Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.5.4-091"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, our people will be heartened to hear that there has been positive action in helping the people of Chile. We have all been moved by their plight. However, today I want to address my remarks to more general issues around the humanitarian aid strategy. The European Commission is very proud to declare itself to be one of the world’s largest donors of humanitarian aid. Its mandate, it declares, is to save and preserve life, to find sanctuary for the displaced and to help the world ensure preparedness for natural disasters. These are truly worthy aspirations. However, it is not the Commission’s money that is being donated. It is British, German, French – it is in fact money from 27 nation states. In a time of economic crisis every single one of these nations should be recognised for their worthy efforts. Perhaps in their documents the Commission should reflect this and acknowledge the efforts of those who actually do make the sacrifices. It is not the political elite and apparatchiks of the Berlemont, but ordinary people from ordinary communities. Whilst it is true that developing countries need aid, it is also true that they need our support in establishing and maintaining credible democratic structures. They need our help in building a strong and unfettered civic society. They also need our help – and, most importantly, our honesty – in pointing out the wrongdoing from political regimes that ensures that ordinary people continue to live in poverty and in need."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, naši lidé budou potěšeni, když uslyší, že byly podniknuty pozitivní kroky s cílem pomoci obyvatelům z Chile. Všichni jsme byli zasaženi jejich nepříjemnou situací. Dnes však chci zaměřit moje poznámky na obecnější otázky týkající se strategie humanitární pomoci. Evropská komise je se hrdě prohlašuje za jednoho z největších světových dárců humanitární pomoci. Uvádí, že jejím úkolem je zachraňovat a chránit životy, hledat útočiště pro vystěhované obyvatele a pomáhat světu v zajištění připravenosti na přírodní katastrofy. Tyto snahy jsou opravdu úctyhodné. Nejsou to však peníze Komise, které jsou darovány. Jsou britské, německé, francouzské – jsou to ve skutečnosti peníze od 27 národních států. V době hospodářské krize by se mělo každému z těchto států dostat uznání za jejich úctyhodné úsilí. Komise by to možná měla ve svých dokumentech uvést a uznat úsilí těch, kteří opravdu přináší oběti. Není to politická elita a úředníci z Berlaymontu, ale obyčejní lidé z obyčejných společenství. Ačkoli je pravda, že rozvojové země potřebují pomoc, je rovněž pravda, že potřebují naši podporu při zřizování a zachovávání důvěryhodných demokratických struktur. Potřebují naši pomoc při budování silné a nespoutané občanské společnosti. Potřebují rovněž naší pomoc – a co je nejdůležitější, naši upřímnost – abychom zdůraznili darebáctví politických režimů, které zaručuje, že běžní lidé žijí v chudobě a nedostatku."@cs1
"Hr. formand! Vores befolkninger vil blive opmuntrede, når de hører, at der er truffet positive foranstaltninger for at hjælpe Chiles befolkning. Vi er alle blevet berørt af deres problemer. I dag vil jeg dog rette mine bemærkninger mod mere generelle spørgsmål vedrørende strategien for humanitær bistand. Kommissionen er meget stolt af at udråbe sig selv som en af verdens største donorer af humanitær bistand. Den erklærer, at dens mandat er at redde og bevare liv, at finde tilflugtssteder til de fordrevne og at hjælpe verden med at være forberedt på naturkatastrofer. Det er virkelig værdige ambitioner. Men det er ikke Kommissionens penge, der doneres. Det er Det Forenede Kongeriges, Tysklands, Frankrigs – det er faktisk penge fra 27 nationalstater. I en tid med økonomisk krise skal hver eneste af disse nationer anerkendes for deres værdige indsats. Kommissionen skulle måske lade dette skinne igennem i sine dokumenter og anerkende den indsats, som de, der faktisk bringer ofrene, gør. Det er ikke den politiske elite og partipamperne i Berlemont-bygningen, men almindelige mennesker fra almindelige samfund. Selv om udviklingslandene rigtigt nok har brug for bistand, har de også brug for vores støtte til at etablere og vedligeholde troværdige demokratiske strukturer. De har brug for vores hjælp til at opbygge et stærkt og frit civilsamfund. De har også brug for vores hjælp – og frem for alt vores ærlighed – til at pege på de fejltagelser, der er blevet begået af politiske regimer, som sikrer, at almindelige mennesker fortsat lever i fattigdom og nød."@da2
"Herr Präsident, unsere Bevölkerung wird hocherfreut sein zu hören, dass positive Maßnahmen ergriffen wurden, um der chilenischen Bevölkerung zu helfen. Wir sind alle erschüttert über das Leid, das sie erfahren hat. Heute möchte ich jedoch meine Anmerkungen allgemeineren Themen in Zusammenhang mit der Strategie der humanitären Hilfe widmen. Die Europäische Kommission ist sehr stolz zu erklären, dass sie einer der weltweit größten Geber humanitärer Hilfe ist. Ihr Mandat ist es, so erklärt sie, Leben zu retten und zu schützen, Zuflucht für Vertriebene zu suchen und der Welt dabei zu helfen, eine angemessene Katastrophenvorsorge zu gewährleisten. Dies sind wirklich edle Ziele. Allerdings spendet die Kommission nicht ihr eigenes Geld. Es ist britisches, deutsches, französisches Geld – in der Tat stammt das Geld aus 27 Nationalstaaten. In Zeiten einer Wirtschaftskrise sollte jede einzelne dieser Nationen für ihre verdienstvollen Anstrengungen anerkannt werden. Vielleicht sollte die Kommission dies in ihren Dokumenten darlegen und die Anstrengungen derer würdigen, die tatsächlich diese Opfer bringen. Das sind nicht die politische Elite und die Beamten des Berlaymont, sondern gewöhnliche Menschen aus gewöhnlichen Gemeinden. Es ist zwar wahr, dass Entwicklungsländer Hilfe benötigen, aber es ist auch wahr, dass sie unsere Unterstützung benötigen, um glaubwürdige demokratische Strukturen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Sie benötigen unsere Hilfe beim Aufbau einer starken und freien bürgerlichen Gesellschaft. Sie benötigen auch unsere Hilfe – und insbesondere unsere Aufrichtigkeit – auf das Fehlverhalten politischer Regime aufmerksam zu machen, das dafür sorgt, dass die normalen Menschen weiterhin arm und bedürftig leben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι πολίτες μας θα ενθαρρυνθούν ακούγοντας ότι έχει υπάρξει θετική δράση προκειμένου να βοηθηθούν οι Χιλιανοί. Έχουμε συγκινηθεί όλοι από το δράμα τους. Ωστόσο, θέλω σήμερα να θίξω στις παρατηρήσεις μου γενικότερα θέματα γύρω από τη στρατηγική στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υπερήφανη που ανακηρύσσεται ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Δηλώνει ότι η εντολή της είναι να διασώζει και να διαφυλάσσει ανθρώπινες ζωές, να παρέχει καταφύγιο στους εκτοπισθέντες και να βοηθάει τους ανθρώπους να διασφαλίσουν την ετοιμότητά τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Οι εν λόγω βλέψεις είναι πραγματικά αξιέπαινες. Ωστόσο, δεν δωρίζονται μόνο τα χρήματα της Επιτροπής. Αλλά και της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας – στην πραγματικότητα είναι χρήματα από 27 εθνικά κράτη. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι αξιέπαινες προσπάθειες καθενός από τα εν λόγω εθνικά κράτη. Ίσως θα πρέπει η Επιτροπή να το εκφράσει στα έγγραφά της και να αναγνωρίσει τις προσπάθειες εκείνων που όντως κάνουν θυσίες. Δεν πρόκειται για την πολιτική ελίτ και τον μηχανισμό των Βρυξελλών, αλλά για απλούς ανθρώπους απλών κοινωνιών. Ενώ αληθεύει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται βοήθεια, αληθεύει επίσης ότι χρειάζονται την υποστήριξή μας για την καθιέρωση και διατήρηση αξιόπιστων δημοκρατικών δομών. Χρειάζονται τη βοήθειά μας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και ελεύθερης κοινωνίας των πολιτών. Χρειάζονται επίσης τη βοήθειά μας –και κυρίως την εντιμότητά μας– προκειμένου να επισημανθούν οι παρατυπίες των πολιτικών καθεστώτων που διασφαλίζουν ότι οι απλοί πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε κατάσταση φτώχειας και ένδειας."@el10
"Señor Presidente, nuestros ciudadanos se animarán al oír que se han tomado medidas positivas para ayudar a la población de Chile. A todos nos ha conmovido su difícil situación. Sin embargo, hoy quiero comentar temas más generales sobre la estrategia de ayuda humanitaria. Con gran orgullo, la Comisión Europea se declara a sí misma como uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria del mundo. Su función, declara, es salvar y proteger vidas, encontrar refugio para los desplazados y ayudar a que el mundo esté preparado para las catástrofes naturales. Estas son verdaderamente aspiraciones que merecen la pena. Sin embargo, no es el dinero de la Comisión el que se dona. Es británico, francés, alemán, es, de hecho, el dinero de 27 naciones. En tiempos de crisis económica, se debe reconocer el valioso esfuerzo de estas naciones. Quizás la Comisión debería reflejar esto en sus documentos y reconocer los esfuerzos realizados por los que se sacrifican realmente. No es la élite política ni los burócratas del Berlemont, sino personas corrientes de comunidades corrientes. Aunque es cierto que los países en vías de desarrollo necesitan ayuda, también es cierto que necesitan nuestro apoyo a la hora de establecer y mantener estructuras democráticas creíbles. Necesitan nuestra ayuda para construir una sociedad cívica sólida y sin restricciones. También necesitan nuestra ayuda —y, más importante aún, nuestra sinceridad— a la hora de señalar fechorías de los regímenes políticos que se aseguran de que las personas corrientes sigan viviendo en condiciones de pobreza y necesidad."@es21
"Austatud juhataja! Meie inimesi julgustab see, kui nad kuulevad, et Tšiili inimeste abistamisel on astutud positiivseid samme. Nende raske olukord on meid kõiki liigutanud. Ent täna soovin käsitleda oma sõnavõtus humanitaarabi strateegiaga seonduvaid üldisemaid küsimusi. Euroopa Komisjon kuulutab end uhkusega üheks maailma suurimaks humanitaarabi annetajaks; kuulutab, et selle mandaat on päästa ja kaitsta elu, leida varjupaika ümberasustatutele ning aidata maailmal kindlustada loodusõnnetusteks valmisolek. Tegemist on tõeliselt auväärsete pürgimustega. Ent see, mida annetatakse, ei ole komisjoni raha, vaid Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa – tegelikult 27 rahvusriigist pärit raha. Majanduskriisi ajal tuleks tunnustada antud riikidest igat üht auväärsete jõupingutuste eest. Ehk peaks komisjon seda oma dokumentides kajastama ning tunnistama nende jõupingutusi, kes tegelikult ohvreid toovad. Nendeks ei ole Berlemonti poliitiline eliit ja aparatšikud, vaid tavalised inimesed tavalistest riikidest. Ehkki on tõsi, et arenguriikidel on abi vaja, on samuti tõsi, et neil on tarvis meie toetust tõsiseltvõetavate demokraatlike struktuuride rajamisel ja säilitamisel. Neil on tarvis meie abi tugeva ja kammitsemata kodanikuühiskonna rajamisel. Neil on tarvis meie abi – ja, mis kõige olulisem, meie ausust – poliitiliste režiimide poolsetele rikkumistele osutamisel, kes kindlustavad, et tavalised inimesed elavad jätkuvalt vaesuses ja puuduses."@et5
"Arvoisa puhemies, ihmiset ovat mielissään, kun kuulevat, että Chilen kansan auttamiseksi on ryhdytty toimiin. Heidän ahdinkonsa on liikuttanut meitä kaikkia. Tänään haluan kuitenkin puhua yleisemmistä humanitaarisen avun strategiaan liittyvistä kysymyksistä. Euroopan komissio ilmoittaa ylpeänä olevansa yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun antajista. Se julistaa tehtävänään olevan pelastaa ihmishenkiä ja ylläpitää elämää, etsiä turvapaikka kodittomille ja auttaa maailmaa valmistautumaan luonnonkatastrofeihin. Nämä ovat todella tavoittelemisen arvoisia asioita. Lahjoitettava raha ei kuitenkaan ole komission rahaa. Se on brittiläistä, saksalaista, ranskalaista – se on itse asiassa 27 kansallisvaltiosta peräisin olevaa rahaa. Näin talouskriisin aikana kukin yksittäinen valtio ansaitsisi tunnustuksen arvokkaasta panoksestaan. Ehkä komission tulisi mainita tämä asiakirjoissaan ja tunnustaa niiden osuus, jotka todella tekevät uhrauksia. Eivät niitä tee poliittinen eliitti ja Berlemontin byrokraatit, vaan tavallisten yhteisöjen tavalliset ihmiset. Vaikka onkin totta, että kehitysmaat tarvitsevat apua, ne tarvitsevat myös tukeamme uskottavien demokraattisten rakenteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Ne tarvitsevat apuamme vahvan ja vapaan kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa. Ne myös tarvitsevat apuamme – ja mikä tärkeintä, rehellisyyttämme – niiden vääryyksien osoittamiseen, joihin maiden poliittinen johto on syyllistynyt ja varmistanut siten, että tavallinen kansa elää vastaisuudessakin köyhyydessä ja puutteessa."@fi7
"Monsieur le Président, nos concitoyens seront encouragés d’entendre que des mesures positives ont été prises pour aider le peuple chilien. Nous sommes tous touchés par leurs souffrances. Je voudrais cependant formuler aujourd’hui des remarques sur des questions plus générales relatives à la stratégie en matière d’aide humanitaire. La Commission européenne se targue avec beaucoup de fierté de figurer parmi les plus grands pourvoyeurs d’aide humanitaire au monde. Son mandat, déclare-t-elle, est de sauvegarder et préserver la vie, de trouver un refuge aux personnes déplacées et d’aider le monde à garantir sa capacité à faire face aux catastrophes naturelles. Ce sont des aspirations très charitables. Mais ce n’est pas l’argent de la Commission qui est envoyé. C’est celui des Britanniques, des Allemands, des Français – c’est en fait l’argent des 27 États nations. En période de crise économique, chacune de ces nations devrait être reconnue pour sa générosité. Peut-être la Commission pourrait-elle en témoigner dans ses documents en rendant hommage aux efforts de ceux qui font les vrais sacrifices, à savoir non pas l’élite politique et les apparatchiks du Berlaymont, mais des citoyens ordinaires issus de communautés ordinaires. S’il est vrai que les pays en développement ont besoin d’aide, il est vrai également qu’ils ont besoin de notre soutien pour mettre sur pied et préserver des structures démocratiques crédibles. Ils ont besoin de notre aide pour bâtir une société civile forte et libre de toute entrave. Ils ont également besoin de notre aide – et avant tout de notre honnêteté – pour attirer l’attention sur les actes répréhensibles de régimes politiques qui font en sorte que des citoyens ordinaires restent dans la pauvreté et dans le besoin."@fr8
". – Elnök úr! Népünket nagyon megérintette az a hír, miszerint sok hasznos dolgot sikerült tenni a chilei nép segítése érdekében. Mindannyiunkat megérintett a helyzetük. De ma a humanitárius segítségnyújtás stratégiájával kapcsolatos általános problémákkal kívánok foglalkozni. Az Európai Bizottság büszkén jelentheti ki, hogy a humanitárius támogatások egyik legnagyobb adományozója a világon. Mandátuma értelmében célja az életek megmentése és megóvása, menedék biztosítása a hontalanoknak, és hogy segítse a világot abban, hogy jobban felkészüljön a természeti katasztrófákra. Ezek valóban nemes törekvések. De nem a Bizottság pénzét adományozzák. Az a pénz a briteké, a németeké, a franciáké – valójában 27 nemzet pénze. Ilyen gazdasági válság idején mindegyik nemzetet el kell ismerni nemes céljaikért. A dokumentációban a Bizottság ezt megemlíthetné, és elismerhetné azokat, akik valójában meghozzák az áldozatot. Nem a politikai elitet vagy Berlaymont apparatcsikját, hanem az átlagos közösségek átlagos embereit. Habár igaz, hogy a fejlődő országoknak segélyekre van szükségük, az is igaz, hogy támogatásunkra van szükségük, hogy hiteles demokratikus struktúrákat hozzanak létre és tartsanak fenn. Szükségük van a segítségünkre egy erős és béklyóitól mentes civil társadalom megteremtéséhez. Ahhoz is kell a segítségünk – de leginkább az őszinteségünk –, hogy rámutassunk a politikai rendszerek bűneire, amely miatt az emberek szegénységben és nélkülözésben élnek."@hu11
"Signor Presidente, i nostri cittadini saranno sollevati nel sentire che sono state intraprese azioni positive per aiutare la popolazione cilena. Siamo stati tutti profondamente toccati dalla sciagura che si è abbattuta sul paese. Oggi, però, vorrei soffermarmi nelle mie osservazioni su temi più generali che riguardano la strategia dell’assistenza umanitaria. La Commissione europea è molto fiera di dichiararsi uno dei più grandi donatori di aiuti umanitari del mondo. Il suo compito, afferma, è salvare e preservare la vita, trovare riparo agli sfollati e aiutare il mondo a prepararsi alle calamità naturali. Aspirazioni veramente encomiabili. Non è però il denaro della Commissione che viene donato. Sono soldi di britannici, tedeschi, francesi. Sono soldi di 27 Stati nazione. In un momento di crisi economica, ciascuna di queste nazioni dovrebbe essere riconosciuta per i suoi sforzi lodevoli. Forse nei suoi documenti la Commissione dovrebbe esprimere questo concetto e riconoscere l’impegno di quanti effettivamente compiono i sacrifici. Non si tratta di élite politica né di del Berlemont, bensì di membri normali di comunità normali. Sebbene sia vero che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di aiuto, è anche vero che hanno bisogno del nostro sostegno per creare e mantenere in essere strutture democratiche credibili. Hanno bisogno del nostro aiuto per costruire una società civile forte e libera. Hanno bisogno del nostro aiuto e, cosa più importante, della nostra onestà anche per fare emergere le malefatte dei regimi politici che hanno sì che la gente normale continui a vivere nella povertà e nell’indigenza."@it12,12
"Pone pirmininke, mūsų žmonės įgaus pasitikėjimo išgirdę, kad imtasi pozityvių veiksmų siekiant padėti Čilės gyventojams. Mus visus sukrėtė jų sunki padėtis. Tačiau šiandien norėčiau didesnį dėmesį skirti bendresniems klausimams, susijusiems su humanitarinės pagalbos strategija. Europos Komisija didžiuojasi galėdama vadintis viena didžiausių pasaulyje humanitarinės pagalbos donorių. Kaip pati skelbia, ji yra įgaliota gelbėti ir saugoti gyvybę, rasti prieglobstį perkeltiesiems asmenims ir padėti pasauliui pasirengti gaivalinėms nelaimėms. Tai išties derami siekiai. Tačiau aukojami ne Komisijos pinigai. Tai Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos – 27 tautinių valstybių pinigai. Ekonomikos krizės metu reikėtų pripažinti kiekvienos iš šių tautų pastangas. Galbūt savo dokumentuose Komisija turėtų nurodyti šį faktą ir pripažinti tikrųjų aukotojų pastangas. Aukoja ne politinis elitas ir Europos Komisijos funkcionieriai, bet paprasti žmonės iš paprastų bendruomenių. Tiesa, kad besivystančioms šalims reikia pagalbos, bet tiesa ir tai, kad joms reikia mūsų paramos kuriant ir palaikant patikimas demokratines struktūras. Joms reikia mūsų pagalbos kuriant stiprią ir nevaržomą pilietinę visuomenę. Joms taip pat reikia mūsų pagalbos, o svarbiausia – atvirumo, parodant politinių režimų nusikaltimus, dėl kurių paprasti žmonės ir toliau yra priversti gyventi skurde ir nepritekliuje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mūsu pilsoņus iepriecinās ziņas, ka ir īstenota pozitīva rīcība, lai palīdzētu iedzīvotājiem Čīlē. Mūs visus ir aizkustinājusi viņu nelaime. Tomēr šodien vēlos savus komentārus veltīt vispārīgākiem jautājumiem par humānās palīdzības stratēģiju. Eiropas Komisija lepni paziņo, ka ir viens no pasaules lielākajiem humānas palīdzības sniedzējiem. Tā paziņo, ka tās mandāts ir glābt un saglabāt dzīvības, rast patvērumu tiem, kas to zaudējuši, un palīdzēt pasaulei sagatavoties dabas katastrofām. Tie patiesi ir cienīgi mērķi. Tomēr ne jau Komisijas nauda tiek ziedota. Tā ir Lielbritānijas, Vācijas, Francijas un būtībā visu 27 dalībvalstu nauda. Ekonomikas krīzes apstākļos jāatzīst katras šīs valsts ievērojamie centieni. Tādēļ Komisijai savos dokumentos būtu jāatspoguļo šis fakts un jāatzīst to centieni, kas patiesībā veic šos ziedojumus. Tā nav politiskā elite un Berlemonta aparāts, bet gan parasti cilvēki no parastām kopienām. Lai gan jaunattīstības valstīm patiesi vajadzīga palīdzība, tām arī noteikti vajadzīgs mūsu atbalsts uzticamu demokrātisku struktūru izveidē un saglabāšanā. Tām vajadzīga mūsu palīdzība spēcīgas un brīvas civilās sabiedrības izveidē. Tām arī vajadzīga mūsu palīdzība un, kas ir vēl būtiskāk, mūsu godīgums, lai norādītu uz politisko režīmu noziegumiem, kuri parastus cilvēkus noved nabadzībā un trūkumā."@lv13
"Mr President, our people will be heartened to hear that there has been positive action in helping the people of Chile. We have all been moved by their plight. However, today I want to address my remarks to more general issues around the humanitarian aid strategy. The European Commission is very proud to declare itself to be one of the world’s largest donors of humanitarian aid. Its mandate, it declares, is to save and preserve life, to find sanctuary for the displaced and to help the world ensure preparedness for natural disasters. These are truly worthy aspirations. However, it is not the Commission’s money that is being donated. It is British, German, French – it is in fact money from 27 nation states. In a time of economic crisis every single one of these nations should be recognised for their worthy efforts. Perhaps in their documents the Commission should reflect this and acknowledge the efforts of those who actually do make the sacrifices. It is not the political elite and apparatchiks of the Berlemont, but ordinary people from ordinary communities. Whilst it is true that developing countries need aid, it is also true that they need our support in establishing and maintaining credible democratic structures. They need our help in building a strong and unfettered civic society. They also need our help – and, most importantly, our honesty – in pointing out the wrongdoing from political regimes that ensures that ordinary people continue to live in poverty and in need."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het zal onze bevolking goed doen te horen dat er positieve actie is ondernomen om de mensen in Chili te helpen. We zijn allen geraakt door het lot dat hen heeft getroffen. Ik wil vandaag in mijn opmerkingen echter ingaan op enkele algemenere kwesties in verband met de strategie inzake humanitaire hulp. De Europese Commissie verklaart met veel trots dat zij een van 's werelds grootste humanitaire donoren is. Haar mandaat, zo stelt zij, is het redden en behouden van levens, het vinden van een toevluchtsoord voor ontheemden en het helpen voorbereiden van de wereld op natuurrampen. Dit zijn zonder uitzondering lovenswaardige ambities. Toch is het niet het geld van de Commissie dat wordt gedoneerd. Dat geld is Brits, Duits, Frans – in feite gaat het om het geld van 27 nationale staten dat wordt gedoneerd. In tijden van economische crisis moeten al deze staten erkenning krijgen voor de waardevolle inspanningen die zij verrichten. Wellicht zou de Commissie dit tot uiting moeten laten komen in haar documenten om zo de inspanningen te erkennen van degenen die de offers daadwerkelijk brengen. Dat zijn niet de politieke elite of de apparatsjiks in het Berlaymontgebouw, maar gewone mensen uit gewone gemeenschappen. Het klopt dat ontwikkelingslanden hulp nodig hebben, maar het is ook waar dat zij onze steun nodig hebben om geloofwaardige democratische structuren op te zetten en te handhaven. Zij hebben onze hulp nodig bij het opbouwen van een sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld. Zij hebben verder onze hulp – en, wat nog belangrijker is, onze eerlijkheid – nodig bij het aan de orde stellen van de wandaden die politieke regimes begaan die tot gevolg hebben dat gewone mensen in armoede blijven leven en behoeftig blijven."@nl3
"Panie przewodniczący! Wiadomość o pozytywnych działaniach na rzecz pomocy obywatelom Chile doda otuchy naszym narodom. Wszyscy jesteśmy poruszeni ich ciężką sytuacją. Dzisiaj jednak chciałabym wygłosić uwagi w bardziej ogólnych kwestiach dotyczących strategii pomocy humanitarnej. Komisja Europejska jest bardzo dumna, ogłaszając się jednym z największych donatorów pomocy humanitarnej na świecie. Oświadcza, że jej zadaniem jest strzec i chronić życie, znaleźć schronienie wysiedlonym i pomagać światu osiągnąć gotowość na wypadek klęsk żywiołowych. To doprawdy zacne aspiracje. Dotacje jednak nie pochodzą z pieniędzy Komisji. Są to pieniądze Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji – w rzeczywistości są to pieniądze 27 państw narodowych. W czasach kryzysu gospodarczego każde jedno z tych państw zasługuje na uznanie w związku z tak szlachetnym postępowaniem. Być może Komisja powinna to odzwierciedlić w dokumentacji tych państw, potwierdzając wysiłki tych, którzy faktycznie się poświęcają. To nie jest żadna polityczna elita ani aparatczyki z Berlemont, ale zwykli ludzie ze zwykłych społeczności. Chociaż to prawda, że rozwijające się kraje potrzebują pomocy, to prawdą jest też, że potrzebują one naszego wsparcia w ustanowieniu i utrzymaniu wiarygodnych struktur demokratycznych. Potrzebują naszej pomocy w budowaniu silnego i nieskrępowanego społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebują również naszej pomocy – i co najważniejsze – naszej prawości we wskazaniu błędów popełnianych przez reżimy polityczne, skutkujące dalszym ubóstwem i pogłębiającymi się potrzebami zwykłych ludzi."@pl16
"Senhor Presidente, os nossos cidadãos ficarão sensibilizados ao ouvir que houve uma acção positiva na ajuda ao povo do Chile. Todos nós ficámos comovidos com a sua situação difícil. No entanto, hoje, quero dirigir as minhas observações a questões mais gerais relacionadas com a estratégia de ajuda humanitária. A Comissão Europeia tem muito orgulho em se declarar como uma das maiores doadoras de ajuda humanitária a nível mundial. Ela declara que o seu mandato consiste em salvar e preservar vida, encontrar abrigo para os deslocados e ajudar o mundo a preparar-se de forma eficaz para catástrofes naturais. São aspirações verdadeiramente respeitáveis. No entanto, não é o dinheiro da Comissão que está a ser doado. É o dinheiro britânico, alemão, francês - na realidade, o dinheiro de 27 Estados nacionais. Num tempo de crise económica, cada uma destas nações deveria ser reconhecida pelos seus esforços respeitáveis. A Comissão talvez devesse reflectir isto nos seus documentos e reconhecer os esforços daqueles que fazem realmente os sacrifícios. Não é a elite política e os "apparatchiks" de Berlaymont, mas as pessoas comuns, de comunidades comuns. Embora seja verdade que os países em desenvolvimento necessitam de ajuda, também é verdade que eles necessitam do nosso apoio na criação e manutenção de estruturas democráticas credíveis. Eles necessitam da nossa ajuda na construção de uma sociedade civil forte e livre. Também necessitam da nossa ajuda – e, o que é mais importante, da nossa honestidade – na denúncia das injustiças de regimes políticos que fazem tudo para que as pessoas comuns continuem a viver na pobreza e na miséria."@pt17
"Domnule preşedinte, oamenii noştri vor fi mulţumiţi să audă că au existat acţiuni pozitive în ajutorarea poporului chilian. Cu toţii am fost mişcaţi de situaţia lor tragică. Cu toate acestea, astăzi doresc să mă refer la chestiuni mai generale legate de strategia privind ajutorul umanitar. Comisia Europeană se declară cu mândrie a fi unul din cei mai importanţi furnizori de ajutor umanitar pe plan mondial. Ea afirmă solemn că mandatul său este acela de a salva şi ocroti viaţa, de a găsi adăpost pentru refugiaţi şi de a ajuta întreaga lume să fie pregătită pentru dezastrele naturale. Acestea sunt cu adevărat aspiraţii demne. Cu toate acestea, nu banii Comisiei sunt donaţi. Sunt bani din Marea Britanie, Germania, Franţa – de fapt sunt bani din cele 27 de state naţiuni. Într-o perioadă de criză economică fiecare dintre aceste naţiuni trebuie apreciată pentru eforturile sale meritoase. Poate că în documentele sale Comisia ar trebui să menţioneze acest lucru şi să recunoască eforturile acelora care se sacrifică de fapt. Nu elita politică şi nici aparatnicii din Berlemont, ci se sacrifică oameni obişnuiţi din comunităţi obişnuite. Cu toate că este adevărat că ţările în curs de dezvoltare au nevoie de ajutor, este adevărat şi că au nevoie de sprijinul nostru pentru instituirea şi menţinerea unor structuri democratice credibile. Au nevoie de ajutorul nostru pentru construirea unei societăţi civile puternice şi libere. De asemenea, ele au nevoie de ajutorul nostru - şi, chiar mai important, de francheţea noastră – în indicarea greşelilor comise de acele regimuri politice care fac ca oamenii obişnuiţi să continue să trăiască în sărăcie şi nevoi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, našich ľudí povzbudí, keď budú počuť, že boli prijaté pozitívne opatrenia na pomoc ľuďom v Čile. Všetkých sa nás dotklo, v akej sú situácii. Moje pripomienky však dnes smerujem k všeobecnejším otázkam, ktoré sa týkajú stratégie humanitárnej pomoci. Európska komisia je veľmi hrdá na to, že sa môže vyhlásiť za jedného z najväčších poskytovateľov humanitárnej pomoci na svete. Vyhlasuje, že je poverená zachraňovať a chrániť životy, hľadať azyl pre vysídlené osoby a pomáhať svetu zabezpečiť pripravenosť na prírodné katastrofy. Je to naozaj cnostné úsilie. Poskytované peniaze však nepatria Komisii. Patria Británii, Nemecku, Francúzsku, sú to vlastne peniaze z 27 národných štátov. V čase hospodárskej krízy by sa každému z týchto národov malo vyjadriť uznanie za jeho cnostné úsilie. Možno by to Komisia mohla spomenúť vo svojich dokumentoch a vyjadriť uznanie úsiliu tých, ktorí vlastne prinášajú obete. Nie je to politická elita ani aparátnici z Berlemontu, sú to obyčajní ľudia z obyčajných komunít. Je pravda, že rozvojové krajiny potrebujú pomoc, ale je tiež pravda, že našu podporu potrebujú aj pri vytváraní a uchovávaní spoľahlivých demokratických štruktúr. Našu pomoc potrebujú pri budovaní silnej a nespútanej občianskej spoločnosti. Našu pomoc, a čo je najdôležitejšie, našu úprimnosť potrebujú aj pri poukazovaní na zločiny politických režimov, ktoré zabezpečujú, aby obyčajní ľudia naďalej žili v biede a núdzi."@sk19
"Gospod predsednik, naši ljudje bodo veseli, ko bodo slišali za pozitivno akcijo pomoči ljudem v Čilu. Vse nas je ganila njihova stiska. Vendar bi rada danes naslovila pripombe na splošnejša vprašanja strategije humanitarne pomoči. Evropska komisija je zelo ponosna, da se lahko razglasi za eno največjih svetovnih donatork humanitarne pomoči. Njen mandat, izjavlja, je reševati in ohranjati življenje, iskati zatočišče za razseljene in pomagati svetu zagotavljati pripravljenost na naravne nesreče. To so resnično plemenite želje. Vendar denar, ki se podari, ni last Komisije. Je britanski, nemški, francoski – dejansko je to denar 27 nacionalnih držav. V času gospodarske krize bi bilo treba vsaki od teh držav dati priznanje za njena hvalevredna prizadevanja. Morda bi morala Komisija to v dokumentih pokazati in priznati prizadevanja tistih, ki dejansko darujejo. To niso politična elita in apartčiki, ampak navadni ljudje iz navadnih skupnosti. Medtem ko je res, da države v razvoju potrebujejo pomoč, je res tudi, da potrebujejo našo podporo pri vzpostavljanju in vzdrževanju verodostojnih demokratičnih struktur. Potrebujejo našo pomoč pri gradnji močne in neovirane civilne družbe. Potrebujejo tudi našo pomoč – in, kar je najpomembnejše, našo iskrenost – pri opozarjanju na zločine političnih režimov, ki poskrbijo za to, da navadni ljudje še naprej živijo v revščini in potrebi."@sl20
"Herr talman! Våra medborgare kommer att bli uppmuntrade av att höra att vi har agerat positivt för att hjälpa det chilenska folket. Vi har alla berörts av deras svåra situation. I dag vill jag emellertid kommentera mer allmänna frågor som har med strategin för humanitärt bistånd att göra. Kommissionen är stolt över att vara en av världens största givare av humanitärt bistånd. Enligt kommissionen själv är dess uppdrag att rädda och skydda liv, hitta en fristad för fördrivna och hjälpa världen att säkra en beredskap för naturkatastrofer. Detta är aktningsvärda ambitioner. Icke desto mindre är det inte kommissionens pengar som doneras utan brittiska, tyska och franska – i själva verket kommer pengarna från 27 länder. I en tid av ekonomisk kris bör man ge ett erkännande till vart och ett av dessa länder för deras aktningsvärda insatser. Kanske bör det framgå i kommissionens dokument vilka det är som faktiskt gör uppoffringar. Det är inte den politiska eliten och partipampar från Berlemont, utan vanliga människor från vanliga samhällen. Det är sant att utvecklingsländerna behöver vår hjälp och vårt stöd för att etablera och upprätthålla trovärdiga demokratiska strukturer och bygga upp starka och obundna civilsamhällen. Och än viktigare är att de behöver vår ärlighet när det gäller att kritisera politiska regimer som låter vanligt folk fortsätta att leva i fattigdom och nöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph