Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-213"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.18.4-213"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the European Union in general, and this Parliament in particular, has a very proud record – an honourable tradition – of opposing the death penalty. Therefore we can do nothing other than regret the decision of the Republic of Korea’s Constitutional Court that the death penalty is not a violation of that country’s Constitution. However, I believe we have to keep the issue in proportion. The justices ruled by a narrow margin of five votes to four. The last time they voted it was seven votes to two. They did not urge or condone the use of the death penalty but called for a political decision for the Korean Parliament to decide on the future abolition of the death penalty in that country. We also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country. No executions have been carried out since February 1998 and, in 2007, Amnesty International categorised South Korea as a country that has virtually abolished capital punishment. However, the seriousness of this issue comes back to the fore when we realise that the floor leader of the Grand National Party in Korea said just recently that this de facto moratorium on capital punishment should be ended and a swift execution should take place of certain prisoners. I hope this unfortunate opportunistic voice in Korea will be ignored and that South Korea will indeed move away from being a de facto moratorium country by changing its law and becoming a de jure moratorium country."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Evropská unie obecně a zvláště tento Parlament velmi vyniká dlouhým angažmá – úctyhodnou tradicí – v odporu proti trestu smrti. Na rozhodnutí Ústavního soudu Korejské republiky o tom, že trest smrti není v rozporu s ústavou této země, tedy nemůžeme reagovat jinak než s lítostí. Domnívám se však, že u tohoto tématu musíme mít na zřeteli příslušné poměry. Soudci rozhodli těsnou většinou pěti hlasů ku čtyřem. Když hlasovali posledně, bylo to sedm hlasů ku dvěma. Netrvali na používání trestu smrti ani ho neomlouvali, ale požadovali na korejském parlamentu politické rozhodnutí, aby sám rozhodl o budoucím zrušení trestu smrti v této zemi. Musíme také mít na paměti, že Jižní Korea patří de facto mezi země, které odmítají trest smrti. Od února 1998 neprovedla žádnou popravu a v roce 2007 zařadila organizace Amnesty Intrenational Jižní Koreu mezi země, které prakticky zrušily trest smrti. Závažnost této otázky však vyjde opět najevo, když si uvědomíme, že předseda poslaneckého klubu korejské Velké národní strany zcela nedávno prohlásil, že faktické moratorium na výkon trestu smrti by mělo skončit a měla by být rychle vykonána poprava některých vězňů. Doufám, že tento oportunistický hlas nedojde v Koreji sluchu a že Jižní Korea opravdu přestane být pouze zemí faktického moratoria a změnou zákona se stane zemí právního moratoria na výkon trestu smrti."@cs1
"Hr. formand! EU generelt og Parlamentet i særdeleshed har en stolt tradition for at være imod dødsstraf. Derfor kan vi kun beklage Republikken Koreas forfatningsdomstols beslutning om, at dødsstraf ikke er en overtrædelse af landets forfatning. Jeg mener dog, at vi skal se realistisk på problemet. Forfatningsdomstolens beslutning blev vedtaget med et smalt flertal på fem stemmer mod fire. Sidst man stemte, var det syv stemmer mod to. Forfatningsdomstolen opfordrede ikke til eller støttede brugen af dødsstraf, men efterspurgte en politisk beslutning fra det koreanske parlament vedrørende en fremtidig afskaffelse af dødsstraf i landet. Vi skal også være opmærksomme på, at Sydkorea i princippet har afskaffet dødsstraf. Der er ikke blevet udført nogen henrettelser siden februar 1998, og i 2007 kategoriserede Amnesty International Sydkorea som et land, der stort set har afskaffet dødsstraf. Vi blev dog igen mindet om, hvor alvorligt problemet er, da partilederen for Grand National Party i Korea for nylig udtalte, at denne reelle afskaffelse af dødsstraf skal fjernes, og at visse fanger hurtigt skal henrettes. Jeg håber, at denne uheldige og opportunistiske stemme vil blive overhørt i Korea, og at Sydkorea vil gå fra at være et land, der de facto er et land uden dødsstraf, til at være et land, som også juridisk er et land uden dødsstraf."@da2
"Herr Präsident! Die Europäische Union im Allgemeinen und dieses Parlament im Besonderen haben eine sehr stolze Bilanz – eine ehrenvolle Tradition – der Ablehnung der Todesstrafe. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, außer die Entscheidung des Verfassungsgerichts der Republik Korea zu bedauern, dass die Todesstrafe nicht gegen die Verfassung des Landes verstößt. Ich denke jedoch, dass wir diese Frage im richtigen Verhältnis betrachten müssen. Die Stimmenverteilung fiel bei der Urteilsfindung mit vier zu fünf Stimmen sehr knapp aus. Bei der letzten Abstimmung war die Stimmenverteilung sieben zu zwei. Die Richter wollten den Einsatz der Todesstrafe nicht befürworten oder stillschweigend dulden, sondern forderten eine politische Entscheidung. Das südkoreanische Parlament sollte über die zukünftige Abschaffung der Todesstrafe in diesem Land entscheiden. Wir sollten außerdem beachten, dass die Bevölkerung der Republik Korea mehrheitlich für die Abschaffung der Todesstrafe ist. Seit Februar 1998 sind keine Hinrichtungen mehr durchgeführt worden, und 2007 hat Amnesty International die Republik Korea als ein Land eingestuft, das die Todesstrafe praktisch abgeschafft hat. Die Bedeutung dieses Themas wird jedoch wieder in den Vordergrund gerückt, wenn wir realisieren, dass der Fraktionsvorsitzende der Großen Nationalpartei in der Republik Korea erst vor Kurzem gesagt hat, dass dieses De-facto-Moratorium zur Todesstrafe beendet werden und die rasche Hinrichtung bestimmter Häftlinge stattfinden sollte. Ich hoffe, dass diese bedauernswerte opportunistische Stimme in der Republik Korea ignoriert wird, und dass die Republik Korea sich von einem Land mit einem De-facto-Moratorium durch eine Gesetzesänderung zu einem Land mit einem De-jure-Moratorium weiterentwickelt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και το παρόν Κοινοβούλιο ειδικότερα έχουν μακρά –και υπερήφανη– παράδοση αντίθεσης στη θανατική ποινή. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας σύμφωνα με την οποία η θανατική ποινή δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος της χώρας αυτής. Εντούτοις, φρονώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο. Οι δικαστές αποφάσισαν με μικρή διαφορά πέντε ψήφων έναντι τεσσάρων. Την τελευταία φορά που είχαν ψηφίσει η διαφορά ήταν επτά έναντι δύο ψήφων. Ούτε απαίτησαν ούτε ενέκριναν τη χρήση της θανατικής ποινής, αλλά ζήτησαν να λάβει πολιτική απόφαση το κοινοβούλιο της Κορέας σχετικά με τη μελλοντική κατάργηση της θανατικής ποινής σε αυτήν τη χώρα. Πρέπει άλλωστε να σημειώσουμε ότι η Νότια Κορέα είναι κατά τεκμήριο χώρα που τάσσεται υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής. Στη χώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκτελέσεις από τον Φεβρουάριο του 1998, ενώ το 2007 η Διεθνής Αμνηστία συμπεριέλαβε τη Νότια Κορέα στις χώρες οι οποίες έχουν πρακτικά καταργήσει τη θανατική ποινή. Ωστόσο, η σοβαρότητα του θέματος αυτού επανέρχεται στο προσκήνιο αν λάβουμε υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Μεγάλου Εθνικού Κόμματος της Κορέας δήλωσε προσφάτως ότι αυτό το de facto μορατόριουμ στη θανατική ποινή θα πρέπει να τερματιστεί και να πραγματοποιηθεί η συνοπτική εκτέλεση ορισμένων κρατουμένων. Ευελπιστώ ότι αυτή η ατυχής καιροσκοπική φωνή στην Κορέα θα αγνοηθεί και ότι η Νότια Κορέα θα μετατραπεί πραγματικά από χώρα που εφαρμόζει de facto μορατόριουμ σε χώρα με de jure μορατόριουμ στη θανατική ποινή, τροποποιώντας τη νομοθεσία της."@el10
"Señor Presidente, la Unión Europea en general y este Parlamento en particular cuentan con un muy meritorio historial de oposición a la pena de muerte, una honorable tradición,. Por lo tanto no podemos hacer otra cosa que lamentar que el Tribunal Constitucional de la República de Corea haya decidido que la pena de muerte no vulnera la Constitución del país. No obstante, considero que debemos valorar este hecho en su justa medida. Los jueces aprobaron la sentencia con un reducido margen de cinco votos a favor y cuatro en contra. La última vez que la votaron fueron siete los votos a favor y dos en contra. No han instado a aplicar la pena de muerte ni la han dado por buena, sino que han solicitado una decisión política, que el Parlamento de la República de Corea tome una decisión sobre la futura abolición de la pena de muerte en el país. Tenemos que señalar asimismo que Corea del Sur es un país abolicionista. No se han practicado ejecuciones desde febrero de 1998 y en 2007 Amnistía Internacional concedió a Corea del Sur la categoría de país que ha abolido la pena capital en la práctica. No obstante, la gravedad de este tema recupera importancia cuando reparamos en que el líder del Gran Partido Nacional de Corea del Sur afirmó recientemente que debía ponerse fin a esta moratoria de la pena capital y se debía ejecutar rápidamente a determinados presos. Espero que esta desafortunada y oportunista declaración se ignore en el país y que éste modifique su legislación y deje atrás la moratoria para pasar a ser un país con una moratoria ."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa Liidul üldiselt ja eriti selle parlamendil on väga uhke saavutus – austust äratav traditsioon – võidelda surmanuhtluse vastu. Seepärast ei jää meil muud üle, kui tunda kahetsust Korea Vabariigi Põhiseaduskohtu otsuse pärast, et surmanuhtlus ei riku selle riigi põhiseadust. Arvan siiski, et peame seda probleemi õiges suhtes hoidma. Otsus tehti napi häälteenamusega viis neljale. Eelmise hääletamise ajal oli see seitse kahele. See ei innusta ega andesta surmanuhtluse kasutamist, kuid nõuab Korea parlamendilt poliitilise otsuse tegemist, et tulevikus surmanuhtlus selles riigis kaotada. Peame märkima ka seda, et on Lõuna-Korea surmanuhtluse kaotamist pooldav riik. 1998. aasta veebruarist alates ei ole hukkamisi täide viidud ning 2007. aastal liigitas Amnesty International Lõuna-Korea nende riikide rühma, kes on surmanuhtluse tegelikult kaotanud. Siiski jõuab hetke tõsidus sellise määrani, mil taipame, et Korea Suure Rahvuspartei parlamendifraktsiooni juht on äsja öelnud, et moratoorium surmanuhtlusele tuleks lõpetada ja teatavate vangide kiire hukkamine teoks teha. Loodan, et see kahetsusväärne oportunistlik hääl Koreas jäetakse tähelepanuta ning et Lõuna-Korea tõepoolest lõpetab moratooriumi riigiks olemise, muudab oma seadusandlust ja saab moratooriumi riigiks."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unioni yleensä ja erityisesti tämä parlamentti voi olla ylpeä maineestaan – kunniakkaasta perinteestään – kuolemanrangaistuksen vastustajana. Siksi voimme vain pahoitella Korean tasavallan perustuslakituomioistuimen päätöstä, jonka mukaan kuolemanrangaistuksella ei rikota tuon maan perustuslakia. Mielestäni meidän on kuitenkin säilytettävä asiassa suhteellisuus. Tuomarien päätös tehtiin niukalla erolla äänin viisi vastaan neljä. Edellisellä äänestyskerralla äänestystulos oli seitsemän vastaan kaksi. He eivät sen enempää kehottaneet kuolemanrangaistuksen soveltamiseen kuin puoltaneet sitä vaan vaativat poliittista päätöstä, jotta Korean parlamentti päättäisi kuolemanrangaistuksen poistamisesta maasta tulevaisuudessa. Meidän on myös pantava merkille, että Etelä-Korea on käytännössä kuolemanrangaistuksen lakkauttanut maa. Helmikuun 1998 jälkeen ei ole pantu toimeen yhtään teloitusta, ja vuonna 2007 Amnesty International luokitteli Etelä-Korean maaksi, joka on käytännössä poistanut kuolemanrangaistuksen. Tämän ongelman vakavuus tulee kuitenkin jälleen esiin, kun ymmärrämme, että Korean GNP-puolueen ryhmänjohtaja totesi aivan hiljattain, että tämä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon tosiasiallinen keskeyttäminen olisi lopetettava ja että tiettyjen vankien teloitus olisi pantava toimeen nopeasti. Toivon, että tämä valitettava opportunistinen ääni Koreassa sivuutetaan ja että Etelä-Korea luopuu olemasta käytännössä kuolemanrangaistuksen lakkauttanut maa eli muuttaa lakiaan niin, että siitä tulee lainsäädännössään kuolemanrangaistuksen lakkauttanut maa."@fi7
"Monsieur le Président, l’Union européenne en général, et le présent Parlement en particulier, sont très fiers de leur réputation d’adversaires de la peine de mort et cultivent cette honorable tradition humaniste. Par conséquent, nous ne pouvons faire autrement que de déplorer la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Corée du Sud de déclarer que la peine de mort n’enfreint pas sa Constitution nationale. Cependant, à mon sens, il convient de relativiser la question. Les juges ont arrêté leur décision par cinq voix contre quatre, ce qui témoigne de l’étroitesse de la marge. La dernière fois qu’ils ont voté sur la question, la peine de mort avait bénéficié de sept voix favorables contre deux. De plus, ils n’ont pas appelé à l’utilisation de la peine de mort, pas plus qu’ils n’ont décidé de la tolérer; ils ont appelé le Parlement coréen à rendre une décision concernant la future abolition de la peine de mort envisagée par le pays. Il nous faut en outre relever que la Corée du Sud constitue un pays abolitionniste. Aucune exécution n’y a eu lieu depuis février 1998 et, en 2007, Amnesty International a classé la Corée du Sud parmi les pays qui avaient virtuellement aboli la peine de mort. Néanmoins, la gravité de cette question revient sur le devant de la scène étant donné que nous observons que le Grand Parti national de Corée a récemment déclaré qu’il fallait mettre un terme à ce moratoire sur la peine de mort et que certains prisonniers devaient être rapidement exécutés. J’espère que cette malheureuse opinion opportuniste ne trouvera pas d’écho et que la Corée du Sud mettra effectivement un terme à ce moratoire sur la peine de mort en modifiant sa législation pour en faire un moratoire et entrer ainsi dans le groupe des pays ayant officiellement aboli la peine de mort."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió általában és ez a Parlament különösen büszke arra a tiszteletet érdemlő hagyományára, hogy mindig is ellenezte a halálbüntetést. Ennélfogva nem tehetünk mást, mint hogy sajnálatunkat fejezzük ki a Koreai Köztársaság alkotmánybíróságának döntését illetően, amely szerint a halálbüntetés intézménye nem ütközik az ország alkotmányába. Mindamellett úgy vélem, hogy nem szabad túllépni a helyes arányokat a kérdésben. A bírák igen kis többséggel, négy ellenében öt szavazattal döntöttek. Amikor utoljára szavaztak, hét a kettő ellen lett az eredmény. Nem sürgették a halálbüntetés alkalmazását, nem is hunytak szemet fölötte: a koreai parlamentet felszólították arra, hogy hozzon politikai döntést a halálbüntetés jövőbeni eltörléséről az országban. Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy Dél-Korea a gyakorlatban abolicionista állam. 1998 februárja óta nem történt kivégzés, és 2007-ben az Amnesty International azon országok közé sorolta Dél-Koreát, amelyek gyakorlatilag eltörölték a halálbüntetést. A kérdés súlyossága azonban előtérbe kerül, ha arra gondolunk, hogy a koreai Nagy Nemzeti Párt frakcióvezetője éppen a közelmúltban nyilatkozott úgy, hogy véget kellene vetni ennek a halálbüntetés terén fennálló moratóriumnak, és mihamarabb ki kellene végezni néhány fogvatartottat. Remélem, hogy Koreában nem veszik majd figyelembe ezt a kevéssé szerencsés opportunista álláspontot, és Dél-Korea valóban megszünteti a moratóriumot, ám olyan értelemben, hogy a törvényei módosításával moratóriumot ír elő."@hu11
"Signor Presidente, l’Unione europea in generale e questo Parlamento in particolare hanno ottenuto risultati di cui andare molto orgogliosi nella loro opposizione alla pena di morte e hanno consolidato un’onorevole tradizione al riguardo. Non possiamo pertanto fare altro che rammaricarci per la decisione della corte costituzionale della Repubblica di Corea in cui si afferma che la pena di morte non è una violazione della costituzione del paese. Ritengo però necessario considerare la questione nella giusta prospettiva. I giudici si sono pronunciati con un margine molto risicato di cinque voti a quattro. L’ultima volta che avevano votato il risultato era stato sette a due. Inoltre, non hanno chiesto né condonato l’uso della pena di morte. Hanno invece domandato che il parlamento coreano prenda una decisione politica in merito alla futura abolizione della pena di morte nel paese. Va altresì notato che di fatto la Corea del sud è un paese abolizionista. Non si procede a esecuzioni dal febbraio 1998 e nel 2007 ha classificato la Corea del sud come un paese in cui la pena capitale è stata praticamente abolita. Nondimeno, la gravità della questione riemerge con forza allorquando apprendiamo che il capogruppo parlamentare del grande partito nazionale della Corea ha recentemente affermato che si dovrebbe porre fine a questa moratoria sulla pena capitale e alcuni detenuti dovrebbero essere rapidamente giustiziati. Spero che questa infelice voce opportunistica in Corea venga ignorata e il paese, anziché persistere nella moratoria trasformi infine il suo diritto optando per una moratoria ."@it12
"Pone pirmininke, Europos Sąjunga bendrai ir ypač šis Parlamentas turi labai didžią ir garbingą tradiciją – prieštarauti mirties bausmei. Todėl mums belieka tik apgailestauti dėl Korėjos Respublikos konstitucinio teismo sprendimo, kad mirties bausmė nėra tos šalies konstitucijos pažeidimas. Tačiau manau, kad dėl šio klausimo turime išlaikyti pusiausvyrą. Teisėjai sprendimą priėmė vieno balso persvara, t. y. penki balsai prieš keturis. Kai jie balsavo anksčiau, rezultatas buvo septyni balsai prieš du. Teisėjai neskatino vykdyti mirties bausmės ir nesuteikė atleidimo dėl jos vykdymo, tačiau paragino Korėjos parlamentą priimti politinį sprendimą ir nuspręsti dėl mirties panaikinimo šalyje ateityje. Taip pat turime pažymėti, kad Pietų Korėja yra mirties bausmę panaikinusi šalis. Nuo 1998 m. vasario mėn. nebuvo įvykdyta nė viena mirties bausmė ir 2007 m. „Amnesty International“ Pietų Korėją priskyrė valstybių, kurios faktiškai panaikino mirties bausmę, kategorijai. Tačiau šios problemos rimtumą rodo tai, kad Korėjos didžiosios nacionalinės partijos lyderis neseniai pasakė, jog reikėtų nutraukti šį mirties bausmės moratoriumą ir kad tam tikriems nusikaltėliams reikėtų skubiai įvykdyti mirties bausmę. Tikiuosi, kad šis netinkamas oportunistinis balsas Korėjoje bus ignoruojamas ir kad Pietų Korėja iš tiesų pakeis savo įstatymus ir iš moratoriumo valstybės taps moratoriumo valstybe."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienība kopumā un šis Parlaments jo īpaši lepojas ar saviem iebildumiem (godājama tradīcija) pret nāvessodiem. Tādēļ nevaram rīkoties citādi kā vien paust nožēlu par Dienvidkorejas Republikas Konstitucionālās tiesas lēmumu, ka nāvessods nav valsts konstitūcijas pārkāpums. Tomēr es uzskatu, ka mums šeit jāsaglabā proporcionalitāte. Taisnīgums, ko izlemj ar mazu pārsvaru ar piecām balsīm pret četrām. Pēdējo reizi, kad viņi balsoja, attiecība bija septiņi pret divi. Viņi nemudināja vai nepiedeva nāvessoda izmantošanu, bet aicināja Korejas parlamentu pieņemt politisku lēmumu, lai izlemtu par turpmāku nāvessoda atcelšanu šajā valstī. Mums arī jāatzīmē, ka Dienvidkoreja ir abolicionistiska valsts. Nāvessodi nav izpildīti kopš 1998. gada februāra, un 2007. gadā atzina Dienvidkoreju par valsti, kas būtībā atcēlusi augstāko soda mēru. Tomēr šī jautājuma nopietnība atgriežas kā prioritāte, kad mēs uzzinām, ka Korejas Lielās nacionālās partijas vadītājs nesen ir sacījis, ka šis moratorijs attiecībā uz augstāko soda mēru jāatceļ un ātri ar nāvessodu jāsoda daži ieslodzītie. Ceru, ka šī Korejas nelabvēlīgā, izdevību izmantojošā balss tiks ignorēta un ka Dienvidkoreja patiešām nebūs moratorija valsts, mainot savus tiesību aktus un kļūstot par moratorija valsti."@lv13
"Mr President, the European Union in general, and this Parliament in particular, has a very proud record – an honourable tradition – of opposing the death penalty. Therefore we can do nothing other than regret the decision of the Republic of Korea’s Constitutional Court that the death penalty is not a violation of that country’s Constitution. However, I believe we have to keep the issue in proportion. The justices ruled by a narrow margin of five votes to four. The last time they voted it was seven votes to two. They did not urge or condone the use of the death penalty but called for a political decision for the Korean Parliament to decide on the future abolition of the death penalty in that country. We also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country. No executions have been carried out since February 1998 and, in 2007, Amnesty International categorised South Korea as a country that has virtually abolished capital punishment. However, the seriousness of this issue comes back to the fore when we realise that the floor leader of the Grand National Party in Korea said just recently that this de facto moratorium on capital punishment should be ended and a swift execution should take place of certain prisoners. I hope this unfortunate opportunistic voice in Korea will be ignored and that South Korea will indeed move away from being a de facto moratorium country by changing its law and becoming a de jure moratorium country."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Unie in het algemeen, en dit Parlement in het bijzonder, heeft zich altijd tegen de doodstraf gekeerd, een eerbiedwaardige traditie waar zij zeer trots op is. Wij kunnen derhalve niets anders dan betreuren dat het Grondwettelijk Hof van de Republiek Korea heeft besloten dat de doodstraf niet in strijd is met de grondwet van dat land. Ik geloof echter dat we deze zaak in verhouding moeten blijven zien. De rechters hebben het besluit genomen met een kleine meerderheid van vijf tegen vier stemmen. De laatste keer dat ze hierover stemden was dat met zeven tegen twee stemmen. Ze hebben niet aangespoord tot het gebruik van de doodstraf of hier hun goedkeuring aan verleend, maar ze hebben verzocht om een politieke beslissing zodat het Koreaanse parlement een besluit kan nemen over de toekomstige afschaffing van de doodstraf in dit land. We moeten er tevens op wijzen dat Zuid-Korea in wezen een land is dat tegen de doodstraf is. Sinds februari 1998 hebben er geen terechtstellingen meer plaatsgevonden, en in 2007 heeft Amnesty International Zuid-Korea aangewezen als een land dat de doodstraf vrijwel heeft afgeschaft. De ernst van deze zaak komt echter opnieuw aan het licht nu we weten dat de leider van de Grand National Party in Korea onlangs heeft gezegd dat dit feitelijke moratorium op de doodstraf moet worden beëindigd en dat een aantal gevangenen spoedig moet worden terechtgesteld. Ik hoop dat Korea dit betreurenswaardige en opportunistische standpunt zal negeren, en dat Zuid-Korea zijn wet zal wijzigen zodat het zal veranderen van een land met een feitelijk moratorium in een land met een juridisch moratorium."@nl3
"Panie przewodniczący! Cała Unia Europejska, a szczególnie ten Parlament, może się poszczycić – a jest to bardzo szlachetna tradycja – wielokrotnym sprzeciwem wobec kary śmierci. Dlatego też nie możemy zrobić nic innego, niż wyrazić żal z powodu decyzji Trybunału Konstytucyjnego Republiki Korei, głoszącej, że kara śmierci nie jest naruszeniem konstytucji tego kraju. Jednak uważam, że musimy zachować właściwe proporcje. Sędziowie wydali orzeczenie niewielką większością pięciu do czterech głosów. Podczas ostatniego głosowania było to siedem głosów do dwóch. Nie nawoływali ani nie wyrażali zgody na wykonanie kary śmierci, ale wzywali parlament koreański do podjęcia decyzji politycznej, aby zdecydował o przyszłym zniesieniu kary śmierci w tym kraju. Musimy również zauważyć, że Korea Południowa jest de facto krajem abolicjonistycznym. Nie przeprowadzono egzekucji od lutego 1998 roku, a w roku 2007 organizacja Amnesty International zaliczyła Koreę Południową do krajów, które w zasadzie zniosły karę śmierci. Jednak powaga tej kwestii ponownie wysuwa się na pierwszy plan, kiedy zdamy sobie sprawę, że przywódca Wielkiej Partii Narodowej w Korei powiedział niedawno, że to moratorium de facto na karę śmierci należy zakończyć i przeprowadzić szybkie egzekucje niektórych więźniów. Mam nadzieję, że ten niefortunny głos oportunizmu w Korei zostanie zignorowany, i że Korea Południowa naprawdę zmieni swój status kraju z moratorium de facto poprzez zmianę prawa, i stanie się krajem z moratorium ."@pl16
"Senhor Presidente, a União Europeia em geral e este Parlamento em particular têm um historial - uma tradição honrosa - de oposição à pena de morte, que nos deixa muito orgulhosos. Não podemos, portanto, fazer mais nada a não ser lamentar a decisão do Tribunal Constitucional da República da Coreia de determinar que a pena de morte não viola a Constituição daquele país. No entanto, penso que temos de relativizar a questão. Os juízes pronunciaram-se por uma estreita margem de cinco votos contra quatro. Da última vez que votaram, foram sete votos contra dois. Eles não pediram nem aceitaram a pena de morte, mas apelaram a uma decisão política por parte do Parlamento coreano sobre a futura abolição da pena de morte no país. Devemos notar também que a Coreia do Sul é de facto um país abolicionista. Não tem havido execuções desde Fevereiro de 1998 e, em 2007, a Amnistia Internacional classificou a Coreia do Sul como um país em que a pena capital tinha sido praticamente abolida. No entanto, a gravidade desta questão volta à tona quando nos apercebemos de que o líder da bancada do Grande Partido Nacional da Coreia disse recentemente que se deveria pôr um fim à moratória sobre a pena de morte e que se deveria proceder rapidamente à execução de alguns prisioneiros. Espero que esta infeliz voz oportunista seja ignorada e que a Coreia do Sul deixe efectivamente de ser um país de moratória mudando a sua lei e tornando-se um país de moratória ."@pt17
"Dle preşedinte, Uniunea Europeană în general şi acest Parlament în special se pot mândri cu o istorie şi o tradiţie onorabilă în care s-au opus pedepsei cu moartea. Aşadar, nu putem decât să regretăm decizia Curţii Constituţionale din Coreea de Sud, conform căreia pedeapsa cu moartea nu este o încălcare a Constituţiei aceste ţări. Cu toate acestea, consider că trebuie să păstrăm un echilibru în această situaţie. Judecătorii au hotărât la limită, cu cinci voturi pentru şi patru împotrivă. Ultima dată când au votat, votul a fost de şapte la doi. Ei nu au îndemnat la utilizarea pedepsei cu moartea şi nici nu au justificat-o, ci au solicitat o decizie politică a Parlamentului coreean prin care acesta să hotărască asupra viitoarei aboliri a pedepsei cu moartea în această ţară. Trebuie să remarcăm, de asemenea, faptul că Coreea de Sud este o ţară aboliţionistă. Nu au mai avut loc execuţii din februarie 1998, iar în 2007, Amnesty International a inclus Coreea de Sud în categoria ţărilor care practic au abolit pedeapsa cu moartea. Cu toate acestea, gravitatea acestei probleme revine în prim plan atunci când ne dăm seama că liderul Marelui Partid Naţional din Coreea a afirmat recent faptul că acest moratoriu de facto referitor la pedeapsa capitală ar trebui să se încheie, iar anumiţi prizonieri ar trebui executaţi rapid. Sper că această nefericită voce oportunistă din Coreea va fi ignorată, iar Coreea de Sud nu va mai fi o ţară cu un moratoriu de facto, ci îşi va schimba legislaţia, devenind o ţară cu un moratoriu de jure."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Európska únia vo všeobecnosti, a tento Parlament zvlášť, má povesť bojovníka proti trestu smrti. Je to úctyhodná tradícia, na ktorú sme hrdí. Preto nemôžeme inak, než len ľutovať rozhodnutie Ústavného súdu Kórejskej republiky, podľa ktorého trest smrti nie je porušením ústavy v tejto krajine. Domnievam sa však, že tento problém musíme udržať v rozumných medziach. Sudcovia rozhodli tesnou väčšinou piatich hlasov ku štyrom. Pri predchádzajúcom hlasovaní to bolo sedem ku dvom. Trest smrti nepresadzovali ani ho neschvaľovali, ale vyzvali kórejský parlament, aby uskutočnil politické rozhodnutie o budúcom zrušení trestu smrti v tejto krajine. Musíme tiež poznamenať, že Južná Kórea je abolicionistická krajina. Od februára 1998 sa tu nevykonala žiadna poprava a v roku 2007 zaradila organizácia Amnesty International Južnú Kóreu do kategórie krajín, ktoré prakticky zrušili trest smrti. Vážnosť problému však vracia túto otázku späť do diskusie, pretože predseda poslaneckého klubu Veľkej národnej strany v Kórei len nedávno vyhlásil, že moratórium na trest smrti by sa malo skončiť a malo by sa pristúpiť k vykonaniu okamžitých popráv určitých väzňov. Dúfam, že Kórejská republika bude tento nešťastný oportunistický hlas ignorovať a vykročí vpred a zmenou zákona sa pretransformuje z krajiny s moratóriom na krajinu s moratóriom ."@sk19
"Gospod predsednik, Evropska unija na splošno in še zlasti ta parlament se ponaša z dosežkom – častnim izročilom – nasprotovanja smrtni kazni. Zato ne moremo storiti nič drugega, kot da obžalujemo odločitev ustavnega sodišča Republike Koreje, da smrtna kazen ni kršitev njene ustave. Vendar sem prepričan, da moramo upoštevati sorazmerje. Sodniki so odločili s tesnim izzidom petih glasov proti štirim. Nazadnje, ko so glasovali, je bilo sedem glasov proti dvema. Niso pozivali ali iskali opravičila za uporabo smrtne kazni, ampak so zaprosili za politično odločitev korejski parlament, ki naj odloči o prihodnji odpravi smrtne kazni v tej državi. Tudi mi smo opazili, da je Južna Koreja abolicionistična država. Od februarja 1998 ni bilo nobene usmrtitve in leta 2007 je Amnesty International uvrstil Južno Korejo med države, ki so praktično odpravile smrtno kazen. Vendar je resnost tega vprašanja prišla spet v ospredje, ko smo izvedeli, da je vodja Velike narodne stranke v Koreji pred nedavnim dejal, da je treba ta moratorij na smrtno kazen končati in nekatere zapornike na hitro usmrtiti. Upam, da boda ta nesrečni oportunistični glas v Koreji prezrli in da se bo Južna Koreja s spremembo svoje zakonodaje odmaknila od države z moratorijem in bo zares postala država z moratorijem ."@sl20
"Herr talman! Europeiska unionen i allmänhet och parlamentet i synnerhet har en imponerande tradition att motsätta sig dödsstraff, vilket är beaktansvärt. Därför kan vi inte annat än att beklaga det beslut som författningsdomstolen i Sydkorea fattade om att dödsstraffet inte strider mot landets författning. Men jag tycker inte att vi ska förstora upp frågan. Domarna meddelade sitt utslag med en knapp marginal på fem röster mot fyra. Senast de röstade var det sju röster mot två. De varken yrkade på eller rättfärdigade användningen av dödstraff, utan uppmanade det sydkoreanska parlamentet att fatta ett beslut om ett framtida avskaffande av dödsstraffet i landet. Vi har också konstaterat att Sydkorea har avskaffat dödsstraffet i praktiken. Inga avrättningar har ägt rum sedan februari 1998, och år 2007 kategoriserade Amnesty International Sydkorea som ett land som praktiskt taget har avskaffat dödstraffet. Men allvaret i denna fråga blir plötsligt påtagligt när vi får reda på att ledaren för oppositionspartiet Grand National Party i Sydkorea nyligen sade att det faktiska moratoriet mot dödsstraff skulle upphöra och snabba avrättningar av vissa fångar skulle äga rum. Jag hoppas att dessa beklagliga och opportunistiska åsikter i landet ignoreras och att Sydkorea förvandlas från ett land som i praktiken har avskaffat dödstraffet till ett land som ändrar sina lagar och rättsligen inför ett moratorium mot dödstraff."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"David Martin,"18,5,20,15,1,19,14,16,22,13,4,21,9
"autor."18,1,19,16
"de facto"5,20,19,14,11,13,21,17,12,8
"de jure"5,20,14,16,11,13,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph