Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-397"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.23.3-397"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, creo que el debate que se ha producido en torno a la cuestión de la situación de los presos de conciencia en Cuba, con motivo de la muerte de uno de ellos, Orlando Zapata, permite constatar que hay un altísimo grado de coincidencia entre los diputados y diputadas, entre los grupos políticos, como se va a poner de manifiesto mañana –estoy convencido de ello– en la votación que va a tener lugar sobre las resoluciones resultantes de este debate, en una línea que creo que también coincide básicamente con la que mantiene el Consejo, con la que mantiene la Comisión, y con la que mantiene el conjunto de las instituciones de la Unión Europea, lo cual fortalece, sin duda de ninguna clase, a la Unión Europea en ese necesario diálogo con Cuba y en el objetivo de que avance y que mejore la situación del pueblo cubano. Creo que podemos coincidir en que es necesario salir inmediatamente a alzar la voz en cualquier lugar que se produzca una violación de los derechos humanos. Creo que esto es un principio fundamental que se ha puesto de relieve y respecto del cual no deben caber diversas varas de medir. La Unión Europea debe salir claramente a la palestra, inmediatamente que se produzca una violación de los derechos humanos, porque forma parte de su propia personalidad. En este caso lo estamos haciendo respecto de Cuba, diciendo y exigiendo que se libere a todos los presos de conciencia que hay en Cuba aún y que se respeten los derechos humanos allí. Pero no solamente eso, hay que trabajar efectivamente, ser efectivos, lograr resultados que mejoren el bienestar, las condiciones de vida, o que puedan incluso hacer posible la liberación de los presos de conciencia. En algunos casos se ha conseguido, en algunos casos se han producido avances; y se han producido avances, entre otras cosas, porque hay un elemento fundamental de la política de la Unión Europea respecto de Cuba, que es el diálogo político con Cuba, que se ha reanudado hace muy poco –yo creo que afortunadamente– y que ha permitido, acabando con las sanciones que formaban parte de la posición de la Unión Europea y que no tenían ningún tipo de sentido, y reanudando, como digo, ese diálogo político, que en este momento se pueda hacer lo que no se podía hacer desde el año 2003: hablar con las autoridades cubanas sobre los presos de conciencia. Naturalmente, esa evaluación a la que alguna de sus Señorías se refería, esa evaluación del resultado de ese diálogo, tendrá que hacerse periódicamente, tendrá que hacerse en este mismo año una evaluación de ese proceso. Muchas de sus Señorías – me refiero, por ejemplo, a la intervención de Mario Mauro, o de Luis Yáñez, o de Louis Michel– han destacado la relevancia de ese diálogo, de esa cooperación y de la capacidad y la autoridad moral de la Unión Europea para poder tener como interlocutor a Cuba y para poder obtener avances, que de eso se trata en última instancia. Por eso saludamos el acuerdo mayoritario que se ha producido en esta Cámara en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba y que se resume, creo, en un mensaje: aunque seguimos estando abiertos al diálogo con Cuba, la Unión Europea va a seguir reclamando la liberación de todos los presos políticos allí y el respeto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos cubanos."@es21
lpv:translated text
"Paní předsedající, domnívám se, že diskuse o situaci vězňů svědomí na Kubě v důsledku úmrtí jednoho z nich, Oralanda Zapaty, kterou jsme dnes vedli, ukazuje, že existuje vysoký stupeň shody mezi poslanci a politickými skupinami. Jsem si jist, že to potvrdí zítřejší hlasování, které se uskuteční na základě usnesení vyplývajících z této diskuse a která jsou v zásadě v souladu s postojem Rady, Komise a všech institucí Evropské unie. To nepochybně posiluje Evropskou unii v tomto zásadním dialogu s Kubou, za účelem urychlení a zlepšení osudu mnoha kubánských občanů. Myslím, že se shodneme na tom, že musíme otevřeně hovořit všude tam, kde dochází k porušování lidských práv. Myslím, že se jedná o základní zásadu, jak bylo zdůrazněno, a v souvislosti s ní by se vždy mělo měřit stejným metrem. Evropská unie musí vystoupit ihned do popředí, jakmile dojde k porušení lidských práv, protože to je součástí jejího charakteru. V tomto případě tak činíme v souvislosti s Kubou, tím, že říkáme a vyžadujeme, aby byli propuštěni všichni zbývající vězni svědomí na Kubě a že se tam musí dodržovat lidská práva. To však není vše: musíme efektivně pracovat a jednat, musíme dosáhnout výsledků, které zlepší zdraví a životní podmínky vězňů svědomí, nebo jim dokonce umožní propuštění. V některých případech jsme toho dosáhli a v některých případech došlo k pokroku. To je mimo jiné proto, že základním prvkem politiky Evropské unie ve vztahu s Kubou je politický dialog. Tento dialog byl nedávno opět zahájen – a já se domnívám, že se jedná o dobrou věc – a díky tomu, že jsme zrušili sankce, které byly součástí postoje Evropské unie a nedávaly vůbec žádný smysl, a díky tomu, že jsme zahájili tento politický dialog, bylo možné učinit něco, co nebylo možné od roku 2003: hovořit s kubánskými úřady o vězních svědomí. Samozřejmě, že hodnocení, které zmínili někteří z vás, hodnocení výsledku tohoto dialogu se bude muset provádět pravidelně a letos se bude muset provést hodnocení tohoto postupu. Mnozí z vás – odkazuji například na projevy pana Maura, pana Yáñez-Barnueva či pana Michela – upozornili na význam tohoto dialogu, této spolupráce a morální autority, kterou Evropská unie má, aby s Kubou mohla hovořit a dosáhnout pokroku, který je konečným cílem. Proto vítáme většinovou shodu této sněmovny, jde-li o situaci lidských práv na Kubě, která, věřím, může být shrnuta do jedné zprávy: přestože jsme i nadále otevřeni dialogu s Kubou, nepřestane Evropská unie požadovat, aby byli propuštěni všichni tamější političtí vězni a byla dodržována občanská a politická práva kubánských občanů."@cs1
"Fru formand! Jeg mener, at vores forhandling om spørgsmålet om samvittighedsfangernes situation i Cuba og samvittighedsfangen Orlando Zapata Tamayos død, viser, at parlamentsmedlemmerne og de politiske grupper i høj grad er enige. Jeg er sikker på, at det også vil være tilfældet i morgen ved den afstemning, der finder sted om beslutningsforslagene fra denne forhandling, der i bund og grund er i tråd med Rådets, Kommissionens og alle EU-institutionernes holdning. Det vil uden tvivl styrke EU i denne vigtige dialog med Cuba og bidrage til målet om at gøre fremskridt og forbedre den cubanske befolknings skæbne. Jeg tror, at vi er enige om, at vi straks må udtale os, uanset hvor der sker en krænkelse af menneskerettigheder. Jeg tror, at det er et grundlæggende princip, som er blevet fremhævet, og det skal altid anskues ud fra samme målestok. EU må træde i forgrunden, lige så snart en menneskerettighed bliver krænket, for det er en del af EU’s personlighed. I dette tilfælde gør vi det i forbindelse med Cuba ved at sige og kræve, at alle de resterende samvittighedsfanger i Cuba skal frigives, og at menneskerettighederne skal respekteres. Det er dog ikke det hele. Vi må arbejde effektivt og være effektive, opnå resultater, der forbedrer samvittighedsfangernes trivsel og levevilkår, eller endda gøre det muligt at få dem frigivet. Det er sket i nogle tilfælde, og i andre tilfælde er der gjort fremskridt. Det skyldes bl.a., at der er et grundlæggende element i EU’s politik over for Cuba, nemlig den politiske dialog. Denne dialog blev for nylig genoptaget, hvilket jeg synes er en god ting, og ophævelsen af sanktionerne, som var en del af EU’s holdning, og som ikke gav nogen som helst mening, og genoptagelsen af denne politiske dialog har gjort det muligt at gøre noget, som ikke har været muligt siden 2003, nemlig at tale med de cubanske myndigheder om samvittighedsfanger. Som det er blevet nævnt, må resultatet af denne dialog naturligvis evalueres regelmæssigt, og der skal foretages en evaluering af denne proces i år. Mange, heriblandt hr. Mauro, hr. Yáñez-Barnuevo og hr. Michel, har understreget betydningen af dialogen, samarbejdet og EU’s moralske autoritet, når der skal tales med Cuba og gøres fremskridt, hvilket i sidste ende er målet. Vi bifalder derfor den brede enighed, der er her i Parlamentet omkring menneskerettighedssituationen i Cuba, hvilket jeg mener kan sammenfattes i et budskab: Selv om vi fortsætter vores åbne dialog med Cuba, skal EU fortsat kræve, at alle de politiske fanger frigives, og at de cubanske borgeres borgerlige og politiske rettigheder overholdes."@da2
"Frau Präsidentin, ich glaube, dass die Aussprache, die wir über die Lage der politischen Häftlinge in Kuba führen und die durch den Tod eines Häftlings, Orlando Zapata, ausgelöst wurde, zeigt, dass es zwischen den Abgeordneten und den Fraktionen ein hohes Maß an Übereinstimmung gibt. Ich bin überzeugt, dass sich das in der morgigen Abstimmung über die Entschließungen, die sich aus dieser Aussprache ergeben haben, widerspiegeln wird, die im Wesentlichen der Haltung des Rates, der Kommission und aller anderen Institutionen der Europäischen Union entsprechen. Dies wird die Europäische Union bei diesem wichtigen Dialog mit Kuba und bei dem Ziel, das Los des kubanischen Volkes zu verbessern und voranzubringen, stärken. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir überall dort, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt, unsere Stimme erheben müssen. Ich halte diesen hervorgehobenen Grundsatz für wesentlich, und er sollte immer mit dem gleichen Maß gemessen werden. Die Europäische Union muss, sobald es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, an vorderster Front stehen, da dies Teil ihrer Persönlichkeit ist. In diesem Fall tun wir dies in Bezug auf Kuba, indem wir erklären und fordern, dass alle verbliebenen politischen Häftlinge in Kuba freigelassen werden müssen und dass die Menschenrechte geachtet werden müssen. Das ist jedoch noch nicht alles: Wir müssen effektiv arbeiten und effektiv sein, Ergebnisse erreichen, die den Wohlstand und die Lebensbedingungen der politischen Häftlinge verbessern oder sogar deren Freilassung ermöglichen. In einigen Fällen ist dies schon erreicht worden, und in einigen anderen hat es Fortschritte gegeben. Das liegt unter anderem daran, dass es in der Politik der Europäischen Union in Bezug auf Kuba einen wesentlichen Bestandteil gibt, nämlich den politischen Dialog. Dieser Dialog wurde vor kurzem wieder aufgenommen – was ich für eine gute Sache halte – und durch die Beendigung der Sanktionen, die Teil der Haltung der Europäischen Union waren und die überhaupt keinen Sinn ergeben haben, und durch die Wiederaufnahme des Dialogs ist es gelungen, etwas zu ermöglichen, das schon seit dem Jahr 2003 nicht mehr möglich war: Gespräche mit der kubanischen Regierung über politische Häftlinge. Die Bewertung, die einige von Ihnen erwähnt haben, die Bewertung des Ergebnisses dieses Dialogs, wird natürlich regelmäßig stattfinden und es wird schon in diesem Jahr eine Bewertung dieses Vorgangs stattfinden müssen. Viele von Ihnen – ich beziehe mich hierbei auf die Redebeiträge der Herren Mauro, Yáñez-Barnuevo und Michel – haben die Wichtigkeit dieses Dialogs, dieser Zusammenarbeit und der moralischen Autorität betont, welche die Europäische Union hat, mit Kuba zu sprechen und Fortschritte zu machen, was das höchste Ziel darstellt. Daher begrüßen wir die mehrheitliche Übereinstimmung hinsichtlich der Menschenrechtslage in Kuba dieses Plenums, die man, wie ich glaube, in einer Botschaft zusammenfassen kann: Obwohl wir weiterhin einen offenen Dialog mit Kuba führen, wird die Europäische Union weiterhin die Freilassung aller politischen Häftlinge in Kuba und die Achtung der politischen Rechte der kubanischen Bürgerinnen und Bürger fordern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η συζήτηση που είχαμε σχετικά με το ζήτημα της κατάστασης των κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα, λόγω του θανάτου ενός από αυτούς, του Orlando Zapata, δείχνει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα αποδειχθεί αύριο κατά την ψηφοφορία που πρόκειται να λάβει χώρα σχετικά με τα ψηφίσματα που προκύπτουν από αυτήν τη συζήτηση, τα οποία είναι βασικά σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αναμφίβολα ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο με την Κούβα και στον στόχο της προαγωγής και της βελτίωσης της κατάστασης του λαού της Κούβας. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως πρέπει να μιλάμε ανοικτά και άμεσα οπουδήποτε υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή που επισημάνθηκε και ότι πρέπει πάντοτε να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ίδιο μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίρνει θέση μόλις υπάρξει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή αυτό αποτελεί μέρος της ίδιας της προσωπικότητάς της. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό κάνουμε όσον αφορά την Κούβα, λέγοντας και απαιτώντας να απελευθερωθούν όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι συνείδησης στην Κούβα και να γίνουν σεβαστά εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι όλο: πρέπει να εργαστούμε αποτελεσματικά και να είμαστε αποτελεσματικοί, να επιτύχουμε αποτελέσματα που βελτιώνουν την ευημερία και τις συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων συνείδησης ή που καθιστούν ακόμα και δυνατή την απελευθέρωσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό επετεύχθη, και σε άλλες περιπτώσεις σημειώθηκε πρόοδος. Αυτό συμβαίνει επειδή, μεταξύ άλλων, υπάρχει ένα θεμελιώδες στοιχείο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Κούβα, το οποίο είναι ο πολιτικός διάλογος. Ο διάλογος αυτός ξανάρχισε πρόσφατα –πράγμα που πιστεύω ότι είναι καλό– και, μέσω του τερματισμού των κυρώσεων που αποτελούσαν μέρος της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν διέπονταν από καμία λογική και της συνέχισης αυτού του πολιτικού διαλόγου, κατέστη δυνατό να γίνει κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό από το 2003: να συζητήσουμε με τις αρχές της Κούβας για τους κρατουμένους συνείδησης. Φυσικά, η αξιολόγηση την οποία κάποιοι από εσάς ανέφεραν, η αξιολόγηση του αποτελέσματος αυτού του διαλόγου θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιοδική βάση και θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας εφέτος. Πολλοί από εσάς –αναφέρομαι, για παράδειγμα, στις ομιλίες των κ.κ. Mauro,Yáñez-Barnuevo ή Michel– έχετε επισημάνει τη σημασία αυτού του διαλόγου, αυτής της συνεργασίας και του κύρους που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να συνομιλεί με την Κούβα και να επιτυγχάνει πρόοδο, που είναι ο απώτερος στόχος. Κατά συνέπεια, χαιρετίζουμε την απόφαση κατά πλειοψηφία αυτού του Σώματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να συνοψιστεί σε ένα μήνυμα: παρόλο που εξακολουθούμε να είμαστε ανοικτοί σε διάλογο με την Κούβα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να απαιτεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και τον σεβασμό των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των κουβανών πολιτών."@el10
"Madam President, I believe that the debate that we have had regarding the issue of the situation of prisoners of conscience in Cuba, due to the death of one of them, Orlando Zapata, shows that there is a high level of agreement between Members and political groups. I am certain that this will be demonstrated tomorrow in the vote that is to take place on the resolutions resulting from this debate, which are basically in line with the position of the Council, the Commission and all the European Union institutions. This undoubtedly strengthens the European Union in this essential dialogue with Cuba and in the objective of advancing and improving the lot of the Cuban people. I think that we can agree that we need to speak out immediately in any place where there is a violation of human rights. I think this is a fundamental principle that has been highlighted, and it should always be measured using the same yardstick. The European Union must come to the fore as soon as there is a violation of human rights, because that is part of its very personality. In this case, we are doing so in relation to Cuba, by saying and demanding that all the remaining prisoners of conscience in Cuba should be released and that human rights should be respected there. That is not all, however: we need to work effectively and be effective, achieve results that improve the well-being and living conditions of prisoners of conscience or even make it possible for them to be released. In some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made. This is because, amongst other things, there is a fundamental element of European Union policy in relation to Cuba, which is political dialogue. This dialogue was resumed recently – which I believe is a good thing – and, by putting an end to the sanctions which were part of the European Union’s position, and which did not make any sense at all, and resuming this political dialogue, it has been possible to do something that had not been possible since 2003: talking to the Cuban authorities about prisoners of conscience. Naturally, the evaluation that some of you have mentioned, the evaluation of the result of this dialogue, will have to take place periodically, and there will have to be an evaluation of this process this year. Many of you – I am referring, for example, to the speeches by Mr Mauro, Mr Yáñez-Barnuevo or Mr Michel – have highlighted the importance of this dialogue, of this cooperation, and of the moral authority that the European Union has to talk to Cuba and achieve progress, which is the ultimate aim. We therefore welcome the majority agreement in this House regarding the human rights situation in Cuba, which I believe can be summarised in one message: although we continue to be open to dialogue with Cuba, the European Union is going to continue to demand that all political prisoners be freed there and that the civil and political rights of Cuban citizens be respected."@en4
"Austatud juhataja! Ma usun, et meie arutelu, mis on seotud meelsusvangide olukorraga Kuubas neist ühe, Orlando Zapata surma tõttu, näitab, et parlamendiliikmete ja fraktsioonide vahel valitseb väga suur üksmeel. Olen kindel, et seda näidatakse homme hääletusel, mis toimub praegusest arutelust tulenevate resolutsioonide teemal. Need resolutsioonid on üldiselt kooskõlas nõukogu, komisjoni ja kõikide Euroopa Liidu institutsioonide seisukohaga. Kahtlemata tugevdab see Euroopa Liitu olulises dialoogis Kuubaga ning Kuuba elanike saatuse edendamise ja parandamise eesmärgi täitmisel. Arvatavasti saame kõik nõustuda, et me peame viivitamata võtma sõna igal pool, kus inimõigusi rikutakse. Ma arvan, et see on aluspõhimõte, mida on rõhutatud, ja seda tuleks alati mõõta sama mõõdupuuga. Euroopa Liit peab haarama ohjad kohe, kui esineb inimõiguste rikkumine, sest see on osa tema põhiolemusest. Käesoleval juhul teeme seda seoses Kuubaga, öeldes ja nõudes, et kõik Kuuba ülejäänud meelsusvangid tuleks vabastada ja et seal tuleks austada inimõigusi. Kuid see pole veel kõik. Me peame töötama efektiivselt ja olema tõhusad, saavutama tulemused, mis parandavad meelsusvangide heaolu ja elamistingimusi, või isegi muutma võimalikuks nende vabastamise. Mõnel juhul on see eesmärk saavutatud ja mõnel juhul on tehtud edusamme, muu hulgas sellepärast, et Kuubaga seotud Euroopa Liidu poliitikas on üks põhielement – poliitiline dialoog. Seda dialoogi taasalustati hiljuti – mis on minu arvates hea märk – ning tehes lõpu sanktsioonidele, mis olid osa Euroopa Liidu seisukohast ja millel ei ole mitte mingit mõtet, ja taastades selle poliitilise dialoogi, on suudetud saavutada midagi, mis pole olnud võimalik alates 2003. aastast: kõnelda Kuuba ametivõimudega meelsusvangidest. Loomulikult tuleb aeg-ajalt hinnata seda, mida mõned teist on nimetanud, hinnata selle dialoogi tulemust, ning sel aastal tuleb hinnata seda protsessi. Paljud teist – ma viitan näiteks Mario Mauro, Luis Yáñez-Barnuevo García või Louis Micheli sõnavõttudele – toonitasid, kui tähtis on dialoog ja koostöö ning Euroopa Liidu moraalne kohus kõnelda Kuubaga ja saavutada lõppeesmärgina edu. Seepärast avaldame heameelt, et enamus on siin parlamendis saavutanud kokkuleppe, mis puudutab inimõiguste olukorda Kuubas ja mille minu arvates saab kokku võtta ühe sõnumiga: kuigi me oleme endiselt valmis pidama Kuubaga dialoogi, nõuab Euroopa Liit jätkuvalt kõikide sealsete poliitvangide vabastamist ja Kuuba kodanike kodaniku- ja poliitiliste õiguste austamist."@et5
". Arvoisa puhemies, katson, että keskustelu, jota käymme mielipidevankien tilanteesta Kuubassa sen jälkeen, kun yksi heistä, Orlando Zapata, on kuollut, osoittaa sen, että parlamentin jäsenten ja poliittisten ryhmien välillä vallitsee laaja yhteisymmärrys. Olen varma siitä, että se näkyy huomenna äänestyksessä, joka pidetään tämän keskustelun tuloksena syntyvistä päätöslauselmista, joissa noudatellaan periaatteessa neuvoston, komission ja kaikkien Euroopan unionin toimielinten kantaa. Se vahvistaa epäilemättä Euroopan unionia tärkeässä vuoropuhelussa Kuuban kanssa ja tavoitteessa edistää ja kehittää Kuuban kansan asemaa. Katson, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän on otettava kantaa välittömästi joka tilanteeseen, jossa ihmisoikeuksia loukataan. Katson, että se on perusperiaate, jota on korostettu, ja sitä pitäisi aina arvioida samoilla perusteilla. Euroopan unionin on noustava esiin heti kun ihmisoikeuksia rikotaan, koska se on osa unionin identiteettiä. Tässä tapauksessa teemme niin suhteessa Kuubaan sanomalla ja vaatimalla, että kaikki Kuubassa jäljellä olevat mielipidevangit pitää vapauttaa ja että siellä pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se ei kuitenkaan riitä: meidän on toimittava tehokkaasti ja oltava tehokkaita, saavutettava tuloksia, joilla parannetaan mielipidevankien hyvinvointia ja elinoloja tai jopa mahdollistetaan heidän vapauttamisensa. Joissakin tapauksissa tulokset on saavutettu, ja joissakin tapauksissa on saavutettu edistystä. Se johtuu siitä, että Euroopan unionin Kuuban politiikassa on muun muassa yksi perustekijä, joka on poliittinen vuoropuhelu. Vuoropuhelu käynnistettiin uudelleen vähän aikaa sitten – mitä pidän hyvänä asiana – ja lopettamalla pakotteet, jotka olivat osa Euroopan unionin kantaa ja joissa ei ollut mitään järkeä, ja jatkamalla poliittista vuoropuhelua on ollut mahdollista tehdä jotain, mikä ei ole ollut mahdollista vuoden 2003 jälkeen: puhua Kuuban viranomaisille mielipidevangeista. Luonnollisesti arviointi, jonka jotkut teistä mainitsivat, vuoropuhelun tulosten arviointi, on tehtävä säännöllisesti, ja prosessi on arvioitava tänä vuonna. Monet teistä – viittaan esimerkiksi Mario Mauron, Luis Yáñez-Barnuevon tai Louis Michelin puheenvuoroihin – ovat korostaneet sitä kuinka tärkeää on vuoropuhelu, yhteistyö ja moraalinen vaatimus, että Euroopan unionin on puhuttava Kuuballe ja saavutettava edistystä, joka on lopullinen tavoite. Olemme siksi tyytyväisiä Euroopan parlamentin enemmistön sopimukseen, joka koskee Kuuban ihmisoikeustilannetta ja joka voidaan uskoakseni tiivistää yhteen viestiin: vaikka me olemme edelleen avoimia vuoropuhelulle Kuuban kanssa, Euroopan unioni vaatii edelleen, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan ja että Kuuban kansalaisten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia kunnioitetaan."@fi7
"Madame la Présidente, je crois que le débat que nous avons eu sur la situation des prisonniers d’opinion à Cuba, à la suite de la mort de l’un d’entre eux, Orlando Zapata, démontre le haut niveau d’entente entre les députés et les groupes politiques. Je suis certain que cela se reflétera demain lors du vote qui doit avoir lieu sur les résolutions résultant de ce débat, qui sont fondamentalement conformes à la position du Conseil, de la Commission et de toutes les institutions européennes. Cela renforce sans aucun doute l’Union européenne dans ce dialogue essentiel avec Cuba et dans l’objectif de faire progresser et d’améliorer le sort du peuple cubain. Je crois que nous sommes d’accord pour dire qu’il est nécessaire de dénoncer immédiatement toute violation des droits de l’homme où qu’elle se produise. Je pense qu’il s’agit d’un principe fondamental qui a été mis en avant, et il devrait toujours être mesuré avec les mêmes critères. L’Union européenne doit se manifester dès qu’il y a une violation des droits de l’homme, car cela fait partie de sa personnalité même. Dans ce cas, nous le faisons à l’égard de Cuba, en disant et en exigeant que tous les prisonniers d’opinion qui restent à Cuba soient libérés et que les droits de l’homme y soient respectés. Ce n’est pas tout cependant: devons travailler utilement et être efficaces, atteindre des résultats qui améliorent le bien-être et les conditions de vie des prisonniers d’opinion et qui permettent même leur libération. Dans certains cas, nous avons réussi, et dans d’autres cas, des progrès ont été réalisés. C’est entre autres parce que le dialogue politique est un élément fondamental de la politique de l’Union européenne à l’égard de Cuba. Ce dialogue a été repris récemment – ce qui est une bonne chose selon moi – et, en mettant fin aux sanctions dénuées de tout bon sens qui faisaient partie de la position de l’Union européenne et en renouant ce dialogue politique, il a été possible de faire quelque chose qui ne l’était plus depuis 2003: parler aux autorités cubaines des prisonniers d’opinion. Naturellement, cette évaluation que certains d’entre vous ont mentionnée, l’évaluation du résultat de ce dialogue, devra avoir lieu périodiquement, et il y devra y avoir une évaluation de ce processus cette année. Nombre d’entre vous je fais référence, par exemple, aux allocutions de M. Mauro, de M. Yáñez-Barnuevo ou de M. Michel – ont souligné l’importance de ce dialogue, de cette coopération, et de l’autorité morale de l’Union européenne pour pouvoir parler à Cuba et enregistrer des progrès, qui est l’objectif premier. Nous saluons dès lors l’accord majoritaire dans cette Assemblée concernant la situation des droits de l’homme à Cuba, qui, je pense, peut se résumer en un message: bien que nous restions ouverts au dialogue avec Cuba, l’Union européenne continuera à exiger la libération de tous les prisonniers politiques là-bas et le respect des droits civils et politiques des citoyens cubains."@fr8
". Elnök asszony, véleményem szerint a Kubában a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyek helyzetéről folytatott vita – amelyre Orlando Zapata halála kapcsán került sor – azt mutatja, hogy a képviselők és a képviselőcsoportok nagymértékben egyetértenek. Bizonyos vagyok abban, hogy ezt a mai vita révén kialakuló állásfoglalások holnapi szavazása is igazolni fogja, amely állásfoglalások alapjában véve összhangban vannak a Tanács, a Bizottság és az összes uniós intézmény álláspontjával. Ez kétségkívül megerősíti az Európai Unió pozícióját a Kubával folytatott elsőrendű fontosságú párbeszédben és azon célkitűzésében, hogy segítse a kubai nép számára hasznos fejlődést. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy az emberi jogok bármiféle megsértése esetén haladéktalanul fel kell emelnünk a hangunkat. Véleményem szerint ezt az alapelvet mindig hangsúlyozni kell, és ezeket az ügyeket mindig azonos mércével kell mérni. Az Európai Uniónak az emberi jogok bármiféle megsértése esetén fel kell lépnie, mivel az emberi jogok védelme az egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Ez esetben Kubával kapcsolatban tesszük ezt oly módon, hogy követeljük a Kubában a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyek szabadon bocsátását és az emberi jogok tiszteletben tartását. De ez még nem minden: hatékonyan kell dolgoznunk, és hatékonynak kell lennünk, olyan eredményeket kell elérnünk, melyek javítják a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyek egészségi állapotát és életkörülményeit, vagy akár szabadon bocsátásukat is lehetővé teszik. Bizonyos esetekben ezt el is értük, bizonyos esetekben előrelépést értünk el. Ez többek között annak köszönhető, hogy az Európai Unió Kubával kapcsolatos politikájának alapvető eleme a politikai párbeszéd. Ezt a párbeszédet nemrég ismét elkezdtük – ami szerintem jó dolog –, és az Európai Unió álláspontjának részét képező, értelmetlen szankciók megszüntetése és a politikai párbeszéd újrakezdése révén lehetővé vált, hogy megtegyük azt, amire 2003 óta nem volt alkalmunk: hogy párbeszédet folytassunk a kubai hatóságokkal a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyekről. Természetesen e párbeszéd eredményeinek ma is említett értékelésére rendszeresen sor fog kerülni, és idén is kell, hogy legyen egy kiértékelése ennek a folyamatnak. Önök közül is sokan – gondolok itt például Mauro úr, Yáńez-Barnuevo úr vagy Michel úr felszólalásaira – hangsúlyozták e párbeszéd és ezen együttműködés fontosságát, valamint azt az erkölcsi kötelességet, hogy az Európai Uniónak ki kell fejeznie helytelenítését Kuba felé, és fejlődést kell elérnie, ami a végső cél. Ezért üdvözöljük a Parlament többségi megállapodását Kuba emberi jogi helyzetéről, melyet véleményem szerint a következő üzenetben lehetne összefoglalni: az Európai Unió továbbra is nyitott a Kubával való párbeszédre, ugyanakkor továbbra is követeljük az összes politikai fogoly szabadon bocsátását és a kubai polgárok polgári és politikai jogainak tiszteltben tartását."@hu11
"Signora Presidente, ritengo che la discussione che si è svolta sulla questione della situazione dei prigionieri di coscienza a Cuba, scatenata dalla morte di uno di loro, Orlando Zapata, evidenzia un grado di consenso elevato tra gli onorevoli deputati e i gruppi politici. Sono certo che ciò troverà conferma anche domani in occasione della votazione che si svolgerà sulle risoluzioni emerse dalla discussione, che sono sostanzialmente in linea con la posizione del Consiglio, della Commissione e di tutte le istituzioni dell’Unione europea. Ciò rafforza senza ombra di dubbio l’Unione europea nel suo dialogo essenziale con Cuba e nell’obiettivo di registrare progressi e migliorare il destino del popolo cubano. Possiamo convenire sul fatto che occorre far sentire immediatamente la propria voce ovunque si assista a una violazione dei diritti umani. Credo che in questo caso sia stato messo in luce un principio fondamentale, che andrebbe sempre misurato in base ai medesimi parametri. L’Unione europea deve farsi avanti non appena si produce una violazione dei diritti umani, perché fa parte della sua personalità innata. In questo caso lo stiamo facendo per Cuba, affermando ed esigendo che vengano rilasciati tutti i prigionieri di coscienza ancora presenti sull’isola e pretendendo il rispetto dei diritti umani. Tuttavia, non è tutto: dobbiamo lavorare in maniera efficace ed essere efficaci, conseguire risultati che migliorino il benessere e le condizioni di vita dei prigionieri di coscienza e renderne persino possibile il rilascio. In alcuni casi il risultato è stato conseguito, e in altri casi sono stati registrati progressi. E questo accade perché, tra le altre cose, vi è un elemento fondamentale della politica comunitaria nei confronti di Cuba, valer a dire il dialogo politico. Tale dialogo è stato ripreso di recente – uno sviluppo positivo, a mio parere – e, ponendo fine alle sanzioni che facevano parte della posizione dell’Unione europea, che erano del tutto insensate, e riprendendo il dialogo politico è stato possibile ottenere un risultato che non si otteneva dal 2003: parlare alle autorità cubane dei prigionieri di coscienza. Naturalmente, la valutazione citata da alcuni di voi, la valutazione dei risultati di tale dialogo, dovrà essere effettuata periodicamente, e una valutazione del processo dovrà essere svolta già quest’anno. Molti di voi – mi riferisco ad esempio agli interventi degli onorevoli Mauro, Yáñez-Barnuevo o Michel – hanno sottolineato l’importanza di tale dialogo, di tale cooperazione, e dell’autorità morale di cui dispone l’Unione europea per parlare con Cuba e conseguire progressi, che è l’obiettivo ultimo. Accogliamo pertanto con favore l’accordo di maggioranza dell’Assemblea concernente la situazione dei diritti umani a Cuba, che ritengo possa essere riassunto in un messaggio: benché continuiamo a esser aperti al dialogo con Cuba, l’Unione europea continuerà a pretendere che vengano rilasciati tutti i prigionieri politici e che vengano rispettati i diritti civili e politici dei cittadini cubani."@it12
"Ponia pirmininke, manau, vykusios diskusijos dėl sąžinės kalinių padėties Kuboje ir dėl vieno jų, Orlando Zapatos, mirties, rodo, kad Parlamento nariai ir frakcijos pasiekė aukštą sutarimo lygmenį. Esu tikras, kad tai bus įrodyta rytoj per balsavimą, kuris vyks dėl rezoliucijų, pateiktų po šių diskusijų, kurios iš esmės atitinka Tarybos, Komisijos ir visos Europos Sąjungos institucijų poziciją. Tai neabejotinai stiprina Europos Sąjungą jai vedant esminį dialogą su Kuba ir siekiant įgyvendinti daugybės Kubos žmonių padėties gerinimo ir pažangos tikslą. Manau, visi pritars, kad reikia nedelsiant garsiai kalbėti apie bet kurią vietą, kurioje pažeidžiamos žmogaus teisės. Manau, tai esminis pabrėžtas principas, ir jis visada turi būti vertinamas remiantis vienodais kriterijais. Tik pažeidus žmogaus teises Europos Sąjunga turi prabilti viešai, nes žmogaus teisės – pačios jos individualybės dalis. Šiuo atveju taip elgiamės Kubos atveju sakydami ir reikalaudami išlaisvinti visus iki šiol Kuboje kalinčius sąžinės kalinius ir šalyje gerbti žmogaus teises. Tačiau tai dar ne viskas: turime efektyviai dirbti ir būti veiksmingi, siekti rezultatų, dėl kurių gerėtų sąžinės kalinių gerovės ir gyvenimo sąlygos, ar net pasistengti, kad jie būtų išlaisvinti. Kai kuriais atvejais tikslai pasiekti, o kai kuriais atvejais padaryta pažanga. Taip yra todėl, kad, be kita ko, santykiuose su Kuba esama pagrindinio Europos Sąjungos politikos elemento – politinio dialogo. Šis dialogas neseniai atnaujintas – tai, mano manymu, geras dalykas – ir, nutraukiant sankcijas, kurios buvo Europos Sąjungos pozicijos dalis ir neturėjo jokios prasmės, bei atnaujinant šį politinį dialogą tapo įmanoma padaryti tai, ko nebuvo įmanoma pasiekti nuo 2003 m.: kalbėti su Kubos valdžios institucijomis apie sąžinės kalinius. Natūralu, kad reikia periodiškai atlikti šio dialogo rezultatų vertinimą, kurį kai kurie jūsų paminėjo, o šio proceso vertinimas turės būti atliktas šiais metais. Daugelis jūsų – turiu mintyje, pvz., M. Mauro, L. Yáñezo-Barnuevo ar L. Michelo pasakytas kalbas – pabrėžė šio dialogo, šio bendradarbiavimo ir moralinės galios, kurią Europos Sąjunga turi kalbėti su Kuba ir siekti galutinio tikslo, t. y. pažangos, svarbą. Todėl palankiai vertiname šiuose rūmuose pasiektą daugumos sutarimą dėl žmogaus teisių padėties Kuboje, kurį, manau, galima apibendrinti vienu pranešimu: nors ir toliau liksime atviri dialogui su Kuba, Europos Sąjunga ketina toliau reikalauti išlaisvinti visus šalies politinius kalinius ir gerbti Kubos piliečių pilietines ir politines teises."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es uzskatu, ka debates, kas notika par pārliecības dēļ ieslodzīto stāvokļa jautājumu Kubā un kas saistītas ar viena no tiem nāvi, parāda, ka starp Parlamenta deputātiem un politiskajām grupām ir augsts saskaņas līmenis. Es esmu pārliecināts, ka rīt to parādīs balsojums, kam jānotiek par rezolūcijām, kuras radās šajās debatēs un kuras pamatā saskan ar Padomes, Komisijas un visu Eiropas Savienības iestāžu nostāju. Tas, bez šaubām, stiprina Eiropas Savienību tās būtiskajā dialogā ar Kubu, kā arī palīdz sasniegt tās mērķi — atvieglot un uzlabot Kubas iedzīvotāju likteni. Manuprāt, mēs varam vienoties par to, ka mums nekavējoties ir skaļi jāprotestē jebkurā vietā, kur notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Manuprāt, tas ir pamatprincips, ko šodien uzsvēra, un tam vienmēr jāpiemēro viena un tā pati mēraukla. Eiropas Savienībai ir jāiejaucas, kad vien notiek cilvēktiesību pārkāpumi, jo šis princips veido tās būtību. Šajā gadījumā mēs to darām attiecībā uz Kubu, sakot un pieprasot, lai visi joprojām pārliecības dēļ ieslodzītie Kubā tiktu atbrīvoti un cilvēktiesības tiktu ievērotas. Tas vēl tomēr nav viss, mums ir jāstrādā efektīvi un jābūt efektīviem, jāsasniedz rezultāti, kas uzlabo pārliecības dēļ ieslodzīto labklājību un dzīves apstākļus vai pat padara iespējamu viņu atbrīvošanu. Dažos gadījumos tas jau ir sasniegts, un dažos gadījumos ir panākts progress. Tas ir noticis, citu starpā, pateicoties tādam svarīgam Eiropas Savienības politikas aspektam attiecībā uz Kubu kā politiskajam dialogam. Šo dialogu atsāka nesen — kas, manuprāt, ir labi —, un, izbeidzot sankcijas, kas pamatojās uz Eiropas Savienības nostāju un kam nebija nekādas jēgas, un atsākot šo politisko dialogu, kļuva iespējams darīt kaut ko tādu, kas nebija bijis iespējams kopš 2003. gada, proti, runāt ar Kubas varas iestādēm par pārliecības dēļ ieslodzītajiem. Protams, novērtējums, ko daži no jums šeit pieminēja, šī dialoga rezultātu novērtējums, būs periodiski jāveic, un arī šajā gadā ir jābūt šī procesa novērtējumam. Daudzi no jums — es runāju, piemēram, par kunga kunga vai kunga runām — ir uzsvēruši šī dialoga, šīs sadarbības, nozīmi un Eiropas Savienības morālo autoritāti sarunās ar Kubu, lai panāktu progresu, kas ir patiesais mērķis. Mēs tāpēc atzinīgi vērtējam vairākuma vienošanos Parlamentā par cilvēktiesību stāvokli Kubā, ko, manuprāt, var apkopot šādā vēstījumā — lai gan mēs turpinām būt atvērti dialogam ar Kubu, Eiropas Savienība turpinās pieprasīt, lai visi politieslodzītie tiktu atbrīvoti un lai tiktu ievērotas Kubas pilsoņu pilsoņtiesības un politiskās tiesības."@lv13
"Señora Presidenta, creo que el debate que se ha producido en torno a la cuestión de la situación de los presos de conciencia en Cuba, con motivo de la muerte de uno de ellos, Orlando Zapata, permite constatar que hay un altísimo grado de coincidencia entre los diputados y diputadas, entre los grupos políticos, como se va a poner de manifiesto mañana –estoy convencido de ello– en la votación que va a tener lugar sobre las resoluciones resultantes de este debate, en una línea que creo que también coincide básicamente con la que mantiene el Consejo, con la que mantiene la Comisión, y con la que mantiene el conjunto de las instituciones de la Unión Europea, lo cual fortalece, sin duda de ninguna clase, a la Unión Europea en ese necesario diálogo con Cuba y en el objetivo de que avance y que mejore la situación del pueblo cubano. Creo que podemos coincidir en que es necesario salir inmediatamente a alzar la voz en cualquier lugar que se produzca una violación de los derechos humanos. Creo que esto es un principio fundamental que se ha puesto de relieve y respecto del cual no deben caber diversas varas de medir. La Unión Europea debe salir claramente a la palestra, inmediatamente que se produzca una violación de los derechos humanos, porque forma parte de su propia personalidad. En este caso lo estamos haciendo respecto de Cuba, diciendo y exigiendo que se libere a todos los presos de conciencia que hay en Cuba aún y que se respeten los derechos humanos allí. Pero no solamente eso, hay que trabajar efectivamente, ser efectivos, lograr resultados que mejoren el bienestar, las condiciones de vida, o que puedan incluso hacer posible la liberación de los presos de conciencia. En algunos casos se ha conseguido, en algunos casos se han producido avances; y se han producido avances, entre otras cosas, porque hay un elemento fundamental de la política de la Unión Europea respecto de Cuba, que es el diálogo político con Cuba, que se ha reanudado hace muy poco –yo creo que afortunadamente– y que ha permitido, acabando con las sanciones que formaban parte de la posición de la Unión Europea y que no tenían ningún tipo de sentido, y reanudando, como digo, ese diálogo político, que en este momento se pueda hacer lo que no se podía hacer desde el año 2003: hablar con las autoridades cubanas sobre los presos de conciencia. Naturalmente, esa evaluación a la que alguna de sus Señorías se refería, esa evaluación del resultado de ese diálogo, tendrá que hacerse periódicamente, tendrá que hacerse en este mismo año una evaluación de ese proceso. Muchas de sus Señorías – me refiero, por ejemplo, a la intervención de Mario Mauro, o de Luis Yáñez, o de Louis Michel– han destacado la relevancia de ese diálogo, de esa cooperación y de la capacidad y la autoridad moral de la Unión Europea para poder tener como interlocutor a Cuba y para poder obtener avances, que de eso se trata en última instancia. Por eso saludamos el acuerdo mayoritario que se ha producido en esta Cámara en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba y que se resume, creo, en un mensaje: aunque seguimos estando abiertos al diálogo con Cuba, la Unión Europea va a seguir reclamando la liberación de todos los presos políticos allí y el respeto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos cubanos."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het debat dat we hier vandaag over de situatie van de politieke gevangenen in Cuba hebben gevoerd naar aanleiding van de dood van een van hen, Orlando Zapata, laat zien dat er een zeer hoge mate van overeenstemming tussen de afzonderlijke afgevaardigden en tussen de fracties bestaat, zoals morgen ongetwijfeld zal blijken wanneer over de resoluties wordt gestemd die uit dit debat voortkomen. Dat deze resoluties in essentie overeenkomen met het standpunt van de Raad, de Commissie en alle EU-instellingen, versterkt zonder enige twijfel onze positie in de noodzakelijke dialoog met Cuba en draagt bij aan onze doelstelling om de situatie van het Cubaanse volk te verbeteren. Ik geloof dat we het eens kunnen zijn over de noodzaak om overal waar mensenrechten worden geschonden, onmiddellijk onze stem te verheffen. Dat is een van de fundamentele beginselen die vandaag zijn onderstreept: ten aanzien van mensenrechtenschendingen wordt niet met twee maten gemeten! Wanneer een mensenrechtenschending plaatsvindt, moet de Europese Unie onmiddellijk luid en duidelijk van zich laten horen, want het verdedigen van de mensenrechten maakt deel uit van haar identiteit. In dit geval doen we dat met betrekking tot Cuba, doordat we zeggen en eisen dat alle nog resterende politieke gevangenen in Cuba moeten worden vrijgelaten en de mensenrechten daar moeten worden gerespecteerd. Maar dat is niet alles. Ons werk moet effectief zijn. Het moet ertoe leiden dat het welzijn, de leefomstandigheden van politeke gevangenen worden verbeterd of misschien zelfs de weg naar hun vrijlating wordt geëffend. In enkele gevallen is dat bereikt en in andere is vooruitgang in die richting geboekt. Dat is onder andere te danken aan het feit dat een fundamenteel onderdeel van het EU-beleid met betrekking tot Cuba het voeren van een politieke dialoog met dat land is. Die dialoog is recentelijk hervat, wat volgens mij een goede zaak is. Samen met het beëindigen van de volstrekt zinloze sancties die onderdeel van het EU-beleid waren, kunnen we door het hervatten van de politieke dialoog nu iets doen wat sinds 2003 niet mogelijk is geweest: met de Cubaanse autoriteiten over politieke gevangenen praten. Natuurlijk moeten de resultaten van deze dialoog, en dit is door enkelen van u ter sprake is gebracht, regelmatig worden geëvalueerd, en nog dit jaar zal dan ook een evaluatie van de voortgang van het proces moeten plaatsvinden. Veel sprekers – en dan denk ik met name aan Mario Mauro, Luis Yáñez en Louis Michel – hebben het belang van deze dialoog, van deze samenwerking onderstreept en gewezen op de mogelijkheden en het morele gezag dat de Europese Unie heeft om met Cuba in gesprek te gaan en langs die weg vooruitgang te boeken. Want dat is toch waar het uiteindelijk om gaat. Daarom zijn we blij met het meerderheidsakkoord dat in het Parlement is bereikt met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Cuba. De boodschap in dat akkoord kan denk ik als volgt worden samengevat: hoewel we open blijven staan voor een dialoog met Cuba, zal de Europese Unie de vrijlating van alle politieke gevangenen daar blijven eisen, alsook de inachtneming van de burger- en politieke rechten van de Cubaanse burgers."@nl3
"Pani przewodnicząca! Uważam, że nasza debata na temat sytuacji więźniów sumienia na Kubie, ze względu na śmierć jednego z nich, Orlando Zapaty, pokazuje, że pomiędzy posłami i grupami politycznymi panuje duża zgodność. Jestem pewny, że to samo okaże się w trakcie jutrzejszego głosowania w sprawie rezolucji będących owocem tej debaty, które są zasadniczo zgodne ze stanowiskiem Rady, Komisji i wszystkich instytucji Unii Europejskiej. To bez wątpienia wpływa na wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w tym bardzo ważnym dialogu z Kubą oraz w dążeniu do celu, jakim jest poprawa doli narodu kubańskiego. Sądzę, że wszyscy zgodzimy się, że w każdym przypadku łamania praw człowieka powinniśmy bezzwłocznie zajmować stanowisko. Myślę, że zwrócono tu uwagę na pewną fundamentalną zasadę; należy zawsze stosować do niej tą samą miarę. Unia Europejska musi występować, gdy tylko dochodzi do naruszenia praw człowieka, ponieważ jest to zasadnicza część jej osobowości. W tym przypadku czynimy to w stosunku do Kuby, mówiąc i żądając, aby wszyscy pozostali więźniowie sumienia na Kubie zostali zwolnieni oraz aby przestrzegano tam praw człowieka. To jednak nie wszystko: musimy pracować skutecznie i być skuteczni, uzyskiwać takie wyniki, które będą mieć wpływ na lepsze samopoczucie i warunki życia więźniów sumienia, a nawet umożliwią ich uwolnienie. W niektórych przypadkach udało się do tego doprowadzić, a w innych dokonał się postęp. Jest tak dlatego, ponieważ oprócz innych atutów dysponujemy kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej w stosunku do Kuby, czyli dialogiem politycznym. Dialog ten został niedawno wznowiony – co, jak uważam, jest dobre, a dzięki wycofaniu się z sankcji, które były częścią stanowiska Unii Europejskiej i które nie miały w ogóle sensu, oraz wznowieniu dialogu politycznego, udało nam się zrobić coś, co nie było możliwe od 2003 roku: powrócić do rozmów z władzami kubańskimi w sprawie więźniów sumienia. Naturalnie, ocena, o której wspominali niektórzy z państwa, ocena wyników tego dialogu, będzie musiała odbywać się okresowo. Ocena tego procesu będzie musiała nastąpić w tym roku. Wielu z państwa – odnoszę się tu, na przykład, do wystąpień posłów Mauro, Yáñeza-Barnuevo lub Michela – podkreślało istotny charakter tego dialogu, tej współpracy oraz moralnego autorytetu, jaki reprezentuje Unia Europejska w rozmowach z Kubą i w pracy nad osiąganiem postępów, co stanowi ostateczny cel. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy większościowe porozumienie w tej Izbie w sprawie sytuacji w dziedzinie praw człowieka na Kubie, które, jak uważam, można streścić w formie jednego przesłania: chociaż przez cały czas okazujemy otwartość w dialogu z Kubą, Unia Europejska zamierza w dalszym ciągu żądać uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w tym kraju oraz poszanowania praw obywatelskich i politycznych obywateli Kuby."@pl16
"Senhora Presidente, creio que o debate realizado em torno da questão da situação dos prisioneiros de consciência em Cuba, devido à morte de um deles, Orlando Zapata, permite constatar que existe um elevado nível de consonância entre os deputados e os grupos políticos. Estou seguro de que isso ficará demonstrado amanhã na votação das resoluções resultantes deste debate, que estão, no essencial, em linha, com a posição do Conselho, da Comissão e de todas as instituições da União Europeia. Esta posição reforça a União Europeia neste diálogo fundamental com Cuba e na consecução do objectivo do progresso e da melhoria da situação do povo cubano. Penso que estamos de acordo quanto à necessidade de erguermos prontamente a nossa voz em qualquer lugar onde ocorra uma violação dos direitos humanos. Considero que se trata de um princípio fundamental que foi sublinhado e que deve sempre ser avaliado utilizando o mesmo critério. A União Europeia deve erguer a sua voz assim que ocorrer uma violação dos direitos humanos, porque essa atitude é uma característica da sua própria personalidade. Neste caso, estamos a fazê-lo relativamente a Cuba, afirmando e exigindo a libertação de todos os restantes prisioneiros de consciência em Cuba e o respeito dos direitos humanos na ilha. Mas não é apenas isso: há que trabalhar efectivamente, que ser eficaz e que alcançar resultados para melhorar o bem-estar e as condições de vida dos prisioneiros de consciência ou até mesmo possibilitar a sua libertação. Em alguns casos, isso foi conseguido e em alguns casos, houve progressos. Esses progressos aconteceram porque, entre outras coisas, existe um elemento fundamental da política da União Europeia relativamente a Cuba que é o diálogo político. Este diálogo foi reatado recentemente – o que considero muito positivo – e, ao colocar um fim às sanções que faziam parte da posição da União Europeia, e que não faziam qualquer sentido, e ao reatar esse diálogo político, foi possível fazer algo que já não se conseguia fazer desde 2003: dialogar com as autoridades cubanas sobre os prisioneiros de consciência. Como é natural, a avaliação que alguns já referiram, a avaliação do resultado desse diálogo, terá de realizar-se periodicamente e terá que se efectuar uma avaliação desse processo ainda durante o ano em curso. Muitos de vós – e refiro-me, por exemplo, às intervenções dos senhores deputados Mauro, Yáñez-Barnuevo ou Michel – destacaram a importância desse diálogo, dessa cooperação e da autoridade moral da União Europeia para dialogar com Cuba e para obter progressos, porque é esse o objectivo final. Saudamos, portanto, o acordo obtido por maioria nesta Câmara relativo à situação dos direitos humanos em Cuba, que se resume, a meu ver, numa mensagem: apesar de continuarmos abertos ao diálogo com Cuba, a União Europeia vai continuar a exigir a libertação de todos os prisioneiros políticos que aí se encontram e o respeito dos direitos civis e políticos dos cidadãos cubanos."@pt17
"Doamnă preşedintă, cred că această dezbatere pe care am avut-o cu privire la problema situaţiei prizonierilor de conştiinţă din Cuba, datorită morţii unuia dintre aceştia, Orlando Zapata, arată că există un acord puternic între deputaţi şi grupurile politice. Sunt sigur că acest lucru va fi demonstrat mâine în cadrul votului care urmează să aibă loc cu privire la rezoluţiile rezultate în urma acestor dezbateri, care, în principiu, sunt în acord cu poziţia Consiliului, a Comisiei şi a tuturor instituţiilor Uniunii Europene. Fără îndoială, acest lucru întăreşte Uniunea Europeană în cadrul acestui dialog esenţial cu Cuba şi în legătură cu obiectivul de a face progrese şi de a îmbunătăţi soarta poporului cubanez. Cred că putem fi de acord că trebuie să luăm atitudine imediat oriunde există o încălcare a drepturilor omului. Cred că acesta este un principiu fundamental care a fost subliniat şi trebuie aplicat mereu în acelaşi mod. Uniunea Europeană trebuie să se afle mereu în prima linie când apare o încălcare a drepturilor omului, deoarece acest lucru face parte din însăşi personalitatea sa. În acest caz procedăm astfel în legătură cu Cuba, afirmând şi solicitând ca toţi ceilalţi prizonieri de conştiinţă din Cuba să fie eliberaţi şi ca drepturile omului să fie respectate acolo. Totuşi, nu este suficient: trebuie să lucrăm eficace şi să fim eficienţi, să obţinem rezultate care să îmbunătăţească bunăstarea şi condiţiile de trai ale prizonierilor de conştiinţă sau chiar să facă posibilă eliberarea acestora. În unele cazuri a fost realizat acest lucru, iar în altele s-au făcut progrese. Acest lucru se datorează, printre altele, unui element fundamental al politicii Uniunii Europene referitoare la Cuba, şi anume dialogul politic. Acest dialog a fost reluat recent – ceea ce cred că este un lucru bun – şi, punând capăt sancţiunilor care făceau parte din poziţia Uniunii Europene şi care nu aveau sens, precum şi reluând acest dialog politic, a fost posibil să facem ceva ce nu a fost posibil din 2003: să discutăm cu autorităţile cubaneze despre prizonierii de conştiinţă. Evident, evaluarea menţionată de câţiva dintre dumneavoastră, evaluarea rezultatului acestui dialog, va trebui să aibă loc periodic şi va trebuie să existe o evaluare a acestui proces anul acesta. Mulţi dintre dumneavoastră – mă refer, de exemplu, la discursurile dlui Mauro, al dlui Yáñez-Barnuevo sau al dlui Michel – aţi subliniat importanţa acestui dialog, a acestei cooperări şi a autorităţii morale pe care o are Uniunea Europeană pentru a discuta cu Cuba şi a realiza progrese, ceea ce reprezintă obiectivul final. Prin urmare, salutăm acordul majoritar din această Cameră cu privire la situaţia drepturilor omului în Cuba, care cred că poate fi rezumat într-un singur mesaj: deşi va continua să fie deschisă faţă de dialogul cu Cuba, Uniunea Europeană va continua să solicite ca toţi prizonierii politici să fie eliberaţi acolo şi ca drepturile civile şi politice ale cetăţenilor cubanezi să fie respectate."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, verím, že rozprava, ktorú sme mali v súvislosti s otázkou situácie väzňov svedomia na Kube v dôsledku smrti jedného z nich, Orlanda Zapatu, dokazuje, že tu existuje veľká miera zhody medzi poslancami a politickými skupinami. Som si istý, že sa to ukáže zajtra pri hlasovaní, v ktorom sa bude rozhodovať o uzneseniach vyplývajúcich z tejto rozpravy, ktoré sú v podstate v súlade s pozíciou Rady, Komisie a všetkých inštitúcií Európskej únie. To nepochybne posilňuje Európsku úniu v tomto mimoriadne dôležitom dialógu s Kubou a v cieli dosiahnuť pokrok a zlepšenie pre kubánsky ľud. Myslím si, že môžeme súhlasiť s tým, že musíme okamžite zasiahnuť, nech už dochádza k porušovaniu ľudských práv kdekoľvek. Myslím si, že je to základná zásada, ktorú zdôrazňujeme, a stále by mala byť posudzovaná rovnakým metrom. Európska únia musí zakročiť, len čo dôjde k porušeniu ľudských práv, pretože je to súčasť jej základnej povahy. V tomto prípade tak robíme v súvislosti s Kubou vyhláseniami a požadovaním, aby boli na Kube prepustení všetci ostatní väzni svedomia a aby sa tam rešpektovali ľudské práva. To však nie je všetko: musíme pracovať efektívne a byť efektívni, dosahovať výsledky, ktoré zlepšia blaho a životné podmienky väzňov svedomia alebo dokonca umožnia ich prepustenie. V niektorých prípadoch sa to podarilo dosiahnuť a v niektorých prípadoch sme dosiahli pokrok. Okrem iného preto, že vo vzťahu Európskej únie ku Kube existuje základný prvok, ktorým je politický dialóg. Tento dialóg bol nedávno obnovený – myslím si, že je to dobre – a zrušením sankcií, ktoré boli súčasťou pozície Európskej únie a ktoré už nemali žiadny zmysel, a obnovením tohto politického dialógu sme dokázali urobiť čosi, čo sa nám nepodarilo od roku 2003: hovoriť s kubánskymi orgánmi o väzňoch svedomia. Prirodzene, pravidelne sa bude musieť uskutočňovať hodnotenie, ktoré niektorí z vás spomenuli, hodnotenie výsledku tohto dialógu, a tento proces bude treba tento rok vyhodnotiť. Mnohí z vás – hovorím napríklad o prejavoch pána Maura, pána Yáñeza-Barnueva alebo pána Michela – zdôraznili dôležitosť tohto dialógu, tejto spolupráce a morálnej autority, ktorú má Európska únia, aby hovorila s Kubou a dosiahla pokrok, čo je jej konečným cieľom. Preto vítame väčšinovú zhodu v tomto Parlamente v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv na Kube, ktorú možno podľa mňa zhrnúť do jedného posolstva: hoci sme aj naďalej otvorení dialógu s Kubou, Európska únia bude naďalej požadovať, aby tam boli oslobodení všetci politickí väzni a aby boli rešpektované občianske a politické práva kubánskych občanov."@sk19
". ─ Gospa predsednica, menim, da naša razprava o položaju zapornikov vesti na Kubi ob smrti enega od njih, Orlanda Zapate, kaže enotnost pogledov poslancev in političnih skupin. Prepričan sem, da se bo to izkazalo tudi jutri ob glasovanju o resoluciji na podlagi te razprave, ki se v bistvu ujema s stališči Sveta, Komisije in vseh institucij Evropske unije. To nedvomno krepi položaj Evropske unije v nujnem dialogu s Kubo in pri njenih prizadevanjih za napredek v prid kubanskemu ljudstvu. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo ob vsaki kršitvi človekovih pravic nemudoma dvigniti svoj glas. Mislim, da je to temeljno načelo, ki ga je poudarila razprava, in da bi morali v vsakem primeru uporabljati enaka merila. Evropska unija se mora odzvati ob vsaki kršitvi človekovih pravic, saj je to prvina njene kolektivne osebnosti. Danes tako ravnamo v zvezi s Kubo, s pozivom k izpustitvi vseh preostalih zapornikov vesti na Kubi in k spoštovanju človekovih pravic. To pa še ni vse: potrebno je naše učinkovito in uspešno delovanje, doseči moramo izboljšanje položaja in razmer zapornikov vesti ali celo njihovo izpustitev. To nam je v nekaterih primerih že uspelo, v drugih primerih pa se zadeve premikajo na bolje. To je med drugim tudi zasluga temeljne prvine politike Evropske unije do Kube, to je političnega dialoga. Dialog smo pred kratkim obnovili ─ kar je po mojem mnenju pozitivno ─ z odpravo sankcij, ki so bile sestavni del skupnega stališča Evropske unije in so bile popolnoma nesmiselne, in z obnovitvijo političnega dialoga pa nam je uspelo nekaj, kar je bilo prej vse od leta 2003 nemogoče: začeti pogovor o zapornikih vesti s kubanskimi oblastmi. Seveda bo potrebno redno ocenjevanje, ki ste ga nekateri med vami tudi omenjali, ocenjevanje rezultatov dialoga, in eno tako ocenjevanje bomo opravili letos. Mnogi med vami ─ na primer gospod Mauro, gospod Yáñez-Barnuevo in gospod Michel ─ ste poudarili pomen dialoga, sodelovanja, moralne obveznosti Evropske unije, da se pogovarja s Kubo in si prizadeva za napredek, kar je končni cilj naše dejavnosti. Zato pozdravljamo večinsko soglasje vaše zbornice glede stanja človekovih pravic na Kubi, ki ga, menim, lahko strnemo v naslednje sporočilo: Evropska unija sicer ostaja odprta za dialog s Kubo, tudi v prihodnje pa bo zahtevala izpustitev vseh tamkajšnjih političnih zapornikov in spoštovanje državljanskih in političnih pravic kubanskih državljanov."@sl20
"Fru talman! Debatten om samvetsfångarnas situation på Kuba, som föranleddes av samvetsfången Orlando Zapatas död, visar att det finns stor enighet bland ledamöterna och de politiska grupperna. Jag är säker på att detta kommer att speglas i morgondagens omröstning om resolutionsförslagen från denna debatt, som i stort sett är i linje med rådets, kommissionens och alla EU-institutioners ståndpunkter. Detta stärker onekligen EU i denna viktiga dialog med Kuba och i syftet att främja och förbättra det kubanska folkets situation. Jag tror att vi kan vara eniga om att vi måste göra vår röst hörd så fort det sker en kränkning av de mänskliga rättigheterna, var det än är. Jag anser att det är en grundläggande princip som har lyfts fram, och den bör alltid mätas med samma måttstock. EU måste träda i förgrunden så fort det sker en kränkning av de mänskliga rättigheterna, därför att det är en del av unionens karaktär. I detta fall agerar vi i förhållande till Kuba genom att säga och kräva att alla kvarvarande samvetsfångar på Kuba bör friges och att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i landet. Det är dock inte allt. Vi måste arbeta effektivt och vara effektiva, uppnå resultat som förbättrar välbefinnandet och levnadsförhållandena för samvetsfångar eller till och med göra det möjligt för dem att friges. I vissa fall har detta uppnåtts och i vissa fall har framsteg gjorts. Skälet är bland annat att det i EU:s politik gentemot Kuba finns ett grundläggande element, nämligen politisk dialog. Denna dialog återupptogs nyligen, vilket jag anser vara positivt. Genom att upphöra med de obegripliga sanktioner som var en del av EU:s ståndpunkt och genom att återuppta denna politiska dialog blev det möjligt att göra något som inte hade varit möjligt sedan 2003: att tala med de kubanska myndigheterna om samvetsfångarna. Självfallet måste den utvärdering som några av er har nämnt, utvärderingen av dialogens resultat, äga rum med jämna mellanrum, och det måste genomföras en utvärdering av processen i år. Många av er – jag tänker bland annat på anförandena av Mario Mauro, Luis Yáñez-Barnuevo García eller Louis Michel – har betonat betydelsen av denna dialog, av detta samarbete, och av den moraliska auktoritet som ger EU rätt att tala med Kuba och uppnå framsteg, vilket är slutmålet. Vi välkomnar därför den breda enigheten i parlamentet om situationen för mänskliga rättigheter på Kuba, som jag anser kan sammanfattas i ett budskap: även om vi fortsätter att vara öppna för dialog med Kuba kommer EU att fortsätta kräva att alla politiska fångar på Kuba friges och att de kubanska medborgarnas medborgerliga och politiska rättigheter respekteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph