Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-177"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.16.4-177"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la résolution sur le caporal Gilad Shalit que nous examinons aujourd’hui vient s’ajouter aux nombreuses résolutions adoptées précédemment par le Parlement européen sur la situation des droits humains au Moyen-Orient. Le caporal Gilad Shalit, otage depuis 1 355 jours, doit être libéré au plus vite. Nous l’exigeons et nous l’espérons très sincèrement. Le jeune Français palestinien, Salah Hamouri, détenu par les autorités israéliennes depuis le 13 mars 2005 doit être libéré. Les mineurs emprisonnés en Israël, en violation des dispositions du droit international et des conventions sur les droits de l’enfant, doivent être libérés. Les militants de la lutte populaire non violente contre l’occupation, comme Abdallah Abou Rahma de Bil’in, doivent être libérés. Les élus, les membres du Conseil législatif palestinien – dont Marwan Barghouti – doivent être libérés. Il est temps que l’Union européenne exige fermement que les droits humains et le droit international soient respectés au Proche-Orient. Les solutions ne viendront pas de la surenchère, dans la répression et la violence, comme l’assassinat d’un dirigeant du Hamas à Dubaï, que condamnons, notamment parce que cela rend encore plus difficile la libération de Gilad Shalit."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, usnesení o desátníkovi Giladu Šalitovi, kterým se dnes zabýváme, doplňuje řadu usnesení o stavu lidských práv na Blízkém východě, která Evropský parlament přijal dříve. Desátník Gilad Šalit, jenž je držen jako rukojmí již 1 355 dní, musí být co nejdříve propuštěn. Požadujeme jeho propuštění a upřímně doufáme, že se tak stane. Mladý Francouz palestinského původu Salah Hamouri, kterého izraelské orgány zadržují již od 13. března 2005, musí být propuštěn. Děti, které jsou v Izraeli vězněny v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva a úmluvami o právech dítěte, musí být propuštěny. Bojovníci nenásilného lidového odporu proti okupaci, například Abdallah Abu Rahmah z vesnice Bil’in, musí být také propuštěni. Zvolení zástupci, členové Palestinské legislativní rady – včetně Marwana Barghoutiho – musí být propuštěni. Je na čase, aby Evropská unie neústupně trvala na dodržování lidských práv a mezinárodního práva na Blízkém východě. Řešení nespočívá v odvetě formou represívních a násilných opatření, jejichž příkladem bylo zavraždění vůdce Hamásu v Dubaji, jež odsuzujeme, a to v neposlední řadě také proto, že dosáhnout propuštění Gilada Šalita se tak stalo ještě těžším."@cs1
"− Hr. formand! Beslutningen om Korporal Gilad Shalit, som vi behandler i dag, supplerer de mange andre beslutninger, der er tidligere er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet vedrørende menneskerettighedssituationen i Mellemøsten. Korporal Gilad Shalit, der er blevet holdt som gidsel i 1 355 dage, skal frigives så hurtigt som muligt. Vi kræver, og vi håber inderligt, at han bliver frigivet. Den unge fransk-palæstinenser, Salah Hamouri, der er blevet tilbageholdt af de israelske myndigheder siden 13. marts 2005, skal frigives. De børn, der sidder fængslet i Israel i strid med bestemmelserne i international lov og konventionerne om børns rettigheder, skal frigives. Oprørerne i organisationen Non­Violent Popular Resistance Against the Occupation, såsom Abdallah Abu Rahmah fra Bil’in, skal frigives. De valgte repræsentanter, medlemmerne af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd – herunder Marwan Barghouti – skal frigives. Det er på tide, at EU kraftigt insisterer på, at menneskerettigheder og international lov skal respekteres i Mellemøsten. Løsningerne skal ikke findes i hele tiden at være på forkant i et undertrykkende og voldeligt miljø, hvilket attentatet på en Hamasleder i Dubai er et eksempel på, og hvilket vi fordømmer, ikke mindst fordi det gør frigivelsen af Gilad Shalit endnu mere vanskelig."@da2
"− Herr Präsident, die Entschließung über den Unteroffizier Gilad Shalit, die wir heute behandeln, ergänzt die vielen Entschließungen über die Menschenrechtslage im Nahen Osten, die in der Vergangenheit vom Europäischen Parlament verabschiedet worden sind. Der Unteroffizier Gilad Shalit, der seit 1 355 Tagen als Geisel festgehalten wird, muss so schnell wie möglich freigelassen werden. Wir fordern und wir hoffen aufrichtig, dass er freigelassen wird. Der junge Franko-Palästinenser Salah Hamouri, der seit dem 13. März 2005 von den israelischen Behörden festgehalten wird, muss freigelassen werden. Die in Israel unter Verletzung der Bestimmungen des Völkerrechts und der Konvention über die Rechte des Kindes gefangen gehaltenen Kinder müssen freigelassen werden. Die Aktivisten der gewaltlosen Bürgerbewegung gegen die Besatzung, wie Abdallah Abu Rahmah des Bürgerkomitees Bil'in, müssen freigelassen werden. Die gewählten Vertreter, die Mitglieder des Palästinensischen Legislativrates – einschließlich Marwan Barghouti – müssen freigelassen werden. Es ist an der Zeit, dass die Europäische Union sich nachhaltig dafür einsetzt, dass die Menschenrechte und das Völkerrecht im Nahen Osten respektiert werden. Die Lösung dieser Frage liegt nicht darin, dass man versucht, mit repressiven und gewalttätigen Mitteln die Vormachtstellung zu erlangen, wie etwa durch die Ermordung eines Hamasführers in Dubai, die wir verurteilen, nicht zuletzt, weil sie die Freilassung von Gilad Shalit noch schwieriger gestaltet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα για τον δεκανέα Gilad Shalit, το οποίο εξετάζουμε σήμερα, συμπληρώνει τα πολυάριθμα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί κατά το παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο δεκανέας Gilad Shalit, ο οποίος κρατείται όμηρος επί 1.355 ημέρες, πρέπει να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Απαιτούμε και ελπίζουμε ειλικρινώς ότι θα απελευθερωθεί. Ο γαλλοπαλαιστίνιος νέος Salah Hamouri, ο οποίος κρατείται από τις ισραηλινές αρχές από τις 13 Μαρτίου 2005, πρέπει να ελευθερωθεί. Τα παιδιά που παραμένουν φυλακισμένα στο Ισραήλ, κατά παράβαση των διατάξεων του διεθνούς δικαίου και των συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, πρέπει να απελευθερωθούν. Οι αγωνιστές της Μη Βίαιης Λαϊκής Αντίστασης κατά της Κατοχής, όπως ο Abdallah Abu Rahmah από το χωριό Bil’in, πρέπει να απελευθερωθούν. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου –περιλαμβανομένου του Marwan Barghouti– πρέπει να απελευθερωθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να επιμείνει με σθένος στην ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου στη Μέση Ανατολή. Οι λύσεις δεν βρίσκονται μέσω προσπαθειών εξασφάλισης συγκριτικών πλεονεκτημάτων, υπό συνθήκες καταπίεσης και βίας, με σχετικό παράδειγμα τη δολοφονία ενός από τους ηγέτες της Χαμάς στο Ντουμπάι, την οποία καταδικάζουμε, αν μη τι άλλο επειδή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες απελευθέρωσης του Gilad Shalit."@el10,10
"− Mr President, the resolution on Corporal Gilad Shalit, which we are examining today, supplements the many resolutions previously adopted by the European Parliament on the human rights situation in the Middle East. Corporal Gilad Shalit, who has been held hostage for 1 355 days, must be released as soon as possible. We demand and we hope very sincerely that he will be released. The young Franco-Palestinian, Salah Hamouri, who has been detained by the Israeli authorities since 13 March 2005, must be released. The children imprisoned in Israel, in violation of the provisions of international law and the conventions on the rights of the child, must be released. The militants of the Non­Violent Popular Resistance Against the Occupation, such as Abdallah Abu Rahmah from Bil’in, must be released. The elected representatives, the members of the Palestinian Legislative Council – including Marwan Barghouti – must be released. It is time for the European Union to insist strongly that human rights and international law be respected in the Middle East. The solutions do not lie in one­upmanship, exercised under repressive and violent conditions, an example of which was the assassination of a Hamas leader in Dubai, which we condemn, not least because it makes securing the release of Gilad Shalit even more difficult."@en4
"− Señor Presidente, la resolución sobre el cabo Gilad Shalit, que analizamos hoy, complementa las numerosas resoluciones que el Parlamento Europeo ha aprobado con anterioridad sobre la situación de los derechos humanos en Oriente Próximo. El cabo Gilad Shalit, que lleva retenido 1 355 días, debe ser liberado cuanto antes. Pedimos y esperamos sinceramente que sea liberado. El joven franco-palestino, Salah Hamouri, que lleva detenido por las autoridades israelíes desde el 13 de marzo de 2005, debe ser liberado. Los niños encarcelados en Israel, en violación de las disposiciones del Derecho internacional y los Convenios sobre los derechos del niño, tienen que ser liberados. Los militantes de la resistencia popular no violenta contra la ocupación, como Abdallah Abu Rahmah de Bil’in, tienen que ser liberados. Los representantes electos, los miembros del CLP —incluido Marwan Barghouti— deben ser liberados. Es momento de que la UE insista firmemente en el respeto de los derechos humanos y el Derecho internacional en Oriente Próximo. Las soluciones no se encuentran en una situación de superioridad, ejercida en condiciones represivas y violentas, y un ejemplo de ello fue el asesinato de un líder de Hamás en Dubai, que condenamos, cuanto menos porque hace que asegurar la liberación de Gilad Shalit sea aún más difícil."@es21
"− Austatud juhataja! Kapral Gilad Shalitti käsitlev resolutsioon, mida me täna arutame, täiendab arvukaid resolutsioone, mida Euroopa Parlament on varem vastu võtnud Lähis-Ida inimõiguste olukorraga seoses. Kapral Gilad Shalit, keda on hoitud pantvangis 1355 päeva, tuleb vabastada niipea kui võimalik. Me nõuame ja loodame väga siiralt, et ta vabastatakse! Vabastada tuleb noor prantsuse-palestiinlane Salah Hamouri, keda Iisraeli võimud on alates 13. märtsist 2005 kinni pidanud. Iisraelis rahvusvahelise õiguse norme ja lapse õiguste konventsioone rikkudes tuleb vangistatud lapsed vabastada. Okupatsioonivastase vägivallatu rahvaliikumise liikmed, nagu Abdallah Abu Rahmah Bi’inist, tuleb vabastada. Valitud esindajad, Palestiina Seadusandliku Nõukogu liikmed − sealhulgas Marwan Barghouti − tuleb vabastada. On aeg, et Euroopa Liit nõuaks tungivalt, et Lähis-Idas austatakse inimõigusi ja rahvusvahelist õigust. Lahendus ei ole ületrumpamine, mida kasutatakse repressiivsetes ja vägivaldsetes tingimustes, mille näide on Hamasi liidri mõrvamine Dubais, mille me hukka mõistame juba üksnes seetõttu, et see raskendab veelgi Giladi Shaliti vabastamist."@et5
"− Arvoisa puhemies, korpraali Gilad Shalitin tapausta käsittelevä päätöslauselma, jota tarkastelemme tänään, täydentää niitä monia päätöslauselmia, joita Euroopan parlamentti on aiemmin antanut Lähi-idän ihmisoikeustilanteesta. Korpraali Gilad Shalit, jota on pidetty panttivankina 1 355 vuorokautta, on vapautettava mahdollisimman pian. Me vaadimme ja toivomme vilpittömästi, että hänet vapautetaan. Nuori ranskalais-palestiinalainen Salah Hamouri, joka on ollut Israelin viranomaisten vangitsemana 13. maaliskuuta 2005 lähtien, on vapautettava. Israelissa kansainvälisen oikeuden säännösten ja lasten oikeuksia koskevien yleissopimusten vastaisesti vangittuna olevat lapset on vapautettava. Miehitystä vastustavan väkivallattoman vastarintaliikkeen aktivistit, kuten Abdallah Abu Rahmah Bil’inistä, on vapautettava. Vaaleilla valitut edustajat, Palestiinan lakia säätävän neuvoston jäsenet, heidän joukossaan Marwan Barghouti, on vapautettava. Euroopan unionin on aika vaatia tiukasti, että Lähi-idässä aletaan kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta. Ratkaisu ei ole sorrolla ja väkivallalla pönkitetyssä ylemmyydessä, jollaisesta yksi esimerkki oli Hamas-johtajan murha Dubaissa, jonka me tuomitsemme jo senkin vuoksi, että se vaikeuttaa Gilad Shalitin vapauttamista entisestään."@fi7
". Elnök úr! A Gilad Shalit tizedessel kapcsolatos állásfoglalás, amelyet ma tárgyalunk, újabb elem az Európai Parlament által a közel-keleti humanitárius helyzet kapcsán már előzőleg elfogadott számos állásfoglalás sorában. Gilad Shalit tizedest, akit 1355 napja tartanak túszként, a lehető leghamarabb szabadon kell engedni. Követeljük és őszintén reméljük, hogy szabadon bocsátják. Szabadon kell bocsátani továbbá Salah Hamourit, az izraeli hatóságok által 2005. március 31. óta fogva tartott fiatal francia-palesztin állampolgárt is. Szabadon kell bocsátani az Izraelben a nemzetközi jog rendelkezéseit és a gyermekjogi egyezményt sértő módon fogva tartott gyermekeket is. Szabadon kell engedni az Erőszakmentes Népi Ellenállás a Megszállással Szemben elnevezésű mozgalom militánsait, így a Bil’in városában letartóztatott Abdallah Abu Rahmah-t is. Szabadon kell engedni a választott képviselőket, a Palesztin Törvényhozó Tanács tagjait, köztük Marwan Barghoutit. Ideje, hogy az Európai Unió hangsúlyozottan kiálljon amellett, hogy az emberi jogokat és a nemzetközi jog rendelkezéseit tiszteletben tartsák a Közel-Keleten. A megoldás nem a megfélemlítési politikában és erőszakos megtorlásokban rejlik – ilyen volt például a Hamász egyik vezetőjének meggyilkolása Dubaiban, amelyet elítélünk, nem utolsósorban azért, mert még inkább megnehezíti Gilad Shalit szabadon bocsátásának kiharcolását."@hu11
"Signor Presidente, la risoluzione sul caporale Gilad Shalit, oggi all’esame del Parlamento, integra le tante risoluzioni precedentemente adottate dalla Camera sulla situazione dei diritti umanitari in Medio Oriente. Il caporale Gilad Shalit, tenuto in ostaggio da 1 355 giorni, deve essere rilasciato il prima possibile. Chiediamo e speriamo molto sinceramente che sia liberato. Il giovane franco-palestinese, Salah Hamouri, detenuto dalle autorità israeliane dal 13 marzo 2005, deve essere liberato anch’egli. I bambini incarcerati in Israele in violazione delle disposizioni del diritto internazionale e delle convenzioni sui diritti dell’infanzia, devono essere rilasciati. I militanti della resistenza popolare non violenta contro l’occupazione, come Abdallah Abu Rahmah di Bil’in, devono essere rimessi in libertà. I rappresentanti eletti, i membri del consiglio legislativo palestinese, tra cui Marwan Barghouti, devono essere scarcerati. E’ tempo che l’Unione insista con forza affinché i diritti umani e il diritto internazionale siano rispettati in Medio Oriente. Le soluzioni non stanno nel predominio esercitato in condizioni violente e repressive, come nel caso dell’assassinio del leader di Hamas a Dubai, che condanniamo, non da ultimo perché rende ancora più difficile garantire il rilascio di Gilad Shalit."@it12
"− Pone pirmininke, rezoliucija dėl kapralo Gilado Shalito, kurią svarstome šiandien, papildo daugelį anksčiau Europos Parlamento patvirtintų rezoliucijų dėl žmogaus teisių Artimuosiuose Rytuose. Kapralas Gilad Shalit, kuris įkaitu laikomas 1 355 dienas, turi būti kuo greičiau paleistas. Reikalaujame, kad jis būtų paleistas, ir labai nuoširdžiai to tikimės. Reikia paleisti Salahą Hamourį, jaunuolį iš Prancūzijos Palestinos dalies, kurį Izraelio institucijos sulaikė 2005 m. kovo 13 d. Reikia paleisti vaikus, įkalintus Izraelyje pažeidžiant tarptautinės teisės nuostatas ir vaikų teisių konvencijas. Reikia paleisti Nesmurtinio liaudies pasipriešinimo okupacijai aktyvistus, kaip Abdallah Abu Rahmah iš Bil’in. Reikia paleisti išrinktuosius atstovus, Palestinos Įstatymų Leidybos Tarybos narius – įskaitant Marwaną Barghouti. Atėjo laikas Europos Sąjungai primygtinai pareikalauti, kad Artimuosiuose Rytuose būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laikomasi tarptautinės teisės. Sprendimų nereikia ieškoti pranašume, kuris rodomas represinėmis ir smurto sąlygomis ir kurio pavyzdys – mūsų smerkiamas „Hamas“ lyderio nužudymas Dubajuje, jau vien dėl to, kad dar sunkiau siekti, jog Gilad Shalit būtų paleistas."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, rezolūcija par kaprāli ko mēs šodien izskatām, papildina daudzās rezolūcijas, ko Eiropas Parlaments ir iepriekš pieņēmis par cilvēktiesību stāvokli Tuvajos Austrumos. Kaprāli kas apcietinājumā atrodas jau 1355 dienas, ir jāatbrīvo pēc iespējas ātrāk. Mēs pieprasām un patiesi ceram, ka viņu atbrīvos. Ir jāatbrīvo jaunais franču izcelsmes palestīnietis ko Izraēlas varas iestādes ir aizturējušas kopš 2005. gada 13. marta. Ir jāatbrīvo Izraēlas cietumos esošie bērni, kas tur tiek turēti, pārkāpjot starptautisko tiesību un konvenciju par bērnu tiesībām noteikumus. Ir jāatbrīvo Nevardarbīgās Tautas pretošanās okupācijai grupas karavīri, piemēram no Bilinas. Ir jāatbrīvo vēlētie pārstāvji, Palestīnas Likumdošanas padomes locekļi, tostarp . Eiropas Savienībai ir laiks strikti uzstāt, lai Tuvajos Austrumos tiktu ievērotas cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Risinājums nav rodams pretinieku pārspēšanā, ko īsteno represīvos un vardarbīgos apstākļos, kā, piemēram vadoņa noslepkavošana Dubaijā, kuru mēs nosodām ne tikai tādēļ, ka tas vēl vairāk apgrūtina atbrīvošanu."@lv13
"Monsieur le Président, la résolution sur le caporal Gilad Shalit que nous examinons aujourd'hui vient s'ajouter aux nombreuses résolutions adoptées précédemment par le Parlement européen sur la situation des droits humains au Moyen-Orient. Le caporal Gilad Shalit, otage depuis 1 355 jours, doit être libéré au plus vite. Nous l'exigeons et nous l'espérons très sincèrement. Le jeune Français palestinien, Salah Hamouri, détenu par les autorités israéliennes depuis le 13 mars 2005 doit être libéré. Les mineurs emprisonnés en Israël, en violation des dispositions du droit international et des conventions sur les droits de l'enfant, doivent être libérés. Les militants de la lutte populaire non violente contre l'occupation, comme Abdallah Abou Rahma de Bil'in, doivent être libérés. Les élus, les membres du Conseil législatif palestinien – dont Marwan Barghouti – doivent être libérés. Il est temps que l'Union européenne exige fermement que les droits humains et le droit international soient respectés au Proche-Orient. Les solutions ne viendront pas de la surenchère, dans la répression et la violence, comme l'assassinat d'un dirigeant du Hamas à Dubaï, que condamnons, notamment parce que cela rend encore plus difficile la libération de Gilad Shalit."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de resolutie over korporaal Gilad Shalit, waar we ons vandaag over buigen, voegt zich bij een lange reeks van amendementen over de mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten die eerder door het Europees Parlement zijn aangenomen. Korporaal Gilad Shalit, die al 1 355 dagen gegijzeld is, moet zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Wij eisen en hopen oprecht dat hij zal worden vrijgelaten. De jonge Salah Hamouri, een Fransman van Palestijnse komaf die sinds 13 maart 2005 gevangen wordt gehouden door de Israëlische autoriteiten, moet worden vrijgelaten. De kinderen die in Israël in strijd met de bepalingen van het internationaal recht en de verdragen inzake de rechten van het kind gevangen zijn genomen, moeten worden vrijgelaten. De militanten van het Vreedzame Volksverzet tegen de Bezetting, waaronder Abdallah Abu Rahmah uit Bil’in, moeten worden vrijgelaten. De gekozen vertegenwoordigers, de leden van de Palestijnse Wetgevende Raad – waaronder Marwan Barghouti – moeten worden vrijgelaten. Het is tijd dat de Europese Unie nadrukkelijk eist dat de mensenrechten en het internationaal recht in het Midden-Oosten worden geëerbiedigd. De oplossingen zullen niet gevonden worden door tegen elkaar op te bieden, met gebruik van onderdrukking en geweld, zoals bij de moord op een Hamas-leider in Dubai, die wij veroordelen, met name omdat dit de vrijlating van Gilad Shalit nog moeilijker maakt."@nl3
"− Panie przewodniczący! Rezolucja w sprawie uwolnienia kaprala Gilada Szalita, którą dziś rozpatrujemy, jest uzupełnieniem wielu rezolucji poprzednio przyjętych przez Parlament Europejski w sprawie poszanowania praw człowieka na Bliskim Wschodzie. Przetrzymywany od 1 355 dni kapral Gilad Szalit musi zostać uwolniony jak najszybciej. Domagamy się tego i mamy szczerą nadzieję na jego uwolnienie. Młody Salah Hamouri, pochodzenia francusko-palestyńskiego, przetrzymywany przez władze izraelskie od 13 marca 2005 r. musi zostać uwolniony. Dzieci uwięzione w Izraelu z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego i konwencji o prawach dziecka, muszą zostać uwolnione. Bojownicy Ludowego Biernego Ruchu Oporu przeciwko Okupacji, tacy jak Abdallah Abu Rahmah z Bil’in, muszą zostać uwolnieni. Wybrani w wyborach reprezentanci, członkowie palestyńskiej Rady Legislacyjnej – w tym Marwan Barghouti – muszą zostać uwolnieni. Pora, aby Unia Europejska stanowczo domagała się poszanowania praw człowieka i praw międzynarodowych na Bliskim Wschodzie. Rozwiązaniem nie jest udowadnianie własnej wyższości w warunkach stosowania represji i przemocy, czego przykładem było zabójstwo lidera Hamasu w Dubaju, które zresztą potępiamy, zwłaszcza dlatego, że w związku z tym coraz trudniejsze staje się doprowadzenie do uwolnienia Gilada Szalita."@pl16
"− Senhor Presidente, a resolução sobre o Cabo Gilad Shalit, que hoje debatemos, vem juntar-se às numerosas resoluções já aprovadas pelo Parlamento Europeu sobre a situação em matéria de direitos humanos no Médio Oriente. O Cabo Gilad Shalit, que se encontra refém há 1355 dias, tem de ser libertado o mais rapidamente possível. Exigimos e esperamos sinceramente que ele seja libertado. O jovem franco-palestiniano Salah Hamouri, que as autoridades israelitas mantêm sob detenção desde 13 de Março de 2005, tem de ser libertado. Os menores que se encontram presos em Israel, em infracção às normas do direito internacional e das convenções sobre os direitos da criança, têm de ser libertadas. Os militantes da Resistência Popular Não Violenta Contra a Ocupação, como Abdallah Abu Rahmah, de Bil’in, têm de ser libertados. Os representantes eleitos, os membros do Conselho Legislativo Palestiniano – incluindo Marwan Barghouti –, têm de ser libertados. É altura de a União Europeia insistir veementemente em que os direitos humanos e o direito internacional sejam respeitados no Médio Oriente. A solução não reside em estar sempre um passo à frente numa escalada de repressão e violência, de que é exemplo o assassínio de um líder do Hamas no Dubai, que condenamos, designadamente pelo facto de dificultar ainda mais a libertação de Gilad Shalit."@pt17
"− Dle preşedinte, rezoluţia referitoare la caporalul Gilad Shalit pe care o discutăm azi completează numeroasele rezoluţii adoptate anterior de Parlamentul European privind situaţia drepturilor omului din Orientul Mijlociu. Caporalul Gilad Shalit, reţinut ca prizonier de 1355 de zile, trebuie eliberat cât mai curând posibil. Solicităm şi sperăm sincer că va fi eliberat. Tânărul franco-palestinian Salah Hamouri, reţinut de autorităţile israeliene din 13 martie 2005, trebuie eliberat. Copiii încarceraţi în Israel, încălcând dispoziţiile de drept internaţional şi convenţiile privind drepturile copilului, trebuie eliberaţi. Activiştii Rezistenţei populare nonviolente împotriva ocupaţiei, precum Abdallah Abu Rahmah din Bil’in, trebuie eliberaţi. Reprezentanţii aleşi, precum membrii Consiliului Legislativ Palestinian - inclusiv Marwan Barghouti - trebuie eliberaţi. Este timpul ca Uniunea Europeană să insiste cu determinare ca drepturile omului şi dreptul internaţional să fie respectate în Orientul Mijlociu. Soluţiile nu constau într-o atitudine de superioritate, exercitată în condiţii represive şi violente, aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul asasinării unui lider al Hamas în Dubai, pe care o condamnăm, nu în ultimul rând pentru că pune sub semnul întrebării siguranţa eliberării lui Gilad Shalit."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, uznesenie o desiatnikovi Giladovi Šalitovi, ktoré dnes zvažujeme, dopĺňa mnohé uznesenia o stave ľudských práv na Blízkom východe prijaté Európskym parlamentom. Desiatnik Gilad Šalit, ktorý je 1355 dní zadržiavaný ako rukojemník, musí byť čo najskôr prepustený. Žiadame a veľmi úprimne dúfame, že bude prepustený. Mladý Frankopalestínčan Saláh Hamuri, ktorý je zadržiavaný izraelskými orgánmi od 13. marca 2005, musí byť prepustený. Deti uväznené v Izraeli v rozpore s ustanoveniami medzinárodného práva a dohovormi o právach detí musia byť prepustené. Militanti Nenásilného ľudového odporu proti okupácii ako napríklad Abdaláh Abu Rahmáh z Bil’inu, musia byť prepustení. Zvolení predstavitelia, členovia Palestínskej zákonodarnej rady, vrátane Marwana Barghútiho musia byť prepustení. Nastal čas, aby Európska únia pevne trvala na dodržiavaní ľudských práv a medzinárodného práva na Blízkom východe. Riešenia nespočívajú vo vyťahovaní sa, uskutočňovanom za represívnych a násilných okolností, príkladom čoho bolo zavraždenie vodcu Hamasu v Dubaji, ktoré odsudzujeme, už preto, že to ešte viac skomplikuje zabezpečenie prepustenia Gilada Šalita."@sk19
"− Gospod predsednik, resolucija o desetniku Giladu Šalitu, ki jo danes preučujemo, dopolnjuje številne resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament o stanju človekovih pravic na Bližnjem vzhodu. Desetnik Gilad Shalit, ki je v ujetništvu že 1 355 dni, mora biti čim prej izpuščen. Zahtevamo in zelo iskreno upamo, da bo izpuščen. Francosko-palestinski mladenič Salah Hamouri, ki ga imajo izraelske oblasti zaprtega že od 13. marca 2005, mora biti izpuščen. Otroci, zaprti v Izraelu, s čimer so kršene določbe mednarodnega prava in konvencij o pravicah otrok, morajo biti izpuščeni. Borci nenasilnega splošnega ljudskega odpora proti zavzetju, kot je Abdallah Abu Rahmah iz Bil'ina, morajo biti izpuščeni. Izvoljeni predstavniki, člani Palestinskega zakonodajnega sveta – vključno z Marwanom Barghoutijem – morajo biti izpuščeni. Čas je, da Evropska unija trdno vztraja, da se na Bližnjem vzhodu spoštujejo človekove pravice in mednarodno pravo. Rešitev ne leži v dodelitvi prednosti enemu človeku, ki bi bila izvedena v represivnih in nasilnih razmerah, kot je bil umor voditelja Hamasa v Dubaju, ki ga obsojamo, že zato, ker je s tem postala zagotovitev izpustitve Gilada Šalita še težja."@sl20
"− Herr talman! Resolutionen om korpral Gilad Shalit, som vi diskuterar i dag, är ett komplement till alla resolutioner som parlamentet tidigare har antagit om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mellanöstern. Korpral Gilad Shalit, som har hållits gisslan i 1 355 dagar, måstes friges så fort som möjligt. Vi kräver och hoppas uppriktigt att han friges. Den unge fransk-palestiniern Salah Hamouri som har hållits i förvar av israeliska myndigheter sedan den 13 mars 2005 måste friges. De barn som sitter fängslade i Israel, i strid mot de folkrättsliga reglerna och konventionerna om barnets rättigheter, måste friges. Militanta anhängare av icke-våldsmotståndet mot ockupationen, som t.ex. Abdallah Abu Rahmah från Bil’in, måste friges. De valda företrädarna, ledamöterna av det palestinska lagstiftande rådet – inklusive Marwan Barghouti – måste friges. Det är dags för EU att allvarligt kräva att de mänskliga rättigheterna och folkrätten respekteras i Mellanöstern. Lösningen ligger inte i att övermanna varandra, med förtryck och våld, vilket mordet på en Hamas-ledare i Dubai är ett exempel på, en handling som vi fördömer eftersom den försvårar frigivandet av Gilad Shalit ännu mer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Abdallah Abu Rahmah"13
"Marwan Barghouti"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph