Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-158"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.19.3-158"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, although I support much of the wording of this resolution, I wonder whether we are best placed to lecture Belarus about the inadequacies of its democracy. We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you. Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo. We complain about the fact that, although they have elections, they rig them; we, on the other hand, have referendums, hold them honestly but then disregard the result. We complain about the survival of the apparatus of the Soviet Union there and yet we maintain our common agricultural policy, our social chapter, our 48-hour week and the rest of the apparatus of euro-corporatism. It is a small wonder that the old systemic communist parties of the COMECON states were leading the ‘yes’ campaigns when their countries applied to join the . For some of them, in fact, it felt like coming home; I am reminded of the eerie closing pages of where the animals look from man to pig and from pig to man and already find that they cannot tell which is which."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ačkoli silně podporuji znění tohoto usnesení, pochybuji o tom, zda jsme my ti nejlepší pro to, abychom poučovali Bělorusko o nedostatcích jeho demokracie. Naříkáme, že Bělorusko má slabý, vše schvalující parlament, ale rozhlédněte se okolo sebe. Zde pokorně schvalujeme rozhodnutí našeho sedmadvacetičlenného politbyra. Stěžujeme si na to, že ačkoli mají volby, manipulují s nimi; na druhou stranu my máme referenda, čestně je pořádáme, ale pak nedbáme na jejich výsledek. Stěžujeme si na tamější přežívání sovětského aparátu, a přesto si udržujeme naši společnou zemědělskou politiku, naši sociální kapitolu, osmačtyřicetihodinový pracovní týden a zbytek aparátu eurokorporativismu. Není divu, že staré komunistické strany států RVHP vedly pozitivní kampaně, když jejich státy požádaly o přijetí do . Pro některé to bylo vlastně jako návrat domů; připomíná mi to děsivé poslední stránky kdy zvířata pohlédnou od člověka na prase a od prasete zpátky na člověka a zjistí, že už nemohou říci, kdo je kdo."@cs1
"Hr. formand! Selv om jeg støtter en stor del af formuleringen af denne beslutning, er jeg ikke sikker på, at vi i vores position kan belære Belarus om manglerne i dets demokrati. Vi klager over, at Belarus har et svagt gummistempelparlament, men se Dem omkring. Her sætter vi ydmygt vores gummistempel på de beslutninger, som vores 27 medlemmer store politbureau træffer. Vi klager over, at de – selv om de har valg – manipulerer med dem. Vi har på den anden side folkeafstemninger, som vi afholder på ærlig vis, men som vi derefter ignorerer resultatet af. Vi klager over, at Sovjetunionens apparat stadig findes der, og alligevel fastholder vi vores fælles landbrugspolitik, vores sociale kapitel, vores arbejdsuge på 48 timer og resten af eurokorporatismens apparat. Det kan ikke undre, at de gamle systemiske kommunistpartier i Comeconlandene ledede ja-kampagnerne, da deres lande ansøgte om at komme med i "Evropeyskiy soyuz". For nogle af dem var det faktisk som at komme hjem. Jeg kommer til at tænke på de uhyggelige sidste sider i "Kammerat Napoleon", hvor dyrene ser fra manden til grisen og fra grisen til manden og konstaterer, at de ikke kan se, hvem der er hvem."@da2
"Herr Präsident, obwohl ich den Wortlaut dieser Entschließung in großen Teilen unterstütze, frage ich mich doch, ob gerade wir Belarus über die Unzulänglichkeiten seiner Demokratie belehren sollten. Wir beklagen uns, Belarus habe ein schwaches Pseudoparlament, aber schauen Sie sich doch einmal um. Hier sitzen wir und nicken brav die Entscheidungen unseres 27-köpfigen Politbüros ab. Wir beklagen uns darüber, sie hätten zwar Wahlen, manipulierten diese jedoch; andererseits führen wir zwar ehrliche Referenden durch, ignorieren dann aber das Ergebnis. Wir beklagen uns, dort habe der Apparat der Sowjetunion überlebt, und ändern andererseits nichts an unserer gemeinsamen Agrarpolitik, unserem Sozialkapitel, unserer 48-Stunden-Woche und dem übrigen Apparat des Euro-Korporatismus. Es ist kein Wunder, dass die alten systemischen kommunistischen Parteien der COMECON-Länder die „Ja“-Kampagnen anführten, als sich ihre Länder um Aufnahme in der bewarben. Tatsächlich war es für einige von ihnen, wie nach Hause zu kommen; und das Ganze erinnert mich an die gespenstischen Schlussseiten der wo die Tiere vom Menschen zum Schwein und vom Schwein zum Menschen schauen und nicht mehr wissen, wer wer ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αν και υποστηρίζω μεγάλο μέρος της διατύπωσης αυτού του ψηφίσματος, αναρωτιέμαι αν είμαστε οι κατάλληλοι για να κάνουμε διάλεξη στη Λευκορωσία για τις ελλείψεις της δημοκρατίας της. Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι η Λευκορωσία έχει ένα αδύναμο, αμελητέο κοινοβούλιο, αλλά δείτε γύρω σας. Εδώ απλώς εγκρίνουμε τις αποφάσεις του πολιτικού γραφείου των 27 κρατών μας. Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι, αν και διενεργούν εκλογές, τις νοθεύουν. Εμείς, από την άλλη πλευρά, διενεργούμε δημοψηφίσματα, τα διενεργούμε με τιμιότητα, αλλά αγνοούμε το αποτέλεσμα. Διαμαρτυρόμαστε για την επιβίωση του μηχανισμού της Σοβιετικής Ένωσης εκεί και ωστόσο διατηρούμε την κοινή γεωργική πολιτική μας, το κοινωνικό μας κεφάλαιο, την εβδομάδα των 48 ωρών μας και τον υπόλοιπο μηχανισμό του ευρωπαϊκού κορπορατισμού. Δεν είναι να απορεί κανείς για το γεγονός ότι τα παλιά συστημικά κομμουνιστικά κόμματα των κρατών της COMECON ηγούνταν των εκστρατειών υπέρ της ένταξης των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια από αυτά, στην πραγματικότητα, αισθάνονταν σαν στο σπίτι τους. Θυμάμαι τις παράξενες τελευταίες σελίδες της Φάρμας των Ζώων όπου τα ζώα κοιτούν από γουρούνι σε άνθρωπο και από άνθρωπο σε γουρούνι και δεν βρίσκουν πλέον διαφορά."@el10
"Señor Presidente, aunque apoyo mucha parte del texto de esta resolución, me pregunto si somos los más adecuados para enseñar a Belarús sobre las deficiencias de su democracia, Nos quejamos de que Belarús tiene un débil parlamento con valor meramente refrendador, pero miren a su alrededor. Aquí nos limitamos a refrendar las decisiones de los politburós de nuestros 27 miembros. Nos quejamos de que, aunque tienen elecciones, las amañan; nosotros, por otra parte, tenemos referendos, los llevamos a cabo honestamente pero después no tenemos en cuenta los resultados. Nos quejamos de la supervivencia del aparato de la Unión Soviética y aún mantenemos nuestra política agrícola común, nuestro capítulo social, nuestra semana laboral de 48 horas y el resto del aparato del eurocorporatismo. Es una pequeña maravilla que los viejos partidos sistémicos comunistas de los Estados COMECON hiciesen campañas a favor cuando sus países solicitaron unirse a la . Para algunos de ellos, de hecho, fue como volver a casa; me estoy acordando de las inquietantes últimas páginas de en las que los animales miraban al hombre y al cerdo y al cerdo y al hombre y llegaban a la conclusión de que no podían distinguir cuál era cual."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ehkki ma toetan seda resolutsiooni suures osas, mõtlen ma, kas meil on ikka õigust lugeda Valgevenele moraali demokraatia puudumise tõttu riigis. Me kurdame, et Valgevene parlament on nõrk, kummitempli parlament, kuid vaadakem ringi. Siin me oleme ja lööme alandlikult kummitempleid 27liikmelise poliitbüroo otsustele. Me kurdame selle üle, et seal toimuvad küll valimised, kuid mitte ausad. Samas on meil rahvahääletused, need toimuvad ausalt, kuid hiljem eirame nende tulemusi. Me kurdame Nõukogude Liidu masinavärgi püsimajäämise pärast Valgevenes, kuid samas säilitame oma ühist põllumajanduspoliitikat, sotsiaalpeatükki, 48tunnist töönädalat ja muud euro-korporatiivset masinavärki. Väike ime on see, et Vastastikuse Majandusabi Nõukogu riikide vana süsteemi kommunistlikud parteid olid Euroopa Liiduga liitumise pooldajate kampaania eesotsas. Neist mõne jaoks oli see kui koju jõudmine. Mulle tulevad meelde romaani „Loomade farm” viimased leheküljed, kus loomad vaatavad kord siga, kord inimest ja jõuavad järeldusele, et ei oska öelda, kumb on kumb."@et5
"Arvoisa puhemies, vaikka tuen suurta osaa tämän päätöslauselman sanamuodoista, mietin, onko meillä parhaat edellytykset läksyttää Valko-Venäjää sen demokratian puutteista. Me valitamme, että Valko-Venäjällä on heikko kumileimasinparlamentti, mutta katsokaa ympärillenne. Täällä me säyseästi kumileimaamme 27-jäsenisen politbyroomme päätöksiä. Me valitamme siitä, että vaikka heillä on vaalit, he vääristelevät niiden tuloksia. Meillä taas toisaalta järjestetään rehellisiä kansanäänestyksiä mutta niiden tulokset jätetään huomiotta. Me valitamme Neuvostoliiton koneiston jäänteestä ja ylläpidämme silti yhteistä maatalouspolitiikkaamme, sosiaalipolitiikkaa koskevaa lukuamme, 48-tuntista viikkoamme ja muuta euro-korporatismin koneistoa. On pieni ihme, että SEV-maiden järjestelmään kuuluvat vanhat kommunistipuolueet johtivat "kyllä"-kampanjoita, kun maat hakivat in jäsenyyttä. Joillekin niistä itse asiassa se tuntui kotiinpaluulta. Mieleeni tulee pelottavat loppusivut, joilla eläimet katsovat miehestä sikaan ja siasta mieheen ja tajuavat jo silloin, etteivät osaa sanoa, kumpi on kumpi."@fi7
"Monsieur le Président, même si j’approuve une grande partie du contenu de cette résolution, je me demande si nous sommes bien placés pour faire la leçon au Belarus à propos des lacunes de sa démocratie. Nous reprochons au Belarus de ne posséder qu’un parlement faible qui se contente d’entériner les décisions, mais regardez autour de vous. Dans cette enceinte, nous ne faisons qu’entériner bravement les décisions prises par les 27 membres de notre politburo. Nous déplorons la tenue d’élections frauduleuses. Nous organisons quant à nous des référendums honnêtes, mais nous préférons en ignorer le résultat. Nous nous plaignons de la subsistance de l’appareil soviétique au Belarus, mais nous maintenons quant à nous notre politique agricole commune, notre chapitre social, notre semaine de 48 heures et le reste de l’appareil euro-corporatiste. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les anciens partis communistes des États du COMECON aient pris la tête des campagnes en faveur du «oui» lorsque leurs pays se sont portés candidats à l’ . Pour certains d’entre eux, en fait, c’était une sorte de retour au bercail. Je ne peux m’empêcher de penser aux dernières pages de la quand les animaux regardent les hommes et les cochons, puis les cochons et les hommes, et constatent qu’ils n’arrivent déjà plus à les distinguer."@fr8
". – Elnök úr, bár az állásfoglalás szövegének nagy részét támogatom, nem tudom, hogy olyan helyzetben vagyunk-e, hogy kioktassuk Fehéroroszországot demokráciájának nem megfelelő voltával kapcsolatban. Arról panaszkodunk, hogy Fehéroroszországnak egy gyenge, bólogató János parlamentje van, de nézzünk csak körül. Mi itt alázatosan bólogatva fogadjuk el 27 tagú politbürónk állásfoglalásait. Panaszkodunk amiatt, hogy bár tartanak választásokat, csalárd módon irányítják azokat; mi ezzel szemben népszavazásokat tartunk, amelyeket becsületesen folytatunk le, aztán figyelmen kívül hagyjuk az eredményt. Panaszkodunk a Szovjetunió apparátusának ottani túlélése miatt, de mi fenntartjuk közös agrárpolitikánkat, szociális fejezetünket, 48 órás munkahetünket, és az euro-korporatizmus többi apparátusát. Nem csoda, hogy a KGST-országok régi rendszerű kommunista pártjai vezették az „igen” kampányokat, amikor országaik csatlakozásukat kérték az hoz. Néhányuk számára valójában olyan volt, mintha haza érkeznének; az hátborzongató utolsó oldalai jutnak eszembe, amikor az állatok az emberről a disznóra és a disznóról az emberre néztek, és rájöttek, hogy nem tudják megmondani, melyik melyik."@hu11
"Signor Presidente, sebbene io condivida molto di quanto formulato nella presente risoluzione, mi chiedo se siamo nella posizione migliore per fare la predica alla Bielorussia sulle carenze della sua democrazia. Noi deploriamo che la Bielorussia abbia un parlamento debole, che approva senza controllare, ma guardatevi intorno. In questa sede noi approviamo automaticamente e docilmente le decisioni del nostro di 27 membri. Ci lamentiamo del fatto che, sebbene vi siano le elezioni, essi le manipolino; noi d’altra parte teniamo dei referendum, li organizziamo onestamente ma poi non teniamo conto dei risultati. Ci lamentiamo della sopravvivenza dell’apparato dell’Unione sovietica, eppure manteniamo la nostra politica agricola comune, il nostro capitolo sociale, la nostra settimana di 48 ore e il resto dell’apparato del corporativismo dell’euro. Nessuna meraviglia che i vecchi partiti comunisti degli Stati COMECON guidassero la campagna del ‘sì’ quando i loro paesi hanno fatto domanda per aderire alla . Per alcuni di loro, in effetti, è stato come tornare a casa; mi vengono in mente le spaventose pagine conclusive di quando gli animali spostano lo sguardo dall’uomo al maiale e dal maiale all’uomo e scoprono di non saperli distinguere."@it12
"Pone pirmininke, nors didžia dalimi pritariu šios rezoliucijos formuluotei, klausiu savęs, ar mums labiausiai pridera pamokslauti Baltarusijai dėl jos nepakankamos demokratijos. Reiškiame nepasitenkinimą, kad Baltarusija turi silpną savo nuomonės neturintį parlamentą, tačiau apsižvalgykite. Štai mes nuolankiai mechaniškai pritariame savo 27 narių politbiuro sprendimams. Reiškiame nepasitenkinimą, kad jie, nors ir rengia rinkimus, falsifikuoja jų rezultatus; kita vertus, mes rengiame referendumus, organizuojame juos sąžiningai, tačiau nepaisome jų rezultatų. Reiškiame nepasitenkinimą, kad šalyje tebegyvuoja Sovietų Sąjungos aparatas, tačiau patys palaikome savo bendrą žemės ūkio politiką, socialinių klausimų skyrių, 48 valandų darbo savaitę ir visa kita, kas būdinga europiniam korporatyviam aparatui. Nieko nuostabaus, kad ESPT šalių senosios sistemos komunistų partijos vykdė palaikymo kampanijas, kai jų šalys kreipėsi dėl stojimo į . Tiesą sakant, kai kurioms iš jų tai priminė grįžimą namo; prisiminiau klaikius paskutinius „Gyvulių ūkio“ puslapius, kur gyvuliai žvalgėsi čia į kiaules, čia į žmones, bet jau buvo neįmanoma atskirti, kur kuris."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, lai arī es atbalstu lielu daļu no šīs rezolūcijas formulējuma, es neesmu pārliecināts, ka mēs esam vispiemērotākie, kas varētu lasīt Baltkrievijai lekciju par nepilnībām tās demokrātijā. Mēs sūdzamies, ka Baltkrievijai ir vājš marionešu parlaments, bet paraugieties apkārt! Šeit mēs tikai apzīmogojam mūsu 27 locekļu politbiroja lēmumus! Mēs sūdzamies par to, ka, lai arī Baltkrievijā notiek vēlēšanas, vēlētāji tiek piemuļķoti; savukārt mums ir referendumi, to norise ir godīga, bet pēc tam mēs ignorējam to rezultātu. Mēs sūdzamies par Padomju Savienības aparāta saglabāšanu Baltkrievijā, un tomēr mēs saglabājam savu kopējo lauksaimniecības politiku, savas sociālās normas, savu 48 stundu darba nedēļu un pārējo Eiropas korporātisma aparātu. Nav liels pārsteigums, ka Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomes valstu vecās sistemātiskās komunistu partijas vadīja „jā” kampaņas, kad to valstis iesniedza pieteikumu, lai iestātos Faktiski dažas no tām jutās kā atgriezušās mājās; tas man atgādina baismīgās pēdējās lappuses no „Dzīvnieku fermas”, kurās dzīvnieki lūkojas uz cūku, tad uz cilvēku, tad atkal uz cūku, un saprot, ka viņi jau vairs nevar pateikt, kurš ir kurš."@lv13
"Mr President, although I support much of the wording of this resolution, I wonder whether we are best placed to lecture Belarus about the inadequacies of its democracy. We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you. Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo. We complain about the fact that, although they have elections, they rig them; we on the other hand have referendums, hold them honestly but then disregard the result. We complain about the survival of the apparatus of the Soviet Union there and yet we maintain our common agricultural policy, our social chapter, our 48-hour week and the rest of the apparatus of euro-corporatism. It is a small wonder that the old systemic communist parties of the COMECON states were leading the ‘yes’ campaigns when their countries applied to join the . For some of them, in fact, it felt like coming home; I am reminded of the eerie closing pages of where the animals look from man to pig and from pig to man and already find that they cannot tell which is which."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hoewel ik de formulering van deze resolutie grotendeels steun, vraag ik me af of wij wel in de positie zijn om Wit-Rusland de les te lezen over de onvolkomenheden van zijn democratie. We klagen dat Wit-Rusland een zwak marionettenparlement heeft, maar kijk eens om u heen. Wij zitten hier als makke schapen de besluiten van ons 27-koppige politbureau goed te keuren. We klagen dat ze weliswaar verkiezingen houden, maar dat daarmee gefraudeerd wordt; wij hebben daarentegen referenda die eerlijk verlopen, maar waarvan de uitslag vervolgens wordt genegeerd. We klagen over het voortbestaan van het sovjetapparaat daar, maar we houden zelf vast aan ons gemeenschappelijk landbouwbeleid, ons sociale hoofdstuk, onze 48-urige werkweek en de rest van het eurocorporatistische apparaat. Het is geen wonder dat de oude communistische partijen van de COMECON-staten de leiders waren van de ‘ja’-campagnes toen hun landen een aanvraag indienden voor deelname aan de . Voor enkele van hen was het alsof ze weer thuis waren; het doet me denken aan het griezelige slot van waarin de dieren van man naar varken en van varken naar man kijken en al niet meer kunnen zien wie wie is."@nl3
"Panie przewodniczący! Chociaż w znacznej części popieram sformułowania przedmiotowej rezolucji, zastanawiam się, czy jesteśmy najlepszymi mentorami, by pouczać Białoruś o niedociągnięciach tamtejszej demokracji. Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła. Sami potulnie zatwierdzamy decyzje naszego 27-osobowego biura politycznego. Skarżymy się na to, że choć na Białorusi organizuje się wybory, są one fałszowane; my z kolei organizujemy referenda i robimy to uczciwie, ale potem lekceważymy wynik. Utyskujemy na konserwowanie na Białorusi aparatu sowieckiego, ale sami utrzymujemy wspólną politykę rolną, uregulowania socjalne, 48-godzinny tydzień pracy oraz całą resztę eurokorporatystycznego aparatu. Nic dziwnego, że pochodzące ze starego systemu partie komunistyczne państw RWPG stanęły na czele kampanii popierających wstąpienie ich krajów do Ewropejskiego Sojuza. Niektórym z nich przypominało to w istocie powrót do domu; przypomina mi się niesamowite zakończenie w którym zwierzęta patrzą to na świnię, to na człowieka, i okazuje się, że nie są w stanie ich odróżnić."@pl16
"Senhor Presidente, apesar de apoiar grande parte da redacção da resolução, pergunto a mim mesmo se estaremos em posição de admoestar a Bielorrússia pelas limitações da sua democracia. Queixamo-nos de que a Bielorrússia tem um parlamento fraco que funciona como carimbo de aprovação, mas olhem à vossa volta. Cá estamos a carimbar docilmente as decisões do nosso “politburo” de 27 membros. Queixamo-nos de que, apesar de realizarem eleições, falseiam-nas; nós, por outro lado, organizamos referendos, realizamo-los honestamente, mas depois ignoramos o resultado. Queixamo-nos da sobrevivência do aparelho da União Soviética e, contudo, mantemos a nossa política agrícola comum, o nosso capítulo social, a nossa semana de 48 horas e o resto do aparelho do euro-corporativismo. Não é de admirar, portanto, que os antigos partidos comunistas sistémicos dos Estados do COMECON tenham liderado as campanhas pelo "sim" quando os seus países se candidataram à adesão à . Para alguns deles, na verdade, foi como um regresso a casa; vêm-me à memória as inquietantes páginas finais de "O Triunfo dos Porcos", em que os animais, olhando alternadamente para os porcos e para os homens, já não os conseguem distinguir."@pt17
"Domnule preşedinte, deşi susţin o mare parte din formularea acestei rezoluţii, mă întreb dacă suntem cei mai îndreptăţiţi să criticăm Belarusul pentru incapacităţile democraţiei sale. Ne plângem că Belarusul are un parlament slab care aprobă decizii fără discuţii, dar uitaţi-vă în jur. Iată-ne aprobând cu umilinţă, fără discuţie, deciziile biroului nostru politic al celor 27 de membri. Ne plângem de faptul că, deşi aceştia au alegeri, le aranjează; noi, pe de altă parte, avem referendumuri, le organizăm cu onestitate, dar apoi ignorăm rezultatul. Suntem nemulţumiţi de supravieţuirea aparatului Uniunii Sovietice şi totuşi ne menţinem politica agricolă comună, capitolul nostru social, săptămâna noastră de lucru de 48 de ore şi restul aparatului eurocorporatismului. Este o mică minune faptul că partidele comuniste sistemice vechi ale statelor COMECON au fost în fruntea campaniilor „da” când ţările lor şi-au depus candidatura pentru aderarea la (Uniunea Europeană). Pentru unele dintre ele, de fapt, a fost ca şi cum s-ar fi întors acasă; îmi aduc aminte de ultimele pagini stranii din unde animalele se uitau când la porc, când la om, şi îşi dădeau seama că nu pot face diferenţa între ei."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hoci podporujem veľkú časť toho, čo sa uvádza v tomto uznesení, premýšľam, či je vhodné, aby sme práve my poučovali Bielorusko o nedostatkoch jeho demokracie. Sťažujeme sa, že má Bielorusko slabý pritakávačský parlament, ale pozrite sa okolo seba. Pokorne a bez uváženia tu schvaľujeme rozhodnutia 27-členného politbyra. Kritizujeme to, že hoci majú voľby, manipulujú ich; my na druhej strane máme referendá, poctivo ich usporadúvame, ale potom ignorujeme výsledok. Kritizujeme, že tam pretrváva aparát Sovietskeho zväzu, a pritom sami zachovávame našu spoločnú poľnohospodársku politiku, našu sociálnu chartu, náš 48-hodinový pracovný týždeň a zvyšok európskeho korporativistického aparátu. Je to malý zázrak, že staré systémové komunistické strany štátov RVHP viedli kampane za vstup, keď ich krajiny požiadali o prijatie do . Pre niektoré z nich to bol v skutočnosti pocit, akoby sa vrátili domov; pripomína mi to desivé posledné strany keď zvieratá pozrú z človeka na prasa a z prasaťa na človeka a zistia, že už nedokážu rozoznať, kto je kto."@sk19
"Gospod predsednik, čeprav podpiram velik del besedila te resolucije, se sprašujem, če smo res najbolj poklicani, da pridigamo Belorusiji o neustreznosti njene demokracije. Pritožujemo se, da ima Belorusija parlament kimavcev, vendar se le ozrite okrog sebe. In tu pokorno brez preverjanja potrjujemo odločitve 27-članskega politbiroja. Pritožujemo se zaradi dejstva, da, čeprav imajo volitve, jih izvedejo nepošteno; mi pa imamo po drugi strani referendume, jih pošteno izpeljemo, nato pa ne upoštevamo njihovih rezultatov. Pritožujemo se glede ostanka aparata Sovjetske zveze, vendar pa ohranjamo skupno kmetijsko politiko, našo socialno listino, 48-urni delavnik in preostanek aparata evro-korporatizma. Pravi mali čudež je, da so stare sistemske komunistične stranke v državah SEV vodile kampanje za „da“, ko so države zaprosile za pridružitev . Za nekatere to pomeni kot prihod domov; spominja me na čudne zadnje strani kjer živali pogledujejo od človeka k prašiču in od prašiča k človeku in ne ločijo, kdo je kdo."@sl20
"Herr talman! Även om jag stöder mycket av det som sägs i resolutionen, undrar jag om vi verkligen är bäst lämpade att föreläsa för Vitryssland om brister i landets demokrati. Vi klagar över att Vitryssland har ett svagt nickedocksparlament, men se er omkring. Här nickar vi fogligt ja till besluten från vår politbyrå med sina 27 medlemmar. Vi klagar över att Vitryssland visserligen håller val, men att de manipulerar dem, medan vi för vår del håller folkomröstningar enligt alla lagens regler, men sedan struntar i resultatet. Vi klagar över att den sovjetiska apparaten har överlevt där, men samtidigt behåller vi vår gemensamma jordbrukspolitik, vårt sociala kapitel, vår 48-timmarsvecka och resten av eurokorporatismens apparat. Det är faktiskt något av ett under att det gamla systemets kommunistpartier i de stater som ingick i den ekonomiska sammanslutningen Comecon ledde jakampanjen när deras länder ansökte om att ansluta sig till . För en del av dem kändes det faktiskt som att komma hem, och jag påminns om den kusliga upplösningen i boken där djuren ser från människan till grisen och redan märker att de inte kan avgöra vem som är vem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(COMECON)"13
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
"Evropejského sajuzu"19
"Evropeyskiy soyuz"18,20,15,14,11,22,7,3,4,21,9,17,12,8
"Evropeyskiy soyuz."13
"Farmy zvířat"1
"Ferma Animalelor"18
"Folwarku zwierzęcego"16
"Jevropejskovo sojuzu"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph