Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.2.4-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel dibattito sulle scelte energetiche dell’Unione europea esiste una certezza: la fonte energetica più importante, più a buon mercato e più sostenibile a nostra disposizione è l’energia risparmiata. Per motivi naturali, storici, culturali ed economici, le regioni di montagna sono un modello per la riduzione del consumo energetico, compatibilmente con le esigenze della vita moderna, e si prestano a sperimentare su larga scala l’uso di fonti energetiche rinnovabili a basse emissioni di carbonio. Le regioni di montagna producono la quasi totalità dell’energia idroelettrica europea. Per fare un esempio, la provincia da cui provengo in Italia produce, da sola, il 12% dell’energia idroelettrica dell’intero paese. Inoltre, nelle zone di montagna c’è un’esperienza storica nelle tecniche di costruzione degli immobili più efficienti da un punto di vista del risparmio energetico. Si è arrivati a costruire abitazioni totalmente autosufficienti sia per l’elettricità, sia per il riscaldamento e che forniscono addirittura più energia di quanta ne utilizzano, con l’uso ovviamente di tecnologie avanzate. Le montagne sono spesso dei territori pilota, quindi il contesto ideale per sperimentare un migliore uso delle biomasse, del solare, del geotermico, delle pompe di calore e per rinnovare soprattutto i sistemi di distribuzione dell’energia. Signor Commissario, la montagna è piena di energia, di energia pulita: basta solo prenderla. Per questo motivo chiediamo alla Commissione di coinvolgere le regioni di montagna nella sua strategia, di studiare l’esperienza di queste e riconoscere il diritto di ottenere eque compensazioni per tutta l’energia rinnovabile già fornita da queste regioni. L’art. 174 del trattato di Lisbona riconosce il ruolo delle montagne: per questo attendiamo con urgenza dalla Commissione un’iniziativa per l’attuazione di quest’articolo e per una politica europea delle montagne anche in campo energetico. Invito quindi la Commissione a seguire le raccomandazioni del rapporto Durnwalder, presso il Comitato delle regioni, e a integrare nella valutazione dei territori europei le problematiche energetiche e la capacità produttiva delle regioni di montagna in termini di energie rinnovabili e di costruzione passiva. Le montagne, che rappresentano il 40% del territorio dell’Europa e 90 milioni di abitanti, sono state viste sino ad ora come aree svantaggiate: attuando delle politiche energetiche innovative e coerenti, queste regioni possono recuperare questo handicap e fornire uno stimolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia 20-20-20, dimostrando che l’autosufficienza energetica è possibile, a costi accettabili, se c’è una ferma volontà politica."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, v rozpravě o energetických možnostech Evropské unie je jedna věc jistá: nejvýznamnějším, nejlevnějším a nejudržitelnějším pro nás dostupným zdrojem energie je úspora energie. Z přírodních, historických, kulturních a ekonomických důvodů jsou horské regiony modelem pro snižování spotřeby energie v souladu s požadavky moderního života a samy se propůjčují rozsáhlým experimentům v otázkách obnovitelných zdrojů energie s nízkými emisemi uhlíku. Horské regiony produkují téměř veškeré množství evropské hydroelektrické energie. Například samotná provincie v Itálii, ze které pocházím, produkuje 12 % hydroelektrické energie v celé zemi. V horských oblastech navíc existuje historická zkušenost se stavěním budov, které jsou účinnější, pokud jde o úspory energie. Dokážeme stavět obytné budovy, které jsou naprosto soběstačné, pokud jde o elektřinu a vytápění a které dokonce zabezpečí více energie, než využijí, k tomu samozřejmě dochází za využití vyspělých technologií. Horské oblasti jsou často testovací oblastí a jsou tedy ideálním prostředím pro experimentování v otázce lepšího využití biomasy, solární energie, geotermální energie, tepelných čerpadel a především přezkoumání systémů distribuce energie. Pane komisaři, horské oblasti jsou plné energie, čisté energie: pouze ji musíme využít. Z tohoto důvodu žádáme Komisi, aby začlenila horské regiony do své strategie, pečlivě prozkoumala jejich zkušenosti a uznala jejich právo na získání spravedlivé náhrady za veškerou energii z obnovitelných zdrojů, kterou tyto oblasti již dodaly. Článek 174 Lisabonské smlouvy uznává úlohu horských oblastí, a proto znepokojeně očekáváme iniciativu ze strany Komise, na jejímž základě bude uplatněn tento článek, a očekáváme, že v oblasti energetiky bude zavedena také evropská horská politika. Proto vyzývám Komisi, aby se řídila doporučeními zprávy pana Durnwaldera předložené Výboru regionů a zahrnula do posouzení evropských území energetické otázky a výrobní kapacitu horských regionů, pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů a pasivní stavby. Horské oblasti, které tvoří 40 % evropského území a jsou domovem pro 90 milionů lidí, byly doposud považovány za znevýhodněné oblasti: uplatňováním inovativních a důsledných energetických politik mohou tyto regiony překonat tuto nevýhodu a poskytnout podstatný stimul pro dosažení cílů stanovených v tzv. strategii 20-20-20, což ukazuje, že energetické soběstačnosti lze dosáhnout s přijatelnými náklady, pokud zde existuje pevná politická vůle."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! I forhandlingerne om EU's valg på energiområdet ligger én ting fast, nemlig at den vigtigste, billigste og mest bæredygtige energikilde, som vi har til rådighed, er den energi, som vi sparer. Af naturlige, historiske, kulturelle og økonomiske årsager er bjergområderne et forbillede, hvad angår nedbringelse af energiforbruget i takt med vores moderne livsstils ændrede behov, og de er velegnede til storskalaforsøg med vedvarende energikilder med lave kulstofemissioner. Bjergområderne frembringer næsten al Europas hydroelektriske energi. F.eks. producerer alene den provins i Italien, som jeg stammer fra, 12 % af hele landets hydroelektriske energi. Desuden har man stor erfaring med at opføre særligt energieffektive bygninger i bjergområderne. Vi har opført beboelsesejendomme, som takket være avancerede teknologier er helt selvforsynende med både el og varme, og som endda leverer mere energi, end de forbruger. Bjergområderne bruges ofte til eksperimenter, og de er således ideelle til forsøg med bedre udnyttelse af biomasseenergi, solenergi, geotermisk energi og varmepumper. Og de er navnlig ideelle til forsøg med helt nye systemer til energidistribution. Bjergene er fulde af energi, ren energi, som ligger lige for vores fødder. Derfor anmoder vi Kommissionen om at inddrage bjergområderne i dens strategi, granske erfaringerne fra områderne og anerkende deres ret til rimelig kompensation for al den vedvarende energi, som de allerede har leveret. I artikel 174 i Lissabontraktaten anerkender man bjergområdernes betydning, og derfor afventer vi med spænding initiativer fra Kommissionen rettet mod gennemførelse af denne artikel og rettet mod en europæisk politik vedrørende bjergområder, som også omfatter energiområdet. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at følge anbefalingerne i Durnwalder-rapporten i Regionsudvalget. Ligeledes opfordrer jeg Kommissionen til at medtage bjergområdernes energispørgsmål og produktionskapacitet inden for vedvarende energi og passiv konstruktion i vurderingen af de europæiske områder. Bjergområderne udgør 40 % af det europæiske landområde, og der bor 90 mio. mennesker i disse områder. De er hidtil blevet betragtet som ugunstigt stillede områder. Men hvis vi gennemfører en nyskabende og sammenhængende energipolitik, kan områderne overvinde dette handicap og yde et afgørende bidrag til at opnå målsætningerne i den integrerede energi- og klimaændringsstrategi som bevis på, at energimæssig selvforsyning til en rimelig pris er mulig, hvis den politiske vilje er til stede."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Debatte über die Energiewahlmöglichkeiten der Europäischen Union ist eines sicher: Die bedeutendste, billigste und nachhaltigste Energiequelle, die uns zur Verfügung steht, ist das Energiesparen. Aus natürlichen, historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen sind Bergregionen ein Modell für die Reduzierung des Energieverbrauchs entsprechend den Anforderungen des modernen Lebens, und sie bieten sich für groß angelegte Experimente zum Einsatz erneuerbarer Energiequellen mit niedrigen Kohlenstoffemissionen an. Bergregionen erzeugen fast die gesamte hydroelektrische Energie Europas. Um ein Beispiel zu geben: Die italienische Provinz, aus der ich komme, erzeugt allein 12 % der hydroelektrischen Energie des gesamten Landes. Außerdem ist in Bergregionen eine historische Erfahrung bezüglich des Baus von Gebäuden vorhanden, die effizienter sind, was das Energiesparen angeht. Es ist uns gelungen, Häuser zu bauen, die in Bezug auf Elektrizität und Heizung völlig selbstversorgend sind und die sogar mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen, offensichtlich unter Einsatz fortschrittlicher Technologien. Die Berge werden oft als Versuchsgebiet verwendet und sind daher die ideale Umgebung für Experimente zum besseren Einsatz von Biomasse, Solarenergie, geothermischer Energie, Wärmepumpen und vor allem zur Verbesserung von Energieverteilungssystemen. Herr Kommissar, die Berge sind voll von Energie, sauberer Energie: Wir müssen sie nur nehmen. Aus diesem Grund bitten wir die Kommission, Bergregionen in ihre Strategie einzubeziehen, ihre Erfahrungen sorgfältig zu untersuchen und das Recht auf eine faire Vergütung für die von diesen Regionen bereits gelieferte erneuerbare Energie anzuerkennen. Artikel 174 des Vertrages von Lissabon erkennt die Rolle der Bergregionen an, und aus diesem Grund warten wir gespannt auf eine Initiative von Seiten der Kommission zur Umsetzung dieses Artikels und für eine europäische Politik für Bergregionen, auch im Energiebereich. Ich fordere daher die Kommission auf, den Empfehlungen des Durnwalder-Berichts im Ausschuss der Regionen zu folgen und Energiethemen und die Produktionskapazität von Bergregionen in Bezug auf erneuerbare Energie und Passivbauweise in die Bewertung der europäischen Territorien aufzunehmen. Bergregionen, die 40 % des europäischen Territoriums ausmachen und die Heimat von 90 Millionen Menschen sind, wurden bisher als benachteiligte Gebiete betrachtet: Durch die Umsetzung von innovativen und konsequenten energiepolitischen Maßnahmen können diese Regionen dieses Handicap überwinden und wichtige Impulse zur Erreichung der in der 20-20-20-Strategie gesteckten Ziele geben, indem sie zeigen, dass eine Selbstversorgung mit Energie zu annehmbaren Kosten möglich ist, wenn ein fester politischer Wille vorhanden ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση για τις ενεργειακές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα είναι σίγουρο: η σημαντικότερη, η φθηνότερη και η βιωσιμότερη πηγή ενέργειας που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η εξοικονομούμενη ενέργεια. Για φυσικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς λόγους, οι ορεινές περιοχές συνιστούν πρότυπο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και προσφέρονται για μεγάλης κλίμακας πειραματισμό με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι ορεινές περιοχές παράγουν σχεδόν όλη την υδροηλεκτρική ενέργεια της Ευρώπης. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, η επαρχία από την οποία κατάγομαι στην Ιταλία παράγει το 12% της υδροηλεκτρικής ενέργειας όλης της χώρας. Επίσης, στις ορεινές περιοχές υπάρχει ιστορική εμπειρία όσον αφορά την κατασκευή αποδοτικότερων κτιρίων από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουμε κατορθώσει να χτίσουμε κατοικίες με απόλυτη αυτάρκεια τόσο από άποψη ηλεκτρισμού όσο και θέρμανσης, τα οποία μάλιστα παρέχουν περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνουν, προφανώς με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Οι ορεινές περιοχές αποτελούν συχνά τόπο δοκιμών και επομένως είναι το ιδανικό περιβάλλον για πειραματισμό όσον αφορά την καλύτερη χρήση βιομάζας, ηλιακής ενέργειας, γεωθερμικής ενέργειας, αντλιών θερμότητας και, πρωτίστως, για την επισκευή συστημάτων διανομής ενέργειας. Κύριε Επίτροπε, οι ορεινές περιοχές βρίθουν από ενέργεια, καθαρή ενέργεια: πρέπει απλώς να την συλλέξουμε. Για τον λόγο αυτόν, ζητούμε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ορεινές περιοχές στη στρατηγικής της, να εξετάσει προσεκτικά την εμπειρία τους και να αναγνωρίσει το δικαίωμά τους να λάβουν δίκαιη αποζημίωση για το σύνολο της ανανεώσιμης ενέργειας που έχουν ήδη προμηθεύσει. Το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζει τον ρόλο των ορεινών περιοχών, γι’ αυτό περιμένουμε με ανυπομονησία μια πρωτοβουλία από την Επιτροπή για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, καθώς και μια ευρωπαϊκή πολιτική για τις ορεινές περιοχές και στον τομέα της ενέργειας. Καλώ, λοιπόν, την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις της έκθεσης Durnwalder, στην Επιτροπή των Περιφερειών, και να συμπεριλάβει στην αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εδαφών τα ενεργειακά ζητήματα και την παραγωγική ικανότητα των ορεινών περιοχών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παθητική δόμηση. Οι ορεινές περιοχές, που αποτελούν το 40% της επικράτειας της Ευρώπης και φιλοξενούν 90 εκατομμύρια ανθρώπους, αντιμετωπίζονταν, μέχρι σήμερα, ως μειονεκτούσες περιοχές: με την εφαρμογή καινοτόμων και συνεπών ενεργειακών πολιτικών, οι περιοχές αυτές μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το μειονέκτημα και να παράσχουν ζωτικής σημασίας ώθηση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 20-20-20, αποδεικνύοντας ότι η ενεργειακή αυτάρκεια είναι εφικτή, με αποδεκτό κόστος, αν υπάρχει σθεναρή πολιτική βούληση."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, in the debate on the European Union’s energy choices, one thing is certain: the most significant, cheapest and most sustainable energy source available to us is saved energy. For natural, historical, cultural and economic reasons, mountain regions are a model for reducing energy consumption, in line with the demands of modern life, and they lend themselves to large-scale experimentation with the use of renewable energy sources with low-carbon emissions. Mountain regions produce almost all of Europe’s hydroelectric energy. To give an example, the province where I come from in Italy alone produces 12% of the hydroelectric energy of the entire country. Furthermore, in mountain areas there is historical experience of constructing buildings that are more efficient in terms of saving energy. We have managed to build homes that are completely self-sufficient in terms of both electricity and heating and that even supply more energy than they use, obviously with the use of advanced technologies. The mountains are often a testing ground, and so are the ideal environment for experimenting with better use of biomass, solar energy, geothermal energy, heat pumps and, above all, for overhauling energy distribution systems. Commissioner, the mountains are full of energy, clean energy: we just need to take it. For this reason we ask the Commission to involve mountain regions in its strategy, to look carefully at their experience and to recognise their right to receive fair compensation for all the renewable energy already supplied by these regions. Article 174 of the Treaty of Lisbon recognises the role of mountains, which is why we are anxiously waiting for an initiative from the Commission to implement this article and for a European mountain policy also in the field of energy. I therefore call on the Commission to follow the recommendations of the Durnwalder report, in the Committee of the Regions, and to include in the assessment of European territories the energy issues and the production capacity of mountain regions in terms of renewable energy and passive construction. Mountains, which make up 40% of European territory and are home to 90 million people, have, up to now, been seen as disadvantaged areas: by implementing innovative and consistent energy policies, these regions can overcome this handicap and provide a vital stimulus to achieve the objectives set in the 20-20-20 strategy, showing that energy self­sufficiency is possible, at an acceptable cost, if the firm political will is there."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, en el debate sobre las alternativas energéticas de la UE hay una cosa cierta: la fuente de energía más importante, más barata y más sostenible de que disponemos es el ahorro de energía. Por razones naturales, históricas, culturales y económicas, las regiones montañosas son un modelo para reducir el consumo de energía en línea con las demandas de la vida moderna, y se prestan a experimentos a gran escala con la utilización de fuentes de energía renovables con bajas emisiones de carbono. Las regiones montañosas producen casi toda la energía hidroeléctrica de Europa. Por citar un ejemplo, la provincia de la que provengo en Italia produce por sí sola el 12 % de la energía hidroeléctrica de todo el país. Además, en las zonas montañosas ya hay experiencia a la hora de construir edificios que son más eficientes en cuanto al ahorro de energía. Hemos conseguido construir hogares que son completamente autosuficientes en lo que a electricidad y calefacción se refiere y que incluso suministran más energía de la que utilizan, obviamente empleando tecnologías avanzadas. Las montañas suelen ser zonas de prueba, y por tanto, constituyen el entorno ideal para experimentar con un mejor uso de la biomasa, la energía solar, la energía geotermal, los compresores y, sobre todo, para poner a punto los sistemas de distribución de energía. Comisario, las montañas están llenas de energía, energía limpia: sólo tenemos que cogerla. Por eso pedimos a la Comisión que incluya las regiones montañosas en su estrategia, que analice detenidamente la experiencia y reconozca su derecho a recibir una compensación justa por toda la energía renovable que ya nos han suministrado estas regiones. El artículo 174 del Tratado de Lisboa reconoce el papel que desempeñan las montañas, que es el motivo por el que esperamos ansiosamente una iniciativa de la Comisión para llevar a la práctica este artículo y una política para las zonas de montaña también en el ámbito de la energía. Por tanto, pido a la Comisión que siga las recomendaciones del informe Durnwalder en el Comité de las Regiones e incluya en la evaluación de los territorios europeos la cuestión de la energía y la capacidad de producción de las regiones montañosas en cuanto a la energía renovable y la construcción pasiva. Las montañas, que forman el 40 % del territorio europeo y albergan a 90 millones de personas han sido consideradas hasta la fecha como zonas desfavorecidas. Con la aplicación de políticas energéticas innovadoras y coherentes, estas regiones pueden superar este obstáculo y proporcionar un estímulo vital para lograr los objetivos fijados en la estrategia 20-20-20, demostrando que la autosuficiencia energética es posible a un coste aceptable si hay una voluntad política firme."@es21
"− Austatud juhataja, kallid kolleegid! Euroopa Liidu energiavalikute arutelus on kindel üks asi: säästetud energia on kõige olulisem, odavam ja säästlikum meile kättesaadav energiaallikas. Looduslikel, ajaloolistel, kultuurilistel ja majanduslikel põhjustel esindavad mägiregioonid energiatarbimise vähendamise mudelit kooskõlas moodsa elu nõudmistega ning neid kasutatakse ulatuslikuks eksperimenteerimiseks vähese süsinikdioksiidiheitega taastuvenergiaallikate kasutuse osas. Mägiregioonid toodavad peaaegu kogu Euroopa hüdroelektrienergiast. Itaalia provints näiteks, kust mina pärit olen, toodab üksi 12% kogu riigi hüdroelektrienergiast. Lisaks on mägipiirkondadel energiasäästlikumate hoonete ehitamise ajalooline kogemus. Oleme suutnud ehitada kodusid, mis on elektri ja kütte osas täielikult iseseisvad ning mis isegi toodavad rohkem energiat, kui seda kasutavad. Ilmselgelt on selleks kasutatud kõrgtehnoloogiaid. Mägesid on sageli kasutatud katsealana ja nõnda on see ideaalne keskkond, et eksperimenteerida biomassi, päikeseenergia, geotermaalenergia, soojapumpade parema kasutamisega ning eelkõige energiajaotussüsteemi muutmisega. Volinik! Mäed on täis energiat, puhast energiat: vaja on vaid seda kasutada. Sellel põhjusel palume me komisjonil lisada mägipiirkonnad oma strateegiasse, uurida hoolikalt nende kogemusi ning tunnistada nende õigust saada õiglast hüvitist taastuvenergia eest, mida need piirkonnad on juba tarninud. Lissaboni lepingu artiklis 174 tunnustatakse mägede rolli ja seetõttu ootame me ärevalt komisjoni algatust selle artikli rakendamiseks ning Euroopa mäepoliitika kujundamist ka energia valdkonnas. Seega kutsun ma komisjoni üles järgima Regioonide Komitees Durnwalderi raporti soovitusi ning lisama Euroopa territooriumide hinnangusse energiaküsimused ja mägipiirkondade taastuvenergia ja passiivse ehituse tootmisvõimsused. Mägesid, mis moodustavad 40% Euroopa territooriumist ja on koduks 90 miljonile inimesele, on siiani käsitletud kui ebasoodsaid piirkondi: uuendusliku ja järjepideva poliitika rakendamisega on kõnealustel piirkondadel võimalik see puudus ületada ning luua eluliselt tähtsaid stiimuleid, et saavutada strateegias 20-20-20 seatud eesmärgid, näidata, et energeetiline iseseisvus on vastuvõetavate kuludega võimalik, kui seda poliitiliselt tahta."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, Euroopan unionin energiavalintoja koskevassa keskustelussa yksi asia on varma: kaikkein merkittävin, halvin ja kestävin käytettävissämme oleva energialähde on säästetty energia. Luonnollisista, historiallisista, kulttuurisista ja taloudellisista syistä vuoristoalueet ovat energiankulutuksen vähentämisen malli nykyajan elämään mukautettuna, ja ne soveltuvat laajamittaiseen kokeiluun sellaisten uusiutuvien energialähteiden käytössä, joiden päästöt ovat vähähiilisiä. Vuoristoalueet tuottavat miltei kaiken Euroopan vesivoimaenergiasta. Esimerkkinä mainittakoon, että se Italian maakunta, josta olen kotoisin, tuottaa yksin 12 prosenttia koko maan vesivoimaenergiasta. Vuoristoalueilla on lisäksi historiallinen kokemus sellaisten rakennusten rakentamisesta, jotka ovat muita tehokkaampia energian säästämisen kannalta. Olemme onnistuneet rakentamaan asuintaloja, jotka ovat täysin omavaraisia sekä sähkön että lämmityksen tuottamisessa ja jotka jopa tuottavat enemmän energiaa kuin ne käyttävät, ja tämä tapahtuu tietenkin kehittyneitä teknologioita käyttämällä. Vuoristoalueet toimivat usein kokeilujen maaperänä, joten ne ovat ihanteellinen ympäristö biomassan, aurinkoenergian, geotermisen energian, lämpöpumppujen nykyistä paremman käytön kokeilemisessa ja ennen kaikkea energianjakelujärjestelmien parantamisessa. Arvoisa komission jäsen, vuoret ovat täynnä energiaa, puhdasta energiaa, meidän tarvitsee vain käyttää sitä. Tästä syystä pyydämme komissiota sisällyttämään vuorialueet strategiaansa, tutkimaan tarkoin niiden saamia kokemuksia ja tunnistamaan niiden oikeus saada kohtuullista korvausta kaikesta siitä uusiutuvasta energiasta, joita nämä alueet jo toimittavat. Lissabonin sopimuksen 174 artiklassa tunnustetaan vuoristoalueiden merkitys, minkä vuoksi odotamme innokkaasti komission aloitetta tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi sekä vuoristoja koskevia eurooppalaisia toimia myös energia-alalla. Näin ollen kehotan komissiota noudattamaan Luis Durnwalderin raportin sisältämiä suosituksia alueiden komiteassa ja sisällyttämään Euroopan maa-alueita koskevaan arviointiin energiakysymykset ja vuoristoalueiden tuotantokapasiteetin uusiutuvan energian ja passiivisen rakentamisen alalla. Vuoristoja, jotka kattavat 40 prosenttia Euroopan maa-alueista ja joissa asuu 90 miljoonaa ihmistä, on tähän mennessä pidetty epäedullisina alueina. Toteuttamalla innovatiivisia ja johdonmukaisia energiatoimia nämä alueet kykenevät korjaamaan puutteet ja vauhdittamaan ratkaisevasti 20-20-20 -strategian mukaisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista osoittamalla, että energiaomavaraisuus on mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin, mikäli päättäväistä poliittista tahtoa löytyy."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, une chose est sûre dans le débat sur les choix énergétiques de l’Union européenne: la source d’énergie la plus importante, la moins chère et la plus durable pour nous est l’énergie épargnée. Pour des raisons naturelles, historiques, culturelles et économiques, les régions montagneuses sont un modèle en termes de réduction de la consommation énergétique, conformément aux exigences de la vie moderne, et se prêtent à une expérimentation à grande échelle de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable à faibles émissions de carbone. Les régions montagneuses produisent presque toute l’énergie hydroélectrique d’Europe. Pour donner un exemple, la province italienne dont je proviens produit à elle seule 12 % de l’énergie hydroélectrique de tout le pays. En outre, les régions montagneuses possèdent une expérience historique dans la construction de bâtiments plus efficaces en termes d’économie d’énergie. Nous avons réussi à construire des maisons totalement autosuffisantes en termes d’électricité et de chauffage et qui produisent même plus d’énergie qu’elles n’en utilisent, naturellement grâce à l’utilisation de technologies de pointe. Les montagnes offrent un terrain d’essai et constituent dès lors l’environnement idéal pour expérimenter une meilleure utilisation de la biomasse, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique et des pompes à chaleur et, surtout, pour rénover les systèmes de distribution d’énergie. Monsieur le Commissaire, les montagnes sont pleines d’énergie propre: il nous suffit de la prendre. C’est la raison pour laquelle nous demandons à la Commission d’impliquer les régions montagneuses dans sa stratégie, d’étudier de près leur expérience et de reconnaître leur droit à recevoir une compensation équitable pour toute l’énergie renouvelable qu’elles ont déjà fournie. L’article 174 du traité de Lisbonne reconnaît le rôle des montagnes, en conséquence nous attendons avec impatience une initiative de la Commission pour la mise en œuvre de cet article, de même qu’une politique européenne de la montagne dans le domaine de l’énergie également. J’invite dès lors la Commission à suivre les recommandations du rapport Durnwalder, rédigé par le Comité des régions, et à inclure dans l’évaluation des territoires européens les questions énergétiques et la capacité de production des régions montagneuses en termes d’énergie renouvelable et de construction passive. Les montagnes, qui représentent 40 % du territoire européen et hébergent 90 millions de personnes, ont, jusqu’à présent été perçues comme des zones désavantagées: en mettant en œuvre des politiques énergétiques innovantes et cohérentes, ces régions pourraient surmonter ce handicap et fournir une impulsion essentielle pour atteindre les objectifs de la stratégie 20-20-20, en montrant que l’autosuffisance énergétique est possible, à un coût acceptable, en présence d’une volonté politique ferme."@fr8
". Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió energiaellátási lehetőségeiről folytatott vitában csak egy dolog biztos: a rendelkezésünkre álló legjelentősebb, legolcsóbb és leginkább fenntartható energiaforrás a megtakarított energia. Természeti, történelmi, kulturális és gazdasági okokból a hegyvidéki régiók az energiafogyasztás csökkentésének olyan modelljéül szolgálhatnak, ahol a fogyasztás csökkentése összhangban van a modern életvitel követelményeivel és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó megújuló energiaforrások felhasználásával a nagyobb léptékű kísérletek terepéül is szolgálhatnak. A vízerőművekben előállított villamos energia majdnem teljes egészét a hegyvidéki régiók adják Európában. Például az a tartomány, ahonnan én származom, önmagában majdnem a teljes ország vízerőműben előállított villamos energiájának 12 %-át adja. Emellett a hegyvidéki területeken történelmi tapasztalatai vannak az energiatakarékosság tekintetében nagyobb hatékonyságot felmutató épületek építésének. Sikerrel építettünk olyan otthonokat, amelyek mind a villamosság, mind pedig a fűtés tekintetében teljes mértékben önellátóak, és amelyek több energiát szolgáltatnak annál, mint amit felhasználnak – mindezt természetesen a korszerű technológiai megoldások révén. A hegyvidékek gyakran szolgálnak az új megoldások kipróbálásának terepéül, ilyen módon ideális környezetet nyújtanak a biomassza, a napenergia, a geotermikus energia, a hőszivattyúk hatékonyabb felhasználásának kikísérletezéséhez, és – mindenekelőtt – az energiaellátó rendszerek továbbfejlesztéséhez. Biztos úr, a hegyek energiában gazdag területek, nekünk csak a kezünket kell nyújtanunk ezért az energiáért. Ezért azt kérjük a Bizottságtól, hogy foglalja bele stratégiájába a hegyvidéki területeket, vizsgálják meg a hegyvidéki területek tapasztalatait, és ismerjék el e területek azon jogát, hogy méltányos ellentételezésben részesüljenek, ami az e régiók által már most is szolgáltatott megújuló energia miatt megilleti őket. A Lisszaboni Szerződés 174. cikke elismeri a hegyvidékek szerepét, és éppen ezért türelmetlenül várjuk a Bizottságnak az e cikk végrehajtásáról szóló kezdeményezését és az energia területére is kiterjedő, a hegyvidékekről szóló európai politika megszületését. Ezért felszólítom a Bizottságot, hogy kövesse a Régiók Bizottságának keretében megszületett Durnwalder-jelentés ajánlásait, és hogy foglalja bele az európai területek értékelésébe az energia kérdését és a hegyvidéki térségeknek a megújuló energia és a passzív épületek létesítése tekintetében rendelkezésre álló termelési kapacitását. A hegyvidékeket, amelyek Európa területének 40 %-át teszik ki, és ahol 90 millió ember él, eddig hátrányos helyzetű területeknek tekintették: innovatív és következetes energiapolitikák végrehajtásával e régiók leküzdhetik e hátrányukat, és kellő ösztönzést adhatnak a „20/20/20” stratégiában kitűzött célkitűzések eléréséhez, igazolva azt, hogy az energia esetében is lehetséges az elfogadható költségek mellett megvalósuló önellátás, ha ehhez megvan a szilárd politikai akarat."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, diskutuojant apie Europos Sąjungos energetiką aišku viena: svarbiausias, pigiausias ir tvariausias energijos šaltinis – taupymas. Dėl gamtinių, istorinių, kultūrinių ir ekonominių priežasčių kalnų regionai yra pavyzdys, kaip mažinti energijos suvartojimą atsižvelgiant ir į šiuolaikinio gyvenimo poreikius, juose galima plačiai eksperimentuoti naudojant atsinaujinančiuosius, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius energijos išteklius. Kalnų regionuose pagaminama beveik visa Europos hidroelektros energija. Pvz., vien tik tame Italijos regione, iš kurio aš esu kilęs, pagaminama 12 proc. visos šalyje suvartojamos hidroelektros energijos. Dar daugiau, kalnų regionuose jau seniai statomi taupiau energiją vartojantys pastatai. Mums pavyko statyti namus, kurie patys visiškai apsirūpina elektros energija ir šildymu ir netgi pagamina daugiau energijos, nei patys suvartoja; žinoma, tam naudojamos pažangios technologijos. Inovacijos dažnai išbandomos kalnuose, nes kalnų regionai yra ideali vieta eksperimentams, kaip geriau panaudoti biomasę, saulės ir geoterminę energiją, šilumos siurblius ir svarbiausia – tobulinti energijos paskirstymo sistemas. Komisijos nary, kalnuose yra daug ir švarios energijos: reikia tik ją paimti. Dėl to prašau Komisijos į savo strategiją įtraukti kalnų regionus, atidžiai išnagrinėti jų patirtį ir pripažinti jų teisę gauti tinkamą kompensaciją už visus šių regionų jau tiekiamus atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Lisabonos sutarties 174 straipsnyje pripažįstamas kalnų vaidmuo ir būtent todėl nekantriai laukiame, kad Komisija pradėtų įgyvendinti šį straipsnį ir kad būtų parengta Europos kalnų politika energetikos srityje. Todėl raginu Komisiją laikytis Regionų komiteto nario L. Durnwalderio pranešime išdėstytų rekomendacijų ir, kai bus atliekamas Europos teritorijų vertinimas atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir pasyviųjų pastatų požiūriu, įvertinti ir kalnų regionų energetiką bei jų pajėgumus gaminti energiją. Kalnai, kurie užima 40 proc. visos Europos teritorijos ir kuriuose gyvena 90 mln. žmonių, kol kas laikomi nepalankiomis vietovėmis. Įgyvendinus novatorišką ir nuoseklią energetikos politiką, šie regionai galėtų įveikti šiuos trūkumus ir labai prisidėti prie strategijoje „20-20-20“ nustatytų tikslų, parodydami, kad įmanoma apsirūpinti energija patiems už prieinamą kainą, jei tik tam yra politinės valios."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, debatēs par Eiropas Savienības enerģijas avotu izvēli ir skaidra viena lieta: svarīgākais, lētākais un piemērotākais enerģijas avots, kas mums ir pieejams, ir ietaupīta enerģija. Dabisku, vēsturisku, kultūras un ekonomikas apsvērumu dēļ kalnu reģioni ir energopatēriņa samazināšanas paraugs saskaņā ar modernā dzīvesveida prasībām, un šie reģioni atļaujas liela mēroga eksperimentus, izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus ar zema oglekļa satura emisijām. Kalnu reģioni saražo gandrīz visu Eiropas hidroelektrisko enerģiju. Lai sniegtu jums piemēru — Itālijas province, no kuras es esmu, saražo 12 % no visas valsts hidroelektriskās enerģijas. Turklāt kalnu apgabalos vēsturiski tika būvētas ēkas, kas ir energoefektīvākas. Mums ir izdevies uzbūvēt ēkas ar pilnībā autonomu elektroenerģijas piegādi un apkuri, kuras pat nodrošina vairāk enerģijas nekā patērē, ko acīmredzami panāk ar progresīvām tehnoloģijām. Kalni nereti ir izmēģinājumu vieta un ir nevainojama vide eksperimentiem ar biomasas, saules enerģijas, ģeotermiskās enerģijas, siltumsūkņu labāku izmantošanu, kā arī galvenokārt enerģijas sadales sistēmu pārbaudēm. Komisār, kalnos netrūkst enerģijas, videi nekaitīgas enerģijas: mums tā tikai jāpaņem. Tādēļ mēs Komisijai prasām tās stratēģijā iesaistīt kalnu reģionus, uzmanīgi izskatīt to pieredzi un atzīt to tiesības saņemt godīgu kompensāciju par visu to atjaunojamo enerģiju, ko šie reģioni jau piegādā. Lisabonas līguma 174. pantā ir atzīta kalnu reģionu nozīme, tādēļ mēs nepacietīgi gaidām Komisijas iniciatīvu šī panta īstenošanā, kā arī Eiropas politiku kalnu reģioniem un enerģētikas jomā. Attiecīgi aicinu Komisiju ievērot ziņojuma, kas sagatavots Reģionu komitejā, ieteikumus un Eiropas teritoriju novērtējumā ietvert enerģētikas jautājumus, kā arī kalnu reģionu atjaunojamās enerģijas ražotspēju un pasīvās ēkas. Kalni, kas veido līdz 40 % no Eiropas teritorijas un ir dzīvesvieta 90 miljoniem ļaužu, līdz šim tika uzskatīti par nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem. Īstenojot inovatīvus un saskaņotus enerģētikas politikas virzienus, šie reģioni ir pārvarējuši šos nelabvēlīgos apstākļus un nodrošina būtisku pamudinājumu sasniegt 20-20-20 stratēģijā noteiktos mērķus, parādot, ka enerģijas pašpietiekamība ir iespējama par pieņemamām izmaksām, ja pastāv politiskā griba."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel dibattito sulle scelte energetiche dell'Unione europea esiste una certezza: la fonte energetica più importante, più a buon mercato e più sostenibile a nostra disposizione è l'energia risparmiata. Per motivi naturali, storici, culturali ed economici, le regioni di montagna sono un modello per la riduzione del consumo energetico, compatibilmente con le esigenze della vita moderna, e si prestano a sperimentare su larga scala l'uso di fonti energetiche rinnovabili a basse emissioni di carbonio. Le regioni di montagna producono la quasi totalità dell'energia idroelettrica europea. Per fare un esempio, la provincia da cui provengo in Italia produce, da sola, il 12% dell'energia idroelettrica dell'intero paese. Inoltre, nelle zone di montagna c'è un'esperienza storica nelle tecniche di costruzione degli immobili più efficienti da un punto di vista del risparmio energetico. Si è arrivati a costruire abitazioni totalmente autosufficienti sia per l'elettricità, sia per il riscaldamento e che forniscono addirittura più energia di quanta ne utilizzano, con l'uso ovviamente di tecnologie avanzate. Le montagne sono spesso dei territori pilota, quindi il contesto ideale per sperimentare un migliore uso delle biomasse, del solare, del geotermico, delle pompe di calore e per rinnovare soprattutto i sistemi di distribuzione dell'energia. Signor Commissario, la montagna è piena di energia, di energia pulita: basta solo prenderla. Per questo motivo chiediamo alla Commissione di coinvolgere le regioni di montagna nella sua strategia, di studiare l'esperienza di queste e riconoscere il diritto di ottenere eque compensazioni per tutta l'energia rinnovabile già fornita da queste regioni. L'art. 174 del trattato di Lisbona riconosce il ruolo delle montagne: per questo attendiamo con urgenza dalla Commissione un'iniziativa per l'attuazione di quest'articolo e per una politica europea delle montagne anche in campo energetico. Invito quindi la Commissione a seguire le raccomandazioni del rapporto Durnwalder, presso il Comitato delle regioni, e a integrare nella valutazione dei territori europei le problematiche energetiche e la capacità produttiva delle regioni di montagna in termini di energie rinnovabili e di costruzione passiva. Le montagne, che rappresentano il 40% del territorio dell'Europa e 90 milioni di abitanti, sono state viste sino ad ora come aree svantaggiate: attuando delle politiche energetiche innovative e coerenti, queste regioni possono recuperare questo handicap e fornire uno stimolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia 20-20-20, dimostrando che l'autosufficienza energetica è possibile, a costi accettabili, se c'è una ferma volontà politica."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in het debat over de energiekeuzen van de Europese Unie is één ding zeker: de belangrijkste, goedkoopste en meest duurzame energiebron die we tot onze beschikking hebben is bespaarde energie. Om natuurlijke, historische, culturele en economische redenen zijn bergregio's een model voor de vermindering van het energieverbruik dat verenigbaar is met de eisen van het moderne leven, en ze lenen zich voor grootschalige experimenten met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen met koolstofarme emissies. Bergregio's produceren bijna alle hydro-elektrische energie in Europa. Om een voorbeeld te geven: de Italiaanse provincie waar ik vandaan kom produceert in haar eentje 12 procent van de hydro-elektrische energie van het hele land. Bergstreken hebben bovendien een historische ervaring met constructietechnieken voor gebouwen die vanuit het oogpunt van energiebesparing efficiënter zijn. We zijn erin geslaagd om woningen te bouwen die volledig zelfvoorzienend zijn, zowel qua electriciteit als verwarming, en die zelfs meer energie leveren dan ze verbruiken, uiteraard met gebruikmaking van geavanceerde technologieën. De bergen zijn vaak een proefterrein en dus de ideale omgeving voor het experimenteren met een beter gebruik van biomassa, zonne-energie, geothermische energie en warmtepompen en voor het hernieuwen van vooral de distributiesystemen van energie. Commissaris, de bergen zitten vol energie, vol schone energie: we hoeven die alleen maar te pakken. Om die reden vragen we de Commissie om de bergregio's bij haar strategie te betrekken, om hun ervaringen te bestuderen en om te erkennen dat deze regio's recht hebben op een redelijke compensatie voor alle hernieuwbare energie die al door hen is geleverd. Artikel 174 van het Verdrag van Lissabon erkent de rol van de bergen, en daarom verwachten we van de Commissie met spoed een initiatief voor de toepassing van dit artikel en voor een Europees bergbeleid, ook op het gebied van energie. Ik maan de Commissie daarom de aanbevelingen van het rapport-Durnwalder op te volgen, in het Comité van de Regio's, en bij de beoordeling van de Europese gebieden de energieproblematiek en de productiecapaciteiten van de bergregio's in termen van hernieuwbare energie en passiefbouw mee te nemen. Bergen, die 40 procent van het Europese grondgebied beslaan en waar negentig miljoen mensen wonen, werden tot nu toe gezien als benadeelde gebieden: door het uitvoeren van een innovatief en samenhangend energiebeleid kunnen deze regio's hun achterstand inhalen en een wezenlijke stimulans zijn voor het bereiken van de doelstellingen die zijn vastgesteld in de 20-20-20-strategie, en laten zien dat het mogelijk is om - voor een aanvaardbare prijs - qua energie zelfvoorzienend te zijn als er maar een sterke politieke wil is."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! W debacie na temat wyborów energetycznych Unii Europejskiej jedno jest pewne: najważniejszym, najtańszym i najbardziej zrównoważonym dostępnym nam źródłem energii jest energia zaoszczędzona. Z przyczyn naturalnych, historycznych, kulturowych i gospodarczych regiony górskie stanowią model zmniejszania zużycia energii, co idzie w parze z popytem na nowoczesny styl życia, odbywają się tam również eksperymenty na dużą skalę związane z wykorzystaniem niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii. Regiony górskie produkują prawie całą energię wodną w Europie. Dla przykładu, prowincja, z której pochodzę we Włoszech, sama produkuje 12 % energii wodnej w całym kraju. Ponadto, na obszarach górskich istnieje doświadczenie historyczne budowy domów, które są bardziej wydajne pod względem oszczędności energii. Udało nam się zbudować domy zupelnie samowystarczalne zarówno pod względem energii elektrycznej, jak i ogrzewania, a nawet dostarczające więcej energii niż same zużywają, oczywiście z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Góry są często obszarem testowym, a więc stanowią idealne środowisko do eksperymentowania z lepszym wykorzystaniem biomasy, energii słonecznej, energii geotermalnej, pomp ciepła, a przede wszystkim do dokładnego badania systemów dystrybucji energii. Panie komisarzu! Góry są pełne energii, czystej energii: musimy tylko po nią sięgnąć. Z tego powodu prosimy Komisję o włączenie w swoją strategię regionów górskich, o dokładne przyjrzenie się ich doświadczeniom i uznania prawa do otrzymania uczciwej rekompensaty za całość energii ze źródeł odnawialnych już dostarczanej przez te regiony. W art. 174 traktatu lizbońskiego uznano rolę gór, dlatego też z niecierpliwością oczekujemy na inicjatywę ze strony Komisji dotyczącą wdrożenia tego artykułu i na europejską politykę uwzględnienia gór również na polu energetyki. Tak więc wzywam Komisję do wypełnienia zaleceń sprawozdania Durnwaldera w Komitecie Regionów, jak i do ujęcia w ocenie terytoriów europejskich zagadnień energetycznych i zdolności produkcyjnych regionów górskich w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy domów pasywnych. Góry, stanowiące 40 % obszaru Europy i będące domem dla 90 milionów ludzi, dotychczas były postrzegane jako obszary borykające się z poważnymi problemami społecznymi. Dzięki wdrożeniu innowacyjnej i spójnej polityki energetycznej regiony te mogą pokonać te problemy i stanowić ważny bodziec do osiągnięcia celów ustalonych w strategii 20-20-20, udowadniając, że samowystarczalność energetyczna jest możliwa, przy możliwych do zaakceptowania kosztach, jeżeli istnieje zdecydowana wola polityczna."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no debate sobre as opções energéticas da União Europeia uma coisa é certa: a fonte energética mais importante, mais barata e mais sustentável à nossa disposição é a energia que se poupa. Por razões naturais, históricas, culturais e económicas, as regiões montanhosas são um modelo no que toca à redução do consumo de energia, em conformidade com as exigências da vida moderna, e prestam-se a uma experimentação em larga escala da utilização de fontes energéticas renováveis com baixas emissões de carbono. As regiões montanhosas produzem a quase totalidade da energia hidroeléctrica da Europa. Para dar um exemplo, a província de onde venho, em Itália, produz sozinha 12% da energia hidroeléctrica de todo o país. Além disso, nas regiões montanhosas há toda uma experiência histórica das técnicas de construção dos edifícios mais eficientes em termos de poupança energética. Conseguimos construir casas completamente auto-suficientes, tanto em termos de electricidade como em termos de aquecimento e que, inclusivamente, fornecem mais energia do que aquela que consomem, obviamente com a utilização de tecnologias avançadas. As montanhas são, muitas vezes, terrenos de experimentação, constituindo, portanto, o contexto ideal para testar uma melhor utilização das biomassas, da energia solar, da energia geotérmica, das bombas de calor e, sobretudo, para renovar os sistemas de distribuição de energia. Senhor Comissário, as montanhas estão cheias de energia, de energia limpa: só temos de ir lá buscá-la. Por este motivo, pedimos à Comissão que envolva as regiões montanhosas na sua estratégia, que estude cuidadosamente a sua experiência e reconheça o seu direito a receber justas compensações por toda a energia renovável já fornecida por essas regiões. O artigo 174.º do Tratado de Lisboa reconhece o papel das montanhas, razão pela qual aguardamos ansiosamente uma iniciativa da Comissão com vista à implementação deste artigo e uma política europeia das montanhas também no domínio energético. Peço, portanto, à Comissão que siga as recomendações do relatório Durnwalder, no Comité das Regiões, e que inclua na avaliação dos territórios europeus as questões energéticas e a capacidade de produção das regiões montanhosas em termos de energias renováveis e de construção passiva. As montanhas, que representam 40% do território europeu e albergam 90 milhões de habitantes, têm sido, até agora, encaradas como regiões desfavorecidas: pondo em prática políticas energéticas inovadoras e coerentes, essas regiões podem superar essa desvantagem e fornecer um estímulo fundamental para a realização dos objectivos estabelecidos na estratégia 20-20-20, demonstrando que a auto-suficiência energética é possível, a custos aceitáveis, se existir uma firme vontade política."@pt17
"Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, în dezbaterea referitoare la opţiunile energetice ale Uniunii Europene, un lucru este cert: cea mai semnificativă, ieftină şi sustenabilă sursă de energie pe care o avem la dispoziţie este energia economisită. Din motive naturale, istorice, culturale şi economice, regiunile de munte sunt un model de reducere a consumului de energie, aliniat cerinţelor vieţii moderne, acestea consacrându-se experimentelor pe scară largă din domeniul utilizării surselor de energie regenerabile cu emisii reduse de carbon. Regiunile muntoase produc aproape toată energia hidroelectrică a Europei. Pentru a da un exemplu, numai provincia italiană din care vin eu produce 12 % din energia hidroelectrică a întregii ţări. Mai mult, în zonele muntoase există experienţa istorică a construirii de clădiri care sunt mai eficiente în termeni de economisire a energiei. Am reuşit să construim case care-şi sunt autosuficiente în termeni de electricitate şi încălzire şi care furnizează mai multă energie decât folosesc, desigur, cu utilizarea tehnologiilor avansate. Munţii sunt adesea un teren de testare şi astfel sunt mediul ideal pentru a experimenta o mai bună utilizare a biomasei, a energie solare, a energiei geotermice, a pompelor termice şi, mai presus de toate, pentru sistemele principale de distribuţie a energiei. Dle comisar, munţii sunt plini de energie, de energie curată; nu trebuie decât să o luăm. Din acest motiv, solicităm Comisiei să implice regiunile muntoase în această strategie, să analizeze cu atenţie experienţa lor şi să le recunoască dreptul de a primi o compensaţie corectă pentru toată energia regenerabilă deja furnizată de aceste regiuni. Articolul 174 din Tratatul de la Lisabona recunoaşte rolul munţilor, acesta fiind şi motivul pentru care aşteptăm cu nerăbdare o iniţiativă din partea Comisiei pentru implementarea acestui articol şi o politică europeană pentru regiunile muntoase şi în domeniul energiei. Prin urmare, îndemn Comisia să urmeze recomandările raportului Durnwalder, în Comitetul Regiunilor, şi să includă în evaluarea teritoriilor europene problemele legate de energie şi capacitatea de producţie a regiunilor muntoase în termeni de energie regenerabilă şi construcţie pasivă. Munţii, care reprezintă 40 % din teritoriul european şi sunt căminul a 90 de milioane de persoane, au fost consideraţi până în acest moment zone dezavantajate: prin implementarea unor politici energetice inovatoare şi consistente, aceste regiuni pot depăşi acest handicap şi pot oferi un stimul vital pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia 20-20-20, arătând că autosuficienţa energetică este posibilă, la un cost acceptabil, dacă există voinţa politică fermă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v diskusii o energetických možnostiach Európskej únie je istá jedna vec: najvýznamnejším, najlacnejším a najudržateľnejším zdrojom energie, ktorý máme k dispozícii, je ušetrená energia. Z prírodných, historických, kultúrnych a hospodárskych dôvodov sú modelom znižovania spotreby energie v súlade s požiadavkami moderného života horské oblasti, ktoré sa podujali na rozsiahle experimenty s používaním obnoviteľných zdrojov energie s nízkouhlíkovými emisiami. Horské oblasti vyrábajú takmer všetku vodnú energiu Európy. Ako príklad uvediem provinciu v Taliansku, z ktorej pochádzam a ktorá sama vyrába 12 % vodnej energie v celej krajine. Horské oblasti majú tiež historické skúsenosti s výstavbou budov, ktoré sú účinnejšie z hľadiska úspory energie. Podarilo sa nám postaviť obytné domy, ktoré sú úplne sebestačné, čo sa týka elektriny aj vykurovania, a ktoré dokonca dodávajú viac energie, ako využijú, a to všetko, samozrejme, s použitím pokročilých technológií. Hory sú často testovacím miestom, sú preto ideálnym prostredím na experimentovanie s lepším využitím biomasy, solárnej energie, geotermálnej energie, tepelných čerpadiel a predovšetkým na zmenu systémov distribúcie energie. Pán komisár, hory sú plné energie, čistej energie, len si ju musíme zobrať. Z tohto dôvodu žiadame Komisiu, aby do svojej stratégie zahrnula aj horské oblasti, aby sa pozorne pozrela na ich skúsenosti a uznala ich nárok na získanie spravodlivej kompenzácie za všetku obnoviteľnú energiu, ktorú už dodali. Článok 174 Lisabonskej zmluvy uznáva úlohu hôr, preto netrpezlivo čakáme na iniciatívu zo strany Komisie v súvislosti s uplatnením tohto článku a na európsku horskú politiku aj v oblasti energetiky. Vyzývam preto Komisiu, aby sa riadila odporúčaniami zo správy pána Durnwaldera z Výboru regiónov a do hodnotenia európskych území zahrnula aj energetické otázky a výrobnú kapacitu horských oblastí, pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu a pasívnu výstavbu. Hory, ktoré pokrývajú 40 % územia Európy a sú domovom 90 miliónov ľudí, boli doteraz považované za znevýhodnené oblasti. Realizovaním inovatívnych a dôsledných energetických politík môžu tieto oblasti prekonať tento hendikep a poskytnúť dôležitý stimul z hľadiska dosiahnutia cieľov stanovených v stratégii 20-20-20, a to tak, že ukážu, že energetická sebestačnosť je možná za prijateľnú cenu, ak existuje pevná politická vôľa."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, v razpravi o energetskih izbirah Evropske unije je gotovo eno: najpomembnejši, najcenejši in najbolj trajnostni vir energije, ki ga imamo na voljo, je prihranjena energija. Iz naravnih, zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih razlogov so gorske regije model za zmanjševanje porabe energije v skladu z zahtevami sodobnega življenja in so se prepustile obsežnemu preskušanju z uporabo energije iz obnovljivih virov z nizkimi emisijami ogljika. Gorske regije proizvajajo skoraj vso evropsko vodno energijo. Če dam primer, provinca v Italiji, iz katere prihajam, sama proizvede 12 % vodne energije za celotno državo. Poleg tega imajo gorska področja zgodovinske izkušnje v gradnji stavb, ki so učinkovitejše v smislu varčevanja z energijo. Uspelo nam je zgraditi stanovanjske zgradbe, ki so povsem samozadostne glede elektrike in ogrevanja in dajejo celo več energije, kot je porabijo, očitno z uporabo naprednih tehnologij. Gore so pogosto preskusni teren in so tako idealno okolje za preskušanje boljše uporabe biomase, sončne energije, geotermalne energije, toplotnih črpalk, predvsem pa za prenovo distribucijskih sistemov energije. Komisar, gore so polne energije, čiste energije, samo vzeti jo moramo. Zato prosimo Komisijo, da vključi gorske regije v svojo strategijo, da pozorno pogleda njihove izkušnje in jim prizna pravico, da prejmejo pošteno nadomestilo za vso obnovljivo energijo, ki so jo te regije že dobavile. Člen 174 Lizbonske pogodbe priznava vlogo gora, zato nestrpno čakamo na pobudo Komisije za izvedbo tega člena in tudi na evropsko gorsko politiko na področju energije. Zato pozivam Komisijo, naj upošteva priporočila Durnwalderjevega poročila v Odboru regij in naj v oceno evropskih ozemelj vključi energetska vprašanja in proizvodno zmogljivost gorskih regij glede obnovljive energije in pasivne gradnje. Gore, ki tvorijo 40 % evropskega ozemlja in so dom za 90 milijonov ljudi, so se do zdaj štele za prikrajšana območja. Z izvajanjem inovativnih in doslednih energetskih politik pa lahko te regijo premagajo to oviro in zagotovijo bistveno spodbudo za doseganje ciljev, ki so postavljeni v strategiji 20-20-20, ter pokažejo, da je samozadostna energija možna ob sprejemljivih stroških, če obstaja trdna politična volja."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! I debatten om EU:s energival är en sak säker: Den viktigaste, billigaste och mest hållbara energikälla vi har är sparad energi. Av naturliga, historiska, kulturella och ekonomiska skäl är bergsregioner ett föredöme när det gäller minskad energiförbrukning, i linje med det moderna livets krav. De är lämpliga för storskaliga experiment med användning av förnybara och koldioxidsnåla energikällor. Bergsregionerna producerar nästan all vattenkraft i EU. Den italienska provins som jag kommer ifrån producerar till exempel på egen hand 12 procent av hela landets vattenkraft. I bergsområdena finns det historisk erfarenhet av att uppföra byggnader som är mer effektiva när det gäller att spara energi. Vi har lyckats bygga bostäder som är helt självförsörjande i termer av både el och uppvärmning och som till och med ger mer energi än de använder, naturligtvis med användning av avancerad teknik. Bergen är ofta ett testområde, så de utgör den perfekta miljön för att experimentera med bättre användning av biomassa, solenergi, geotermisk energi, värmepumpar och framför allt för att se över systemen för energidistribution. Herr kommissionsledamot! Bergen är fulla av energi, ren energi: vi behöver bara utnyttja den. Därför ber vi kommissionen att involvera bergsregionerna i denna strategi, att noga studera deras erfarenhet och att erkänna deras rätt att få rättvis ersättning för all den förnybara energi som de redan levererar. I artikel 174 i Lissabonfördraget erkänns bergens roll. Därför väntar vi ivrigt på ett initiativ från kommissionen för att genomföra denna artikel och för en europeisk bergspolitik även på energiområdet. Med tanke på detta uppmanar jag kommissionen att följa rekommendationerna i Luis Durnwalders rapport, i Regionkommittén, och att i bedömningen av de europeiska territorierna inkludera energifrågorna och produktionskapaciteten för bergsregioner när det gäller förnybar energi och passiva komponenter. Bergsområdena, som utgör 40 procent av det europeiska territoriet och där 90 miljoner människor är bosatta, har hittills setts som missgynnade områden, men genom en innovativ och konsekvent energipolitik kan dessa regioner övervinna detta handikapp och tillhandahålla en viktig stimulans för att uppnå de målsättningar som satts upp i 20-20-20-strategin, och visa att självförsörjning i fråga om energi är möjligt, till en acceptabel kostnad, om det finns en tydlig politisk vilja."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Durnwalder"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph