Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.2.4-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we can set all the targets under the sun for tackling climate change but we will not reach them, especially the longer-term targets for 2050, unless we invest deeply and systematically in developing and improving sustainable low-carbon technology. The US is rightly criticised for its failure to sign up to greenhouse gas reduction targets, but the EU is nowhere near the level of investment that the US is at at present. Without proper investment, the EU’s sustainable low-carbon investment programme will stall, and that means that hundreds of thousands of jobs which could be created here in the EU, and in regions like my own, the North-East of England, which are already starting to make that transformation to a low-carbon economy, without investment those jobs will go elsewhere to the US and China. I am disappointed that the Commission drew back from an earlier draft of the SET Plan, where the sources of the identified necessary investment were clearly indicated. Will the Commission now be more explicit, especially about the EUR 1 billion per annum shortfall that the Commissioner has just mentioned? Finally, it is, of course, important to achieve improvements in nuclear technology, especially with regard to safety of operation and waste management, but my Group takes the view that ‘sustainable nuclear fission’ is a contradiction in terms. Will the Commissioner rename the sixth European industrial initiative simply the ‘nuclear energy initiative’?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, abychom se vypořádali se změnou klimatu, můžeme si stanovit jakékoli cíle, ale nedosáhneme jich, zejména pak dlouhodobých cílů pro rok 2050, pokud nebudeme hluboce a systematicky investovat do rozvoje a zlepšování udržitelné nízkouhlíkové technologie. Spojené státy jsou právem kritizovány za to, že se nepřipojily k cílům snižování emisí skleníkových plynů, EU se však zdaleka nepřibližuje úrovni investic, na jaké se v současnosti Spojené státy nachází. Bez řádného investování bude zastaven program EU pro udržitelné investování do nízkouhlíkových technologií, což znamená, že statisíce pracovních míst, jež mohly být vytvořeny zde v EU a v regionech, jako je ten můj, tedy v Severovýchodní Anglii, které již začínají přistupovat k tomuto přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství, bez investování budou tato pracovní místa vytvořena jinde, ve Spojených státech a Číně. Jsem zklamaná, že Komise odstoupila od dřívějšího návrhu plánu SET, v němž byly zdroje na určené nezbytné investice jasně uvedeny. Vyjádří se nyní Komise zřetelnějším způsobem, co se týče zejména ročního deficitu ve výši 1 miliardy EUR, který pan komisař právě zmínil? V oblasti jaderné technologie je samozřejmě důležité dosáhnout zlepšení, a to zejména s ohledem na bezpečnost jejího fungování a nakládání s odpadem, ale moje skupina je toho názoru, že pojem „udržitelné jaderné štěpení“ obsahuje vnitřní rozpor. Hodlá komisař přejmenovat šestou evropskou průmyslovou iniciativu jednoduše na iniciativu „jaderná energie“?"@cs1
"Fru formand! Vi kan fastlægge alle de mål, vi har lyst til, for håndteringen af klimaændringerne, men vi når dem ikke og især ikke de langsigtede mål for 2050, medmindre vi investerer kraftigt og systematisk i udvikling og forbedring af bæredygtig, kulstoffattig teknologi. USA kritiseres med rette for ikke at have tilsluttet sig målene for en reduktion af drivhusgasudledninger, men EU er langt fra USA's nuværende investeringsniveau. Uden ordentlige investeringer vil EU's program for investeringer i lavemissionsøkonomi sakke agterud, og det betyder, at de hundredtusindvis af job, som kan skabes her i EU og i regioner som min egen, det nordvestlige England, der allerede begynder at foretage omstillingen til en lavemissionsøkonomi, går til USA og Kina, hvis vi ikke investerer. Det skuffer mig, at Kommissionen gik bort fra det tidligere udkast til SET-planen, som indeholdt en klar angivelse af kilderne til de nødvendige investeringer. Vil Kommissionen nu udtale sig klarere, især om den årlige milliard euro, der kommer til at mangle, som kommissæren netop sagde? Endelig er det naturligvis vigtigt at skabe forbedringer i atomteknologien, især i henseende til sikker drift og affaldshåndtering, men min gruppe mener, at "bæredygtig nuklear fission" er selvmodsigende. Vil kommissæren omdøbe det sjette europæiske initiativ, så det bare kommer til at hedde "atomenergiinitiativ"?"@da2
"Frau Präsidentin, wir können uns noch so viele Ziele in Bezug auf Maßnahmen gegen den Klimawandel setzen, wir werden sie, und insbesondere die langfristigen Ziele für 2050, nicht erreichen, wenn wir nicht intensiv und systematisch in die Entwicklung und Verbesserung nachhaltiger kohlenstoffarmer Technologie investieren. Die USA werden zu Recht dafür kritisiert, dass sie sich nicht zu den Reduzierungszielen für Treibhausgase verpflichten, aber die EU investiert lange nicht so viel, wie gegenwärtig die USA. Ohne angemessene Investitionen wird das EU-Programm für Investitionen in nachhaltige, kohlenstoffarme Technologie zum Stillstand kommen und Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die hier in der EU und in Regionen wie meiner eigenen im Nordosten Englands, die bereits den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft begonnen haben, geschaffen werden könnten, werden ohne Investitionen in die USA oder nach China abwandern. Ich bin enttäuscht darüber, dass die Kommission bezüglich eines früheren Entwurfs des SET-Plans, in dem die Quellen der festgestellten notwendigen Investitionen deutlich aufgezeigt wurden, einen Rückzieher gemacht hat. Kann die Kommission jetzt Klartext reden, insbesondere bezüglich des Defizits von 1 Milliarde EUR pro Jahr, das der Kommissar soeben erwähnt hat? Schließlich ist es natürlich wichtig, im Bereich der Kerntechnologie Verbesserungen zu erzielen, insbesondere was die Betriebssicherheit und die Abfallentsorgung betrifft, aber meine Fraktion ist der Ansicht, dass „nachhaltige Kernspaltung“ ein Widerspruch in sich ist. Wird der Kommissar die sechste europäische Industrie-Initiative einfach in die „Kernenergie-Initiative“ umbenennen?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε όλοι να θέσουμε στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν θα τους επιτύχουμε, ειδικά τους μακροπρόθεσμους στόχους για το 2050, αν δεν επενδύσουμε ευρέως και συστηματικά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση αειφόρων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι ΗΠΑ δικαίως κατακρίνονται για την αδυναμία τους να συμφωνήσουν με τους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά η ΕΕ απέχει μακράν από το επίπεδο επενδύσεων στο οποίο βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες επί του παρόντος. Χωρίς τις κατάλληλες επενδύσεις, το πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΕ σε αειφόρους τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα καθυστερήσει, και αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εδώ, στην ΕΕ, και σε περιοχές όπως η δική μου, η βορειοανατολική Αγγλία, οι οποίες ήδη ξεκινούν να πραγματοποιούν τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, χωρίς επενδύσεις αυτές οι θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν αλλού, στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Με απογοητεύει το γεγονός ότι η Επιτροπή απέσυρε ένα προηγούμενο προσχέδιο του σχεδίου ΣΕΤ στο οποίο υποδεικνύονταν με σαφήνεια οι πηγές των απαραίτητων επενδύσεων. Προτίθεται τώρα η Επιτροπή να είναι περισσότερο σαφής, ιδίως όσον αφορά το έλλειμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως που ανέφερε προ ολίγου ο Επίτροπος; Τέλος, είναι ασφαλώς σημαντικό να επιτύχουμε βελτιώσεις στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της λειτουργίας και τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά η Ομάδα μου είναι της άποψης ότι ο όρος «αειφόρος πυρηνική σχάση» είναι αντιφατικός. Προτίθεται ο Επίτροπος να μετονομάσει την έκτη Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πρωτοβουλία απλώς σε «πρωτοβουλία πυρηνικής ενέργειας»;"@el10
"Señora Presidenta, podemos fijar todos los objetivos que queramos para abordar el cambio climático pero no los lograremos, en especial los objetivos a largo plazo para 2050, a menos que invirtamos de forma contundente y sistemática en el desarrollo y mejora de las tecnologías sostenibles con baja emisión de carbono. Con toda razón se critica a los Estados Unidos por no firmar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la UE no se acerca ni de lejos al nivel actual de inversión de los Estados Unidos. Sin la debida inversión, el programa de inversión en tecnologías sostenibles bajas en carbono se estancará y esto significa que, sin inversión, millones de empleos que se podrían crear aquí en la UE y en regiones como la mía —el noreste de Inglaterra—, que ya están empezando a transformarse en economías bajas en carbono, se crearán en cualquier parte de los Estados Unidos o China. Me ha decepcionado que la Comisión retirase el borrador anterior del Plan EETE, donde se indicaban claramente las fuentes de inversión necesarias. ¿Será la Comisión más explícita ahora, en particular con respecto al déficit de 1 000 millones de euros anuales que el Comisario acaba de mencionar? Por último, sin duda es importante que mejoremos la tecnología nuclear, en especial con respecto a la seguridad del funcionamiento y la gestión de los residuos, pero mi Grupo opina que la «fisión nuclear sostenible» es un concepto contradictorio. ¿Cambiará el Comisario la denominación de la sexta iniciativa industrial europea simplemente a «iniciativa de energía nuclear»?"@es21
"− Austatud juhataja! Me võime seada endale siin päikese all kliimamuutustega võitlemiseks igasuguseid eesmärke, kuid me ei saavuta neid. Kindlasti ei saavuta me 2050. aastaks seatud pikaajalisi eesmärke, kui me ei investeeri ulatuslikult ja süstemaatiliselt säästliku vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia arendamisesse ja parandamisesse. USAd on õigusega kritiseeritud selle eest, et see ei ole alla kirjutanud kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkidele, kuid ELi investeeringute tase ei ole praegu kaugeltki võrreldav USA tasemega. Korralike investeeringuteta ELi säästliku vähese süsinikdioksiidiheitega investeerimiskava takerdub, mis tähendab, et sajad tuhanded töökohad, mida saaks luua siin ELis ja piirkondades, nagu see, kust mina tulen, Kirde-Inglismaa, kus juba hakatakse üle minema vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele, tähendab see, et need töökohad luuakse ilma investeeringutega mujal, USAs ja Hiinas. Ma olen pettunud, et komisjon loobus varasemast SET-kava projektist, kus olid selgelt näidatud kindlakstehtud vajalike investeeringute allikad. Kas komisjon oleks nüüd selgesõnalisem, eriti umbes miljardi euro suuruse puudujäägi osas igal aastal, mida volinik äsja mainis? Viimaseks, loomulikult on tähtis parandada tuumatehnoloogiat, eelkõige tööohutuse ja jäätmemajanduse osas, kuid minu fraktsioon on arvamusel, et väljendis „säästlik tuuma lõhustumine” on terminite vastuolu. Kas volinik nimetaks kuuenda Euroopa tööstusalgatuse lihtsalt ümber tuumaenergia algatuseks?"@et5
"(EN) Arvoisa puhemies, voimme asettaa kaikki mahdolliset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta emme saavuta niitä, etenkään vuodeksi 2050 asetettuja pitkän aikavälin tavoitteita, jos emme investoi perusteellisesti ja järjestelmällisesti kestävän vähähiilisen teknologian kehittämiseen ja edistämiseen. Yhdysvaltoja on perustellusti arvosteltu siitä, että se ei ole allekirjoittanut kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteita, mutta EU ei ole lähelläkään sitä investointien tasoa, jossa Yhdysvallat nyt on. Ilman asianmukaisia investointeja EU:n kestävä vähähiilinen investointiohjelma pysähtyy, ja se merkitsee sitä, että sadattuhannet työpaikat, joita voitaisiin luoda EU:ssa ja esimerkiksi oman alueeni Koillis-Englannin kaltaisilla alueilla, jotka ovat jo aloittaneet muutostyöt kohti vähähiilistä taloutta, siirtyvät muualle, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jos niihin ei panosteta. Olen pettynyt siihen, että komissio vetäytyi pois SET-suunnitelman aikaisemmasta luonnoksesta, jossa määritellyt tarvittavat investointilähteet oli esitetty selkeästi. Aikooko komissio olla nyt selkeämpi erityisesti puhuessaan siitä vuosittaisen 1 miljardin euron vajeesta, jonka komission jäsen juuri toi esiin? On tietenkin myös tärkeää saavuttaa edistystä ydinteknologiassa, erityisesti toiminnan ja jätehuollon turvallisuudessa, mutta ryhmäni kanta on, että "kestävä ydinfissio" on ristiriitainen ilmaus. Aikooko komissio nimetä kuudennen eurooppalaisen teollisuusaloitteen uudelleen yksinkertaisesti "ydinenergia-aloitteeksi"?"@fi7
"Madame la Présidente, peu importe les objectifs que nous nous fixons en matière de lutte contre le changement climatique, nous ne les atteindrons pas, en particulier ceux à plus long terme pour 2050, si nous n’investissons pas de manière significative et systématique dans le développement et l’amélioration de technologies durables à faibles émissions de carbone. Les États-Unis sont critiqués à juste titre pour ne pas avoir ratifié les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, mais l’UE est très loin du niveau des investissements actuellement consentis par les États-Unis. Sans des investissements appropriés, le programme d’investissement dans des technologies durables à faibles émissions de carbone de l’UE est voué à l’échec, ce qui signifie que des centaines de milliers d’emplois qui pourraient être créés au sein de l’UE et notamment dans des régions comme la mienne – le nord-est de l’Angleterre -, qui ont déjà entamé les transformations nécessaires pour la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, partiront ailleurs, aux États-Unis et en Chine. Je regrette que la Commission ait retiré un précédent projet de plan SET, qui identifiait clairement les sources des investissements nécessaires. La Commission sera-t-elle plus explicite aujourd’hui, notamment concernant le milliard d’euros manquant chaque année auquel le commissaire vient juste de faire allusion? Enfin, il est évidemment important d’apporter des améliorations à la technologie nucléaire, en particulier concernant la sécurité opérationnelle et la gestion des déchets, mais mon groupe estime que la «fission nucléaire durable» constitue une contradiction dans les termes. Le commissaire rebaptisera simplement la sixième initiative industrielle européenne «initiative sur l’énergie nucléaire»?"@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben annyi célt tűzhetünk ki, amennyit csak akarunk, de nem érjük el őket, és különösen a 2050-re kitűzött hosszú távú célokat nem, hacsak nem ruházunk be jelentős mértékben és rendszeresen a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák kidolgozásába és fejlesztésébe. Joggal kritizálják az USA-t azért, mert nem támogatja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos célokat, ám az EU még csak meg sem közelíti az amerikai beruházások jelenlegi szintjét. Megfelelő beruházás nélkül az EU-nak a fenntartható, az alacsony szén-dioxid-kibocsátás megteremtésével kapcsolatos beruházási programja megtorpan, és ez azt jelenti, hogy azoknak a munkahelyeknek a százezrei, amelyek itt az EU-ban és az olyan régiókban jöhetnének létre, mint például a saját régióm, Északkelet-Anglia, ahol már megkezdődött az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó gazdaságra való átállás, a beruházások hiányában máshol, az USA-ban és Kínában jönnek létre. Csalódott vagyok amiatt, hogy a Bizottság visszakozott a SET-terv egy korábbi tervezetével kapcsolatban, amelyben a meghatározott szükséges beruházás forrásait pontosan megadták. Vajon most egyértelműbben fogalmaz-e majd Bizottság, különösen a biztos úr által az imént említett évi 1 milliárd eurós hiányt illetően? Végezetül természetesen fontos, hogy előrehaladást érjünk el a nukleáris technológia területén, különösen a biztonságos üzemeltetés és a hulladékkezelés tekintetében, ám képviselőcsoportom azon a nézeten van, hogy a „fenntartható atomenergia-használat” a fogalmak szintjén önmagában is ellentmondásos. Kérhetnénk-e a biztost, hogy a hatodik európai iparági kezdeményezést egyszerűen nevezze át a „nukleáris energiáról szóló kezdeményezésre”?"@hu11
"Signora Presidente, possiamo fissare tutti gli obiettivi che vogliamo per affrontare il cambiamento climatico, ma non li conseguiremo, specialmente gli obiettivi a più lungo termine per il 2050, a meno che non investiamo in maniera consistente e sistematica nello sviluppo e nel miglioramento di tecnologie sostenibili a basse emissioni di carbonio. Gli Stati Uniti sono giustamente criticati per non essere riusciti a sottoscrivere gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra, ma l’Unione è ben lungi dall’essere al livello di investimento raggiunto attualmente dall’America. Senza investimenti adeguati, il programma di investimento in tecnologie sostenibili a basse emissioni di carbonio dell’Unione si ritroverà in una situazione di stallo, il che significa che, in assenza di investimenti, centinaia di migliaia di posti di lavoro che avrebbero potuto essere creati qui, nell’Unione europea, e in regioni come la mia, il nord-est dell’Inghilterra, che hanno già intrapreso la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, finiranno altrove, in Cina o negli Stati Uniti. Sono delusa dal fatto che la Commissione retroceda rispetto a un precedente progetto del piano SET in cui erano chiaramente indicate le fonti dell’investimento necessario identificato. La Commissione sarà ora più esplicita, specialmente in merito alla mancanza di 1 miliardo di euro all’anno a cui ha fatto poc’anzi riferimento? Infine, è ovviamente importante conseguire miglioramenti nella tecnologia nucleare, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza del funzionamento e la gestione delle scorie, ma il mio gruppo è del parere che l’espressione “fissione nucleare sostenibile” sia una contraddizione in termini. La Commissione rinominerà la sesta iniziativa industriale europea semplicemente “iniziativa per l’energia nucleare”?"@it12
"Ponia pirmininke, galime nusistatyti bet kokius tikslus klimato kaitos srityje, tačiau jų nepasieksime, ypač ilgalaikių, iki 2050 m. pasiektinų tikslų, jei sistemingai ir pakankamai daug neinvestuosime į tvarių mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą ir tobulinimą. JAV teisėtai kritikuojamos, kad neįsipareigoja siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslų, tačiau jau dabar JAV šioje srityje investuoja daug daugiau nei ES. Be tinkamų investicijų ES tvarių investicijų į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas programa įstrigs, o tai reikš, kad nebus sukurta šimtai tūkstančių naujų darbo vietų, kurios galėtų būti sukurtos ES, o regionuose, pvz., tokiuose, kaip mano regionas – Anglijos šiaurės rytų dalis, kurie jau pradeda pereiti prie ekonomikos, pagrįstos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančiomis technologijomis, šios darbo vietos persikels kitur, pvz., į JAV ar Kiniją, jei nebus investicijų. Aš nusivylusi, kad Komisija išsižadėjo savo ankstesnio SET plano projekto, kuriame buvo aiškiai nurodyti būtinų investicijų šaltiniai. Ar Komisija išdėstys savo poziciją išsamiau, ypač dėl 1 mlrd. EUR per metus stygiaus, kurį ką tik minėjo Komisijos narys? Galiausiai, žinoma, labai svarbu patobulinti branduolines technologijas, ypač eksploatavimo saugą ir atliekų tvarkymą, tačiau mano frakcija laikosi nuomonės, kad „darnioji branduolių dalijimosi energijos iniciatyva“ yra prieštaringa. Ar Komisija neketina pakeisti šeštosios Europos pramonės iniciatyvos pavadinimo paprasčiausiai „branduolinės energetikos iniciatyva“?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs varam noteikt visus zināmos mērķus klimata pārmaiņu risināšanai, bet mēs tos, jo īpaši ilgtermiņa mērķus 2050. gadam, nesasniegsim, ja vien padziļināti un sistemātiski neieguldīsim ilgtspējīgu zema oglekļa satura tehnoloģiju izstrādē un uzlabošanā. ASV pamatoti kritizē par tās nespēju pieņemt siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšanas mērķus, bet ES nav ne tuvu sasniegusi tādu ieguldījumu līmeni, kādu ir sasniegusi ASV. Bez pienācīga ieguldījuma ES ieguldījumu programma ilgtspējīgās zema oglekļa satura tehnoloģijās nonāks strupceļā, kas nozīmē, ka tūkstošiem darba vietu, kuras varētu tikt izveidotas šeit, ES, un tādos reģionos kā mans, proti, Anglijas ziemeļaustrumos, kuri jau sākuši pāreju uz zema oglekļa satura ekonomiku, netiks izveidotas bez ieguldījuma un tiks izveidotas citās vietās ASV un Ķīnā. Esmu vīlusies, ka Komisija atsauca iepriekšējo ETS plāna projektu, kur bija skaidri norādīti nepieciešamā ieguldījuma avoti. Vai Komisija tagad izteiksies skaidrāk, jo īpaši attiecībā uz deficītu, kura apjoms ir EUR 1 miljardu gadā un kuru komisārs nupat minēja? Visbeidzot, protams, ir svarīgi sasniegt uzlabojumus kodoltehnoloģiju jomā, jo īpaši attiecībā uz darbības drošību un atkritumu apsaimniekošanu, taču mana grupa uzskata, ka „ilgtspējīga kodola skaldīšana” ir pretrunīgs termins. Vai Komisija sesto Eiropas rūpniecības iniciatīvu pārsauks vienkārši par „kodolenerģijas iniciatīvu”?"@lv13
"Madam President, we can set all the targets under the sun for tackling climate change but we will not reach them, especially the longer-term targets for 2050, unless we invest deeply and systematically in developing and improving sustainable low-carbon technology. The US is rightly criticised for its failure to sign up to greenhouse gas reduction targets, but the EU is nowhere near the level of investment that the US is at at present. Without proper investment, the EU’s sustainable low-carbon investment programme will stall, and that means that hundreds of thousands of jobs which could be created here in the EU, and in regions like my own, the North-East of England, which are already starting to make that transformation to a low-carbon economy, without investment those jobs will go elsewhere to the US and China. I am disappointed that the Commission drew back from an earlier draft of the SET Plan, where the sources of the identified necessary investment were clearly indicated. Will the Commission now be more explicit, especially about the EUR 1 billion per annum shortfall that the Commissioner has just mentioned? Finally, it is, of course, important to achieve improvements in nuclear technology, especially with regard to safety of operation and waste management, but my group takes the view that ‘sustainable nuclear fission’ is a contradiction in terms. Will the Commissioner rename the sixth European industrial initiative simply the ‘nuclear energy initiative’?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, we kunnen alle doelen vaststellen die we maar kunnen bedenken om de klimaatverandering tegen te gaan, maar we zullen die doelen, met name de langetermijndoelen voor 2050, niet halen tenzij we krachtig en systematisch investeren in de ontwikkeling en verbetering van duurzame koolstofarme technologieën. De Verenigde Staten worden terecht bekritiseerd omdat zij geen doelen voor de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen wilden ondertekenen, maar daar staat tegenover dat de EU nog niet eens in de buurt komt van het huidige investeringsniveau in de VS. Zonder serieuze investeringen zal het investeringsprogramma van de EU voor duurzame koolstofarme technologieën vastlopen. Dat betekent dat honderdduizenden banen die hier in de EU kunnen worden gecreëerd – waaronder in regio’s zoals die van mijzelf, het noordoosten van Engeland, waar al een begin wordt gemaakt met de overgang naar een koolstofarme economie – zullen verdwijnen naar elders, namelijk naar de VS en China. Ik vind het teleurstellend dat de Commissie is teruggekomen op een eerdere versie van het SET-Plan, waarin duidelijk werd aangegeven uit welke bronnen de vastgestelde noodzakelijke investeringen zouden worden gefinancierd. Kan de Commissie nu meer duidelijkheid geven, met name over het tekort van 1 miljard euro per jaar waarover de commissaris het zojuist had? Tot slot is het, uiteraard, belangrijk om verbeteringen te realiseren op het terrein van kerntechnologie, vooral met betrekking tot de operationele veiligheid en het afvalbeheer. Mijn fractie is echter van mening dat "duurzame kernsplijting" een is. Is de commissaris bereid het zesde Europese industriële initiatief simpelweg om te dopen tot het "kernenergie-initiatief"?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Możemy ustalać wszystkie możliwe cele związane z zapobieganiem zmianom klimatycznym, ale nie osiągniemy ich, zwłaszcza długoterminowych celów do roku 2050, o ile nie będziemy poważnie i systematycznie inwestować w rozwój i poprawę technologii niskoemisyjnych. Słusznie krytykuje się USA za brak zaangażowania się w cele związane ze zmniejszeniem poziomu gazów cieplarnianych, lecz UE nawet nie zbliża się do obecnego poziomu inwestycji w USA. Bez należytych inwestycji europejski program inwestycyjny w technologie niskoemisyjne popadnie w stagnację, a to oznacza, że setki tysięcy miejsc pracy, jakie mogłyby być utworzone tutaj w UE, w regionach takich jak mój, w północno-wschodniej Anglii, które już rozpoczynają przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, przy braku inwestycji przeniesie się w inne miejsca, do USA i Chin. Jestem rozczarowana, że Komisja wycofała się z poprzedniego projektu planu EPSTE, gdzie wyraźnie wskazano źródła koniecznych inwestycji. Czy Komisja zajmie tym razem bardziej wyraźne stanowisko, zwłaszcza w sprawie brakującego 1 miliarda euro rocznie, o którym właśnie wspomniał pan komisarz? Wreszcie, oczywiście ważne są postępy technologii jądrowej, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy i zarządzania odpadami, lecz moja grupa jest zdania, iż termin „zrównoważone rozszczepianie jądrowe” jest sprzeczny sam sobie. Czy pan komisarz zmieni nazwę szóstej europejskiej inicjatywy przemysłowej na po prostu „inicjatywa w dziedzinie energii jądrowej”?"@pl16
"Senhora Presidente, podemos fixar todas as metas possíveis e imagináveis para responder às alterações climáticas, mas não as atingiremos, especialmente as metas de longo prazo para 2050, se não investirmos firme e sistematicamente no desenvolvimento e na melhoria das tecnologias hipocarbónicas sustentáveis. Os EUA são criticados, e com razão, por não se terem comprometido com metas de redução dos gases com efeito de estufa, contudo, a UE não está, de modo algum, próxima de atingir o nível de investimento que os EUA actualmente registam. Sem um investimento adequado, o programa de investimento da UE em tecnologias hipocarbónicas sustentáveis ficará num impasse, e isso significa que, sem esse investimento, centenas de milhares de postos de trabalho, que poderiam ser criados aqui na UE, em regiões como a minha, o Nordeste de Inglaterra, regiões que estão já a iniciar a transformação para uma economia de baixo consumo de carbono, serão criados noutras regiões dos EUA ou da China. É, para mim, uma desilusão que a Comissão tenha recuado face à redacção inicial do Plano SET, onde as fontes do investimento necessário estavam claramente identificadas. Será agora a Comissão mais explícita, especialmente no que se refere à falta de mil milhões de euros anuais que o Senhor Comissário acaba de referir? Por último, é evidentemente importante conseguir melhorias nas tecnologias nucleares, especialmente no que se refere à segurança da operação e à gestão de resíduos, porém, o meu grupo entende que a "fissão nuclear sustentável" é uma contradição nos termos. Poderá o Senhor Comissário rebaptizar a sexta iniciativa industrial europeia, designando-a simplesmente por "iniciativa relativa à energia nuclear"?"@pt17
"Dnă preşedintă, chiar dacă stabilim toate obiectivele din lume pentru combaterea schimbărilor climatice, tot nu le vom putea îndeplini, mai ales obiectivele pe termen lung pentru 2050, decât dacă investim în profunzime şi în mod sistematic în dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor durabile cu emisii reduse de carbon. SUA este criticată pe bună dreptate pentru că nu a subscris la obiectivele de reducere a gazelor de seră, însă UE nu se ridică nici pe departe la nivelul de investiţii pe care SUA le face în momentul de faţă. Fără investiţiile adecvate, programul UE de investiţii durabile în tehnologii cu emisii reduse de carbon se va bloca, ceea ce înseamnă că sute de mii de locuri de muncă, ce ar fi putut fi create aici în UE şi în zone precum a mea, nord-estul Angliei, care încep deja să facă tranziţia aceasta către o economie fără emisii de carbon, fără investiţii deci, aceste locuri de muncă se vor crea în alte regiuni, cum ar fi SUA şi China. Sunt dezamăgită că Comisia a dat înapoi din faţa unui proiect preliminar al Planului SET, în care sursele investiţiilor necesare identificate erau indicate în mod clar. Va fi oare Comisia mai explicită acum, mai ales cu privire la deficitul de un miliard de euro pe an pe care Comisia tocmai l-a menţionat? În final, este important, desigur, să se realizeze îmbunătăţiri în tehnologia nucleară, mai ales cu privire la siguranţa funcţionării şi la gestionarea deşeurilor, însă Grupul meu subscrie la ideea că „fisiunea nucleară sustenabilă” este o contradicţie în termeni. Va redenumi oare Comisia cea de-a şasea iniţiativă industrială europeană „iniţiativa pentru energie nucleară”?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, môžeme si stanoviť všetky možné ciele, aké len existujú, na boj proti zmene klímy, ale nedosiahneme ich, a to najmä dlhodobé ciele na rok 2050, pokiaľ nebudeme výrazne a systematicky investovať do vývoja a zlepšovania udržateľných nízkouhlíkových technológií. Spojené štáty sú oprávnene kritizované za neochotu zaviazať sa k cieľom znižovania skleníkových plynov, EÚ však ani zďaleka nedosahuje úroveň investícií, aká je v súčasnosti v USA. Bez dostatočných investícií sa program investícií EÚ do udržateľných nízkouhlíkových technológií zastaví, čo znamená, že státisíce pracovných miest, ktoré by sa mohli vytvoriť v EÚ a v regiónoch, ako je ten náš, teda severovýchodné Anglicko, ktoré už začali s touto transformáciou na nízkouhlíkové hospodárstvo, sa presunú inde, do Spojených štátov a do Číny. Som sklamaná, že Komisia stiahla svoj predchádzajúci návrh plánu SET, v ktorom boli zdroje identifikovaných potrebných investícií jasne definované. Vyjadrí sa teraz Komisia jednoznačnejšie, najmä pokiaľ ide o chýbajúcu 1 miliardu EUR ročne, o ktorej pán komisár práve hovoril? A nakoniec, je, samozrejme, dôležité dosiahnuť pokroky v oblasti jadrovej technológie, najmä z hľadiska bezpečnosti prevádzky a nakladania s odpadom, naša politická skupina však zastáva názor, že „udržateľné jadrové štiepenie“ je protirečivý pojem. Premenuje pán komisár šiestu európsku priemyselnú iniciatívu jednoducho na „jadrovú energetickú iniciatívu“?"@sk19
"Gospa predsednica, lahko si postavimo vse mogoče cilje za reševanje podnebnih sprememb, vendar jih ne bomo dosegli, zlasti ne dolgoročnejših ciljev za leto 2050, če ne bomo temeljito in sistematično vlagali v razvijanje in izboljšanje trajnostne tehnologije z nizkimi emisijami ogljika. ZDA so upravičeno deležne kritike, ker se niso zavezale ciljem zmanjševanja toplogrednih plinov, vendar pa EU ni niti približno na taki ravni naložb, na kakršni so danes ZDA. Brez pravega vlaganja bo program trajnostnega vlaganja EU v nizke emisije ogljika zastal in to pomeni, da bo več sto tisoč delovnih mest – ki bi jih lahko ustvarili tukaj v EU in regijah, kot je moja, to je severovzhodna Anglija, ki se že pripravljajo na preoblikovanje v gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika – brez tega vlaganja odšlo drugam, v delovna mesta v ZDA in na Kitajsko. Razočarana sem, da je Komisija odstopila od svojega prejšnjega osnutka načrta SET, v katerem so bili jasno navedeni viri za ugotovljeno potrebno vlaganje. Ali bo Komisija zdaj kaj bolj izrecna, zlasti glede primanjkljaja v višini 1 milijarde EUR letno, ki ga je komisar pravkar omenil? Na koncu je seveda pomembno, da se dosežejo izboljšanja v jedrski tehnologiji, zlasti glede varnosti delovanja in ravnanja z odpadki, vendar je stališče moje skupine, da je „trajnostna jedrska cepitev“ čisto protislovje. Ali bo Komisija šesto evropsko industrijsko pobudo preprosto preimenovala v „jedrsko energetsko pobudo“?"@sl20
"Fru talman! Vi kan sätta upp alla möjliga mål för att hantera klimatförändringarna men vi kommer inte att uppnå dem, särskilt inte de mer långsiktiga målen för 2050, om vi inte investerar grundligt och systematiskt i att utveckla och förbättra hållbar teknik med låga koldioxidutsläpp. USA kritiseras med rätta för att landet inte har undertecknat målen för minskning av växthusgaser, men EU har inte på långt när den investeringsnivå som USA för närvarande har. Utan tillräckliga investeringar kommer EU:s hållbara koldioxidsnåla investeringsprogram att köra fast. Utan investeringar kommer hundratusentals arbetstillfällen som skulle kunna skapas här i EU, och i regioner som min egen, nordöstra England – som redan har inlett övergången till en koldioxidsnål ekonomi – att försvinna till USA eller Kina. Jag är besviken över att kommissionen backade från ett tidigare utkast till SET-planen, där källorna till den investering som konstaterats nödvändig var tydligt angivna. Kan kommissionen nu vara tydligare, särskilt när det gäller det underskott på 1 miljard euro per år som kommissionsledamoten just nämnde? Slutligen är det naturligtvis viktigt att uppnå förbättringar inom kärnteknik, särskilt när det gäller driftsäkerhet och avfallshantering, men min grupp anser att ”hållbar fissionsenergi” är en självmotsägelse. Tänker kommissionsledamoten helt enkelt döpa om det sjätte europeiska industriella initiativet till ”kärnenergiinitiativet”?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph