Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-326"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.22.3-326"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the opportunity to take part in this debate today and want to address a very specific issue that has already been raised by some of the colleagues that I have listened to. There is no doubt that living conditions in the beautiful Arctic area are harsh, but there is equally no doubt that, with new technologies and advances, the area will inevitably be opened up for greater exploitation of its natural resources, with fisheries being a prime example. In the Commission communication of 2008, the current extent of fisheries is examined, as is the possibility that new areas could be opened up. It is indeed right that there should be some systematic approach to this. Fishing in a sustainable manner protects stocks and gives a future to fishing communities. The same document also, quite rightly, makes mention of the need to protect indigenous peoples and local populations, using the statistic that about one third of the four million people who live in the area are indigenous to the area – again, a very laudable objective. However – and this is where I warn the Commission – I still see the evidence, in both of the documents, that the Commission has not learnt the lesson from the disaster of the common fisheries policy which, in Northern Ireland, has been responsible for the destruction of the fishing industry. The top-down approach of always controlling and setting policy targets and methods from Brussels has been an abject failure, yet the inference from the 2008 document and from the Foreign Affairs Council of December 2009 is that the EU will use the same approach in the Arctic region. I urge the High Representative, as she continues to explore how to coordinate policy in this area, to be mindful of this particular issue."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, velice vítám příležitost zúčastnit se této dnešní rozpravy a chtěla bych zde promluvit k velmi specifickému tématu, které již bylo vzneseno některými kolegy, jež jsem slyšela. Životní podmínky jsou v krásné Arktidě bezpochyby drsné, ale zároveň nemůže být pochyb o tom, že s novými technologiemi a pokrokem budou přírodní zdroje v této oblasti nevyhnutelně využívány čím dál více. Rybolov je toho nejlepším příkladem. Ve svém sdělení z roku 2008 Komise zkoumala rozsah rybolovu a možnost, že by mohly být otevřeny nové oblasti. Je vskutku pravda, že by se k tomuto tématu mělo přistupovat systematicky. Pokud je rybolov udržován v mezích, chrání zásoby a dává rybářským společenstvím budoucnost. Ten samý dokument také, a to zcela správně, zmiňuje potřebu chránit původní obyvatelstvo a místní populaci a odvolává se na statistiku, která udává, že jedna třetina ze čtyř milionů obyvatel žijících v této oblasti jsou původní obyvatelé – opět velice chvályhodný cíl. Ale, a zde bych chtěla Komisi varovat, stále vidím důkazy, a to v obou dokumentech, že se Komise nepoučila z katastrofálních následků, které měla společná rybářská politika v Severním Irsku, v němž byla zodpovědná za zničení rybářského průmyslu. Přístup „odshora-dolů“, ve kterém veškerá kontrola a stanovení politických cílů a metod probíhá z Bruselu, se vždy setkal s hrozivým neúspěchem. Přesto jak ze sdělení z roku 2008, tak ze zasedání Rady pro zahraniční věci z prosince 2009 plyne závěr, že EU bude aplikovat stejný přístup i v arktické oblasti. Naléhám na vysokou představitelku, aby byla při svém dalším zkoumání způsobu koordinace politik pro tuto oblast obzvlášť obezřetná a měla na paměti tuto konkrétní otázku."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig over muligheden for at deltage i dagens forhandling, og jeg vil tage fat om et meget konkret problem, der allerede er rejst af nogle af de kolleger, jeg har lyttet til. Der er ingen tvivl om, at leveforholdene i det smukke Arktis er vanskelige, men der er heller ingen tvivl om, at området som følge af nye teknologier og fremskridt uundgåeligt vil blive åbnet for øget udnyttelse af dets naturressourcer, hvor fiskeri er et godt eksempel. I Kommissionens meddelelse fra 2008 undersøges det nuværende omfang af fiskeri og muligheden for åbningen af nye områder. Det er helt rigtigt, at der skal benyttes en systematisk tilgang til dette. Bæredygtigt fiskeri beskytter fiskebestande og sikrer en fremtid for fiskersamfundene. Det samme dokument nævner med rette også behovet for at beskytte de oprindelige folk og lokale befolkninger med udgangspunkt i den kendsgerning, at en tredjedel af de 4 mio. mennesker, der lever i området, tilhører de oprindelige befolkningsgrupper – igen en meget prisværdig målsætning. Jeg kan dog stadig – og det er her, jeg vil advare Kommissionen – i begge dokumenter se tegn på, at Kommissionen ikke har lært af den katastrofe, som den fælles fiskeripolitik skabte, og som ødelagde fiskeriindustrien i Nordirland. Top-down-tilgangen, hvor man altid kontrollerer og fastsætter politiske mål og metoder fra Bruxelles, har været en ynkelig fiasko, og alligevel viser meddelelsen fra 2008 og mødet i Rådet for udenrigsanliggender i december 2009, at EU vil benytte den samme tilgang i den arktiske region. Jeg opfordrer indtrængende den højtstående repræsentant til i det videre arbejde med at undersøge, hvordan politikken skal koordineres i dette område, at være særlig opmærksom på netop dette problem."@da2
"Herr Präsident, ich begrüße die Möglichkeit, mich heute an dieser Debatte beteiligen zu können und muss ein sehr spezielles Thema ansprechen, dass schon von einigen Kolleginnen und Kollegen, denen ich zugehört habe, angesprochen wurde. Zweifellos sind die Lebensbedingungen in dem schönen arktischen Raum hart, jedoch wird dieses Gebiet mit neuen Technologien und fortschrittlichen Methoden unvermeidlich auch für die vermehrte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen geöffnet werden, die Fischerei ist hier ein erstes Beispiel. In der Mitteilung der Kommission von 2008 wird der gegenwärtige Umfang der Fischerei untersucht, sowie die Möglichkeit der Erschließung neuer Gebiete. Es ist in der Tat richtig, das wir hier einen systematischen Ansatz verfolgen sollten. Nachhaltige Fischerei schützt die Fischbestände und bietet denjenigen, die von der Fischerei leben, eine Zukunft. Dasselbe Dokument erwähnt zu Recht die Notwendigkeit, die einheimische Bevölkerung und die Einwohner vor Ort zu schützen, es stützt sich hierbei auf eine Statistik, die besagt, dass etwa ein Drittel der vier Millionen Menschen, die in diesem Gebiet leben, indigenen Völkern angehören. Dies ist auch ein sehr löbliches Ziel. Jedoch sehe ich – und hier möchte ich die Kommission warnen – den Beweis in beiden Dokumenten, dass die Kommission aus der Katastrophe mit der gemeinsamen Fischereipolitik die in Nordirland für die Zerstörung des Fischereiwesens verantwortlich war, keine Lehren gezogen hat. Der dirigistische Ansatz aus Brüssel, der immer steuert und politische Ziele und Methoden festlegt, war ein schrecklicher Fehlschlag. Dennoch lautet die Schlussfolgerung von dem Dokument von 2008 und vom Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten im Dezember 2009, dass die EU den gleichen Ansatz in der Arktis nutzen will. Ich fordere die Hohe Vertreterin eindringlich auf, dieses spezielle Thema, während sie nun über die Koordination der Politik in dieser Region nachdenkt, nicht zu vergessen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μου παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που έχει ήδη αναφερθεί από ορισμένους συναδέλφους, τους οποίους άκουσα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθήκες διαβίωσης στην όμορφη περιοχή της Αρκτικής είναι σκληρές, αλλά επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, με τις νέες τεχνολογίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η περιοχή θα ανοίξει αναπόφευκτα για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων, με την αλιεία να αποτελεί εξέχον παράδειγμα. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008, εξετάζεται το ισχύον μέγεθος της αλιείας, καθώς και το ενδεχόμενο ανοίγματος νέων περιοχών. Πρέπει πράγματι να υπάρξει μια συστηματική προσέγγιση αυτού. Η βιώσιμη αλιεία προστατεύει τα αλιευτικά αποθέματα και εξασφαλίζει το μέλλον των αλιευτικών κοινοτήτων. Το ίδιο έγγραφο, και ορθώς, αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας των αυτοχθόνων και των τοπικών πληθυσμών, κάνοντας χρήση στατιστικών στοιχείων που θέλουν περίπου το ένα τρίτο εκ των τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην περιοχή να είναι αυτόχθονες – και πάλι, πρόκειται για ιδιαίτερα αξιέπαινο στόχο. Ωστόσο –και εν προκειμένω θα ήθελα να προειδοποιήσω την Επιτροπή– εξακολουθώ να βλέπω στοιχεία, σε αμφότερα τα έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι η Επιτροπή δεν διδάχτηκε από την καταστροφή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία ευθύνεται για την καταστροφή του αλιευτικού κλάδου στη Βόρειο Ιρλανδία. Η προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω που προβλέπει διαρκή έλεγχο και θέσπιση πολιτικών στόχων και μεθόδων από τις Βρυξέλλες υπήρξε τεράστια αποτυχία, ωστόσο το συμπέρασμα που συνάγεται από το έγγραφο του 2008 και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου του 2009 είναι ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει την ίδια προσέγγιση και στην περιοχή της Αρκτικής. Καλώ επιτακτικά την Ύπατη Εκπρόσωπο, καθώς εξακολουθεί να διερευνά τρόπους συντονισμού της πολιτικής στην περιοχή, να λάβει υπόψη το συγκεκριμένο ζήτημα."@el10
"Señor Presidente, celebro la oportunidad de participar en este debate hoy y deseo abordar una cuestión muy concreta que han planteado algunos de los colegas a los que he escuchado. No cabe duda de que las condiciones de vida en la bella zona ártica son duras, pero de la misma manera no cabe duda de que, con nuevas tecnologías y avances, la zona quedará inevitablemente abierta a una mayor explotación de sus recursos naturales, con la pesca como primer ejemplo de ello. En la Comunicación de la Comisión de 2008, se examina el alcance actual de la pesca, debido la posibilidad de que pudieran abrirse nuevas zonas. Efectivamente, es correcto que debería realizarse un acercamiento más sistemático a esto. La pesca sostenible protege las reservas y ofrece un futuro a las comunidades pesqueras. El mismo documento, también, muy acertadamente, hace mención de la necesidad de proteger a los pueblos indígenas y a las poblaciones locales, utilizando la estadística de que alrededor de un tercio de los cuatro millones de personas que viven en la zona son autóctonas de esa zona; de nuevo, un objetivo muy loable. Sin embargo, —y aquí es donde advierto a la Comisión— todavía puedo ver indicios, en ambos documentos, de que la Comisión no ha aprendido la lección del desastre de la política pesquera común que ha sido responsable de la destrucción de la industria pesquera en Irlanda del Norte. La estrategia descendiente de siempre controlar y establecer las metas y métodos de las políticas desde Bruselas ha supuesto un fracaso lamentable, y a pesar de ello, la conclusión que se extrae del documento de 2008 y del Consejo de Asuntos Exteriores de diciembre de 2009 es que la UE empleará la misma estrategia en la región ártica. Insto a la Alta Representante, dado que sigue explorando formas de coordinar la política en este ámbito, que sea consciente de esta cuestión en concreto."@es21
"Austatud juhataja! Mul on hea meel võimaluse üle täna selles arutelus osaleda ja ma tahaksin käsitleda väga erilist probleemi, mille juba tõstatasid paar kolleegi, keda ma kuulasin. Pole mingit kahtlust, et elutingimused on kaunis Arktika piirkonnas karmid, kuid samuti pole mingit kahtlust, et uue tehnoloogia ja uute edusammudega hakatakse selles piirkonnas vältimatult loodusvarasid rohkem ekspluateerima. Selle suurepäraseks näiteks sobib kalandus. Komisjoni 2008. aasta teatises vaadeldi kalapüügi tollast ulatust ning uute püügipiirkondade avamise võimalust. Tõepoolest, siin oleks vaja teatud korrakindlat lähenemist. Säästev kalapüük kaitseb kalavarusid ja annab kalapüügist elatuvatele kogukondadele tulevikulootust. Samuti mainiti samas dokumendis küllaltki õigustatult vajadust kaitsta põlisrahvaid ja kohalikku elanikkonda, kasutades statistilisi andmeid, et umbes kolmandik selles piirkonnas elavast neljast miljonist inimesest kuulub põlisrahvaste sekka. Ka see on väga kiiduväärt eesmärk. Ometi – ja selles osas soovin ma komisjoni hoiatada – näen ma mõlemas dokumendis ikka tõendeid, et komisjon ei ole õppinud ühise kalanduspoliitika katastroofist, mis on süüdi kalandussektori hävimises Põhja-Iirimaal. Ülaltpoolt lähtuva otsustamise meetod, mis tähendab seda, et kõike kontrollib ning poliitika eesmärke ja meetodeid määrab kogu aeg Brüssel, on armetult läbi kukkunud. Ometi tuleneb 2008. aasta dokumendist ja 2009. aasta detsembri välisasjade nõukogust, et EL kavatseb Arktika piirkonnale samamoodi läheneda. Palun tungivalt, et kõrge esindaja pööraks sellele konkreetsele probleemile tähelepanu, kui ta uurib edasi, kuidas selles piirkonnas poliitikat koordineerida."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen voidessani osallistua tämän päivän keskusteluun ja haluan käsitellä hyvin erityistä aihetta, jonka jotkut kollegat ovat jo nostaneet esiin. En epäile sitä, että elinolot kauniilla arktisella alueella ovat karut, en epäile sitäkään, että uudet tekniikat ja edistysaskeleet helpottavat väistämättä alueen luonnonvarojen hyväksikäyttöä, mistä kalastus on hyvä esimerkki. Komission tiedonannossa vuodelta 2008 tutkitaan kalastuksen nykyistä laajuutta sekä mahdollisuutta avata uusia alueita. On todellakin oikein, että siihen pitäisi olla järjestelmällinen lähestymistapa. Kalastaminen kestävällä tavalla suojelee kalakantoja ja antaa kalastusyhteisöille tulevaisuuden. Samassa asiakirjassa mainitaan myös perustellusti tarve suojella alkuperäiskansoja ja paikallisia asukkaita, ja sen tilastojen mukaan noin kolmasosa alueen neljästä miljoonasta asukkaasta on alkuperäisväestöä – jälleen erittäin kunnioitettava tavoite. Kuitenkin – ja varoitan tästä komissiota – näen edelleen kummassakin asiakirjassa todisteita siitä, ettei komissio ole ottanut opiksi yleisen kalastuspolitiikan katastrofista. Kyseinen politiikka on aiheuttanut Pohjois-Irlannissa kalastuselinkeinon tuhoutumisen. Ylhäältä alaspäin suuntautuva lähestymistapa, jossa poliittisia tavoitteita valvotaan ja annetaan Brysselistä käsin, on epäonnistunut täydellisesti, ja kuitenkin vuoden 2008 asiakirjasta ja ulkoasiainneuvoston joulukuussa 2009 pidetystä kokouksesta voidaan päätellä, että EU käyttää samaa lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Kehotan korkeaa edustajaa ottamaan huomioon tämän erityisen seikan, kun hän tutkii edelleen miten koordinoida politiikkaa tällä alalla."@fi7
"Monsieur le Président, je suis ravie d’avoir aujourd’hui l’occasion de participer à ce débat et je voudrais aborder un point très particulier qui a déjà été soulevé par plusieurs de mes confrères. Il ne fait aucun doute que les conditions de vie dans cette magnifique région qu’est l’Arctique sont rudes, mais il ne fait pas non plus de doute que, grâce aux nouvelles technologies et aux progrès, l’exploitation des ressources naturelles de cette région va inévitablement s’accroître; prenons notamment l’exemple de la pêche. Dans sa communication de 2008, la Commission examine l’étendue du secteur de la pêche ainsi que la possibilité d’ouvrir de nouveaux espaces de pêche. Il est en effet judicieux d’adopter une certaine forme d’approche systématique pour aborder cette question. Pratiquée de manière durable, la pêche permet de protéger les stocks de poisson et d’assurer l’avenir des communautés de pêche. Dans le même document, il est fait mention, tout à fait à juste titre, de la nécessité de protéger les populations indigènes et locales, compte tenu du fait que, selon les statistiques, un tiers des quatre millions d’habitants de cette région sont d’origine indigène – ici encore, c’est un objectif tout à fait louable. Néanmoins – et c’est l’avertissement que je voudrais adresser à la Commission –, je constate toujours, d’après ces deux documents, que la Commission n’a pas tiré les leçons qui s’imposaient du désastre de la politique commune de la pêche, qui a provoqué la destruction de l’industrie de la pêche en Irlande du Nord. L’approche descendante consistant à toujours contrôler et à fixer des objectifs politiques et à employer des méthodes adoptées à Bruxelles a été un lamentable échec, et pourtant, à en juger par le document de 2008 et par le Conseil «Affaires étrangères» du mois de décembre 2009, l’UE entend adopter la même approche dans la région arctique. Je prie instamment la haute représentante d’être attentive à cette question, pendant qu’elle continue à étudier les possibilités de coordination des politiques dans ce domaine."@fr8
". – Elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy részt vehetek a mai vitában, és egy igen konkrét kérdésre szeretnék kitérni, amelyet néhány eddig felszólaló kollégám már felvetett. Kétségtelen, hogy a gyönyörű Északi-sarkvidéken nehezek az életkörülmények, ám az is kétségtelen, hogy az új technológiák és a fejlődés elkerülhetetlenül megnyitja majd a térségben a természeti erőforrások fokozottabb kiaknázásának lehetőségét, amelyre a halászat kiváló példa. A Bizottság 2008. évi közleménye a halászat jelenlegi mértékét, valamint az új területek megnyitásának lehetőségét vizsgálja. Való igaz, hogy mindebben szisztematikus megközelítést kell alkalmazni. A fenntartható halászat védi az állományokat és biztosítja a halászközösségek jövőjét. Ugyanez a dokumentum nagyon helyesen arról is említést tesz, hogy meg kell védeni az őslakosokat és a helyi lakosságot, ezt pedig statisztikákkal támasztja alá, amelyek szerint a térségben élő négy millió személy mintegy egyharmada őslakos – ez is elismerésre méltó célkitűzés. Ugyanakkor – és most figyelmeztetném a Bizottságot – továbbra is mindkét dokumentumban találok arra utaló jeleket, hogy a Bizottság nem tanult a közös halászati politika kudarcából, amely Észak-Írországban tönkretette a halászati ipart. A felülről lefelé irányuló megközelítés, amelynek értelmében Brüsszelből ellenőrzik és határozzák meg a szakpolitikai célokat és módszereket, csúfos kudarcot vallott, a 2008-as dokumentum és a 2009. decemberi Külügyi Tanács mégis arra enged következtetni, hogy az EU a sarkvidéki régió esetében is ugyanezt a megközelítést fogja alkalmazni. Arra biztatom a főképviselőt, hogy az e területtel kapcsolatos szakpolitikai koordináció módjának feltérképezése során vegye figyelembe ezt a konkrét kérdést."@hu11
"Signor Presidente, sono lieta di poter prendere parte alla discussione odierna, e vorrei soffermarmi su una questione molto specifica che è già stata sollevata da alcuni degli oratori che mi hanno preceduta. E’ indubbio che le condizioni di vita nella bellissima Artide siano proibitive, ma è altrettanto fuori di dubbio che, grazie al progresso e alle nuove tecnologie, sarà inevitabile che questa regione diventi oggetto di un maggiore sfruttamento delle risorse naturali che offre, di cui la pesca è un esempio illuminante. Nella comunicazione della Commissione del 2008 viene esaminata l’estensione attuale delle zone di pesca e la possibilità di aprirne di nuove. E’ solo giusto che la questione venga affrontata in maniera per quanto possibile sistematica. La pesca sostenibile protegge le risorse ittiche e offre un futuro alle comunità di pescatori. Lo stesso documento cita inoltre a ragione la necessità di proteggere la popolazione autoctona e gli abitanti locali, basandosi sul dato statistico secondo cui circa un terzo dei quattro milioni di persone che vivono nella regione è autoctono – ancora una volta, un obiettivo lodevole. Tuttavia – ed è questo che vorrei far presente alla Commissione – ritrovo ancora in entrambi i documenti la conferma del fatto che la Commissione non ha fatto tesoro della lezione appresa dal disastro della politica comune della pesca che, in Irlanda del Nord, ha causato la distruzione del settore in questione. L’approccio dall’alto verso il basso che prevede il continuo controllo e l’imposizione di obiettivi politici e metodi da parte di Bruxelles è stato un totale fallimento, eppure dal documento del 2008 e dal Consiglio “Affari esteri” del dicembre 2009 si evince che l’UE adotterà il medesimo approccio nella regione artica. Esorto l’alto rappresentante a tener conto di tale spunto, quando studierà come coordinare la politica in questo settore."@it12
"Pone pirmininke, džiaugiuosi, kad galiu šiandien dalyvauti šiose diskusijose ir norėčiau paliesti labai specifinį klausimą, kurį iškėlė kai kurie mano kolegos, kurių aš klausiausi. Nėra jokių abejonių, kad gyvenimo sąlygos puikiajame Arkties regione – atšiaurios, tačiau nėra abejonių ir dėl to, kad naujosios technologijos ir pažanga neišvengiamai atvers regioną didesniam išteklių panaudojimui, ir viena pagrindinių sričių yra žuvininkystė. 2008 m. Komisijos komunikate nagrinėjamas dabartinis žuvininkystės vystymo mastas, taip pat ir galimybė atverti naujas sritis. Iš tiesų teisinga, jei būtų laikomasi sisteminio požiūrio. Tvariai vykdoma žvejyba leidžia apsaugoti išteklius ir užtikrinti ateitį žvejyba besiverčiančioms bendruomenėms. Tame pačiame dokumente taip pat teisėtai minimas poreikis apsaugoti vietos tautas ir gyventojus, nurodant statistinius duomenis, kad maždaug trečdalis iš keturių milijonų gyventojų, gyvenančių regione yra vietos gentys – dar kartą, labai pagirtinas tikslas. Vis dėlto – norėčiau įspėti Komisiją – aš vis dar abiejuose dokumentuose įžvelgiu požymių, kad Komisija nepasimokė iš bendros žuvininkystės politikos nesėkmės, Šiaurės Airijoje visiškai sugriovusios žuvies pramonę. Požiūrio iš viršaus į apačią, kontroliuojančio ir nustatančio politikos tikslus ir metodus iš Briuselio, visuomet laukė apgailėtina nesėkmė, vis dėlto 2008 m. dokumento ir 2009 m. gruodžio mėn. Užsienio reikalų Tarybos dokumento išvada yra ta, kad ES ketina taikyti tą patį požiūrį Arkties regione. Raginu Vyriausiąją įgaliotinę, sprendžiant, kaip reikėtų toliau koordinuoti politiką šioje srityje, turėti omenyje šį konkretų klausimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es priecājos par iespēju šodien piedalīties šajās debatēs un gribu runāt par ļoti īpašu jautājumu, ko daži no kolēģiem, kuru runas es noklausījos, ir jau skāruši. Nav šaubu, ka dzīves apstākļi skaistajā Arktikas reģionā ir skarbi, bet tāpat nav arī šaubu, ka ar jaunajām tehnoloģijām un progresu šī teritorija tiks nenovēršami atvērta lielākai dabas resursu izmantošanai, no kuriem zivsaimniecībai būs vislielākā loma. Komisijas 2008. gada paziņojumā ir aplūkots pašreizējais zivsaimniecības apjoms, kā arī iespējas atvērt jaunas jomas. Patiešām ir pareizi, ka ir vajadzīga sistemātiska pieeja šim jautājumam. Ilgtspējīga veida zvejošana aizsargā zivju krājumus un nodrošina zivsaimniecības kopienu nākotni. Šajā pašā dokumentā, pamatojoties uz statistikas datiem par to, ka aptuveni viena trešdaļa no četriem miljoniem cilvēku, kas dzīvo šajā teritorijā, ir pamatiedzīvotāji, gluži pareizi ir pieminēta vajadzība aizsargāt pamatiedzīvotājus un vietējos iedzīvotājus — atkal ļoti slavējams mērķis. Tomēr — un šajā sakarībā es brīdinu Komisiju — abi dokumenti liecina, ka Komisija nav neko mācījusies no kopējās zivsaimniecības katastrofālās politikas, kas Ziemeļīrijā iznīcināja zivsaimniecības nozari. Lejupēja pieeja, vienmēr kontrolējot un nosakot politikas mērķus un metodes Briselē, ir cietusi nožēlojamu neveiksmi, bet no 2008. gada dokumenta un no Ārlietu padomes 2009. gada decembra sanāksmes var secināt, ka to pašu pieeju ES izmantos Arktikā. Es mudinu Augsto pārstāvi, viņai turpinot pētīt, kā koordinēt politiku šajā teritorijā, ņemt šo īpašo jautājumu vērā."@lv13
"Mr President, I welcome the opportunity to take part in this debate today and want to address a very specific issue that has already been raised by some of the colleagues that I have listened to. There is no doubt that living conditions in the beautiful Arctic area are harsh, but there is equally no doubt that, with new technologies and advances, the area will inevitably be opened up for greater exploitation of its natural resources, with fisheries being a prime example. In the Commission communication of 2008, the current extent of fisheries is examined, as is the possibility that new areas could be opened up. It is indeed right that there should be some systematic approach to this. Fishing in a sustainable manner protects stock and gives a future to fishing communities. The same document also, quite rightly, makes mention of the need to protect indigenous peoples and local populations, using the statistic that about one third of the four million people who live in the area are indigenous to the area – again, a very laudable objective. However – and this is where I warn the Commission – I still see the evidence, in both of the documents, that the Commission has not learnt the lesson from the disaster of the common fisheries policy, which in Northern Ireland has been responsible for the destruction of the fishing industry. The top-down approach of always controlling and setting policy targets and methods from Brussels has been an abject failure, yet the inference from the 2008 document and from the Foreign Affairs Council of December 2009 is that the EU will use the same approach in the Arctic region. I urge the High Representative, as she continues to explore how to coordinate policy in this area, to be mindful of this particular issue."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik maak graag van de gelegenheid gebruik om vandaag aan dit debat deel te nemen, en ik wil het over een zeer specifieke kwestie hebben waarover al is gesproken door enkele collega's waar ik naar heb geluisterd. Ongetwijfeld zijn de leefomstandigheden in de prachtige Arctische regio zwaar, maar er bestaat ook geen enkele twijfel over het feit dat het gebied met nieuwe technologieën en vooruitgang uiteindelijk zal worden geopend voor een grotere exploitatie van zijn natuurlijke hulpbronnen, en de visserij is hiervan een uitstekend voorbeeld. In de mededeling van de Commissie uit 2008 wordt de huidige omvang van de visserij onderzocht, evenals de mogelijkheid dat er nieuwe gebieden kunnen worden geopend. Inderdaad moet hier enige systematische benadering voor komen. Duurzaam vissen beschermt de visstand en biedt de visserijgemeenschap een toekomst. In hetzelfde document wordt ook zeer terecht melding gedaan van de noodzaak om inheemse volkeren en lokale bevolkingsgroepen te beschermen, waarbij het statistische gegeven wordt gebruikt dat ongeveer een derde van de vier miljoen mensen die in het gebied wonen, inheems zijn – wederom een zeer prijzenswaardige doelstelling. Maar – en hier wil ik de Commissie waarschuwen – ik zie nog steeds het bewijs, in beide documenten, dat de Commissie niet haar les heeft geleerd uit de ramp van het gemeenschappelijk visserijbeleid, dat in Noord-Ierland verantwoordelijk is geweest voor de vernietiging van de visserijsector. De top-downbenadering van het altijd beheren en vaststellen van beleidsdoelen en -methoden vanuit Brussel is een rampzalige mislukking geweest, en toch kan uit het document uit 2008 en uit de Raad voor Buitenlandse zaken van december 2009 worden geconcludeerd dat de EU dezelfde benadering zal gebruiken in de Arctische regio. Ik dring er bij de hoge vertegenwoordiger op aan, omdat zij blijft onderzoeken hoe het beleid in dit gebied kan worden gecoördineerd, om deze specifieke kwestie in gedachten te houden."@nl3
"Panie przewodniczący! Cieszę się z możliwości wzięcia udziału w dzisiejszej debacie i chciałabym zająć się bardzo szczególną sprawą, na którą już zwróciło uwagę kilkoro spośród moich kolegów, których wystąpień słuchałam. Nie ma wątpliwości, że warunki życia w pięknej Arktyce są ciężkie, lecz w równym stopniu nie ma wątpliwości, że przy wykorzystaniu nowych technologii i postępu rejon ten zostanie otwarty na bardziej intensywną eksploatację jego zasobów naturalnych, przy czym pierwszorzędnym przykładem jest tu rybołówstwo. W komunikacie Komisji z 2008 roku analizie poddany został obecny zakres połowów, podobnie jak możliwość udostępnienia nowych obszarów. To istotnie słuszne, że kwestia ta wymaga pewnego systematycznego podejścia. Połowy prowadzone w zrównoważony sposób umożliwiają ochronę zasobów i zapewniają przyszłość społecznościom rybackim. Ten sam dokument całkiem słusznie wspomina o potrzebie ochrony rdzennej ludności i miejscowych mieszkańców. Przedstawiono w nim statystykę, zgodnie z którą jedna trzecia z czterech milionów ludzi mieszkających na tym obszarze to ludność rdzenna – ponownie jest to godny pochwały cel. Jednakże – i właśnie w tym miejscu kieruję do Komisji ostrzeżenie – wciąż widzę tego dowody, w obydwu dokumentach, że Komisja nie wyciągnęła nauki z katastrofy wspólnej polityki rybołówstwa, która w Irlandii Północnej ponosi odpowiedzialność za zniszczenie branży rybackiej. Odgórne podejście polegające na stałej kontroli i ustalaniu celów politycznych i metod w Brukseli okazało się beznadziejną klęską, a mimo to z dokumentu z 2008 roku i obrad Rady Spraw Zagranicznych z grudnia 2009 roku wynika, że UE będzie stosować to samo podejście w regionie arktycznym. Wzywam wysoką przedstawiciel – ponieważ to pani nadal stara się zbadać, jak należy koordynować politykę w tym obszarze – aby miała na względzie tą właśnie sprawę."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço a oportunidade de intervir hoje neste debate e gostaria de focar uma questão muito específica que já foi levantada por alguns dos colegas que escutei. Não há dúvida de que as condições de vida na bela região do Árctico são duras, mas também ninguém duvida de que com as novas tecnologias e avanços técnicos, a zona ficará inevitavelmente exposta a uma exploração mais intensiva dos seus recursos naturais, como é o caso dos recursos haliêuticos. A actual dimensão da actividade piscatória, bem como a possibilidade de abertura de novas zonas à pesca, é analisada na comunicação de 2008 da Comissão. É bom, de facto, que adoptemos uma abordagem sistemática a esta questão. A pesca sustentável protege as unidades populacionais de peixe e dá um futuro às comunidades piscatórias. O documento de que falei refere igualmente, e bem, a necessidade de proteger os povos indígenas e as populações locais, mencionando dados estatísticos que indicam que cerca de um terço dos quatro milhões de pessoas que vivem na região são autóctones – mais uma vez, um objectivo louvável. No entanto – e é sobre este ponto que alerto a Comissão – continuo a ver sinais, em ambos os documentos, de que a Comissão não aprendeu a lição com o desastre da política comum das pescas, que na Irlanda do Norte tem sido responsável pela destruição da indústria pesqueira. Este procedimento de controlar e definir objectivos e métodos de cima para baixo, a partir de Bruxelas, tem-se revelado um completo fracasso e, no entanto, o que se pode inferir do documento de 2008 e do Conselho “Negócios Estrangeiros” de Dezembro de 2009 é que a UE utilizará a mesma forma de proceder para o Árctico. Exorto a senhora Alta Representante a ter isto presente enquanto continua a explorar a melhor forma de coordenar a política para esta área."@pt17
"Domnule preşedinte, salut oportunitatea de a lua parte la această dezbatere astăzi şi doresc să abordez o problemă foarte specifică ce a fost deja ridicată de unii dintre colegii pe care i-am ascultat. Fără îndoială condiţiile de viaţă din frumoasa zonă arctică sunt dure, dar, de asemenea, nu există nicio îndoială că, având în vedere noile tehnologii şi dezvoltări, zona va fi inevitabil deschisă pentru exploatarea mai largă a resurselor sale naturale, domeniul pescuitului fiind un prim exemplu. În comunicarea Comisiei din 2009, extinderea actuală a pescuitului este examinată, deoarece există posibilitatea ca noi zone să poată să fie deschise. Este într-adevăr corect că trebuie să existe o abordare sistematică a acestui lucru. Pescuitul într-un mod durabil protejează stocurile şi oferă un viitor comunităţilor de pescari. De asemenea, acelaşi document face, pe bună dreptate, menţiunea necesităţii protejării populaţiilor indigene şi locale, folosind statistica conform căreia o treime din patru milioane de oameni care trăiesc în zonă sunt originari din zonă - din nou, un obiectiv foarte lăudabil. Cu toate acestea - şi despre acest lucru avertizez Comisia - încă mai văd dovada, în ambele documente, a faptului că această Comisie nu a învăţat lecţia din dezastrul politicii comune în domeniul pescuitului care, în Irlanda de Nord, a fost responsabilă pentru distrugerea industriei pescuitului. Abordarea de sus în jos a controlării şi stabilirii permanente a obiectivelor politice şi a metodelor de la Bruxelles a fost un eşec abject, cu toate acestea concluzia documentului 2008 şi a Consiliului Afaceri Externe din decembrie 2009 este că UE va folosi aceeaşi abordare în regiunea arctică. Îndemn Înaltul Reprezentant ca, în timp ce continuă să exploreze cum să coordoneze politica în această zonă, să fie atent la această problemă specială."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vítam možnosť zúčastniť sa na dnešnej rozprave a chcela by som hovoriť o veľmi špecifickej záležitosti, na ktorú už upozornilo zopár kolegov, ktorých som počula. Niet pochýb o tom, že životné podmienky v krásnej Arktíde sú drsné, ale takisto niet pochýb o tom, že nové technológie a pokrok umožnia nevyhnutné otvorenie oblasti pre väčšiu ťažbu prírodných zdrojov, rybné hospodárstvo je toho typickým príkladom. V oznámení Komisie z roku 2008 sa skúma terajší rozsah rybného hospodárstva, ako aj možnosť, že by sa mohli otvoriť nové oblasti. Je naozaj správne, že by v tejto oblasti mal existovať nejaký systematický prístup. Rybolov vykonávaný udržateľným spôsobom ochraňuje populácie rýb a zabezpečuje rybárskym komunitám budúcnosť. Ten istý dokument tiež celkom správne spomína potrebu ochraňovať pôvodných obyvateľov a miestnu populáciu a uvádza štatistické údaje, že približne jedna tretina zo štyroch miliónov ľudí, ktorí v oblasti žijú, sú pôvodným obyvateľstvom oblasti – opäť veľmi chvályhodný cieľ. Avšak – a tu by som chcela Komisiu varovať – v obidvoch dokumentoch stále vidím znaky toho, že Komisia sa nepoučila z fiaska spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá v Severnom Írsku zapríčinila zničenie rybného hospodárstva. Prístup zhora nadol, v ktorom sa politické ciele a metódy stále kontrolujú a stanovujú z Bruselu, bol žalostným neúspechom, a predsa záver dokumentu z roku 2008 a z Rady pre zahraničné veci z decembra 2009 je, že EÚ bude v arktickom regióne používať rovnaký prístup. Naliehavo žiadam vysokú predstaviteľku, aby pri ďalšom skúmaní, ako koordinovať politiku v tejto oblasti, nezabudla na tento konkrétny problém."@sk19
"─ Gospod predsednik, veseli me, da lahko sodelujem v današnji razpravi in rada bi se dotaknila prav posebnega vprašanja, ki so ga omenili že tudi nekateri govorniki pred menoj. Znano je, da so življenjski pogoji na čudovitem arktičnem območju trdi, prav tako pa je jasno, da se bo z novimi tehnologijami in dosežki to območje postopoma odprlo za intenzivnejše izkoriščanje naravnih virov, v prvi vrsti za ribolov. Sporočilo Komisije iz leta 2008 obravnava današnji obseg ribolova, pa tudi možnosti odprtja novih območij. Na mestu bi bil sistematičen pristop k tem vprašanju. Trajnostni ribolov ohranja stalež rib in zagotavlja prihodnost ribiškim skupnostim. V omenjenem dokumentu je upravičeno omenjena tudi potreba po zaščiti avtohtonih in drugih lokalnih prebivalcev, na podlagi statistike, po kateri je približno tretjina od štirih milijonov tamkajšnjih prebivalcev avtohtonih ─ še en pohvalen cilj. Vendar pa ─ in to opozorilo velja Komisiji ─ iz obeh dokumentov lahko razberem, da se Komisija ni ničesar naučila iz poloma skupne ribiške politike, ki je na Severnem Irskem popolnoma uničila ribiško panogo. Pristop od zgoraj navzdol, pri katerem izključno Bruselj upravlja, zastavlja cilje in določa postopke, je gladko odpovedal, iz dokumenta iz leta 2008 in iz sklepov Sveta za zunanje zadeve iz leta 2009 pa izhaja, da namerava EU uporabiti enak pristop tudi na arktičnem območju. Nujno pozivam visoko predstavnico, naj pri nadaljnjih razmišljanjih o usmerjanju politike na tem področju upošteva tudi to podrobnost."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar möjligheten att delta i denna debatt i dag och vill ta upp en mycket specifik fråga som redan nämnts av några av de kolleger jag lyssnat till. Det råder ingen tvekan om att levnadsförhållandena är hårda i det vackra arktiska området, men det råder heller ingen tvekan om att ny teknik och nya framsteg oundvikligen kommer att öppna för ett ökat utnyttjande av naturtillgångarna. Fisket är ett viktigt exempel. I 2008 års meddelande från kommissionen granskas fiskets nuvarande omfattning, liksom möjligheten att öppna nya områden. Vi bör definitivt inta en systematisk hållning till detta. Fiske som bedrivs på ett hållbart sätt skyddar bestånden och ger fiskesamhällena en framtid. I samma dokument nämns också, helt riktigt, behovet av att skydda urbefolkningar och lokalbefolkningar, med hänvisning till uppgifter som säger att omkring en tredjedel av de fyra miljoner människor som bor i området tillhör urbefolkningar – även detta ett berömvärt mål. Men – och det är här jag vill varna kommissionen – jag ser fortfarande i båda dokumenten tecken på att kommissionen inte tagit lärdom av den katastrofala fiskeripolitik som i Nordirland lett till att fiskeindustrin ödelagts. Den toppstyrning som går ut på att alltid kontrollera och fastställa politiska mål och metoder från Bryssel har misslyckats totalt, och ändå framgår det av dokumentet från 2008 och av mötet i rådet för yttre förbindelser i december 2009 att EU kommer att använda sig av samma metod i den arktiska regionen. Jag vill uppmana den höga representanten att vara uppmärksam på just denna fråga när hon fortsätter att undersöka hur politiken ska samordnas på detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Dodds (NI )."18
"Diane Dodds (NI )."5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph