Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-055"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.6.3-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, la política exterior de la Unión entra en una etapa nueva, como esta mañana han subrayado la señora Ashton y el señor Albertini. El artículo 21 del Tratado establece principios objetivos. Además, se crean nuevas figuras, con un Alto Representante, también Vicepresidente de la Comisión, un Presidente estable del Consejo Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, una nueva política de Seguridad y Defensa, objeto del informe de mi colega, el señor Danjean, etc. Con estas innovaciones se busca asegurar una proyección más efectiva de la Unión Europea en el mundo y creo que un instrumento idóneo para ello siguen siendo las cumbres con terceros países. Pues bien, la Unión Europea no celebra muchas cumbres con países individuales. Debemos cuidarlas. La de la semana pasada, con Marruecos, era la primera con un país árabe y simbolizaba, además, la concesión de un estatuto avanzado a dicho país. Me habría gustado que usted, señora Ashton, hubiera acudido. También lamento la ausencia del Rey de Marruecos. Con esta última ausencia, una cumbre que tenía que haber sido histórica perdió en proyección pública, en trascendencia y en efectividad. Espero que la Cumbre Euromediterránea de Barcelona sea exitosa también en lo que se refiere al nivel de las delegaciones. Y, por otra parte, lamento que la cumbre prevista en primavera con el Presidente Obama no se vaya a celebrar. Como el informe Albertini recoge, el Tratado de Lisboa abre un escenario propicio para reforzar los mecanismos de diálogo con los Estados Unidos. Este refuerzo y otros temas podrían haberse abordado en la cumbre. La Unión Europea y los Estados Unidos no deben desaprovechar ocasión para tratar al más alto nivel temas bilaterales, conflictos y retos globales que hoy se acumulan en la agenda mundial. Sería paradójico — y termino— que, ahora que tenemos el Tratado de Lisboa, corramos el riesgo de caer en la irrelevancia en ese mundo que algunos ya llaman «postoccidental» o «postestadounidense»."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, zahraniční politika Unie vstupuje do nové fáze, jak dnes dopoledne vyjádřila paní baronka Ashtonová a pan Albertini. Článek 21 Smlouvy stanoví objektivní zásady. Smlouvou jsou také vytvořeny nové pozice , vysoký představitel, místopředseda Komise, stálý předseda Evropské rady, Evropská služba pro vnější činnost a nová bezpečnostní a obranná politika, která je předmětem zprávy mého kolegy pana Danjeana atd. Tyto inovace mají za cíl zajistit, že Evropská unie bude mít ve světě mnohem účinnější vliv, a myslím, že summity se třetími zeměmi budou i nadále ideálním nástrojem k dosažení tohoto cíle. Evropská unie příliš summitů s jednotlivými zeměmi nepořádá, takže bychom v tomto ohledu měli být opatrní. Summit, který se konal minulý týden s Marokem, byl prvním vrcholným setkáním s arabskou zemí, a symbolizuje také vysoký status, který byl Maroku přidělen. Byl bych rád, kdybyste se ho byla zúčastnila, paní baronko Ashtonová. Stejně tak lituji, že nebyl přítomen marocký král. Jeho nepřítomnost znamenala, že summit, který měl být historický, ztratil politický vliv, význam i účinnost. Doufám, že evropsko-středomořský summit v Barceloně bude z hlediska úrovně zastoupených delegací rovněž úspěšný. Také vyjadřuji politování nad tím, že se nebude konat summit s prezidentem Obamou plánovaný na jaro. Jak uvádí zpráva poslance Albertiniho, Lisabonská smlouva vytváří půdu pro posílení našich mechanismů pro dialog se Spojenými státy. Tato a další témata by mohla být na summitu projednána. Evropská unie a Spojené státy by si neměly nechat ujít příležitost řešit na vysoké úrovni dvoustranné záležitosti, konflikty a globální výzvy, které se nyní stále častěji objevují na světové agendě. Bylo by paradoxní, a tím nyní skončím, že teď, když máme Lisabonskou smlouvu, jsme podstoupili riziko, že se v tomto světě, který dnes někteří nazývají „post-západní“ nebo „post-americký“, staneme bezvýznamnými."@cs1
"Hr. formand! EU's udenrigspolitik er på vej ind i en ny fase, som Baroness Ashton og hr. Albertini har været ind på her til formiddag. I traktatens artikel 21 fastlægges de objektive principper. Der oprettes også nye embeder gennem traktaten, med en højtstående repræsentant, en næstformand for Kommissionen, en permanent formand for Det Europæiske Råd, en Tjeneste for EU's Optræden Udadtil og en ny sikkerheds- og forsvarspolitik, som er genstand for betænkningen af min kollega, hr. Danjean, osv. Disse nyskabelser har til formål at sikre, at EU får en langt mere effektiv indflydelse i verden, og jeg mener, at topmøder med tredjelande fortsat er et ideelt instrument til at opnå dette. EU afholder ikke mange topmøder med enkeltlande, så vi skal være omhyggelige med dem. Topmødet med Marokko i sidste uge var det første topmøde med et arabisk land og ligeledes et symbol på den fremtrædende status, som Marokko har fået tildelt. Jeg havde ønsket, at De var med, Baroness Ashton. Jeg beklager også, at Marokkos konge ikke var til stede. Hans fravær betød, at et topmøde, der skulle have været historisk, mistede politisk indflydelse, betydning og effektivitet. Jeg håber, at EU til Middelhavstopmødet i Barcelona også vil få succes på delegationsniveau. Jeg beklager også, at topmødet med præsident Obama, der var planlagt her i foråret, ikke finder sted. Som det siges i Albertini-betænkningen, skitserer Lissabontraktaten scenen for en styrkelse af vores mekanismer for dialog med USA. Dette og andre temaer kunne have været behandlet på topmødet. EU og USA bør ikke gå glip af muligheden for at drøfte de bilaterale spørgsmål, konflikter og globale udfordringer, der nu hober sig op på verdens dagsorden, på et højt niveau. Det ville være paradoksalt – og jeg slutter nu – hvis vi nu med Lissabontraktaten risikerer at blive irrelevante her i den verden, som nogle nu kalder "post-vestlig" eller "post-amerikansk"."@da2
"Herr Präsident, die Außenpolitik der Europäischen Union tritt derzeit in eine neue Phase ein, wie Baroness Ashton und Herr Albertini heute Morgen schon sagten. In Artikel 21 des Vertrags werden objektive Grundsätze festgelegt. Der Vertrag hat außerdem neue Positionen geschaffen, einen Hohen Vertreter, einen Vizepräsidenten der Kommission, einen ständigen Präsidenten des Europäischen Rates, einen Europäischen Auswärtigen Dienst und eine neue Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die ja Gegenstand des Berichts meines Kollegen, Herrn Danjean, ist, usw. Diese Neuerungen sollen der Europäischen Union eine wesentlich effektivere Einflussnahme in der Welt sichern, und ich halte Gipfeltreffen mit Drittländern weiterhin für ein ideales Instrument, um dies zu erreichen. Die Gipfeltreffen der Europäischen Union mit einzelnen Ländern sind nicht sehr zahlreich, von daher sollten wir ihnen besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Der Gipfel mit Marokko in der letzten Woche war der erste mit einem arabischen Land und symbolisierte darüber hinaus den hohen Stellenwert, den man Marokko inzwischen einräumt. Ich hätte es begrüßt, wenn Sie daran teilgenommen hätten, Baroness Ashton. Ich bedaure auch, dass der marokkanische König nicht anwesend war. Sein Fernbleiben hatte zur Folge, dass ein Gipfel von eigentlich historischer Tragweite einiges an politischer Wirkung, Bedeutung und Effizienz eingebüßt hat. Ich hoffe, dass der Gipfel der Union für den Mittelmeerraum in Barcelona auch hinsichtlich des Niveaus der Delegationen ein Erfolg sein wird. Bedauerlich finde ich darüber hinaus, dass das für das Frühjahr geplante Gipfeltreffen mit Präsident Obama nicht stattfinden wird. Wie der Bericht Albertini ja festhält, bereitet der Vertrag von Lissabon den Weg für eine Stärkung unserer Mechanismen für den Dialog mit den Vereinigten Staaten. Dieses und andere Themen hätten anlässlich des Gipfeltreffens besprochen werden können. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten sollten sich die Chance nicht entgehen lassen, bilaterale Themen, Konflikte und globale Aufgaben, die mittlerweile auf die Tagesordnung der Welt drängen, auf höchster Ebene zu behandeln. Es wäre paradox – und hiermit werde ich nun schließen –, wenn wir jetzt, wo wir den Vertrag von Lissabon endlich haben, das Risiko eingingen, immer unbedeutender zu werden in einer Welt, die von manchen schon als postwestlich oder postamerikanisch bezeichnet wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η εξωτερική πολιτική της Ένωσης εισέρχεται σε νέα φάση, όπως είπαν σήμερα το πρωί η βαρόνη Ashton και ο κ. Albertini. Το άρθρο 21 της συνθήκης θεσπίζει αντικειμενικές αρχές. Επίσης η συνθήκη δημιουργεί νέες θέσεις, με έναν Ύπατο Εκπρόσωπο, έναν Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, έναν μόνιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και νέα πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Danjean, κλπ. Οι καινοτομίες αυτές έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πολύ αποτελεσματικότερη επιρροή στον κόσμο, και πιστεύω ότι οι διασκέψεις κορυφής με τρίτες χώρες εξακολουθούν να είναι ιδανικό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πραγματοποιεί πολλές διασκέψεις κορυφής με μεμονωμένες χώρες, επομένως πρέπει να τις χειριστούμε με προσοχή. Η διάσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με το Μαρόκο ήταν η πρώτη διάσκεψη κορυφής με αραβική χώρα και συμβόλιζε επίσης το προηγμένο καθεστώς που χορηγείται στο Μαρόκο. Θα ήθελα να ήσασταν εκεί, βαρόνη Ashton. Λυπούμαι επίσης που δεν παρέστη ο βασιλιάς του Μαρόκου. Η απουσία του είχε ως αποτέλεσμα μια διάσκεψη κορυφής που θα έπρεπε να είναι ιστορικής σημασίας να χάσει την πολιτική επιρροή, τη σημασία και την αποτελεσματικότητά της. Ελπίζω ότι η Ένωση για τη Μεσογειακή Διάσκεψη στη Βαρκελώνη θα είναι επίσης επιτυχημένη από την άποψη του επιπέδου των αντιπροσωπειών. Με θλίβει επίσης το γεγονός ότι η συνάντηση κορυφής με τον Πρόεδρο Obama που ήταν προγραμματισμένη για την άνοιξη δεν πρόκειται να λάβει χώρα. Όπως δηλώνει η έκθεση Albertini, η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει τη βάση για την ενίσχυση των μηχανισμών διαλόγου μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό και άλλα θέματα θα μπορούσαν να έχουν συζητηθεί στη συνάντηση κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να χάνουν την ευκαιρία να εξετάζουν σε υψηλό επίπεδο τα διμερή ζητήματα, τις συγκρούσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις που σταδιακά αυξάνονται στην παγκόσμια ατζέντα. Θα ήταν παράδοξο –και τελειώνω εδώ– αν, τώρα που έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, διατρέχαμε τον κίνδυνο να πέσουμε στην αφάνεια σε αυτόν τον κόσμο που ορισμένοι αποκαλούν τώρα «μετα-δυτικό» ή «μετα-αμερικανικό»."@el10
"Mr President, the Union’s foreign policy is entering a new phase, as Baroness Ashton and Mr Albertini have said this morning. Article 21 of the treaty establishes objective principles. New positions are also created by the treaty, with a High Representative, a Vice-President of the Commission, a permanent President of the European Council, a European External Action Service, and a new Security and Defence Policy, which is the subject of the report by my colleague Mr Danjean, etc. These innovations aim to ensure that the European Union has a much more effective influence in the world, and I think that summits with third countries continue to be an ideal instrument for achieving this. The European Union does not hold many summits with individual countries, so we should take care with them. The summit held last week with Morocco was the first summit with an Arab country, and also symbolised advanced status being granted to Morocco. I would have liked you to have attended, Baroness Ashton. I also regret that the King of Morocco was not present. His absence meant that a summit that should have been historic lost political influence, significance and effectiveness. I hope that the Union for the Mediterranean Summit in Barcelona will also be successful in terms of the level of the delegations. I also regret the fact that the summit with President Obama planned for the spring is not going to take place. As the Albertini report states, the Treaty of Lisbon sets the stage for strengthening our mechanisms for dialogue with the United States. This and other subjects could have been dealt with at the summit. The European Union and the United States should not miss the opportunity to deal at a high level with the bilateral matters, conflicts and global challenges that are now mounting up on the world’s agenda. It would be paradoxical – and I will finish now – if now that we have the Treaty of Lisbon, we ran the risk of becoming irrelevant in this world that some are now calling ‘post-Western’ or ‘post-American’."@en4
"Lugupeetud juhataja! Liidu välispoliitika on jõudmas uude etappi, nagu paruness Ashton ja Gabriele Albertini täna hommikul ütlesid. Aluslepingu artikkel 21 sätestab objektiivsed põhimõtted. Samuti luuakse lepinguga uued ametikohad: liidu kõrge esindaja, komisjoni asepresident ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja. Ette nähakse ka Euroopa välisteenistus, minu kolleegi Arnaud Danjeani raporti teemaks olev uus julgeoleku- ja kaitsepoliitika jne. Nende uuendustega tahetakse anda Euroopa Liidule maailmas palju suurem mõjuvõim ning ma leian, et tippkohtumised kolmandate riikidega on endiselt parim viis selle saavutamiseks. Euroopa Liit ei korralda palju tippkohtumisi üksikute riikidega, aga me peaksime sellele tähelepanu pöörama. Möödunud nädalal aset leidnud tippkohtumine Marokoga oli esimene omataoline kokkusaamine Araabia riigiga, millega näidati ka seda, et Marokole antakse eelisseisund. Mulle oleks meeldinud, kui te oleksite seal osalenud, proua Ashton. Kahjuks ei olnud kohal ka Maroko kuningat. Tema puudumine tähendas, et tippkohtumine, mis oleks pidanud olema ajalooline, kaotas oma mõju ja tähtsuse ega olnud tulemuslik. Loodan, et Barcelonas toimuv Vahemere Liidu tippkohtumine on delegatsioonide taseme poolest edukas. Meelehärmi valmistab ka see, et kevadeks kavandatud tippkohtumine president Obamaga jääb ära. Nagu Gabriele Albertini raportis on märgitud, annab Lissaboni leping meile vahendid Ameerika Ühendriikidega peetava dialoogi süvendamiseks. Nii seda kui ka muid teemasid oleks saanud tippkohtumisel arutada. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ei tohiks lasta käest võimalust käsitleda kahepoolseid küsimusi ning praegu maailmas kuhjuvaid konflikte ja probleeme kõrgel tasemel. Paradoksaalne oleks olukord – ma kohe lõpetan – kus nüüd, mil meil on olemas Lissaboni leping, tekib oht, et me muutume tähtsusetuks maailmas, mida mõned nimetavad juba lääneriikide järgseks või Ameerika-järgseks maailmaks."@et5
"Arvoisa puhemies, unionin ulkopolitiikka siirtyy uuteen vaiheeseen, kuten korkea edustaja Ashton ja jäsen Albertini tänään totesivat. Perustamissopimuksen 21 artiklassa esitetään objektiiviset periaatteet. Sopimuksella perustetaan myös uusia virkoja, korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan ja Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan virat, Euroopan ulkosuhdehallinto sekä uusi turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka on kollegani Danjeanin mietinnön aiheena ja niin edelleen. Näillä innovaatioilla pyritään varmistamaan, että Euroopan unionilla on paljon entistä tehokkaampi vaikutusvalta maailmassa, ja minusta kolmansien maiden kanssa pidettävät huippukokoukset ovat edelleen ihanteellisia välineitä tämän saavuttamiseksi. Euroopan unioni ei pidä usein huippukokouksia yksittäisten valtioiden kanssa, joten meidän olisi huolehdittava niistä. Viime viikolla Marokossa pidetty huippukokous oli ensimmäinen huippukokous arabivaltion kanssa, ja se symboloi myös Marokolle myönnettyä edistynyttä asemaa. Arvoisa korkea edustaja Ashton, olisin toivonut teidän osallistuvan huippukokoukseen. Pahoittelen myös Marokon kuninkaan pois jäämistä. Hänen poissaolonsa vuoksi huippukokous, joka olisi voinut olla historiallinen, menetti poliittista vaikutusvaltaa, merkitystä ja vaikuttavuutta. Toivon Barcelonassa pidettävän Välimeren unionin huippukokouksen myös olevan menestyksekäs osallistujien määrän osalta. Pahoittelen myös sitä, ettei presidentti Obaman kanssa pidettäväksi aiottua kevään huippukokousta järjestetä. Kuten Albertinin mietinnössä todetaan, Lissabonin sopimuksessa luodaan pohja Yhdysvaltojen kanssa käytävän vuoropuhelun mekanismien vahvistamiselle. Huippukokouksessa olisi voitu tarkastella tätä ja muitakin aiheita. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen ei pidä hukata mahdollisuutta tarkastella kahdenvälisiä asioita, konflikteja ja nyt kerääntyviä globaaleja haasteita korkealla tasolla. Olisi paradoksaalista – minä päätän tähän – jos me nyt saatuamme Lissabonin sopimuksen ottaisimme riskin muuttua merkityksettömäksi maailmassa, jota jotkut nyt kutsuvat "postläntiseksi" tai "postamerikkalaiseksi"."@fi7
"Monsieur le Président, la politique étrangère de l’Union entre dans une nouvelle phase, comme M Ashton et M. Albertini l’ont dit ce matin. L’article 21 du Traité établit des principes objectifs. Le Traité crée aussi de nouveaux postes, avec un haut représentant, un vice-président de la Commission et un président permanent du Conseil européen, un service européen pour l’action extérieure, et une nouvelle politique de sécurité et de défense, qui fait l’objet du rapport de mon collègue, M. Danjean, etc. Ces innovations visent à garantir que l’Union ait une influence beaucoup plus efficace dans le monde, et je pense que les sommets avec les pays tiers restent un instrument idéal en vue d’y parvenir. L’Union européenne ne tient pas beaucoup de sommets avec des pays particuliers, alors nous devrions leur apporter beaucoup de soin. Le sommet qui s’est tenu la semaine dernière avec le Maroc était le premier sommet avec un pays arabe, et symbolisait aussi le statut avancé accordé au Maroc. J’aurais voulu que vous y assistiez, Madame Ashton. Je regrette aussi que le roi du Maroc n’ait pas été présent. Son absence signifie qu’un sommet qui aurait dû être historique a perdu son influence politique, son importance et son efficacité. J’espère que le sommet de l’Union pour la Méditerranée à Barcelone sera aussi un succès en termes de niveau des délégations. Je regrette aussi que le sommet avec le président Obama prévu pour le printemps n’ait pas lieu. Comme le rapport de M. Albertini le déclare, le traité de Lisbonne plante le décor du renforcement de nos mécanismes de dialogue avec les États-Unis. Ce point, et d’autres sujets, auraient pu être abordés lors du sommet. L’Union européenne et les États-Unis ne devraient pas manquer l’occasion d’aborder à un niveau élevé les affaires bilatérales, les conflits et les défis mondiaux qui s’accumulent maintenant dans l’agenda mondial. Il serait paradoxal – et je finirai sur ce point – que maintenant que nous avons le traité de Lisbonne, nous courions le risque de devenir inadaptés dans ce monde que certains appellent maintenant «post-occidental» ou «post-américain»."@fr8
". Elnök úr, az Unió külpolitikája új szakaszba lép, amint azt Ashton bárónő és Albertini úr ma reggel már említette. A szerződés 21. cikke objektív elveket határoz meg. Új posztokat is létrehoz, a főképviselői, a bizottsági alelnöki posztot, az Európai Tanács állandó elnöki tisztségét, az európai külügyi szolgálatot, valamint kollégám, Danjean úr jelentésének tárgyát képező új biztonság- és védelempolitikát stb. Ezen újítások annak biztosítására szolgálnak, hogy az Európai Unió valóban sokkal nagyobb befolyással rendelkezzen világszerte, és úgy gondolom, hogy a harmadik országokkal való csúcstalálkozók továbbra is ideális lehetőséget biztosítanak ennek megvalósításához. Az Európai Unió nem tart túl sok csúcstalálkozót az egyes országokkal, tehát törődnünk kell ezekkel. A múlt héten Marokkóval tartott csúcstalálkozó az első olyan csúcstalálkozó volt, amelyet egy arab országgal rendeztünk, és amely a Marokkónak biztosítandó magasabb státust is szimbolizálta. Ashton bárónő, szerettem volna, ha részt tudott volna venni. Sajnálom, hogy a marokkói király sem volt jelen. Távolléte miatt a történelmi jelentőségűnek szánt csúcstalálkozó vesztett politikai hatásából, jelentőségéből és eredményességéből. Remélem, hogy az „Unió a földközi-tengeri térségért” barcelonai csúcstalálkozója a részt vevő küldöttségek tekintetében is sikeres lesz. Sajnálatosnak tartom azt is, hogy az Obama elnök úrral való, tavaszra tervezett csúcstalálkozó elmarad. Amint azt az Albertini-jelentés megállapítja, a Lisszaboni Szerződés biztosítja az Egyesült Államokkal való párbeszédre vonatkozó mechanizmusaink alapját. A csúcstalálkozón foglalkozhattunk volna ezzel és más kérdésekkel is. Az Európai Unió és az Egyesült Államok nem szalaszthatja el a lehetőséget, hogy magas szinten foglalkozzon kétoldalú kérdésekkel, konfliktusokkal és az egész világ előtt tornyosuló kihívásokkal. Paradox helyzet lenne – rögtön befejezem –, ha éppen most, amikor már hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, megkockáztatnánk, hogy eljelentéktelenedünk ebben a világban, amelyet egyesek most már „posztnyugatinak” vagy „posztamerikainak” neveznek."@hu11
"Signor Presidente, la politica estera dell’Unione sta entrando in una nuova fase, come hanno affermato la baronessa Ashton e l’onorevole Albertini questa mattina. L’articolo 21 del trattato stabilisce determinati principi oggettivi e istituisce altresì nuove figure, quali un alto commissario, un vicepresidente della Commissione, un presidente permanente del Consiglio europeo, un servizio europeo per l’azione esterna e una nuova politica di sicurezza e difesa, oggetto della relazione presentata dal mio collega, l’onorevole Danjean, eccetera. Queste innovazioni hanno l’obiettivo di garantire che l’Unione europea eserciti un’influenza molto più efficace nel mondo e ritengo che i vertici con paesi terzi continuino a essere lo strumento ideale per raggiungere tale meta. L’Unione europea non organizza molti vertici con i singoli paesi, pertanto dovremmo prendercene cura. Il vertice che si è tenuto la settimana scorsa con il Marocco è stato il primo con un paese arabo e ha rappresentato il conferimento dello status avanzato a questo Stato. Avrei voluto vedere la sua partecipazione, Baronessa Ashton. Mi rammarico anche dell’assenza del re del Marocco, che ha tolto portata politica, significato ed efficacia a un vertice che avrebbe dovuto essere storico. Mi auguro che il vertice euro-mediterraneo di Barcellona sia un successo per il livello delle delegazioni presenti. Mi rammarico anche del fatto che il vertice con il presidente Obama, previsto per la prossima primavera, non avrà luogo. Come afferma la relazione Albertini, il trattato di Lisbona prepara il terreno per il rafforzamento dei nostri meccanismi di dialogo con gli Stati Uniti. Questa e altre questioni avrebbero potuto essere affrontate al vertice. L’Unione europea e gli Stati membri non devono perdere l’opportunità di affrontare ad alto livello le questioni bilaterali, i conflitti e le sfide globali che si assommano sulla scena mondiale. Sarebbe paradossale, e con questo concludo il mio intervento, se ora che abbiamo il trattato di Lisbona rischiassimo di diventare ininfluenti in questo mondo che ora alcuni chiamano “post-occidentale” o “post-americano”."@it12
"Pone pirmininke, kaip šįryt pasakė baronienė C. Ashton ir G. Albertini, Europos Sąjungos užsienio politika įžengė į naują etapą. Sutarties 21 straipsnyje nustatyti objektyvūs principai. Be to, sutartimi yra sukuriamos naujos pareigos: vyriausiojo įgaliotinio, Komisijos pirmininko pavaduotojo, nuolatinio Europos Vadovų Tarybos Pirmininko, Europos išorės veiksmų tarnybos, taip pat nauja saugumo ir gynybos politika, kurią savo pranešime pristato mano kolega A. Danjean ir pan. Šiomis naujovėmis siekiama užtikrinti veiksmingesnę Europos Sąjungos įtaką pasaulyje ir aš manau, kad aukščiausiojo lygio susitikimai su trečiosiomis šalimis tebėra idealus būdas siekti šio tikslo. Europos Sąjunga nerengia daug aukščiausiojo lygio susitikimų su atskiromis šalimis, todėl mes turime tuo pasirūpinti. Praėjusią savaitę organizuotas aukščiausiojo lygio susitikimas Maroke buvo pirmasis tokio lygio susitikimas su arabų šalimi ir jis taip pat tapo Marokui suteikto pažangaus statuso simboliu. Baroniene C. Ashton, gaila, kad jūs nedalyvavote. Gaila, kad Maroko karalius taip pat nedalyvavo susitikime. Jam neatvykus į aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris turėjo būti istorinis, šis prarado politinę įtaką, reikšmę ir veiksmingumą. Tikiuosi, kad Viduržemio jūros šalių sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimas Barselonoje bus taip pat sėkmingas dėl jame dalyvaujančių delegacijų lygio. Taip pat apgailestauju, kad pavasarį planuojamas aukščiausiojo lygio susitikimas su Prezidentu B. Obama neįvyks. Kaip savo pranešime patikino G. Albertini, Lisabonos sutartimi parengta dirva mūsų dialogo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis mechanizmams stiprinti. Aukščiausiojo lygio susitikime būtume galėję padiskutuoti šia ir kitomis temomis. Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos neturėtų prarasti galimybės aukščiausiuoju lygiu nagrinėti dvišalius klausimus, konfliktus ir visuotinius uždavinius, su kuriais šiandien susiduria pasaulis. Būtų paradoksalu, – ir aš jau baigiu, – jei dabar, turėdami Lisabonos sutartį, rizikuotume tapti nesvarbūs pasaulyje, kurį kai kurie vadina „vakarietišku“ arba „amerikiniu“."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienības ārpolitika ieiet jaunā posmā, kā to šorīt teica baronese un kungs. Līguma 21. pantā noteikti objektīvi principi. Ar līgumu izveidoti arī jauni posteņi — Augstais pārstāvis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Eiropadomes pastāvīgais priekšsēdētājs, Eiropas Ārējās darbības dienests, jauna drošības un aizsardzības politika, kas ir mana kolēģa ziņojuma temats, utt. Šo jauninājumu mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienībai ir daudz efektīvāka ietekme pasaulē, un es domāju, ka augstākā līmeņa sanāksmes ar trešām valstīm joprojām ir ideāls instruments šā mērķa sasniegšanai. Eiropas Savienība neorganizē daudzas augstākā līmeņa sanāksmes ar atsevišķām valstīm, tāpēc mums par tām jāparūpējas. Augstākā līmeņa sanāksme, kas pagājušajā nedēļā norisinājās Marokā, bija pirmā augstākā līmeņa sanāksme ar arābu valsti un arī simbolizēja Marokai piešķirto īpašo statusu. Man būtu paticis, ja jūs tajā būtu piedalījusies, baronese . Es arī paužu nožēlu, ka sanāksmē nepiedalījās Marokas karalis. Viņa neierašanās nozīmēja, ka augstākā līmeņa sanāksme, kurai bija jākļūst vēsturiskai, zaudēja politisko ietekmi, nozīmīgumu un efektivitāti. Es ceru, ka Vidusjūras reģiona valstu augstākā līmeņa sanāksmē Barselonā Eiropas Savienībai veiksies attiecībā uz delegāciju līmeni. Es arī paužu nožēlu par faktu, ka nenotiks augstākā līmeņa sanāksme ar prezidentu B. Obamu, kas bija plānota pavasarī. Kā norādīts ziņojumā, Lisabonas līgums izveido pamatu mūsu mehānismu stiprināšanai dialogā ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Augstākā līmeņa sanāksmē varēja risināt šo un citus jautājumus. Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām Valstīm vajadzētu izmantot iespēju augstā līmenī atrisināt divpusējos jautājumus, pretrunas un globālās problēmas, kas pašlaik sakrājušās pasaules dienas kārtībā. Būtu paradoksāli — es tūlīt beigšu runu —, ja tagad, kad mums ir Lisabonas līgums, mēs riskētu kļūt nesvarīgi šajā pasaulē, ko daži pašlaik sauc par „bijušo Rietumu” vai „bijušo Amerikas” pasauli."@lv13
"Señor Presidente, la política exterior de la Unión entra en una etapa nueva, como esta mañana han subrayado la señora Ashton y el señor Albertini. El artículo 21 del Tratado establece principios objetivos. Además, se crean nuevas figuras, con un Alto Representante, también Vicepresidente de la Comisión, un Presidente estable del Consejo Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, una nueva política de Seguridad y Defensa, objeto del informe de mi colega, el señor Danjean, etc. Con estas innovaciones se busca asegurar una proyección más efectiva de la Unión Europea en el mundo y creo que un instrumento idóneo para ello siguen siendo las cumbres con terceros países. Pues bien, la Unión Europea no celebra muchas cumbres con países individuales. Debemos cuidarlas. La de la semana pasada, con Marruecos, era la primera con un país árabe y simbolizaba, además, la concesión de un estatuto avanzado a dicho país. Me habría gustado que usted, señora Ashton, hubiera acudido. También lamento la ausencia del Rey de Marruecos. Con esta última ausencia, una cumbre que tenía que haber sido histórica perdió en proyección pública, en trascendencia y en efectividad. Espero que la Cumbre Euromediterránea de Barcelona sea exitosa también en lo que se refiere al nivel de las delegaciones. Y, por otra parte, lamento que la cumbre prevista en primavera con el Presidente Obama no se vaya a celebrar. Como el informe Albertini recoge, el Tratado de Lisboa abre un escenario propicio para reforzar los mecanismos de diálogo con los Estados Unidos. Este refuerzo y otros temas podrían haberse abordado en la cumbre. La Unión Europea y los Estados Unidos no deben desaprovechar ocasión para tratar al más alto nivel temas bilaterales, conflictos y retos globales que hoy se acumulan en la agenda mundial. Sería paradójico — y termino— que, ahora que tenemos el Tratado de Lisboa, corramos el riesgo de caer en la irrelevancia en ese mundo que algunos ya llaman «postoccidental» o «postestadounidense»."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het buitenlands beleid van de Unie gaat een nieuwe fase in, zoals mevrouw Ashton en de heer Albertini vanochtend onderstreept hebben. In artikel 21 van het Verdrag zijn een aantal beginseldoelstellingen vastgelegd. Daarnaast worden er nieuwe figuren gecreëerd, met een hoge vertegenwoordiger van de Unie die ook vice-voorzitter is van de Commissie, een permanente voorzitter van de Europese Raad, de Europese dienst voor extern optreden, en een nieuw veiligheids- en defensiebeleid, dat het onderwerp is van het verslag van mijn collega de heer Danjean, enzovoorts. Doel van deze vernieuwingen is ervoor te zorgen dat de Europese Unie een meer effectieve invloed heeft in de wereld en ik denk dat de toppen met derde landen daarvoor nog steeds een ideaal instrument zijn. Welnu, de Europese Unie houdt niet veel toppen met individuele landen, dus we moeten daar zorgvuldig mee omgaan. De top van afgelopen week met Marokko was de eerste top met een Arabisch land, en hij was ook symbolisch voor de geavanceerde status die dat land is toegekend. Ik had graag gezien, mevrouw Ashton, dat u daar acte de présence had gegeven. Verder betreur ik het dat de koning van Marokko niet aanwezig was. Door zijn afwezigheid heeft deze top, die historisch had moeten zijn, ingeboet aan publieke invloed, betekenis en effectiviteit. Ik hoop dat de Euromediterrane top in Barcelona ook een succes zal zijn wat betreft het niveau van de delegaties. Overigens vind ik het spijtig dat de voor dit voorjaar geplande top met president Obama niet doorgaat. Zoals staat in het verslag-Albertini, maakt het Verdrag van Lissabon de weg vrij om de mechanismen voor een dialoog met de Verenigde Staten te versterken. Op deze top hadden die versterking en andere onderwerpen ter tafel kunnen worden gebracht. De Europese Unie en de Verenigde Staten mogen geen gelegenheid voorbij laten gaan om op hoog niveau te overleggen over de bilaterale kwesties, conflicten en globale uitdagingen die zich thans ophopen op de internationale agenda. Het zou paradoxaal zijn – en hiermee sluit ik af – als we nu, nu we het Verdrag van Lissabon hebben, het risico liepen om irrelevant te worden in deze wereld die door sommigen al “postwesters” of “post-Amerikaans” genoemd wordt."@nl3
"Panie przewodniczący! Polityka zagraniczna Unii wchodzi w nowy etap, jak powiedzieli dziś rano baronessa Ashton i poseł Albertini. Artykuł 21 traktatu ustanawia obiektywne zasady. Traktat tworzy również nowe stanowiska, takie jak wysoki przedstawiciel, wiceprzewodniczący Komisji, stały przewodniczący Rady Europejskiej, Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz nowa polityka bezpieczeństwa i obrony, będąca przedmiotem sprawozdania mojego kolegi posła Danjeana itp. Te innowacje mają zapewnić Unii Europejskiej znacznie silniejszy wpływ na świecie i uważam, że szczyty z udziałem państw trzecich nadal będą idealnym instrumentem do urzeczywistnienia tych zamierzeń. Unia Europejska nie zwołuje wielu szczytów z poszczególnymi krajami, zatem powinniśmy o to zadbać. Zwołany w ostatnim tygodniu szczyt z udziałem Maroka był pierwszym szczytem z krajem arabskim, co również symbolizuje wyższy status przyznany Maroku. Życzyłem sobie tam pani obecności, baronesso Ashton. Żałuję również, że nie przybył król Maroka. Jego nieobecność zaważyła na tym że szczyt, który miał być historyczny, stracił na znaczeniu politycznym, randze i skuteczności. Mam nadzieję, że szczyt Unii dla Środziemnomorza w Barcelonie dopisze w sensie szczebla delegacji. Żałuję również, że szczyt z prezydentem Obamą planowany na wiosnę nie dojdzie do skutku. Jak stanowi sprawozdanie posła Albertiniego, traktat lizboński wytycza etap wzmacniania naszych mechanizmów dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. To i inne zagadnienia powinny zostać poruszone na szczycie. Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie mogą przepuścić sposobności do załatwiania na wysokim szczeblu spraw dwustronnych, omawiania konfliktów i globalnych wyzwań, które teraz narastają w wymiarze światowym. Paradoksem byłoby — i na tym zakończę — gdybyśmy teraz, kiedy mamy traktat lizboński pozwolili na ryzyko utraty znaczenia we współczesnym świecie, który czasem nazywa się postzachodnim, lub postamerykańskim."@pl16
"Senhor Presidente, a política externa da União está a entrar numa nova fase, como a senhora Baronesa Ashton e o senhor deputado Albertini afirmaram esta manhã. O artigo 21.º do Tratado estabelece princípios objectivos. Além disso, são criados novos cargos, com um Alto Representante, um Vice-Presidente da Comissão, um Presidente permanente do Conselho Europeu, um Serviço Europeu para a Acção Externa e uma nova Política de Segurança e Defesa, que constitui o objecto do relatório do senhor deputado Danjean, etc. Estas inovações têm como objectivo assegurar uma projecção mais eficaz da União Europeia no mundo, e penso que as cimeiras com países terceiros continuam a ser um instrumento ideal para esse fim. A União Europeia não realiza muitas cimeiras com um só país, pelo que devemos reforçar esta vertente. A cimeira que teve lugar na semana passada, com Marrocos, foi a primeira com um país árabe e simbolizou também a concessão de um estatuto avançado a este país. Lamento que não tenha marcado presença, Senhora Baronesa Ashton. Lamento igualmente a ausência do Rei de Marrocos. A ausência deste significou que uma cimeira que deveria ter sido histórica perdeu projecção política, significado e eficácia. Espero que a Cimeira Euromediterrânica de Barcelona seja também um sucesso no que se refere ao nível das delegações. Lamento igualmente que a cimeira com o Presidente Obama prevista para a Primavera não se vá realizar. Como o relatório Albertini afirma, o Tratado de Lisboa cria um cenário propício ao reforço dos nossos mecanismos de diálogo com os Estados Unidos. Este e outros assuntos poderiam ter sido abordados na cimeira. A União Europeia e os Estados Unidos não devem desperdiçar a oportunidade de tratar ao mais alto nível as questões bilaterais, os conflitos e os desafios globais que se acumulam na agenda mundial. Seria paradoxal – e vou já terminar – que, agora que temos o Tratado de Lisboa, corrêssemos o risco de nos tornarmos irrelevantes neste mundo a que alguns chamam já "pós-ocidental" ou "pós-americano"."@pt17
"Domnule preşedinte, politica externă a Uniunii intră într-o nouă etapă, după cum au afirmat în această dimineaţă baroana Ashton şi dl Albertini. Articolul 21 din tratat stabileşte principiile sale obiective. Tratatul a creat şi noi funcţii: un Înalt Reprezentant, vicepreşedinte al Comisiei, un preşedinte permanent al Consiliului European, un Serviciu european pentru acţiune externă şi o nouă politică de securitate şi apărare, care reprezintă tema raportului colegului meu, dl Danjean, etc. Aceste inovaţii au drept scop asigurarea unei influenţe mult mai eficiente a Uniunii Europene în lume şi consider că reuniunile la nivel înalt cu ţările terţe rămân un instrument ideal pentru realizarea acestuia. Uniunea Europeană nu ţine multe reuniuni la nivel înalt cu ţări individuale, astfel încât ar trebui să le acordăm o mai mare atenţie. Reuniunea la nivel înalt de săptămâna trecută cu Marocul a fost prima cu o ţară arabă şi simbolizează, de asemenea, statutul avansat conferit Marocului. Mi-ar fi plăcut să participaţi, doamnă baroană Ashton. De asemenea, regret că nu a fost prezent regele Marocului. Absenţa domniei sale a însemnat că un summit care ar fi trebuit să fie istoric şi-a pierdut influenţa politică, semnificaţia şi eficienţa. Sper că summitul Uniunii pentru Mediterana din Barcelona va avea succes şi în ceea ce priveşte nivelul delegaţiilor. De asemenea, regret faptul că reuniunea cu preşedintele Obama programată pentru primăvară nu va mai avea loc. După cum afirmă raportul dlui Albertini, Tratatul de la Lisabona pregăteşte terenul pentru consolidarea mecanismelor noastre de dialog cu Statele Unite. Acesta şi alte subiecte puteau fi tratate în cadrul summitului. Uniunea Europeană şi Statele Unite nu ar trebui să piardă ocazia de a trata la nivel înalt problemele bilaterale, conflictele şi provocările globale care se adună în prezent pe agenda mondială. Ar fi un paradox – şi voi încheia – ca acum, că avem Tratatul de la Lisabona, să fim ameninţaţi de riscul de a deveni nerelevanţi în această lume pe care unii o numesc „post-occidentală” sau „post-americană”."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zahraničná politika Únie vchádza do novej fázy, ako dnes ráno povedali pani barónka Ashtonová a pán Albertini. Článok 21 Zmluvy stanovuje objektívne zásady. Zmluva vytvára aj nové pozície, a to vysokého predstaviteľa, podpredsedu Komisie, stáleho predsedu Európskej rady, ako aj Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a novú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorá je predmetom správy nášho kolegu pána Danjeana, a tak ďalej. Cieľom týchto inovácií je zabezpečiť, aby bol vplyv Európskej únie vo svete účinnejší. Myslím si, že samity s tretími krajinami sú aj naďalej ideálnym nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. Európska únia neusporadúva samity s jednotlivými krajinami, mali by sme im však venovať pozornosť. Samit s Marokom, ktorý sa konal minulý týždeň, bol prvým samitom s arabskou krajinou a bol tiež symbolom rozšíreného štatútu, ktorý bol Maroku udelený. Privítal by som, keby ste sa na ňom boli zúčastnili, pani barónka Ashtonová. Zároveň ma mrzí, že ani marocký kráľ nebol prítomný. Jeho neprítomnosť znamená, že samit, ktorý mal byť historickým, stratil svoj vplyv, význam i efektívnosť. Dúfam, že samit Únie pre Stredozemie, ktorý sa bude konať v Barcelone, bude úspešný aj z hľadiska úrovne zastúpenia. Mrzí ma tiež skutočnosť, že samit s prezidentom Obamom, ktorý bol plánovaný na jar tohto roku, sa neuskutoční. Ako sa uvádza v správe pána Albertiniho, Lisabonská zmluva pripravuje pôdu na posilnenie našich mechanizmov dialógu so Spojenými štátmi. Na samite sa mohlo rokovať o tejto téme, ako i o iných otázkach. Európska únia a Spojené štáty by si nemali nechať ujsť príležitosť zaoberať sa na vysokej úrovni bilaterálnymi záležitosťami, konfliktami a celosvetovými problémami, ktoré sa hromadia na globálnom programe. Bol by to paradox – už budem končiť –, keby sme teraz, keď máme Lisabonskú zmluvu, riskovali, že sa staneme bezvýznamní v tomto svete, ktorý v súčasnosti niektorí nazývajú „postzápadným“ alebo „postamerickým“."@sk19
"Gospod predsednik, zunanja politika Unije stopa v novo fazo, kot sta že davi dejala baronica Ashton in gospod Albertini. Člen 21 Pogodbe opredeljuje objektivna načela. Pogodba je uvedla tudi nove funkcije, in sicer visokega predstavnika, podpredsednika Komisije, stalnega predsednika Evropskega sveta, Evropsko službo za zunanje delovanje in novo varnostno in obrambno politiko, o kateri poroča moj kolega gospod Danjean itd. S temi novostmi želimo zagotoviti precej večji vpliv Evropske unije v svetu, in menim, da so srečanja na vrhu s tretjimi državami idealno sredstvo za dosego tega. Evropska unija nima veliko srečanj na vrhu s posameznimi državami, zato jim moramo posvetiti pozornost. Srečanje na vrhu z Marokom, ki je potekalo prejšnji teden, je bilo prvo tovrstno srečanje z arabsko državo in je simbolično pomenilo tudi to, da je Maroko v naši očeh napredoval. Želel bi si, da bi bili prisotni tudi vi, baronica Ashton. Prav tako obžalujem, da maroški kralj ni bil prisoten. Njegova odsotnost je pomenila, da je srečanje na vrhu, ki bi moralo biti zgodovinsko, izgubilo politični vpliv, pomen in veljavo. Upam, da bo srečanje na vrhu Unije za Sredozemlje v Barceloni uspešno z vidika prisotnih delegacij. Obžalujem tudi dejstvo, da načrtovanega spomladanskega srečanja na vrhu s predsednikom Obamo ne bo. Kot navaja Albertinijevo poročilo, Lizbonska pogodba postavlja temelje za krepitev naših mehanizmov za dialog z Združenimi državami. Ta tematika in tudi druge bi se lahko obravnavale na srečanju. Evropska unija in Združene države ne bi smele zamuditi priložnosti, da na visoki ravni obravnavajo dvostranske zadeve, konflikte in svetovne izzive, ki se trenutno pojavljajo na dnevnem redu sveta. Bilo bi paradoksalno – in s tem tudi zaključujem svoj govor –, če bi sedaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, tvegali, da postanemo nepomembni na tem svetu, ki ga nekateri imenujejo „pozahodni“ ali „poameriški“."@sl20
"Herr talman! Unionens utrikespolitik går in i en ny fas, precis som Catherine Ashton och Gabriele Albertini har sagt under förmiddagen. I artikel 21 i fördraget fastställs objektiva principer. Nya ämbeten inrättas också i och med fördraget, med en vice ordförande och hög representant, en ständig ordförande för Europeiska rådet, en europeisk avdelning för yttre åtgärder och en ny säkerhets- och försvarspolitik, som är ämnet för min kollega Arnaud Danjeans betänkande, och så vidare. Syftet med dessa förändringar är att garantera att Europeiska unionen har ett mycket effektivare inflytande i världen, och jag anser att toppmöten med tredjeländer fortfarande är det idealiska instrumentet för att åstadkomma detta. EU håller inte många toppmöten med enskilda länder, så vi bör vara måna om dem. Det toppmöte som hölls förra veckan med Marocko var det första toppmöte som hölls med ett arabland, och symboliserade också beviljandet av en ”framskjuten ställning” till Marocko. Jag skulle ha velat att ni hade deltagit, fru Ashton. Jag beklagar också att Marockos kung inte heller deltog. Hans frånvaro innebar att ett toppmöte som skulle ha varit historiskt förlorade politiskt inflytande, betydelse och effektivitet. Jag hoppas även att toppmötet i unionen för Medelhavet som kommer att hållas i Barcelona blir framgångsrikt på delegationsnivå. Jag beklagar att vårens planerade toppmöte med Barack Obama inte kommer att hållas. Precis som det sägs i Gabriele Albertinis betänkande utgör Lissabonfördraget ramen för att stärka våra mekanismer för dialogen med Förenta staterna. Den och andra frågor kunde ha avhandlats vid toppmötet. EU och Förenta staterna får inte missa tillfället att på hög nivå behandla de bilaterala frågor, konflikter och utmaningar som nu tornar upp sig på världens agenda. Det skulle vara paradoxalt – och jag avslutar med detta – om vi nu, när vi har Lissabonfördraget, löpte risken att förlora vår betydelse i den värld som en del numera kallar ”post-väst” eller ”post-amerikansk”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph