Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-09-Speech-2-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100309.18.2-131"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, there are a lot of good things in this report but I simply cannot support paragraph 35 which calls for the introduction of a common consolidated corporate tax base (CCCTB). One of the things we are told about CCCTB is that it will be more efficient and that it will simplify matters. But, given that, as it now stands, companies can opt in or opt out, we would end up with 28 tax bases instead of the current 27, and that is hardly simplification. Also, as it is currently proposed, CCCTB would mean the redistribution of European profits across the EU, so a country like my own, Ireland, which exports a lot of what it produces, would be penalised because the profits, of course, would be at the point of sale. It does seem a little bit strange since at the core of the EU, we have the free movement of goods, so therefore we would end up, if we use CCCTB, by penalising exporting countries. Finally, I also believe that its introduction would damage Europe’s capacity to attract foreign direct investment, because the rules as such would not apply to the Member State in which it was located but would be by some reference to a complicated formula which can only be calculated in retrospect, so I believe that would certainly damage our capacity to attract foreign direct investment."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zpráva obsahuje mnoho pozitivního, ale já prostě nemohu podpořit odstavec 35, který vyzývá k zavedení společného konsolidovaného základu pro daň z příjmu právnických osob (CCCTB). O tomto základu pro daň jsme se mimo jiné dozvěděli, že bude účinnější a že zjednoduší situaci. Ale vzhledem k tomu, že podle současného návrhu se společnosti mohou rozhodnout, zda se do tohoto systému zapojí, bychom místo současných 27 mohli nakonec mít 28 základů daně, což lze stěží považovat za zjednodušení. Podle nynějšího návrhu by společný konsolidovaný základ CCCTB znamenal také přerozdělení evropských zisků do všech zemí EU, takže země jako například Irsko, odkud pocházím a které velkou část své produkce vyváží, tak budou potrestány, protože zisky budou samozřejmě generovány v místě prodeje. To je opravdu poněkud zvláštní. Podstatou EU je přece volný pohyb zboží, takže pokud zavedeme CCCTB, budeme nakonec vyvážející země pokutovat. Jsem také přesvědčen, že zavedení CCCTB by poškodilo schopnost Evropy přilákat přímé zahraniční investice, protože pravidla jako taková by se nevztahovala na členský stát, ve kterém by se investice uskutečnily, ale byla by určena podle složitých vzorců, který lze vypočítat pouze zpětně, což by podle mého názoru zcela jistě snížilo naši schopnost přilákat přímé zahraniční investice."@cs1
"Fru formand! Denne betænkning indeholder en masse gode ting, men jeg kan simpelthen ikke støtte punkt 35, hvori der opfordres til indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB). En af de ting, vi får at vide om CCCTB, er, at det vil være mere effektivt, og at det vil forenkle tingene. I lyset af at virksomhederne på nuværende tidspunkt kan vælge til eller vælge fra, ville vi ende med at have 28 skattegrundlag i stedet for de nuværende 27, og så er der næppe tale om en forenkling længere. I henhold til det aktuelle forslag ville CCCTB ligeledes komme til at betyde, at fortjenester i Europa ville blive omfordelt i hele EU, således at et land som mit hjemland, Irland, der udfører meget af det, som det producerer, ville blive straffet, fordi fortjenesten naturligvis ville blive opnået på salgsstedet. Det forekommer at være lidt mærkeligt, da en af hjørnestenene i EU er den frie bevægelighed for varer, og da vi derfor ved anvendelse af CCCTB ville ende med at straffe eksportlande. Endelig mener jeg også, at indførelsen af denne ordning ville skade Europas evne til at tiltrække udenlandske direkte investeringer, da disse regler ikke ville finde anvendelse på den medlemsstat, hvori investeringen blev foretaget, men ville fremgå af en kompliceret formel, der kun kan beregnes med tilbagevirkende kraft, så jeg mener bestemt, at det ville skade vores evne til at tiltrække udenlandske direkte investeringer."@da2
"Frau Präsidentin, es gibt eine Menge guter Dinge in diesem Bericht, aber ich kann einfach nicht Paragraph 35 unterstützen, welcher die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) fordert. Uns wurde über die GKKB unter anderem gesagt, dass sie effizienter sein und die Dinge vereinfachen wird. Aber, vorausgesetzt Unternehmen können, wie es derzeit der Fall ist, wählen, ob sie sich beteiligen möchten oder nicht, dann würden wir 28 statt der gegenwärtigen 27 Besteuerungsgrundlagen haben, und das ist wohl kaum eine Vereinfachung. Wie aktuell vorgeschlagen würde die GKKB auch die Umverteilung von europäischen Profiten quer durch die EU bedeuten. Demnach würde ein Land wie mein eigenes, Irland, das vieles von dem, was es produziert, exportiert, bestraft werden, weil die Profite natürlich am Verkaufsort entstehen würden. Es erscheint in der Tat ein wenig seltsam, da wir im Kern der EU den freien Warenverkehr haben, also demnach würden wir, wenn wir die GKKB verwenden, letztendlich Ausfuhrländer bestrafen. Abschließend glaube ich auch, dass die Einführung der GKKB Europas Fähigkeit, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, schaden würde, da die Regelungen als solche nicht auf den Mitgliedstaat, in dem es sich befindet, anwendbar sein würden, sondern durch einen Verweis auf eine komplizierte Formel, die nur rückwirkend berechnet werden kann, erfolgen würde. Daher glaube ich, dass es sicherlich unserer Fähigkeit, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, schaden würde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτήν την έκθεση, αλλά μου είναι αδύνατον να υποστηρίξω την παράγραφο 35 που ζητεί την εισαγωγή κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες των εταιρειών (CCCTB). Ένα από τα πράγματα που μας λένε για την CCCTB είναι πως θα είναι πιο αποτελεσματική και θα απλοποιήσει την κατάσταση. Δεδομένου όμως ότι, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι εταιρείες μπορούν να προβούν σε θετική ή αρνητική επιλογή, θα καταλήξουμε με 28 φορολογικές βάσεις, αντί των υφιστάμενων 27, και αυτό δύσκολα θα το έλεγε κανείς απλοποίηση. Επίσης, με τη μορφή που προτείνεται σήμερα, η CCCTB θα σήμαινε την αναδιανομή των ευρωπαϊκών κερδών σε ολόκληρη την ΕΕ και την επιβολή, συνεπώς, κυρώσεων σε μία χώρα σαν τη δική μου, την Ιρλανδία, η οποία εξάγει πολλά από τα προϊόντα της· και τούτο διότι τα κέρδη θα καταγράφονταν, ασφαλώς, στο σημείο πώλησης. Αυτό φαίνεται λίγο παράξενο εφόσον η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών βρίσκεται στον πυρήνα της ΕΕ. Επομένως, αν χρησιμοποιήσουμε την CCCTB, θα καταλήξουμε στην επιβολή κυρώσεων στις χώρες εξαγωγείς. Τέλος, πιστεύω επίσης ότι η θέσπιση της CCCTB ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην ικανότητα της Ευρώπης να προσελκύει άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό, διότι οι κανόνες, αυτοί καθαυτούς, δεν θα εφαρμόζονται στο κράτος μέλος όπου γίνονται οι επενδύσεις, αλλά βάσει ενός πολύπλοκου τύπου που μπορεί να υπολογιστεί μόνο αναδρομικά. Θεωρώ, λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο θα παρέβλαπτε ασφαλώς την ικανότητά μας να προσελκύουμε άμεσες ξένες επενδύσεις."@el10
"Señora Presidenta, este informe recoge un montón de aspectos positivos, pero yo simplemente no puedo apoyar el apartado 35, que aboga por la introducción de una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades (BICCIS). Una de las cosas que nos transmite sobre la BICCIS es que va a ser más eficaz y que va a simplificar las cosas. Pero, dado que, en su estado actual, las empresas tienen la opción de elegir, acabaríamos con 28 bases imponibles en lugar de las 27 actuales, y eso difícilmente significa simplificar. Además, como se propone actualmente, la BICCIS significaría la redistribución de los beneficios europeos por toda la UE, por lo que un país como el mío, Irlanda, que exporta mucho de lo que produce, se vería penalizado porque los beneficios, por supuesto, se encontrarían en el punto de venta. Parece un poco extraño, ya que, en el núcleo de la UE, se encuentra la libre circulación de mercancías; por lo tanto, si utilizamos la BICCIS, acabaríamos por penalizar a los países exportadores. Por último, también creo que su introducción perjudicaría la capacidad de Europa para atraer la inversión extranjera directa, ya que las normas, como tal, no serían aplicables al Estado miembro en el que se encuentra, sino que se haría por alguna referencia a una fórmula complicada que sólo se pudiera calcular de forma retrospectiva, por lo que creo que, sin duda, sería perjudicial para nuestra capacidad de atraer inversión extranjera directa."@es21
"Lugupeetud juhataja! Selles raportis on palju kasulikke punkte, kuid ma lihtsalt ei saa toetada lõiget 35, mis nõuab ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi sisseseadmist (CCCTB). Üks, mida meile CCCTB kohta räägitakse, on, et see on tõhusam ja muudab asjad lihtsamaks. Aga teades, kuidas see praegu toimib – ettevõtted saavad ise otsustada, kas sellega liituda või sealt lahkuda –, siis oleks meil tulemuseks praeguse 27 maksubaasi asemel hoopis 28, ja seda ei saa küll lihtsustamiseks nimetada. Praeguse ettepaneku järgi tähendaks CCCTB ka Euroopa kasumite ümberjaotamist kogu ELis ning selliste riikide jaoks nagu minu asukohariik Iirimaa, mis ekspordib suure osa oma toodangust, oleks see justkui karistus, kuna kasum saadakse muidugi müügikohas. See tundub natuke imelik, kuna ELis kehtib kaupade vaba liikumine, mispärast tooks CCCTB kasutuselevõtmine kaasa ekspordiriikide karistamise. Lõpetuseks arvan samuti, et selle sisseseadmine kahjustaks Euroopa võimet kaasata välismaiseid otseinvesteeringuid, kuna sellised eeskirjad ei kohalduks mitte asukohaliikmesriigile, vaid arvestataks keerulise valemiga tagasiulatuvalt, mispärast ma arvan, et see kahjustaks kindlasti meie võimet kaasata välimaiseid otseinvesteeringuid."@et5
"− Arvoisa puhemies, tässä mietinnössä on paljon hyviä asioita, mutta en yksinkertaisesti voi kannattaa 35 kohtaa, jossa kehotetaan ottamaan käyttöön yhteinen yhtenäinen yhtiöveropohja. Yksi meille yhteisestä yhtenäisestä veropohjasta kerrotuista asioista on se, että se on tehokkaampi ja että se yksinkertaistaa asioita. Mutta koska tällaisenaan yritykset voivat valita sen tai olla valitsematta sitä, päätyisimme 28 veropohjaan nykyisten 27:n sijasta, ja se on tuskin yksinkertaistamista. Yhteinen yhtenäinen yhtiöveropohja tarkoittaisi myös nykyisellään eurooppalaisten voittojen uudelleenjakamista koko EU:ssa, joten kotimaani Irlannin kaltaisia maita, jotka vievät suuren osan tuotannostaan, rangaistaisiin, koska nämä voitot olisivat tietenkin myynnissä. Se näyttää todellakin hieman oudolta, koska meillä on EU:n ytimessä tavaroiden vapaa liikkuvuus, joten siten päätyisimme siihen, että yhteisellä yhtenäisellä yhtiöveropohjalla rangaistaisiin vieviä maita. Lopuksi, uskon myös, että tällä käyttöönotolla haitattaisiin EU:n kykyä houkutella ulkomaisia suoria investointeja, koska tällaisenaan sääntöjä ei sovellettaisi jäsenvaltioon, jossa ne sijaitsevat, vaan siinä viitattaisiin jotenkin monimutkaiseen kaavioon, joka voidaan laskea vain taannehtivasti, joten uskon, että sillä haitattaisiin ehdottomasti kykyämme houkutella suoria ulkomaisia investointeja."@fi7
"Madame la Présidente, ce rapport contient beaucoup d’éléments positifs mais je ne peux tout simplement pas approuver le paragraphe 35 qui recommande l’introduction d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS). En ce qui concerne l’ACCIS, on nous dit, entre autres, qu’elle sera plus efficace et qu’elle simplifiera les choses. Mais, étant donné qu’aujourd’hui, les entreprises sont libres d’y consentir ou de s’y opposer, nous nous retrouverions avec 28 assiettes d’imposition au lieu de 27. On ne peut pas appeler cela une simplification. Aussi, comme cela est actuellement proposé, l’ACCIS signifierait la redistribution des bénéfices européens dans l’UE. Par conséquent, un pays tel que le mien, l’Irlande, qui exporte une grande partie de sa production, serait pénalisé parce que les bénéfices, bien entendu, seraient générés au point de vente. Cela semble un peu étrange puisque la libre circulation des marchandises est au cœur de l’UE et nous finirions, si nous utilisons l’ACCIS, par pénaliser les pays exportateurs. Enfin, je pense également que son introduction nuirait à la capacité de l’Europe d’attirer les investissements directs étrangers, parce que les règles en tant que telles ne seraient pas appliquées dans l’État membre où ils sont implantés mais le seraient, en vertu d’une formule compliquée que l’on ne peut calculer que rétrospectivement. Je pense dès lors que cela porterait certainement préjudice à notre capacité d’attirer les investissements directs étrangers."@fr8
". – Tisztelt elnök asszony! Ez a jelentés sok jó dolgot tartalmaz, de a közös konszolidált társasági adóalap bevezetésére felszólító 35. bekezdést egyszerűen nem tudom támogatni. A közös konszolidált társasági adóalapról többek között azt halljuk, hogy hatékonyabb lesz és egyszerűsíti majd a dolgokat. De lévén, hogy a jelenlegi állás szerint a tagállamok mellette vagy ellene is dönthetnek, a végén 28 adóalapunk lenne a jelenlegi 27 helyett, és ez nehezen nevezhető egyszerűsítésnek. Ezenkívül, a jelenlegi javaslatok értelmében a közös konszolidált társasági adóalap az európai nyereségek újraelosztását jelentené EU-szerte, így a hazámhoz, Írországhoz hasonló országok, amelyek javarészt exportra termelnek, hátrányos helyzetbe kerülnének, mivel a nyereség – természetesen – az eladás helyén érvényesül. Ez kicsit furcsának tűnik, tekintve hogy az EU egyik alappillére az áruk szabad mozgása, így a közös konszolidált társasági adóalap alkalmazásával végeredményben büntetjük az exportáló országokat. Végezetül, véleményem szerint a közös konszolidált társasági adóalap bevezetése negatívan befolyásolná a közvetlen külföldi befektetések vonzásával kapcsolatos képességet, mivel a szabályok nem vonatkoznának azokra a tagállamokra, ahol a beruházás megvalósulna, hanem azok valamiféle bonyolult képletre való hivatkozást jelentenének, amelyet csak visszamenőlegesen lehet kiszámítani; ezért úgy vélem, ez bizonyosan csökkentené a közvetlen külföldi befektetések idevonzására való képességünket."@hu11
"Signora Presidente, ci sono molti aspetti positivi in questa relazione, ma non riesco ad approvare il paragrafo 35, che chiede l'introduzione di una base imponibile comune consolidata per le società (CCCTB). In merito alla CCCTB ci viene detto che sarà più efficiente e semplificherà le cose. Ma dato che allo stato attuale le aziende possono scegliere se aderire o meno, ci ritroveremmo con 28 basi imponibili invece delle attuali 27, il che non rappresenta certo una semplificazione. Inoltre, secondo quanto attualmente proposto, la CCCTB comporterebbe la redistribuzione dei profitti europei in tutta l'Unione europea, per cui un paese come il mio, l'Irlanda, che esporta molto di quello che produce, sarebbe penalizzato in quanto gli utili sarebbero ovviamente realizzati al punto della vendita. Questo potrebbe sembrare strano, perché alla base dell'Unione europea abbiamo la libera circolazione delle merci, e quindi con la CCCTB si finirebbe per penalizzare i paesi esportatori. Infine, ritengo anche che la sua introduzione danneggerebbe la capacità dell'Europa di attrarre investimenti esteri diretti. Le norme in questione non si applicherebbero infatti allo Stato membro in cui gli investimenti sono effettuati ma attraverso un qualche riferimento a una complicata formula che può essere calcolata solamente a posteriori, e dunque credo che sicuramente danneggerebbero la nostra capacità di attrarre investimenti esteri diretti."@it12
"Ponia pirmininke, šiame pranešime yra daug gerų dalykų, bet aš tiesiog negaliu pritarti 35 punktui, kuriame raginama nustatyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę (anglų k. CCCTB). Mums sakoma, kad CCCTB, be kita ko, padės pasiekti veiksmingumą ir supaprastins reikalus. Bet atsižvelgiant į tai, kad dabar įmonės gali pasirinkti, ar taikyti, ar atsisakyti taikyti mokestį, mes jau turėsime ne 27, o 28 mokesčio bazes, o tai vargu ar yra supaprastinimas. Be to, kaip dabar siūloma, CCCTB reikštų Europos pajamų perskirstymą visoje ES, taigi tokios šalys kaip, pvz., mano šalis Airija, kuri eksportuoja didelę savo produkcijos dalį, būtų baudžiama dėl savo pajamų iš pardavimo. Tai atrodo šiek tiek keista, nes ES esmė – laisvas prekių judėjimas, taigi, jei taikysime CCCTB, galiausiai teks bausti eksportuojančias šalis. Ir galiausia manau, kad, nustačius bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, sumažės Europos galimybės pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, nes tokios taisyklės nebūtų taikomos tai valstybei narei, į kurią investuota, o būtų taikoma sudėtinga formulė, kuri gali būti apskaičiuota tik retrospektyviai, taigi manau, kad mūsų galimybės patraukti užsienio investuotojų dėmesį sumažės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šajā ziņojumā ir daudz labu lietu, bet es vienkārši nevaru atbalstīt 35. punktu, kurā tiek aicināts ieviest kopēju konsolidētu uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB). Viena no lietām, ko mums pastāstīja par KKUINB, ir tāda, ka tā būs efektīvāka un ka tā vienkāršos lietas. Bet, ņemot vērā to, kā ir pašlaik, kad uzņēmumi var to izmantot vai atteikties no tās, galu galā pašreizējo 27 vietā mums būs 28 nodokļu bāzes, un tā nav vienkāršošana. Arī tas, kā šī bāze ir ierosināta pašlaik, KKUINB varētu nozīmēt Eiropas peļņas pārdali visā ES, tādējādi, piemēram, mana valsts, Īrija, kura lielu daļu saražotā eksportē, tiktu sodīta, jo peļņa, protams, nonāktu pārdošanas vietā. Tas šķiet nedaudz dīvaini, jo ES pamatā ir brīva preču kustība, tādēļ mēs galu galā, izmantojot KKUINB, sodītu eksportētājvalstis. Visbeidzot es arī uzskatu, ka tās ieviešana kaitētu Eiropas spējai piesaistīt tiešās ārvalstu investīcijas, jo noteikumi neattiektos uz dalībvalsti, kurā tie atrastos, bet ar atsauci uz sarežģītu formulu, to varētu aprēķināt tikai retrospektīvi, tāpēc es uzskatu, ka tā noteikti kaitētu mūsu spējai piesaistīt ārvalstu tiešos ieguldījumus."@lv13
"Madam President, there are a lot of good things in this report but I simply cannot support paragraph 35 which calls for the introduction of a common consolidated corporate tax base (CCCTB). One of the things we are told about CCCTB is that it will be more efficient and that it will simplify matters. But, given that, as it now stands, companies can opt in or opt out, we would end up with 28 tax bases instead of the current 27, and that is hardly simplification. Also, as it is currently proposed, CCCTB would mean the redistribution of European profits across the EU, so a country like my own, Ireland, which exports a lot of what it produces, would be penalised because the profits, of course, would be at the point of sale. It does seem a little bit strange since at the core of the EU we have the free movement of goods, so therefore we would end up, if we use CCCTB, by penalising exporting countries. Finally, I also believe that its introduction would damage Europe’s capacity to attract foreign direct investment, because the rules as such would not apply to the Member State in which it was located but would be by some reference to a complicated formula which can only be calculated in retrospect, so I believe that would certainly damage our capacity to attract foreign direct investment."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, er staan veel goede dingen in dit verslag, maar ik kan geen steun geven aan paragraaf 35 waarin wordt gevraagd om invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (de CCCTB). Een van de dingen die er over de CCCTB worden gezegd is dat hij efficiënter zal zijn en dat hij een vereenvoudiging teweegbrengt. Maar aangezien bedrijven, zoals het er nu voor staat, er wel of niet voor kunnen kiezen, zouden we uiteindelijk 28 belastinggrondslagen hebben in plaats van de huidige 27. Dat kun je toch moeilijk een vereenvoudiging noemen. Bovendien zou de CCCTB in de huidige vorm een herverdeling van Europese winsten over Europa inhouden. Een land als het mijne, Ierland, dat een groot deel van wat het produceert exporteert, zou dus worden gestraft, omdat de winsten natuurlijk aan de verkoopkant worden gemaakt. Het lijkt een beetje vreemd omdat het vrije verkeer van goederen in de EU centraal staat, terwijl we met het gebruik van de CCCTB in een situatie zouden komen waarin we exporterende landen straffen. Ten slotte ben ik ook van mening dat de invoering hiervan schadelijk zou zijn voor het vermogen van Europa om directe buitenlandse investeringen aan te trekken, omdat de regels niet van toepassing zouden zijn op de lidstaat waar deze zouden plaatsvinden, maar alleen duidelijk zouden worden door middel van een of andere ingewikkelde formule die alleen achteraf kan worden toegepast. Ik denk dus dat dit ons vermogen om buitenlandse directe investeringen aan te trekken zeker zou schaden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sprawozdanie zawiera wiele dobrych elementów, ale po prostu nie mogę poprzeć punktu 35, w którym wzywa się do wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. O wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania przedsiębiorstw mówi się, że będzie bardziej skuteczna i że ułatwi wiele spraw. Biorąc jednak pod uwagę, że w obecnej sytuacji firmy mogą wybrać, czy są za czy przeciw, to zamiast obecnych 27 podstaw opodatkowania uzyskamy 28, co trudno uznać za uproszczenie. Ponadto wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw oznaczałaby redystrybucję europejskich zysków w ramach UE, więc kraj taki jak moja ojczysta Irlandia eksportujący znaczną część swojej produkcji będzie ukarany, ponieważ zyski będą oczywiście osiągane w punkcie sprzedaży. Wydaje się to dziwne, skoro u podstaw UE leży swobodny przepływ towarów, zatem jeśli zastosujemy wspólną skonsolidowaną podstawę opodatkowania przedsiębiorstw doprowadzimy do ukarania krajów eksportujących. Ponadto uważam również, że wprowadzenie wspólnej podstawy opodatkowania zniszczyłoby zdolność Europy do przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich, ponieważ zasady nie miałyby zastosowania w państwach członkowskich, w których ulokowano inwestycje, ale podstawa byłaby obliczana poprzez odniesienie do skomplikowanego wzoru, który można zastosować wyłącznie z perspektywy czasu. Dlatego właśnie sądzę, że niewątpliwie zniszczyłoby to naszą zdolność przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich."@pl16
"Senhora Presidente, este relatório contém uma série de aspectos positivos, mas não posso dar o meu apoio ao número 35, que solicita a introdução de uma base fiscal consolidada comum para as empresas. Sobre esta base fiscal consolidada comum diz-se, entre outras coisas, que será mais eficiente e que irá simplificar as questões. Mas dado que, tal como acontece hoje, a sua aplicação por parte das empresas é opcional, acabaremos por ter 28 bases fiscais em vez das actuais 27, e, assim, dificilmente se poderá falar de simplificação. Tal como é actualmente proposta, a base fiscal consolidada comum para as empresas significaria a redistribuição dos lucros europeus pela União Europeia, pelo que um país como o meu, a Irlanda, que exporta muito do que produz, seria penalizado porque os lucros, obviamente, ficariam no ponto de venda. Afigura-se algo estranho, dado que no centro da União Europeia está a livre circulação de bens, pelo que acabaríamos, se recorrêssemos à base fiscal, por penalizar os países exportadores. Por último, penso que a sua introdução prejudicaria a capacidade europeia de atrair investimento estrangeiro directo, porque as regras não se aplicariam ao Estado-Membro em que o investimento seria efectuado, mas sê-lo-ia através de uma referência a alguma fórmula complexa que só pode ser calculada retrospectivamente, pelo que penso que iria prejudicar, sem dúvida, a nossa capacidade de atrair investimento estrangeiro directo."@pt17
"Dnă preşedintă, acest raport conţine numeroase prevederi bune, însă pur şi simplu nu pot susţine alineatul 35, care solicită introducerea unei baze de impozitare comune consolidate pentru corporaţii (CCCTB). Unul dintre lucrurile care ni se spun despre CCCTB este acela că va fi mai eficient şi va simplifica situaţia. Însă, având în vedere faptul că, în forma sa actuală, întreprinderile pot opta pentru aplicarea acestei baze sau o pot refuza, am ajunge să avem 28 de baze de impozitare, nu 27, ca în prezent. Acest lucru nu înseamnă simplificare. De asemenea, după cum se propune actualmente, CCCTB ar însemna redistribuirea profiturilor europene la nivelul UE, astfel încât o ţară ca a mea, Irlanda, care exportă o parte foarte mare din producţia proprie ar fi penalizată, deoarece profiturile s-ar înregistra desigur la punctul de vânzare. Pare puţin ciudat, deoarece libera circulaţie a bunurilor este unul dintre principiile de bază ale UE, astfel încât, dacă am folosi CCCTB, am ajunge să penalizăm ţările exportatoare. În final, consider că introducerea acestei baze de impozitare ar afecta capacitatea Europei de a atrage investiţii străine directe, deoarece normele, aşa cum sunt ele propuse, nu s-ar aplica statului membru în care se desfăşoară investiţia, ci s-ar apela la o formulă complicată care se poate calcula doar retroactiv; din acest motiv, consider că această formulă ar fi serios afectată capacitatea noastră de a atrage investiţii străine directe."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, táto správa obsahuje veľa dobrých vecí, ale jednoducho nemôžem podporiť odsek 35, ktorý požaduje zavedenie spoločného konsolidovaného základu pre dane z príjmov (CCCTB). Jedna z vecí, ktorá sa o spoločnom konsolidovanom základe pre dane z príjmov hovorí, je, že bude efektívnejší a že veci zjednoduší. Ale vzhľadom na jeho súčasnú podobu, keď spoločnosti môžu alebo nemusia využiť výnimku, by sme namiesto súčasných 27 základov pre dane nakoniec mali 28, a to je sotva zjednodušenie. Podľa toho, čo sa v súčasnosti navrhuje, by spoločný konsolidovaný základ pre dane z príjmu znamenal aj prerozdeľovanie európskeho zisku v rámci celej EÚ, takže krajina, ako je naša, Írsko, ktorá veľkú časť svojej výroby vyváža, by bola potrestaná, pretože zisk by, samozrejme, bol v miestach predaja. Keďže podstatou EÚ je voľný pohyb tovaru, zdá sa naozaj trochu zvláštne, že keby sme použili spoločný konsolidovaný základ pre dane z príjmov, nakoniec by sme preto pokutovali štáty, ktoré vyvážajú. Napokon si tiež myslím, že zavedenie spoločného konsolidovaného základu pre dane z príjmov by poškodilo schopnosť Európy pritiahnuť priame zahraničné investície, pretože takýto predpis by sa neuplatňoval na členský štát, v ktorom bol zavedený, ale by ho určoval komplikovaný vzorec, ktorý sa dá vypočítať len spätne, takže si myslím, že by poškodil našu schopnosť pritiahnuť priame zahraničné investície."@sk19
"Gospa predsednica, v tem poročilu je veliko dobrih stvari, vendar pa enostavno ne morem podpreti odstavka 35, ki poziva k uvedbi skupne konsolidirane davčne osnove (CCCTB). Ena od stvari, ki jih slišimo o skupni konsolidirani davčni osnovi, je, da bo učinkovitejša in bo poenostavila zadeve. Toda glede na to, da lahko zdaj podjetja izkoristijo izvzetje ali ne, bi na koncu imeli 28 davčnih osnov namesto trenutnih 27, kar zagotovo ni poenostavitev. Kot je trenutno predlagano bi skupna konsolidirana davčna osnova pomenila tudi prerazporeditev evropskih dobičkov po EU, tako da bi bila država, kot je moja država Irska, ki izvaža veliko svojih proizvodov, kaznovana, saj bi dobički nastali na točki prodaje. To se zdi nekoliko nenavadno, saj imamo v središču EU prosti pretok blaga, zato bi, če bi uporabili skupno konsolidirano davčno osnovo na koncu kaznovali države izvoznice. Menim tudi, da bi njena uvedba škodila sposobnosti Evrope, da pritegne tuje neposredne naložbe, saj se sama pravila ne bi nanašala na državo članico, v kateri se nahajajo, ampak bi bila odvisna od zapletene formule, ki jo je mogoče izračunati samo za nazaj, zato menim, da bi to zagotovo škodilo naši sposobnosti za pritegnitev tujih neposrednih naložb."@sl20
"Fru talman! Det finns mycket som är bra i det här betänkandet, men jag kan helt enkelt inte ansluta mig till punkt 35 där det förespråkas att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas ska införas. En av de saker vi får veta om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är att den kommer att vara mer effektiv och göra saker och ting lättare. Men eftersom företag enligt nuvarande ordning kan godkänna eller motsätta sig detta skulle vi få 28 skattebaser i stället för de nuvarande 27, vilket knappast innebär någon förenkling. Som förslaget nu är utformat skulle den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen dessutom innebära att europeiska vinster omfördelas inom EU, så att ett land som mitt eget, Irland, som exporterar en stor del av sin produktion, skulle straffas eftersom vinsten naturligtvis skulle göras vid försäljningsstället. Detta verkar lite märkligt, eftersom den fria rörligheten är en av EU:s hörstenar och att resultatet, om vi tillämpar en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, skulle bli att vi försämrar för exporterande länder. Slutligen anser jag även att införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle förstöra EU:s möjligheter att dra till sig utländska direktinvesteringar, eftersom reglerna som sådana inte vore tillämpliga i den medlemsstat där investeringen görs, utan skulle gälla med hänvisning till en komplicerad formel som kan räknas ut enbart i efterhand. Jag är säker på att detta skulle förstöra våra möjligheter att dra till oss utländska direktinvesteringar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph