Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-09-Speech-2-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100309.21.2-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, mijnheer Barroso, openheid en transparantie zijn basiswaarden van elke zichzelf respecterende democratie. Als bestuurders niet kunnen worden gecontroleerd op hun uitgaven door de burgers kan er een sfeer van inhaligheid en zelfverrijking ontstaan. Dit hebben we vorig jaar bijvoorbeeld in Engeland gezien. In de Nederlandse pers is bekendgemaakt dat voorzitter Barroso over 2009 een bedrag van 730 000 euro heeft gedeclareerd. Dat is niet alleen belachelijk veel, maar ook nog eens een prestatie van formaat. Krijg het maar eens voor elkaar om elke dag 2 000 euro te declareren. Petje af voor meneer Barroso. Serieuzer nu, de democratische controle op deze declaraties is natuurlijk treurig. Een interne audit en wat vooraf goedgekeurde mensen mogen hun stempel voor goedkeuring zetten. Ik sta erop dat deze Commissie, en de heer Barroso in het bijzonder, afstappen van deze doofpotcultuur en hun declaraties openbaar en transparant op internet plaatsen, zodat elke Europese burger inzicht heeft in die declaraties. Graag een reactie."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane předsedo Komise Barroso, otevřenost a transparentnost jsou základní hodnoty jakékoli řádné demokracie. Jestliže občané nemají prostředky, jak sledovat správní výdaje, může vzniknout atmosféra chamtivosti a sebeobohacování. Takový příklad jsme viděli loni ve Spojeném království. Podle zpráv nizozemského tisku vykázal předseda Barroso za rok 2009 částku 730 000 EUR. To je nejen směšně vysoká suma, ale také další pozoruhodný výkon: 2 000 EUR denně. Klobouk dolů před předsedou Barrosem. Nyní vážněji – demokratická kontrola takových výkazů je samozřejmě bídná. Jeden vnitřní audit a několik předem schválených lidí může poskytnout schvalovací pečeť. Trvám na tom, aby tato Komise a zvláště předseda Barroso zanechali tohoto tichého spiknutí a otevřeně a transparentně své výkazy zveřejnili na internetu, aby je mohli vidět všichni evropští občané. Ocenil bych vaši reakci na tuto záležitost."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissionsformand! Åbenhed og gennemsigtighed er grundlæggende værdier i ethvert demokrati med respekt for sig selv. Hvis borgerne ikke har nogen midler til at overvåge forvaltningernes udgifter, kan resultatet blive en atmosfære af grådighed og selvberigelse. Vi så et eksempel på det i Det Forenede Kongerige sidste år. Ifølge rapporter i den nederlandske presse brugte kommissionsformand Barroso et beløb på 730 000 EUR for 2009. Det er ikke bare et latterligt stort beløb, men det er også en bemærkelsesværdig bedrift at overkomme at bruge 2 000 EUR hver dag. Hatten af for kommissionsformand Barroso. I den mere seriøse ende er den demokratiske kontrol med dette forbrug naturligvis ynkelig. En intern revision og nogle få på forhånd godkendte personer kan give deres blå stempel. Jeg insisterer på, at Kommissionen, og især kommissionsformand Barroso, ophører med denne fortielse og offentliggør deres forbrug åbent og ærligt på internettet, så alle EU-borgere kan se dem. Jeg vil sætte pris på Deres svar på dette."@da2
"Herr Präsident, Kommissionspräsident Barroso, Offenheit und Transparenz sind Grundwerte jeder wahren Demokratie. Wenn die Bürger keine Möglichkeit der Kontrolle der Ausgaben durch die Verwaltung haben, kann ein Klima der Habgier und Selbstbereicherung entstehen. Ein Beispiel dafür haben wir letztes Jahr im Vereinigten Königreich gesehen. Nach Berichten der niederländischen Presse gab Präsident Barroso für das Jahr 2009 eine Summe in Höhe von 730 000 EUR an. Dabei handelt es sich nicht nur um einen lächerlich hohen Betrag, sondern noch um eine weitere bemerkenswerte Leistung: es fertig zu bringen, jeden Tag 2000 EUR anzugeben. Hut ab vor Präsident Barroso. Nun aber ernsthaft, die demokratische Kontrolle dieser Erklärungen ist ja wohl bedauernswert. Ein internes Audit und ein paar vorab für gut befundene Leute können das absegnen. Ich bestehe darauf, dass diese Kommission, und Präsident Barroso im Besonderen, diese Vertuschungsaktion beenden und ihre Erklärungen offen und transparent für alle europäischen Bürger im Internet sichtbar machen. Ich hätte darauf gern eine Antwort."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κ. Barroso, η ειλικρίνεια και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αξίες σε μία δημοκρατία που σέβεται τον εαυτό της. Εάν οι πολίτες δεν διαθέτουν μέσα για την παρακολούθηση των δαπανών από τις διαχειριστικές αρχές, ενδέχεται να δημιουργηθεί κλίμα απληστίας και αυτο-πλουτισμού. Είδαμε σχετικό παράδειγμα πέρυσι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με αναφορές του ολλανδικού Τύπου, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε ποσό 730.000 ευρώ για το έτος 2009. Δεν πρόκειται μόνο για ένα σκανδαλωδώς τεράστιο ποσό, αλλά και για άλλο ένα αξιοσημείωτο «επίτευγμα»: κατάφερε να δηλώσει εισόδημα 2.000 ευρώ ημερησίως. Βγάζω το καπέλο στον Πρόεδρο Barroso. Για να μιλήσω σοβαρότερα, ο δημοκρατικός έλεγχος αυτών των δηλώσεων είναι, φυσικά, αξιοθρήνητος. Ένας εσωτερικός έλεγχος και ορισμένα προ-εγκεκριμένα πρόσωπα είναι σε θέση να δώσουν την έγκρισή τους. Επιμένω ότι αυτή η Επιτροπή και, συγκεκριμένα ο κ. Barroso, πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν τη συνομωσία της σιωπής και να δημοσιεύσει τις δηλώσεις του στο Διαδίκτυο με ανοικτό και διαφανή τρόπο, ώστε να μπορούν να τις δουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες. Θα εκτιμούσα την απάντησή σας σε αυτό το ζήτημα."@el10
"Mr President, Commission President Barroso, openness and transparency are fundamental values in any self-respecting democracy. If citizens have no means of monitoring expenditure by administrators, an atmosphere of greed and self-enrichment can result. We saw an example of this last year in the United Kingdom. According to reports in the Dutch press, President Barroso declared a sum of EUR 730 000 for 2009. This is not only a ridiculously large amount but also another remarkable feat: managing to declare EUR 2 000 every day. Hats off to President Barroso. On a more serious note, democratic scrutiny of these declarations is, of course, pitiful. One internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval. I insist that this Commission, and President Barroso in particular, abandon this conspiracy of silence and publish their declarations openly and transparently on the Internet for all European citizens to see. I should appreciate your response to this."@en4
"Señor Presidente, Presidente de la Comisión Barroso, la sinceridad y la transparencia son valores fundamentales de cualquier democracia que se precie. Si los ciudadanos no tienen modo de controlar el gasto de sus administradores, se puede producir un ambiente de avaricia y autoenriquecimiento; vimos un ejemplo de ello el año pasado en el Reino Unido. De acuerdo con los informes de la prensa holandesa, el Presidente Barroso declaró la cantidad de 730 000 euros en 2009. Esta no es solo una cantidad absurdamente alta sino además otra hazaña notable: ser capaz de declarar 2 000 euros al día. Nos quitamos el sombrero ante el Presidente Barroso. En un tono más serio, el escrutinio democrático de estas declaraciones es, por supuesto, lamentable. Una auditoría interna y unas pocas personas que cuentan con aprobación previa pueden conceder su sello de aprobación. Insisto en que esta Comisión, y el Presidente Barroso en concreto, deben salir de esta conspiración de silencio y publicar sus declaraciones de forma sincera y transparente en Internet para que todos los ciudadanos europeos puedan verlas. Espero escuchar su respuesta a esto."@es21
"Austatud president, komisjoni president Barroso! Avatus ja läbipaistvus on endast lugupidava demokraatia põhiväärtused. Kui kodanikel puuduvad võimalused juhtimiskulude jälgimiseks, võib tulemuseks olla ahnuse ja omakasu atmosfäär. Näidet sellest nägime me eelmisel aastal Ühendkuningriigis. Hollandi pressiteadete kohaselt kulutas president Barroso 2009. aastal 730 000 eurot. See ei ole mitte üksnes naeruväärselt suur summa, vaid ka üks teine märkimisväärne saavutus: tal õnnestus kulutada iga päev 2000 eurot. Müts maha president Barroso ees. Jätkates tõsisemal toonil, demokraatlik järelvalve nende kulutuste üle on loomulikult armetu. Üks siseaudit ja mõned eelnevalt heakskiidetud inimesed võivad oma nõusoleva pitseri anda. Ma nõuan, et komisjon ja eriti president Barroso hülgaksid selle vaikimisvandenõu ning avaldaksid Internetis oma kulutused avatult ja läbipaistvalt kõikidele Euroopa kodanikele. Ma soovin, et te sellele vastaksite!"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaikkien itseään arvostavien demokratioiden perusarvoja. Jos kansalaisilla ei ole keinoja valvoa viranomaisten aiheuttamia menoja, voi syntyä ahneuden ja itsensä rikastuttamisen ilmapiiri. Näimme tästä viime vuonna esimerkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Alankomaiden lehdistössä julkaistujen artikkelien mukaan puheenjohtaja Barroso ilmoitti vuonna 2009 menojen suuruudeksi 730 000 euroa. Tämä ei ole ainoastaan naurettavan suuri summa vaan myös huomattava uroteko: miten pysyy kuluttamaan 2 000 euroa joka päivä? Nostetaan hattua puheenjohtaja Barrosolle. Vakavasti puhuen näiden ilmoitusten demokraattinen valvonta on tietenkin surkeaa. Toteutetaan vain yksi sisäinen tarkastus, ja muutama ennalta hyväksytty henkilö voivat antaa hyväksyntänsä. Vaadin, että tämä komissio ja erityisesti puheenjohtaja Barroso luopuvat tästä hiljaisesta vehkeilystä ja julkistavat ilmoituksensa avoimesti ja läpinäkyvästi Internetissä, jotta kaikki Euroopan unionin kansalaiset voivat ne nähdä. Arvostan vastaustanne tähän asiaan."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission Barroso, l’ouverture et la transparence sont des valeurs fondamentales de toute démocratie qui se respecte. Si les citoyens n’ont aucun moyen de contrôler les dépenses des administrateurs, une atmosphère de cupidité et d’enrichissement personnel peut en résulter. Nous en avons vu un exemple l’année dernière au Royaume-Uni. Selon des informations parues dans la presse néerlandaise, le président Barroso a déclaré une somme de 730 000 euros pour 2009. Il s’agit non seulement d’un montant ridiculement important, mais aussi d’une prouesse: réussir à déclarer 2 000 euros par jour. Chapeau bas, Monsieur Barroso! Plus sérieusement, le contrôle démocratique de ces déclarations est, bien entendu, lamentable. Un seul audit interne, et quelques personnes préalablement approuvées peuvent donner leur quitus. J’insiste pour que cette Commission, et en particulier le président Barroso, renonce à cette conspiration du silence et publie ses déclarations de manière ouverte et transparente sur l’internet, afin que tous les citoyens européens puissent les consulter. J’apprécierais que vous me répondiez sur ce point."@fr8
". Tisztelt elnök úr, tisztelt Bizottság és Barroso elnök úr! A nyíltság és az átláthatóság minden, magára valamit is adó demokrácia alapvető értékei közé tartozik. Ha a polgároknak nincsen eszközük arra, hogy figyelemmel kísérjék a vezetők kiadásait, az mohósághoz és a meggazdagodásra való törekvéshez vezethet. Erre a múlt évben láttunk példát az Egyesült Királyságban. Hollandiai sajtóbeszámolók szerint Barroso elnök úr 730 000 eurós összeget határozott meg 2009-re. Ez nemcsak hogy nevetségesen nagy összeg, hanem egyben ügyes húzás is: napi 2 000 eurót sikerül bejelenteni. Megemelem a kalapomat Barroso elnök úr előtt. Komolyabbra fordítva a szót, természetesen szánalmas az ilyen nyilatkozatok demokratikus kivizsgálása. Egy belső ellenőrzés és néhány felhatalmazott személy jóváhagyhatja azt. Ragaszkodom hozzá, hogy ez a Bizottság és különösen Barroso elnök úr hagyjon fel a cinkos hallgatással, valamint hogy nyíltan és átlátható módon, az interneten tegye közzé nyilatkozatait azért, hogy valamennyi európai láthassa azokat. Nagyra értékelném válaszát."@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente della Commissione Barroso, l'apertura e la trasparenza sono valori fondamentali in ogni democrazia che si rispetti. Se i cittadini non hanno modo di controllare le spese degli amministratori, ne può derivare un clima di avidità e di auto-arricchimento. Ne abbiamo visto un esempio lo scorso anno nel Regno Unito. Secondo le notizie apparse sulla stampa olandese, il presidente Barroso ha dichiarato per il 2009 un importo di 730 000 euro. Questa non solo è una quantità ridicolmente grande ma comporta anche una prodezza straordinaria: riuscire a dichiarare 2 000 euro al giorno. Tanto di cappello al presidente Barroso. Più seriamente, il controllo democratico di tali dichiarazioni è, naturalmente, pietoso. Un audit interno e poche persone approvate in precedenza possono concedere il loro benestare. Insisto sul fatto che questa Commissione, e in particolare il presidente Barroso, abbandonino questa congiura del silenzio e rendano pubbliche le proprie dichiarazioni in modo aperto e trasparente su internet per tutti i cittadini europei. Gradirei la sua risposta in merito."@it12
"Pone Pirmininke, Pirmininke J. M. Barroso, atvirumas ir skaidrumas yra pagrindinės bet kurios save gerbiančios demokratijos vertybės. Jeigu piliečiai neturi priemonių administratorių išlaidoms kontroliuoti, dėl to gali susiformuoti gobšumo ir siekimo praturtėti aplinka. Praėjusiais metais tokį pavyzdį matėme Jungtinėje Karalystėje. Kaip teigiama Nyderlandų spaudos pranešimuose, Pirmininkas J. M. Barroso už 2009 m. deklaravo 730 000 EUR sumą. Tai ne tik absurdiškai didžiulė suma, bet ir kita puiki išradingumo apraiška – sugebėjimas deklaruoti po 2 000 EUR kasdien. Lenkiuosi Pirmininkui J. M. Barroso. Kalbant apie daug rimtesnę pastabą reikia pasakyti, kad šių deklaracijų demokratinė kontrolė, žinoma, yra apgailėtina. Savo patvirtinimo antspaudą gali uždėti vienas vidaus auditas ir keletas iš anksto patvirtintų asmenų. Primygtinai reikalauju, kad Komisija ir visų pirma Pirmininkas J. M. Barroso atsisakytų šio tylėjimo sąmokslo ir atvirai bei skaidriai paskelbtų savo deklaracijas internete, kad jas galėtų matyti visi Europos piliečiai. Būčiau dėkingas už jūsų atsakymą šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāj ! Atvērtība un pārredzamība ir pamatvērtības jebkurā sevi cienošā demokrātijā. Ja iedzīvotājiem nav iespējas uzraudzīt administrācijas izdevumus, tad tas var izraisīt alkatības un sevis bagātināšanas atmosfēru. Mēs redzējām piemēru pagājušajā gadā Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar ziņojumiem Nīderlandes presē priekšsēdētājs deklarēja summu EUR 730 000 par 2009. gadu. Tā ir ne tikai smieklīgi liela summa, bet arī citādi vērā ņemams sasniegums: spēt deklarēt EUR 2000 par katru dienu. Cepuri nost, priekšsēdētāj . Runājot uz nopietnākas nots, demokrātiskā kontrole pār šiem paziņojumiem, protams, ir nožēlojama. Viena iekšējā revīzija un daži iepriekš apstiprināti cilvēki var uzlikt savu apstiprinājuma zīmogu. Es uzstāju, lai šī Komisija, jo īpaši priekšsēdētājs atteiktos no šīs sazvērestības klusēšanas un savas deklarācijas atklāti un pārredzami publicētu internetā, lai visi Eiropas iedzīvotāji redzētu. Paldies par jūsu atbildi uz šo!"@lv13
"Voorzitter, mijnheer Barroso, openheid en transparantie zijn basiswaarden van elke zichzelf respecterende democratie. Als bestuurders niet kunnen worden gecontroleerd op hun uitgaven door de burgers kan er een sfeer van inhaligheid en zelfverrijking ontstaan. Dit hebben we vorig jaar bijvoorbeeld in Engeland gezien. In de Nederlandse pers is bekendgemaakt dat voorzitter Barroso over 2009 een bedrag van 730.000 euro heeft gedeclareerd. Dat is niet alleen belachelijk veel, maar ook nog eens een prestatie van formaat. Krijg het maar eens voor elkaar om elke dag 2.000 euro te declareren. Petje af voor meneer Barroso. Serieuzer nu, de democratische controle op deze declaraties is natuurlijk treurig. Een interne audit en wat vooraf goedgekeurde mensen mogen hun stempel voor goedkeuring zetten. Ik sta erop dat deze Commissie, en de heer Barroso in het bijzonder, afstappen van deze doofpotcultuur en hun declaraties openbaar en transparant op internet plaatsen, zodat elke Europese burger inzicht heeft in die declaraties. Graag een reactie."@mt15
"Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso! Otwartość i przejrzystość to podstawowe zasady w każdej szanującej się demokracji. Jeżeli obywatele nie mają sposobu na monitorowanie wydatków urzędników, efektem może być atmosfera chciwości i prób wzbogacenia się. Byliśmy świadkami takiego procesu w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii. Według doniesień holenderskiej prasy, pan przewodniczący Barroso wykazał za 2009 rok wydatki w wysokości 730 tysięcy euro. To nie tylko niedorzecznie ogromna kwota, ale również kolejny niezwykły wyczyn: zdolność do wydawania 2 tysięcy euro dziennie. Czapki z głów przed panem przewodniczącym Barroso! Mówiąc bardziej poważnie, kontrola demokratyczna nad tymi wydatkami jest oczywiście żałosna. Jeden audyt wewnętrzny i kilka wstępnie zaakceptowanych osób może udzielić zatwierdzenia. Nalegam, aby Komisja, a w szczególności pan przewodniczący Barroso, porzucili tę zmowę milczenia oraz otwarcie i przejrzyście ujawniali swoje wydatki w Internecie, aby mogli się z nimi zapoznać wszyscy obywatele europejscy. Będę wdzięczny za pańskie stanowisko w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, abertura e transparência são valores fundamentais em qualquer democracia digna desse nome. Uma atmosfera de ganância e auto-enriquecimento pode ser o resultado do facto de os cidadãos não terem meios para controlar a despesa dos administradores. No ano passado, foi possível observar um exemplo disto mesmo no Reino Unido. De acordo com notícias publicadas na imprensa neerlandesa, o Senhor Presidente José Manuel Barroso terá declarado, para 2009, um montante de 730 000 euros. Esta soma para além de absurdamente avultada constitui também um feito notável, uma vez que o Senhor Presidente José Manuel Barroso conseguiu declarar 2000 euros por dia. Tiro-lhe o Chapéu, Senhor Presidente Barroso! Agora mais seriamente, o escrutínio democrático de declarações como esta é lamentável, como é óbvio. Uma auditoria interna e umas quantas pessoas previamente aceites chegam para aprová-las. Insisto para que esta Comissão e o Senhor Presidente José Manuel Barroso, em particular, abandonem esta conspiração do silêncio e publiquem as suas declarações de modo aberto e transparente, na Internet, para que todos os cidadãos possam conhecê-las. Agradeço uma resposta a este respeito."@pt17
"Dle Preşedinte, dle Barroso, Preşedinte al Comisiei, deschiderea şi transparenţa reprezintă valori fundamentale în orice democraţie care se respectă. Dacă cetăţenii nu au mijloace de monitorizare a cheltuielilor făcute de cei care îi conduc, se poate crea o atmosferă de lăcomie şi îmbogăţire personală. Am văzut un exemplu de acest fel anul trecut în Marea Britanie. Potrivit informaţiilor publicate de presa olandeză, Preşedintele Barroso a declarat un total de 730 000 de euro pentru 2009. Nu este o sumă exagerat de mare, însă există aici un aspect remarcabil: Dle Preşedinte, dle Barroso, Preşedinte al Comisiei, deschiderea şi transparenţa reprezintă valori fundamentale în orice democraţie care a reuşit să declare 2 000 de euro în fiecare zi. Jos pălăria în faţa Preşedintelui Barroso. Trecând la lucruri mai serioase, examinarea democratică a acestor declaraţii este, fără îndoială, de compătimit. Un audit intern şi câteva persoane stabilite dinainte îşi pot da acordul. Insist ca membrii acestei Comisii, şi în special Preşedintele Barroso, să renunţe la această conspiraţie a tăcerii şi să îşi facă publice declaraţiile în mod deschis şi transparent pe internet, pentru ca toţi cetăţenii europeni să le poată vedea. Aş aprecia un răspuns cu privire la acest subiect."@ro18
"Vážený pán predseda, pán predseda Barroso, otvorenosť a transparentnosť sú základnými hodnotami v akejkoľvek demokracii, ktorá má v úcte samu seba. Ak občania nemajú k dispozícii prostriedky na monitorovanie výdavkov správcov, dôsledkom môže byť atmosféra chamtivosti a sebaobohacovania. Jeden príklad sme videli minulý rok v Spojenom kráľovstve. Podľa správ v holandskej tlači pán predseda Barroso priznal za rok 2009 sumu 730 000 EUR. Nie je to len absurdne vysoká čiastka, ale aj ďalší pozoruhodný triumf: dokázať každý deň priznať 2 000 EUR. Klobúk dolu, pán predseda Barroso. A teraz vážne: demokratická kontrola týchto priznaní je, prirodzene, žalostná. Schváliť ich môže jeden interný audit a niekoľko vopred odsúhlasených ľudí. Trvám na tom, aby Komisia a najmä pán predseda Barroso ukončili toto sprisahanie sprevádzané mlčaním a otvorene a transparentne zverejnili svoje priznania na internete, aby k nim mali prístup všetci európski občania. Uvítam vašu odpoveď k tejto veci."@sk19
"Gospod predsednik, predsednik Komisije Barroso, odprtost in preglednost sta temeljni vrednoti v vsaki demokraciji s samospoštovanjem. Če državljani nimajo sredstev za nadzor porabe birokratov, se lahko pojavi situacija pohlepa in samobogatenja. Primer tega smo lani videli v Združenem kraljestvu. V skladu s poročili nizozemskega tiska je predsednik Barroso za leto 2009 napovedal vsoto 730 000 EUR. To ni samo smešno velika vsota, ampak še ena pomembna spretnost: napovedati 2 000 EUR vsak dan. Klobuk dol pred predsednikom Barrosom. Malo resneje, demokratični nadzor teh izjav je seveda zaničevanja vreden. Ena notranja revizija in nekaj predhodno odobrenih ljudi lahko potrdi vse. Zahtevam, da ta Komisija in zlasti predsednik Barroso opustijo to zaroto molka ter javno in pregledno objavijo svoje izjave na internetu, da jih bodo lahko videli vsi evropski državljani. Hvaležen bi bil na vaš odziv na to."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Öppenhet och insyn är grundläggande värderingar i varje demokrati med självrespekt. Om medborgarna inte har några möjligheter att bevaka befattningshavarnas utgifter kan det leda till en atmosfär av girighet och självberikande. Vi såg ett exempel på detta i Storbritannien förra året. Enligt rapporter i den nederländska pressen deklarerade kommissionsordförande José Manuel Barroso ett belopp på 730 000 euro för 2009. Det är inte bara en löjligt hög summa, utan även ytterligare en anmärkningsvärd bedrift: att lyckas deklarera 2 000 euro per dag. Hatten av för kommissionsordförande Barroso. Skämt åsido, den demokratiska granskningen av dessa deklarationer är förstås bedrövlig. En intern revisor och några personer som godkänts på förhand kan godkänna deklarationerna. Jag insisterar på att kommissionen, och i synnerhet kommissionsordföranden, lägger ner denna tysta konspiration och offentliggör sina deklarationer öppet och tydligt på Internet så att alla EU-medborgare kan se. Jag skulle uppskatta ett svar från er i den här frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph