Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.22.3-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to say to the High Representative: thank you so much for your statement. I think many of us in this Chamber are so pleased that you are carrying on what was started by the Commission and also followed up by the Presidency statements last autumn. You underlined the fragile nature and environment of the Arctic. That fragile nature is, as you recognised, a global concern, not just one that concerns Europe or indeed those nations in the Arctic. The Arctic also presents itself as a unique opportunity for multinational cooperation. It is unique also for us as the EU to have a positive relationship with Russia there, through the Northern Dimension. That is something we must absolutely build on with other partners. But it has to be a meaningful cooperation overall in the Arctic, and it is worrying – and you did not touch on this in your statement – that we see the development of an inner core of five coastal states of the Arctic meeting outside the architecture of the Arctic Council. This could seriously undermine a very precious cooperation and it has to be treated with some seriousness. Likewise, we – the EU – have been rebuffed for observer status. We have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic. I believe that the original Commission communication was an amazing document in the way it brought together many cross-cutting issues across a number of DGs in the Commission. This is a good basis on which we can build. We all wait with interest as to how you will coordinate this policy, going forward in the new Commission and with your unique role wearing two hats. But thank you for the start."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, ráda bych velice poděkovala paní vysoké představitelce za její prohlášení. Myslím si, že v této sněmovně je mnoho z nás potěšeno, že pokračujete v tom, co Komise začala a na co minulý podzim navázala předsednická prohlášení. Zdůraznila jste křehkou přírodu a životní prostředí Arktidy. Jak jste řekla, tato křehká příroda je celosvětovým zájmem, nejen zájmem evropským, nebo pouze zájmem arktických národů. Arktida také představuje jedinečnou příležitost pro spolupráci na mezinárodní úrovni. Pro nás jakožto EU je také jedinečnou záležitostí vztah s Ruskem ohledně Severní dimenze. A totéž si musíme rozhodně vytvořit i s ostatními partnery. Taková spolupráce však musí být smysluplná pro celou Arktidu a je znepokojující – a o tom jste ve svém prohlášení nehovořila – že jsme svědky vzniku spolku pěti pobřežních zemí Arktidy, který se schází vně struktury Arktické rady. To by mohlo vážně narušit velice cennou spolupráci a neměli bychom to brát na lehkou váhu. Taktéž my, jako EU, jsme odmítáni jakožto pouhý pozorovatel. Musíme opravit některé trhliny a také znovu vybudovat důvěru v naše počínání na Arktidě. Sdělení Komise na toto téma byl dle mého názoru skvělý dokument tím, jak v sobě spojil otázky různých odvětví napříč několika generálními ředitelstvími. To je dobrý základ, na němž můžeme stavět. Všichni se zájmem očekáváme, jak tuto politiku budete koordinovat v souvislosti s vaším postupem v Komisi a dvěma funkcemi, které nyní zastáváte. Ale děkuji vám za tento začátek."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke den højtstående repræsentant for hendes redegørelse. Jeg tror, mange af os i Parlamentet glæder os over, at De fortsætter det, som Kommissionen indledte, og som blev fulgt op af formandskabets erklæringer sidste efterår. De understregede de ømfindtlige natur- og miljøforhold i Arktis. Denne ømfindtlige natur er, som De anerkendte, et globalt anliggende, ikke et anliggende, der kun vedrører Europa eller nationerne i Arktis. Arktis repræsenterer i sig selv en unik mulighed for multinationalt samarbejde. Det er unikt for os, eftersom EU har et positivt forhold til Rusland i området via den nordlige dimension. Det er noget, som vi absolut skal bygge videre på sammen med andre partnere. Men det skal være et meningsfyld samarbejde over alt i Arktis, og det er bekymrende – og dette nævnte De ikke i Deres redegørelse – at vi er vidner til udviklingen af en indre kerne af fem kystlande i Arktis, som ikke er medlemmer af Det Arktiske Råd. Dette kan i alvorlig grad underminere et meget dyrebart samarbejde, og det skal behandles med alvor. Vi – EU – er ligeledes blevet afvist for vores observatørstatus. Vi har nogle ting, vi skal gøre godt igen, og vi skal forsøge at genskabe tilliden til det, vi ønsker at skabe i Arktis. Den oprindelige meddelelse fra Kommissionen var efter min mening et utroligt dokument, fordi den samlede et stort antal tværgående spørgsmål på tværs af en række generaldirektorater i Kommissionen. Dette er et godt fundament, vi kan bygge videre på. Vi afventer med interesse, hvordan De vil koordinere denne politik i fremtiden med den nye Kommission og med Deres unikke rolle, hvor De bærer to kasketter. Men tak for indledningen."@da2
"Herr Präsident, ich möchte der Hohen Vertreterin Folgendes sagen: vielen Dank für Ihre Erklärung. Ich denke, dass viele von uns hier in diesem Hause es sehr begrüßen, dass Sie das fortführen, was von der Kommission begonnen wurde und auch durch die Erklärungen des Ratsvorsitzes letzten Herbst weiterverfolgt wurde. Sie betonten, wie empfindlich die Natur und die Umwelt in der Arktis sind. Diese sensible Natur ist, wie Sie richtig erkannt haben, ein globales Anliegen, nicht nur eines, das Europa oder tatsächlich nur die Staaten in der Arktis betrifft. Die Arktis bietet zudem eine einmalige Gelegenheit für eine multinationale Zusammenarbeit. Auch für uns in der Europäischen Union ist es einzigartig, dort aufgrund der nördlichen Ausrichtung über eine positive Beziehung zu Russland zu verfügen. Darauf müssen wir auch mit anderen Partnern bauen. Die Zusammenarbeit muss aber auch bedeutend für die gesamte Arktis sein. Es ist besorgniserregend – und dies hatten Sie in Ihrer Erklärung nicht angesprochen – dass sich ein innerer Kern von fünf arktischen Küstenstaaten herausbildet, die sich außerhalb des Arktischen Rats treffen. Dies könnte eine sehr wertvolle Zusammenarbeit ernsthaft gefährden. Daher müssen wir dieses Thema mit Ernst betrachten. Ebenso wurden unser Status – der EU-Beobachterstatus – zurückgewiesen. Wir haben einige Grenzen, die repariert werden müssen, und wir müssen auch versuchen, das Vertrauen in unser Projekt, das wir in der Arktis aufbauen möchten, wieder aufzubauen. Ich denke, dass die ursprüngliche Mitteilung der Kommission ein herausragendes Dokument war, hinsichtlich der Art, wie es viele Querschnittsthemen über eine Reihe von Generaldirektionen in der Kommission vereinte. Dies ist eine gute Grundlage, auf der wir aufbauen können. Wir alle warten mit Interesse, wie Sie diese Politik koordinieren und wie Sie in der neuen Kommission vorgehen werden und das mit Ihrer einzigartigen Rolle mit zwei Ämtern. Zunächst aber einmal vielen Dank."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω τα ακόλουθα στην Ύπατη Εκπρόσωπο: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωσή σας. Πιστεύω ότι πολλοί από εμάς στο παρόν Κοινοβούλιο χαίρονται πάρα πολύ που συνεχίζετε αυτό που ξεκίνησε από την Επιτροπή και συνεχίστηκε με τις δηλώσεις της Προεδρίας το περασμένο φθινόπωρο. Υπογραμμίσατε την ευαίσθητη φύση και το περιβάλλον της Αρκτικής. Αυτή η ευαίσθητη φύση προκαλεί, όπως αναγνωρίσατε, ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρώπη ή στα κράτη που βρίσκονται στην Αρκτική. Η Αρκτική αποτελεί επίσης μοναδική ευκαιρία πολυεθνικής συνεργασίας. Είναι επίσης μοναδική ευκαιρία για εμάς, ως ΕΕ, να έχουμε μια θετική σχέση με τη Ρωσία εκεί, μέσω της Βορείου Διάστασης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να οικοδομήσουμε από κοινού με τους άλλους εταίρους. Ωστόσο, πρέπει να είναι μια ουσιαστική συνεργασία για ολόκληρη την Αρκτική, και γεννά ανησυχίες –και αυτό είναι κάτι που δεν θίξατε στη δήλωσή σας– το γεγονός ότι βλέπουμε την ανάπτυξη ενός εσωτερικού πυρήνα πέντε παράκτιων κρατών της Αρκτικής που συναντώνται εκτός της αρχιτεκτονικής του Αρκτικού Συμβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά μια πολύ πολύτιμη συνεργασία και πρέπει να αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα. Ομοίως, εμείς –η ΕΕ– ήρθαμε αντιμέτωποι με άρνηση στο αίτημά μας να μας δοθεί καθεστώς παρατηρητή. Πρέπει να αποκαταστήσουμε κάποιες σχέσεις και να προσπαθήσουμε να επανεδραιώσουμε την εμπιστοσύνη για όσα θέλουμε να επιτύχουμε στην Αρκτική. Θεωρώ ότι η αρχική ανακοίνωση της Επιτροπής αποτέλεσε θαυμάσιο έγγραφο ως προς τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε πολλά διατομεακά ζητήματα που αφορούν αρκετές ΓΔ της Επιτροπής. Αποτελεί καλή βάση, πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε. Αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συντονίσετε αυτή την πολιτική, καθώς θα προχωράτε στο πλαίσιο της νέας Επιτροπής και υπό τον μοναδικό διπλό σας ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε που κάνατε την αρχή."@el10
"Señor Presidente, me gustaría darle mis más sinceras gracias a la Alta Representante por su declaración. Creo que a muchos de los que nos encontramos en esta Cámara nos alegra que siga adelante con lo que se inició en la Comisión y se continuó con las declaraciones de la Presidencia el pasado otoño. Usted subrayó la frágil naturaleza y entorno del Ártico. La frágil naturaleza es, como usted reconoció, una preocupación global, y no afecta únicamente a Europa o, en efecto, a las naciones del Ártico. El Ártico se presenta también como una oportunidad única para la cooperación multinacional. También es único para nosotros, como UE, mantener allí una relación positiva con Rusia, a través de la Dimensión Septentrional. Se trata de algo que, por supuesto, deberíamos procurar con otros socios. Pero en el Ártico debe producirse una cooperación significativa, y es preocupante —y usted no aludió a ello en su declaración— que asistamos al desarrollo de un núcleo interior compuesto por cinco estados costeros del Ártico que se están reuniendo fuera de la arquitectura del Consejo Ártico. Esto podría socavar gravemente una preciosa cooperación y debe abordarse con seriedad. De la misma manera, nosotros —la UE— hemos quedado relegados a la categoría de observadores. Debemos limar algunas asperezas y necesitamos tratar de recuperar la confianza en aquello que deseamos establecer en el Ártico. Considero que la Comunicación original de la Comisión fue un asombroso documento en cuanto a la forma en la que reunió muchas cuestiones transversales de entre toda una serie de Direcciones Generales de la Comisión. Constituye una buena base sobre la que podemos trabajar. Todos esperamos ver con interés cómo coordinará esta política, junto a la nueva Comisión y su cargo único de doble función. Pero gracias por el comienzo."@es21
"Tänan, juhataja! Austatud kõrge esindaja, ma tänan teid südamest teie avalduse eest. Ma arvan, et paljudel meist siin istungisaalis on hea meel, et te jätkate tööd, mida komisjon alustas ja mida eesistujariik läinud sügisel oma avaldustega jätkas. Te rõhutasite Arktika looduse ja keskkonna haavatavust. See haavatav loodus, nagu te tunnistasite, on üleilmne mure ega puuduta ainuüksi Euroopat või Arktika rahvaid. Arktika kujutab endast ka erakordset riikidevahelise koostöö võimalust. Ka meie, Euroopa Liidu jaoks on erakordne olla põhjamõõtme kaudu Venemaaga heades suhetes. See on midagi, mida meil tuleb kindlasti teiste partneritega edasi arendada. Kuid see peab olema sisukas koostöö, mis haaraks tervet Arktikat, ning paneb muretsema – seda te oma avalduses ei maininud –, et meie silme all on kujunemas viiest Arktika rannikuriigist koosnev tuumik, mis saab kokku väljaspool Arktika Nõukogu struktuuri. See võib väga väärtuslikku koostööd tõsiselt õõnestada ja sellega tuleb süvitsi tegelda. Samuti keelduti meile, Euroopa Liidule, vaatlejastaatust andmast. Meil tuleb tublisti suhteid parandada ja püüda taastada usaldust selle vastu, mida me tahame Arktikas saavutada. Komisjoni algne teatis oli minu arvates hämmastav dokument selle poolest, et see koondas korraga hulka probleeme, mis puudutavad komisjoni mitut eri peadirektoraati. See on hea alus, millelt edasi minna. Ootame kõik huviga, kuidas te hakkate seda poliitikat koordineerima, kui te oma erakordses olukorras kahe ameti pidajana komisjoni uues koosseisus tööle asute. Kuid tänan teid alguse tegemise eest."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan sanoa korkealle edustajalle: kiitos paljon lausunnostanne. Uskon, että moni tässä parlamentissa on tyytyväinen siihen, että jatkatte työtä, jonka komissio aloitti ja jota puheenjohtajavaltio jatkoi viime syksynä lausunnoillaan. Korostitte arktisen alueen herkkää luontoa ja ympäristöä. Herkkä luonto huolestuttaa, kuten totesitte, koko maailmaa eikä vain Eurooppaa tai arktisen alueen kansoja. Arktinen alue tarjoaa sinänsä ainutlaatuisen mahdollisuuden monikansalliselle yhteistyölle. On ainutlaatuista, että meillä on siellä EU:na myönteinen suhde Venäjään pohjoisen ulottuvuuden ansiosta. Se on jotain, mitä meidän on ehdottomasti hyödynnettävä muiden kumppanien kanssa. Yhteistyön on oltava merkityksellistä koko arktisella alueella, ja on huolestuttavaa – ettekä te käsitelleet sitä lausunnossanne – että me näemme arktisen kokouksen viiden rannikkovaltion sisäpiirin kehittyvän Arktisen neuvoston rakenteen ulkopuolelle. Se voisi vakavasti heikentää erittäin arvokasta yhteistyötä, ja sitä on käsiteltävä vakavasti. Samoin meiltä – EU:lta – evättiin tarkkailijan asema. Meidän on sovittava erimielisyytemme ja yritettävä palauttaa luottamus siihen, mitä me haluamme luoda arktisella alueella. Pidän alkuperäistä komission tiedonantoa hämmästyttävänä asiakirjana tavassa, jolla siinä yhdistettiin monialaisia asioita useassa komission pääosastossa. Se on hyvä perusta, jolle voimme rakentaa. Me kaikki odotamme kiinnostuneina sitä, miten te koordinoitte tätä politiikkaa, edistytte uudessa komissiossa ainutlaatuisessa kaksoisroolissanne. Joka tapauksessa kiitos aloituksesta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais m’adresser à la haute représentante: mille mercis pour votre déclaration. Je pense que nous sommes nombreux, dans ce Parlement, à être ravis que vous poursuiviez les efforts entamés par la Commission, qui avaient également été suivis de déclarations de la Présidence à l’automne dernier. Vous avez souligné la fragilité de la nature et de l’environnement arctiques. Cette nature fragile constitue, comme vous l’avez admis, un problème mondial, qui ne concerne pas uniquement l’Europe ou les pays de l’Arctique. L’Arctique constitue également une occasion unique d’établir une coopération multinationale. C’est également une occasion unique pour nous, l’UE, d’entretenir une relation positive avec la Russie, dans le cadre de la dimension septentrionale. C’est un sujet que nous devons absolument mettre à profit avec nos autres partenaires. Toutefois, il doit s’agir d’une coopération digne de ce nom dans la région arctique et il est inquiétant – vous n’avez pas abordé ce point dans votre déclaration – de constater le développement d’un noyau central constitué de cinq États côtiers de l’Arctique, qui se rencontrent hors du cadre du Conseil de l’Arctique. Cela pourrait nuire gravement à une coopération très précieuse et il faut donc considérer sérieusement cette évolution. De même, nous – l’UE – nous sommes vus refuser un statut d’observateur. Nous devons surmonter certains obstacles et tenter de faire regagner la confiance en nos projets pour l’Arctique. Je pense que la première communication de la Commission était un document extraordinaire dans le sens où il a rassemblé un grand nombre de questions transversales traitées par plusieurs DG de la Commission. C’est une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous sommes impatients de voir comment vous allez coordonner cette politique, avancer au sein de la nouvelle Commission et gérer votre rôle unique à deux casquettes. Mais je vous remercie pour ce bon début."@fr8
"Elnök úr! A következőt mondanám a főképviselőnek: nagyon köszönöm a nyilatkozatát. Úgy gondolom, itt az ülésteremben sokunk számára nagy öröm, hogy folytatja a Bizottság által megkezdett és tavaly ősszel az elnökség nyilatkozatai által követett munkát. Kiemelte az Északi-sarkvidék természetének és környezetének sebezhetőségét. Ez a törékeny jelleg, ahogyan Ön is elismerte, globális kérdés, nem csupán Európát vagy az Északi-sarkvidék országait érintő probléma. Az Északi-sarkvidék ezzel együtt páratlan lehetőséget teremt a többoldalú együttműködésre. Számunkra, az EU számára is rendkívüli, hogy az Északi Dimenzión keresztül pozitív kapcsolatot alakíthatunk ki Oroszországgal. Ezen az alapon más partnereinkkel mindenképpen tovább kell építkeznünk. Az együttműködésnek azonban a sarkvidék egészén tartalmasnak kell lennie, és aggasztó – erre pedig nem tért ki a nyilatkozatában –, hogy formálódik egy öt part menti sarkvidéki állam alkotta belső kör, amely a Sarkvidéki Tanács keretein kívül tárgyal. Ez súlyosan alááshatja a rendkívül értékes együttműködést, és ezért komolyan kell vele foglalkoznunk. Hasonlóképpen – az EU mint közösség – elutasította a megfigyelői státusz iránti kérelmünket. Meg kell javítanunk néhány kerítést, és meg kell próbálnunk helyreállítani a bizalmat az iránt, amit az Északi-sarkvidéken létre kívánunk hozni. Úgy gondolom, a Bizottság eredeti közleménye lenyűgöző dokumentum volt a tekintetben, ahogyan egyesítette a Bizottság különböző főigazgatóságainál felmerülő számos egymással átfedésben álló kérdést. Ez kedvező alapot teremt, amelyre építhetünk. Valamennyien érdeklődve várjuk, hogyan koordinálja majd ezt a politikát az új Bizottsággal együttműködve és sajátos kettős szerepében eljárva. Mindazonáltal köszönet az indításért."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare sentitamente l’alto rappresentante per la dichiarazione. A mio avviso, siamo in molti in quest’Aula ad essere lieti che lei stia proseguendo il lavoro iniziato dalla Commissione e a cui avevano dato seguito le dichiarazioni della presidenza lo scorso autunno. Ha sottolineato la fragilità della natura e dell’ambiente artici. La natura fragile è, come da lei riconosciuto, una preoccupazione globale, non solo europea o delle nazioni artiche. L’Artico si presenta inoltre come un’occasione irripetibile per la cooperazione multinazionale. Anche per noi dell’UE è un’opportunità unica per intrattenere un rapporto positivo con la Russia mediante la dimensione settentrionale. E’ un punto di partenza essenziale anche per il rapporto con gli altri partner. Deve tuttavia essere una cooperazione significativa che si estende in tutta la regione dell’Artico, ed è preoccupante – un punto che lei non ha toccato nella sua dichiarazione – assistere alla formazione di un gruppo interno di cinque Stati costieri dell’Artico che si riuniscono al di fuori dell’architettura del Consiglio artico, uno sviluppo che potrebbe pregiudicare gravemente una cooperazione molto preziosa, e che pertanto va trattato con molta serietà. Analogamente, a noi – all’UE – è stato negato lo status di osservatori. Dobbiamo migliorare alcuni rapporti e tentare di ripristinare la fiducia in ciò che vogliamo creare nell’Artico. Ritengo che la comunicazione originaria della Commissione fosse un documento sorprendente per la capacità di riunire diverse questioni trasversali che coinvolgevano numerose DG della Commissione. Si tratta di un’ottima base da cui partire. Attendiamo tutti di scoprire come coordinerà questa politica, sia proseguendo il lavoro in seno alla nuova Commissione, sia col suo ruolo unico che le permette di riunire due cariche nella sua persona. Grazie comunque per l’inizio."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau labai padėkoti Vyriausiajai įgaliotinei už pareiškimą. Manau, kad daugeliui šiuose rūmuose labai malonu, kad jūs tęsiate tai, ką pradėjo Komisija ir vadovaujatės pirmininkaujančios valstybės narės praėjusio rudens pareiškimais. Jūs pabrėžėte trapią Arkties regiono gamtą ir aplinką. Trapi gamta, kaip jūs jau supratote – visuotinis rūpestis, svarbus ne tik Europai arba Arkties tautoms. Arkties regionas atveria unikalias daugiašalio bendradarbiavimo galimybes. Mums jis taip pat – yra vienintelis regionas, kuriame ES palaiko teigiamą ryšį su Rusija per Šiaurės dimensiją. Tai būtina. Tačiau Arktyje apskritai reikalingas reikšmingas bendradarbiavimas, ir nerimą kelia – jūs nepaminėjote pareiškime – kad formuojasi vidinis penkių Arkties pakrantės šalių branduolys už Arkties Tarybos ribų. Tai galėtų labai pakenkti reikšmingam bendradarbiavimui, ir į tai būtina rimtai atsižvelgti. Panašiai mums – ES – buvo atsakyta, kai prašėme suteikti mums stebėtojo statusą. Privalome pašalinti kai kurias spragas ir atkurti pasitikėjimą tuo, kas turėtų būti ketinama sukurti Arkties regione. Manau, kad originalus Komisijos komunikatas buvo puikus dokumentas, leidęs Komisijoje tarp daugelio GD išspręsti daug svarbių klausimų. Tai – tinkamas pagrindas, kuriuo galėsime ateityje pasinaudoti. Taip pat susidomėję lauksime, kaip koordinuosite šią politiką, pradėjusi darbą naujoje Komisijoje ir – užimdama dvi kėdes vienu metu. Tačiau dėkojame už gerą pradžią."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos teikt Augstajai pārstāvei: es ļoti pateicos jums par jūsu paziņojumu. Manuprāt, daudzus no mums šajā sēžu zālē iepriecina tas, ka jūs turpināt darbu, ko iesāka Komisija un ko pagājušajā rudenī papildināja prezidentūras paziņojumi. Jūs uzsvērāt Arktikas jutīgo dabu un vidi. Jūs atzināt, ka Arktikas jutīgā daba ir jautājums, kas skar ne tikai Eiropu vai Arktikas valstis, bet ka tā ir visas pasaules problēma. Arktika sniedz arī unikālas daudznāciju sadarbības iespējas. Tā sniedz arī ES unikālas iespējas ar Ziemeļu dimensijas politikas palīdzību izveidot šajā reģionā labas attiecības ar Krieviju. Tas mums kopā ar citiem partneriem ir katrā ziņā jādara. Tomēr tai ir jābūt jēgpilnai sadarbībai visā Arktikas reģionā, un bažas rada tas — jūs savā ziņojumā šim jautājumam nepieskārāties —, ka piecu Arktikas piekrastes valstu attiecības attīstās ārpus Arktikas padomes. Tas var ļoti nopietni traucēt vērtīgo sadarbību, un pret to ir jāizturas nopietni. Tāpat arī mums — ES — ir atteikts novērotājas statuss. Mums ir jānostiprina mūsu politiskās pozīcijas, un mums jāatgūst ticība tam, ko vēlamies sasniegt Arktikā. Es uzskatu, ka sākotnējais Komisijas paziņojums bija apbrīnojams dokuments, jo tas apvienoja vairāku Komisijas ģenerāldirektorātu jautājumus, kuru tematika saskārās. Tas ir labs pamats turpmākajam darbam. Mēs visi ar interesi gaidām, kā jūs koordinēsit šo politiku, sekmējot jaunās Komisijas darbu un savā unikālajā lomā apvienojot divus amatus. Pateicamies jums par iesākto darbu."@lv13
"Mr President, I should like to say to the High Representative: thank you so much for your statement. I think many of us in this Chamber are so pleased that you are carrying on what was started by the Commission and also followed up by the Presidency statements last autumn. You underlined the fragile nature and environment of the Arctic. That fragile nature is, as you recognised, a global concern, not just one that concerns Europe or indeed those nations in the Arctic. The Arctic also presents itself as a unique opportunity for multinational cooperation. It is unique also for us as the EU to have a positive relationship with Russia there, through the Northern Dimension. That is something we must absolutely build on with other partners. But it has to be a meaningful cooperation overall in the Arctic, and it is worrying – and you did not touch on this in your statement – that we see the development of an inner core of five coastal states of the Arctic meeting outside the architecture of the Arctic Council. This could seriously undermine a very precious cooperation and it has to be treated with some seriousness. Likewise, we – the EU – have been rebuffed for observer status. We have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic. I believe that the original Commission communication was an amazing document in the way it brought together many cross-cutting issues across a number of DGs in the Commission. This is a good basis on which we can build. We all wait with interest as to how you will coordinate this policy, going forward in the new Commission and with your unique role wearing two hats. But thank you for the start."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil tegen de hoge vertegenwoordiger zeggen: dank u zeer voor uw verklaring. Ik denk dat velen van ons in dit Parlement erg blij zijn met het feit dat u doorgaat met hetgeen door de Commissie is gestart en ook werd gevolgd door de verklaringen van het voorzitterschap in het afgelopen najaar. U hebt de fragiele aard en het milieu van de Arctische regio onderstreept. Die fragiele aard is, zoals u erkent, een wereldwijde zorg, niet een zorg die alleen Europa aangaat, of zelfs alleen maar de landen in de Arctische regio. De Arctische regio biedt ook een unieke mogelijkheid voor multinationale samenwerking. Het is ook voor ons als EU uniek om daar een positieve relatie met Rusland te hebben, via de Noordelijke Dimensie. Dat is iets waar we absoluut op moeten voortbouwen met onze andere partners. Maar het moet een zinvolle samenwerking in de hele Arctische regio zijn, en het is zorgwekkend – en u hebt dit niet genoemd in uw verklaring – dat we een kern van vijf kuststaten uit de Arctische regio zien ontstaan die buiten de structuur van de Arctische Raad bij elkaar komen. Dit zou een zeer waardevolle samenwerking ernstig kunnen ondermijnen en moet met enige ernst tegemoet worden getreden. Bovendien hebben wij – de EU – de status van waarnemer niet gekregen. We moeten nog wat onenigheden uit de weg ruimen en we moeten proberen om het vertrouwen te herstellen in hetgeen we willen bereiken in de Arctische regio. Ik ben van mening dat de oorspronkelijke mededeling van de Commissie een verbazingwekkend document was, gezien de manier waarop het vele sectoroverschrijdende kwesties in een aantal DG’s in de Commissie heeft samengebracht. Dit is een goede basis waarop we verder kunnen bouwen. We wachten allemaal met belangstelling op de manier waarop u dit beleid gaat coördineren, zult verdergaan in de nieuwe Commissie en in uw unieke rol waarin u twee petten op hebt. Maar dank u voor het begin."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę powiedzieć pani wysokiej przedstawiciel: naprawdę bardzo pani dziękuję za wystąpienie. Myślę, że wielu spośród nas w tej Izbie jest tak bardzo zadowolonych z tego, co zainicjowała Komisja i czego kontynuacją są oświadczenia prezydencji z minionej jesieni. Podkreślała pani to, jak bardzo delikatna jest Arktyka i jej środowisko. Ta kruchość jest, jak pani zauważyła, przedmiotem troski o wymiarze globalnym, a nie tylko czymś, co dotyczy Europy lub, co można uznać oczywiste, narodów zamieszkujących Arktykę. Arktyka jawi się również jako jedyna w swoim rodzaju sposobność współpracy wielonarodowej. Jedyna w swoim rodzaju również dla nas jako UE sytuacja, w której mamy na tym obszarze pozytywne relacje z Rosją, poprzez wymiar północny. Jest to coś, co bezwzględnie musimy budować we współpracy z innymi partnerami. Lecz musi to być w ogóle znacząca współpraca w Arktyce; i to martwi – a pani nie powiedziała na ten temat nic w swoim wystąpieniu – że obserwujemy powstawanie rdzenia złożonego z pięciu państw, których wybrzeża graniczą z Arktyką, i które organizują spotkania z pominięciem struktur Rady Arktycznej. To może poważnie zaszkodzić tak bardzo cennej współpracy i należy odnosić się do tego dość poważnie. Tak samo nam, UE, odmówiono statusu obserwatora. Mamy pewne sprawy, które musimy uregulować. Musimy czynić próby odbudowy zaufania do tego, co pragniemy ustanowić w Arktyce. Uważam, że pierwotna wersja komunikatu Komisji była wyjątkowym dokumentem, ponieważ zawierała zbiór wielu przekrojowych zagadnień leżących w kompetencjach kilku dyrekcji generalnych Komisji. To dobra podstawa, na której możemy budować. Wszyscy z zainteresowaniem czekamy, by ujrzeć jak będzie pani koordynować tę politykę, która ewoluuje w nowej Komisji, sprawując przy tym dwie funkcje – a jest to rola jedyna w swoim rodzaju. Dziękuję jednak pani za ten początek."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de dizer o seguinte à senhora Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros: Muito obrigada pela sua declaração. Penso que muitos de nós nesta Câmara estamos extremamente satisfeitos com o facto de a senhora estar a prosseguir o trabalho iniciado pela Comissão e secundado pelas declarações da Presidência no Outono passado. Sublinhou a fragilidade da natureza e do ambiente do Árctico. Essa fragilidade é, como reconheceu, um problema que afecta todo o mundo, e não apenas a Europa ou as nações do Árctico. O Árctico também se apresenta como uma oportunidade única de cooperação multinacional. Além disso, a UE beneficia das circunstâncias únicas de ter nesse domínio relações positivas com a Rússia, através da Dimensão Setentrional. É uma base de que temos forçosamente de tirar partido no desenvolvimento da cooperação com outros parceiros. Mas tem de haver uma cooperação global significativa no Árctico, e é preocupante – e a Senhora Alta Representante não abordou esta questão na sua intervenção – que estejamos a assistir à formação de um núcleo duro de cinco Estados costeiros do Árctico fora do quadro do Conselho do Árctico. Este facto pode pôr seriamente em causa uma cooperação muito importante e deve ser encarado com preocupação. A UE foi também rejeitada como observador. Temos de procurar encontrar uma solução para as nossas divergências com alguns Estados e tentar restabelecer a confiança quanto aos objectivos que pretendemos alcançar no Árctico. Na minha opinião, a comunicação original da Comissão era um documento extraordinário, na medida em que conjugava muitas questões transversais a várias Direcções-Gerais da Comissão. Isto constitui uma boa base de partida. A forma como a Senhora Alta Representante para os Negócios Estrangeiros irá coordenar esta política, fazendo progressos na nova Comissão, atendendo, além do mais, aos dois papéis que desempenha, suscita grande expectativa entre todos os membros desta Assembleia. Mas muito obrigada pelo arranque."@pt17
"Domnule preşedinte, aş dori să spun Înaltului Reprezentant: vă mulţumesc foarte mult pentru declaraţia dumneavoastră. Consider că mulţi dintre noi în acest Parlament sunt foarte mulţumiţi că dvs. continuaţi ceea ce a fost început de Comisie şi, de asemenea, a fost urmat de declaraţiile Preşedinţiei în toamna trecută. Aţi subliniat natura fragilă şi mediul în Arctica. Această natură fragilă este, după cum aţi recunoscut, o problemă globală, nu doar una care se referă la Europa sau se referă, fireşte, la acele naţiuni din Arctica. Arctica, de asemenea, se prezintă pe sine ca o oportunitate unică pentru cooperarea multinaţională. Pentru noi este unic, de asemenea, ca UE să aibă o relaţie pozitivă cu Rusia acolo, prin dimensiunea nordică. Este ceva ce trebuie să construim categoric cu alţi parteneri. Dar trebuie să fie o cooperare semnificativă peste tot în Arctica şi este îngrijorător - şi nu aţi atins acest aspect în declaraţia dvs. - că vedem dezvoltarea unei baze interne a celor cinci state de coastă din Arctica care se întâlnesc în afara arhitecturii Consiliului Arcticii. Acest lucru ar submina grav o cooperare foarte preţioasă şi trebuie să fie tratat cu seriozitate. De asemenea, nouă - UE - ni s-a respins statutul de observatori. Avem câteva bariere de reparat şi trebuie să încercăm să restabilim încrederea în ceea ce ne dorim să stabilim în Arctica. Consider despre comunicare originală a Comisiei că a fost un document uimitor pentru că a reunit multe chestiuni transversale în cadrul unor Direcţii generale ale Comisiei. Este o bază bună pe care putem construi. Cu toţii aşteptăm cu interes cum veţi coordona această politică, mergând înainte în noua Comisie şi cu rolul dvs. unic de a deţine două funcţii. Cu toate acestea vă mulţumesc pentru început."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vysokej predstaviteľke by som chcela povedať: srdečne ďakujem za vaše vyhlásenie. Myslím si, že mnohých z nás v tomto Parlamente teší, že pokračujete v tom, čo Komisia začala a na čo potom minulý rok na jeseň nadviazali vyhlásenia predsedníctva. Zdôraznili ste krehký charakter a životné prostredie Arktídy. Ako ste uznali, tento krehký charakter je globálnou záležitosťou a netýka sa iba Európy, ale aj národov v Arktíde. Arktída samu seba tiež prezentuje ako jedinečnú možnosť pre nadnárodnú spoluprácu. Jedinečná je tiež pre nás, aby tam EÚ prostredníctvom severnej dimenzie mohla mať pozitívny vzťah s Ruskom. Je to niečo, na čom musíme s ostatnými partnermi určite stavať. Musí to však byť zmysluplná spolupráca celkove v Arktíde a je znepokojujúce – vo svojom vyhlásení ste sa o tom nezmienili –, že sme svedkami vývoja vnútorného jadra piatich pobrežných arktických štátov stretávajúcich sa mimo štruktúry Arktickej rady. Môže to vážne ohroziť cennú spoluprácu, musíme tomu prikladať dôležitosť. Takisto nám – EÚ – bol zamietnutý štatút pozorovateľa. Niektoré vzťahy musíme napraviť a musíme sa snažiť o obnovenie dôvery v to, čo chceme v Arktíde vybudovať. Myslím si, že pôvodné oznámenie Komisie bolo úžasným dokumentom v tom, že spájalo mnoho záležitostí z rôznych oblastí a niekoľko generálnych riaditeľstiev Komisie. Je to dobrý základ, na ktorom môžeme stavať. Všetci so záujmom čakáme, ako budete koordinovať túto politiku, ako budete napredovať v novej Komisii a s vašou ojedinelou úlohou, pri ktorej zastávate dve funkcie. Pre začiatok však ďakujem."@sk19
". – Gospod predsednik, visoki predstavnici bi rada povedala: najlepša hvala za vašo izjavo. Menim, da nas je precej prisotnih v dvorani zelo veselih, da nadaljujete delo, ki ga je začela Komisija in ki se mu je pridružilo Predsedstvo lansko jesen. Poudarili ste krhkost okolja na območju Arktike. Ta krhkost je zadeva, ki mora skrbeti, kot ste povedali tudi sami, ves svet, ne le Evrope in arktičnih držav. Arktika pomeni tudi enkratno priložnost za mednarodno sodelovanje. Priložnost je enkratna tudi za nas, saj lahko EU prek severne razsežnosti gradi pozitivne odnose z Rusijo. To moramo nujno doseči tudi pri drugih partnerjih. Seveda pa mora sodelovanje na področju Arktike vsebinsko zajeti vse prizadete, zato nas lahko skrbi ─ tega v svoji izjavi niste omenili ─ oblikovanje notranjega kroga petih obalnih držav Arktike in njihovo sestajanje izven okvira Arktičnega sveta. To bi lahko resno spodkopalo zelo dragocene možnosti za sodelovanje in zadevo moramo obravnavati resno. Poleg tega so EU odrekli status opazovalke. Čaka nas kar nekaj dela in poskusiti moramo obnoviti zaupanje v naše namene v zvezi z Arktiko. Prepričana sem, da je bilo prvo sporočilo Komisije sijajen dokument, saj je vsebinsko združil vrsto horizontalnih vprašanj, ki spadajo v resorje številnih generalnih direktoratov Komisije. To je dobra podlaga za nadaljnje delo. Z velikim zanimanjem opazujemo, kako vam bo uspelo usklajevati to politiko v novem mandatu Komisije in ob vaši enkratni dvojni vlogi. Vsekakor pa hvala, ker ste se dela lotili."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka den höga representanten så mycket för hennes uttalande. Jag tror att många av oss här i kammaren är mycket glada över att ni går vidare med det som kommissionen påbörjat och även har följt upp ordförandeskapets uttalanden från i höstas. Ni betonade känsligheten hos Arktis och dess miljö. Den känsligheten är, som ni också sade, en global angelägenhet och inte bara en fråga som rör Europa eller nationerna i Arktis. Arktis ger också unika möjligheter till multinationellt samarbete. För oss i EU är det dessutom unikt att ha positiva förbindelser med Ryssland där, genom den nordliga dimensionen. Det är något som vi definitivt måste utnyttja i kontakterna med andra partner. Men samarbetet måste vara meningsfullt överallt i Arktis, och det är oroväckande att en inre kärna av fem kuststater i Arktis nu har börjat mötas utanför Arktiska rådets ramar – detta gick ni inte in på i ert uttalande. Det här kan allvarligt undergräva ett mycket värdefullt samarbete, och det måste behandlas med visst allvar. Dessutom har vi i EU avvisats som observatörer. Nu måste vi försöka återställa de goda förbindelserna och återupprätta förtroendet för det vi vill försöka åstadkomma i Arktis. Jag anser att det ursprungliga meddelandet från kommissionen var ett fantastiskt dokument såtillvida att det sammanförde många övergripande frågor som hanteras vid ett antal av kommissionens generaldirektorat. Detta är en god grund som vi kan bygga vidare på. Vi väntar alla med intresse på att få se hur ni tänker samordna denna politik när ni fortsätter arbetet i den nya kommissionen i er unika, dubbla roll. Men tack för det sätt ni börjat på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph