Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-09-Speech-2-473"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100309.26.2-473"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, when preparing for this debate about copyright, intellectual property rights and how we want to protect the creative and intellectual efforts of our fellow citizens, I had to think back to the theft a couple of years ago of a truck containing the new Harry Potter books, just days before their release. But today the thief would not bother stealing a truck; he would simply illegally download it on to his laptop or MP3 player and carry it across the border. I welcome the Commission’s commitment to transparency but, according to the briefing note kindly provided by your services, the assertion that negotiators were required to sign a non-disclosure agreement is incorrect. You have just said that you signed, or the previous Commission signed, such an agreement and that you are therefore bound by it. I would like to understand which of the two statements is true. If there is no such non-disclosure clause, all relevant documents must be made immediately and publicly available. If, on the other hand, there is such a clause, we need to hear from the Commissioner what he will do to ensure full transparency and information of the public, not just of this House, because restricted access for Members of Parliament only, subject to confidentiality, is not enough. European citizens have a right to know about decisions that deeply affect their rights and freedoms. In any case, such non-disclosure agreements must become a thing of the past. The EU should, in future, insist that European standards of transparency apply. The democratic legitimacy of these negotiations is weak. There has not been any debate to establish the aims and principles of the EU. The mandate has not received any parliamentary approval. You may argue that there is no legal requirement but that is beside the point because, if 27 individuals – national ministers – consider that they can give themselves a mandate to negotiate in secret on the fundamental rights and freedoms of European citizens, I can only conclude that their understanding of democracy differs fundamentally from mine. Parliament means business. No ‘three strikes out’; no warrantless searches and confiscation of laptops or mobile phones. Parliament needs to have watertight guarantees that such clauses will not be introduced via the back door of an international agreement. Finally, I wish you an excellent trip to New Zealand next month, and please make sure that your iPod does not contain any illegally downloaded material!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, když jsem se připravovala na tuto rozpravu o autorském právu, právech duševního vlastnictví a o tom, jak chceme chránit tvůrčí a duševní úsilí našich spoluobčanů, musela jsem se v duchu vrátit o několik let zpět, kdy došlo ke krádeži kamionu s nákladem nových knih o Harry Potterovi jen několik dní před jejich uvedením na trh. Nyní by se však zloděj nezatěžoval kradením kamionu; prostě by si to stáhl do svého notebooku nebo přehrávače MP3 a přenesl přes hranici. Závazek pana komisaře vůči transparentnosti vítám, ale podle souhrnné zprávy, kterou nám laskavě poskytli pracovníci vašeho útvaru, tvrzení, že vyjednavači byli nuceni podepsat dohodu o mlčenlivosti, není pravdivé. Právě jste nám řekl, že jste takovou dohodu podepsal, nebo ji podepsala předchozí Komise, a že jste jí proto vázán. Chtěla bych vědět, které z obou tvrzení je pravdivé. Pokud žádná taková doložka o mlčenlivosti neexistuje, všechny příslušné dokumenty musí být neprodleně veřejně zpřístupněny. Na druhé straně, pokud taková doložka existuje, potřebujeme od pana komisaře slyšet, co udělá, aby zajistil plnou transparentnost a informovanost veřejnosti, a nejen této sněmovny, protože omezit kvůli důvěrnosti přístup jen na poslance Parlamentu nestačí. Evropští občané mají právo vědět o rozhodnutích, jež se hluboce dotýkají jejich práv a svobod. Takové dohody o mlčenlivosti se v každém případě musí stát věcí minulosti. V budoucnu by EU měla trvat na tom, aby byly uplatňovány evropské normy transparentnosti. Domokratická legitimita těchto jednání je slabá. Neproběhla žádná debata, která by stanovila cíle a zásady EU. Mandát nezískal parlamentní souhlas. Můžete namítnout, že pro to neexistuje žádný právní požadavek, ale to je vedlejší, neboť jestliže je 27 jednotlivců – ministrů členských zemí – toho názoru, že mohou sami sobě udělit mandát k tajnému vyjednávání o základních právech a svobodách evropských občanů, pak mohu pouze dojít k závěru, že jejich chápání demokracie se od mého chápání zásadně liší. Parlament znamená činnost. Žádné „třikrát a dost“, žádné neoprávněné prohlídky a zabavování notebooků nebo mobilních telefonů. Parlament musí mít pevné záruky, že takové doložky nebudou zaváděny zadními vrátky přes mezinárodní dohodu. Závěrem vám chci popřát příjemnou cestu příští měsíc na Nový Zéland a ujistěte se prosím, že váš iPod nebude obsahovat žádný nezákonně stažený materiál!"@cs1
"Hr. formand! Da jeg forberedte mig til forhandlingen om ophavsret, intellektuelle ejendomsrettigheder, og hvordan vi ønsker at beskytte vores medborgeres kreative og intellektuelle arbejder, kom jeg til at tænke tilbage til dengang for et par år siden, hvor nogen stjal en lastbil med den nye Harry Potter-bog, kun et par dage før den skulle udkomme. Men i dag ville tyven da ikke stjæle en lastbil, han ville simpelthen bare downloade den ulovligt på sin laptop eller mp3-afspiller og så tage den med over grænsen. Jeg glæder mig over, at Kommissionen ønsker at styrke gennemsigtighed, men ifølge det notat, som Deres medarbejdere så venligt har stillet til vores rådighed, er påstanden om, at forhandlerne skulle underskrive en fortrolighedsaftale, ukorrekt. De har til gengæld sagt, at De eller rettere den tidligere Kommission underskrev sådan en aftale, og at De derfor er bundet af den. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken af de to udtalelser der er den rigtige. Hvis der ikke findes en fortrolighedspassus, skal alle relevante dokumenter med det samme gøres offentligt tilgængelige. Men hvis der på den anden side findes sådan en bestemmelse, skal vi høre fra kommissæren, hvad han vil gøre for at sikre fuldstændig gennemsigtighed og information til offentligheden, ikke kun til Parlamentet, for begrænset adgang for Parlamentets medlemmer med forbehold af fortrolighed er ikke nok. De europæiske borgere har ret til at få kendskab til beslutninger, som påvirker deres rettigheder og friheder radikalt. Under alle omstændigheder skal sådanne fortrolighedsaftaler være noget, der hører fortiden til. Fremover skal EU insistere på, at der anvendes europæiske normer for gennemsigtighed. Disse forhandlingers demokratiske legitimitet er svag. Der har ikke været nogen forhandling om EU's mål og principper. Mandatet er ikke blevet godkendt af Parlamentet. Så kan De sige, at dette ikke er et retligt krav, men det er irrelevant, for hvis 27 individuelle ministre, nationale ministre, mener, at de kan give sig selv et mandat til at forhandle i hemmelighed om de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder og friheder, kan jeg kun konkludere, at deres forståelse af demokrati er væsensforskellig fra min. Parlamentet mener det alvorligt. Ikke noget med "tre forsøg, og man er ude", ikke noget med uberettigede undersøgelser og konfiskation af laptops eller mobiltelefoner. Parlamentet skal have en vandtæt garanti for, at der ikke indføres sådanne bestemmelser ad bagdøren i en international aftale. Til sidst ønsker jeg Dem god tur til New Zealand i næste måned. Husk nu at sørge for, at Deres iPod ikke indeholder ulovligt downloaded materiale!"@da2
"Herr Präsident, bei der Vorbereitung auf diese Aussprache über Urheberrechte, geistige Eigentumsrechte und darüber, wie wir die kreativen und geistigen Bemühungen unserer Mitbürger schützen wollen, musste ich an den Diebstahl eines LKW mit Harry-Potter-Büchern zurückdenken, der ein paar Tage vor der Veröffentlichung erfolgte. Heute würde sich der Dieb nicht damit aufhalten, einen LKW zu stehlen; er würde das Buch einfach illegal auf seinen Laptop oder MP3-Spieler herunterladen und es über die Grenze bringen. Ich begrüße die Verpflichtung der Kommission zu Transparenz, aber gemäß der kurzen Einführung, die wir seitens Ihrer Abteilungen erhalten haben, ist die Behauptung, dass die Parlamentarier eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben mussten, nicht richtig. Sie haben gerade erklärt, dass Sie oder die frühere Kommission eine solche Vereinbarung unterzeichnet haben und dass Sie daher daran gebunden sind. Ich würde gerne wissen, welche der beiden Aussagen wahr ist. Wenn es keine solche Geheimhaltungsklausel gibt, dann müssen alle relevanten Dokumente sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wenn es andererseits eine solche Klausel gibt, dann müssen wir vom Kommissar hören, was er unternehmen wird, um die volle Transparenz und Information der Öffentlichkeit, nicht dieses Hauses, sicherzustellen, weil ledigliche ein der Geheimhaltung unterliegender Zugriff durch die Parlamentsabgeordneten nicht ausreicht. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht, über Entscheidungen informiert zu werden, die ihre Rechte und Freiheiten tiefgreifend beeinflussen. Auf jeden Fall müssen solche Geheimhaltungsvereinbarungen der Vergangenheit angehören. Die EU sollte in Zukunft darauf bestehen, dass europäische Transparenznormen angewendet werden. Die demokratische Legitimität dieser Verhandlungen ist schwach. Es gab keine Aussprache über die Ziele und Prinzipien der EU. Das Mandat hat keine parlamentarische Zustimmung erhalten. Sie können damit argumentieren, dass es keine gesetzliche Anforderung gibt, aber das trifft nicht den Punkt, denn wenn 27 Einzelpersonen – nationale Minister – davon ausgehen, dass sie sich selbst ein Mandat für geheime Verhandlungen über Grundrechte und Freiheiten der europäischen Bürgerinnen und Bürger geben können, kann ich nur schließen, dass ihr Verständnis von Demokratie fundamental von meinem abweicht. Parlament ist Geschäft. Keine „Three-Strikes-Out“, keine unbefugten Durchsuchungen und Beschlagnahmen von Laptops oder Handys. Das Parlament muss wasserdichte Garantien haben, dass derartige Klauseln nicht über die Hintertür in ein internationales Abkommen eingeführt werden. Zum Schluss wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Reise nach Neuseeland im nächsten Monat – und bitte achten Sie darauf, dass sich auf Ihrem IPod kein illegal heruntergeladenes Material befindet!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κατά την προετοιμασία της παρούσας συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προστατεύουμε τις δημιουργικές και πνευματικές προσπάθειες των συμπολιτών μας, χρειάστηκε να ανατρέξω στο παρελθόν, όταν, πριν από μερικά χρόνια, εκλάπησαν από φορτηγό τα νέα βιβλία του Χάρι Πότερ, ακριβώς λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Σήμερα, όμως, ο κλέφτης δεν θα έμπαινε στον κόπο να κλέψει φορτηγό· απλώς θα τηλεφόρτωνε παράνομα το περιεχόμενο του βιβλίου στον φορητό υπολογιστή του ή σε μία συσκευή αναπαραγωγής MP3 και θα διερχόταν τα σύνορα. Επικροτώ τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, αλλά, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που είχαν την καλοσύνη να μας διαβιβάσουν οι υπηρεσίες σας, ο ισχυρισμός ότι οι διαπραγματευτές απαίτησαν την υπογραφή συμφωνίας περί της τήρησης του απορρήτου δεν είναι ορθός. Μόλις δηλώσατε ότι εσείς ή η προηγούμενη Επιτροπή υπογράψατε τέτοια συμφωνία και ότι, συνεπώς, σας δεσμεύει. Θα ήθελα να πληροφορηθώ ποια από τις δύο δηλώσεις είναι αληθής. Εάν δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα τήρησης του απορρήτου, όλα τα συναφή έγγραφα πρέπει να καταστούν άμεσα και δημόσια διαθέσιμα. Εάν, από την άλλη πλευρά, υπάρχει τέτοια ρήτρα, πρέπει να ακούσουμε από τον Επίτροπο τι προτίθεται να κάνει ώστε να διασφαλιστεί απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση, όχι μόνο του παρόντος Σώματος, αλλά και του κοινού, διότι δεν επαρκεί η περιορισμένη πρόσβαση μόνο στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων που επηρεάζουν εις βάθος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Εν πάση περιπτώσει, τέτοιες συμφωνίες περί της τήρησης του απορρήτου πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Στο μέλλον, δέον είναι η ΕΕ να εμμένει στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα διαφάνειας. Η δημοκρατική νομιμότητα των εν λόγω διαπραγματεύσεων είναι ασθενής. Δεν υπήρξαν συζητήσεις για τον καθορισμό των στόχων και των αρχών της ΕΕ. Η σχετική εντολή δεν έλαβε κοινοβουλευτική έγκριση. Μπορείτε να διατείνεστε ότι δεν υφίστανται νομικές απαιτήσεις, αλλά αυτό δεν αφορά την προκείμενη περίπτωση, διότι, εάν 27 άτομα –εθνικοί υπουργοί– θεωρούν είναι δύνανται να εκχωρήσουν οι ίδιοι εντολή για την εν κρυπτώ διεξαγωγή διαπραγματεύσεων επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών, τότε το μοναδικό συμπέρασμα που μπορώ να συναγάγω είναι ότι η αντίληψή τους περί δημοκρατίας διαφέρει ριζικά από τη δική μου. Κοινοβούλιο σημαίνει έργο. Όχι «τρεις παραβάσεις και αποσύνδεση από το Διαδίκτυο»· όχι έρευνες άνευ εντάλματος και κατάσχεση φορητών υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ότι δεν θα εισαχθούν τέτοιες ρήτρες από την «πίσω πόρτα» μίας διεθνούς συμφωνίας. Τέλος, σας εύχομαι να έχετε ένα εξαιρετικό ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία τον ερχόμενο μήνα και βεβαιωθείτε, παρακαλώ, ότι η συσκευή σας iPod δεν περιέχει τυχόν υλικό που έχει τηλεφορτωθεί παράνομα!"@el10
"Señor Presidente, mientras me preparaba para este debate sobre copyright, derechos de propiedad intelectual y sobre cómo queremos proteger los esfuerzos intelectuales y creativos y a nuestros conciudadanos, tuve que retrotraerme al robo, un par de años atrás, de un camión cargado con los nuevos libros de Harry Potter, pocos días antes de su publicación. A día de hoy, el ladrón no se molestaría en robar un camión, simplemente se lo descargaría ilegalmente en su portátil o en su reproductor de MP3 y se lo llevaría fuera del país. Celebro el compromiso del señor Comisario con la transparencia pero, de acuerdo a la breve nota remitida amablemente por sus servicios, la afirmación de que se exigió a los negociadores que firmaran un pacto de confidencialidad es incorrecta. Usted acaba de decir que firmó, o que la Comisión anterior firmó, dicho pacto y que por tanto usted estaba atado por él. Me gustaría saber cuál de las dos afirmaciones es cierta. Si no existe una cláusula de confidencialidad, todos los documentos importantes deben ser puestos inmediatamente a disposición pública. Si, por el contrario, existe dicha cláusula, necesitamos escuchar al señor Comisario que trabajará para garantizar la plena transparencia e información para el público, no sólo para esta Cámara, porque el acceso restringido y confidencial a los diputados del Parlamento no es suficiente. Los ciudadanos europeos tienen el derecho a conocer las decisiones que afectan profundamente a sus derechos y libertades. En cualquier caso, dichos acuerdos de confidencialidad deberían ser cosa del pasado. La UE debería, en lo sucesivo, insistir en que se aplicaran las normas europeas de transparencia. La legitimidad democrática de estas negociaciones es débil. No ha habido ningún debate para establecer los principios y las finalidades de la UE. El mandato no ha recibido aprobación parlamentaria. Usted puede esgrimir que no había la obligación legal, pero no se trata de eso porque, si 27 individuos —los ministros nacionales— consideran que pueden darse a sí mismos un mandato para negociar en secreto sobre los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos, lo único que puedo pensar es que su concepto de democracia es muy diferente del mío. El Parlamento habla en serio. Ni sistema de «los tres avisos y fuera», ni registros sin orden judicial, ni confiscación de portátiles o teléfonos móviles. El Parlamento necesita contar con garantías plenas de que dichas cláusulas no se introducirán por la puerta trasera de un acuerdo internacional. Por último, le deseo un excelente viaje a Nueva Zelanda el mes que viene y, por favor, ¡asegúrese de que su iPod no contiene ningún material descargado ilegalmente!"@es21
"Austatud juhataja! Valmistudes antud aruteluks autoriõiguse, intellektuaalse omandi õiguste ja selle üle, kuidas soovime kaaskodanike loovaid ja intellektuaalseid jõupingutusi kaitsta, pidin mõtlema tagasi paari aasta tagusele uusi Harry Potteri raamatuid sisaldava veoauto vargusele päevi enne nende avaldamist. Kuid täna ei näeks varas veoauto varastamisega vaeva; ta laeks selle lihtsalt ebaseaduslikult alla sülearvutile või MP3-mängijale ja kannaks selle üle piiri. Tervitan komisjoni pühendumust läbipaistvusele, kui lähtudes kokkuvõtlikust teatisest, mis teie talitused lahkelt esitasid, on väide, et läbirääkijail tuli allkirjastada mitteavaldamise leping, vale. Ütlesite äsja, et allkirjastasite või eelmine komisjon allkirjastas taolise lepingu ning et seetõttu olete sellega seotud. Sooviksin mõista, kumb kahest väitest tõsi on. Kui taolist mitteavaldamise lepingut ei ole, tuleb teha kõik asjakohased dokumendid viivitamatult avalikult kättesaadavaks. Kui, teisest küljest, taoline klausel olemas on, siis peame volinikult kuulma, mida ta teeb täieliku läbipaistvuse ja avalikkuse, mitte ainult praeguse täiskogu, teavitamise tagamiseks, sest piiratud juurdepääsust parlamendiliikmetele, millele kehtib konfidentsiaalsus, ei piisa. Euroopa kodanikel on õigus olla teadlik otsustest, mis sügavalt nende õigusi ja vabadusi puudutavad. Igatahes peavad taolised mitteavaldamise lepingud minevikku jääma. EL peaks tulevikus nõudma, et kehtiksid läbipaistvuse Euroopa standardid. See läbirääkimiste demokraatlik õigusjärgsus on nõrk. ELi eesmärkide ja põhimõtete väljaselgitamise osas ei ole veel arutelu olnud. Mandaat parlamendi heakskiitu saanud ei ole. Võite väita, et õiguslikult nõudmist ei ole, ent see ei puutu asjasse, sest kui 27 isikut – liikmesriikide ministrid – on seisukohal, et võivad anda endale mandaadi salaja Euroopa kodanike põhiõiguste ja -vabaduste üle läbirääkida, võin ainult järeldada, et nende arusaamine demokraatiast erineb minu omast fundamentaalselt. Parlamendil on tõsi taga. Mitte mingit kolm-eksimust-ja-välja-põhimõtet; mitte mingeid õigustamatuid läbiotsimisi ega sülearvutite või mobiiltelefonide konfiskeerimist. Parlamendil on tarvis vettpidavaid tagatisi, et taolisi klausleid rahvusvahelise lepingu tagaukse kaudu kasutusel ei võeta. Lõpetuseks soovin teile oivalist Uus-Meremaa reisi järgmine kuu ning palun veenduge, et teie iPod ebaseaduslikult allalaaditud materjali ei sisaldaks!"@et5
"Arvoisa puhemies, valmistautuessani tähän keskusteluun teollis- ja tekijänoikeuksista ja siitä, miten aiomme puolustaa kansalaistemme luovaa ja älyllistä panosta, mieleeni muistui pari vuotta sitten sattunut tapaus, jossa uusia Harry Potter -kirjoja kuljettanut kuorma-auto varastettiin vain muutama päivä ennen kirjan julkaisua. Tänä päivänä varas ei vaivautuisi viemään kuorma-autoa; hän lataisi kirjan vain laittomasti kannettavalle tietokoneelleen tai mp3-soittimeensa ja kuljettaisi sen rajan yli. Olen tyytyväinen komission sitoutumiseen avoimuuteen, mutta yksiköidenne ystävällisesti toimittaman neuvottelumuistion mukaan väite siitä, että neuvottelijoita vaadittiin allekirjoittamaan salassapitosopimus, ei pidä paikkaansa. Sanoitte juuri, että te allekirjoititte, tai että edellinen komissio allekirjoitti, tällaisen sopimuksen, joka siten sitoo teitä. Haluaisin tietää, kumpi näistä lausunnoista pitää paikkansa. Jos tällaista salassapitolauseketta ei ole, kaikki asiaan liittyvät asiakirjat on asetettava välittömästi yleisesti saataville. Jos taas tällainen lauseke on olemassa, meidän on saatava kuulla komission jäseneltä, mitä hän aikoo tehdä taatakseen täysin avoimen tiedottamisen yleisölle, ei vain Euroopan parlamentille, sillä vain parlamentin jäseniin rajoitettu luottamuksellisuussääntöjen alainen tutustumisoikeus ei riitä. Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus tietää päätöksistä, jotka vaikuttavat syvällisesti heidän oikeuksiinsa ja vapauksiinsa. Joka tapauksessa tällaisista salassapitosopimuksista on jatkossa luovuttava. EU:n pitää tulevaisuudessa vaatia eurooppalaisten avoimuusnormien noudattamista. Näiden neuvottelujen demokraattinen legitiimiys on heikko. Minkäänlaista keskustelua EU:n tavoitteiden ja periaatteiden määrittämiseksi ei ole käyty. Neuvotteluvaltuutus ei ole saanut minkäänlaista parlamentaarista hyväksyntää. Voitte väittää, että mikään oikeudellinen vaatimus ei edellytä tätä, mutta se ei kuulu tähän, sillä jos 27 henkilöä – jäsenvaltioiden ministeriä – katsoo, että he voivat antaa itsellensä valtuutuksen neuvotella salassa Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksista ja -vapauksista, voin vain todeta, että heidän käsityksensä demokratiasta on tyystin erilainen kuin minun. Euroopan parlamentti on tosissaan. Ei "kolmen rikkeen" sääntöä; ei perusteettomia tarkastuksia ja kannettavien tietokoneiden tai matkapuhelimien takavarikointeja. Parlamentille on annettava vedenpitävät takeet siitä, että tällaisia lausekkeita ei ujuteta takaoven kautta kansainväliseen sopimukseen. Lopuksi toivotan teille oikein hyvää matkaa Uuteen Seelantiin ensi kuussa, ja huolehtikaa siitä, ettei iPodissanne ole mitään laittomasti ladattua aineistoa!"@fi7
"Monsieur le Président, lors de la préparation de ce débat sur les droits d’auteur, les droits de propriété intellectuelle et la manière dont nous voulons protéger les efforts créatifs et intellectuels de nos concitoyens, j’ai repensé à un événement d’il y a quelques années: le vol d’un camion contenant les nouveaux livres de Harry Potter, quelques jours seulement avant leur parution. Aujourd’hui, le voleur ne se fatiguerait pas à voler un camion. Il téléchargerait simplement le livre sur son portable ou sur son lecteur MP3 pour lui faire passer la frontière. Je salue l’engagement de la Commission à la transparence, mais, d’après la note d’information gentiment fournie par vos services, l’affirmation que les négociateurs ont dû signer un accord de non-divulgation est incorrecte. Vous venez de dire que vous aviez signé, ou que la Commission précédente avait signé, un tel accord et que vous y étiez lié. Je voudrais savoir qui a raison. Si aucune clause de non-divulgation n’existe, tous les documents pertinents doivent être immédiatement rendus publics. Si, par ailleurs, une telle clause existe, le commissaire doit nous dire ce qu’il fera pour garantir une transparence et une information totales du public, pas uniquement au sein de cette Assemblée, parce que l’accès restreint aux membres du Parlement uniquement, sous le sceau de la confidentialité, n’est pas suffisant. Les citoyens européens ont le droit d’être au courant des décisions qui affectent profondément leurs droits et libertés. En tout cas, de tels accords de non-divulgation doivent appartenir au passé. L’UE devrait, à l’avenir, insister pour appliquer les normes européennes en matière de transparence. La légitimité démocratique de ces négociations est faible. Aucun débat n’a eu lieu pour fixer les objectifs et les principes de l’UE. Le mandat n’a pas été approuvé par le Parlement. Vous pouvez dire que ce n’est pas une obligation juridique, mais cela n’est pas le propos car si 27 individus – des ministres nationaux – estiment qu’ils peuvent se donner un mandat pour négocier en secret les droits fondamentaux et les libertés des citoyens européens, je ne peux que conclure que leur notion de la démocratie est fondamentalement différente de la mienne. Le Parlement, c’est comme les affaires. Pas de «riposte en trois temps», pas de perquisitions sans mandat et de confiscation d’ordinateurs ou de téléphones portables. Le Parlement doit avoir des garanties absolues que de telles clauses ne seront pas introduites en cachette par l’intermédiaire d’un accord international. Enfin, je vous souhaite un excellent voyage en Nouvelle-Zélande le mois prochain. Assurez-vous que votre iPod ne contient aucun matériel téléchargé illégalement!"@fr8
". – Elnök úr, amikor a szerzői jogról, a szellemi tulajdonjogokról, valamint az arról szóló vitára készültem, hogy hogyan akarjuk megvédeni polgáraink kreatív és szellemi erőfeszítéseit, egy néhány évvel ezelőtti eset jutott eszembe, amikor az új Harry Potter könyv megjelenése előtt néhány nappal ellopták a könyveket tartalmazó kamiont. Ma azonban a tolvaj nem fáradna a kamion ellopásával; egyszerűen illegálisan letöltené a könyvet a laptopjára vagy az MP3 lejátszójára, és átvinné a határon. Üdvözlöm a Bizottság átláthatóság melletti elkötelezettségét, de az Önök szolgálatai által adott tájékoztató feljegyzés szerint nem igaz az az állítás, hogy a tárgyaló feleket titkos adatkezelésre vonatkozó megállapodás aláírására szólították fel. Ön az imént azt mondta, hogy Önök, illetve az előző Bizottság egy ilyen megállapodást írtak alá, amely köti Önöket. Szeretném tudni, hogy a két állítás közül melyik igaz. Ha nincs ilyen titkos adatkezelésre vonatkozó záradék, valamennyi vonatkozó dokumentumot azonnal nyilvánosságra kell hozni. Másrészt, ha van ilyen záradék, a biztostól hallanunk kell, mit fog tenni a teljes átláthatóság és nem csak e Ház, hanem a nyilvánosság tájékoztatása érdekében, mert csupán a parlamenti képviselők korlátozott, bizalmas kezelést előíró hozzáférése nem elegendő. Az európai polgároknak joguk van tudni a jogaikat és a szabadságaikat mélyen érintő döntésekről. Mindenesetre az ilyen titkos adatkezelésre vonatkozó megállapodásoknak véget kell vetni. Az EU-nak a jövőben ragaszkodnia kell az európai átláthatósági normák alkalmazásához. E tárgyalások demokratikus legitimitása nem kielégítő. Az EU céljainak és elveinek megállapítására irányuló vita elmaradt. A megbízás nem kapott semmiféle parlamenti jóváhagyást. Érvelhetnek azzal, hogy nincs jogi kötelezettség, ez azonban mellékes, ha 27 egyén − nemzeti miniszter − úgy ítéli meg, hogy megbízást adhatnak maguknak arra, hogy titkos tárgyalásokat folytassanak az európai polgárok alapvető jogairól és szabadságairól, és ebből csak azt a következtetést vonhatom le, hogy demokráciaértelmezésük alapvetően eltér az enyémtől. A Parlament üzletet akar. Nem „három csapást”; nem laptopok és mobiltelefonok indokolás nélküli átvizsgálását és elkobzását. A Parlamentnek megbízható garanciákra van szüksége, hogy nem fognak kerülő úton bevezetni ilyen záradékokat nemzetközi megállapodásokon keresztül. Végül jó utat kívánok Új-Zélandra a jövő hónapban, és kérem, ügyeljen arra, hogy iPodja ne tartalmazzon semmilyen illegálisan letöltött anyagot!"@hu11
"Signor Presidente, mentre mi preparavo per questa discussione sui diritti d’autore, la proprietà intellettuale e gli strumenti per garantire la protezione degli sforzi creativi e intellettuali dei nostri concittadini, non ho potuto fare a meno di ripensare al furto, avvenuto un paio di anni fa, di un autocarro contenente l’ultimo libro di Harry Potter a pochi giorni dalla sua uscita in libreria. Oggi quel ladro non si sognerebbe di rubare un autocarro; scaricherebbe semplicemente una copia illegale del libro sul suo laptop o lettore MP3 e la trasporterebbe oltre confine. Sono lieta dell’impegno della Commissione a favore della trasparenza, ma, secondo una nota informativa gentilmente fornita dai suoi servizi, non è corretto affermare che ai negoziatori sia stato chiesto di firmare un accordo di non divulgazione. Lei ha appena affermato di aver firmato un simile accordo – forse l’ha firmato la Commissione precedente – e di essere dunque vincolato. Mi piacerebbe sapere quale delle due informazioni è vera. Se non esiste una clausola di non divulgazione, tutti i documenti devono essere immediatamente resi pubblici. Se, invece, tale clausola esiste, il commissario deve comunicarci come intende agire per garantire piena trasparenza e informazione all’opinione pubblica, non solo a questa Assemblea, perché un accesso ristretto ai soli membri del Parlamento, con obbligo di confidenzialità, non è sufficiente. I cittadini europei hanno il diritto di essere informati di quelle decisioni che si ripercuotono in modo significativo sui loro diritti e sulle loro libertà. In ogni modo, questi accordi di non divulgazione devono diventare un oggetto del passato. L’Unione europea dovrebbe in futuro insistere sull’applicazione di criteri di trasparenza. La legittimità democratica di questi negoziati è debole. Non c’è stato alcun dibattito che definisse gli obiettivi e i principi dell’Unione europea. Il mandato non ha avuto l’approvazione del Parlamento. Si potrebbe ribattere che non esiste un obbligo giuridico in questo senso, ma è irrilevante perché, se 27 soggetti – ministri nazionali – ritengono di potersi conferire da soli un mandato per negoziare in segreto sui diritti fondamentali e le libertà dei cittadini europei, non posso che concludere che la loro interpretazione di democrazia differisce in modo sostanziale dalla mia. Il Parlamento vuole essere concreto: nessuna procedura di risposta graduale “three strikes”, nessuna perquisizione o confisca dei laptop o dei cellulari senza mandato. Il Parlamento vuole la garanzia assoluta che queste clausole non saranno introdotte surrettiziamente tramite un accordo internazionale. Infine, le auguro buon viaggio in Nuova Zelanda il mese prossimo e, la prego, si assicuri che il suo iPod non contenga materiale scaricato illegalmente!"@it12
"Pone pirmininke, rengdamiesi šioms diskusijoms dėl autorių teisių, intelektinės nuosavybės teisių ir kokiais būdais norime užtikrinti mūsų kolegų piliečių kūrybines ir intelektines pastangas, turėjau prisiminti prieš keletą metų įvykusią sunkvežimio, pakrauto naujomis knygomis, vagystę, likus kelioms dienoms iki jų pristatymo į knygynus. Tačiau šiandien vagis nesivargintų vogti sunkvežimio; jis paprasčiausiai neteisėtai parsisiųsdintų ją į savo nešiojamąjį kompiuterį arba grotuvą ir persineštų ją per sieną. Pritariu Komisijos įsipareigojimui dėl skaidrumo, tačiau atsižvelgiant į glaustą padėties apibūdinimą, kurį pateikė jūsų tarnybos, tvirtinimas, kad iš derybininkų buvo reikalaujama pasirašyti susitarimą dėl informacijos konfidencialumo nėra teisingi. Ką tik sakėte, kad jūs ar ankstesnė Komisija pasirašė tokį susitarimą ir dėl to privalote jo laikytis. Norėčiau sužinoti, kuris iš šių dviejų teiginių teisingas. Jeigu nėra tokios informacijos neatskleidimo sąlygos, turi būti sudaromos galimybės nedelsiant ir viešai susipažinti su visais susijusiais dokumentais. Kita vertus, jeigu tokia sąlyga yra, turime išgirsti iš Komisijos nario, ką jis darys siekdamas užtikrinti visišką skaidrumą ir informacijos viešumą ne tik šiems rūmams, nes ribota galimybė susipažinti tik Parlamento nariams, kuriems taikoma konfidencialumo pareiga, nėra pakankama. Europos piliečiai turi teisę gauti informaciją apie sprendimus, kurie turi didelę įtaką jų teisėms ir laisvėms. Bet kokiu atveju tokie informacijos konfidencialumo susitarimai turi tapti praeitimi. ES turėtų ateityje raginti taikyti Europos skaidrumo standartus. Šių derybų demokratinis teisėtumas – silpnas. Nebuvo jokių diskusijų siekiant nustatyti ES tikslus ir principus. Įgaliojimams nebuvo gautas joks Parlamento pritarimas. Galite teigti, kad nėra teisinio reikalavimo, tačiau tai neturi prasmės, nes jeigu dvidešimt septynių valstybių narių nacionaliniai ministrai mano, kad jie gali suteikti sau įgaliojimus slaptai derėtis dėl Europos piliečių pagrindinių teisių ir laisvių, galiu tik prieiti prie išvados, kad jų supratimas apie demokratiją iš esmės skiriasi nuo manojo. Parlamentas nejuokauja. Ne – „trijų smūgių“ taisyklei; ne – nepateisinamoms kratoms ir nešiojamųjų kompiuterių arba mobiliųjų telefonų konfiskavimui. Parlamentas privalo turėti tvirtas garantijas, kad tokios sąlygos nebus nustatytos už uždarų durų derantis dėl tarptautinio susitarimo. Galiausiai linkiu geros kelionės į Naująją Zelandiją kitą mėnesį ir prašau įsitikinkite, kad jūsų grotuve nebūtų neteisėtai parsisiųsdintos medžiagos!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, gatavojoties šīm debatēm par autortiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām un to, kā mēs vēlamies aizsargāt mūsu iedzīvotāju radošo un intelektuālo darbu, es atcerējos zādzību, kas notika pirms dažiem gadiem, kad dažas dienas pirms izdošanas tika nolaupīta kravas automašīna ar jaunajām Harija Potera grāmatām. Šodien tā vietā, lai zagtu kravas automašīnu, zaglis tikai nelikumīgi lejupielādētu grāmatu savā portatīvajā datorā vai MP3 atskaņotājā un pārvestu to pāri robežai. Es atzinīgi vērtēju Komisijas apņemšanos nodrošināt pārredzamību, taču saskaņā ar kopsavilkumu, kuru laipni piegādāja jūsu dienesti, apgalvojums, ka sarunu dalībniekiem bija jāparaksta vienošanās par informācijas neizpaušanu, nav patiess. Jūs tikko teicāt, ka jūs vai iepriekšējais Komisijas sastāvs parakstīja šādu vienošanos, kas ierobežo jūsu rīcību. Es vēlos noskaidrot, kurš no šiem diviem apgalvojumiem ir patiess. Ja nav spēkā nosacījums par informācijas neizpaušanu, visi attiecīgie dokumenti nekavējoties ir jāpublisko. Taču, ja šāds noteikums ir spēkā, mēs vēlamies no komisāra kunga dzirdēt to, kā viņš nodrošinās pilnīgu pārredzamību un sabiedrības, nevis tikai šī Parlamenta informētību, jo nepietiek ar to, ka ierobežota piekļuve tiks nodrošināta tikai Parlamenta deputātiem uz konfidencialitātes nolīguma pamata. Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības zināt par lēmumiem, kuri lielā mērā ietekmē viņu tiesības un brīvības. Jebkurā gadījumā mūsdienās nav vietas šādiem līgumiem par informācijas neizpaušanu. Turpmāk ES būtu jāpanāk tas, lai tiktu piemēroti Eiropā spēkā esošie pārredzamības standarti. Šo sarunu demokrātiskā leģitimitāte ir vāja. Nav bijušas debates, kurās tiktu noteikti ES mērķi un principi. Parlaments nav atbalstījis šādas pilnvaras. Jūs varētu iebilst, sakot, ka nav šādas juridiskas prasības, taču tas nav svarīgi, jo, ja 27 personas — valstu ministri — uzskata, ka viņi var sev piešķirt pilnvaras slepeni risināt sarunas par Eiropas iedzīvotāju pamattiesībām un brīvībām, es varu secināt tikai to, ka šo cilvēku izpratne par demokrātiju būtiski atšķiras no manējās. Parlaments ir komercdarbība. Nav pieļaujama trīs pārkāpumu sistēma, portatīvo datoru vai mobilo tālruņu nesankcionēta pārmeklēšana un konfiskācija. Parlamentam ir vajadzīga neapstrīdama garantija, ka šādi noteikumi netiks pieņemti, izmantojot slepenu starptautisku vienošanos. Nobeigumā es vēlu jums veiksmīgu braucienu uz Jaunzēlandi, kas paredzēts nākamajā mēnesī, un, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu atskaņotājā nav lejupielādēti nelikumīgi materiāli!"@lv13
"Mr President, when preparing for this debate about copyright, intellectual property rights and how we want to protect the creative and intellectual efforts of our fellow citizens, I had to think back to the theft a couple of years ago of a truck containing the new Harry Potter books, just days before their release. But today the thief would not bother stealing a truck; he would simply illegally download it on to his laptop or MP3 player and carry it across the border. I welcome the Commission’s commitment to transparency but, according to the briefing note kindly provided by your services, the assertion that negotiators were required to sign a non-disclosure agreement is incorrect. You have just said that you signed, or the previous Commission signed, such an agreement and that you are therefore bound by it. I would like to understand which of the two statements is true. If there is no such non-disclosure clause, all relevant documents must be made immediately and publicly available. If, on the other hand, there is such a clause, we need to hear from the Commissioner what he will do to ensure full transparency and information of the public, not just of this House, because restricted access for Members of Parliament only, subject to confidentiality, is not enough. European citizens have a right to know about decisions that deeply affect their rights and freedoms. In any case, such non-disclosure agreements must become a thing of the past. The EU should in future insist that European standards of transparency apply. The democratic legitimacy of these negotiations is weak. There has not been any debate to establish the aims and principles of the EU. The mandate has not received any parliamentary approval. You may argue that there is no legal requirement but that is beside the point because, if 27 individuals – national ministers – consider that they can give themselves a mandate to negotiate in secret on the fundamental rights and freedoms of European citizens, I can only conclude that their understanding of democracy differs fundamentally from mine. Parliament means business. No ‘three strikes out’; no warrantless searches and confiscation of laptops or mobile phones. Parliament needs to have watertight guarantees that such clauses will not be introduced via the back door of an international agreement. Finally, I wish you an excellent trip to New Zealand next month, and please make sure that your iPod does not contain any illegally downloaded material!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, toen ik mij aan het voorbereiden was op dit debat over auteursrecht, intellectuele-eigendomsrechten en over de manier waarop we de creatieve en intellectuele inspanningen van onze medeburgers willen beschermen, moest ik terugdenken aan de diefstal een paar jaar geleden van een vrachtwagen met de nieuwe Harry Potterboeken, vlak voordat deze zouden worden uitgebracht. Vandaag zou de dief niet meer de moeite nemen een vrachtwagen te stelen; hij zou het een en ander eenvoudigweg illegaal downloaden op zijn laptop of MP3-speler en het meenemen over de grens. Ik ben verheugd over het streven van de Commissie naar transparantie, maar volgens de informatienota die uw diensten welwillend ter beschikking hebben gesteld, was de bewering dat de onderhandelaars een vertrouwelijkheidsakkoord moesten ondertekenen niet juist. U hebt net gezegd dat u, of de vorige Commissie, een dergelijk akkoord hebt ondertekend en dat u daar derhalve aan gebonden bent. Ik wil graag weten welke van de twee beweringen juist is. Als een dergelijke vertrouwelijkheidssclausule niet bestaat, dan moeten alle relevante documenten onmiddellijk openbaar worden gemaakt. Als een dergelijke clausule daarentegen wel bestaat, moeten we van de commissaris te horen krijgen wat hij zal doen om volledige transparantie te garanderen en ervoor te zorgen dat het publiek, en niet alleen dit Parlement, volledig geïnformeerd is, omdat beperkte toegang voor alleen Parlementsleden, op voorwaarde van vertrouwelijkheid, niet volstaat. Europese burgers hebben het recht om te worden geïnformeerd over beslissingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor hun rechten en vrijheden. In ieder geval moet het afgelopen zijn met dergelijke vertrouwelijkheidssclausules. De EU moet er in de toekomst op aandringen dat de Europese transparantienormen van toepassing zijn. De democratische legitimiteit van deze onderhandelingen is zwak. Er is geen enkel debat geweest om de doelstellingen en grondbeginselen van de EU vast te stellen. Het mandaat heeft geen enkele parlementaire goedkeuring gekregen. U zult misschien aanvoeren dat daar geen wettelijke eisen voor zijn, maar daar gaat het niet om, want als zevenentwintig personen – nationale ministers – van mening zijn dat zij zichzelf een mandaat kunnen geven om in het geheim over de fundamentele rechten en vrijheden van Europese burgers te onderhandelen, kan ik alleen maar concluderen dat hun opvatting van democratie fundamenteel van de mijne verschilt. Het is het Parlement ernst. Geen ‘ ’-regeling; er moet een einde komen aan het zonder bevelschrift doorzoeken en in beslag nemen van laptops of mobiele telefoons. Het Parlement moet waterdichte garanties krijgen dat dergelijke clausules niet via een achterdeurtje van een internationale overeenkomst worden ingevoerd. Tot slot wens ik u een hele goede reis naar Nieuw Zeeland volgende maand, en zorgt u er alstublieft voor dat er geen illegaal gedownload materiaal op uw iPod staat!"@nl3
". – Panie przewodniczący! Przygotowując się do dzisiejszej debaty na temat praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz na temat sposobu, w jaki chcemy chronić twórcze i intelektualne dokonania naszych współobywateli, musiałam wrócić myślą do kradzieży – miało to miejsce kilka lat temu – ciężarówki zawierającej nowe książki o Harrym Potterze, na kilka dni przed ich wprowadzeniem na rynek. Lecz dzisiaj złodziej nie kłopotałby się kradzieżą ciężarówki - po prostu nielegalnie pobrałby odpowiedni plik na swój komputer przenośny lub odtwarzacz MP3 i przewiózłby to przez granicę. Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie Komisji dotyczące przejrzystości, ale – jak wynika z notatki łaskawie dostarczonej nam przez pańskie służby - twierdzenie, że od negocjatorów wymagano podpisania umowy o zachowaniu poufności, jest błędne. Przed chwilą powiedział pan, że podpisał pan – bądź że zrobiła to poprzednia Komisja – taką umowę oraz że dlatego jest pan tą umową związany. Chciałabym wiedzieć, które z tych dwóch oświadczeń, jest prawdziwe. Jeżeli nie ma tego rodzaju klauzuli o zachowaniu poufności, wszelkie istotne dokumenty muszą być natychmiast publicznie udostępnione. Z drugiej strony, jeżeli taka klauzula istnieje, musimy usłyszeć od komisarza, co zrobi, aby zapewnić pełną przejrzystość i informowanie opinii publicznej, nie tylko tej Izby, ponieważ ograniczanie dostępu jedynie do grona posłów z zastrzeżeniem poufności nie wystarczy. Obywatele Europy mają prawo znać decyzje, które dotkliwie naruszają ich prawa i wolności. W każdym razie podobne umowy o poufności muszą należeć do przeszłości. W przyszłości UE powinna domagać się stosowania europejskich standardów przejrzystości. Legitymizacja demokratyczna omawianych rokowań jest niedostateczna. Nie było żadnej debaty poświęconej ustaleniu celów i zasad UE. Mandat ten nie otrzymał akceptacji Parlamentu. Można argumentować, że nie ma takiego wymogu prawnego, ale to jest poza dyskusją, ponieważ jeżeli 27 osób – ministrów krajowych - uważa, że może udzielić sobie upoważnienia do prowadzenia w tajemnicy rokowań dotyczących podstawowych praw i wolności obywateli europejskich, mogę jedynie wnioskować, że pojmowanie demokracji przez tych ministrów różni się zasadniczo od mojego. Parlament nie żartuje. Mówimy „nie” regule „trzy przestępstwa i jesteś wyeliminowany”, „nie” bezprawnym przeszukiwaniom i konfiskatom komputerów przenośnych i telefonów komórkowych. Parlament musi posiadać niepodważalne gwarancje, że podobne klauzule nie zostaną wprowadzone przez „tylne drzwi” w postaci międzynarodowej umowy. Na koniec życzę udanego pobytu w Nowej Zelandii w przyszłym miesiącu i niech pan się upewni, że pański iPod nie zawiera żadnych nielegalnie pobranych materiałów!"@pl16
"Senhor Presidente, ao preparar este debate sobre direitos de autor, direitos de propriedade intelectual e o modo como pretendemos proteger os esforços criativos e intelectuais dos nossos concidadãos, lembrei-me do furto, há uns anos atrás, do camião que continha os novos livros de Harry Potter, apenas alguns dias antes do lançamento do novo livro. Hoje em dia o ladrão não se daria ao trabalho de furtar um camião; limitar-se-ia a descarregar os conteúdos da Internet para o seu computador portátil ou leitor de MP3 e a transportá-los através da fronteira. Congratulo-me com a promessa de transparência da Comissão mas, de acordo com a nota informativa que os vossos serviços tiveram a amabilidade de fornecer, a afirmação de que os negociadores foram obrigados a assinar um acordo de não divulgação não é correcta. O Senhor Comissário acabou justamente de afirmar que assinou, ou que a anterior Comissão assinou um tal acordo e que, portanto, está vinculado ao mesmo. Gostaria de compreender qual das duas afirmações é verdadeira. Se não existe uma tal cláusula de não divulgação, todos os documentos relevantes devem ser imediatamente disponibilizados ao público. Se, por outro lado, esta cláusula existe, necessitamos que o Senhor Comissário nos diga o que vai fazer para garantir a transparência total e a informação do público, e não apenas desta Câmara, porque o acesso restrito só para os deputados, sujeito a confidencialidade, não é suficiente. Os cidadãos europeus têm o direito de conhecer as decisões que afectam profundamente os seus direitos e liberdades. Em todo o caso, estes acordos de não divulgação devem pertencer ao passado. A UE deve insistir, no futuro, para que se apliquem os padrões europeus de transparência. A legitimação democrática destas negociações é fraca. Não houve qualquer debate para estabelecer os objectivos e princípios da UE. O mandato não foi objecto de aprovação parlamentar. Poderá alegar que não existe nenhuma obrigação legal, mas isso não é relevante, porque se 27 indivíduos – ministros nacionais – consideram que podem conferir-se a si próprios uma mandato para negociar em segredo sobre os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos europeus, sou obrigada a concluir que a sua compreensão da democracia difere fundamentalmente da minha. O Parlamento leva a sério esta questão. Nada de cortes do acesso à Internet aquando da terceira infracção; nada de buscas sem mandato e de confiscação de computadores portáteis ou telemóveis. O Parlamento necessita de ter garantias seguras de que tais cláusulas não serão introduzidas pela porta dos fundos de um acordo internacional. Por último, desejo-lhe uma excelente viagem à Nova Zelândia, no próximo mês, e peço-lhe que não se esqueça de verificar se o seu iPod contém quaisquer conteúdos descarregados ilegalmente!"@pt17
"Dle preşedinte, pregătindu-mă pentru această dezbatere despre drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală şi despre dorinţa noastră de a proteja eforturile creatoare şi intelectuale ale concetăţenilor noştri, mi-a venit în minte jaful de acum câţiva ani a tirului care transporta noile volume Harry Potter, doar cu câteva zile înainte de lansarea lor. Dar astăzi hoţul nu s-ar mai deranja să fure un tir; pur şi simplu ar descărca ilegal cărţile pe laptopul sau playerul său MP3 şi l-ar transporta peste graniţă. Salut angajamentul pentru transparenţă al Comisiei dar, potrivit notei informative furnizată cu amabilitate de serviciile dvs, afirmaţia că negociatorii au trebuit să semneze un acord de păstrare a confidenţialităţii este incorectă. Tocmai aţi spus că dvs sau predecesorul dvs a semnat un astfel de acord şi că prin urmare sunteţi ţinut de el. Aş vrea să ştiu care dintre afirmaţii este cea corectă. Dacă nu există o astfel de clauză de păstrare a confidenţialităţii, toate documentele relevante trebuie să fie făcute publice imediat. Dacă însă există o astfel de clauză, vrem să ştim ce face dl comisar pentru a asigura transparenţa totală şi informarea publicului, nu doar a acestui Parlament, pentru că accesul limitat al deputaţilor sub rezerva confidenţialităţii nu este suficient. Cetăţenii europeni au dreptul să cunoască deciziile care le afectează profund drepturile şi libertăţile. Oricum ar fi, astfel de clauze de confidenţialitate trebuie să devină istorie. În viitor, UE ar trebui să insiste pentru aplicarea standardelor europene de transparenţă. Legitimitatea democratică a acestor negocieri este fragilă. Nu a existat nicio dezbatere pentru a stabili obiectivele şi principiile UE. Nu există nicio aprobare parlamentară pentru acest mandat. Aţi putea argumenta că nu există niciun temei legal pentru un astfel de mandat, dar este irelevant, pentru că dacă 27 de persoane - miniştri naţionali - consideră că pot negocia în secret drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor europeni, singura concluzie logică pe care o pot trage este că democraţia în accepţia lor diferă fundamental de a mea. Parlamentul înseamnă seriozitate. Fără sancţiuni de tipul „three strikes”; fără percheziţii în lipsa mandatului şi fără confiscări ale laptopurilor sau telefoanelor mobile. Parlamentul trebuie să aibă garanţii ferme că astfel de clauze nu vor fi introduse pe uşa din spate a unui acord internaţional. În cele din urmă, doresc să vă urez o călătorie minunată în Noua Zeelandă luna viitoare şi vă rog să aveţi grijă ca iPodul dvs să nu conţină niciun material descărcat ilegal!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, keď som sa pripravovala na túto rozpravu o autorských právach, právach duševného vlastníctva a o tom, ako chceme chrániť tvorivé a duševné úsilie našich spoluobčanov, musela som si spomenúť, ako bolo pred niekoľkými rokmi len niekoľko dní pred vydaním odcudzené nákladné vozidlo, v ktorom sa nachádzali výtlačky knihy Harry Potter. Avšak v súčasnom období by sa zlodej neobťažoval s odcudzením vozidla, dielo by jednoducho nezákonne stiahol do svojho prenosného počítača alebo prehrávača MP3 a preniesol ho cez hranice. Vítam záväzok Komisie, ktorý sa týka transparentnosti, ale podľa súhrnných informácií, ktoré láskavo poskytli vaše služby, je tvrdenie, že rokovacie strany boli povinné podpísať dohodu o zachovaní mlčanlivosti, nesprávne. Práve ste uviedli, že ste takúto dohodu vy alebo predošlá Komisia podpísali a že ste ňou viazaní. Rada by som vedela, ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé. Ak takéto ustanovenie o dôvernosti neexistuje, je potrebné okamžite zverejniť všetky príslušné dokumenty. Na druhej strane, ak existuje, chceme od pána komisára počuť, aké kroky podnikne, aby zaručil úplnú transparentnosť a informovanosť verejnosti, nie iba tohto Parlamentu, pretože obmedzený prístup len poslancom tohto Parlamentu, ktorý je podmienený dôvernosťou, nepostačuje. Európski občania majú právo poznať rozhodnutia, ktoré do veľkej miery ovplyvnia ich práva a slobody. V každom prípade je potrebné, aby sa takéto dohody o zachovaní mlčanlivosti stali minulosťou. EÚ by mala v budúcnosti trvať na tom, aby sa uplatňovali európske normy na zabezpečenie transparentnosti. Demokratická legitimita týchto rokovaní je slabá. Neuskutočnila sa žiadna rozprava o stanovení cieľov a zásad EÚ. Parlament neschválil žiadny mandát. Môžete namietať, že neexistuje žiadna právna požiadavka, avšak táto námietka nie je relevantná, pretože ak sa 27 jednotlivcov, ministrov jednotlivých štátov, domnieva, že si môžu prideliť mandát a v tajnosti rokovať o základných právach a slobodách európskych občanov, môžem na záver uviesť len to, že ich chápanie demokracie sa zásadne líši od môjho. Parlament to myslí vážne. Žiadny postup troch varovaní, žiadne prehliadky bez súdneho príkazu a konfiškácia prenosných počítačov alebo mobilných telefónov. Parlament potrebuje nepriestrelné záruky, že podobné ustanovenia sa nebudú zavádzať cez zadné vrátka prostredníctvom medzinárodnej dohody. Na záver vám želám budúci mesiac šťastnú cestu na Nový Zéland a uistite sa prosím, že vo svojom iPode nemáte nezákonne stiahnuté materiály."@sk19
"Gospod predsednik, ko sem se pripravljala na to razpravo o avtorski pravici, pravicah intelektualne lastnine in o tem, kako želimo zaščititi kreativna in intelektualna prizadevanja naših sodržavljanov, sem se morala v mislih vrniti na krajo tovornjaka z novimi knjigami o Harryju Potterju, ki se je zgodila pred nekaj leti, samo nekaj dni pred izidom knjige. Danes tatovom ne bi bilo več treba ukrasti tovornjaka; knjigo bi preprosto nezakonito naložila na svoj notesnik ali predvajalnik MP3 in jo odnesel prek meje. Pozdravljam zavzemanje Komisije za preglednost, a v skladu s povzetkom, ki so nam ga prijazno posredovale vaše službe, trditev, da se od pogajalcev zahteva, da podpišejo sporazum o nerazkrivanju, ne drži. Pravkar ste rekli, da ste podpisali, ali da je prejšnja Komisija podpisala takšen sporazum in da je torej za vas zavezujoč. Zanima me, katera izmed trditev je resnična. Če takšne klavzule o nerazkrivanju ni, potem morajo biti vsi ustrezni dokumenti nemudoma dostopni javnosti. Če pa takšna klavzula obstaja, nam mora gospod komisar pojasniti, kaj bo storil, da bo zagotovil popolno preglednost in informacije za javnost, ne samo za ta parlament, saj dostop, ki bi bil omejen samo za poslance Parlamenta na podlagi zaupnosti, ni dovolj. Evropski državljani imajo pravico, da so seznanjeni z odločitvami, ki močno vplivajo na njihove pravice in svoboščine. V vsakem primeru morajo takšni sporazumi o nerazkrivanju postati preteklost. EU bi morala v prihodnosti vztrajati pri uporabi evropskih standardov preglednosti. Demokratična legitimnost teh pogajanj je šibka. Nobene razprave ni bilo o opredelitvi ciljev in načel EU. Mandat ni prejel parlamentarne odobritve. Lahko trdite, da za to ni nikakršne pravne zahteve, vendar je to popolnoma nepomembno, kajti če 27 posameznikov – državnih ministrov – meni, da lahko sami sebi podelijo mandat za tajna pogajanja o temeljnih pravicah in svoboščinah evropskih državljanov, lahko samo sklenem, da se njihovo razumevanje demokracije v samem temelju razlikuje od mojega. Parlament pomeni delo. nobenih „trojnih udarcev“, nobenih preiskav brez zagotovil in zaseganja notesnikov ali mobilnih telefonov. Parlament potrebuje neprepustna zagotovila, da takšne klavzule ne bodo vpeljane skozi zadnja vrata mednarodnega sporazuma. Na koncu bi vam zaželela srečno pot v Novo Zelandijo naslednji mesec in, prosim, pazite, da vaš iPod ne bo vseboval kakšne nezakonito naložene vsebine!"@sl20
"Herr talman! När jag förberedde mig för denna debatt om upphovsrätt, immateriell äganderätt och vår strategi för att skydda medborgarnas kreativa och intellektuella arbete kom jag att tänka på incidenten för ett par år sedan när en lastbil med de nya Harry Potterböckerna stals bara några dagar innan de skulle släppas för försäljning. I dag skulle tjuven inte behöva stjäla någon lastbil. Istället skulle han bara ladda ned boken olagligt till sin bärbara dator eller MP3-spelare och ta den över gränsen. Jag välkomnar kommissionens åtagande att öka öppenheten, men i det informationsmeddelande som vi fått från er tjänsteavdelning är påståendet att förhandlarna ombetts skriva under ett avtal om tystnadsplikt felaktigt. Ni sade nyss att ni har skrivit under, eller att den föregående kommissionen skrev under, ett sådant avtal och att ni är bunden till det. Jag skulle vilja veta vilken av de två uppgifterna som stämmer. Om det inte finns någon sådan klausul om tystnadsplikt måste alla relevanta handlingar omedelbart göras tillgängliga för allmänheten. Om det däremot finns en sådan klausul måste kommissionsledamoten berätta vad han tänker göra för att allmänheten ska få fullständig öppenhet och information, för det räcker inte att parlamentsledamöterna får tillgång till information som skulle vara konfidentiell. EU-medborgarna har rätt att ta del av beslut som i stor utsträckning påverkar deras rättigheter och friheter. Det bör hur som helst inte längre förekomma några avtal om tystnadsplikt. I framtiden bör EU insistera på att europeiska normer för öppenhet ska gälla. Förhandlingarna saknar demokratisk legitimitet. Det har inte förts någon debatt för att fastställa EU:s mål och riktlinjer. Mandatet har inte godkänts av parlamentet. Ni kanske hävdar att det inte finns några lagstadgade krav på det, men det är irrelevant, för om 27 individer – nationella ministrar – anser att de kan ge sig själva mandat att förhandla i hemlighet om EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter så är min enda slutsats att deras uppfattning av demokrati skiljer sig markant från min. Parlamentet menar allvar. Ingen ”three strikes”-regel och inga obefogade visiteringar eller beslagtaganden av bärbara datorer eller mobiltelefoner. Parlamentet behöver vattentäta garantier att det inte kommer att införas några sådana klausuler i hemlighet i ett internationellt avtal. Till slut vill jag önska er en trevlig resa till Nya Zeeland nästa månad, och snälla se till att det inte finns olagligt nedladdat material på er iPod!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Harry Potter"14
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,13,4,21,9
"iPod"14,13,13
"on jménem skupiny ALDE."1
"three strikes out"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph