Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.17.4-205"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Wir befassen uns hier oft mit Diktaturen. Mexiko ist keine Diktatur, sondern eine Demokratie. Wir befassen uns mit Einzelfällen von schweren Menschenrechtsverletzungen. Das ist bei Mexiko auch nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass diese große Demokratie, die uns ein strategischer Partner ist, seit Jahrzehnten an einer schweren, vielleicht sogar tödlichen Krankheit leidet. Deshalb ist es notwendig, die richtige Therapie und den richtigen Arzt zu haben. Präsident Calderón und seine Mitstreiter sind dieser Arzt. Das heißt nicht, dass sie jede Therapie anwenden können und dürfen, aber wir müssen sie unterstützen. Und deshalb halte ich Ziffer 12 der Entschließung für so wichtig, in der wir sagen, dass wir unser Finanzierungsinstrument verstärkt dafür einsetzen wollen, die Staatsführung, die Rechtsstaatlichkeit und die rechtsstaatlichen Strukturen zu stärken gegen Staatszerfall, gegen organisierte Kriminalität, gegen die zu Recht kritisierte Straflosigkeit. Das können wir aber nicht, indem wir unsere Kontakte einfrieren oder abbrechen, sondern indem wir sie verstärken."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v této sněmovně se často hovoří o diktaturách. Mexiko není diktaturou, nýbrž demokracií. Diskutujeme o jednotlivých případech porušování lidských práv. U Mexika však toto není hlavním problémem. Hlavním problémem je skutečnost, že tato velká demokracie, která je naším strategickým partnerem, již desetiletí trpí vážnou, ne-li přímo smrtelnou chorobou. Ta tudíž vyžaduje náležité léčení a vhodného lékaře. Tímto lékařem je prezident Calderón a jeho spolubojovníci. To ovšem neznamená, že mohou nebo smějí užít jakoukoliv formu léčby, ale musíme je podpořit. Proto se domnívám, že je tak důležitý odstavec 12 našeho usnesení, v němž prohlašujeme, že abychom zabránili rozkladu státu, hodláme ve větší míře využít své finanční prostředky k posílení dobré správy věcí veřejných, právního státu, státních struktur právního státu i proti organizovanému zločinu a proti beztrestnosti, která je oprávněným předmětem kritiky. To ovšem nelze udělat, omezíme-li naše styky, ty musíme naopak upevnit."@cs1
". Hr. formand! Vi diskuterer ofte diktaturer her i Parlamentet. Mexico er ikke et diktatur, men et demokrati. Vi drøfter enkeltstående tilfælde af grove overtrædelser af menneskerettighederne. Dette er ikke det vigtigste emne for Mexico. Det vigtigste emne er, at dette store demokrati, der er en af vores strategiske partnere, i årtier har lidt af en alvorlig og måske endda dødelig sygdom. Der er derfor behov for den rigtige behandling og den rigtige læge. Præsident Calderón og hans kampfæller er den læge. Det betyder ikke, at de er i stand til – eller må – bruge enhver behandling, men vi skal støtte dem. Derfor mener jeg, at punkt 12 i beslutningen, hvori vi siger, at vi vil bruge vores finansielle instrumenter til at gennemtvinge god regeringsførelse, retsstatsprincippet, en retsstat med lovgivning mod opløsning af staten, mod organiseret kriminalitet, mod straffrihed, der helt korrekt er blevet kritiseret, er så vigtig. Dette kan vi dog ikke gøre ved at afbryde eller helt stoppe kontakten. I stedet skal vi styrke den."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, συχνά συζητούμε στο Σώμα για δικτατορίες. Το Μεξικό δεν είναι δικτατορία, αλλά δημοκρατία. Συζητούμε ειδικές περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Στην περίπτωση του Μεξικού, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο ζήτημα είναι το γεγονός ότι αυτή η μεγάλη δημοκρατία, η οποία είναι στρατηγικός εταίρος μας, πάσχει επί δεκαετίες από μια σοβαρή, ίσως ακόμη και θανάσιμη, ασθένεια. Επομένως, χρειάζεται την κατάλληλη θεραπεία και τον κατάλληλο γιατρό. Ο Πρόεδρος Calderón και οι συμπολεμιστές του είναι αυτός ο γιατρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούν, ή ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, κάθε διαθέσιμη θεραπεία, όμως πρέπει να τους στηρίζουμε. Γι’ αυτό θεωρώ τόσο σημαντική την παράγραφο 12 του ψηφίσματος, στην οποία δηλώνουμε ότι σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο το χρηματοδοτικό μας μέσο προκειμένου να ενισχύσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τις κρατικές δομές στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, καθώς και έναντι της υπονόμευσης των θεσμών, έναντι του οργανωμένου εγκλήματος και έναντι αυτής της κατάστασης ατιμωρησίας, την οποία πολύ σωστά επικρίνουμε. Αυτό, ωστόσο, δεν μπορούμε να το επιτύχουμε παγώνοντας ή εγκαταλείποντας τις επαφές μας· απεναντίας, οφείλουμε να τις ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο."@el10
"Mr President, we often discuss dictatorships in this House. Mexico is not a dictatorship, but a democracy. We are debating individual cases of serious humans rights violations. For Mexico, that is not the key subject. The key subject is the fact that this large democracy, which is a strategic partner of ours, has been suffering from a serious, perhaps even fatal illness for decades. It therefore requires the right treatment and the right doctor. President Calderón and his comrades-in-arms are that doctor. That does not mean that they are capable of using, or allowed to use, every treatment there is, but we must support them. That is why I believe that paragraph 12 in the resolution, in which we state that we intend to make greater use of our financial instrument to reinforce good governance, the rule of law, the structures of a State under the rule of law against the disintegration of the State, against organised criminality, against that impunity, which has been quite rightly criticised, is so important. We cannot do that, however, by freezing or abandoning our contacts; rather, we must strengthen them."@en4
"Señor Presidente, en esta Cámara hablamos con frecuencia de dictaduras. México no es una dictadura, sino una democracia. Estamos hablando de casos concretos de violaciones graves de los derechos humanos, pero esta no es la cuestión por lo que a México se refiere; lo esencial es el hecho de que esta gran democracia, socia estratégica nuestra, lleva décadas padeciendo una enfermedad grave, tal vez incluso mortal. Por consiguiente, necesita el tratamiento y el médico apropiados. El Presidente Calderón y sus compañeros de armas son ese médico. Eso no significa que sean capaces de aplicar cualquier tratamiento, ni que estén autorizados a hacerlo, pero debemos prestarles nuestro apoyo. Por eso considero tan importante el apartado 12 de la resolución, en el que declaramos que queremos hacer un mayor uso de nuestro instrumento financiero para reforzar la buena gobernanza, el Estado de Derecho y las estructuras del Estado de Derecho frente a la desintegración del Estado, al crimen organizado y a la impunidad, que ha sido objeto de críticas justificadas. No obstante, no podemos hacerlo dejando que nuestros contactos se estanquen en un punto muerto o interrumpiéndolos, sino que debemos fortalecerlos."@es21
"− Austatud juhataja! Siin täiskogul oleme sageli arutlenud diktatuuride üle. Mehhiko ei ole diktatuur, vaid demokraatlik riik. Me arutame tõsiste inimõiguste rikkumiste üksikjuhtumeid. Mehhiko osas ei ole see põhiteema. Põhiteema on selles, et see suur demokraatlik riik, meie strateegiline partner, on aastakümnete jooksul vaevelnud raske ja võib-olla isegi surmava tõve käes. Seega on vaja seda õigesti ravida ja leida õige arst. President Calderón ja tema kaasvõitlejad on selleks arstiks. See ei tähenda, et nad suudaksid rakendada või et neil lubatakse rakendada mis tahes ravi, kuid me peame neid toetama. See on põhjus, miks ma arvan, et resolutsiooni lõige 12 on nii tähtis, milles me sedastame, et kavatseme paremini kasutada oma finantsvahendit, et tugevdada head valitsemistava, õigusriigi põhimõtteid, õigusriigi struktuure riigi lagunemise vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu, selle karistamatuse vastu, mida on õigesti kritiseeritud. Kuid me ei saa seda teha, kui külmutame või loobume oma sidemetest; pigem peaksime me neid tugevdama."@et5
"Arvoisa puhemies, me keskustelemme täällä usein diktatuureista. Meksiko ei ole diktatuuri, vaan demokratia. Keskustelemme yksittäisistä tapauksista, joissa on kyse vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Sekään ei ole Meksikon tapauksessa olennaisin asia, vaan olennaisin on tosiasia, että tämä suuri demokratia ja strateginen kumppanimme on vuosikymmenten ajan kärsinyt vaikeasta, ehkä jopa tappavasta sairaudesta. Siksi se tarvitsee oikeaa hoitoa ja oikean lääkärin. Presidentti Calderón ja hänen asetoverinsa ovat tämä lääkäri. Tämä ei tarkoita, että he pystyvät käyttämään tai saavat käyttää kaikkea mahdollista hoitoa, mutta meidän on tuettava heitä. Siksi pidän niin tärkeänä päätöslauselman 12 kohtaa, jossa toteamme, että aiomme käyttää rahoitusvälinettämme entistä tehokkaammin siten, että lujitamme hyvää hallintotapaa, oikeusvaltiota ja oikeusvaltion rakenteita ja että toimimme valtion yhtenäisyyden hajoamista, järjestäytynyttä rikollisuutta ja täysin syystä kritisoitua rankaisemattomuutta vastaan. Me emme voi kuitenkaan tehdä sitä jäädyttämällä tai katkaisemalla yhteyksiämme vaan lujittamalla niitä."@fi7
"Monsieur le Président, nous abordons souvent le sujet des dictatures au sein de cette Assemblée. Le Mexique n’est pas une dictature, mais une démocratie. Nous débattons pour le moment de certains cas précis de graves violations des droits de l’homme. Il ne s’agit pas du sujet-clé pour le Mexique. Le sujet-clé, c’est le fait que cette grande démocratie, qui est l’un de nos partenaires stratégiques, souffre d’une maladie grave, peut-être même mortelle, depuis des décennies. Elle nécessite dès lors un traitement adapté et du bon médecin. Le président Calderón et ses compagnons d’armes sont ces médecins. Cela ne signifie pas qu’ils soient capables d’utiliser, ou qu’ils soient autorisés à utiliser, tous les traitements existants, mais nous devons leur apporter notre soutien. C’est la raison pour laquelle j’estime que le paragraphe 12 de la résolution, dans lequel il est indiqué que nous entendons avoir davantage recours à notre instrument financier afin de renforcer, en vertu de l’état de droit, la bonne gouvernance, l’état de droit, les structures d’un État contre la désintégration de l’État, contre le crime organisé, contre l’impunité, qui a été critiquée à juste titre, est si important. Nous ne pouvons cependant pas y parvenir en gelant ou en abandonnant nos contacts, nous devons plutôt les renforcer."@fr8
". Elnök úr! Gyakran esik szó diktatúráról itt, a Parlamentben. Mexikó nem diktatúra, hanem demokrácia. Az emberi jogok megsértésének súlyos, ám egyedi eseteiről vitázunk. Mexikó esetében nem ez a legfontosabb téma. A leglényegesebb kérdés az, hogy ez az erős demokrácia, amely mellesleg stratégiai partnerünk, évtizedek óta súlyos betegségben szenved, amely akár halálos kimenetelű lehet. Ezért megfelelő kezelésre és megfelelő orvosra van szüksége. Calderón elnök és bajtársai játsszák az orvos szerepét. Ez nem jelenti azt, hogy minden létező gyógymódot fel tudnának használni vagy joguk lenne alkalmazni; ennek ellenére támogatnunk kell őket. Ezért találom olyan fontosnak az állásfoglalás 12. bekezdését, amelyben kijelentjük, hogy nagyobb mértékben kívánjuk felhasználni pénzügyi eszközeinket a jó kormányzás, a jogállamiság és a jogállam struktúráinak megerősítése érdekében az állam szétesésével, a szervezett bűnözéssel és az oly jogosan bírált büntetlenséggel szemben. Ezt azonban nem tehetjük úgy, hogy befagyasztjuk vagy felmondjuk a szerződéseket; ehelyett inkább meg kell erősítenünk azokat."@hu11
"Signor Presidente, in Aula parliamo spesso di dittature. Il Messico non è una dittatura, bensì una democrazia. Stiamo discutendo di singoli casi di gravi violazioni dei diritti umani. Per quel che riguarda il Messico, non è questo il tema principale. Il tema principale è il fatto che questa grande democrazia, nostro partner strategico, da decenni soffre di una malattia grave, forse anche letale. Richiede pertanto la giusta terapia e il giusto medico. Il presidente Calderón e i suoi compagni d’arme sono il medico. Ciò non significa che siano in grado di usare ogni terapia disponibile, né che sia consentito loro farlo, ma dobbiamo appoggiarli. Per questo ritengo così importante il paragrafo 12 della risoluzione in cui affermiamo di volerci avvalere maggiormente del nostro strumento finanziario per rafforzare il buon governo, lo Stato di diritto, le strutture di uno Stato in cui vige lo Stato di diritto contro la sua disintegrazione, la criminalità organizzata, l’impunità giustamente criticata. Non possiamo tuttavia congelare o abbandonare i nostri contatti; dobbiamo invece intensificarli."@it12
"Pone pirmininke, šiame Parlamente dažnai diskutuojame apie diktatūras. Tačiau Meksikoje yra ne diktatūra, o demokratija. Diskutuojame dėl atskirų rimtų žmogaus teisių pažeidimo atvejų. Meksikos atveju tai nėra svarbiausia tema. Svarbiausia problema yra tai, kad ši didelė demokratinė valstybė, mūsų strateginė partnerė, jau kelis dešimtmečius kenčia nuo rimtos, galbūt net mirtinos ligos. Todėl jai reikia teisingo gydymo ir tinkamo gydytojo. Prezidentas F. Calderón ir jo ginklo draugai yra toks gydytojas. Tai nereiškia, kad jie gali naudoti, ar kad jiems leidžiama naudoti bet kokios rūšies gydymą, tačiau privalome juos paremti. Būtent todėl manau, kad mūsų rezoliucijos 12 dalis, kurioje teigiame, kad ketiname geriau panaudoti savo finansines priemones, kad būtų sustiprintas geras valdymas, teisinė valstybė, kad teisinės valstybės valstybinės struktūros geriau veiktų prieš valstybės ardymą, organizuotą nusikalstamumą, nebaudžiamumą, kuris kritikuojamas pakankamai teisingai, yra labai svarbi. Tačiau jei užšaldysime ar apleisime savo ryšius, šių tikslų nepasieksime; turėtume stiprinti šiuos ryšius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs nereti šajā Parlamentā diskutējam par diktatūrām. Meksika nav diktatūra, tā ir demokrātija. Mēs runājam par atsevišķiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem. Meksikai tas nav galvenais temats. Galvenais temats ir tas, ka šī lielā demokrātija, kas ir mūsu stratēģiskais partneris, jau desmitiem gadu slimo ar nopietnu un, iespējams, nāvējošu slimību. Tādēļ tai vajadzīga pareizā ārstēšana un pareizais ārsts. Prezidents un viņa armija ir šis ārsts. Tas nenozīmē, ka viņi var vai drīkst izmantot jebkādu ārstēšanas metodi, bet mums viņi jāatbalsta. Tādēļ es uzskatu, ka rezolūcijā ļoti svarīgs ir 12. punkts, kas nosaka, ka mēs izmantosim mūsu finanšu instrumentu, lai labu pārvaldību, tiesiskumu, valsts struktūras saskaņā ar tiesiskumu nostiprinātu pret valsts sadalīšanu, pret organizēto noziedzību, pret nesodāmību, kura saņēmusi pamatotu kritiku. Tomēr mēs to nevaram izdarīt, iesaldējot vai pārtraucot mūsu sakarus; mums tie drīzāk ir jānostiprina."@lv13
"Herr Präsident! Wir befassen uns hier oft mit Diktaturen. Mexiko ist keine Diktatur, sondern eine Demokratie. Wir befassen uns mit Einzelfällen von schweren Menschenrechtsverletzungen. Das ist bei Mexiko auch nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass diese große Demokratie, die uns ein strategischer Partner ist, seit Jahrzehnten an einer schweren, vielleicht sogar tödlichen Krankheit leidet. Deshalb ist es notwendig, die richtige Therapie und den richtigen Arzt zu haben. Präsident Calderón und seine Mitstreiter sind dieser Arzt. Das heißt nicht, dass sie jede Therapie anwenden können und dürfen, aber wir müssen sie unterstützen. Und deshalb halte ich Ziffer 12 der Entschließung für so wichtig, in der wir sagen, dass wir unser Finanzierungsinstrument verstärkt dafür einsetzen wollen, die Staatsführung, die Rechtsstaatlichkeit und die rechtsstaatlichen Strukturen zu stärken gegen Staatszerfall, gegen organisierte Kriminalität, gegen die zu Recht kritisierte Straflosigkeit. Das können wir aber nicht, indem wir unsere Kontakte einfrieren oder abbrechen, sondern indem wir sie verstärken."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we houden ons hier vaak met dictaturen bezig. Mexico is geen dictatuur, maar een democratie. We hebben te maken met afzonderlijke gevallen van ernstige mensenrechtenschendingen. Dat is in het geval van Mexico ook niet het hoofdthema. Het hoofdthema is dat dit grote democratische land, dat een strategische partner van ons is, decennialang aan een zware, misschien zelfs dodelijke ziekte lijdt. Daarom komt het op de juiste behandeling en de juiste arts aan. President Calderón en zijn medestanders zijn deze arts. Dat wil niet zeggen dat zij om het even welke therapie mogen aanwenden, maar we moeten wel achter hen gaan staan. Daarom hecht ik zo sterk aan paragraaf 12 van de resolutie, waarin we verklaren ons financieringsinstrument nadrukkelijker te willen gebruiken om behoorlijk bestuur, de rechtsstaat en de rechtsstatelijke structuren te wapenen tegen bestuurlijke desintegratie, tegen de georganiseerde misdaad en tegen de terecht bekritiseerde straffeloosheid. Dat krijgen we echter niet voor elkaar als we de contacten bevriezen of beëindigen, maar alleen als we ze intensiveren."@nl3
"Panie przewodniczący! Często w tej Izbie mówimy o dyktaturach. Meksyk to nie dyktatura, ale demokracja. Omawiamy indywidualne przypadki poważnego naruszenia praw człowieka. To jednak nie jest kluczowa kwestia w przypadku Meksyku. Kluczową kwestią jest to, że duży demokratyczny kraj, który jest naszym strategicznym partnerem, cierpi od dziesięcioleci na ciężką, może nawet śmiertelną chorobę. Wymaga ona zatem odpowiedniego leczenia i właściwego lekarza. Tym lekarzem jest prezydent Calderón i jego towarzysze broni. Nie oznacza to, że mogą wykorzystać, czy że wolno im wykorzystać każdą dostępną metodę leczenia, ale musimy ich wspierać. Dlatego też uważam, że ust. 12 tej rezolucji, w którym oświadczamy, że zamierzamy wykorzystywać w większym stopniu nasz instrument finansowy, aby wzmocnić dobre rządy, rządy prawa, struktury państwa w ramach rządów prawa przeciw dezintegracji państwa, przeciw zorganizowanej przestępczości, przeciwko bezkarności, która była tutaj słusznie krytykowana, jest tak ważny. Nie możemy tego jednak robić poprzez zamrożenie czy zarzucenie naszych kontaktów; raczej należy je wzmacniać."@pl16
"Senhor Presidente, nesta Assembleia, falamos muitas vezes sobre ditaduras. O México não é uma ditadura, é uma democracia. Estamos a debater casos específicos de violações graves dos direitos humanos. No caso do México, este não é o tema central. O tema central é o facto de essa grande democracia, com a qual temos uma parceria estratégica, estar a padecer de uma doença séria, talvez até fatal, desde há décadas. Como tal, precisa do tratamento certo e do médico certo. O Presidente Calderón e os seus companheiros de armas são o médico. Isso não significa que eles possam ou estejam autorizados a utilizar todos os tratamentos que existem, mas temos de os apoiar. É por isso que considero tão importante o n.º 12 da resolução, no qual afirmamos a nossa intenção de fazer maior uso dos nossos instrumentos financeiros para reforçar a boa governação, o Estado de direito, as estruturas de um Estado assente no primado do direito contra a desintegração do Estado, contra a criminalidade organizada, contra a impunidade, que tem sido bastante criticada e com razão. Não podemos fazer isso, porém, suspendendo ou abandonando os nossos contactos; pelo contrário, temos de os reforçar."@pt17
"Dle preşedinte, discutăm adesea despre dictatură în cadrul acestei Camere. Mexic nu este o dictatură, ci o democraţie. Dezbatem cazuri individuale de încălcări grave ale drepturilor omului. Pentru Mexic, acestea nu reprezintă subiectul principal. Subiectul principal este faptul că această mare democraţie, care este unul dintre partenerii noştri strategici, suferă de zeci de ani de o boală gravă, poate letală. Aşadar, are nevoie de tratamentul adecvat şi de medicul adecvat. Preşedintele Calderón şi camarazii săi de arme sunt acel medic. Acest lucru nu înseamnă că pot folosi sau că au voie să folosească orice tratament, dar trebuie să îi sprijinim. De aceea consider atât de important punctul 12 din rezoluţie, în care ne declarăm intenţia de a folosi mai intens instrumentul financiar de care dispunem pentru a consolida buna guvernare, statul de drept şi structurile unui stat de drept împotriva dezintegrării statului, împotriva crimei organizate, împotriva impunităţii, criticate pe bună dreptate. Totuşi, nu putem face acest lucru prin îngheţarea sau abandonarea contactelor; trebuie, mai degrabă, să le consolidăm."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v tomto Parlamente často diskutujeme o diktátorských režimoch. V Mexiku nie je diktatúra, ale demokracia. Diskutujeme o jednotlivých prípadoch závažného porušovania ľudských práv. V prípade Mexika však nejde o kľúčovú otázku. Kľúčovou otázkou je v skutočnosti to, že táto veľmi demokratická krajina, ktorá je naším strategickým partnerom, už desaťročia trpí vážnou, možno až smrteľnou chorobou. Preto potrebuje správnu liečbu a vhodného lekára. Týmto lekárom je prezident Calderón a jeho spolubojovníci. Neznamená to však, že dokážu alebo môžu použiť všetky prístupné lieky. Preto ich musíme podporiť. Z uvedeného dôvodu som presvedčený o mimoriadnej dôležitosti odseku 12 uznesenia, v ktorom uvádzame, že máme v úmysle vo väčšej miere využívať náš finančný nástroj na podporu konsolidácie riadenia, zásad právneho štátu, štruktúry štátu v rámci zásad právneho štátu v boji proti jeho rozpadu, proti organizovanému zločinu a proti tejto beztrestnosti, ktorá je celkom oprávnene kritizovaná. Tieto opatrenia však nemožno prijať, keď svoje kontakty zmrazíme alebo prerušíme. Musíme ich posilniť."@sk19
"Gospod predsednik, v tem parlamentu pogosto razpravljamo o diktaturah. Mehika ni diktatura, ampak demokracija. Razpravljamo o posameznih primerih resnih kršitev človekovih pravic. Za Mehiko to ni ključna tema. Ključna tema je dejstvo, da ta velika demokracija, ki je naša strateška partnerica, že desetletja trpi zaradi resne, morda celo smrtonosne bolezni. To pa zahteva pravo zdravljenje in pravega zdravnika. Ta zdravnik je predsednik Calderón s svojimi soborci. To ne pomeni, da lahko uporabijo ali da jim je dovoljeno uporabiti vsako zdravilo, ki obstaja, vendar jih moramo podpreti. To je vzrok, zakaj verjamem, da je odstavek 12 v resoluciji tako pomemben, odstavek v katerem navajamo, da nameravamo bolje izkoristiti naš finančni instrument, da bomo okrepili dobro upravljanje, pravno državo, državne strukture v tej pravni državi proti razpadu države, proti organiziranemu kriminalu, proti tej nekaznovanosti, ki je po pravici deležna kritik. Tega pa seveda ne moremo narediti tako, da bi zamrznili ali prekinili naše pogodbe, namesto tega jih raje okrepimo."@sl20
"Herr talman! I kammaren debatterar vi ofta diktaturer. Mexiko är ingen diktatur, utan en demokrati. Vi debatterar enskilda fall av allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. För Mexiko är det inte nyckelfrågan. Nyckelfrågan är att den här stora demokratin, som är en av våra strategiska partner, under årtionden har lidit av en allvarlig och kanske ödesdiger sjukdom. Den behöver därför rätt behandling och rätt läkare. President Felipe Calderón och hans vapenbröder är den läkaren. Det betyder inte att de kan eller får använda vilken behandling som helst, men vi måste stödja dem. Det är därför jag anser att punkt 12 i resolutionen är så viktig, i vilken vi fastställer att vi avser använda vårt finansieringsinstrument i större utsträckning för att stärka goda styrelseformer, rättsstaten och rättsstatliga strukturer mot statens sönderfall, mot organiserad brottslighet och mot straffrihet, som med all rätt har blivit så kritiserat. Men vi kan inte göra det genom att frysa eller bryta våra kontakter, utan vi måste fördjupa dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph