Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.5.4-087"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, la solidaridad con un país después de una catástrofe, como ocurre en Chile, ha de demostrarse con algo más que palabras, como hemos podido escuchar hoy de boca del responsable de la Comisión. Chile ha sido, para nosotros y nosotras, un país de acogida y asilo. Allí vive, por ejemplo, una nutrida colonia vasca que emigró hacia esas tierras en el siglo XIX por razones económicas y en el siglo XX por razones políticas. Por eso, las palabras, en este caso, deben ir acompañadas de actuaciones y me alegro, por ello, de la rápida actuación de la Unión, que envió de inmediato una ayuda de tres millones de euros para financiar operaciones, y también me congratulo por la reacción de la Alta Representante, la señora Ashton, y felicito a la Comisaria, que tuvo una reacción inmediata y desde ayer está dando ánimos y viendo cuáles son las necesidades . Me alegro también del funcionamiento del nuevo sistema de protección civil ECHO, de la asistencia que hemos podido otorgar desde las instituciones europeas, así como de la colaboración establecida a través de las diferentes agencias. Europa ha tenido y está teniendo la oportunidad de consolidar su papel como actor destacado en la escena internacional en estas ocasiones, colaborando de manera directa con los afectados y cooperando en la coordinación de las ayudas que se organicen desde los Estados y también desde las regiones. Quiero destacar la actuación de la Presidenta Bachelet que ha demostrado, una vez más, la manera de hacer política, derrochando humanidad, colaborando con el que va a ser desde hoy el nuevo Presidente, el señor Piñera, al que también quiero felicitar y que ha sido un ejemplo de cómo desterrar la política para estar a la altura de la circunstancia que el país necesita. Deseo expresar, en nombre de mi grupo, mi solidaridad, mi apoyo a todas las operaciones realizadas, mis condolencias a las familias de los 528 fallecidos y otros tantos desaparecidos, y a las personas que se han quedado sin hogar. Recientemente, en una misión de observación preelectoral de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, visitamos ese territorio. Tuvimos ocasión de comprobar sobre el terreno cuáles eran sus proyectos y vimos que era un país modelo de desarrollo económico y social en el Cono Sur de América. Tenemos que empeñarnos en que este terremoto no interrumpa ese camino de desarrollo económico y también de desarrollo social."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pro vyjádření naší solidarity se zemí, jako je Chile, která utrpěla takovou katastrofu bychom neměli používat pouze slova, a to jsme dnes slyšeli od zástupce Komise. Chile pro nás bylo v minulosti útočištěm a azylem. Například zde žije velká komunita Basků, kteří do této oblasti emigrovali z ekonomických důvodů v 19. století a z politických důvodů ve 20. století. Proto by měla být slova v tomto případě podpořena činy a jsem spokojená, že Evropská unie přijala pohotová opatření a okamžitě poslala 3 miliony EUR na pomoc při financování operací; rovněž mě těší reakce vysoké představitelky, paní Ashtonové, a blahopřeji komisařce Georgievové, která jednala pohotově, protože od včerejšího dne je v Chile, kde je podporou a zařizuje vše potřebné přímo na místě. Jsem spokojená se způsobem, jakým funguje systém civilní ochrany v oblasti humanitární pomoci Evropské komise, dále jsem spokojená s pomocí, jíž poskytují evropské orgány, a se spoluprací, která byla zavedena prostřednictvím různých agentur. V časech, jako jsou tyto, Evropská unie má a nadále bude mít příležitost upevňovat své vedoucí postavení na mezinárodní scéně, protože pracuje přímo s postiženými oblastmi a napomáhá koordinovat pomoc, jíž organizují členské státy a regiony. Ráda bych zdůraznila opatření prezidentky Bacheletové, protože znovu předvedla, jakým způsobem by měla být politika vedena, ukázala velký díl lidskosti a úzce spolupracovala s panem Piñerou, který se dnes ujímá funkce prezidenta; ráda bych rovněž poblahopřála panu Piñerovi za jeho příkladný způsob, jakým odsunul politiku stranou, aby se postavil této výzvě, což jeho země potřebuje. Jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu bych ráda vyjádřila moji sounáležitost, moji podporu pro všechny operace, jež jsou prováděny, a moji soustrast rodinám 528 usmrcených lidí, všem rodinám, jejichž členové jsou pohřešováni a lidem, kteří se ocitli bez domova. Nedávno jsme navštívili tuto oblast při příležitosti předvolební pozorovatelské mise, a to v rámci delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile. Měli jsme možnost pozorovat projekty, které se tam vyvíjí, a byli jsme svědky toho, že Chile představuje model pro hospodářský a sociální rozvoj v oblasti Southern Cone. Musíme zajistit, aby toto zemětřesení nenarušilo tento pokrok směrem k hospodářskému a sociálnímu vývoji."@cs1
"Hr. formand! Vi skal bruge andet end blot ord for at vise vores solidaritet med et land, der er blevet ramt af en katastrofe, sådan som Chile er det, og det har vi hørt i dag fra Kommissionens repræsentant. Chile har hidtil været en kilde til beskyttelse og asyl for os. Der bor f.eks. en stor baskisk befolkningsgruppe dér, som af økonomiske årsager emigrerede til området i det 19. århundrede og af politiske årsager i det 20. århundrede. Derfor skal ordene i dette tilfælde følges op af handlinger, og jeg er tilfreds med, at EU handlede hurtigt og omgående sendte bistand på 3 mio. EUR for at finansiere operationerne. Jeg glæder mig også over den højtstående repræsentant, fru Ashtons, reaktion, og jeg lykønsker kommissær Georgieva, der handlede hurtigt og siden i går har været i Chile for at yde sin støtte og fastlægge, hvad der er behov for på stedet. Jeg er tilfreds med den måde, som Kommissionens civilbeskyttelsessystem for nødhjælp fungerer på, med den hjælp, som de europæiske institutioner yder, og med det samarbejde, der er blevet etableret mellem de forskellige agenturer. I tider som disse har Europa haft og har fortsat en chance for at konsolidere sin førende rolle på den internationale scene, arbejde direkte sammen med de ramte og hjælpe med at koordinere den hjælp, der foranstaltes i medlemsstaterne og regionerne. Jeg vil gerne fremhæve præsident Bachelets handlinger, for hun har endnu en gang vist, hvordan politik skal føres, idet hun udviser stor menneskelighed og arbejder tæt sammen med hr. Piñera, der indtræder som præsident i dag. Jeg vil også gerne lykønske ham med den eksemplariske måde, han har skubbet politik til side for at tage den udfordring op, som hans land har behov for. På vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa vil jeg gerne udtrykke min solidaritet, min støtte til alle de operationer, der gennemføres, og min medfølelse med familierne til de 528 mennesker, som blev dræbt, og dem, der er savnet, og med de mennesker, som er blevet hjemløse. Vi besøgte området for nylig under en valgobservatørmission for delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile. Vi fik lejlighed til at observere de projekter, der er under udvikling dér, og vi så, at Chile er en model for økonomisk og social udvikling i Fællesmarkedet for Sydkeglen. Vi skal sørge for, at dette jordskælv ikke afbryder fremskridtet hen imod økonomisk og social udvikling."@da2
"Herr Präsident, wir sollten mit mehr als nur Worten bekunden, dass wir solidarisch mit einem Land sind, das eine Katastrophe erlitten hat wie Chile, und wir haben dies heute vom Vertreter der Kommission gehört. Chile ist für uns in der Vergangenheit ein Ort des Schutzes und des Asyls gewesen. So lebt dort beispielsweise eine große Gemeinschaft von Basken, die im 19. Jahrhundert aus wirtschaftlichen Gründen und im 20. Jahrhundert aus politischen Gründen dorthin ausgewandert ist. Aus diesem Grund sollten in diesem Fall die Worte durch Taten gestützt werden, und ich bin zufrieden mit den raschen Maßnahmen durch die Europäische Union, die sofort 3 Millionen EUR bereitgestellt hat, um Hilfsoperationen zu finanzieren; ich bin auch erfreut über die Reaktion der Hohen Vertreterin, Frau Ashton, und ich gratuliere Kommissarin Georgieva, die rasch gehandelt hat und seit gestern in Chile weilt, wo sie vor Ort Mut zuspricht und ermittelt, was tatsächlich benötigt wird. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, in der das neue Katastrophenschutzsystem für humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission arbeitet, mit der durch die Europäischen Institutionen bereitgestellten Hilfe und mit der Zusammenarbeit, die durch die verschiedenen Agenturen eingerichtet wurde. Zeiten wie diese boten Europa – und werden es weiterhin tun – die Gelegenheit, seine führende Rolle auf der internationalen Bühne zu konsolidieren, durch direkte Zusammenarbeit mit den Betroffenen und Unterstützung bei der Koordination der Hilfe, die durch die Mitgliedstaaten und Regionen organisiert wird. Ich möchte die Schritte von Präsidentin Bachelet hervorheben, da sie erneut unter Beweis gestellt hat, wie Politik geführt werden sollte: Sie zeigte große Menschlichkeit und arbeitete eng mit Herrn Piñera zusammen, der heute das Präsidentenamt übernehmen wird; Ich möchte auch ihm zu der beispielhaften Art und Weise gratulieren, in der er die Politik beiseite schob, um sich der Herausforderung so zu stellen, wie es sein Land braucht. Im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa möchte ich meine Solidarität zum Ausdruck bringen, meine Unterstützung für alle durchgeführten Operationen und mein Beileid für die Familien der 528 Todesopfer und alle Vermissten, ebenso wie für alle Menschen, die obdachlos geworden sind. Wir haben vor kurzem das Gebiet im Rahmen einer Beobachtungsmission vor den Wahlen für die Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Chile besucht. Wir hatten Gelegenheit, die sich dort entwickelnden Projekte zu beobachten, und wir haben gesehen, dass Chile ein Modell für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Südamerika ist. Wir müssen sicherstellen, dass dieses Erdbeben nicht die Fortschritte hin zu einer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unterbricht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να μείνουμε απλώς στα λόγια προκειμένου να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας προς μια χώρα που έχει πληγεί από μια καταστροφή, όπως η Χιλή, και το ακούσαμε αυτό σήμερα από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η Χιλή έχει αποτελέσει στο παρελθόν πηγή προστασίας και άσυλο για εμάς. Παραδείγματος χάριν, εκεί ζει μία μεγάλη κοινότητα Βάσκων, έχοντας μεταναστεύσει στην περιοχή για οικονομικούς λόγους τον 19ο αιώνα και για πολιτικούς λόγους τον 20ό αιώνα. Γι’ αυτόν τον λόγο, στην εν λόγω περίπτωση, τα λόγια θα πρέπει να υποστηρίζονται από πράξεις, και είμαι ικανοποιημένη από την άμεση δράση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έστειλε αμέσως βοήθεια ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις· είμαι επίσης ευχαριστημένη από την αντίδραση της Ύπατης Εκπροσώπου, της κ. Ashton, και συγχαίρω την Επίτροπο Georgieva που έδρασε άμεσα και, από χθες, βρίσκεται στη Χιλή παρέχοντας ενθάρρυνση και διαπιστώνοντας επιτόπου τις ανάγκες της περιοχής. Είμαι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νέο σύστημα πολιτικής προστασίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τη βοήθεια που παρέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από τη συνεργασία που έχει εδραιωθεί μέσω των διάφορων οργανισμών. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η Ευρώπη είχε, και συνεχίζει να έχει, την ευκαιρία να εδραιώσει τον ηγετικό ρόλο της στη διεθνή σκηνή, συνεργαζόμενη άμεσα με όσους επλήγησαν και βοηθώντας στον συντονισμό της οργανωμένης βοήθειας από τα κράτη μέλη και από τις περιφέρειες. Θα ήθελα να τονίσω τις ενέργειες της προέδρου Bachelet, η οποία κατέδειξε για μία ακόμη φορά πώς θα πρέπει να χειρίζεται κανείς τα πολιτικά πράγματα, με την επίδειξη μεγάλης ανθρωπιάς και με τη στενή συνεργασία με τον κ. Piñera, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα την προεδρία. Θέλω επίσης να τον συγχαρώ για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο παραμέρισε πολιτικές σκοπιμότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση όπως απαιτεί η χώρα του. Εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου, την υποστήριξή μου για όλες τις επιχειρήσεις που διεξάγονται και τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των 528 ανθρώπων που σκοτώθηκαν και όλων όσων αγνοούνται, και στους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι. Επισκεφθήκαμε πρόσφατα την περιοχή στο πλαίσιο μιας αποστολής παρακολούθησης της προεκλογικής περιόδου εκ μέρους της αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής. Είχαμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τα έργα που αναπτύσσονται εκεί και είδαμε ότι η Χιλή αποτελεί πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή της Νότιας Αμερικής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο σεισμός δεν ανακόπτει την εν λόγω πρόοδο προς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη."@el10
"Mr President, we should use more than just words to show our solidarity with a country that has suffered a disaster, as Chile has, and we have heard this today from the Commission representative. Chile has been a source of protection and asylum for us in the past. For example, a large community of Basque people lives there, having emigrated to the area for economic reasons in the 19th century and for political reasons in the 20th century. That is why, in this case, words should be backed up by actions, and I am satisfied by the swift action taken by the European Union, which immediately sent EUR 3 million in aid in order to fund operations; I am also pleased by the reaction of the High Representative, Mrs Ashton, and I congratulate Commissioner Georgieva who acted swiftly and, as of yesterday, is in Chile providing encouragement and establishing what is needed on the ground there. I am satisfied by the way in which the new European Commission Humanitarian Aid civil protection system is operating, by the help provided by the European institutions, and by the collaboration that has been established through the different agencies. At times like these Europe has had, and continues to have, an opportunity to consolidate its leading role on the international stage, working directly with those affected and helping to coordinate the aid that is being organised from the Member States and from the regions. I would like to highlight President Bachelet’s actions, for she has demonstrated once again how politics should be conducted, displaying great humanity and working closely with Mr Piñera, who takes over as President today; I also wish to congratulate him for the exemplary way in which he has put politics to one side in order to rise to the challenge as his country needs. On behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I should like to express my solidarity, my support for all the operations being carried out, and my condolences to the families of the 528 people killed and all those missing, and to the people who have been left homeless. We recently visited the area on a pre-election observation mission for the delegation within the EU-Chile Joint Parliamentary Committee. We had an opportunity to observe the projects developing there and we saw that Chile is a model for economic and social development in the Southern Cone region. We need to ensure that this earthquake does not interrupt that progress towards economic and social development."@en4
"Austatud juhataja! Peaksime kasutama enam kui sõnu, et ilmutada solidaarsust riigiga, kes õnnetuse üle on elanud, nagu Tšiili, ja oleme seda komisjoni esindajalt kuulnud. Tšiili on olnud meie jaoks minevikus kaitse ja varjupaiga allikaks. Näiteks elab seal suur baskide kogukond, kes emigreerisid piirkonda majanduslikel põhjustel 19. sajandil ning poliitilistel põhjustel 20. sajandil. Just seepärast peaksid teod antud juhul sõnu toetama ja olen rahul kiirete meetmetega, mida rakendas Euroopa Liit, kes saatis viivitamatult 3 miljonit eurot abi tegevuse rahastamiseks; mul on samuti hea meel kõrge esindaja, Catherine Ashton, reageeringuga, ning õnnitlen volinik Georgievat, kes tegutses kiirest ja eilse seisuga on Tšiilis, pakkumas julgustust ja selgitamas välja, mida seal sündmuskohal tarvis on. Olen rahul, kuidas Euroopa Komisjoni humanitaarabi kodanikukaitsesüsteem toimib, Euroopa institutsioonide osutatava abiga ning eri ametite kaudu rajatud koostööga. Sellistel aegadel nagu praegu on Euroopal olnud ja on hetkel võimalus konsolideerida oma juhtrolli rahvusvahelisel areenil, tehes vahetult koostööd puudutatutega ning aidates koordineerida abi, mida liikmesriikidest ja piirkondadest korraldatakse. Sooviksin tõsta esile president Bacheleti tegevust, sest ta on jälle kord näidanud, kuidas poliitikat ajama peaks, ilmutades suurt humaansust ning tehes koostööd Sebastián Piñeraga, kes täna presidendina asemele astub. Soovin teda õnnitleda eeskujuliku viisi eest, kuidas ta on pannud poliitika kõrvale, et oma riigi vajadustele vastavalt väljakutse kõrgusele tõusta! Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioon nimel sooviksin väljendada oma solidaarsust, toetust kõikidele teostatavatele operatsioonidele ning kaastunnet 528 hukkunu ning teadmata kadunute peredele ja koduta jäänutele. Külastasime piirkonda hiljuti valimiseelsete vaatlejatena ELi-Tšiili parlamentaarse ühiskomisjoni delegatsiooni nimel. Meil oli võimalust vaadelda seal arenevaid projekte ning nägime, et Tšiili on Lõuna-Ameerika lõunaosa piirkonnas majandus- ja sotsiaalse arengu eeskujuks. Meil on tarvis kindlustada, et maavärin ei katkesta seda edasiliikumist majandus- ja sotsiaalse arengu poole."@et5
"Arvoisa puhemies, meidän tulisi osoittaa solidaarisuuttamme katastrofin koettelemalle maalle, Chilelle, muutenkin kuin vain sanoin, ja sen me olemme kuulleet tänään komission edustajalta. Chile on tarjonnut meille suojaa ja turvaa. Maassa asuu esimerkiksi suuri baskiyhteisö, joka on muuttanut sinne 1800-luvulla taloudellisista syistä ja 1900-luvulla poliittisista syistä. Siksi sanojen tueksi tarvitaan toimia, ja olenkin tyytyväinen Euroopan unionin nopeaan toimintaan, kun se lähetti välittömästi kolme miljoonaa euroa avustusoperaatioiden rahoittamiseen. Samoin olen tyytyväinen arvoisan korkean edustajan Ashtonin reagointiin ja onnittelen komission jäsentä Georgievaa, joka toimi nopeasti ja on ollut eilisestä lähtien Chilessä tarjoamassa tukeaan sekä selvittämässä, millaista apua alueella tarvitaan. Olen tyytyväinen Euroopan komission humanitaarisen avun pääosaston uuden pelastuspalvelujärjestelmän toimintaan, EU:n toimielinten tarjoamaan apuun sekä eri erillisvirastojen kautta järjestettyyn yhteistyöhön. Tällaisina aikoina Euroopalla on ollut ja on edelleen tilaisuus vahvistaa kansainvälistä johtoasemaansa tekemällä työtä suoraan maanjäristyksestä kärsineiden kanssa sekä auttamalla jäsenvaltioilta ja alueilta tulevan avun koordinoimisessa. Haluan erityisesti nostaa esiin presidentti Bacheletin toiminnan, sillä hän on osoittanut jälleen kerran, miten politiikkaa tulisi tehdä. Hän on toiminut erittäin humaanisti ja tehnyt tiiviisti yhteistyötä huomenna presidentiksi astuvan Piñeran kanssa. Haluan myös onnitella häntä siitä, miten hän on esimerkillisellä tavalla jättänyt politikoinnin syrjään pystyäkseen vastaamaan maansa tarpeisiin. Haluan Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta ilmaista solidaarisuuteni ja tukeni kaikille toteutettaville avustusoperaatioille sekä surunvalitteluni menehtyneiden 528 ihmisen ja kaikkien kateissa olevien perheille sekä kaikille kodittomiksi jääneille. Vierailimme alueella hiljattain EU:n ja Chilen parlamentaarisen sekavaliokunnan vaalitarkkailuvaltuuskunnan ominaisuudessa. Meillä oli tilaisuus seurata kehitteillä olevia hankkeita ja näimme, että Chile on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen mallimaa Etelä-Amerikassa. Meidän on varmistettava, ettei tämä maanjäristys katkaise suotuisaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä."@fi7
"Monsieur le Président, nous devons joindre l’action à la parole pour afficher notre solidarité avec un pays qui a été touché par une catastrophe, comme c’est le cas du Chili, et c’est justement ce que nous venons d’entendre de la part du représentant de la Commission. Le Chili a été pour nous une source de protection et d’asile dans le passé. Par exemple, une grande communauté de Basques vit dans ce pays après y avoir émigrée pour des raisons économiques au 19 siècle et pour des raisons politiques au 20 siècle. C’est pourquoi, dans ce cas précis, nous devons compléter les paroles par des actes, et je me réjouis de l’action rapide menée par l’Union européenne, qui a immédiatement envoyé 3 millions d’euros d’aide afin de financer les opérations; je me réjouis également de la réaction de la haute représentante, M Ashton, et je félicite la commissaire Georgieva pour sa rapidité et sa présence au Chili, depuis hier, pour apporter son soutien à la mise en œuvre les opérations nécessaires sur le terrain. Je me félicite du fonctionnement du nouveau système de protection civile de l’aide humanitaire de la Commission européenne, de l’aide fournie par les institutions européennes, et de la collaboration mise en place à travers les différentes agences. Dans des périodes comme celles-ci, l’Europe a eu et a encore l’occasion de renforcer son rôle de premier plan sur la scène internationale, en collaboration étroite avec les victimes et en contribuant à la coordination de l’aide qui est organisée par les États membres et les régions. Je voudrais mettre en évidence les actions de la présidente Bachelet, car elle a montré une nouvelle fois comment la politique devrait être menée en faisant preuve d’une grande humanité et en collaborant étroitement avec M. Piñera, qui lui succède aujourd’hui en tant que président. Je voudrais également féliciter ce dernier pour la manière exemplaire avec laquelle il a mis de côté la politique afin de relever le défi consistant à répondre aux besoins de son pays. Au nom du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, je voudrais exprimer ma solidarité et mon soutien à l’égard de toutes les opérations en cours et adresser mes condoléances aux familles des 528 personnes décédées et de toutes les personnes disparues, ainsi qu’aux personnes qui se retrouvent sans abri. Nous nous sommes récemment rendus dans la région dans le cadre d’une mission d’observation électorale pour la délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili. Nous avons eu l’occasion d’observer les projets qui s’y développent et de voir que le Chili est un modèle de développement économique et social dans la région du Cône sud. Nous devons faire en sorte que ce tremblement de terre n’interrompe pas cette progression vers le développement économique et social."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Nem csak szavakkal kellene kifejeznünk együttérzésünket egy katasztrófa sújtotta országgal, mint Chilével, ahogy ezt ma hallottuk a Bizottság képviselőjétől. Chile a múltban védelmet nyújtott és menekülteket fogadott be. Például jelentős baszk közösség él Chilében, mivel a 19. században gazdasági, míg a 20. században politikai okok miatt kellett kivándorolniuk. Pontosan ezért a szavakat tetteknek kell követniük. Meg vagyok elégedve az Európai Unió gyors lépésével, miszerint azonnal 3 millió euró támogatást küldött a finanszírozási műveletekhez. Elégedett vagyok Ashton főképviselő reakciójával, és gratulálok Georgieva biztos asszonynak gyors cselekvéséért, aki tegnaptól Chilében van, ahol ösztönzi a munkát, és megalapozza mindazt, amire szükség van a helyszínen. Elégedett vagyok az Európai Bizottság új humanitárius segítségnyújtó védelmi rendszerével, az európai intézmények segítségével, és a különböző ügynökségek közti együttműködéssel. Az ilyen időkben Európának lehetősége van és lesz is megszilárdítania vezető szerepét a nemzetközi porondon, közvetlenül dolgozni az érintettekkel együtt, és segíteni a támogatások koordinálásában, amelyet a tagállamok és a régiók teremtenek elő. Szeretném kiemelni Bachelet elnök asszony lépéseit, mivel ismét bebizonyította, hogyan kell politizálni, emberiességről tett tanúbizonyságot, és szorosan együttműködött Pińera úrral, aki ma veszi át az elnöki tisztséget. Szeretnék gratulálni az elnök úrnak is, aki példamutató módon, a politikát félretéve felemelkedett az országot sújtó nehézségekhez, ahogy azt az országa érdekében tennie is kellett. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport nevében szeretném kifejezni szolidaritásomat, minden művelet iránti támogatásomat, és részvétemet az 528 áldozat családja, az eltűntek és a hajlék nélkül maradtak iránt. Nem régen látogattuk meg a területet egy választások előtti megfigyelési misszió keretében az EU-Chile közös parlamenti bizottság küldöttségének nevében. Lehetőségünk volt megfigyelni a fejlődő projekteket, és azt is láttuk, hogy Chile a Déli Közös Piac gazdasági és társadalmi fejlődésének a modellje. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a földrengés nem zavarja meg a gazdasági és társadalmi fejlődés folyamatát."@hu11
"Signor Presidente, non dovremmo fermarci alle parole per dimostrare la nostra solidarietà a un paese che ha subito una tragedia, come l’ha subita il Cile, e lo abbiamo udito oggi dal rappresentante della Commissione. A noi in passato il Cile ha dato protezione e asilo. Per esempio, una nutrita comunità di baschi vive nel paese, essendo emigrati nella zona per motivi economici nel XIX secolo e per motivi politici nel XX. Per questo, nella fattispecie, le parole dovrebbero essere supportate da azioni e mi compiaccio per la rapida azione intrapresa dall’Unione europea, che ha inviato immediatamente 3 milioni di euro di aiuti per finanziare le operazioni; sono parimenti lieto della reazione dell’alto rappresentante Ashton, e mi complimento con la signora commissario Georgieva, la quale ha agito prontamente e da ieri è in Cile per incoraggiare e stabilire in loco ciò che è necessario. Sono soddisfatto del modo in cui sta funzionando il nuovo sistema di protezione civile di ECHO, dell’assistenza prestata dalle istituzioni europee e dalla collaborazione stabilita dalle diverse agenzie. In momenti come questo, l’Europa ha avuto e continua ad avere l’opportunità di consolidare il proprio ruolo di guida sulla scena internazionale lavorando direttamente con le persone colpite e contribuendo al coordinamento degli aiuti organizzati dagli Stati membri e dalle regioni. Vorrei porre l’accento sulle azioni della signora presidente Bachelet, la quale ha dimostrato ancora una volta come la politica debba essere condotta, dando prova della sua grande umanità e lavorando in stretta collaborazione con il neopresidente Piñera, il cui insediamento avrà luogo oggi; vorrei inoltre complimentarmi con il neopresidente per il modo esemplare in cui ha messo da parte la politica per raccogliere la sfida in risposta alle necessità del suo paese. A nome del gruppo ALDE, vorrei manifestare solidarietà e sostegno a tutte le operazioni condotte e cordoglio alle famiglie delle 528 persone rimaste uccise e dei dispersi, oltre che a tutti coloro rimasti senzatetto. Ci siamo recentemente recati in loco con una missione di osservazione preelettorale per la delegazione della commissione parlamentare mista UE-Cile. Abbiamo avuto modo di prendere atto dei progetti sviluppati in loco e ci siamo resi conto che il Cile è un modello di sviluppo economico e sociale nella regione del Cono meridionale. Dobbiamo garantire che questo terremoto non arresti tali progressi verso lo sviluppo economico e sociale."@it12
"Pone pirmininke, savo solidarumą su nelaimės ištikta šalimi, kokia dabar yra Čilė, turėtume parodyti ne tik žodžiais, apie tai šiandien kalbėjo ir Komisijos atstovas. Praeityje Čilė mums teikė apsaugą ir prieglobstį. Pvz., ten gyvena didelė baskų bendruomenė, kuri į šį regioną emigravo dėl ekonominių priežasčių XIX a. ir dėl politinių – XX a. Todėl šiuo atveju žodžius reiktų pagrįsti veiksmais, ir mane džiugina, kad Europos Sąjunga ėmėsi skubių veiksmų ir nedelsdama išsiuntė 3 mln. EUR pagalbą operacijų finansavimui; taip pat džiaugiuosi vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton reakcija ir palaikau Komisijos narę K. Georgievą, kuri veikė greitai ir nuo vakar dirba Čilėje, kad paskatintų ir suteiktų nelaimės zonoje visokeriopą pagalbą. Mane džiugina naujosios Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos GD civilinės saugos sistemos darbas, Europos institucijų teikiama pagalba ir bendradarbiavimas, vykdomas per skirtingas agentūras. Tokiu metu, kaip šis, Europa turėjo ir vis dar turi galimybę sustiprinti savo, kaip lyderės, vaidmenį tarptautinėje arenoje tiesiogiai dirbdama su nukentėjusiais nuo nelaimės ir padėdama koordinuoti valstybių narių ir kitų regionų teikiamą pagalbą. Norėčiau atkreipti dėmesį į prezidentės M. Bachelet veiksmus, nes parodydama humaniškumą ir glaudžiai bendradarbiaudama su šiandien prezidentu tapsiančiu S. Piñera, ji dar kartą pademonstravo, kaip reikėtų tvarkyti politiką; taip pat norėčiau pasveikinti jį parodžius pavyzdį, kaip reikia atidėti į šalį politiką ir reaguoti į savo šalies poreikius. Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu norėčiau išreikšti savo solidarumą, savo paramą visoms vykdomoms operacijoms, taip pat užuojautą 528 žuvusiųjų bei visų dingusių asmenų šeimoms ir tiems, kurie liko be namų. Neseniai šiame regione lankėmės delegacijos ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete rinkimų stebėjimo misijos metu. Turėjome galimybę stebėti plėtojamus projektus ir pamatėme, kad Čilė yra Pietų Amerikos ekonominio ir socialinio vystymosi pavyzdys. Turime užtikrinti, kad šis žemės drebėjimas nenutrauktų ekonominio ir socialinio vystymosi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mūsu solidaritāte valstij, ko skārusi katastrofa, kā tas noticis Čīlē, jāpauž ne tikai vārdos, un to šodien apliecināja Komisijas pārstāvis. Čīle iepriekš ir mums nodrošinājusi aizsardzību un patvērumu. Tur, piemēram, dzīvo liela basku kopiena, kas emigrēja uz šo teritoriju ekonomisku apsvērumu dēļ 19. gadsimtā un politisku apsvērumu dēļ 20. gadsimtā. Tādēļ šajā gadījumā vārdi jāpapildina ar darbiem, un es priecājos par Eiropas Savienības ātro darbību, nekavējoties nosūtot palīdzību EUR 3 miljonu apmērā, lai finansētu darbības; es arī priecājos par Augstās pārstāves kundzes reakciju un atzinīgi vērtēju komisāri kura rīkojās ātri un no vakardienas Čīlē nodrošina pamudinājumu, kā arī noskaidro, kas ir nepieciešams notikumu vietā. Es priecājos par to, kā darbojas jaunā Eiropas Komisijas Humānas palīdzības un civilās aizsardzības sistēma, pateicoties Eiropas iestāžu sniegtajai palīdzībai un sadarbībai, kas nodibināta, izmantojot dažādas aģentūras. Šādā situācijā Eiropai ir bijusi un ir iespēja konsolidēt savu vadošo nozīmi starptautiskajā arēnā, tieši sastrādājoties ar cietušajiem un palīdzot koordinēt palīdzību, ko sniedz dalībvalstis un reģioni. Vēlos uzsvērt prezidentes darbības, jo viņa atkal ir apliecinājusi, kā ir jāīsteno politika, izrādot lielu cilvēcību un cieši sadarbojoties ar kungu, kurš šodien pārņem prezidenta pilnvaras; es arī atzinīgi vērtēju viņa pamācošo spēju nolikt politiku malā, lai risinātu problēmas, jo tas viņa valstij ir nepieciešams. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas vārdā vēlos paust solidaritāti un savu atbalstu visam veiktajām darbībām, kā arī savu līdzjūtību 528 bojā gājušo cilvēku, kā arī pazudušo cilvēku ģimenēm, un tiem, kas ir zaudējuši savas mājas. Mēs nesen apmeklējām šo reģionu saistībā ar pirmsvēlēšanu novērošanas misiju no ES un Čīles Apvienotās parlamentārās komitejas. Mums bija iespēja apskatīt tur izstrādātos projektus, un mēs redzējām, ka Čīle ir ekonomiskās un sociālās attīstības paraugs Dienvidu konusa reģionā. Mums ir jānodrošina, ka šī zemestrīce nepārtrauc šo progresu ekonomiskās un sociālās attīstības virzienā."@lv13
"Señor Presidente, la solidaridad con un país después de una catástrofe, como ocurre en Chile, ha de demostrarse con algo más que palabras, como hemos podido escuchar hoy de boca del responsable de la Comisión. Chile ha sido, para nosotros y nosotras, un país de acogida y asilo. Allí vive, por ejemplo, una nutrida colonia vasca que emigró hacia esas tierras en el siglo XIX por razones económicas y en el siglo XX por razones políticas. Por eso, las palabras, en este caso, deben ir acompañadas de actuaciones y me alegro, por ello, de la rápida actuación de la Unión, que envió de inmediato una ayuda de tres millones de euros para financiar operaciones, y también me congratulo por la reacción de la Alta Representante, la señora Ashton, y felicito a la Comisaria, que tuvo una reacción inmediata y desde ayer está dando ánimos y viendo cuáles son las necesidades . Me alegro también del funcionamiento del nuevo sistema de protección civil ECHO, de la asistencia que hemos podido otorgar desde las instituciones europeas, así como de la colaboración establecida a través de las diferentes agencias. Europa ha tenido y está teniendo la oportunidad de consolidar su papel como actor destacado en la escena internacional en estas ocasiones, colaborando de manera directa con los afectados y cooperando en la coordinación de las ayudas que se organicen desde los Estados y también desde las regiones. Quiero destacar la actuación de la Presidenta Bachelet que ha demostrado, una vez más, la manera de hacer política, derrochando humanidad, colaborando con el que va a ser desde hoy el nuevo Presidente, el señor Piñera, al que también quiero felicitar y que ha sido un ejemplo de cómo desterrar la política para estar a la altura de la circunstancia que el país necesita. Deseo expresar, en nombre de mi grupo, mi solidaridad, mi apoyo a todas las operaciones realizadas, mis condolencias a las familias de los 528 fallecidos y otros tantos desaparecidos, y a las personas que se han quedado sin hogar. Recientemente, en una misión de observación preelectoral de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, visitamos ese territorio. Tuvimos ocasión de comprobar sobre el terreno cuáles eran sus proyectos y vimos que era un país modelo de desarrollo económico y social en el Cono Sur de América. Tenemos que empeñarnos en que este terremoto no interrumpa ese camino de desarrollo económico y también de desarrollo social."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, zoals we ook van de verantwoordelijke commissaris hebben kunnen horen, moeten wij meer dan alleen woorden gebruiken om onze solidariteit te betuigen met een land dat, zoals Chili, door een ramp is getroffen. Chili is voor ons in het verleden een land van opvang en asiel geweest. In Chili woont bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal Basken die daar in de 19 eeuw om economische redenen en in de 20 eeuw om politieke redenen naartoe zijn geëmigreerd. Wij dienen in dit geval dan ook de daad bij het woord te voegen, en daarom ben ik verheugd over het snelle optreden van de Unie, die onmiddellijk drie miljoen euro noodhulp voor de financiering van reddingsoperaties heeft gestuurd, en tevens ben ik verheugd over de reactie van de Hoge Vertegenwoordiger, mevrouw Ashton, en feliciteer ik commissaris Georgieva, die onmiddellijk heeft gehandeld en sinds gisteren ter plekke is om steun te bieden en te bepalen waar men in het land behoefte aan heeft. Ik ben eveneens verheugd over het functioneren van het nieuwe systeem voor civiele bescherming van het Humanitair Bureau van de Europese Commissie, over de hulp die wij hebben kunnen verlenen vanuit de Europese instellingen en over de samenwerking tussen de verschillende agentschappen. Europa heeft op dit soort momenten de kans (gehad) haar rol als hoofdrolspeler op het internationale toneel te consolideren, door rechtstreeks samen te werken met de getroffenen en door te helpen bij het coördineren van de hulp die vanuit de lidstaten en de regio’s komt. Ik zou graag het optreden van mevrouw Bachelet willen benadrukken, aangezien zij andermaal heeft laten zien hoe politiek moet worden bedreven door enorme menselijkheid te tonen en door samen te werken met de vandaag aangetreden nieuwe president, de heer Piñera, die ik eveneens wil feliciteren, omdat hij op voorbeeldige wijze de politiek terzijde heeft geschoven om zijn land de hulp te kunnen bieden die het nodig heeft. Namens mijn Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement wil ik graag mijn solidariteit en mijn steun betuigen voor alle operaties die worden uitgevoerd en mijn condoleances aanbieden aan de families van de 528 overledenen en de vele verdwenen personen evenals aan allen die dakloos zijn geworden. Kort geleden hebben wij dat gebied bezocht in het kader van een observatiemissie voorafgaand aan de verkiezingen van de delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili. Wij hebben ter plekke kunnen zien welke projecten werden uitgevoerd, en we zagen dat Chili een modelland is op het gebied van economische en sociale ontwikkeling in het zuiden van Latijns-Amerika. We moeten ervoor zorgen dat deze aardbeving die economische en sociale ontwikkeling niet tot stilstand brengt."@nl3
"Panie przewodniczący! Poza słowami winni jesteśmy uczynić coś więcej, aby okazać naszą solidarność z takim krajem jak Chile, który ucierpiał z powodu klęski. Potwierdził to dzisiaj swoją wypowiedzią przedstawiciel Komisji. Chile to nasze źródło ochrony i azylu w przeszłości. Żyje w nim na przykład wielu Basków, którzy w XIX wieku emigrowali tam z przyczyn ekonomicznych, natomiast w XX wieku z powodów politycznych. Dlatego w tym przypadku słowa trzeba uzupełnić czynami i cieszą mnie szybkie działania podejmowane przez Unię Europejską, która natychmiast wysłała pomoc w kwocie 3 milionów euro na finansowanie działań; cieszy mnie również reakcja wysokiej przedstawiciel – pani Ashton, jak również gratuluję pani komisarz Georgievie, która podjęła tak szybko działania i która od wczoraj przebywa w Chile, dodając na miejscu otuchy i ustalając potrzeby. Cieszy mnie sposób, w jaki funkcjonuje nowy system ochrony ludności cywilnej wprowadzony przez DG ds. Pomocy Humanitarnej, cieszy mnie pomoc zapewniana przez instytucje europejskie oraz współpraca, jaką nawiązały różne agencje. W takich czasach jak dzisiejsze Europa musi i będzie musiała mieć możliwość skonsolidowania swojej głównej roli na arenie międzynarodowej, współpracując bezpośrednio z poszkodowanymi i pomagając koordynować pomoc napływającą z państw członkowskich i regionów. Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na działania pani prezydent Bachelet, która ponownie pokazała, jak można uprawiać politykę, wykazując się wyjątkowym humanitaryzmem i ściśle współpracując z panem Piñerą, który obejmuje dzisiaj urząd prezydenta; chcę mu również pogratulować sposobu, w jaki zdystansował się do polityki, by stawić czoło wyzwaniu, jakim są potrzeby własnego kraju. W imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy chciałabym wyrazić solidarność, poparcie dla wszystkich realizowanych działań oraz wyrazy współczucia dla rodzin 528 ofiar śmiertelnych i wszystkich zaginionych, jak również dla tych, którzy zostali pozbawieni domów. Odwiedziliśmy ostatnio ten obszar z ramienia wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile w ramach przedwyborczej misji obserwacyjnej. Mieliśmy okazję przyjrzeć się realizowanym tam projektom i przekonaliśmy się, że Chile to wzór gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie Stożka Południowego. Musimy zapewnić, aby to trzęsienie ziemi nie zakłóciło postępu w kierunku rozwoju gospodarczego i społecznego."@pl16
"Senhor Presidente, para demonstrarmos a nossa solidariedade para com um país que acabou de viver uma catástrofe, como é o caso do Chile, não bastam palavras, e foi isso que hoje ouvimos do representante da Comissão. No passado, o Chile foi para nós uma fonte de protecção e asilo. É no Chile que vive, por exemplo, uma vasta comunidade basca que para lá emigrou, por razões económicas no século XIX, e por razões políticas no século XX. É por essa razão que, neste caso, as palavras deviam ser sustentadas por acções, e por isso estou satisfeita com a célere actuação da União Europeia, que enviou de imediato ajuda no valor de 3 milhões de euros para financiar operações. Congratulo-me também com a reacção da Alta Representante, Catherine Ashton, e felicito a Comissária Georgieva que actuou prontamente e que desde ontem se encontra no Chile a encorajar as operações e a inteirar-se das necessidades no terreno. Estou satisfeita também com o funcionamento do novo sistema de protecção civil da Organização Humanitária da Comissão Europeia, com a assistência prestada pelas instituições europeias e com a colaboração que foi estabelecida através das diferentes agências. Em momentos como estes, a Europa teve e continua a ter oportunidade de consolidar o seu papel de liderança no palco internacional, trabalhando directamente com as pessoas afectadas e cooperando na coordenação da ajuda que é organizada a partir dos Estados-Membros e das regiões. Gostaria de destacar as acções da Presidente Michelle Bachelet, pois ela demonstrou, uma vez mais, o modo como se deve fazer política, dando mostras de uma grande humanidade e colaborando estreitamente com Sebastián Piñera, que hoje toma posse da Presidência, e que eu quero felicitar também pela forma exemplar como colocou de lado a política para estar à altura do desafio que o seu país tem de enfrentar. Em nome do Grupo da Aliança dos Democratas e dos Liberais pela Europa, gostaria de exprimir a minha solidariedade e o meu apoio a todas as operações realizadas, e de apresentar as minhas sentidas condolências aos familiares das 528 vítimas mortais e de todas as pessoas desaparecidas, assim como às pessoas que ficaram sem abrigo. Recentemente, visitámos a região no contexto de uma missão de observação pré-eleitoral da delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Chile. Tivemos ocasião de observar os projectos que estão a ser desenvolvidos no terreno, e vimos que o Chile constitui um modelo de desenvolvimento económico e social na região do Cone Sul. Precisamos de zelar por que este terramoto não interrompa esse caminho para o desenvolvimento económico e social."@pt17
"Domnule preşedinte, trebuie să folosim mai mult decât vorbele pentru a demonstra solidaritatea noastră cu o ţară precum Chile care, aşa cum am auzit astăzi de la reprezentantul Comisiei, a suferit un dezastru. Chile a fost pentru noi în trecut o sursă de protecţie şi azil. De exemplu, acolo trăieşte o importantă comunitate de basci care au emigrat în zonă din motive economice în secolul al XIX-lea şi din motive politice în secolul al XX-lea. De aceea, în acest caz, cuvintele trebuie dublate de acţiune, şi sunt satisfăcut de acţiunea rapidă a Uniunii Europene care a trimis imediat un ajutor de trei milioane de euro pentru finanţarea operaţiunilor; sunt mulţumit şi de reacţia Înaltului Reprezentant, doamna Ashton şi o felicit pe doamna comisar Georgieva care a acţionat rapid şi care se află de ieri în Chile pentru a oferi încurajare şi a stabili care sunt necesităţile la faţa locului. Sunt satisfăcut şi de modul în care, cu ajutorul oferit de instituţiile europene şi prin colaborarea stabilită între diferitele agenţii, funcţionează noul sistem de ajutor umanitar şi protecţie civilă al Comisiei Europene. În momente ca acestea, Europa a avut şi continuă să aibă şansa de a-şi consolida rolul major pe scena internaţională, lucrând direct cu persoanele afectate şi contribuind la coordonarea ajutorului provenit din statele membre şi din regiuni. Doresc să aduc în prim plan acţiunile doamnei preşedinte Bachelet, pentru că aceasta a demonstrat încă o dată cum se face politica, dovedind înalte calităţi umane şi colaborând cu domnul Piñera, care va prelua funcţia de preşedinte astăzi; doresc şi să îl felicit pe acesta din urmă, pentru felul exemplar în care a pus politica deoparte pentru a face faţă încercărilor, aşa cum ţara sa are nevoie. În numele Grupului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, doresc să adresez condoleanţe familiilor celor 528 de persoane ucise şi familiilor persoanelor dispărute şi să-mi exprim atât solidaritatea cu cei rămaşi fără adăpost cât şi sprijinul pentru toate operaţiunile aflate în desfăşurare. Am vizitat recent zona în cadrul unei misiuni de observare pre-electorală pentru Delegaţia din cadrul Comisiei parlamentare mixte UE-Chile. Am avut oportunitatea de a observa proiectele aflate în desfăşurare acolo şi am văzut că Chile este un model de dezvoltare economică şi socială în regiunea Conului Sudic. Trebuie să ne asigurăm că acest cutremur nu va întrerupe progresul către dezvoltarea economică şi socială."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, mali by sme využívať viac než len slová, aby sme preukázali svoju solidaritu s krajinou, ktorú postihla katastrofa, ako je Čile, a dnes sme to počuli aj od predstaviteľa Komisie. V minulosti bolo Čile pre nás zdrojom ochrany a azylu. Žije tam napríklad veľká komunita Baskov, ktorí do tejto oblasti emigrovali v 19. storočí z hospodárskych dôvodov a v 20. storočí z politických dôvodov. Preto by v tomto prípade mali slová podporiť činy a tešia ma rýchle opatrenia Európskej únie, ktorá okamžite poslala finančnú pomoc vo výške 3 miliónov EUR na financovanie operácií. Teší ma aj reakcia vysokej predstaviteľky pani Ashtonovej a blahoželám pani komisárke Georgievovej, ktorá okamžite reagovala a od včera je v Čile, aby poskytla podporu a zistila, čo je v tejto oblasti potrebné. Som spokojná so spôsobom fungovania nového systému civilnej ochrany Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie a so spoluprácou, ktorá bola nadviazaná prostredníctvom rôznych agentúr. V časoch, ako sú tieto, Európa mala a aj naďalej má príležitosť upevniť svoju vedúcu úlohu na medzinárodnej scéne, a to priamou prácou s tými, ktorí boli postihnutí, a pomáhaním pri koordinovaní pomoci zabezpečovanej z členských štátov a regiónov. Rada by som zdôraznila opatrenia pani prezidentky Bacheletovej, pretože znovu ukázala, ako by sa mala viesť politika, keď prejavila obrovskú ľudskosť a úzko spolupracovala s pánom Piñerom, ktorý dnes nastupuje do funkcie prezidenta. Aj jemu by som rada zablahoželala k príkladnému spôsobu, akým politiku odložil nabok, aby čelil problémom podľa potrieb svojej krajiny. V mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu by som rada vyjadrila svoju solidaritu, podporu všetkým vykonávaným operáciám a sústrasť rodinám 528 ľudí, ktorí zahynuli, rodinám všetkých nezvestných a ľuďom, ktorí zostali bez domova. Nedávno sme túto oblasť navštívili v rámci predvolebnej pozorovateľskej misie delegácie Spoločného parlamentného výboru Čile – EÚ. Mali sme možnosť pozorovať projekty, ktoré tu prebiehajú, a videli sme, že Čile je vzorom pre hospodársky a sociálny rozvoj v oblasti južného kužeľa. Musíme zabezpečiť, aby toto zemetrasenie neprerušilo tento pokrok na ceste za hospodárskym a sociálnym rozvojom."@sk19
"Gospod predsednik, uporabiti moramo več kot samo besede, da pokažemo svojo solidarnost z državo, ki je doživela takšno nesrečo kot Čile, in danes smo to slišali od predstavnika Komisije. Čile je bil za nas v preteklosti vir zaščite in azil. Tam živi na primer velika skupnost Baskov, ki so se izselili na to območje iz gospodarskih razlogov v 19. stoletju in iz političnih v 20. stoletju. Zato je treba besede v tem primeru podpreti z dejanji in zadovoljna sem s hitrim ukrepanjem Evropske unije, ki je takoj poslala 3 milijone EUR pomoči za financiranje operacij; veseli me tudi odziv visoke predstavnice gospe Ashton in čestitam komisarki Georgievi, ki je hitro ukrepala in včeraj zagotovila Čilu spodbudo in uvedbo tistega, kar je tam potrebno na terenu. Zadovoljna sem z načinom, kako deluje novi sistem Evropske komisije za humanitarno pomoč civilne zaščite, s pomočjo, ki so jo zagotovile evropske institucije, in sodelovanjem, ki je bilo vzpostavljeno prek različnih agencij. V takšnih časih je Evropa imela in še vedno ima možnost utrditi svojo vodilno vlogo na mednarodnem prizorišču, sodelovati neposredno s prizadetimi in pomagati pri usklajevanju pomoči, ki jo organizirajo države članice in regije. Rada bi poudarila dejanja predsednice Bachelet, ki je spet pokazala, kako je treba voditi politiko, in izkazala veliko humanitarnost in tesno sodelovanje z gospodom Piñero, ki danes prevzema predsedovanje; prav tako bi rada čestitala tudi njemu za zgleden način, kako je pustil ob strani politiko in se odzval na izziv, tako kot to potrebuje njegova država. V imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo bi rada izrazila svojo solidarnost, podporo vsem operacijam, ki se izvajajo, in sožalje vsem družinam 528 ljudi, ki so umrli, in tistih, ki so pogrešani, ter ljudem, ki so ostali brez svojih domov. Pred kratkim smo obiskali to področje na misiji za opazovanje volitev z delegacijo znotraj skupnega parlamentarnega odbora EU-Čile. Imeli smo priložnost opazovati projekte, ki se tam razvijajo, in videli smo, da je Čile model za gospodarski in socialni razvoj regije v južni coni. Moramo zagotoviti, da potres ne bo prekinil tega napredka v smeri gospodarskega in socialnega razvoja."@sl20
"Herr talman! Vi borde använda mer än bara ord för att visa vår solidaritet med ett land som har drabbats av en katastrof, såsom Chile har, och vi har hört detta i dag från kommissionens företrädare. Chile har varit en källa till skydd och asyl för oss i gångna tider. Till exempel bor där en stor grupp basker, som emigrerade till området av ekonomiska skäl under 1800-talet och av politiska skäl under 1900-talet. Därför bör orden i detta fall åtföljas av handling och jag är nöjd med de snabba åtgärderna från EU:s sida, som omedelbart skickade 3 miljoner euro i stöd för att finansiera insatser. Jag är också nöjd med reaktionen från den höga representanten Catherine Ashton, och jag gratulerar kommissionsledamot Kristalina Georgieva som agerade snabbt och som sedan i går befinner sig i Chile och ger stöd och verkar för vad som behövs på plats där. Jag är nöjd med hur kommissionens system för räddningstjänst och humanitärt stöd fungerar, med den hjälp som ges av EU-institutionerna och med det samarbete som har inrättats genom de olika organen. I tider som dessa har EU haft, och fortsätter att ha, ett tillfälle att stärka sin ledande roll på den internationella arenan, arbeta direkt med de drabbade och hjälpa till att samordna det stöd som organiseras av medlemsstaterna och regionerna. Jag vill uppmärksamma president Michelle Bachelets åtgärder, för hon har än en gång visat hur politiken bör bedrivas. Hon har gett prov på stor mänsklighet och har arbetat nära tillsammans med Sebastian Piñera, som tar över som president i dag. Jag vill också gratulera honom till hur han på ett exemplariskt sätt har satt politiken åt sidan för att ta itu med problem på det sätt som landet behöver. För gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa vill jag uttrycka min solidaritet och mitt stöd för alla de insatser som genomförs och mitt deltagande med familjerna till de 528 människor som omkom och alla dem som saknas, och med de personer som har blivit hemlösa. Nyligen besökte vi området med ett observationsuppdrag inför valet för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile. Vi hade tillfälle att observera de projekt som utvecklas där och vi såg att Chile är ett föredöme för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Latinamerikas södra del. Vi måste se till att denna jordbävning inte avbryter framstegen mot ekonomisk och social utveckling."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"e"3,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph