Születési hibával történt az egységes valutával összefüggő monetáris unió beindítása anélkül, hogy közösebben formáltuk volna a gazdaságpolitikát. El kell most ismernünk, ez súlyos hiba volt. A józan ész hangja azt mondja nekünk, hogy egy – Görögországot is megillető – szolidaritási alapot kell létrehoznunk, hogy Görögország alacsonyabb kamatokat kaphasson. Túl keveset beszéltünk azonban a vita során arról a tényről, hogy magának Görögországnak is tennie kell valamit. Fontos tényező lehetne, hogy csökkenti katonai költségvetését. Nincs szükségünk olyan európai uniós tagállamokra, amelyek a bruttó nemzeti bevételük több mint 4%-át költik katonai kiadásokra olyan országoktól történő fegyverkezésre, mint például Németország, Franciaország vagy más országok, helyénvaló tehát, hogy megszorításokat vezessenek be e területen."@hu11
"Signora Presidente, concordo con chiunque senta l’esigenza, in questo momento, di una più forte integrazione europea, soprattutto in ambito economico, e spero che questo si discuta non solo al vertice dell’eurozona ma anche all’interno del Consiglio europeo. Tuttavia, come appena citato dal collega, la verità è che la popolazione in effetti vede anche i lati negativi dell’euro. C’è stato un difetto di nascita quando abbiamo lanciato l’unione monetaria perché avevamo una moneta unica ma, al tempo stesso, non siamo riusciti a definire più collegialmente una politica economica. Ora dobbiamo riconoscere che è stato un grave errore. La voce della ragione ci dice che adesso occorre istituire un fondo di solidarietà, anche per la Grecia, di modo che il paese possa ottenere tassi di interesse più bassi. In questo dibattito, però, non si è detto abbastanza che anche la Grecia stessa deve fare qualcosa. Una cosa importante sarebbe ridurre il bilancio militare. Uno Stato membro dell’Unione europea che spende più del 4 per cento del reddito nazionale lordo per la spesa militare e armamenti da paesi come Germania, Francia e altri non è ciò di cui abbiamo bisogno nell’Unione europea, e quindi è giusto che vi siano tagli in questo settore."@it12
"Ponia pirmininke, sutinku su visais, kurie šiuo metu siekia tvirtesnės Europos integracijos, ypač ekonomikos srityje, ir tikiuosi, kad šis klausimas bus aptariamas ne tik euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime, bet ir Europos Vadovų Taryboje. Tačiau tiesa ta, kad ir visuomenė, kaip ką tik minėjo mano kolega, mato neigiamą euro pusę. Įkūrus pinigų sąjungą buvo padaryta klaida – įvedėme bendrą valiutą, bet tuo pat metu nesugebėjome vieningiau suformuluoti ekonomikos politikos. Dabar turime pripažinti, kad tai buvo pagrindinė klaida. Proto balsas sako, kad dabar būtina įkurti solidarumo fondą, Graikijai taip pat, kad Graikijai būtų taikoma žemesnė palūkanų norma. Tačiau šiose diskusijose per mažai buvo kalbama apie tai, kad pati Graikija turi ko nors griebtis. Vienas svarbus sprendimas būtų sumažinti biudžetą karo tikslams. Europos Sąjungai nereikia valstybės narės, išleidžiančios karo tikslams ir ginklams iš tokių šalių kaip Vokietija, Prancūzija ir pan., daugiau nei 4 proc. bendrų nacionalinių pajamų, todėl šioje srityje išlaidas reikėtų mažinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es piekrītu ikvienam, kurš uzskata, ka Eiropas integrācija patlaban ir jāpastiprina, jo īpaši ekonomikas jomā, un es ceru, ka par to tiks runāts ne tikai eiro zonas augstākā līmeņa sanāksmē, bet tiešām arī Eiropadomē. Tomēr, kā tikko pieminēja mans kolēģis, patiesība ir tāda, ka iedzīvotāji saskata arī eiro negatīvo pusi. Izveidojot monetāro savienību, mēs jau pašā sākumā pieļāvām kļūdu, proti, ieviesām vienotu valūtu, bet tajā pašā laikā neveidojām kopīgu ekonomikas politiku. Tagad mums jāatzīst, ka tā bija liela kļūda. Saprāta balss mums saka, ka tagad ir jāveido solidaritātes fonds, arī Grieķijai, lai Grieķija varētu iegūt zemākas procentu likmes. Tomēr šajās debatēs pārāk maz tika pieminēts tas, ka kaut kas jādara arī pašai Grieķijai. Piemēram, tai vajadzētu samazināt savu militāro budžetu. ES dalībvalsts, kas vairāk kā 4 % no sava iekšzemes kopprodukta tērē militārām vajadzībām, bruņojuma iegādei no tādām valstīm kā Vācija, Francija un citas, nav tas, kas mums Eiropas Savienībā ir vajadzīgs, un tāpēc izdevumi šajā jomā ir jāsamazina."@lv13
"Frau Präsidentin! Ich stimme mit all jenen überein, die in diesem Moment eine stärkere europäische Integration gerade im Wirtschaftsbereich brauchen, und ich hoffe, dass das nicht nur bei dem Eurozonen-Gipfel diskutiert wird, sondern tatsächlich auch beim Europäischen Rat. Es werden jedoch – und das hat mein Kollege gerade angesprochen – in der Bevölkerung auch negative Seiten des Euro gesehen. Es gibt einen Geburtsfehler, was die Währungsunion betrifft, nämlich eine gemeinsame Währung zu haben und nicht gleichzeitig auch die Wirtschaftspolitiken gemeinsamer zu gestalten. Da müssen wir jetzt erkennen, dass das ein großer Fehler war. Die Stimme der Vernunft sagt uns, dass jetzt ein Solidaritätsfonds – auch für Griechenland – eingerichtet werden muss, so dass niedrigere Zinsen für Griechenland möglich sind. In der jetzigen Debatte wurde jedoch noch zu wenig angesprochen, dass Griechenland selbst auch einiges tun muss. Ein wichtiger Faktor wäre, das Militärbudget zu kürzen. Ein EU-Land, das über 4 % des Bruttonationaleinkommens ausgibt für Militärausgaben, für Rüstungsprodukte aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und anderen, brauchen wir in dieser Europäischen Union nicht, und da gehört auch gespart."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben het met iedereen eens die de noodzaak voelt van een sterkere Europese integratie, vooral op economisch gebied, en ik hoop dat dit niet alleen besproken zal worden op de top van de eurozone, maar ook daadwerkelijk in de Europese Raad. De bevolking ziet echter – en mijn collega heeft dit zojuist genoemd – ook negatieve kanten aan de euro. We hebben een weeffoutje gemaakt bij de oprichting van de monetaire unie. We hebben namelijk bij de invoering van de gemeenschappelijke munt niet tegelijkertijd ook het economisch beleid een sterker gemeenschappelijk karakter gegeven. We moeten nu inzien dat dit een grote fout is geweest. Ons verstand zegt ons dat we nu een solidariteitsfonds – ook voor Griekenland – moeten oprichten, zodat Griekenland lagere rentepercentages kan krijgen. In het huidige debat wordt echter te weinig aandacht besteed aan het feit dat Griekenland zelf ook iets moet doen. Een belangrijk element zou zijn om te bezuinigen op de defensiebegroting. Een EU-lidstaat die ruim 4 procent van zijn bruto nationaal inkomen spendeert aan defensie-uitgaven, aan wapentuig uit landen als Duitsland, Frankrijk en andere, is niet wat we nodig hebben in de Europese Unie, en dus zou ook hier bezuinigd moeten worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Zgadzam się z wszystkimi, którzy odczuwają teraz potrzebę wzmocnienia integracji europejskiej, szczególnie na polu gospodarki, i mam nadzieję, że będzie o tym mowa nie tylko na szczycie państw strefy euro, ale również na posiedzeniach Rady Europejskiej. Jednakże prawda jest taka, że ludzie – i wspomniał o tym właśnie mój kolega poseł – dostrzegają nie tylko negatywne strony euro. Tworząc unię walutową, dopuściliśmy do zaniedbania, które polegało na wprowadzeniu wspólnej waluty bez jednoczesnego bardziej wspólnego kształtowania polityki gospodarczej. Musimy teraz przyznać, że był to poważny błąd. Głos rozsądku podpowiada nam, że trzeba teraz ustanowić fundusz solidarności – również dla Grecji – tak by Grecja mogła skorzystać z niższych stóp procentowych. Za mało było jednak w tej debacie głosów, że Grecja sama musi coś zrobić. Jedną ważną rzeczą, jaką może uczynić, byłoby ograniczenie jej budżetu wojskowego. Państwo członkowskie, które wydaje ponad 4 % swojego dochodu narodowego brutto na cele wojskowe, na uzbrojenie kupowane od takich państw jak Niemcy, Francja i inne, nie jest tym, czego nam potrzeba w Unii Europejskiej, tak więc słusznie postuluje się cięcia w tej dziedzinie."@pl16
"Senhora Presidente, concordo com todos aqueles que, neste momento, sentem a necessidade de uma integração europeia mais forte, em particular no domínio económico, e espero que esse tema seja discutido, não só na cimeira da zona euro, mas também, efectivamente, no Conselho Europeu. A verdade, porém, é que a população se apercebe também, de forma muito clara – e o meu colega acabou de fazer referência a esse facto – das desvantagens do euro. Aquando do lançamento da união monetária, verificou-se um defeito de nascença, que consistiu em criar uma moeda única, sem que ao mesmo tempo se tivesse modelado uma política económica, de forma mais conjunta. Neste momento, temos de reconhecer que foi um grande erro. Diz-nos a voz da razão que agora devemos criar um fundo de solidariedade – para a Grécia, inclusive – para que aquele país possa obter taxas de juro mais baixas. No entanto, ao longo do presente debate, muito pouca menção se fez ao facto de a própria Grécia ter de fazer qualquer coisa. Um factor importante seria, por exemplo, que o Governo grego efectuasse cortes no seu orçamento militar. Um Estado-Membro da UE que gasta mais de 4% do seu rendimento nacional bruto em despesas militares, em armamento proveniente de países como a Alemanha, a França e outros, não é coisa que nos faça falta na União Europeia e como tal é justo que se efectuem cortes nessa área."@pt17
"Dnă preşedintă, sunt de acord cu toţi cei care, în acest moment, simt nevoia unei integrări europene mai puternice, în special în domeniul economic, şi sper că acest lucru nu va fi discutat numai la summitul zonei euro, ci şi în cadrul Consiliului European. Cu toate acestea, adevărul este că populaţia vede – şi colegii mei deputaţi tocmai au menţionat acest lucru – şi aspectele negative ale monedei euro. A existat un defect încă de la introducere, atunci când am lansat uniunea monetară, faptul că am avut o monedă unică dar, în acelaşi timp, nu am reuşit să elaborăm o politică economică printr-o cooperare mai strânsă. Trebuie să recunoaştem acum că a fost o mare greşeală. Vocea raţiunii ne spune că acum trebuie înfiinţat un fond de solidaritate - şi pentru Grecia - pentru ca Grecia să poată obţine rate mai scăzute ale dobânzii. Totuşi, în cadrul acestei dezbateri s-a menţionat prea puţin faptul că Grecia trebuie să facă ceva, la rândul ei. Un element important ar fi să reducă bugetul în domeniul militar. Un stat membru al UE care alocă mai mult de 4 % din venitul naţional brut pentru cheltuieli de ordin militar, pe armament cumpărat din ţări precum Germania, Franţa şi altele, nu este ceva de care avem nevoie în Uniunea Europeană şi este just să se opereze reduceri în acest domeniu."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, súhlasím so všetkými, ktorí v tomto momente cítia potrebu silnejšej európskej integrácie, najmä v hospodárskej oblasti, a dúfam, že sa o tom nebude diskutovať len na samite o eurozóne, ale aj na zasadnutí Európskej rady. Pravda je však taká, že obyvateľstvo vidí aj negatívne stránky eura, ako to práve spomínal náš kolega poslanec. Pri zrode menovej únie došlo ku chybe, že sme zaviedli jednotnú menu, pričom sme však zároveň neformovali spoločne hospodársku politiku. Teraz musíme priznať, že to bola veľká chyba. Hlas rozumu nám hovorí, že sa musí zriadiť fond solidarity – aj pre Grécko –, aby mohli Gréci získať nižšie úrokové sadzby. No v tejto rozprave sa len veľmi málo hovorilo o tom, že aj samotní Gréci musia niečo urobiť. Jedným z dôležitých prvkov by napríklad bolo obmedzenie ich rozpočtu na armádu. V Európskej únii nepotrebujeme členský štát, ktorý míňa viac než 4 % svojho hrubého národného dôchodku na vojenské výdavky, na výzbroj z krajín, ako sú Nemecko, Francúzsko a ďalšie, a preto je správne pristúpiť ku kráteniu v tejto oblasti."@sk19
"Gospa predsednica, strinjam se z vsemi, ki na tej točki čutijo potrebo po močnejšem evropskem povezovanju, zlasti na gospodarskem področju, in upam, da se o tem ne bo razpravljalo le na vrhu območja evra, ampak tudi v Evropskem svetu. Resnica pa je, da tudi prebivalci – in kolega je pravkar to omenil – vidijo slabe strani evra. Ob uvedbi monetarne unije je glede enotne valute prišlo do napake ob porodu, istočasno pa nismo uspeli bolj povezano oblikovati gospodarske politike. Zdaj moramo priznati, da je to bila velika napaka. Glas razuma nam pravi, da je treba ustanoviti solidarnostni sklad – tudi za Grčijo – tako da Grčija lahko pridobi nižje obrestne mere. V tej razpravi je bilo premalokrat omenjeno dejstvo, da mora tudi Grčija sama nekaj storiti. Pomemben element bi bil, če bi zmanjšala svoj vojaški proračun. Država članica EU, ki porabi več kot 4 % svojega bruto domačega proizvoda za vojaške izdatke, za vojaško opremo iz držav, kot so Nemčija, Francija in druge, ni nekaj, kar v Evropski uniji potrebujemo, zato bi bilo prav, da bi na tem področju prišlo do zmanjšanj."@sl20
"Fru talman! Jag håller med alla som just nu känner ett behov av en starkare EU-integration, särskilt på det ekonomiska området, och jag hoppas att detta inte bara kommer att diskuteras på toppmötet för euroområdet, utan också vid Europeiska rådets möte. Sanningen är dock att också medborgarna anser att euron har negativa aspekter, liksom min kollega nyss nämnde. Vi gjorde fel från början när vi lanserade valutaunionen som ett område med en gemensam valuta och samtidigt inte utformade en mer gemensam ekonomisk politik. Vi måste nu erkänna att det var ett stort misstag. Förnuftet säger oss att en solidaritetsfond – också för Grekland – nu måste inrättas så att Grekland kan få lägre räntor. Det har dock inte nämnts tillräckligt i denna debatt att Grekland själv också måste göra något. En viktig åtgärd vore en minskning av landets militära budget. En EU-medlemsstat som avsätter över 4 procent av sin BNP för militära utgifter, på vapen från länder som Tyskland, Frankrike och andra, är inte vad vi behöver inom EU, och därför vore det rätt om nedskärningar gjordes på detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph