Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.12.4-119"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, who would have thought 20 years ago, when the air of Europe was thick with the brick dust of falling walls and with cries of freedom, that the red flag would still today be flying over Havana and that Fidel Castro would be dying peacefully in bed on that sultry Caribbean island. says my countryman, Sir Thomas More: death is the only way to get rid of tyrants. Two things have kept the Communist regime in place in Cuba. First, the wrong-headed American blockade, which has allowed Castro and his regime to blame all the privations of their countrymen on foreign imperialism rather than on the economic mismanagement of Communism; and secondly the indulgence of some in Europe, including some in this House, who have a disgusting double standard whereby they excuse human rights abuses and the denial of democracy in Cuba on the grounds that it is good at producing doctors and ballerinas. I hope that this House will grow up and that some in this House will see beyond their days as students wearing Che Guevara T-shirts. The time has come for constructive engagement with the democratic forces in Cuba. History will absolve us."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, kdo by si pomyslel před dvaceti lety, kdy bylo evropské ovzduší prostoupeno cihelným prachem padajících zdí a výkřiky svobody, že nad Havanou bude ještě dnes vlát rudá vlajka a že Fidel Castro bude pokojně umírat v posteli na tomto rozpáleném karibském ostrově. řekl můj krajan Sir Thomas More: smrt je jediným způsobem, jak se zbavit tyranů. Komunistický režim na Kubě udržely dvě věci. První je zarputilá americká blokáda, která Castrovi a jeho režimu umožnila svalovat vinu za veškeré strádání jejich krajanů na zahraniční imperialismus než na špatné hospodaření komunismu; a druhou věcí je slabost některých Evropanů, včetně několika, kteří jsou zde v Parlamentu, kteří uznávají ohavný dvojí standard, kterým omlouvají zneužívání lidských práv a popírání demokracie na Kubě s odůvodněním, že Kuba je dobrá v přípravě lékařů a balerín. Doufám, že tento Parlament dospěje a že se někteří jeho poslanci zahledí dále do budoucnosti, než jak to činili, když byli studenty, kteří nosili trička s Che Guevarou. Nastal čas konstruktivně se angažovat ve věci demokratických sil na Kubě. Historie nás osvobodí."@cs1
"Hr. formand! Hvem skulle for 20 år siden, da luften i Europa var tyk af støv fra faldende mure og råb om frihed, have troet, at det røde flag også i dag ville vaje over Havanna, og at Fidel Castro ville dø fredeligt i sin seng på den lummervarme caribiske ø. Sola mors tyrannicida est, siger min landsmand, Sir Thomas More: Tyranner kan kun fjernes ved at dræbe dem. Der er to ting, som har fastholdt det kommunistiske styre i Cuba. For det første den fejlagtige amerikanske blokade, som har givet Castro og hans styre mulighed for at give udenlandsk imperialisme snarere end den dårlige økonomiske forvaltning under kommunismen skylden for alle deres landsmænds afsavn. For det andet overbærenhed hos nogle i Europa, også her i Parlamentet, som er afskyeligt dobbeltmoralske, idet de tillader krænkelser af menneskerettighederne og fornægtelse af demokratiet i Cuba, af den grund at landet producerer gode læger og ballerinaer. Jeg håber, at Parlamentet vil blive voksent, og at nogle her i Parlamentet vil se ud over deres dage som studenter i Che Guevara-T-shirts. Tiden er inde til et konstruktivt engagement med de demokratiske styrker i Cuba. Historien vil frikende os."@da2
"Herr Präsident! Wer hätte vor 20 Jahren, als die Luft über Europa mit dem Staub einstürzender Mauern und mit Freudenschreien der Freiheit angefüllt war, gedacht, dass die rote Flagge auch heute noch über Havanna wehen würde und dass Fidel Castro auf dieser schwülen Karibikinsel einmal friedlich im Bett sterben würde. sagte mein Landsmann Sir Thomas Morus: Nur der Tod befreit uns von Tyrannen. Zwei Faktoren haben für das Fortbestehen des kommunistischen Regimes in Kuba gesorgt: zum einen die starrköpfige Blockade Amerikas, die es Castro und seinem Regime ermöglichte, alle Entbehrungen ihrer Landsleute auf den ausländischen Imperialismus zu schieben, statt auf die Misswirtschaft des Kommunismus, und zweitens die Nachsicht einiger Europäer, auch einiger in diesem Haus, die eine abstoßende Doppelmoral an den Tag legen, indem sie die Verletzung von Menschenrechten und die Verweigerung von Demokratie auf Kuba damit entschuldigen, dass dieses Land gute Ärzte und Ballerinen hervorbringt. Ich hoffe, dass dieses Haus erwachsen wird und dass manche in diesem Haus es schaffen, ihre Studentenzeit hinter sich zu lassen, in der sie T-Shirts mit dem Abbild Che Guevaras trugen. Die Zeit ist reif für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den demokratischen Kräften Kubas. Die Geschichte wird uns freisprechen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ποιος θα το φανταζόταν πριν από 20 χρόνια, όταν ο αέρας της Ευρώπης είχε γεμίσει από τον κονιορτό των γκρεμιζόμενων τειχών και τις κραυγές ελευθερίας, ότι η κόκκινη σημαία θα εξακολουθούσε έως σήμερα να κυματίζει πάνω από την Αβάνα και ότι ο Φιντέλ Κάστρο θα πέθαινε ήσυχα στο κρεβάτι του σε αυτό το αποπνικτικό νησί της Καραϊβικής. όπως λέει ο συμπατριώτης μου, Sir Thomas More: κοινώς, ο θάνατος είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από τους δυνάστες. Δύο πράγματα συνέβαλαν στη διατήρηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα. Πρώτον, ο εσφαλμένος αμερικανικός αποκλεισμός, ο οποίος επέτρεψε στον Κάστρο και στο καθεστώς του να επιρρίψουν τις ευθύνες για όλες τις στερήσεις που υφίστανται οι συμπολίτες τους στον ξένο ιμπεριαλισμό και όχι στην οικονομική κακοδιαχείριση του κομμουνισμού και, δεύτερον, η ανοχή ορισμένων στην Ευρώπη, καθώς και ορισμένων σε αυτό το Σώμα, οι οποίοι τηρούν μια εξοργιστική στάση δύο μέτρων και δύο σταθμών, βάσει της οποίας δικαιολογούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στέρηση της δημοκρατίας στην Κούβα λόγω της ικανότητάς της να παράγει ιατρούς και μπαλαρίνες. Ελπίζω αυτό το Σώμα να ενηλικιωθεί και ορισμένοι βουλευτές του να ξεπεράσουν τις ημέρες εκείνες που ως φοιτητές φορούσαν μπλουζάκια με τον Τσε Γκεβάρα. Είναι καιρός να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Κούβα. Η ιστορία θα μας δικαιώσει."@el10
"Señor Presidente, quién hubiera pensado hace 20 años, cuando el aire de Europa se volvía denso con el polvo de ladrillo de los muros que se derribaban y los gritos de libertad, que la bandera roja seguiría ondeando hoy en La Habana y que Fidel Castro estaría muriendo tranquilamente en su cama en esa sofocante isla caribeña. dice mi compatriota, Thomas More: la muerte es la única forma de deshacerse de los tiranos. Hay dos cosas que han mantenido el régimen comunista en Cuba: la primera, la mala gestión del bloqueo estadounidense, que ha permitido que Castro y su régimen echasen toda la culpa de todas las privaciones que sufrían sus compatriotas al imperialismo extranjero en lugar de a la mala administración económica del comunismo y, segundo, la indulgencia de algunos europeos, incluidas algunas personas de esta Cámara, que aplican un doble rasero lamentable con el que excusan los abusos de los derechos humanos y la negación de la democracia en Cuba basándose en que es una gran cuna de médicos y bailarines. Espero que esta Cámara madure y que algunos diputados vean más allá de sus días como estudiantes en los que llevaban camisetas del Che Guevara. Ha llegado el momento de comprometerse constructivamente con las fuerzas democráticas en Cuba. La historia nos absolverá."@es21
"− Austatud juhataja! Kes oleks mõelnud 20 aastat tagasi, kui Euroopas oli õhk paks langevate müüride tolmust ja hüüetest vabaduse järele, et täna lehvib Havanna kohal ikka veel punalipp ning Fidel Castro on rahulikult suremas omaenda voodis sellel lämbel Kariibi mere saarel. on öelnud mu kaasmaalane Thomas More: surm on ainus viis türannist lahti saada. Kommunistlik režiim on Kuubal püsinud kahel põhjusel. Esiteks, jonnakas Ameerika blokaad, mis on võimaldanud Castrol ja tema režiimil süüdistada välisimperialismi ja mitte kommunismi majanduslikku suutmatust oma kaasmaalaste puuduses virelemises; ja teiseks mõnede Euroopa kodanike järeleandmine, sealhulgas mõnede täiskogul viibijate, kellel on vastikud topeltstandardid, millega nad õigustavad inimrikkumisi ja demokraatia keeldu Kuubal põhjusel, et see riik suudab toota häid arste ja baleriine. Ma loodan, et täiskogu kasvab suureks ning et need mõned siin täiskogul suudavad näha kaugemale oma tudengipõlvest, kui nad kandsid Che Guevera kujutisega T-särke. On tulnud aeg konstruktiivselt tegutseda koos demokraatlike jõududega Kuubas. Ajalugu vabastab meid."@et5
"Arvoisa puhemies, kuka olisi uskonut 20 vuotta sitten, kun Euroopan ilma oli sakeanaan sortuvien muurien pölyä ja vapauden huutoja, että punalippu liehuisi vielä nytkin Havannan yllä ja että Fidel Castro kuolisi rauhallisesti sänkyynsä tuolla kuumalla Karibian saarella. " ", sanoi maanmieheni, Sir Thomas More: kuolema on ainoa keino päästä eroon tyranneista. Kommunistihallinto on onnistunut säilyttämään asemansa Kuubassa kahdesta syystä. Ensinnäkin amerikkalaisten sitkeästi ylläpitämä kauppasaarto on antanut Castrolle ja hänen hallinnolleen mahdollisuuden syyttää kaikesta maanmiestensä kärsimästä puutteesta ulkomaiden imperialismia kommunistihallinnon taloudellisten epäonnistumisten sijaan. Toiseksi syynä on joidenkin eurooppalaisten, myös tämän parlamentin jäsenten, suvaitsevaisuus. Heillä on vastenmielisen kaksinaismoralistinen tapa katsoa Kuuban ihmisoikeusloukkauksia ja demokratian kieltämistä läpi sormien sillä perusteella, että Kuubasta tulee hyviä lääkäreitä ja balleriinoja. Toivon, että tämä parlamentti kasvaa aikuiseksi ja muutamat täällä pystyvät näkemään pitemmälle kuin opiskeluaikoina Che Guevaran kuvalla varustetuissa t-paidoissaan. Nyt on tullut aika rakentavalle yhteistyölle Kuuban demokraattisten voimien kanssa. Historia vapauttaa meidät."@fi7
"Monsieur le Président, qui aurait cru il y a 20 ans, lorsque l’air d’Europe était imprégné de la poussière de murs qui s’effondrent et de cris de liberté, que le drapeau rouge flotterait encore aujourd’hui à La Havane et que Fidel Castro mourrait en paix dans son lit sur cette île étouffante des Caraïbes. écrivait mon compatriote, Sir Thomas More: la mort est le seul moyen de se débarrasser des tyrans. Deux choses ont maintenu le régime communiste en place à Cuba. La première est le blocus américain aberrant, qui a permis à Castro et à son régime d’imputer toutes les privations de leurs concitoyens à l’impérialisme étranger plutôt qu’à la mauvaise gestion économique du communisme. La deuxième est l’indulgence de certaines personnes en Europe, dont certains députés de ce Parlement, qui appliquent une politique révoltante de deux poids deux mesures par laquelle ils excusent les violations des droits de l’homme et le refus de la démocratie à Cuba sous prétexte que ce pays produit des médecins et des danseuses. J’espère que cette Assemblée va arrêter ses enfantillages et que certains ici dépasseront l’époque où, alors qu’ils étaient étudiants, ils portaient un t-shirt à l’effigie de Che Guevara. Le moment est venu de s’engager de manière constructive avec les forces démocratiques à Cuba. L’histoire nous donnera l’absolution."@fr8
". – Elnök úr! Ki hitte volna 20 évvel ezelőtt, amikor Európa levegője leomló falak téglaporától és szabadságkiáltásoktól volt sűrű, hogy a vörös zászló ennyi idő múltán is lobogni fog Havanna felett, Fidel Castro pedig békésen fog haldoklani ágyában azon a fülledt karibi szigeten. mondta honfitársam, Morus Tamás: csak a halál szabadíthat meg a zsarnokoktól. Kubában a kommunista rendszert két dolog tartja életben. Először is a csökönyös amerikai blokád, amely lehetőséget ad Castrónak és rezsimének arra, hogy honfitársaik nyomoráért a kommunista rossz gazdálkodás helyett a külföldi imperializmust tegyék felelőssé; másodsorban pedig az engedékenység, amellyel egyesek Európában – beleértve e Parlamentet is – visszataszító kettős mércére hagyatkozva elnézik Kuba részéről az emberi jogok megsértését és a demokrácia tagadását arra hivatkozva, hogy jók a kubai orvosok és a balerinák. Remélem, hogy e Parlament fel fog nőni egyszer, és egyesek e Házban képesek lesznek maguk mögött hagyni az egyetemi éveiket, amikor még diákként Che Guevara-pólót viseltek. Eljött a kubai demokratikus erőket támogató konstruktív fellépés ideje. A történelem fel fog minket menteni."@hu11
"Signor Presidente, chi avrebbe mai pensato 20 anni fa, quando l’aria in Europa era ispessita dalla polvere dei mattoni di muri cadenti e riecheggiavano grida di libertà, che la bandiera rossa ancora oggi avrebbe sventolato all’Avana e Fidel Castro sarebbe morto pacificamente nel suo letto su un’afosa isola caraibica? dice il mio connazionale Sir Thomas More: la morte è l’unico modo per liberarsi dei tiranni. Due elementi hanno tenuto in piedi il regime comunista a Cuba. Primo, l’ostinato blocco americano, che ha consentito a Castro e al suo regime di attribuire tutte le privatizzazioni dei suoi connazionali all’imperialismo straniero anziché alla malagestione economica del comunismo; secondo, l’indulgenza di alcuni in Europa, anche in questa Camera, che disgustosamente applicano doppi standard giustificando abusi dei diritti umani e diniego della democrazia a Cuba perché il paese sforna continuamente medici e ballerine. Spero che quest’Aula cresca e alcuni suoi esponenti vedano oltre i loro giorni da studenti vestiti con T-shirt Che Guevara. E’ giunto il momento di un impegno costruttivo con le forze democratiche a Cuba. La storia ci assolverà."@it12
"Pone pirmininke, kas galėjo prieš 20 metų, kai Europos oras buvo prisotintas griūvančių sienų plytų dulkių ir skambėjo laisvės šauksmai, pagalvoti, kad virš Havanos šiandien dar plevėsuos raudona vėliava ir kad Fidel Castro ramiai lauks mirties savo lovoje šioje Karibų saloje. Mano kraštietis seras Thomas More teigia: „Sola mors tyrannicida est“ (Mirtis – tai vienintelis būdas atsikratyti tironų). Komunistinis režimas Kuboje išsilaikė dėl dviejų priežasčių. Pirma, dėl Amerikos neteisingai vykdytos blokados, kuri leido F. Castro ir jo režimui dėl visų šalies gyventojų skurdo kaltinti ne komunizmo negebėjimą tvarkyti ūkį, o užsienio imperializmą, ir, antra, dėl kai kurių asmenų Europoje, taip pat esančių ir šiuose rūmuose, pataikavimo – taikydami pasibjaurėtinus dvejopus standartus jie atleidžia už žmogaus teisių pažeidimus ir demokratijos Kuboje neigimą todėl, kad Kuboje išugdomi geri gydytojai ir balerinos. Tikiuosi, kad Parlamentas suaugs ir kad kai kurie jo nariai prisimins studentavimo dienas, kai jie vilkėjo marškinėlius su Che Guevaros atvaizdu. Atėjo laikas konstruktyviai veikti su Kubos demokratinėmis jėgomis. Istorija mus išteisins."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kad pirms 20 gadiem Eiropas gaisā virmoja brūkošo māju ķieģeļu mūru putekļi un brīvības saucieni, kurš gan būtu iedomājies, ka sarkanais karogs vēl šodien plīvos virs Havanas un ka mierīgi gaidīs savu nāves stundu gultā uz šīs tveicīgās Karību jūras salas? saka mans tautietis, sers : „Nāve ir vienīgais veids, kā atbrīvoties no tirāniem.” Komunistisko režīmu Kubā ir noturējušas divas lietas: pirmkārt, nepareizā amerikāņu blokāde, kas un viņa režīmam ļāva visās viņu tautiešu grūtībās vainot ārvalstu imperiālismu, nevis ekonomikas nepareizu pārvaldību, ko īstenoja komunisms; un, otrkārt, dažu eiropiešu, arī no šī Parlamenta, iecietīgā izturēšanās, kuri ar saviem pretīgajiem dubultajiem standartiem attaisno cilvēktiesību pārkāpumus un demokrātijas neievērošanu Kubā, aizbildinoties, ka Kubā izaug labi ārsti un balerīnas. Ceru, ka šis Parlaments pieaugs un ka daži tā pārstāvji sāks skatīties tālāk, nevis tikai uz saviem studentu laikiem, kad viņi valkāja t-kreklus. Ir pienācis laiks konstruktīvi iesaistīties Kubas demokrātiskajos spēkos. Vēsture mūs attaisnos."@lv13
"Mr President, who would have thought 20 years ago, when the air of Europe was thick with the brick dust of falling walls and with cries of freedom, that the red flag would still today be flying over Havana and that Fidel Castro would be dying peacefully in bed on that sultry Caribbean island. says my countryman, Sir Thomas More: death is the only way to get rid of tyrants. Two things have kept the Communist regime in place in Cuba. First, the wrong-headed American blockade, which has allowed Castro and his regime to blame all the privations of their countrymen on foreign imperialism rather than on the economic mismanagement of Communism; and secondly the indulgence of some in Europe, including some in this House, who have a disgusting double standard whereby they excuse human rights abuses and the denial of democracy in Cuba on the grounds that it is good at producing doctors and ballerinas. I hope that this House will grow up and that some in this House will see beyond their days as students wearing Che Guevara T-shirts. The time has come for constructive engagement with the democratic forces in Cuba. History will absolve us."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wie zou twintig jaar geleden, toen de lucht van Europa zwaar was van het steengruis van vallende muren en vrijheidskreten, hebben gedacht dat de rode vlag vandaag nog steeds boven Havana zou wapperen en dat Fidel Castro vredig in bed zou sterven op dat zwoele Caraïbische eiland. aldus mijn landgenoot sir Thomas More: de dood is de enige manier om van tirannen af te komen. Twee dingen hebben het communistische regime in Cuba in het zadel gehouden. Ten eerste de misplaatste Amerikaanse blokkade, waardoor Castro en zijn regime het buitenlandse imperialisme de schuld hebben kunnen geven van alle ontberingen van hun landgenoten in plaats van het economisch mismanagement van het communisme; en ten tweede de toegeeflijkheid van sommige lieden in Europa, onder wie enkele in dit Huis, die walgelijk genoeg met twee maten meten en de schendingen van de mensenrechten en de afwijzing van democratie in Cuba door de vingers zien, omdat het land goed is in het produceren van artsen en ballerina’s. Ik hoop dat dit Huis volwassen zal worden en dat sommigen in dit Parlement verder willen kijken dan de tijd dat ze als student in een Che Guevara-T-shirt rondliepen. De tijd is aangebroken om ons op constructieve wijze te verbinden met de democratische krachten in Cuba. De geschiedenis zal ons de absolutie geven."@nl3
"Panie przewodniczący! Kto by pomyślał 20 lat temu, kiedy w powietrzu w Europie unosił się pył z gruzów upadających murów i słychać było okrzyki wolności, że po 20 latach nad Hawaną nadal będzie się unosiła czerwona flaga, a Fidel Castro będzie spokojnie umierał w łóżku na tej parnej karaibskiej wyspie. jak mawia mój rodak – Sir Thomas More: tylko śmierć może wyzwolić nas spod tyranii. Są dwie przyczyny zachowania komunistycznego reżimu na Kubie. Pierwsza to źle ukierunkowana amerykańska blokada, która umożliwiła Castro i jego reżimowi obarczyć winą za całe ubóstwo jego rodaków zagraniczny imperializm, a nie marnotrawstwo komunizmu; druga przyczyna natomiast tkwi w pobłażaniu ze strony niektórych w Europie, w tym niektórych z tej Izby, którzy w odrażający sposób stosują podwójne standardy, usprawiedliwiając przypadki naruszania praw człowieka na Kubie oraz odrzucenie demokracji faktem, że kraj ten przygotowuje dobrych lekarzy i baleriny. Mam nadzieję, że posłowie do tej Izby dorosną i spojrzą na świat innym okiem niż studenci w podkoszulkach z wizerunkiem Che Guevary. Nadszedł czas, aby konstruktywnie zaangażować się w demokratyczne zmiany na Kubie. Historia nas rozgrzeszy."@pl16
"Senhor Presidente, quem imaginaria há 20 anos, quando a atmosfera da Europa estava carregada do pó de tijolo dos muros derrubados e de gritos de liberdade, que a bandeira vermelha ainda hoje estaria hasteada em Havana e que Fidel Castro estaria a morrer tranquilamente no seu leito naquela quente ilha das Caraíbas? Como diz o meu conterrâneo Sir Thomas More : só a morte nos pode livrar dos tiranos. Foram duas as coisas que mantiveram o regime comunista em Cuba. Em primeiro lugar, o obstinado bloqueio americano, que permitiu a Castro e ao seu regime atribuir ao imperialismo estrangeiro, e não à má gestão económica do comunismo, a responsabilidade por todas as privações dos seus cidadãos; e, em segundo lugar, a indulgência de alguns na Europa, inclusive de alguns membros deste Parlamento, que seguem uma repugnante política de "dois pesos e duas medidas" que desculpa os abusos contra os direitos humanos e a negação da democracia em Cuba com o fundamento de que produz bons médicos e boas bailarinas. Espero que este Parlamento cresça e que alguns dos seus membros consigam ultrapassar o tempo em que eram estudantes e vestiam camisolas com a imagem de Che Guevara. Está na hora de assumirmos um compromisso construtivo para com as forças democráticas em Cuba. A História nos absolverá."@pt17
"Dle preşedinte, cine s-ar fi gândit acum 20 de ani, când aerul Europei era plin de praful de cărămidă al zidurilor care se prăbuşeau şi de strigătele de libertate, că drapelul roşu va flutura şi azi la Havana şi că Fidel Castro va muri liniştit în pat pe acea insulă sufocantă din Caraibe. spune conaţionalul meu, Sir Thomas More: moartea este singura modalitate de a scăpa de tirani. Regimul comunist din Cuba a fost ţinut în viaţă de două lucruri. Primul, încăpăţânata blocadă americană, care le-a permis lui Castro şi regimului său să deturneze atenţia de la gestionarea economică defectuoasă a comunismului, aruncând toată vina pentru privaţiunile conaţionalilor săi asupra imperialismului străin; şi al doilea, indulgenţa unora din Europa, inclusiv a unora din această Cameră, care aplică un standard dublu dezgustător prin care scuză abuzurile asupra drepturilor omului şi negarea democraţiei din Cuba pe motiv că sunt benefice pentru producerea de doctori şi balerine. Sper că această instituţie se va maturiza şi că unii dintre cei ce o compun vor vedea dincolo de zilele lor de studenţie în care purtau tricouri cu Che Guevara. A venit momentul pentru un angajement constructiv cu forţele democratice din Cuba. Istoria ne va ierta."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, kto by si bol pomyslel pred 20 rokmi, keď sa vo vzduchu v Európe vznášal tehlový prach z padajúcich múrov a výkriky slobody, že nad Havanou bude stále viať červená zástava a že Fidel Castro si na tomto rozpálenom karibskom ostrove bude pokojne umierať v posteli. ako hovorí môj rodák Sir Thomas More: tyranov sa dá zbaviť len smrťou. Komunistický režim na Kube držia dve veci: po prvé, tvrdošijná americká blokáda, ktorá umožňuje Castrovi a jeho režimu hádzať vinu za všetky útrapy jeho rodákov na zahraničný imperializmus, a nie na zlé komunistické riadenie hospodárstva, a po druhé, pôžitkárstvo niektorých Európanov – aj tu v tomto Parlamente –, ktorí majú nechutnú dvojitú mieru, ktorou ospravedlňujú porušovanie ľudských práv a upieranie demokracie na Kube z toho dôvodu, že z Kuby pochádzajú dobrí lekári a baletky. Dúfam, že tento Parlament raz dospeje a niektorí poslanci sa prestanú pozerať cez prizmu časov, keď boli študentmi v tričkách s Che Guevarom. Nastal čas na konštruktívne angažovanie sa s demokratickými silami na Kube. História nám dá rozhrešenie."@sk19
"Gospod predsednik, kdo bi si mislil pred 20 leti, ko je bil evropski zrak nasičen z opečnatim prahom padajočih zidov in vzkliki svobode, da bo rdeča zastava danes še vedno plapolala nad Havano in da bo Fidel Castro mirno umiral v postelji na tem soparnem karibskem otoku. pravi moj rojak, Sir Thomas More: smrt je edini način, da se znebiš tirana. Komunistični režim na Kubi ohranjata dve stvari. Prva je napačno usmerjena ameriška blokada, ki je dovoljevala Castru in njegovemu režimu, da je za vse pomanjkanje sodržavljanov raje krivil zunanji imperializem kot napačno vodenje gospodarstva v komunizmu; in druga je prizanesljivost nekaterih v Evropi, vključno s tem parlamentom, ki imajo odvratne dvojne standarde, po katerih opravičujejo zlorabo človekovih pravic in zanikanje demokracije na Kubi z utemeljitvami, da od tam prihajajo zdravniki in balerine. Upam, da bo ta parlament dozorel in bodo nekateri v tem parlamentu videli dlje od svojih študentskih dni, ko so nosili majice Che Guevara. Prišel je čas za tvorno sodelovanje z demokratičnimi silami na Kubi. Zgodovina nam bo oprostila."@sl20
"Herr talman! Vem skulle för 20 år sedan, när Europas luft fylldes av frihetsrop och av tegeldamm från rasande väggar, ha trott att den röda flaggan än i dag skulle vaja över Havanna och att Fidel Castro skulle dö fridfullt i sin säng på den kvava ön i Karibien. som min landsman Sir Thomas More sade: Döden är det enda sättet att bli av med tyranner på. Två saker har hållit kommunistregimen på plats på Kuba. För det första är det den missriktade amerikanska blockaden som tillät Castro och hans regim att skylla landsmännens alla privatiseringar på utländsk imperialism i stället för på kommunismens ekonomiska vanskötsel. För det andra finns det på vissa håll i Europa en släpphänthet, däribland bland vissa här i kammaren. Dessa personer uppvisar en otäck dubbelmoral genom att ursäkta kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förnekandet av demokrati på Kuba på grund av att landet är bra på att få fram läkare och ballerinor. Jag hoppas att parlamentet kommer att växa upp och att vissa av ledamöterna kommer att blicka längre bort än till sina studentdagar när de gick omkring i T-shirts med Che Guevara på. Tiden är inne för ett konstruktivt engagemang i Kubas demokratiska krafter. Historien kommer att ge oss rätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Che Guevara"13
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
"F. Castro"13
"Sola mors tyrannicida est"18,5,20,15,1,19,16,11,22,7,10,13,3,4,21,9,12,8
"Thomas More"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph