Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.19.3-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am unconvinced of the case for a tax on financial transactions but I accept the sincere motives of the supporters of the proposal. It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions. What there is no case for whatsoever is the imposition of such a tax exclusively in the European Union. A Tobin Tax applied only regionally will result in a flight of capital to those jurisdictions where no such tax pertains, so why has this House just voted in such large numbers for a system which will disadvantage the European Union? The answer is that it ticks all the boxes of a certain kind of Member of this House. It attacks the bankers, it attacks the City of London and, above all, it furnishes the European Union with an independent stream of revenue, which means that it does not have to go to the Member States. Taken together with the various other proposals that we see coming for the harmonisation of financial supervision, the alternative investment fund managers directive and so on, we see an epical threat to the City of London and we see the European Union being consigned to poverty and irrelevance."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ve věci daně z finančních transakcí nemám jasno, ale připouštím, že podporovatelé tohoto návrhu mají čisté úmysly. Jedná se o záležitost, ohledně které mohou lidé dobré vůle dojít k různým závěrům. Co však není v žádném případě na místě, je zavedení této daně výhradně v Evropské unii. Tobinova daň, která by byla vybírána pouze regionálně, by měla za následek únik kapitálu do těch právních systémů, kde žádná taková daň není. Proč tedy tato sněmovna právě hlasovala v tak velkém počtu pro systém, který znevýhodní Evropskou unii? Odpověď je ta, že se to hodí určité skupině jejích poslanců. Daň útočí na bankéře, útočí na londýnskou City a především vybavuje Evropskou unii nezávislým zdrojem příjmů, což znamená, že tyto příjmy nemusí jít do členských států. Společně s různými dalšími návrhy, které přicházejí za účelem harmonizace finančního dohledu, s návrhem směrnice o manažerech alternativních investičních fondů a tak dále, přichází obrovská hrozba pro londýnskou City, zatímco Evropská unie upadá do bídy a bezvýznamnosti."@cs1
"Hr. formand! Jeg er ikke overbevist, når det gælder en skat på finansielle transaktioner, men jeg accepterer de oprigtige bevæggrunde for forslagets støtter. Dette er et spørgsmål, hvor velmenende mennesker kan komme til forskellige konklusioner. Hvad der slet ikke er plads til, er indførelsen af en sådan skat udelukkende i EU. En Tobinskat, der kun anvendes regionalt, vil resultere i kapitalflugt til de jurisdiktioner, hvor en sådan skat ikke opkræves. Hvorfor har Parlamentet så med et så stort flertal netop stemt for et system, der vil sætte EU i en ufordelagtig situation? Svaret er, at det rummer alle de nødvendige elementer for en bestemt type medlemmer af Parlamentet. Det angriber bankfolkene, det angriber City of London, og det giver først og fremmest EU en uafhængig indtægtsstrøm, som betyder, at EU ikke behøver gå til medlemsstaterne. Sammen med de forskellige andre forslag, der fremsættes med henblik på harmonisering af det finansielle tilsyn, direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde osv. oplever vi en episk trussel mod City of London, og vi oplever et EU, der overlades til fattigdom og irrelevans."@da2
"Herr Präsident, ich finde die Besteuerung von Finanzgeschäften nicht überzeugend, aber ich respektiere die ehrliche Absicht derjenigen, die diesen Vorschlag unterstützen. Es ist ein Thema, bei dem Menschen, die etwas Positives bewirken wollen, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen werden. Allerdings gibt es überhaupt keinen Grund, eine solche Steuer ausschließlich in der Europäischen Union zu erheben. Eine nur regional erhobene Tobin-Steuer wird zu einer Kapitalflucht in solche Länder führen, in denen keine solche Steuer abgeführt werden muss, also warum haben die Abgeordneten dieses Plenums dann so zahlreich für ein System gestimmt, das die Europäische Union benachteiligen wird? Die Antwort lautet, dass es alle Kriterien einer bestimmten Sorte von Abgeordneten in diesem Parlament erfüllt. Dieses System greift die Banker und die City of London an, und vor allem versorgt es die Europäische Union mit einer unabhängigen Einnahmequelle, sodass sie sich nicht an die Mitgliedstaaten wenden muss. Zusammen mit den diversen anderen Vorschlägen, die für die Harmonisierung der Finanzaufsicht geplant sind – die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds etc. – stellt dieses System eine große Bedrohung für die City of London dar und wird die Europäische Union in Armut und Bedeutungslosigkeit stürzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι πεπεισμένος για τη λογική ενός φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αλλά δέχομαι τα ειλικρινή κίνητρα των υποστηρικτών της πρότασης. Πρόκειται για ένα θέμα επί του οποίου άνθρωποι με καλοπροαίρετη διάθεση μπορούν να οδηγηθούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Γι’ αυτό που δεν υπάρχει καμία λογική είναι η επιβολή αυτού του φόρου αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας φόρος Tobin που θα ισχύει μόνο τοπικά θα οδηγήσει σε απομάκρυνση του κεφαλαίου προς εκείνες τις δικαιοδοσίες όπου δεν θα ισχύει ένας τέτοιος νόμος. Γιατί, λοιπόν, αυτό το Σώμα μόλις ψήφισε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία υπέρ ενός συστήματος που θα θέσει σε μειονεκτική θέση την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η απάντηση είναι ότι είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο είδος βουλευτών αυτού του Σώματος. Επιτίθεται στους τραπεζίτες, επιτίθεται στο City του Λονδίνου και, πάνω απ’ όλα, παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ανεξάρτητη ροή εσόδων, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απευθύνεται στα κράτη μέλη. Σε συνδυασμό με τις διάφορες άλλες προτάσεις που βλέπουμε να έρχονται για την εναρμόνιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, την οδηγία για τις εταιρείες διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων και ούτω καθεξής, βλέπουμε μια επική απειλή προς το City του Λονδίνου και βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήγει στη φτώχεια και στην ασυνάφεια."@el10
"Señor Presidente, no estoy convencido del caso de un impuesto sobre las transacciones financieras pero acepto los sinceros motivos de los que apoyan la propuesta. Es un asunto en el que la gente de buena voluntad puede llegar a conclusiones distintas. No hay lugar para cualquier imposición de tal gravamen exclusivamente en la Unión Europea. Una tasa Tobin aplicada sólo regionalmente terminaría en un vuelo de capitales a aquellas jurisdicciones en las que dicho impuesto no se aplique. Así que, ¿por qué ha votado esta Cámara en tan gran cantidad a favor de un sistema que pondrá en desventaja a la Unión Europea? La respuesta es que cumple todas las expectativas de un determinado tipo de diputados de esta Cámara. Ataca a los banqueros, ataca al distrito de la City de Londres y, sobre todo, le proporciona a la Unión Europea un flujo de ingresos independiente, lo cual significa que no necesita acudir a los Estados miembros. Considerado en conjunto con otras propuestas diversas que veremos llegar para la armonización de la supervisión financiera, la directiva sobre la administración del fondo de inversión alternativa y así sucesivamente., vemos una amenaza épica para la de Londres y vemos que la Unión Europea se encomienda a la pobreza y a la irrelevancia."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei ole kindel, et finantstehingutele maksu kehtestamine on hea, kuid minu jaoks on vastuvõetavad ettepaneku toetajate siirad ajendid. See on küsimus, kus heade kavatsustega inimesed võivad jõuda erinevatele järeldustele. Millega ei saa aga nõustuda, on niisuguse maksu kehtestamise andmine Euroopa Liidu ainupädevusse. Tobini maks, mida kohaldataks üksnes piirkondlikult, põhjustab kapitali liikumise jurisdiktsioonidesse, kus niisugust maksu ei kohaldata. Miks aga andis siis parlament nii ülekaalukalt poolthääle süsteemile, mis seab Euroopa Liidu halvemasse olukorda? Vastuseks on, et see vastab igati siinse parlamendi teatavat laadi liikme kõikidele nõuetele. Sellega rünnatakse pankureid, Londoni Cityt ja eelkõige annab see Euroopa Liidule võimaluse teenida iseseisvalt kasumit, mis tähendab, et see raha ei lähe liikmesriikidele. Võttes kokku mitmesugused ettepanekud, mis esitatakse finantsjärelevalve ühtlustamise kohta – alternatiivsete investeerimisfondide juhte käsitlev direktiiv ja teised –, näeme võidukat ähvardust Londoni City suunas ning seda, kuidas Euroopa Liitu ootab ees vaesus ning tema juhtrolli kadumine."@et5
"Arvoisa puhemies, en ole vakuuttunut rahasiirtojen verotuksesta mutta hyväksyn ehdotuksen tukijoiden vilpittömät perustelut. Tämä on aihe, josta hyväntahtoiset ihmiset voivat tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Kyse ei kuitenkaan missään tapauksessa ole tällaisen veron määräämisestä pelkästään Euroopan unionissa. Pelkästään alueellisesti sovellettu Tobinin vero johtaa pääoman pakenemiseen sellaisille lainkäyttöalueille, joilla tällaista veroa ei kanneta, joten miksi tämä parlamentti on juuri äänestänyt niin suurin luvuin Euroopan unionin kannalta haitallisen järjestelmän puolesta? Vastaus on, että se täyttää tietynlaisten parlamentin jäsenten kaikki odotukset. Se vahingoittaa pankkiireja, se vahingoittaa Lontoon Cityä ja ennen kaikkea se tuottaa Euroopan unionille itsenäisen tulovirran, mikä tarkoittaa, että verojen ei tarvitse siirtyä jäsenvaltioille. Yhdessä erilaisten muiden ehdotusten kanssa, joita on tulossa muun muassa rahoitusvalvonnan yhdenmukaistamista varten, kuten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettu direktiivi, me näemme, että Lontoon Cityyn kohdistuu suuri uhka, ja me näemme, että Euroopan unioni sysätään köyhyyteen ja merkityksettömyyteen."@fi7
"Monsieur le Président, je ne suis pas convaincu par les arguments en faveur d’une taxe sur les transactions financières, mais j’accepte les motifs sincères des partisans de cette proposition. Il s’agit d’une question sur laquelle des personnes de bonne volonté peuvent arriver à des conclusions différentes. Il n’y a, par contre, aucun argument qui justifie d’imposer une telle taxe uniquement dans l’Union européenne. Une taxe Tobin appliquée uniquement dans notre région entraînerait une fuite des capitaux vers les juridictions qui n’appliquent pas de taxe de ce genre, alors pourquoi ce Parlement a-t-il voté à une telle majorité pour un système qui mettra l’Union européenne dans une position désavantageuse? La réponse est que cette mesure touche tous les points qui font réagir automatiquement certains membres de ce Parlement. Elle s’attaque aux banques, elle s’attaque à la de Londres, et elle donne à l’Union européenne ses propres revenus fiscaux qui font qu’elle ne sera plus obligée de se tourner vers les États membres. Quand on ajoute à cette proposition les autres propositions qui se préparent en vue de l’harmonisation de la surveillance financière, la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs etc., on voit se profiler une menace épique qui pèse sur la de Londres et on peut déjà imaginer une Europe condamnée à la pauvreté et à l’insignifiance."@fr8
". – Elnök úr, nem vagyok meggyőződve arról, hogy a pénzügyi tranzakciók megadóztatása helyes, de elfogadom a javaslat támogatóinak őszinte motivációit. Ez olyan téma, amellyel kapcsolatban jószándékú emberek különböző következtetésekre juthatnak. Ami azonban egyáltalán nem helyénvaló, az egy ilyen adónak kizárólag az Európai Unióban való bevezetése. Egy csak regionálisan alkalmazott Tobin-adó a tőkének az olyan joghatóságokhoz való áramlását eredményezné, ahol nincs ilyen típusú adó; akkor miért szavazott a Parlament ilyen nagy számban egy olyan rendszer mellett, amely hátrányos lenne az Európai Unió számára? A válasz az, hogy bizonyos típusú parlamenti képviselők összes elvárásának megfelel. Támadja a bankárokat, támadja a londoni City-t, és mindenekelőtt független bevételhez juttatja az Európai Uniót, ami azt jelenti, hogy nem kell a tagállamokhoz fordulnia. Összevetve a különböző többi javaslattal, amelyek felmerülnek a pénzügyi felügyelet harmonizációjával kapcsolatban, az alternatív befektetési alapok kezelőire vonatkozó irányelvvel stb., azt látjuk, hogy hatalmas veszély fenyegeti a londoni City-t, és azt látjuk, hogy az Európai Uniót szegénységre és jelentéktelenségre ítélik."@hu11
"Signor Presidente, non sono convinto delle argomentazioni a favore di una tassazione delle operazioni finanziarie, ma accetto le motivazioni sincere dei sostenitori della proposta. E’ una questione sulla quale le persone di buona volontà possono giungere a conclusioni diverse. Ciò per cui non esiste alcuna argomentazione possibile è l’imposizione di una simile tassazione esclusivamente nell’Unione europea. Una tassa Tobin imposta solo a livello regionale comporterebbe una fuga di capitali verso quelle giurisdizioni dove una tale tassazione non è pertinente, dunque qual è il motivo per il quale quest’Aula ha appena votato a così grande maggioranza per un sistema che andrà a svantaggio dell’Unione europea? La risposta è che soddisfa un certo tipo di parlamentare in quest’Aula in quanto attacca i banchieri, attacca la City di Londra e, soprattutto, fornisce all’Unione europea una fonte indipendente di reddito, che le permetterà di non doversi più rivolgere agli Stati membri. Insieme alle varie altre proposte che vediamo presentare per l’armonizzazione della supervisione finanziaria – la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, eccetera – essa costituisce un’epica minaccia alla City di Londra, di cui siamo testimoni, così come della consegna dell’Unione europea alla povertà e all’irrilevanza."@it12
"Pone pirmininke, manęs neįtikino argumentai už finansinių sandorių mokestį, tačiau suprantu nuoširdžius pasiūlymo šalininkų motyvus. Šiuo klausimu geros valios žmonės gali padaryti skirtingas išvadas. Tačiau nėra jokių argumentų už tai, kad toks mokestis būtų įvestas tik Europos Sąjungoje. Tobino mokestį taikant tik regioniniu lygmeniu kapitalas bus perkeltas į tas teritorijas, kuriose toks mokestis netaikomas; taigi kodėl šie rūmai ką tik taip gausiai balsavo už sistemą, kuri nenaudinga Europos Sąjungai? Atsakymas toks, kad šis mokestis yra būtent tai, ko nori tam tikras šių rūmų narys. Juo kėsinamasi į bankininkus, kėsinamasi į finansinį Londono centrą (Sitį), o svarbiausia – Europos Sąjungai suteikiamas nepriklausomas pajamų šaltinis; tai reiškia, kad ES nereikės kreiptis į valstybes nares. Kalbant apie visus kitus įvairius pasiūlymus, kurių teikiama dėl finansų priežiūros suderinimo, direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir pan., matyti didžiulė grėsmė finansiniam Londono centrui ir tai, kad Europos Sąjunga stumiama į skurdą ir siekiama sumažinti jos svarbą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es neesmu pārliecināts par nodokli finanšu darījumiem, bet es pieņemu šī priekšlikuma atbalstītāju patiesos nolūkus. Šis ir jautājums, kurā labas gribas cilvēki var izdarīt atšķirīgus secinājumus. Iepriekš nav bijis gadījuma, kad šāds nodoklis tiktu piemērots vienīgi Eiropas Savienībā. „Tobina nodoklis”, ja to piemēros tikai reģionāli, izraisīs kapitāla aizplūšanu uz tām jurisdikcijām, kur nepastāv šāds nodoklis, tad kāpēc šis Parlaments tikko tik lielā skaitā nobalsoja par sistēmu, kas nostādīs Eiropas Savienību neizdevīgā pozīcijā? Atbilde ir tāda, ka šī sistēma atbilst zināmu šī Parlamenta deputātu mērķiem. Tā uzbrūk baņķieriem, tā uzbrūk Londonas Sitijai un, pats galvenais, tā nodrošina Eiropas Savienībai neatkarīgu ieņēmumu straumi, kas nozīmē to, ka šiem līdzekļiem nav jānonāk dalībvalstīs. Aplūkojot to kopā ar dažādajiem pārējiem priekšlikumiem, kas tiek iesniegti finanšu uzraudzības saskaņošanai, alternatīvo ieguldījumu fondu vadītāju direktīvai un tā tālāk, mēs redzam episkus draudus Londonas Sitijai un mēs redzam, ka Eiropas Savienība tiek nolemta nabadzībai un atpalicībai."@lv13
"Mr President, I am unconvinced of the case for a tax on financial transactions but I accept the sincere motives of the supporters of the proposal. It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions. What there is no case for whatsoever is the imposition of such a tax exclusively in the European Union. A Tobin Tax applied only regionally will result in a flight of capital to those jurisdictions where no such tax pertains, so why has this House just voted in such large numbers for a system which will disadvantage the European Union? The answer is that it ticks all the boxes of a certain kind of Member of this House. It attacks the bankers, it attacks the City of London and, above all, it furnishes the European Union with an independent stream of revenue, which means that it does not have to go to the Member States. Taken together with the various other proposals that we see coming for the harmonisation of financial supervision, the alternative investment fund managers directive and so on, we see an epical threat to the City of London and we see the European Union being consigned to poverty and irrelevance."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet overtuigd van het nut van een belasting op financiële transacties, maar ik accepteer de oprechte motieven van degenen die dit voorstel steunen. Het is een kwestie waarover mensen van goede wil verschillende conclusies kunnen trekken. Wat echter niet te verdedigen is, is het exclusief in de Europese Unie opleggen van een dergelijke belasting. Een Tobintaks die regionaal wordt ingevoerd, zal leiden tot een kapitaalvlucht naar rechtsgebieden waar een dergelijke belasting niet geldt, dus waarom heeft dit Parlement zojuist in zo groten getale gestemd voor een systeem dat de Europese Unie benadeelt? Het antwoord is dat het precies past bij een bepaalde categorie leden van dit Parlement. Het is een aanval op de bankiers, het is een aanval op de stad Londen en het voorziet bovenal de Europese Unie van een onafhankelijke inkomstenstroom, zodat zij zich niet meer tot de lidstaten hoeft te wenden. In combinatie met de verschillende andere voorstellen die zijn ingediend voor de harmonisering van het financieel toezicht, de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, enzovoort, zien we een epische bedreiging van de stad Londen en zien we dat de Europese Unie wordt veroordeeld tot armoede en irrelevantie."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie jestem przekonany co do zasadności podatku od transakcji finansowych, wierzę jednak w szczere intencje, jakie kierowały osobami popierającymi wniosek. To zagadnienie, w przypadku którego ludzie dobrej woli mogą dochodzić do odmiennych wniosków. Nie ma natomiast żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia takiego podatku wyłącznie w Unii Europejskiej. Podatek Tobina nałożony wyłącznie na szczeblu regionalnym poskutkuje ucieczką kapitału do tych jurysdykcji, gdzie opodatkowania takiego nie ma, dlaczego więc Izba zagłosowała tak licznie za systemem, który postawi Unię Europejską w niekorzystnym położeniu? Odpowiedź brzmi następująco: rezolucja ta zaspokaja wszystkie potrzeby posłów o pewnych poglądach. Atakuje się w niej bankierów i londyńskie City, a przede wszystkim stawia do dyspozycji Unii Europejskiej niezależne źródło wpływów, czyli środki, które nie muszą zostać skierowane do państw członkowskich. Wraz z różnymi innymi pojawiającymi się wnioskami dotyczącymi harmonizacji nadzoru finansowego, dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i tak dalej, stanowi to ogromne zagrożenie dla londyńskiego City i może doprowadzić do skazania Unii Europejskiej na ubóstwo oraz jej marginalizacji."@pl16
"Senhor Presidente, não estou convencido com os argumentos a favor de um imposto sobre as transacções financeiras, mas aceito os motivos sinceros dos apoiantes da proposta. É uma questão a respeito da qual pessoas de boa vontade podem chegar a diferentes conclusões. Não existem argumentos que justifiquem a imposição de um imposto como este exclusivamente na União Europeia. Um "imposto Tobin" aplicado apenas a nível regional resultará numa fuga de capitais para as jurisdições isentas desse imposto; porque votou então esta Assembleia em tão grande número a favor de um sistema que colocará a União Europeia em desvantagem? A resposta é que vai ao encontro de todos os desejos de um certo tipo de deputados desta Assembleia. Ataca os banqueiros, ataca a de Londres e, acima de tudo, fornece à União Europeia um fluxo independente de receitas, o que significa que esta não tem de recorrer aos Estados-Membros. A par das várias outras propostas que entrevemos para a harmonização da supervisão financeira, da directiva relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos e assim por diante, vemos uma ameaça de proporções épicas à de Londres e vemos a União Europeia a ser entregue à pobreza e à irrelevância."@pt17
"Domnule preşedinte, nu sunt convins de necesitatea impozitării tranzacţiilor financiare, dar accept motivele sincere ale susținătorilor propunerii. Aceasta este o problemă asupra căreia persoane cu intenţii bune pot ajunge la concluzii diferite. Nu există absolut niciun motiv pentru impunerea unei astfel de taxe exclusiv în Uniunea Europeană. O Taxă Tobin aplicată doar la nivel regional va avea ca rezultat un exod al capitalului în acele jurisdicţii în care nu există o astfel de taxă; prin urmare de ce a votat această Cameră într-un număr atât de mare un sistem care va dezavantaja Uniunea Europeană? Răspunsul este că aceasta îndeplineşte toate criteriile unui anumit tip de deputat din această Cameră. Atacă bancherii, atacă Londra şi, mai presus de toate, furnizează Uniunii Europene un flux independent de venituri, ceea ce înseamnă că nu trebuie să apeleze la statele membre. Împreună cu diverse alte propuneri pe care le preconizăm pentru armonizarea supravegherii financiare, directiva managerilor fondurilor de investiţii alternative ş.a.m.d., vedem o ameninţare epică la adresa Londrei şi vedem Uniunea Europeană condamnată la sărăcie şi nerelevanţă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, argumenty v prospech dane z finančných transakcií ma nepresvedčili, ale akceptujem úprimné motívy zástancov návrhu. Je to otázka, pri ktorej môžu ľudia dobrej vôle dospieť k rozdielnym záverom. Absolútne neprijateľné je však zavedenie takejto dane výlučne v Európskej únii. Uplatňovanie Tobinovej dane len v jednej časti sveta bude mať za následok únik kapitálu do jurisdikcií, kde sa takáto daň neuplatňuje, tak prečo tento Parlament takou väčšinou hlasoval za systém, ktorý bude Európsku úniu znevýhodňovať? Odpoveďou je, že dokonale spĺňa predstavy určitého druhu poslancov tohto Parlamentu. Je zameraný proti bankárom, proti londýnskemu City a predovšetkým zabezpečuje Európskej únii nezávislý tok príjmov, teda príjmov, ktoré nemusia ísť členským štátom. Keď k tomu pridáme rôzne ostatné predkladané návrhy na harmonizáciu finančného dozoru, smernicu o manažéroch alternatívnych investičných fondov a podobne, vidíme, akú hrozbu to predstavuje pre londýnske City, a vidíme Európsku úniu odsúdenú k chudobe a bezvýznamnosti."@sk19
"Gospod predsednik, primer davka na finančne transakcije me ni prepričal, vendar pa sprejemam iskrene motive tistih, ki ta predlog podpirajo. To je vprašanje, glede katerih ljudje dobre volje lahko pridejo do različnih zaključkov. Kar pa nikakor ni mogoče, je tak davek vsiliti izključno za Evropsko unijo. Tobinov davek, ki bi se uporabljal le regionalno, se bo odražal v begu kapitala v tiste jurisdikcije, ki takega davka ni, zakaj je torej ta parlament v tako velikem številu glasoval za sistem, ki bo škodil Evropski uniji? Odgovor je, da se s tem odkljukajo vsa okenca določenih poslancev tega parlamenta. Napada bankirje, napada londonski City in predvsem zagotavlja Evropski uniji neodvisen vir prihodka, kar pomeni, da mu ni treba do držav članic. Če ga povežemo z drugimi predlogi, vidimo pot do usklajevanja finančnega nadzora, direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in tako naprej, vidimo lahko veliko grožnjo londonskemu Cityju in vidimo Evropsko unijo, prepuščeno revščini in nepomembnosti."@sl20
"Herr talman! Jag är inte övertygad om argumenten för en skatt på finansiella transaktioner, men jag har förståelse för de uppriktiga motiven hos anhängarna av detta förslag. Det är en fråga där man, även om det råder samförstånd, kan dra olika slutsatser. Det som helt saknar grund är dock förslaget om att en sådan skatt skulle införas bara i EU. En Tobinskatt som endast tillämpas regionalt skulle leda till en kapitalflykt till de jurisdiktioner som inte har en sådan skatt, så varför röstade parlamentet med så stor majoritet för ett system som kommer att försätta EU i ett ofördelaktigt läge? Svaret är att det uppfyller alla önskemål hos en viss typ av ledamöter här i parlamentet. Förslaget utgör en attack mot bankirerna, mot City of London, och framför allt så förser det EU med ett oberoende flöde av inkomster, vilket innebär att EU inte behöver gå till medlemsstaterna. I detta förslag, tillsammans med flera andra kommande förslag om harmonisering av den finansiella tillsynen, direktivet om förvaltning av alternativa investeringsfonder och så vidare, ser vi ett enormt hot mot City of London och vi ser ett EU som blir utlämnat åt fattigdom och förlorar all betydelse."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"City"21,17,8
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph