Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.19.3-150"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we have heard a great deal about proportionality in this debate, and I wonder what opponents of Israel would consider to be proportionate. I wonder whether they would have preferred it if the Jewish state had simply taken an equivalent amount of ordnance and rained it randomly on Gaza. Would that have been a proportionate response? I would like also to examine the proportionality, or lack of proportionality, in this report. One has the eerie feeling, reading the Goldstone report, that one is reading about a violent assault in which the author has neglected to mention that the events took place during a boxing match. They have been stripped of all context. I am not saying that Israel should be beyond criticism, nor am I saying that Cast Lead is beyond criticism. Mistakes were made. Israel wants to get to a position where there is a stable Palestinian entity to be a good neighbour, but this policy of degrading infrastructure has retarded that goal. Equally, the partiality and tone of this report have pushed further away the idea of a two-state solution in which an Israeli entity and a Palestinian one live side by side as peaceable neighbours."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, slyšeli jsme v této debatě mnoho o přiměřenosti a rád bych věděl, co by odpůrci Izraele považovali za přiměřené. Zajímalo by mě, jestli by dali přednost tomu, kdyby židovský stát jednoduše vzal stejné množství arzenálu a náhodně jím zasypal Gazu. Byla by toto přiměřená odpověď? Rád bych také posoudil přiměřenost, či spíše nedostatek přiměřenosti v této zprávě. Člověk má při čtení Goldstoneho zprávy děsivý pocit, že čte o násilném útoku, přičemž se autor zapomněl zmínit, že k událostem došlo během zápasu v boxu. Byly zcela vytrženy z kontextu. Neříkám, že Izrael nesmí být kritizován, ani neříkám, že Lité olovo nesmí být kritizováno. K chybám došlo. Izrael se chce dostat do postavení, ve kterém bude stabilní samostatná Palestina dobrým sousedem, ale tato politika rozpadu infrastruktury dosažení tohoto cíle oddálila. Zaujatost a tón zprávy rovněž odsunuly ještě dále myšlenku řešení dvou států, ve kterých Izraelci a Palestinci žijí vedle sebe jako mírumilovní přátelé."@cs1
"Hr. formand! Vi har hørt meget om proportionalitet under denne forhandling, og jeg undrer mig over, hvad Israels modstandere ville betragte som proportionalt. Jeg undrer mig over, om de hellere ville have haft, at den jødiske stat blot tog den samme mængde artilleri og vilkårligt affyrede det mod Gaza. Ville det have været et proportionalt svar? Jeg ville også gerne undersøge proportionaliteten eller manglen på proportionalitet i denne rapport. Når jeg læser Goldstone-rapporten, har jeg den uhyggelige fornemmelse, at jeg læser om et voldeligt overfald, hvor forfatteren dog har undladt at nævne, at begivenhederne fandt sted under en boksekamp. De nævnes uden for enhver sammenhæng. Jeg siger ikke, at Israel er hævet over al kritik, og heller ikke, at Cast Lead er hævet over al kritik. Der er begået fejl. Israel ønsker at nå til et punkt, hvor der er en stabil palæstinensisk enhed, som kan være en god nabo, men denne politik med at forringe infrastrukturen har forsinket dette mål. Partiskheden og tonen i denne rapport har desuden skubbet idéen om en tostatsløsning, hvor en israelsk enhed og en palæstinensisk enhed lever side om side som fredelige naboer, endnu længere væk."@da2
"Herr Präsident, in dieser Debatte ist viel über Verhältnismäßigkeit gesagt worden, und ich frage mich, was die Gegner Israels wohl für verhältnismäßig halten würden. Ich frage mich, ob sie es bevorzugt hätten, wenn der jüdische Staat einfach dieselben Geschütze aufgefahren und sie wahllos auf den Gazastreifen abgefeuert hätte. Wäre das eine verhältnismäßige Reaktion gewesen? Ich möchte außerdem etwas zur Verhältnismäßigkeit – oder besser zum Mangel an Verhältnismäßigkeit – in diesem Bericht sagen. Wenn man den Goldstone-Bericht liest, hat man das unheimliche Gefühl, der Autor beschreibe einen gewalttätigen Übergriff und habe vergessen zu erwähnen, dass sich dieser bei einem Boxkampf zugetragen hat. Denn die Geschehnisse sind völlig aus dem Kontext gerissen. Ich sage ja nicht, Israel sei über jede Kritik erhaben, genauso wenig wie ich sage, man dürfe die Operation „Gegossenes Blei“ nicht kritisieren. Es sind Fehler gemacht worden. Israel möchte eine stabile palästinensische Gebietseinheit als guten Nachbarn, aber diese Politik der Beschädigung der Infrastruktur verzögert dieses Ziel. Gleichzeitig haben die Einseitigkeit und der Ton dieses Berichts die Vorstellung von einer Zweistaatenlösung, in der eine israelische und eine palästinensische Gebietseinheit in friedlicher Nachbarschaft koexistieren, in weitere Ferne gerückt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε πολλά για την αναλογικότητα σε αυτή τη συζήτηση και αναρωτιέμαι τι θα θεωρούσαν αναλογικό οι κατήγοροι του Ισραήλ. Αναρωτιέμαι αν θα προτιμούσαν να είχε πάρει απλά το εβραϊκό κράτος μια αντίστοιχη ποσότητα πυρομαχικών και να τα έριχνε τυχαία στη Γάζα. Θα ήταν αυτή μια αναλογική απάντηση; Θα ήθελα επίσης να εξετάσω την αναλογικότητα, ή την έλλειψη αναλογικότητας, σε αυτή την έκθεση. Διαβάζοντας την έκθεση Goldstone έχει κανείς την απόκοσμη αίσθηση ότι διαβάζει για μια βίαιη επίθεση στην οποία ο συγγραφέας παρέλειψε να αναφέρει ότι τα γεγονότα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πυγμαχίας. Το κείμενο στερείται κάθε εννοιολογικού πλαισίου. Δεν λέω ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είναι υπεράνω κριτικής ούτε ότι η επιχείρηση Cast Lead είναι υπεράνω κριτικής. Έγιναν λάθη. Το Ισραήλ θέλει να φτάσει σε μια θέση όπου θα υπάρχει μια σταθερή παλαιστινιακή οντότητα που θα είναι καλός γείτονας, αλλά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης των υποδομών καθυστέρησε αυτόν τον στόχο. Ομοίως, η μεροληψία και ο τόνος αυτής της έκθεσης απομάκρυναν ακόμα περισσότερο την ιδέα μια λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με την οποία η ισραηλινή και η παλαιστινιακή πλευρά συμβιώνουν δίπλα-δίπλα σαν ειρηνικοί γείτονες."@el10
"Señor Presidente, en este debate hemos escuchado muchas cosas acerca de la proporcionalidad y me pregunto qué considerarían proporcionado los oponentes de Israel. Me pregunto si hubiesen preferido que el estado judío hubiese tomado una cantidad equivalente de artillería y la hubiese lanzado al azar sobre Gaza. ¿Qué habría sido una respuesta proporcionada? También me gustaría examinar la proporcionalidad, o la falta de proporcionalidad, de este informe. Se tiene la inquietante sensación, leyendo el informe Goldstone, de que se está leyendo sobre un asalto violento en el que el autor no ha mencionado que los hechos tuvieron lugar durante un combate de boxeo. Han sido sacados de contexto. No estoy diciendo que Israel debe estar más allá de la crítica, ni estoy diciendo que la operación «Plomo fundido» esté más allá de la crítica. Se han cometido errores. Israel quiere llegar a una posición en la que haya una entidad palestina estable para ser un buen vecino, pero esta política de degradar la infraestructura ha retrasado el objetivo. Igualmente, la parcialidad y el tono de este informe han alejado aún más la idea de la solución de los dos estados en la que tanto una entidad israelí como una palestina convivan en paz como vecinos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Me oleme siin arutelus kuulnud palju proportsionaalsusest ning ma mõtlen, et mida peaksid Iisraeli vastased proportsionaalseks. Ma mõtlen, et kas nad oleksid soovinud, et juudiriik oleks võtnud sama palju laskemoona ja tulistanud selle valimatult Gaza pihta? Kas see oleks olnud proportsionaalne vastus? Samuti sooviksin ma käsitleda proportsionaalsust, või õigemini selle puudumist, kõnealuses raportis. Goldstone’i raportit lugedes võib jääda kummaline mulje, et selles kirjutatakse vägivaldsest rünnakust, mille puhul autor on unustanud mainida, et tegemist on poksimatši sündmustega. Neil sündmustel puudub täielikult kontekst. Ma ei taha öelda, et Iisraeli ei oleks põhjust arvustada ega väita seda ka operatsiooni „Valatud tina” kohta. Vigu tehti. Iisrael tahab saavutada olukorra, kus heaks naabriks oleks stabiilset iseseisev Palestiina, kuid oma infrastruktuuri kahjustamise poliitikaga takistab ta selle eesmärgi saavutamist. Samamoodi on selle raporti erapoolikus ja toon lükanud edasi kahe riigi olemasolul põhineva lahenduse, mille kohaselt elavad Iisrael ja Palestiina rahumeelsete naabritena kõrvuti."@et5
"Arvoisa puhemies, me olemme kuulleet tässä keskustelussa puhuttavan paljon suhteellisuudesta, ja ihmettelen, mikä Israelin vastustajien mielestä on suhteellista. Ihmettelen, olisiko heidän mielestään ollut parempi, jos juutalaisvaltio olisi yksinkertaisesti syytänyt vastaavan määrän taisteluvälineitä sattumanvaraisesti Gazaan? Olisiko se ollut oikeasuhteinen vastatoimi? Haluaisin myös tarkastella suhteellisuutta tai sen puutetta tässä raportissa. Goldstonen raporttia lukiessa tulee aavemainen tunne, että lukee väkivaltaisesta hyökkäyksestä ja että kirjoittaja on unohtanut mainita tapahtumien liittyvän nyrkkeilyotteluun. Asiayhteys ei tule lainkaan esille. En väitä, että Israel pitäisi jättää arvostelun ulkopuolelle, enkä väitä, että Cast Lead pitäisi jättää arvostelun ulkopuolelle. Virheitä on tehty. Israel haluaa saada aikaan tilanteen, jossa sillä on vakaa palestiinalaisyhteisö hyvänä naapurina, mutta tämä infrastruktuuria tuhoava politiikka on jarruttanut tavoitteen saavuttamista. Vastaavasti tämän raportin puolueellisuus ja sävy ovat työntäneet entistä kauemmaksi syrjään ajatuksen kahden valtion ratkaisusta, jossa israelilaisten ja palestiinalaisten yhteisöt elävät rinnakkain rauhanomaisina naapureina."@fi7
"Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de proportionnalité au cours de ce débat, et je me demande ce que les adversaires d’Israël considèrent comme proportionné. Je me demande s’ils auraient préféré que l’État hébreu se contente de lancer aveuglément sur Gaza la même quantité d’explosifs. Cette réaction aurait-elle été proportionnée? Je voudrais aussi me pencher sur la proportionnalité, ou plutôt sur le manque de proportionnalité de ce rapport. À la lecture du rapport Goldstone, on a le sentiment sinistre de lire la description d’une agression violente dont l’auteur a omis de mentionner que ces événements se sont déroulés au cours d’un match de boxe. Ces événements ont été complètement sortis de leur contexte. Je ne prétends pas qu’Israël soit au-dessus de toute critique, ni que l’opération «Plomb durci» soit irréprochable. Des erreurs ont été commises. Israël voudrait attendre l’avènement d’une entité palestinienne stable avant de se comporter en bon voisin, mais sa politique de dégradation des infrastructures n’a fait que retarder la réalisation de cet objectif. De même, la partialité et le ton de ce rapport ont fait reculer l’idée d’une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte en voisins pacifiques."@fr8
". – Elnök úr, sokat hallottunk az arányosságról ebben a vitában, és kíváncsi vagyok, hogy Izrael ellenfelei vajon mit tartanának arányosnak. Kíváncsi vagyok, vajon jobban tetszett-e volna nekik, ha a zsidó állam egyszerűen ugyanolyan mennyiségű lövedéket szórt volna véletlenszerűen Gázára. Ez vajon arányos válasz lett volna? Szeretném megvizsgálni az arányosságot, illetve az arányosság hiányát ebben a jelentésben is. A Goldstone-jelentést olvasva az a furcsa érzése van az embernek, hogy egy erőszakos támadásról olvas, amelyben a szerző elfelejtett említést tenni arról, hogy az események egy bokszmeccsen történnek. Az eseményeket kiragadták mindenféle kontextusból. Nem azt mondom, hogy Izraelnek kritikán felül kellene állnia, sem azt, hogy az „Öntött Ólom” hadművelet kritikán felül áll. Követtek el hibákat. Izrael olyan helyzetet szeretne elérni, ahol egy stabil palesztin entitás jó szomszédja lehetne, de az infrastruktúra károsításának ez a politikája késlelteti a cél elérését. Hasonlóan, a jelentés elfogultsága és hangneme messzebbre tolta a kétállamos megoldás elképzelését, amelyben egy izraeli entitás és egy palesztin entitás békés szomszédi viszonyban él egymás mellett."@hu11
"Signor Presidente, abbiamo sentito molto sulla proporzionalità in questa discussione, e mi chiedo cosa considererebbero proporzionato i nemici di Israele. Mi chiedo se non avrebbero preferito che lo Stato ebraico avesse semplicemente preso una pari quantità di armamento e munizionamento e lo avesse fatto piovere a caso su Gaza. Sarebbe stata questa una risposta proporzionata? Vorrei anche esaminare la proporzionalità, o mancanza di proporzionalità, nella presente relazione. Leggendo la relazione Goldstone si ha la strana e spaventosa sensazione di star leggendo di un attacco violento in cui l’autore ha omesso di menzionare il fatto che gli eventi si sono svolti durante un incontro di pugilato. Gli eventi sono stati privati di qualsiasi contesto. Non sto dicendo che Israele debba essere al di sopra delle critiche, né che Piombo fuso sia al di sopra delle critiche. Sono stati commessi degli errori. Israele vuole giungere ad una situazione nella quale vi sia un’entità palestinese stabile che sia al contempo un buon vicino, ma la presente politica di degradare le infrastrutture ostacola il raggiungimento dell’obiettivo. Similmente, la parzialità e il tono della presente relazione hanno allontanato ulteriormente l’idea della soluzione dei due Stati, nella quale un’entità israeliana e una palestinese convivono fianco a fianco come vicini pacifici."@it12
"Pone pirmininke, šiose diskusijose buvo daug kalbama apie proporcingumą ir įdomu, kurio Izraelio oponentai galėtų būti laikomi proporcingais. Įdomu, ar jiems būtų labiau priimtina, jeigu Žydų valstybė paprasčiausiai pasiimtų atitinkamą kiekį artilerijos ir kur pakliūva iššaudytų Gazoje. Ar tai būtų buvęs proporcingas atsakas? Taip pat norėčiau išnagrinėti šios ataskaitos proporcingumą arba proporcingumo stygių. Skaitant R. Goldstone’o ataskaitą apima keistas jausmas, kad skaitai apie smurtinį išpuolį, tačiau autorius pamiršo paminėti, kad viskas vyko per bokso rungtynes. Aplinkybės visai nenurodomos. Nesakau, kad Izraelis yra nekritikuotinas. Nesakau, kad operacija „Lydytas švinas“ yra nekritikuotina. Klaidų būta. Izraelis nori tokios padėties, kad stabilus Palestinos vienetas būtų geras kaimynas, tačiau ši infrastruktūros ardymo politika sulėtino šio tikslo siekimą. Be to, dėl šios ataskaitos šališkumo ir tono nutolome nuo dviejų valstybių sprendimo, pagal kurį Izraelio ir Palestinos vienetas gyvuotų vienas šalia kito kaip taikūs kaimynai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs šajās debatēs daudz esam dzirdējuši par samērīgumu, un es gribētu zināt, kas pēc Izraēlas pretinieku domām šajā gadījumā būtu samērīgums. Es gribētu zināt, vai viņi dotu priekšroku tam, ja Izraēla vienkārši būtu paņēmusi tikpat daudz artilērijas un pēc nejaušības principa to raidījusi uz Gazu. Vai tā būtu bijusi samērīga reakcija? Es vēlos pievērsties arī samērīgumam vai samērīguma trūkumam šajā ziņojumā. Lasot ziņojumu, pārņem dīvaina sajūta, ka tiek aprakstīti vardarbīgi uzbrukumi, bet autors ir piemirsis pieminēt, ka darbība notiek boksa mačā. Šie uzbrukumi ir aplūkoti ārpus jebkāda konteksta. Es nesaku, ka Izraēla nav pelnījusi kritiku, tāpat kā es nesaku, ka nepelna kritiku. Ir pieļautas kļūdas. Izraēla grib panākt tādu stāvokli, kurā stabila palestīniešu valsts būtu labs kaimiņš, bet tās īstenotā infrastruktūras izpostīšanas politika nav ļāvusi sasniegt šo mērķi. Tādā pašā mērā šī ziņojuma neobjektivitāte un tā kopējā noskaņa ir attālinājusi domu par divu valstu risinājumu, kurā Izraēla un Palestīna dzīvotu līdzās kā miermīlīgi kaimiņi."@lv13
"Mr President, we have heard a great deal about proportionality in this debate, and I wonder what opponents of Israel would consider to be proportionate. I wonder whether they would have preferred it if the Jewish state had simply taken an equivalent amount of ordnance and rained it randomly on Gaza. Would that have been a proportionate response? I would like also to examine the proportionality, or lack of proportionality, in this report. One has the eerie feeling, reading the Goldstone Report, that one is reading about a violent assault in which the author has neglected to mention that the events took place during a boxing match. They have been stripped of all context. I am not saying that Israel should be beyond criticism, nor am I saying that Cast Lead is beyond criticism. Mistakes were made. Israel wants to get to a position where there is a stable Palestinian entity to be a good neighbour, but this policy of degrading infrastructure has retarded that goal. Equally, the partiality and tone of this report have pushed further away the idea of a two-state solution in which an Israeli entity and a Palestinian one live side by side as peaceable neighbours."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we hebben in dit debat veel gehoord over evenredigheid en ik vraag me af wat de tegenstanders van Israël evenredig vinden. Ik vraag me af of zij het beter hadden gevonden als de Joodse staat gewoon een even grote hoeveelheid geschut had genomen en daarmee willekeurig op Gaza had gevuurd. Zou dat een evenredige reactie zijn geweest? Ik wil ook de evenredigheid, of het gebrek aan evenredigheid, in dit rapport onderzoeken. Bij het lezen van het rapport-Goldstone krijgt men het akelige gevoel dat het gaat over een gewelddadige aanval waarbij de auteur is vergeten te vermelden dat de gebeurtenissen plaatsvonden tijdens een bokswedstrijd. Ze zijn ontdaan van alle context. Ik zeg niet dat Israël boven alle kritiek verheven moet zijn en ik zeg ook niet dat Cast Lead boven alle kritiek verheven moet zijn. Er zijn fouten gemaakt. Israël streeft naar een stabiele Palestijnse entiteit als goede buur, maar dit beleid van verslechterende infrastructuur heeft dat streven gehinderd. En ook de partijdigheid en toon van dit rapport hebben het idee van een tweestatenoplossing waarin een Israëlische en een Palestijnse staat als vreedzame buren naast elkaar bestaan verder weg gebracht."@nl3
"Panie przewodniczący! Podczas tej debaty usłyszeliśmy bardzo wiele o proporcjonalności i zastanawiam się, co przeciwnicy Izraela uznaliby za proporcjonalne. Zastanawiam się, czy woleliby, aby państwo żydowskie po prostu ostrzelało Gazę na ślepo równoważną ilością rakiet. Czy to byłaby proporcjonalna reakcja? Chciałbym również przyjrzeć się proporcjonalności – lub też jej brakowi – w przedmiotowym raporcie. Czytając raport Goldstone’a, ma się dziwne odczucie, że czytamy relację z brutalnej napaści, której autor nie raczył nadmienić, że do opisywanych wydarzeń doszło podczas walki bokserskiej. Jest to opis zupełnie wyrwany z kontekstu. Nie mówię, że Izrael nie powinien być obiektem krytyki, ani też nie twierdzę, iż nie można krytykować operacji „Płynny ołów”. Popełniono pewne błędy. Izrael pragnie sytuacji, w której stabilny organizm palestyński byłby jego dobrym sąsiadem, lecz prowadzona polityka degradacji infrastruktury opóźnia osiągnięcie tego celu. Również stronniczość i ton tego raportu oddalają nas od koncepcji dwóch państw, w której Izrael oraz Palestyna współistniałyby w pokojowy sposób jako sąsiedzi."@pl16
"Senhor Presidente, ouvimos falar muito de proporcionalidade neste debate, e pergunto a mim mesmo o que seria proporcional no entender dos opositores de Israel. Pergunto a mim mesmo se teriam preferido que o Estado judeu tivesse simplesmente pegado numa quantidade equivalente de munições e as tivesse lançado indiscriminadamente sobre Gaza. Teria esta sido uma resposta proporcional? Gostaria igualmente de examinar a proporcionalidade, ou a falta de proporcionalidade, deste relatório. Ao lermos o relatório Goldstone, temos a estranha sensação de estarmos a ler sobre um assalto violento, sem que o autor tenha tido o cuidado de mencionar que os acontecimentos tiveram lugar durante um combate de boxe. Foram totalmente descontextualizados. Não estou a dizer que Israel não pode ser criticado, nem estou a dizer que a operação "Chumbo Fundido" não pode ser criticada. Erros foram cometidos. Israel pretende chegar a uma situação em que seja possível a manutenção de boas relações de vizinhança com uma entidade palestiniana estável, mas esta política de degradação das infra-estruturas protelou esse objectivo. De igual modo, a parcialidade e o tom do relatório afastaram ainda mais a ideia de uma solução de dois Estados, em que uma entidade israelita e uma entidade palestiniana coexistam lado a lado como vizinhos pacíficos."@pt17
"Domnule preşedinte, am auzit multe despre proporţionalitate în această dezbatere şi mă întreb ce ar înţelege opozanţii Israelului prin proporţionalitate. Mă întreb dacă ar fi preferat ca statul evreu să fi utilizat o cantitate echivalentă de muniţie de artilerie şi să o fi aruncat la întâmplare în Gaza. Ar fi fost acesta un răspuns proporţional? De asemenea, aş dori să examinez proporţionalitatea sau lipsa de proporţionalitate din acest raport. Cine citeşte raportul Goldstone are senzaţia stranie că citeşte despre un asalt violent în care autorul a neglijat să menţioneze că evenimentele au avut loc în timpul unui meci de box. Acestea au fost scoase din context. Nu spun că Israelul este dincolo de orice critică şi nici nu spun că operaţiunea Cast Lead nu poate fi criticată. S-au făcut greşeli. Israelul doreşte să ajungă într-o poziţie în care să existe o entitate palestiniană stabilă, cu care să fie în relaţii de bună vecinătate, dar această politică de degradare a infrastructurii a întârziat obiectivul respectiv. În aceeaşi măsură, părtinirea şi tonul acestui raport au îndepărtat şi mai mult ideea unei soluţii cu două state în care o entitate israeliană şi una palestiniană să trăiască alături ca vecini paşnici."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, počas tejto rozpravy sme toho počuli veľa o primeranosti a ja by som rád vedel, čo by odporcovia Izraela považovali za primerané. Bol by som zvedavý, či by sa im viac páčilo, keby židovský štát zobral zodpovedajúce množstvo munície a len tak naslepo by ňou zasypal Gazu. To by bola primeraná reakcia? Takisto by som rád preskúmal primeranosť, respektíve nedostatok primeranosti v tejto správe. Pri čítaní Goldstonovej správy sa človeka zmocňuje divný pocit, že číta o násilnom útoku, pričom autor zabudol spomenúť, že k udalostiam došlo počas boxerského zápasu. Udalostiam úplne chýba kontext. Nehovorím, že Izrael by mal byť nekritizovateľný, ani nehovorím, že by mala byť nekritizovateľná operácia Liate olovo. K chybám skutočne došlo. Izrael chce dosiahnuť takú situáciu, keď bude existovať stabilná palestínska entita, ktorá bude dobrým susedom, ale táto politika ničenia infraštruktúry dosiahnutie tohto cieľa oddialila. Jednostrannosť a tón tejto správy takisto zatlačili ešte viac do úzadia myšlienku riešenia vytvorením dvoch štátov, kde by izraelská a palestínska entita žili bok po boku ako dobrí susedia."@sk19
"Gospod predsednik, v tej razpravi smo veliko slišali o sorazmernosti in zanima me, kaj bi nasprotniki Izraela obravnavali kot sorazmerno. Zanima me, ali bi bilo bolje, če bi židovska država preprosto uporabila ustrezen obseg topništva in naključno obstreljevala Gazo. Bi to bil sorazmeren odziv? Prav tako bi rad preučil sorazmernost ali pomanjkanje sorazmernosti v tem poročilu. Ob branju poročila gospoda Goldstonea dobi človek čuden občutek, da bere o nasilnem napadu, pri čemer je avtor pozabil omeniti, da se je dogodek zgodil med boksarsko tekmo. Tako ste opeharjeni za celoten okvir. Ne trdim, da Izraela ni mogoče kritizirati in prav tako ne trdim, da operacije Cast Lead ni mogoče kritizirati. Narejene so bile napake. Izrael želi priti do položaja, kjer obstaja stabilna Palestina, ki je dobra soseda, vendar je s politiko uničevanja infrastrukture ta cilj oddaljil. Prav tako je zaradi pristranskosti in tona tega poročila še bolj oddaljena zamisel o rešitvi dveh držav, glede na katero bi izraelska in palestinska država živeli druga ob drugi kot miroljubni sosedi."@sl20
"Herr talman! Vi har hört en hel del om proportionalitet i den här debatten, och jag undrar vad det är som motståndarna till Israel skulle anse vara proportionerligt. Jag undrar om de skulle ha föredragit att den judiska staten helt enkelt hade låtit en motsvarande mängd artilleri regna ned på måfå över Gaza. Vad hade varit en proportionerlig reaktion? Jag vill även granska proportionaliteten, eller bristen på proportionalitet, i denna rapport. När man läser Goldstonerapporten får man en skrämmande känsla av att man läser om ett våldsamt överfall, där författaren har glömt att nämna att händelserna inträffade under en boxningsmatch. De har helt tagits ur sitt sammanhang. Jag säger inte att Israel är höjt över all kritik, och inte heller att operation Cast Lead är det. Det har begåtts misstag. Israel vill nå ett läge med en stabil palestinsk enhet som kan vara en god granne, men Palestinas strategi att bryta ned infrastrukturen har fördröjt insatserna att nå det målet. Den partiska inställningen och tonen i rapporten har likaså lett till att tanken om en tvåstatslösning, med en israelisk enhet och en palestinsk enhet som lever sida vid sida i fred som fredliga grannar, har blivit ännu mer avlägsen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph