Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-058"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Doamnă Înalt Reprezentant, sunt absolut de acord când afirmaţi că obiectivul dumneavoastră principal este o politică europeană externă mai bună şi mai credibilă. Această stabilitate şi securitate mai mare în Balcani, regiunea noastră, este obiectivul dumneavoastră principal. Chiar nu ne permitem niciun eşec în această privinţă. Deci, vă recomand să vă angajaţi pentru rezolvarea a două probleme: în primul rând, pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre Grecia şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, astfel încât statul nostru membru, Grecia, să poată respira din nou uşor în privinţa graniţelor sale nordice; în al doilea rând, pentru a face eforturi ca Serbia, aflată în faţa dilemei artificiale de a alege între Uniunea Europeană şi Kosovo, să opteze pentru Uniunea Europeană, adică să nu se izoleze. Poate că ar fi o idee bună să le amintim prietenilor noştri din Serbia de un fapt important, şi anume că Serbia şi Kosovo vor fi din nou împreună odată ce vor deveni membre ale Uniunii Europene."@ro18
lpv:translated text
"Lugupeetud kõrge esindaja! Olen teiega täiesti nõus, kui ütlete, et teie esmane eesmärk on saavutada parem ja usaldusväärsem Euroopa välispoliitika ning suurem stabiilsus ja julgeolek Balkani riikides, s.o meie maailmaosas. Me tõesti ei saa lubada selles vallas ebaõnnestumist. Seetõttu soovitan teil keskenduda kahele asjale: esiteks Kreeka ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheliste suhete kiirele parandamisele, et liikmesriik Kreeka saaks oma põhjapiiride küsimuses lõpuks ometi kergendatult hingata; teiseks püüetele selle nimel, et Serbia eelistaks oma kunstlikus Euroopa Liidu ja Kosovo vahel valimise dilemmas Euroopa Liitu, s.t et ta ei eraldaks ennast teistest. Vahest oleks hea mõte meenutada meie Serbia sõpradele üht olulist tõsiasja – Serbia ja Kosovo saavad taas kokku, kui nad mõlemad on saanud Euroopa Liidu liikmeks."@et5
lpv:spoken text
"Spoštovana gospa evropska zunanja ministrica, močno se strinjam z vami, da je boljša in bolj kredibilna evropska zunanja politika vaš ključni cilj. Da je večja stabilnost in varnost v naši soseski, torej na Balkanu, vaš ključni cilj. Tukaj si res ne moremo privoščiti, da bi nam spodletelo. Zato vam predlagam, da se osebno angažirate v dveh zadevah: pri nujno potrebni rešitvi zadeve med Grčijo in Makedonijo, ki bo končno omogočila naši članici Grčiji, da svobodno zadiha proti severu, in drugič, pri prizadevanjih, da se Srbija, v umetni dilemi med Evropsko unijo in Kosovom, odloči za Evropsko unijo, torej da se ne samoizolira. In morda bi bilo dobro jih večkrat spomniti, naše prijatelje v Srbiji, na edino realno dejstvo, da bosta Srbija in Kosovo spet skupaj, enkrat ko bosta oba člana Evropske unije."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Spoštovana gospa evropska zunanja ministrica, močno se strinjam z vami, da je boljša in bolj kredibilna evropska zunanja politika vaš ključni cilj. Da je večja stabilnost in varnost v naši soseski, torej na Balkanu, vaš ključni cilj. Tukaj si res ne moremo privoščiti, da bi nam spodletelo. Zato vam predlagam, da se osebno angažirate v dveh zadevah: pri nujno potrebni rešitvi zadeve med Grčijo in Makedonijo, ki bo končno omogočila naši članici Grčiji, da svobodno zadiha proti severu, in drugič, pri prizadevanjih, da se Srbija, v umetni dilemi med Evropsko unijo in Kosovom, odloči za Evropsko unijo, torej da se ne samoizolira. In morda bi bilo dobro jih večkrat spomniti naše prijatelje v Srbiji na edino realno dejstvo, da bosta Srbija in Kosovo spet skupaj, enkrat ko bosta oba člana Evropske unije."@mt15
lpv:translated text
"Paní vysoká představitelko, velice s vámi souhlasím, když říkáte, že vaším hlavním cílem je lepší a důvěryhodnější evropská zahraniční politika. Že vaším hlavním cílem je i větší stabilita a bezpečnost na Balkáně, v naší části světa. V tomto ohledu si opravdu nemůžeme dovolit žádné selhání. I proto doporučuji, abyste se soustředila na dvě otázky: zaprvé, na naléhavé řešení vztahů mezi Řeckem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií tak, aby náš členský stát Řecko mohl konečně volněji vydechnout, pokud jde o jeho severní hranice, a zadruhé, abyste se pokusila zajistit, aby se Srbsko, které se ocitlo v umělém dilematu, kdy musí volit mezi Evropskou unií a Kosovem, rozhodlo pro Evropskou unii, tj. aby se samo neizolovalo. Možná by bylo dobré připomenout našim přátelům v Srbsku jeden důležitý fakt, a to že Srbsko a Kosovo budou opět spolu, jakmile se oba státy stanou členy Evropské unie."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani vysoká predstaviteľka, vrelo sa stotožňujem s vašimi slovami, že vaším hlavným cieľom je lepšia a dôveryhodnejšia európska zahraničná politika. Vaším hlavným cieľom je väčšia stabilita a bezpečnosť na Balkáne, v našej časti sveta. V tejto súvislosti si skutočne nemôžeme dovoliť žiadne zlyhanie. Preto odporúčam, aby ste sa zaviazali k dvom veciam: v prvom rade k urýchlenému riešeniu vzťahov medzi Gréckom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, aby náš členský štát Grécko mohlo konečne začať ľahšie dýchať, čo sa týka jeho severných hraníc, a v druhom rade k úsiliu zabezpečiť, aby si Srbsko v umelo vyvolanej dileme v súvislosti s voľbou medzi Európskou úniou a Kosovom vybralo Európsku úniu, a teda sa neizolovalo. Azda by bolo dobré pripomenúť našim priateľom v Srbsku dôležitú skutočnosť, že Srbsko a Kosovo budú znovu spolu, keď sa obidve krajiny stanú členmi Európskej únie."@sk19
lpv:translated text
"Ponia vyriausioji įgaliotine, visiškai jums pritariu, kai sakote, kad pagrindinis tikslas yra geresnė ir patikimesnė Europos užsienio politika. Kai sakote, kad jūsų pagrindinis tikslas – daugiau stabilumo ir saugumo Balkanuose, mūsų pasaulio dalyje. Šiuo požiūriu negalime leisti, kad mums nepasisektų. Todėl siūlau jums imtis spręsti šiuos du klausimus: pirma, kuo skubiau išspręsti Graikijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos santykius, kad mūsų valstybė narė Graikija galėtų pagaliau atsikvėpti dėl savo šiaurinių sienų; antra, imtis priemonių siekiant, kad Serbija, spręsdama dirbtinę dilemą ką pasirinkti, Europos Sąjungą ar Kosovą, pasirinktų Europos Sąjungą, t. y. neizoliuotų savęs. Gal būtų gerai priminti mūsų draugams Serbijoje vieną svarbų faktą, kad Serbija ir Kosovas bus vėl kartu, kai jie taps Europos Sąjungos nariais."@lt14
lpv:translated text
"Pani wysoka przedstawiciel! Zgadzam się z panią w całej rozciągłości, kiedy mówi pani, że naszym podstawowym celem jest lepsza i bardziej wiarygodna europejska polityka zagraniczna. Że większa stabilność i bezpieczeństwo na Bałkanach, w naszej części świata, jest kluczowe. Naprawdę nie możemy pozwolić sobie na żadną porażkę w tym względzie. Dlatego zalecam zająć się dwiema kwestiami: po pierwsze, pilnie wyjaśnić stosunki między Grecją a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, aby nasze państwo członkowskie Grecja mogła wreszcie poczuć się swobodniej na swoich północnych granicach; po drugie, dołożyć starań, aby Serbia, pogrążona w swoim sztucznym dylemacie, czy wybrać Unię Europejską, czy Kosowo, opowiedziała się za Unią Europejską, co oznacza, że nie będzie się izolować. Być może warto byłoby przypomnieć naszym serbskim przyjaciołom istotny fakt, że Serbia i Kosowo znów będą razem, kiedy oba państwa przystąpią do Unii Europejskiej."@pl16
lpv:translated text
". Főképviselő asszony, teljes mértékben egyetértek Önnel abban, hogy legfőbb célja, hogy az európai külpolitika jobb és hitelesebb legyen. Az Ön alapvető célja, hogy a Balkánon – a világ azon részén, amely hozzánk tartozik – nagyobb mértékű stabilitás és biztonság jöjjön létre. E téren valóban nem engedhetjük meg, hogy kudarcot valljunk. Ezért azt javaslom Önnek, hogy két problémával kapcsolatban vállaljon kötelezettséget: az egyik a Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti kapcsolatok sürgős rendezése, hogy Görögország, az Unió tagállama végre fellélegezhessen az északi határok mentén; a másik pedig az, hogy tegyen erőfeszítéseket annak biztosítása érdekében, hogy Szerbia, az Európai Unió és Koszovó közötti választás mesterséges dilemmája közepette, az Európai Uniót válassza, azaz ne szigetelődjön el. Talán jó ötlet emlékeztetni szerb barátainkat arra a fontos tényre, hogy Szerbia és Koszovó újra együvé fog tartozni, amikor mindkettő az Európai Unió tagállama lesz."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg er meget enig med den højtstående repræsentant i, at Deres målsætning skal være en bedre og mere troværdig europæisk udenrigspolitik. At større stabilitet og sikkerhed på Balkan, vores del af verden, er Deres hovedformål. Vi har virkelig ikke råd til at fejle i denne henseende. Derfor anbefaler jeg Dem til at forpligte Dem på to områder. For det første en hurtig løsning vedrørende forholdet mellem Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, så vores medlemsstat Grækenland endelig kan begynde at trække vejret frit med hensyn til nordgrænsen, og for det andet at sørge for, at Serbien i det kunstige dilemma med at skulle vælge mellem EU og Kosovo vælger EU, dvs. at landet ikke isolerer sig. Der kunne måske være en god idé at erindre vores venner i Serbien om en vigtig ting, nemlig at Serbien og Kosovo vil blive samlet igen, når de bliver medlemmer af EU."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa korkea edustaja, olen pitkälti samaa mieltä kanssanne, kun toteatte, että keskeinen tavoitteenne on entistä parempi ja uskottavampi eurooppalainen ulkopolitiikka. Balkanin alueen, meidän maanosamme vakaus ja turvallisuus, on keskeinen tavoitteenne. Meillä ei todellakaan ole varaa epäonnistumisiin tässä. Tämän vuoksi suosittelen, että sitoudutte kahteen asiaan: ensinnäkin ratkaisemaan pikaisesti Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliset suhteet, jotta jäsenvaltiomme Kreikka voi taas hengittää vapaammin pohjoisrajansa osalta, ja toiseksi ponnistelemaan sen varmistamiseksi, että Serbia keinotekoisessa ongelmassaan, jossa se joutuu tekemään valinnan Euroopan unionin ja Kosovon kesken, valitsisi Euroopan unionin eikä toisin sanoen eristäisi itseään. Olisi kenties hyvä ajatus muistuttaa ystäviämme Serbiassa siitä merkittävästä seikasta, että Serbia ja Kosovo ovat jälleen yhdessä, kun niistä tulee Euroopan unionin jäseniä."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, ik ben het volmondig met u eens dat uw belangrijkste doelstelling een beter en meer geloofwaardig Europees buitenlands beleid is, net als meer stabiliteit en veiligheid in onze streek, de Balkan. In dat opzicht kunnen we ons geen enkele mislukking veroorloven. Daarom stel ik voor dat u zich persoonlijk inzet voor twee kwesties: ten eerste voor een dringende oplossing van de kwestie tussen Griekenland en Macedonië waardoor onze lidstaat Griekenland eindelijk vrijuit kan ademhalen naar het noorden toe; en ten tweede door ervoor te zorgen dat Servië, dat zich in een kunstmatig dilemma tussen de Europese Unie en Kosovo bevindt, voor de Europese Unie kiest en zichzelf dus niet isoleert. Het is misschien een goed idee om onze Servische vrienden te herinneren aan het enige belangrijke feit, namelijk dat Servië en Kosovo opnieuw samen zullen zijn wanneer beide landen lid van de Europese Unie worden."@nl3
lpv:translated text
"Fru utrikesrepresentant! Jag håller verkligen med er när ni säger att ert centrala mål är en bättre och mer trovärdig yttre politik för EU. Ökad stabilitet och säkerhet på Balkan, vår del av världen, är ert centrala mål. Vi har faktiskt inte råd med misslyckanden i det här avseendet. Jag rekommenderar därför att ni tar ställning i två frågor. För det första att snabbt lösa problemen i förbindelserna mellan Grekland och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, så att vår medlemsstat Grekland äntligen kan andas lugnt när det gäller landets norra gränser, och för det andra att vidta åtgärder för att se till att Serbien, som befinner sig i det konstgjorda dilemmat att behöva välja mellan EU och Kosovo, satsar på EU, dvs. att landet inte isolerar sig. Det kanske skulle vara en god idé att påminna våra vänner i Serbien om ett viktigt faktum, nämligen att Serbien och Kosovo kommer att sammanstråla igen när de båda blir EU-medlemmar."@sv22
lpv:translated text
"Augstā pārstāve, es lielā mērā piekrītu jūsu teiktajam, ka mūsu galvenais mērķis ir labāka un uzticamāka Eiropas ārpolitika. Ka lielāka stabilitāte un drošība Balkānos, mūsu pasaules daļā, ir jūsu galvenais mērķis. Šajā sakarā mēs tiešām nevaram pieļaut neizdošanos. Tāpēc es jums iesaku pievērsties diviem jautājumiem: pirmkārt, steidzami atrisināt attiecības starp Grieķiju un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, lai mūsu dalībvalsts, Grieķija, beidzot varētu atslābināties attiecībā uz savām ziemeļu robežām; un, otrkārt, censties nodrošināt, lai Serbija mākslīgajā dilemmā par izvēli starp Eiropas Savienību un Kosovu izvēlas Eiropas Savienību, t.i., lai tā neizolējas. Varbūt laba doma būtu atgādināt mūsu Serbijas draugiem kādu svarīgu faktu — Serbija un Kosova atkal būs kopā, tiklīdz tās abas kļūs par Eiropas Savienības dalībvalstīm."@lv13
lpv:translated text
"Κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο βασικός σας στόχος είναι καλύτερη και πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Αυτή η μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στα Βαλκάνια, στο δικό μας μέρος του κόσμου, είναι ο κύριος στόχος σας. Πραγματικά δεν έχουμε την πολυτέλεια της αποτυχίας στο θέμα αυτό. Συστήνω, συνεπώς, να δεσμευτείτε για δύο ζητήματα: πρώτον, ότι θα διευθετήσετε επειγόντως τις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ώστε το κράτος μέλος μας, η Ελλάδα, να μπορέσει επιτέλους να πάρει μια ανάσα σε σχέση με τα βόρεια σύνορά της· δεύτερον, ότι θα καταβάλετε προσπάθειες να εξασφαλίσετε ότι η Σερβία, στο επίπλαστο δίλημμα της επιλογής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου, επιλέγει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν απομονώνεται. Ίσως είναι καλή ιδέα να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας στη Σερβία ένα σημαντικό γεγονός, δηλαδή ότι η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο θα είναι ξανά μαζί, όταν γίνουν και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
lpv:translated text
"Madam High Representative, I very much agree with you when you say that your key objective is a better and a more credible European foreign policy. That greater stability and security in the Balkans, our part of the world, is your key objective. We really cannot afford any failure in this regard. I therefore recommend that you commit to two issues: firstly, to resolving urgently the relations between Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia, so that our Member State Greece can finally begin to breathe easy with regard to its northern borders; and secondly, to making efforts to ensure that Serbia, in the artificial dilemma of having to choose between the European Union and Kosovo, opts for the European Union, i.e. that it does not isolate itself. Perhaps it might be a good idea to remind our friends in Serbia of one important fact, which is that Serbia and Kosovo will be together again once they both become members of the European Union."@en4
lpv:translated text
"Señora Alta Representante, estoy muy de acuerdo con usted cuando afirma que su objetivo fundamental es una política exterior europea mejor y más creíble; que su objetivo fundamental es una mayor estabilidad y seguridad en los Balcanes, nuestra parte del mundo. Realmente no podemos permitirnos ningún fallo en este sentido. Por tanto, le recomiendo que se comprometa a dos cuestiones: en primer lugar, a resolver urgentemente las relaciones entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, para que Grecia, nuestro Estado miembro, pueda por fin respirar aliviada en lo que respecta a su frontera septentrional; y, en segundo lugar, realizar esfuerzos para garantizar que Serbia, en el supuesto dilema de tener que elegir entre la Unión Europea y Kosovo, opte por la Unión Europea, es decir, que no se aísle a sí misma. Tal vez pueda ser una buena idea recordarles a nuestros amigos de Serbia un hecho importante: Serbia y Kosovo estarán nuevamente unidos cuando ambos se conviertan en miembros de la Unión Europea."@es21
lpv:translated text
"Alto Rappresentante, concordo pienamente con lei quando afferma che il suo obiettivo principale è una politica estera europea migliore e più credibile, al pari di una maggiore stabilità e sicurezza nei Balcani, la nostra regione. Non possiamo permetterci errori in quest’ambito. Pertanto, le propongo di impegnarsi su due fronti: in primo luogo, risolvere urgentemente la questione dei rapporti tra la Grecia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, affinché il nostro Stato membro, la Grecia, possa finalmente tirare un sospiro di sollievo sui propri confini settentrionali; in secondo luogo, garantire che la Serbia, nel dilemma artificiale sulla scelta fra Unione europea e Kosovo, scelga l’Unione europea, decidendo dunque di non isolarsi. Forse sarebbe positivo ricordare ai nostri amici serbi un dato importante, ossia che Serbia e Kosovo saranno di nuovo insieme una volta diventati entrambi membri dell’Unione europea."@it12
lpv:translated text
"Frau Hohe Vertreterin, ich bin voll und ganz Ihrer Meinung, wenn Sie sagen, dass Ihr wichtigstes Ziel eine bessere und glaubwürdigere europäische Außenpolitik ist. Diese größere Stabilität und Sicherheit auf dem Balkan, in unserem Teil der Welt also, ist Ihr wichtigstes Ziel. In diesem Punkt können wir uns wirklich keinen Ausrutscher leisten. Daher schlage ich vor, dass Sie sich für zwei Dinge einsetzen: erstens für eine dringende Lösung im Konflikt zwischen Griechenland und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, damit unser Mitgliedstaat Griechenland endlich aufatmen kann, was seine Nordgrenzen betrifft, und zweitens dafür, dass Serbien sich in dem künstlichen Dilemma, zwischen der Europäischen Union und Kosovo wählen zu müssen, für die Europäische Union entscheidet, sich also nicht selbst in die Isolation begibt. Es wäre vielleicht eine gute Idee, unsere serbischen Freunde an den wichtigen Umstand zu erinnern, dass Serbien und Kosovo eines Tages wieder zusammenkommen, dann nämlich, wenn sie beide Mitglieder der Europäischen Union werden."@de9
lpv:translated text
"Senhora Alta Representante, concordo plenamente consigo quando diz que o seu principal objectivo é uma política externa europeia melhor e mais credível. Que o aumento da estabilidade e da segurança nos Balcãs, a nossa parte do mundo, é o nosso principal objectivo. Não nos podemos permitir qualquer fracasso a este respeito. Por conseguinte, recomendo que se empenhe em duas questões: em primeiro lugar, em resolver com urgência as relações entre a Grécia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia, para que o nosso Estado-Membro, a Grécia, possa finalmente respirar aliviada no que respeita às suas fronteiras a norte; e, em segundo lugar, em envidar esforços para que a Sérvia, confrontada com o falso dilema de ter de escolher entre a União Europeia e o Kosovo, opte pela União Europeia, isto é, que não se isole. Talvez seja bom lembrar aos nossos amigos sérvios um facto importante: que a Sérvia e o Kosovo voltarão a estar juntos assim que ambos se tornarem membros da União Europeia."@pt17
lpv:translated text
"Madame la Haute représentante, je suis tout à fait d’accord avec vous quand vous dites que votre principal objectif est une politique étrangère européenne meilleure et plus crédible. Qu’une plus grande stabilité et une plus grande sécurité dans les Balkans, notre région du monde, est votre principal objectif. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre d’échouer à cet égard. Je vous recommande donc de vous engagez à deux choses: premièrement, à résoudre d’urgence les relations entre la Grèce et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de sorte que notre État membre, la Grèce, puisse enfin commencer à souffler au niveau de ses frontières nord; et deuxièmement, à faire des efforts en vue de garantir que la Serbie, dans le dilemme artificiel qui la force à choisir entre l’Union européenne et le Kosovo, opte pour l’Union européenne, autrement dit, qu’elle ne s’isole pas. Ce serait peut-être une bonne idée de rappeler à nos amis serbes une chose importante, à savoir que la Serbie et le Kosovo seront de nouveau réunis une fois qu’ils deviendront tous deux membres de l’Union européenne."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.6.3-058"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph