Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-10-Speech-3-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100310.6.3-037"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Kommission, Hohe Vertreterin! Als Kosovo-Berichterstatterin dieses Parlaments freut es mich, von Ihnen gehört zu haben, dass der Westbalkan für Sie ein Schwerpunkt in der europäischen Außenpolitik ist und dass die EU es sich nicht leisten kann zu versagen. Aber Sie haben gesagt, Bosnien sei jetzt stabilisiert. Frau Ashton, bei dem Zustand, in dem Bosnien derzeit ist, sind Stabilität und Stabilisierung eher gefährlich. Es können nicht alle Menschen am demokratischen Prozess teilnehmen. Die Verfassung, wie sie jetzt ist – die Dayton-Verfassung –, war in den neunziger Jahren ein Zeichen für Stabilität, ist es aber heute nicht mehr. Was für eine Strategie haben Sie, haben wir als EU, um das zu verändern? Sie haben gesagt, Sie haben eine Strategie für Bosnien. Der Umgang mit dem des wo ist die Strategie der EU? Das wollte ich gerne von Ihnen hören! Ich denke, die EU muss hier noch eine Strategie entwickeln. Kosovo: Sie haben gesagt, EULEX sei ein Erfolg. Nur zum Teil. Es gibt hier noch vieles zu tun, z.B. die Visa-Liberalisierung für die Bürgerinnen und Bürger. Frau Ashton, ich fordere Sie auf, dass die Kommission sofort mit der Erstellung einer beginnt, um den Bürgerinnen und Bürgern des Kosovo klarzumachen, dass sie nicht alleine bleiben werden. Eine Frage meiner Kollegin Brantner haben Sie leider nicht beantwortet. Eine eigene Abteilung, eine eigene Generaldirektion für im Auswärtigen Dienst wäre Gebot der Stunde. Sie stimmen mit uns überein, dass wichtig ist. Aber wie werden Sie es im Auswärtigen Dienst verankern? Werden Sie eine eigene Generaldirektion für einrichten? Das wäre notwendig, um klarzumachen, wohin die Europäische Union geht. Zum Bericht von Herrn Danjean: Ich bin sehr froh, dass der Ausschuss akzeptiert hat, dass weitere Entwicklungen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik die Neutralität und Bündnisfreiheit einiger Mitgliedstaaten voll respektieren. Das bedeutet, dass diese selbst entscheiden, wo, wann und wie sie teilnehmen und Beistand leisten."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní místopředsedkyně Komise a vysoká představitelko, jako zpravodajka tohoto Parlamentu ke Kosovu jsem s potěšením vyslechla, že považujete západní Balkán za těžiště evropské zahraniční politiky a že si Evropská unie nemůže dovolit neúspěch. Řekla jste však rovněž, že Bosna je stabilizovaná. Baronko Ashtonová, ve stavu, v jakém se Bosna v současnosti nachází, je stabilita a stabilizace skutečně nebezpečná. Ne každý je schopen účastnit se demokratického procesu. Ústava tak, jak v současnosti existuje – daytonská ústava, byla v devadesátých letech výrazem stability, ale dnes tomu již tak není. Jakou strategií to vy, my jako EU, máme změnit? Řekla jste, že máte pro Bosnu strategii. Tu řídí Úřad vysokého představitele, ale kde je strategie EU? Tohle bych od Vás chtěla slyšet. Myslím si, že EU musí strategii v tomto směru ještě vyvinout. Pokud jde o Kosovo, popsala jste EULEX jako úspěch. To je pravda jen částečně. Zbývá stále ještě hodně práce, například liberalizace víz pro občany. Baronko Ashtonová, vyzývám Vás, abyste zajistila, že Komise začne okamžitě pracovat na plánu tak, aby bylo občanům Kosova jasné, že nebudou ponecháni napospas. Bohužel jste neodpověděla na otázku, kterou položila paní Brantnerová. Na programu dne by bylo oddělení, generální ředitelství v rámci služby pro vnější činnost věnované budování míru. Souhlasíte s námi, že budování míru je důležité, ale zakotvíte je ve službě pro vnější činnost? Zřídíte generální ředitelství určené k budování míru? To by bylo nezbytné, aby se vyjasnilo, kam Evropská unie směřuje. Pokud jde o zprávu pana Danjeana, jsem velmi ráda, že výbor souhlasil s tím, že další vývoj v evropské bezpečnostní a obranné politice plně respektuje neutralitu a nezúčastněnost některých členských států. To znamená, že tyto státy samy se rozhodnou, kdy a jak se zúčastní a poskytnou pomoc."@cs1
"Hr. formand, næstformand for Kommissionen og højtstående repræsentant! Som Parlamentets ordfører om Kosovo er jeg meget glad for at høre Dem sige, at De anser Vestbalkan for at være et centralt aspekt i den europæiske udenrigspolitik, og at EU ikke har råd til fiasko. De sagde imidlertid også, at Bosnien er blevet stabiliseret. Baroness Ashton, i den situation, som Bosnien befinder sig, er stabilitet og stabilisering faktisk farligt. Det er ikke alle, der kan deltage i den demokratiske proces. Den nuværende forfatning – Dayton-forfatningen – var et tegn på stabilitet i 1990'erne, men det er ikke længere tilfældet i dag. Hvilken strategi har De, har vi som EU, for at lave om på dette? De har sagt, at De har en strategi for Bosnien. Det drejer sig om positionen som den højtstående repræsentant – men hvor er EU's strategi? Jeg vil gerne bede Dem fortælle mig det. Jeg mener, at EU stadig er nødt til at udvikle en strategi i denne forbindelse. Med hensyn til Kosovo beskrev De EULEX som en succes. Det er kun delvis korrekt. Der er f.eks. stadig meget at gøre med hensyn til visumliberalisering for borgerne. Baroness Ashton, jeg opfordrer Dem til at sikre, at Kommissionen straks går i gang med at arbejde på en køreplan for at gøre det klart for Kosovos borgere, at de ikke vil blive svigtet. Desværre svarede De ikke på et spørgsmål fra fru Brantner. En dedikeret afdeling, et dedikeret generaldirektorat for fredsskabelse inden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, vil være dagens orden. De er enig med os i, at fredsskabelse er vigtigt, men vil De forankre det i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Vil De etablere et dedikeret generaldirektorat for fredsopbygning? Det vil være nødvendigt at gøre det klart, hvor EU er på vej hen. Med hensyn til hr. Danjeans betænkning glæder det mig, at udvalget accepterede, at den fortsatte udvikling i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik fuldt ud respekterer visse medlemsstaters neutralitet og alliancefrihed. Dette betyder, at de selv beslutter, hvor, hvornår og hvordan de deltager og yder bistand."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπε, ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κοσσυφοπέδιο, με χαροποίησε που σας άκουσα να λέτε ότι θεωρείτε τα Δυτικά Βαλκάνια το επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να αποτύχει. Είπατε επίσης, ωστόσο, ότι η Βοσνία έχει σταθεροποιηθεί. Βαρόνη Ashton, στην παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Βοσνία, η σταθερότητα και η σταθεροποίηση είναι πραγματικά επικίνδυνες. Δεν είναι όλοι σε θέση να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Το σύνταγμα, στην τρέχουσα μορφή του –σύνταγμα του Ντέιτον– ήταν ένδειξη σταθερότητας τη δεκαετία του 1990, αλλά όχι σήμερα πλέον. Τι είδους στρατηγική έχετε, έχουμε ως ΕΕ, για να το αλλάξουμε αυτό; Είπατε ότι έχετε στρατηγική για τη Βοσνία, την οποία χειρίζεται το γραφείο της Υπάτης Εκπροσώπου – αλλά πού είναι η στρατηγική της ΕΕ; Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Νομίζω ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη αναπτύξει στρατηγική για το θέμα αυτό και πρέπει να το κάνει. Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο, περιγράψατε την EULEX ως επιτυχία. Αυτό είναι εν μέρει μόνο αλήθεια. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμη, όπως η ελευθέρωση των θεωρήσεων για τους πολίτες. Βαρόνη Ashton, σας καλώ να διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή θα αρχίσει αμέσως να εργάζεται για οδικό χάρτη, προκειμένου να καταστήσει σαφές στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου ότι δεν θα αφεθούν στην τύχη τους. Δυστυχώς, δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας έθεσε η κ. Brantner. Μια ειδική υπηρεσία, μια ειδική Γενική Διεύθυνση για την οικοδόμηση της ειρήνης στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα ήταν πολύ σημαντική. Συμφωνείτε με μας ότι η οικοδόμηση της ειρήνης είναι σημαντική, αλλά θα την συνδέσετε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης; Θα συστήσετε Γενική Διεύθυνση αφιερωμένη στην οικοδόμηση της ειρήνης; Αυτό θα ήταν απαραίτητο για να καταστεί σαφές προς τα πού οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την έκθεση του κ. Danjean, είμαι πολύ ικανοποιημένη που η επιτροπή δέχτηκε ότι οι περαιτέρω εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας σέβονται πλήρως την ουδετερότητα και τον αδέσμευτο χαρακτήρα ορισμένων κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι αυτά θα αποφασίζουν πού, πότε και πώς θα συμμετέχουν και θα παρέχουν βοήθεια."@el10
"Mr President, Vice-President of the Commission and High Representative, as this Parliament’s rapporteur on Kosovo, I am very pleased to have heard you say that you consider the Western Balkans to be a focus of European foreign policy and that the European Union cannot afford to fail. You also said, however, that Bosnia has stabilised. Baroness Ashton, in the current state in which Bosnia finds itself, stability and stabilisation are actually dangerous. Not everyone is able to take part in the democratic process. The constitution, as it currently exists – the Dayton constitution – was a sign of stability in the 1990s, but it is no longer that today. What kind of strategy do you, do we, as the EU, have to change that? You said that you have a strategy for Bosnia. That is handling by the Office of the High Representative – but where is the EU’s strategy? I would like you to tell me that. I think that the EU still needs to develop a strategy in this regard. When it comes to Kosovo, you described EULEX as a success. That is only partially true. There is still much to be done here, for example, visa liberalisation for the citizens. Baroness Ashton, I call on you to ensure that the Commission immediately starts work on a roadmap in order to make it clear to the citizens of Kosovo that they will not be left on their own. Unfortunately, you did not answer a question posed by Mrs Brantner. A dedicated department, a dedicated Directorate-General for peace-building within the External Action Service, would be the order of the day. You agree with us that peace-building is important, but will you anchor it in the External Action Service? Will you set up a dedicated Directorate-General for peace-building? That would be necessary to make it clear where the European Union is heading. When it comes to Mr Danjean’s report, I am very pleased that the committee accepted that further developments in the European security and defence policy fully respect the neutrality and the non-aligned status of some Member States. This means that they themselves decide where, when and how they participate and provide assistance."@en4
"Señor Presidente, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante, como ponente de este Parlamento sobre Kosovo, me complace enormemente haberle escuchado decir que considera los Balcanes Occidentales como un centro de la política exterior europea y que la Unión Europea no puede permitirse fracasar. No obstante, también ha dicho que Bosnia se ha estabilizado. Baronesa Ashton, en la situación actual en la que se encuentra Bosnia, en realidad la estabilidad y la estabilización son peligrosas. No todo el mundo puede participar en el proceso democrático. La constitución, en su forma actual —la constitución de Dayton— fue un indicio de estabilidad en la década de 1990, pero hoy en día ya no lo es. ¿Qué estrategia tiene, tenemos, como UE, para cambiar esta situación? Usted ha dicho que tiene una estrategia para Bosnia. Y la está gestionando la Oficina de la Alta Representante, pero ¿dónde está la estrategia de la UE? Me gustaría que me respondiera. Creo que la UE todavía tiene que desarrollar una estrategia a este respecto. Con respecto a Kosovo, usted ha descrito EULEX como un éxito, y eso sólo es verdad en cierta medida. Aún queda mucho por hacer aquí, por ejemplo, la liberalización de los visados para los ciudadanos. Baronesa Ashton, le pido que se asegure de que la Comisión empieza a trabajar inmediatamente en una hoja de ruta para dejar claro a los ciudadanos de Kosovo que no van a quedarse solos. Lamentablemente, no ha respondido a una pregunta planteada por la señora Brantner. Un departamento especializado, una Dirección General para la construcción de la paz en el seno del Servicio de Acción Exterior estaría al orden del día. Usted coincide con nosotros en la importancia de la construcción de la paz, pero ¿va a vincularla al Servicio de Acción Exterior? ¿Piensa establecer una Dirección General especializada para la construcción de la paz? Sería una condición necesaria para dejar claro hacia dónde camina la Unión Europea. Con respecto al informe del señor Danjean, me complace enormemente que la comisión haya aceptado que los avances futuros de la política europea de seguridad y defensa respeten plenamente la neutralidad y la no alineación de algunos Estados miembros. Esto significa que ellos mismos decidirán dónde, cuándo y cómo participarán y proporcionarán ayuda."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud komisjoni asepresident ja kõrge esindaja! Euroopa Parlamendi raportöörina Kosovo küsimustes on mul väga hea meel kuulda teid ütlemas, et teie meelest on Lääne-Balkani riigid Euroopa välispoliitika keskmes ning Euroopa Liit ei saa endale siin ebaõnnestumist lubada. Kuid te väitsite, et olukord Bosnias on stabiliseerunud. Proua Ashton, Bosnia on praegu seisukorras, kus stabiilsus ja stabiliseerimine on tegelikult ohtlikud. Kõik ei saa demokraatlikus protsessis osaleda. Praegune põhiseadus – Daytoni põhiseadus – oli stabiilsuse märk 1990. aastatel, aga enam mitte. Milline on teie ja meie kui ELi plaan selle muutmiseks? Te mainisite, et teil on Bosnia kohta strateegia olemas. See tähendab menetlust kõrge esindaja büroos, aga kus on ELi strateegia? Öelge seda mulle, palun. Leian, et EL peaks vastava strateegia välja töötama. Kosovo puhul väitsite, et EULEX on õnnestunud. See on ainult osaliselt õige. Selles vallas on veel palju teha, näiteks tuleb kaotada viisanõue kodanikele. Proua Ashton, palun teil tagada, et komisjon alustab kohe tööd tegevuskava kallal, mille eesmärk on kinnitada Kosovo kodanikele, et neid ei jäeta üksi. Kahjuks ei vastanud te kolleeg Brantneri küsimusele. Välisteenistusel oleks vaja rahu tagamisega tegelevat osakonda või peadirektoraati. Te nõustute meiega, et rahu tagamine on oluline, aga kas te järgite seda ka välisteenistuses? Kas te kavatsete luua rahu tagamisele keskenduva peadirektoraadi? Seda oleks vaja, et näidata selgelt, kuhu Euroopa Liit suundub. Mis puudutab Arnaud Danjeani raportit, siis on mul väga hea meel, et parlamendikomisjon oli nõus sellega, et Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika edasiarendamisel austatakse mõnede liikmesriikide neutraliteeti ja erapooletust. See tähendab, et nad ise otsustavad, kus, millal ja kuidas nad osalevad ja abi osutavad."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja, parlamentin Kosovon esittelijänä olen hyvin tyytyväinen kuultuani teidän sanovan, että katsotte Länsi-Balkanin olevan Euroopan ulkopolitiikan keskiössä ja ettei Euroopan unionilla ole varaa epäonnistua. Sanoitte kuitenkin myös, että Bosniassa on saavutettu vakaus. Arvoisa korkea edustaja Ashton, Bosnian tämänhetkisessä tilanteessa vakaus ja vakauttaminen ovat itse asiassa vaarallisia. Kaikki eivät voi osallistua demokraattiseen prosessiin. Nykyinen perustuslaki – Daytonin perustuslaki – oli 1990-luvulla vakauden merkki, mutta se ei ole sitä enää. Minkälainen strategia teillä, meillä, koko EU:lla on tämän muuttamiseksi? Sanoitte, että teillä on Bosnialle strategia. Se tarkoittaa tarkastelua korkean edustajan toimistossa – mutta missä on EU:n strategia? Toivon teidän kertovan minulle tämän. Minusta EU:n on vielä kehitettävä tätä koskevaa strategiaa. Kosovon osalta kuvasitte Eulex-operaatiota menestyksekkääksi. Se on vain osittain totta. Vielä on paljon tehtävää, esimerkiksi kansalaisten viisumivapauden alalla. Arvoisa korkea edustaja Ashton, kehotan teitä varmistamaan, että komissio alkaa välittömästi laatia etenemissuunnitelmaa, jotta Kosovon kansalaisille tehdään selväksi, ettei heitä ole jätetty oman onnensa nojaan. Ette valitettavasti vastannut jäsen Brantnerin esittämään kysymykseen. Rauhanrakentamiselle omistettu osasto, rauhanrakentamiselle omistettu pääosasto ulkosuhdehallinnossa on päivän sana. Olette kanssamme samaa mieltä siitä, että rauhanrakentaminen on tärkeää, mutta ankkuroitteko sen ulkosuhdehallintoon? Perustatteko rauhanrakentamiselle omistetun pääosaston? Se olisi tarpeen, jotta voidaan selvästi osoittaa, mihin Euroopan unioni pyrkii. Mitä tulee Danjeanin mietintöön, olen hyvin iloinen siitä, että valiokunta hyväksyi sen, että Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevassa kehittämisessä kunnioitetaan täysimääräisesti tiettyjen valtioiden puolueettomuutta. Tämä tarkoittaa, että ne päättävät itse siitä milloin, missä ja kuinka ne osallistuvat ja tarjoavat apua."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente de la Commission et Haute représentante, en tant que rapporteure de ce Parlement pour le Kosovo, je suis très heureuse de vous avoir entendue dire que vous considériez les Balkans occidentaux comme une priorité de la politique étrangère européenne et que l’Union européenne ne pouvait pas se permettre d’échouer. Vous avez aussi dit, cependant, que la Bosnie s’était stabilisée. Madame Ashton, dans l’état dans lequel la Bosnie se trouve actuellement, la stabilité et la stabilisation sont, en fait, dangereuses. Tout le monde n’est pas en mesure de participer au processus démocratique. La constitution, telle qu’elle existe actuellement – la constitution de Dayton – a été un signe de stabilité dans les années 1990, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. De quelle sorte de stratégie disposez-vous, disposons-nous en tant qu’UE, pour changer cela? Vous avez dit que vous aviez une stratégie pour la Bosnie, à savoir la gestion par l’Office du haut représentant – mais où est la stratégie de l’UE? Je voudrais que vous me le disiez. Je pense que l’UE doit encore mettre au point une stratégie à cet égard. Quant au Kosovo, vous avez décrit EULEX comme une réussite. Ce n’est qu’en partie vrai. Il reste beaucoup à faire à cet égard, par exemple, la libéralisation des visas pour les citoyens. Madame Ashton, je vous invite à veiller à ce que la Commission commence immédiatement à travailler sur une feuille de route afin d’indiquer clairement aux citoyens du Kosovo qu’ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Malheureusement, vous n’avez pas répondu à une question posée par M Brantner. Un département spécial, une direction générale consacrée à la consolidation de la paix au sein du service pour l’action extérieure serait à l’ordre du jour. Vous êtes d’accord avec nous pour dire que la consolidation de la paix est importante, mais allez-vous l’ancrer dans le service pour l’action extérieure? Allez-vous mettre en place une direction générale consacrée à la consolidation de la paix? Ce serait nécessaire afin d’indiquer clairement dans quelle direction l’Union européenne se dirige. S’agissant du rapport de M. Danjean, je suis très heureuse que la commission ait accepté que les futures évolutions de la politique de sécurité et de défense européenne respectent totalement la neutralité et le statut non aligné de certains États membres. Cela signifie qu’ils décident eux-mêmes où, quand et comment ils participent et portent assistance."@fr8
". Elnök úr, a Bizottság alelnöke, főképviselő asszony! A Parlament Koszovóval foglalkozó előadójaként nagy örömmel hallottam, hogy a Nyugat-Balkánt az európai külpolitika központi tényezőjének tartja, olyan térségnek, ahol az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy kudarcot valljon. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy Bosznia helyzete stabilizálódott. Ashton bárónő, Bosznia jelenlegi állapotában a stabilitás és a stabilizáció tulajdonképpen veszélyes. Nem tud mindenki részt venni a demokratikus folyamatban. A jelenlegi alkotmány – a daytoni alkotmány – az 1990-es években a stabilitás jele volt, de ma már nem az. Milyen stratégiája van Önnek, milyen stratégiánk van nekünk, az EU-nak, hogy ez a helyzet megváltozzon? Ön azt mondta, hogy rendelkezik egy Boszniára vonatkozó stratégiával. Ezzel a főképviselő hivatala foglalkozik – de hol van az EU stratégiája? Kérem, mondja meg nekem. Úgy gondolom, hogy az EU-nak még mindig ki kell dolgoznia egy stratégiát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ami Koszovót illeti, Ön sikeresnek nevezte az EULEX-missziót. Ez csak részben igaz. Továbbra is sok a tennivaló, vegyük például az állampolgárok tekintetében a vízumliberalizációt. Ashton bárónő, annak biztosítására kérem Önt, hogy a Bizottság haladéktalanul munkához lát és kidolgoz egy menetrendet annak érdekében, hogy a koszovóiak számára egyértelmű legyen, hogy nem hagyjuk őket magukra. Sajnos Ön nem válaszolt Brantner asszony kérdésére. A külügyi szolgálaton belül egy kifejezetten a béketeremtéssel foglalkozó részleg létrehozása lenne a legfontosabb. Ön is egyetért velünk abban, hogy a béketeremtés fontos, de vajon a külügyi szolgálathoz fog ez kötődni? Szándékában áll-e létrehozni külön a béketeremtéssel foglalkozó főigazgatóságot? Fontos lenne egyértelművé tenni, merre tart az Európai Unió. Ami Danjean-úr jelentését illeti, nagyon örülök annak, hogy a bizottság elfogadta, hogy az európai biztonság- és védelempolitikával kapcsolatos további fejlemények teljes mértékben tiszteletben tartják a semlegességet és bizonyos tagállamok el nem kötelezett státusát. Azaz ők maguk döntik el, hogy hol, mikor és hogyan vesznek részt és nyújtanak segítséget."@hu11
"Signor Presidente, Vicepresidente della Commissione e Alto Rappresentante, come relatrice del Parlamento sul Kosovo, sono molto lieta che lei abbia indicato i Balcani come punto focale della politica estera europea e come un’area in cui l’Unione europea non può permettersi di fallire. Lei ha anche affermato, però, che la Bosnia si è stabilizzata. Alto Rappresentante Ashton, nella situazione attuale in cui versa la Bosnia, la stabilità e la stabilizzazione sono addirittura pericolose. Non tutti sono in grado di prendere parte al processo democratico. La costituzione, nella versione attuale – la costituzione di Dayton – ha costituito un segno di stabilità negli anni ‘90, ma oggi non lo è più. Che tipo di strategia ha, o abbiamo, come UE per cambiare questo stato di cose? Lei ha detto di avere una strategia per la Bosnia. Questo vale per l’ufficio dell’alto rappresentante, ma dov’è la strategia comunitaria? Vorrei che me lo dicesse. Credo che l’Unione europea debba ancora sviluppare una strategia a questo riguardo. In relazione al Kosovo, lei ha definito EULEX come un successo. E’ vero solo in parte. C’è ancora molto da fare in questa zona, ad esempio, nell’ambito della liberalizzazione dei visti per i cittadini. Alto Rappresentante Ashton, le chiedo di accertarsi che la Commissione si attivi immediatamente per elaborare un programma d’azione in modo che i cittadini del Kosovo sappiano che non saranno lasciati soli. Purtroppo lei non ha risposto alla domanda che le è stata posta dall’onorevole Brantner. Si starebbe lavorando a un dipartimento specializzato, una direzione generale dedicata alle attività di costruzione della pace nel servizio per l’azione esterna. Lei conviene che l’attività di è importante, ma ancorerà questo dipartimento nell’ambito del servizio per l’azione esterna? Istituirà una direzione generale per le attività di ? Sarebbe necessario per far capire che direzione sta imboccando l’Unione europea. Per quanto concerne la relazione Danjean, sono molto lieta che la commissione abbia accettato che la politica europea di sicurezza e di difesa, nei suoi sviluppi futuri, rispetti pienamente la neutralità e lo status di non allineati di alcuni Stati membri. Ciò significa che saranno loro a decidere dove, quando e come parteciperanno e forniranno assistenza."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos pirmininko pavaduotoja-Vyriausioji įgaliotine, kaip Parlamento pranešėjas dėl Kosovo labai apsidžiaugiau išgirdęs jus sakant, kad Vakarų Balkanus laikote Europos užsienio politikos pagrindu ir kad Europos Sąjunga šiame regione negali patirti nesėkmės. Vis dėlto jūs taip pat paminėjote, kad padėtis Bosnijoje stabilizavosi. Baroniene C. Ashton, dabartinėje padėtyje stabilumas Bosnijai yra pavojingas. Ne kiekvienas gali dalyvauti demokratiniame procese. Dabartinė konstitucija – Daytono konstitucija – buvo stabilumo ženklas dešimtajame dešimtmetyje, bet ne dabar. Kokią strategiją turite jūs ir turime mes, kaip ES, kad tai pakeistume? Jūs sakėte turinti Bosnijos strategiją. Klausimų sprendimas su Vyriausiojo įgaliotino tarnyba – bet kur ES strategija? Norėčiau, kad apie ją papasakotumėte. Manau, kad ES vis dar reikia sukurti tokią strategiją. Kalbėdama apie Kosovą jūs EULEX veiklą pavadinote sėkminga. Tai teisinga tik iš dalies. Kosove dar reikia daug ką padaryti, pvz., liberalizuoti piliečių vizų režimą. Baroniene C. Ashton, raginu jus užtikrinti, kad Komisija nedelsdama pradėtų rengti planą, kad Kosovo piliečiams būtų aišku, jog jie nebus palikti likimo valiai. Deja, jūs neatsakėte į F. K. Brantner klausimą. Raginama sukurti taikos kūrimo departamentą, generalinį direktoratą. Sutinkate su mumis, kad taikos kūrimas yra svarbus klausimas, bet ar jo reikšmė bus atspindėta Išorės veiksmų tarnyboje? Ar sukursite atskirą taikos kūrimo generalinį direktoratą? Jis labai svarbus, kad būtų aišku, kokia kryptimi eina Europos Sąjunga. Kalbėdama apie A. Danjeano pranešimą norėčiau pasidžiaugti, kad komitetas sutiko, jog toliau plėtojant Europos saugumo ir gynybos politiką turi būti gerbiama kai kurių valstybių narių neutraliteto ir nesijungimo politika. Tai reiškia, kad šalys pačios nuspręs, kur, kada ir kaip jos dalyvaus ir teiks pagalbą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Augstā pārstāve, kā šā Parlamenta referente jautājumā par Kosovu es ļoti priecājos dzirdēt jūs sakām, ka jūs uzskatāt Rietumbalkānus par Eiropas ārpolitikas centrālo jautājumu un ka Eiropas Savienība nevar atļauties ciest neveiksmi. Tomēr jūs pieminējāt, ka situācija Bosnijā ir stabilizējusies. Baronese situācijā, kurā pašlaik atrodas Bosnija, stabilitāte un stabilizācija patiesībā ir apdraudēta. Ne visi var piedalīties demokratizācijas procesā. Konstitūcija, kāda tā ir šobrīd, — Deitonas līgumam atbilstoša konstitūcija — bija stabilitātes pazīme 20. gadsimta deviņdesmitajos gados, taču ne vairs šodien. Kāda stratēģija ir jums, mums kā ES, lai to mainītu? Jūs minējāt, ka jums ir stratēģija attiecībā uz Bosniju. To ir izstrādājis Augstā pārstāvja birojs, taču kur ir ES stratēģija? Es vēlētos, lai jūs man to paskaidrojat. Es domāju, ka ES vēl aizvien šajā sakarā ir jāizstrādā stratēģija. Runājot par Kosovu, jūs raksturojāt kā sekmīgu. Tā tikai daļēji ir patiesība. Tur vēl ir daudz darāmā, piemēram, vīzu režīma liberalizācija pilsoņiem. Baronese es aicinu jūs nodrošināt, ka Komisija nekavējoties uzsāk darbu pie plāna izstrādes, lai Kosovas pilsoņi būtu droši, ka viņi nepaliks vieni. Diemžēl jūs neatbildējāt uz kundzes uzdoto jautājumu. Īpašam departamentam, īpašam miera veidošanas ģenerāldirektorātam Ārējās darbības dienestā jābūt dienas kārtībā. Jūs piekrītat mums, ka miera veidošana ir svarīga, taču vai jūs to iekļausiet Ārējās darbības dienestā? Vai jūs veidosiet īpašu miera veidošanas ģenerāldirektorātu? Tas būtu nepieciešams, lai būtu skaidrs, kurp dodas Eiropas Savienība. Runājot par ziņojumu, esmu ļoti iepriecināta, ka komiteja piekrita tam, ka turpmākajā Eiropas drošības un aizsardzības politikas attīstībā pilnībā tiek ievērota dažu dalībvalstu neitralitāte un nepievienošanās statuss. Tas nozīmē, ka tās pašas var izlemt, kad un kā tās piedalās un sniedz palīdzību."@lv13
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Kommission, Hohe Vertreterin! Als Kosovo-Berichterstatterin dieses Parlaments freut es mich, von Ihnen gehört zu haben, dass der Westbalkan für Sie ein Schwerpunkt in der europäischen Außenpolitik ist und dass die EU es sich nicht leisten kann zu versagen. Aber Sie haben gesagt, Bosnien sei jetzt stabilisiert. Frau Ashton, bei dem Zustand, in dem Bosnien derzeit ist, sind Stabilität und Stabilisierung eher gefährlich. Es können nicht alle Menschen am demokratischen Prozess teilnehmen. Die Verfassung, wie sie jetzt ist – die Dayton-Verfassung –, war in den neunziger Jahren ein Zeichen für Stabilität, ist es aber heute nicht mehr. Was für eine Strategie haben Sie, haben wir als EU, um das zu verändern? Sie haben gesagt, Sie haben eine Strategie für Bosnien. Der Umgang mit dem des wo ist die Strategie der EU? Das wollte ich gerne von Ihnen hören! Ich denke, die EU muss hier noch eine Strategie entwickeln. Kosovo: Sie haben gesagt, EULEX sei ein Erfolg. Nur zum Teil. Es gibt hier noch vieles zu tun, z.B. die Visa-Liberalisierung für die Bürgerinnen und Bürger. Frau Ashton, ich fordere Sie auf, dass die Kommission sofort mit der Erstellung einer beginnt, um den Bürgerinnen und Bürgern des Kosovo klarzumachen, dass sie nicht alleine bleiben werden. Eine Frage meiner Kollegin Brantner haben Sie leider nicht beantwortet. Eine eigene Abteilung, eine eigene Generaldirektion für im Auswärtigen Dienst wäre Gebot der Stunde. Sie stimmen mit uns überein, dass wichtig ist. Aber wie werden Sie es im Auswärtigen Dienst verankern? Werden Sie eine eigene Generaldirektion für einrichten? Das wäre notwendig, um klarzumachen, wohin die Europäische Union geht. Zum Bericht von Herrn Danjean: Ich bin sehr froh, dass der Ausschuss akzeptiert hat, dass weitere Entwicklungen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik die Neutralität und Bündnisfreiheit einiger Mitgliedstaaten voll respektieren. Das bedeutet, dass diese selbst entscheiden, wo, wann und wie sie teilnehmen und Beistand leisten."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vicevoorzitter van de Commissie en hoge vertegenwoordiger, als rapporteur voor Kosovo van dit Parlement ben ik blij van u gehoord te hebben dat u de Westelijke Balkan beschouwt als een zwaartepunt binnen het Europees buitenlands beleid, en dat de Europese Unie het zich niet kan veroorloven te falen. U heeft echter ook gezegd dat Bosnië zich heeft gestabiliseerd. Barones Ashton, onder de omstandigheden waarin Bosnië zich bevindt, zijn stabiliteit en stabilisatie juist gevaarlijk. Niet iedereen kan deelnemen aan het democratische proces. De grondwet in zijn huidige vorm – de Dayton-grondwet – was in de jaren negentig een teken van stabiliteit, maar is dat nu niet meer. Wat voor strategie staat u en staat ons als EU ter beschikking om dat te veranderen? U zei dat u een strategie heeft voor Bosnië. Dat is de behandeling door de hoge vertegenwoordiger – maar waar is de strategie van de EU? Dat zou ik graag van u willen horen. Ik denk dat de EU hiervoor nog een strategie moet ontwikkelen. Met betrekking tot Kosovo heeft u EULEX een succes genoemd. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Er is nog veel te doen, bijvoorbeeld visumliberalisering voor burgers. Barones Ashton, ik roep u op ervoor te zorgen dat de Commissie onmiddellijk begint te werken aan een routekaart om de burgers van Kosovo duidelijk te maken dat ze niet in de steek zullen worden gelaten. Helaas heeft u geen antwoord gegeven op een vraag van mevrouw Brantner. Een eigen departement, een eigen directoraat-generaal voor vredesopbouw binnen de dienst voor extern optreden is op dit moment hard nodig. U bent het er met ons over eens dat vredesopbouw belangrijk is, maar bent u bereid om dat in de dienst voor extern optreden te verankeren? Gaat u vredesopbouw een eigen directoraat-generaal geven? Dat is noodzakelijk om duidelijk te maken waar de Europese Unie naartoe gaat. Wat betreft het verslag van de heer Danjean: ik ben zeer blij dat de commissie heeft geaccepteerd dat verdere ontwikkelingen in het Europese veiligheids- en defensiebeleid de neutraliteit en niet-gebonden status van bepaalde lidstaten geheel moeten respecteren. Dit betekent dat deze landen zelf bepalen waar, wanneer en hoe zij deelnemen en bijstand verlenen."@nl3
"Panie przewodniczący, pani wiceprzewodnicząca Komisji i wysoka przedstawiciel! Jako sprawozdawcy parlamentarnemu w sprawie Kosowa miło mi słyszeć, że uznała pani Bałkany Zachodnie za ognisko europejskiej polityki zagranicznej, oraz że Unia Europejska nie może pozwolić sobie na porażkę. Stwierdziła pani również, że sytuacja w Bośni się ustabilizowała. Baronesso Ashton, w obecnym stanie rzeczy panującym w Bośni stabilność oraz stabilizacja są w istocie niebezpieczne. Nie każdy ma możność uczestnictwa w procesie demokratycznym. Obowiązująca konstytucja — konstytucja z Dayton — była oznaką stabilności w latach 90., lecz już nie dziś. Jaką strategią dysponujecie, dysponujemy jako UE, by to zmienić? Mówiła pani, że ma strategię dla Bośni. To podejście urzędu wysokiego przedstawiciela, ale gdzie jest strategia UE? Chcę się tego od pani dowiedzieć. Uważam, że UE wciąż potrzebuje przygotować strategię w tej sprawie. Co się tyczy Kosowa, nazwała pani EULEX sukcesem. To zaledwie po części prawda. Jest wciąż wiele do zrobienia, przykładowo liberalizacja polityki wizowej dla obywateli. Pani Ashton! Apeluję, by dopilnowała pani bezzwłocznego rozpoczęcia prac w Komisji nad mapą drogową, aby wyjaśnić obywatelom Kosowa, że nie będą pozostawieni sami sobie. Niestety nie odpowiedziała pani na pytanie pani Brantner. Specjalny wydział, specjalna dyrekcja generalna w strukturach Służby Działań Zewnętrznych odpowiedzialna za sprawy budowania pokoju byłaby na miejscu. Zgadza się pani z nami, że budowanie pokoju jest ważne, ale czy potwierdzi to pani, budując struktury Służby Działań Zewnętrznych? Czy utworzy pani specjalną dyrekcję generalną do spraw budowania pokoju? Jest to konieczne dla wyjaśnienia, dokąd zmierza Unia Europejska. Jeżeli chodzi o sprawozdanie posła Danjeana, bardzo się cieszę, że komisja zaakceptowała, że dalsze zmiany polityki bezpieczeństwa i obrony będą w pełni respektowały status neutralności i niezaangażowania niektórych państw członkowskich. Oznacza to, że same będą decydowały gdzie, kiedy i jak uczestniczyć i udzielać pomocy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Vice-Presidente da Comissão e Alta Representante, enquanto relatora deste Parlamento sobre o Kosovo, estou muito satisfeita por a ter ouvido dizer que considera os Balcãs Ocidentais um dos núcleos da política externa europeia e que a União Europeia não se pode permitir fracassar. Disse também, contudo, que a Bósnia estabilizou. Senhora Baronesa Ashton, na situação em que a Bósnia se encontra, a estabilidade e a estabilização são, na verdade, perigosas. Nem toda a gente tem acesso à participação no processo democrático. A Constituição, na sua versão actual – a Constituição de Dayton –, constituiu um sinal de estabilidade na década de 1990, mas hoje já não o é. De que estratégia dispomos, enquanto UE, para alterar esta situação? Afirmou que tem uma estratégia para a Bósnia. Uma estratégia conduzida pelo Gabinete do Alto Representante; mas onde está a estratégia da UE? Gostaria que me dissesse. Penso que a estratégia da UE neste domínio ainda está por desenvolver. Relativamente ao Kosovo, descreveu a missão EULEX como um sucesso. Isso é apenas parcialmente verdade. Há ainda muito a fazer no país, por exemplo no domínio da liberalização dos vistos para os cidadãos. Senhora Baronesa Ashton, insto-a a velar por que a Comissão comece de imediato a trabalhar num roteiro, a fim de deixar claro aos cidadãos do Kosovo que não serão abandonados. Infelizmente, não respondeu a uma pergunta colocada pela senhora deputada Brantner. É fundamental que haja um departamento especializado, uma direcção-geral para a consolidação da paz no Serviço Europeu para a Acção Externa. Está de acordo connosco em que a consolidação da paz é importante, mas irá ancorá-la no Serviço Europeu para a Acção Externa? Tenciona criar uma direcção-geral da consolidação da paz? Isto é indispensável para deixar claro que rumo a União Europeia está a seguir. No que respeita ao relatório do senhor deputado Danjean, fico muito satisfeita por a comissão ter aceitado que a evolução da política europeia de segurança e defesa deve respeitar plenamente a neutralidade e o não-alinhamento de alguns Estados-Membros da UE. Isto significa que são os próprios a decidir onde, quando e como participam e prestam assistência."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnă vicepreşedintă a Comisiei şi Înalt Reprezentant, în calitate de raportoare a acestui Parlament pentru Kosovo, sunt foarte încântată că v-am auzit spunând că sunteţi de părere că regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un punct de interes pentru politica externă europeană şi că Uniunea Europeană nu îşi poate permite să eşueze. Totuşi, aţi mai spus că situaţia din Bosnia s-a stabilizat. Stimată baroană Ashton, în situaţia în care se găseşte Bosnia în prezent, stabilitatea şi stabilizarea sunt de fapt periculoase. Nu oricine poate să facă parte din procesul democratic. Constituţia care există în prezent – constituţia Dayton – era un semn de stabilitate în anii '90, însă acum nu mai este cazul. Ce fel de strategie aveţi şi avem, ca reprezentanţi ai UE, pentru a schimba situaţia? Aţi spus că aveţi o strategie pentru Bosnia. Aceasta este abordarea Înaltului Reprezentant – însă unde este strategia UE? Aş vrea să îmi spuneţi asta. Cred că UE încă trebuie să elaboreze o strategie în acest sens. În ceea ce priveşte Kosovo, aţi descris misiunea EULEX drept un succes. Acest lucru este doar parţial adevărat. Încă mai sunt multe de făcut aici, de exemplu liberalizarea vizelor pentru cetăţeni. Stimată baroană Ashton, vă solicit să asiguraţi faptul că această Comisie va începe imediat să elaboreze o foaie de parcurs, pentru a le arăta clar cetăţenilor din Kosovo că nu vor fi abandonaţi. Din păcate, nu aţi răspuns la o întrebare adresată de dna Brantner. O direcţie dedicată, o Direcţie Generală pentru instaurarea păcii în cadrul Serviciului pentru acţiune externă ar fi la ordinea zilei. Sunteţi de acord cu noi că procesul de consolidare a păcii este important, dar veţi ancora acest proces în Serviciul pentru acţiune externă? Veţi înfiinţa o Direcţie Generală pentru instaurarea păcii? Aşa ceva ar fi necesar pentru a arăta foarte clar încotro se îndreaptă Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte raportul dlui Danjean, sunt foarte mulţumită că în cadrul comisiei s-a acceptat ideea ca viitoarele dezvoltări realizate în politica europene de securitate şi apărare să respecte în totalitate neutralitatea şi statutul de nealiniere al unora dintre statele membre. Acest lucru înseamnă că statele însele vor decide unde, când şi cum vor participa şi acorda asistenţă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka, ako spravodajkyňa tohto Parlamentu pre Kosovo som rada, že od vás počujem, že krajiny západného Balkánu považujete za prioritu a že Európska únia si nemôže dovoliť zlyhať. Povedali ste však aj to, že Bosna sa stabilizovala. Pani barónka Ashtonová, v stave, v ktorom sa v súčasnosti Bosna nachádza, sú stabilita a stabilizácia v skutočnosti nebezpečné. Nie každý sa môže zúčastniť na demokratickom procese. Ústava v jej súčasnej podobe – Daytonská ústava – bola znakom stability v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. V súčasnosti to však už tak nie je. Akú stratégiu máte vy, máme my ako EÚ na to, aby sme to zmenili? Povedali ste, že pre Bosnu máte stratégiu. To je riešenie Úradu vysokej predstaviteľky, kde je však stratégia EÚ? Chcela by som, aby ste mi to povedali. Myslím si, že EÚ musí stratégiu v tomto ohľade ešte len vypracovať. Pokiaľ ide o Kosovo, misiu EULEX ste označili za úspech. Je to pravda iba sčasti. Treba tu ešte veľa urobiť, napríklad v súvislosti s liberalizáciou vízového režimu. Pani barónka Ashtonová, žiadam vás, aby ste zaistili, aby Komisia neodkladne začala pracovať na strategickom pláne s cieľom jasne ukázať občanom Kosova, že nezostanú sami. Neodpovedali ste, žiaľ, na otázku pani Brantnerovej o špecializovanom úrade, špecializovanom generálnom riaditeľstve pre budovanie mieru v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Súhlasíte s nami, že budovanie mieru je dôležité. Bude však aj pevnou súčasťou služby pre vonkajšiu činnosť? Zriadite špecializované generálne riaditeľstvo pre budovanie mieru? Bolo by to potrebné, aby bolo zrejmé, kam Európska únia smeruje. Pokiaľ ide o správu pána Danjeana, teší ma, že výbor súhlasil, že pri ďalšom rozvoji európskej bezpečnostnej a obrannej politiky sa bude plne rešpektovať neutralita a nezúčastnenosť niektorých členských štátov. Znamená to, že ony samy sa rozhodnú kde, kedy a ako sa zúčastnia a poskytnú pomoc."@sk19
"Gospod predsednik, podpredsednica Komisije in visoka predstavnica, kot poročevalka Parlamenta za Kosovo sem zelo zadovoljna, da sem vas slišala reči, da Zahodni Balkan obravnavate kot središče evropske zunanje politike in da si Evropska unija ne more privoščiti neuspeha. Dejali ste tudi, da so se razmere v Bosni stabilizirale. Baronica Ashton, v sedanjem stanju Bosne sta stabilnost in stabilizacija dejansko nevarni. Vsem ni omogočeno, da bi sodelovali v demokratičnem procesu. Ustava v sedanji obliki – daytonska ustava – je bila znak stabilnosti v 90. letih prejšnjega stoletja, danes pa ni več tako. Kakšno strategijo imate oziroma imamo kot EU na voljo, da to spremenimo? Rekli ste, da imate strategijo za Bosno. To ureja urad visokega predstavnika – toda kje je strategija EU? Želim, da mi to poveste. Menim, da mora EU še vedno razviti strategijo za to področje. V primeru Kosova pa ste EULEX opisali kot uspeh. To je samo deloma res. Na tem področju je treba še veliko storiti, na primer z liberalizacijo vizumov za državljane. Baronica Ashton, pozivam vas, da zagotovite, da se Komisija nemudoma začne ukvarjati z načrtom in s tem državljanom Kosova pokažemo, da jih ne bomo pustili na cedilu. Na žalost niste odgovorili na vprašanje gospe Brantner. Namenski oddelek, namenski generalni direktorat za vzpostavitev miru v okviru Evropske službe za zunanje delovanje bi bil popolnoma na mestu. Strinjate se z nami, da je zagotavljanje miru pomembno, ampak ali bo to vpeto tudi v Evropsko službo za zunanje delovanje? Ali boste ustanovili generalni direktorat, ki bo namenjen zgolj vzpostavitvi miru? To bi bilo nujno, če želimo pokazati, kam je usmerjena Evropska unija. Kar zadeva poročilo gospoda Danjeana pa sem zelo zadovoljna, da je odbor sprejel, da nadaljnji koraki v evropski varnostni in obrambni politiki v celoti upoštevajo nevtralnost in neuvrščen status nekaterih držav članic. To pomeni, da se same odločajo kje, kdaj in kako bodo sodelovale in nudile pomoč."@sl20
"Herr talman, fru vice ordförande för kommissionen och höga representant! I min egenskap av parlamentets föredragande om Kosovo är jag mycket glad över att höra att ni anser att västra Balkan är central för europeisk utrikespolitik och att Europeiska unionen inte har råd att misslyckas. Ni sade emellertid också att Bosnien och Hercegovina har stabiliserats. Fru Ashton! I det skick som Bosnien och Hercegovina för närvarande befinner sig är stabilitet och stabilisering faktiskt farligt. Inte alla kan delta i den demokratiska processen. Konstitutionen som den ser ut för närvarande – Daytonkonstitutionen – var ett tecken på stabilitet under 1990 men är det inte längre i dag. Vilket slags strategi har ni, har vi, som EU, för att förändra det? Ni sade att ni har en strategi för Bosnien och Hercegovina. Den hanteras av den höga representantens kontor – men var finns EU:s strategi? Det skulle jag vilja att ni berättade. Jag anser att EU fortfarande behöver utveckla en strategi i detta hänseende. När det handlar om Kosovo beskrev ni Eulex som en framgång. Det är bara delvis sant. Det återstår fortfarande mycket att göra här, exempelvis avreglering av visum för medborgarna. Fru Ashton! Jag uppmanar er att se till att kommissionen omedelbart börjar arbeta på en färdplan för att göra det klart för medborgarna i Kosovo att vi inte överger dem. Tyvärr besvarade ni inte en fråga från Franziska Katharina Brantner. En särskild avdelning, ett särskilt generaldirektorat för fredsskapande inom avdelningen för yttre åtgärder skulle vara dagens uppgift. Ni instämde med oss i att fredsskapande är viktigt, men kommer ni att förankra det i avdelningen för yttre åtgärder? Kommer ni att inrätta ett särskilt generaldirektorat för fredsskapande? Det skulle behövas för att tydliggöra vart Europeiska unionen är på väg. När det gäller Arnaud Danjeans betänkande är jag mycket nöjd med att utskottet accepterade att ytterligare utveckling inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken fullt ut respekterar vissa medlemsstaters neutralitet och ställning som alliansfria. Det innebär att de själva bestämmer var, när och hur de deltar och ger stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph