Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-09-Speech-2-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100309.4.2-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Barnier am Anfang sagte: die hohe Bedeutung des Binnenmarkts in der jetzigen Krise. Das hat sich ja wieder sehr deutlich gezeigt. Aber der Binnenmarkt setzt natürlich auch voraus, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihn haben. Nur dann funktioniert er richtig. Daran mangelt es noch auf vielen Ebenen. Gerade wir Abgeordnete merken sehr häufig in den Debatten in unseren Heimatländern, dass diese Ängste vor dem Binnenmarkt bei den Bürgern durchaus noch vorhanden sind und dass Themen wie Protektionismus leider auch deshalb ziehen, weil sie nicht nur von Regierungsseite gesetzt werden, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger derartige Dinge unterstützen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir im Parlament dafür sorgen, dass mehr Vertrauen in diesen Binnenmarkt geschaffen wird. Dazu ist natürlich Verbraucherpolitik ein ganz zentrales Element. Verbraucherpolitik, Verbraucherschutz auf einem hohen Niveau kann das Vertrauen der Bürger in den Binnenmarkt stärken und schützen. Deshalb müssen wir in dem Bereich auch verstärkt arbeiten. Ich begrüße es, dass Sie heute als Kommissare hier gemeinsam aufgetreten sind. Sie wissen ja, dass auch unsere Fraktion kritisiert hat, dass es nicht mehr einen allein zuständigen Kommissar oder eine allein zuständige Kommissarin für Verbraucherpolitik gibt, weil das Signal, das von Frau Kuneva ausging, ein sehr positives Signal war. Deshalb begrüßen wir es, dass Sie hier sehr deutlich zeigen, dass Sie in diesem Bereich kooperieren wollen. Wir hatten auch Angst, dass durch die Verteilung auf verschiedene Kommissare der Verbraucherschutz im Endeffekt zu kurz kommt. Ich hoffe aber, dass dieses Zeichen keine Eintagsfliege ist, sondern dass Sie hier sehr eng kooperieren werden, denn es liegen ja sehr wichtige Fragen vor uns, z. B. ist auch das Thema Verbandsklagerecht, das Thema Sammelklagen, noch nicht ausdiskutiert und müsste vorangetrieben werden. Auch das ist natürlich sehr wichtig, um Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Wir brauchen mehr Instrumente, die deutlich machen, dass die Bürger im Binnenmarkt geschützt sind. SOLVIT ist dafür ein sehr wichtiges Instrument. Deshalb unterstützen wir auch den Bericht von Herrn Buşoi voll und ganz. SOLVIT, eine außergerichtliche Lösungsmöglichkeit, schafft Vertrauen in den Binnenmarkt, sorgt für mehr Kenntnisse über den Binnenmarkt, und hieran fehlt es auch sehr häufig noch auf Seiten der Behörden in den Mitgliedstaaten, da kann SOLVIT eine wichtige und zentrale Ergänzung bringen. Ich bin in diesem Jahr Berichterstatterin für den Haushalt und kann Herrn Dalli versichern, dass wir auf die Haushaltsfragen, auf die Mittelzuweisungen im Bereich Verbraucherpolitik, achten werden. Wir sind schon auf unseren Haushaltsausschuss zugegangen und haben betont, dass wir natürlich die Mittelfortschreibung wollen, dass wir wollen, dass entsprechende Gelder eingesetzt werden. Da können Sie mit unserer Unterstützung rechnen. Insgesamt – um es noch einmal zusammenzufassen – finde ich, dass diese drei Berichte ein sehr wichtiges, ein sehr gutes Signal sind. Wir unterstützen sie. Es gibt einen Punkt, bei dem wir auch Kritik haben. Dabei geht es um den Binnenmarktcheck, den wir für etwas einseitig halten. Wenn man die Richtlinien überprüft, dann müsste man sie nach verschiedenen Gesichtspunkten überprüfen. Dabei spielt auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, da spielen soziale Fragen eine wichtige Rolle. Es sollte nicht nur unter dem Aspekt des Binnenmarkts geprüft werden, sondern wenn, dann umfangreich. Und das Thema Subsidiarität darf in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht zu kurz kommen. Deshalb halten wir die einseitige Erwähnung des Binnenmarktchecks für bedauerlich. Aber grundsätzlich unterstützen wir die Berichterstatterin, auch was den Binnenmarktcheck angeht, in ihren Ansätzen und werden dem Bericht zustimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych navázala na to, co zde na začátku řekl pan Barnier o velkém významu vnitřního trhu v současné krizi. Tento jeho význam se tentokrát ukázal velmi jasně. Vnitřní trh však pochopitelně předpokládá, že mu občané budou důvěřovat. Jedině tak může správným způsobem fungovat. Tato důvěra dosud na mnoha úrovních chybí. To, čeho si jako poslanci při debatách v našich vlastních zemích často všímáme, je skutečnost, že v široké veřejnosti jsou tyto obavy z vnitřního trhu stále ještě velmi časté a že témata jako protekcionismus se setkávají s příznivým ohlasem, protože jsou to věci, s nimiž nepřicházejí pouze vlády, ale podporují je i mnozí občané. O to víc je pro nás tady v Parlamentu důležitější, abychom učinili vše, co je v našich silách, a posílili důvěru ve vnitřní trh. Klíčový význam pro to, abychom tohoto dosáhli, má samozřejmě spotřebitelská politika. Spotřebitelská politika umožňující vysoký stupeň ochrany spotřebitelů může zvýšit a zajistit důvěru lidí ve vnitřní trh. Musíme proto v této oblasti vynaložit ještě větší úsilí. Těší nás, že oba komisaři jsou dnes tady. Jste si jistě vědom toho, že i naše skupina se stavěla kriticky ke skutečnosti, že za spotřebitelskou politiku již neodpovídá jeden komisař, protože zpráva paní Kunevy byla velmi pozitivní. Těší nás proto, že zde od vás dostáváme jasný signál, že v této oblasti chcete spolupracovat. Obávali jsme se rovněž, že v důsledku rozdělení odpovědnosti mezi několik komisařů bude ochraně spotřebitelů věnována nedostatečná pozornost. Věřím nicméně, že se nyní nejedná o pouze ojedinělý případ, nýbrž že s námi na této věci budete těsně spolupracovat, protože máme několik velmi důležitých problémů, které je třeba vyřešit; stále je třeba například ještě dokončit debatu o otázkách hromadných žalob a kolektivního odškodnění a musí v této věci dojít k pokroku. Bude to mít samozřejmě velký význam pro zvyšování důvěry občanů. Potřebujeme další nástroje, které budou jasnou zárukou toho, že občané jsou na vnitřním trhu chráněni. Síť SOLVIT je v tomto ohled nástrojem velmi důležitým. Zprávu pana Buşoie proto z celého srdce podporujeme. SOLVIT, který dává příležitost k mimosoudnímu urovnání, vytváří důvěru ve vnitřní trh, přináší spotřebitelům lepší informace o vnitřním trhu, což je oblast, ve které mají orgány členských států velmi často nedostatky. SOLVIT je může v tomto ohledu důležitým a významným způsobem doplňovat. Letos jsem zpravodajkou pro rozpočet a pana Dalliho mohu ujistit, že rozpočtové otázky a vyčlenění prostředků na oblast spotřebitelské politiky budeme velmi pozorně sledovat. Oslovili jsme už Rozpočtový výbor a zdůraznili, že samozřejmě chceme, aby prostředky byly i nadále k dispozici, a že chceme, aby jich bylo k dispozici odpovídající množství. Můžete se v tomto ohledu spolehnout na naši podporu. Mám-li to tedy ještě jednou shrnout, domnívám se, že celkem vzato vyslaly tyto zprávy velmi důležitý a velmi dobrý signál. Mají sice naši podporu, v jednom bodě však vidíme důvod ke kritice. Jedná se o test vnitřního trhu, který považujeme za poněkud jednostranný. Směrnice, které máme v úmyslu přezkoumat, je nutno přezkoumat z více různých hledisek. Takovým velmi důležitým hlediskem je udržitelnost a stejně tak i sociální otázky. Má-li dojít k přezkumu, nesmí být zaměřen na pouhý jeden aspekt vnitřního trhu. Musí být komplexní. Patřičnou pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat i otázce subsidiarity. Jednostranné zaměření na test vnitřního trhu proto považujeme za nešťastné. V zásadě však přístup zpravodaje podporujeme, a to i co se týče testu vnitřního trhu, a budeme hlasovat ve prospěch zprávy."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne følge op på det, kommissær Barnier sagde i begyndelsen om den store betydning, det indre marked har i den aktuelle krise. Det er endnu engang bevist meget tydeligt. Imidlertid kræver det indre marked lige så tydeligt, at borgerne har tillid til det. Kun da vil det fungere på den rette måde. Der er stadig mangler på mange niveauer. I debatterne i vores egne lande noterer især vi parlamentarikere os meget ofte, at frygten for det indre marked stadig er meget udbredt blandt offentligheden, og at emner som protektionisme desværre også er det, fordi disse ting ikke kun promoveres af regeringerne, men også støttes af mange borgere. Det er derfor desto mere vigtigt for os i Parlamentet at gøre vores yderste for at øge tilliden til det indre marked. Forbrugerpolitik er naturligvis et centralt element i at opnå dette. Forbrugerpolitik med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau kan øge og sikre folks tillid til det indre marked. Vi har derfor brug for en styrket indsats på området. Jeg hilser det velkomment, at begge kommissærer er til stede i dag. De er naturligvis klar over, at også vores gruppe var kritisk med hensyn til, at der ikke længere kun er en enkelt kommissær med ansvar for forbrugerpolitik, fordi kommissær Kunevas budskab var meget positivt. Vi hilser det derfor velkomment, at De her giver os et meget klart signal om, at De ønsker at samarbejde på dette område. Vi var også bekymrede ved tanken om, at forbrugerbeskyttelsen i sidste ende ville få for lidt opmærksomhed, fordi ansvaret blev fordelt på forskellige kommissærer. Jeg håber dog, at det ikke kun er en enkeltstående begivenhed, men at de vil føre et meget tæt samarbejde om dette emne, fordi vi har nogle meget vigtige spørgsmål at behandle. F.eks. mangler vi endnu at afslutte forhandlingerne om kollektive søgsmål, og der skal gøres fremskridt på den front. Naturligvis vil det også spille en meget vigtig rolle med hensyn til at øge forbrugertilliden. Vi har brug for flere instrumenter, der gør det klart, at borgerne beskyttes i det indre marked. SOLVIT er et meget vigtigt instrument i så henseende. Derfor støttede vi helhjertet hr. Buşois betænkning. SOLVIT, som giver mulighed for udenretlige løsninger, skaber tillid til det indre marked og giver forbrugerne bedre viden om det indre marked, og det er noget, som det meget ofte skorter på fra myndighedernes side rundt om i medlemsstaterne. SOLVIT kan være et vigtigt og centralt supplement i den retning. I år er jeg ordfører på budgettet, og jeg kan forsikre kommissær Dalli om, at vi vil være årvågne i budgetanliggender og ressourcetildelingen på det forbrugerpolitiske område. Vi har allerede henvendt os til vores Budgetudvalg og understreget, at vi naturligvis fortsat ønsker midler tilført og at vi ønsker, at de afsatte midler bliver brugt. I den henseende kan De regne med vores støtte. For endnu en gang at samle op vil jeg sige, at disse betænkninger samlet set sender et meget vigtigt og meget positivt signal. Selv om vi støtter dem, har vi dog et kritikpunkt. Det vedrører resultattavlen for det indre marked, som vi mener, er temmelig ensidig. Hvis vi skal revidere direktiverne, skal de gennemgås ud fra forskellige synsvinkler. Bæredygtighed er meget vigtigt her lige som sociale anliggender. En eventuel gennemgang må ikke alene fokusere på det indre marked. Det skal være en omfattende gennemgang. Emnet subsidiaritet skal også vies tilstrækkelig opmærksomhed i denne forbindelse. Vi beklager derfor det ensidige fokus på resultattavlen for det indre marked. Men i princippet støtter vi ordførerens tilgang, også til resultattavlen for det indre marked, og vi vil stemme for betænkningen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω από αυτό που είπε ο κ. Barnier στην αρχή για την ιδιαίτερη σημασία της εσωτερικής αγοράς στην παρούσα κρίση. Αυτό αποδείχθηκε πολύ ξεκάθαρα για άλλη μία φορά. Ωστόσο, προϋπόθεση της εσωτερικής αγοράς είναι, προφανώς, η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν. Μόνο τότε θα λειτουργεί σωστά. Εν προκειμένω, εξακολουθεί να υστερεί σε πολλά επίπεδα. Στις συζητήσεις στις χώρες μας, ιδιαίτερα εμείς, οι βουλευτές, παρατηρούμε πολύ συχνά ότι αυτοί οι φόβοι για την εσωτερική αγορά εξακολουθούν να είναι πολύ εμφανείς στη γενική κοινή γνώμη και ότι θέματα όπως ο προστατευτισμός είναι, δυστυχώς, εξίσου αποδεκτά, διότι αυτού του είδους οι λύσεις δεν προτείνονται μόνο από κυβερνήσεις, αλλά υποστηρίζονται και από πολλούς πολίτες. Είναι επομένως ακόμη πιο σημαντικό για εμάς στο Κοινοβούλιο να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Η πολιτική για τους καταναλωτές συνιστά, ασφαλώς, βασικό στοιχείο για να επιτευχθεί αυτό. Μία καταναλωτική πολιτική που παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών μπορεί να αυξήσει και να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην εσωτερική αγορά. Πρέπει επομένως να εργαστούμε πιο σκληρά σε αυτό το θέμα. Χαιρετίζω το γεγονός ότι και οι δυο Επίτροποι βρίσκονται σήμερα εδώ. Γνωρίζετε, φυσικά, ότι και η Ομάδα μας εξέφρασε επικρίσεις για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ένας μόνο Επίτροπος αρμόδιος για την πολιτική καταναλωτών, επειδή το μήνυμα που έστειλε η κ. Kuneva ήταν πολύ θετικό. Επομένως, λαμβάνουμε με ικανοποίηση το σαφέστατο μήνυμα που μας στέλνετε, δηλώνοντας ότι θέλετε να συνεργαστείτε σε αυτόν τον τομέα. Ανησυχούσαμε επίσης ότι, κατανέμοντας τις ευθύνες μεταξύ διαφορετικών Επιτρόπων, η προστασία των καταναλωτών θα λάμβανε τελικά ανεπαρκή προσοχή. Ελπίζω, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά ότι θα συνεργαστείτε πολύ στενά σε αυτό το θέμα μαζί μας, διότι έχουμε μερικά πολύ σημαντικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε· για παράδειγμα, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τη συζήτηση επί της άσκησης συλλογικών προσφυγών και της συλλογικής έννομης προστασίας, και πρέπει να σημειωθεί πρόοδος εν προκειμένω. Φυσικά, τούτο θα διαδραματίσει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα που καθιστούν σαφές ότι οι πολίτες είναι προστατευμένοι στην εσωτερική αγορά. Το SOLVIT αποτελεί πολύ σημαντικό μέσο από αυτήν την άποψη. Επομένως υποστηρίζουμε ένθερμα την έκθεση του κ. Buşoi. Το SOLVIT, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για εξωδικαστικές διευθετήσεις, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην εσωτερική αγορά και προσφέρει στους καταναλωτές καλύτερη γνώση της εσωτερικής αγοράς, και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο υστερούν πολύ συχνά οι αρχές των κρατών μελών. Το SOLVIT μπορεί να αποτελέσει σημαντική και βασική προσθήκη από αυτήν την άποψη. Φέτος, είμαι εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό, και μπορώ να διαβεβαιώσω τον κ. Dalli ότι θα επαγρυπνούμε σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και την κατανομή πόρων στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές. Έχουμε ήδη προσεγγίσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών και έχουμε τονίσει ότι θέλουμε, ασφαλώς, να συνεχίσουν να παρέχονται κεφάλαια και να χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα χρήματα. Ως προς αυτό, μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας. Συνοψίζοντας για άλλη μία φορά, πιστεύω ότι, σε γενικές γραμμές, αυτές οι εκθέσεις στέλνουν ένα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό μήνυμα. Αν και τις υποστηρίζουμε, έχουμε ένα σημείο κριτικής. Αφορά τον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι μάλλον μονόπλευρος. Αν σκοπεύουμε να αναθεωρήσουμε τις οδηγίες, πρέπει να το πράξουμε από διάφορες σκοπιές. Η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντική εν προκειμένω, το ίδιο και τα κοινωνικά θέματα. Αν πρόκειται να διενεργηθεί αναθεώρηση, δεν πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά στην ενιαία πτυχή της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να είναι μία ολοκληρωμένη αναθεώρηση. Το θέμα της επικουρικότητας πρέπει επίσης να ληφθεί συναφώς σοβαρά υπόψη. Επομένως, πιστεύουμε ότι η μονομερής εστίαση στον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς είναι λυπηρή. Επί της αρχής, ωστόσο, υποστηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητή, ακόμη και σε σχέση με τον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς, και θα ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης.."@el10
"Mr President, I would like to follow on from what Mr Barnier said at the start about the considerable importance of the internal market in the current crisis. This has been proven very clearly once again. However, the internal market obviously requires citizens to have confidence in it. Only then will it function in the right way. This is still lacking at many levels. In the debates in our own countries, we parliamentarians in particular very often notice that these fears of the internal market are still very much in evidence amongst the general public and that subjects like protectionism are, unfortunately, also well received because these sorts of things are not only propounded by governments, but are also supported by many citizens. It is therefore all the more important for us in Parliament to do our utmost to boost confidence in the internal market. Consumer policy is, of course, a key element in achieving this. Consumer policy providing a high level of consumer protection can increase and safeguard people’s confidence in the internal market. We therefore need to work harder in this area. I welcome the fact that both of the Commissioners are here today. You are, of course, aware that our group, too, was critical of the fact that there is no longer a single commissioner responsible for consumer policy, because the message sent out by Mrs Kuneva was a very positive one. We therefore welcome the fact that you are giving us a very clear signal here that you want to cooperate in this area. We were also concerned that, by dividing the responsibilities between different commissioners, consumer protection would ultimately receive insufficient attention. I hope, however, that this is not just a one-off occurrence, but that you will cooperate on this very closely with us, because we have some very important issues to address; for example, we still have to finish debating the subjects of class actions law and collective redress, and progress needs to be made in this regard. Of course, that will also play a very important part in increasing the confidence of citizens. We need more instruments that make it clear that citizens are protected in the internal market. SOLVIT is a very important instrument in this regard. We therefore wholeheartedly support Mr Buşoi’s report. SOLVIT, which provides an opportunity for out-of-court solutions, creates confidence in the internal market and provides consumers with a better knowledge of the internal market and this is something that is very often lacking on the part of the authorities in the Member States. SOLVIT can provide an important and key addition in this respect. This year, I am rapporteur for the budget and I can assure Mr Dalli that we will be vigilant in budgetary matters and the allocation of resources in the area of consumer policy. We have already approached our Committee on Budgets and emphasised that we, of course, want funds to continue to be provided and that we want the appropriate money to be used. In this regard, you can count on our support. To summarise once again, I think that, overall, these reports send out a very important and very positive signal. Although we support them, we do have one point of criticism. This relates to the internal market check, which we feel is rather one-sided. If we are going to review the directives, they need to be reviewed from various different viewpoints. Sustainability is very important here, as are social issues. A review, if it is to be carried out, must not focus solely on the single aspect of the internal market. It must be a comprehensive review. The subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard. We therefore find the one-sided focus on the internal market check regrettable. In principle, however, we support the approach of the rapporteur, including with regard to the internal market check, and we will vote in favour of the report."@en4
"Señor Presidente, quisiera continuar a partir de lo que dijo el señor Barnier al principio del debate sobre la considerable importancia del mercado interior en la crisis actual. Una vez más se ha demostrado con toda claridad esta idea. Sin embargo, es evidente que el mercado interior requiere la confianza de los ciudadanos. Sólo entonces funcionará como debe. Esto es lo que aún se echa faltar en muchos niveles. En los debates que se mantienen en nuestros propios países, sobre todo, nosotros los parlamentarios observamos con mucha frecuencia que estos temores relativos al mercado interior siguen muy vigentes todavía entre la opinión pública y que temas como el proteccionismo son, lamentablemente, bien recibidos, porque no sólo los gobiernos proponen esta clase de cosas, sino que también cuentan con el apoyo de muchos ciudadanos. Resulta, por lo tanto, sumamente importante que nosotros en el Parlamento nos esforcemos al máximo por estimular la confianza en el mercado interior. La política de los consumidores es, sin lugar a dudas, un elemento clave para alcanzar este objetivo. Esta política, que ofrece a los consumidores un alto nivel de protección, puede aumentar y proteger la confianza de los ciudadanos en el mercado interior. Necesitamos, por lo tanto, trabajar más duramente en este ámbito. Me alegra sobremanera que en el día de hoy contemos con la presencia en esta Cámara de ambos Comisarios. Como ustedes ya sabrán, naturalmente, nuestro Grupo fue uno de los que criticó el hecho de que ya no haya un único comisario responsable de la política de los consumidores porque la figura de la señora Kuneva transmitió un mensaje muy positivo. Por lo tanto, acogemos con satisfacción el hecho de que nos estén indicando tan claramente que desean colaborar en este ámbito. Nos preocupaba asimismo que, al repartir las responsabilidades entre distintos comisarios, la protección de los consumidores no recibiera a la larga suficiente atención. Espero, sin embargo, que no se trate de un hecho aislado y que colaboren estrechamente con nosotros en esta cuestión, pues tenemos algunos asuntos muy importantes que abordar. Por ejemplo, todavía tenemos que terminar de debatir los temas de la legislación sobre acciones colectivas y el recurso colectivo, respecto a lo cual es necesario que se consigan avances. Esto desempeñará, desde luego, un papel muy importante a la hora de aumentar la confianza de los ciudadanos. Necesitamos más instrumentos que evidencien que en el mercado interior los ciudadanos se encuentran protegidos. En este sentido, SOLVIT es un instrumento sumamente importante. Por lo tanto, apoyamos incondicionalmente el informe del señor Buşoi. SOLVIT, que ofrece la oportunidad de llegar a acuerdos extrajudiciales, crea confianza en el mercado interior y aporta a los consumidores un mejor conocimiento del mismo, y esto es algo a lo que con demasiada frecuencia las autoridades de los Estados miembros no prestan suficiente atención. SOLVIT puede resultar decisivo para subsanar esta carencia. Este año actúo en calidad de ponente para el presupuesto y puedo asegurar al señor Dalli que vigilaremos atentamente las cuestiones presupuestarias y la asignación de recursos en el ámbito de la política de los consumidores. Ya nos hemos dirigido a la Comisión de Presupuestos y hemos hecho hincapié en que, naturalmente, queremos que se siga concediendo financiación y que se emplee el dinero adecuado. En este sentido, puede contar con nuestro apoyo. Resumiendo nuevamente, creo que, por encima de todo, estos informes transmiten un mensaje muy importante y positivo. Aunque cuentan con nuestro apoyo, hay algo con lo que no estamos de acuerdo. Es lo que se refiere a la prueba de mercado interior, que en nuestra opinión, es bastante parcial. Si vamos a revisar las directivas, es necesario hacerlo desde distintos puntos de vista. La sostenibilidad tiene una gran importancia en este contexto, al igual que las cuestiones sociales. La revisión, si es que se lleva a cabo, no se debe centrar exclusivamente en el aspecto único del mercado interior. Debe tratarse de una revisión exhaustiva. En este sentido también debe considerarse adecuadamente el tema de la subsidiariedad. Por tanto, lamentamos que se haya dado un enfoque parcial a la cuestión de la prueba de mercado interior. En principio, no obstante, apoyamos el enfoque del ponente, también por lo que se refiere a la prueba de mercado interior, y votaremos a favor del informe."@es21
"Austatud juhataja! Tahaksin jätkata sellega, millest Michel Barnier ennist seoses siseturu märkimisväärse tähtsusega praeguse kriisi ajal rääkis ja mis on taas selgelt tõestust leidnud. Loomulikult peavad kodanikud siseturgu usaldama. Ainult siis saab see õigesti toimida. Mitmel tasandil on see aga ikka veel puudulik. Aruteludes oma riikides paneme just meie, parlamendiliikmed, tihti tähele, et rahvas üldiselt kardab ikka veel siseturgu ja et selliseid teemasid nagu protektsionism pooldatakse kahjuks ikka veel väga palju, sest neid pooldavad valitsused ja neid toetavad ka paljud kodanikud. Seepärast on veelgi olulisem, et parlament teeks kõik, mis selle võimuses, et suurendada usaldust siseturu vastu. Tarbijapoliitika mängib selle saavutamisel loomulikult tähtsat rolli, sest kõrgetasemelist tarbijakaitset tagav tarbijapoliitika saab suurendada ja kaitsta inimeste usaldust siseturu vastu. Seega peame selles valdkonnas palju rohkem tööd tegema. Tervitan asjaolu, et mõlemad volinikud täna siin on. Loomulikult teate, et ka meie fraktsioon suhtus kriitiliselt asjaolusse, et tarbijapoliitika eest ei vastuta enam ainult üks volinik, sest sõnum, mille Meglena Kuneva meile andis, oli väga positiivne. Seepärast tervitame asjaolu, et te meile selgesti mõista annate, et kavatsete selles valdkonnas koostööd teha. Meile valmistas muret ka asjaolu, et vastutuste jagunemisega eri volinike vahel ei pöörata tarbijakaitsele enam piisavalt tähelepanu. Loodan aga, et see ei ole vaid ühekordne sündmus ja et hakkate meiega tihedat koostööd tegema, sest meie tähelepanu vajavad väga tähtsad küsimused. Näiteks peame lõpetama veel arutelud seoses kollektiivhagidega ja kollektiivse hüvitamisega ning nendel teemadel edusamme tegema. Loomulikult mängib see ka olulist rolli kodanike usalduse tõstmise seisukohalt. Vajame rohkem vahendeid, millega on kodanikele siseturul tagatud kindel kaitse. SOLVIT on selles suhtes väga tähtis vahend ning seetõttu toetame kogu südamest Cristian Silviu Buşoi raportit. SOLVIT, mis loob võimalused kohtuväliste lahendite saavutamiseks, suurendab usaldust siseturgu ning annab tarbijatele paremad teadmised siseturust, millega liikmesriikide ametiasutused tihti eriti hästi toime ei tule. SOLVIT on selles suhtes oluliseks ja tähtsaks täiendavaks vahendiks. Sel aastal täidan ma eelarveraportööri kohuseid ning võin teile kinnitada, volinik Dalli, et oleme seoses eelarveküsimuste ja tarbijakaitse valdkonna jaoks vahendite eraldamisega väga valvsad. Pöördusime juba oma eelarvekomisjoni poole ja rõhutasime, et tahame loomulikult jätkuvalt rahaliste vahendite eraldamist ja vajaliku raha kasutamist. Võite seoses sellega meie toetuses kindel olla. Kokkuvõtteks kordan, et üldiselt annavad kõne all olevad raportid väga tähtsa ja positiivse sõnumi. Olgugi et me raporteid toetame, on meil aga üks punkt, mille suhtes oleme kriitilised. Pean silmas siseturu testi, mis on meie arvates liiga ühekülgne. Kui direktiive läbi vaadatakse, siis tuleb seda teha erinevatest seisukohtadest lähtudes. Siinkohal on väga oluline jätkusuutlikkus ja sotsiaalsed küsimused. Kui läbivaatus teostatakse, siis ei tohi see keskenduda ainult siseturu aspektile, vaid see peab olema ulatuslik läbivaatus. Subsidiaarsuse teema vajab siinkohal samuti piisavalt palju tähelepanu. Sel põhjusel on ühekülgne keskendumine siseturu testile meie arvates kahetsusväärne. Põhimõtteliselt aga toetame raportööri lähenemist, kaasa arvatud seoses siseturu testiga, ning hääletame raporti poolt."@et5
"− Arvoisa puhemies, haluaisin jatkaa siitä, mitä komission jäsen Barnier alussa sanoi sisämarkkinoiden huomattavasta merkityksestä nykyisessä kriisissä. Se on todistettu jälleen kerran erittäin selkeästi. Sisämarkkinat kuitenkin luonnollisesti edellyttävät, että kansalaiset luottavat niihin. Vain silloin ne toimivat oikealla tavalla. Se puuttuu edelleen monilla tasoilla. Omissa maissamme käydyissä keskusteluissa erityisesti me parlamentin jäsenet huomaamme hyvin usein, että näitä sisämarkkinoita koskevia pelkoja on edelleen hyvin paljon suuren yleisön keskuudessa, ja protektionismin kaltaisia aiheita pidetään, valitettavasti, myönteisinä, koska sen lisäksi, että hallitukset esittävät tällaisia asioista, myös monet kansalaiset tukevat niitä. Siksi meidän parlamentissa on vielä tärkeämpää tehdä kaikkemme edistääksemme luottamusta sisämarkkinoilla. Kuluttajapolitiikka on tietenkin keskeinen osa sen saamisessa aikaan. Korkeatasoisen kuluttajansuojan tarjoava kuluttajapolitiikka voi lisätä ihmisten luottamusta sisämarkkinoihin ja suojata sitä. Siksi meidän on tehtävä tällä alalla enemmän työtä. Pidän myönteisenä, että molemmat komission jäsenet ovat täällä tänään. Olette tietenkin tietoisia, että myös meidän ryhmämme suhtautui kriittisesti siihen, että kuluttajapolitiikasta ei vastannut enää yksi komission jäsen, koska komission jäsenen Kunevan lähettämä viesti oli hyvin myönteinen. Siksi pidämme hyvin myönteisenä sitä, että annatte nyt meille hyvin selkeän merkin, että haluatte tehdä yhteistyötä tällä alalla. Olimme myös huolissamme siitä, että jakamalla vastuualueet kahden eri komission jäsenen välillä kuluttajansuojalle liikenisi lopulta liian vähän huomiota. Toivon kuitenkin, että tässä ei ole kyse vain yhdestä kerrasta, vaan teette tämän osalta hyvin tiivistä yhteistyötä kanssamme, koska meillä on käsiteltävänä joitakin hyvin merkittäviä asioista, meidän on edelleen päätettävä keskustelu ryhmäkannetta ja kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevista asioista, ja siinä on edettävä. Sillä on tietenkin myös hyvin merkittävä asema kansalaisten luottamuksen lisäämisessä. Tarvitsemme enemmän välineitä, joilla tehdään selväksi, että kansalaisia suojellaan sisämarkkinoilla. SOLVIT on tässä suhteessa erittäin tärkeä väline. Tuemme siksi koko sydämestämme Cristian Silviu Buşoin mietintöä. SOLVIT, joka tarjoaa tilaisuuden tuomioistuimen ulkopuolisille ratkaisuille, saa aikaan luottamusta sisämarkkinoilla ja tarjoaa kuluttajille parempaa tietoa sisämarkkinoista, ja juuri se puuttuu usein jäsenvaltioiden viranomaisilta. SOLVIT voi tuoda tässä suhteessa merkittävän ja keskeisen lisän. Olen tänä vuonna talousarvion esittelijä ja voin vakuuttaa komission jäsenelle Dallille, että olemme valppaita talousarvioasioissa ja kuluttajapolitiikan alan varojen osoittamisessa. Olemme jo lähestyneet budjettivaliokuntaamme ja korostaneet, että me tietysti haluamme, että varoja annetaan edelleen ja että me haluamme määrärahoja käytettäväksi. Tässä suhteessa voitte luottaa tukeemme. Yhteenvetona jälleen kerran katson, että yleisesti ottaen näillä mietinnöillä annetaan hyvin tärkeä ja hyvin myönteinen merkki. Vaikka tuemme niitä, arvostelemme kuitenkin yhtä kohtaa. Se liittyy sisämarkkinatestiin, joka meistä on sangen yksipuolinen. Jos direktiivejä aiotaan tarkistaa, ne on tarkistettava monista eri näkökulmista. Kestävyys on siinä hyvin tärkeä, kuten myös sosiaaliset kysymykset. Tarkistuksessa, jos se tehdään, ei saa keskittyä ainoastaan sisämarkkinoiden yhteen näkökulmaan. Sen on oltava kattava tarkistus. Toissijaisuutta koskevaa aihetta on myös käsiteltävä tässä suhteessa riittävästi. Siksi pidämme sisämarkkinatestin yksipuolista näkökulmaa valitettavana. Periaatteessa me kuitenkin tuemme esittelijän lähestymistapaa, mukaan luettuna sisämarkkinatestiin liittyvä lähestymistapa, ja äänestämme mietinnön puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais partir de ce que M. Michel Barnier a dit au début concernant l’importance considérable du marché intérieur dans la crise actuelle. Elle a été démontrée très clairement une fois de plus. Et pourtant, le marché intérieur a évidemment besoin de la confiance des citoyens. Ce n’est qu’alors qu’il fonctionnera comme il se doit. Ce n’est pas encore le cas à de nombreux niveaux. À l’occasion des débats qui ont lieu dans nos propres pays, les parlementaires que nous sommes relèvent en particulier très souvent que ces craintes vis-à-vis du marché intérieur sont encore très présentes au sein de l’opinion publique et que des sujets comme le protectionnisme reçoivent, malheureusement, un écho très favorable parce que ces choses sont non seulement avancées par les gouvernements, mais elles sont aussi soutenues par de nombreux citoyens. Il est dès lors d’autant plus important de faire tout notre possible au Parlement pour susciter la confiance dans le marché intérieur. La politique des consommateurs constitue bien sûr un élément essentiel pour y parvenir. La politique des consommateurs qui propose un niveau élevé de protection aux consommateurs peut accroître et préserver la confiance des personnes vis-à-vis du marché intérieur. Nous devons donc travailler plus dur dans ce domaine. Je salue la présence aujourd’hui des deux commissaires. Vous savez, bien sûr, que notre groupe a critiqué lui aussi le fait qu’il n’y ait plus un seul commissaire responsable de la politique des consommateurs, parce que le message envoyé par M Kuneva était très positif. Nous saluons donc le signal très clair que vous nous donnez ici de votre volonté de coopérer dans ce domaine. Nous craignions aussi qu’en diluant les responsabilités entre différents commissaires, la protection des consommateurs ne reçoive en fin de compte une attention insuffisante. J’espère cependant que ce ne sera pas un cas unique, mais que vous allez coopérer sur ce point très étroitement avec nous, parce que nous avons des questions très importantes à traiter. Nous devons par exemple encore finir de débattre des questions du recours collectif, sur lesquelles nous devons encore progresser. Bien sûr, cela jouera aussi un rôle très important pour accroître la confiance des citoyens. Il nous faut plus d’outils qui montrent clairement que les citoyens sont protégés sur le marché intérieur. SOLVIT est un outil très important à cet égard. Nous soutenons donc totalement le rapport de M. Cristian Silviu Buşoi. SOLVIT, qui offre l’occasion de solutions extrajudiciaires, crée une confiance dans le marché intérieur et fournit aux consommateurs une meilleure connaissance de ce marché, ce qui fait souvent défaut de la part des autorités dans les États membres. SOLVIT peut constituer un atout important et essentiel à cet égard. Cette année, je suis la rapporteure pour le budget et je puis assurer M. John Dalli que nous serons vigilants en ce qui concerne les questions budgétaires et l’affectation des ressources dans le domaine de la politique des consommateurs. Nous avons déjà approché notre commission des budgets et souligné que nous voulons bien sûr que les fonds continuent à être rendus disponibles et que nous voulons que l’argent approprié soit utilisé. Sur ce point, vous pouvez compter sur notre soutien. Pour me résumer encore une fois, je pense que, dans l’ensemble, ces rapports ont envoyé un signal très important et très positif. Si nous les soutenons, nous avons toutefois une critique à émettre. Elle se rapporte à la vérification concernant le marché intérieur. Nous pensons que cette vérification est plutôt à sens unique. S’il faut revoir les directives, il faut le faire de différents points de vue. La durabilité est très importante, tout comme le sont les questions sociales. Si la révision doit avoir lieu, elle ne doit pas se concentrer uniquement sur le seul aspect du marché intérieur. Il doit s’agir d’une révision d’ensemble. Le sujet de la subsidiarité doit être lui aussi pris en considération, comme il se doit. Nous regrettons par conséquent l’accent sur la vérification à sens unique concernant le marché intérieur. Nous soutenons néanmoins par principe l’approche de la rapporteure, y compris en ce qui concerne la vérification concernant le marché intérieur et nous voterons pour le rapport."@fr8
". Elnök úr, ott szeretném folytatni, ahol Barnier úr kezdte, aki a belső piacnak a mostani válságban játszott alapvető jelentőségéről szólt. Ez megint igen egyértelműen bebizonyosodott. Ugyanakkor a belső piac nyilvánvalóan megköveteli, hogy a polgárok bízzanak benne, mert csak ekkor fog megfelelően működni. Márpedig ez még sok szinten kívánnivalót hagy maga után. A hazai viták során különösen mi, parlamenti képviselők, gyakran azt vesszük észre, hogy a közvéleményben még mindig igen erőteljesen élnek a belső piaccal kapcsolatos félelmek, és az olyan témák, mint a protekcionizmus, sajnos kedvező fogadtatásra találnak, mert az ilyesmiket nemcsak a kormányok propagálják, hanem sok polgár támogatását is élvezik. Ezért is fontos, hogy mi itt a Parlamentben minden tőlünk telhetőt megtegyünk a belső piacba vetett bizalom fokozására. Ennek megvalósításához természetesen kulcsfontosságú elem a fogyasztóvédelmi politika. A magas szintű fogyasztóvédelmet biztosító fogyasztóvédelmi politika növelheti és megőrizheti az embereknek a belső piacba vetett bizalmát. Ezért keményebben kell dolgoznunk ezen a területen. Üdvözlöm, hogy ma mindkét biztos itt van. Önök természetesen jól tudják, hogy a mi képviselőcsoportunk is bírálatot fogalmazott meg azzal összefüggésben, hogy a fogyasztóvédelmi politikáért ezentúl nem egyetlen biztos felel, hiszen a Kuneva asszony által küldött üzenet igen pozitív volt. Ezért üdvözöljük, hogy most önök teljesen egyértelmű jelzést küldenek felénk arról, hogy együtt akarnak működni ezen a téren. Attól is tartottunk, hogy a felelősségek különböző biztosok közötti megosztásával a fogyasztóvédelem végül nem kap majd elegendő figyelmet. Remélem azonban, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, hanem önök ebben az ügyben igen szorosan együtt fognak működni velünk, hiszen van néhány igen fontos megoldandó kérdés; például még le kell zárnunk a csoportos keresetekre és a kollektív jogorvoslatra vonatkozó szabályozás témájának vitáját, és ebben a vonatkozásban előre kell lépnünk. Természetesen ez is igen számottevő szerepet fog játszani a polgárok bizalmának növelésében. Még több olyan eszközre van szükségünk, melyek egyértelművé teszik, hogy a polgárok védelemben részesülnek a belső piacon. A SOLVIT nagy horderejű eszköz ebben a vonatkozásban. Ezért fenntartás nélkül támogatjuk Buşoi úr jelentését. A SOLVIT, amely lehetőséget kínál a peren kívüli megoldásokra, bizalmat ébreszt a belső piacban, a fogyasztókat alaposabb ismeretekkel látja el a belső piacról, márpedig ez nagyon gyakran hiányzik a tagállamok hatóságai részéről. A SOLVIT ebben a tekintetben kulcsfontosságú pluszt jelent. Ebben az évben én vagyok a költségvetés előadója, és biztosíthatom Dalli urat, hogy a fogyasztóvédelmi politika területén nagyon oda fogunk figyelni a költségvetési ügyekre és a források elosztására. Már felvettük a kapcsolatot a Parlament Költségvetési Bizottságával, és hangsúlyoztuk, hogy természetesen azt akarjuk, hogy erre továbbra is álljon rendelkezésre keret, valamint hogy a megfelelő pénz felhasználásra kerüljön. Ebben a vonatkozásban számíthatnak a támogatásunkra. Még egyszer összefoglalva, úgy gondolom, hogy a jelentések összességében igen fontos és nagyon pozitív jelzést küldenek. Jóllehet támogatjuk a jelentéseket, egy bírálatot mégis megfogalmazunk, ez pedig a belső piaci ellenőrzésre vonatkozik, mely meglátásunk szerint meglehetősen egyoldalú. Ha felül fogjuk vizsgálni az irányelveket, ezeket különféle szempontokból kell felülvizsgálni. Itt a fenntarthatóság és a szociális kérdések egyaránt fontos témák. Ha felülvizsgálatra kell sort keríteni, akkor ennek nem csupán a belső piac egyedüli vetületére kell összpontosítania, hanem átfogó felülvizsgálatnak kell lennie. Ebben a vonatkozásban a szubszidiaritás témája is megfelelően figyelembe veendő. Ezért sajnálatosnak tartjuk, hogy a belső piaci ellenőrzés egy vetületre fókuszál. Elviekben azonban támogatjuk az előadó megközelítését, ideértve a belső piaci ellenőrzés vetületét is, és meg fogjuk szavazni a jelentést."@hu11
"Signor Presidente, vorrei prendere spunto dalle osservazioni iniziali del commissario Barnier sulla notevole importanza del mercato interno nella crisi attuale. E’ un fatto che è stato dimostrato in maniera lampante ancora una volta, ma è altrettanto ovvio che il mercato interno ha bisogno della fiducia dei cittadini: solo così può funzionare in maniera corretta. A molti livelli, però, questa fiducia ancora manca. Nei dibattiti che si svolgono nei nostri rispettivi paesi, noi parlamentari in particolare notiamo assai spesso che i timori nei confronti del mercato interno sono ancora assai evidenti tra l’opinione pubblica e che argomenti come il protezionismo sono – purtroppo – accolti con favore poiché tesi siffatte non solo vengono proposte dai governi ma sono anche sostenute da molti cittadini. Diventa quindi ancor più importante che noi in Parlamento facciamo del nostro meglio per stimolare e accrescere la fiducia nel mercato interno. A tale scopo la politica di protezione dei consumatori è naturalmente un elemento essenziale; una politica che garantisca un elevato livello di protezione dei consumatori può irrobustire e conservare la fiducia dei cittadini nel mercato interno. In questo settore dobbiamo perciò intensificare gli sforzi. Sono lieta di constatare che entrambi i commissari sono oggi con noi. Sapete bene che anche il nostro gruppo ha giudicato criticamente il fatto che non vi sia più un unico commissario responsabile per la politica di protezione dei consumatori, in quanto il messaggio inviato dal commissario, signora Kuneva, era stato estremamente positivo. Notiamo quindi con soddisfazione che avete chiaramente manifestato la volontà di collaborare in questo settore. Temevamo inoltre che la suddivisione delle responsabilità tra diversi commissari potesse comportare in ultima analisi una minore attenzione per il tema della protezione dei consumatori. Mi auguro in ogni caso che questo non rimanga un evento isolato, ma che voi vogliate instaurare con noi una cooperazione intensissima, poiché dobbiamo affrontare alcuni nodi di estrema importanza; per esempio, dobbiamo portare a termine la discussione sulla legislazione in materia di e ricorso collettivo, e in questo campo bisogna fare dei passi in avanti. Tutto questo sarà naturalmente molto importante anche per accrescere la fiducia dei cittadini. Ci occorre un maggior numero di strumenti da cui risulti chiaramente che i cittadini sono protetti nell’ambito del mercato interno; in tale prospettiva SOLVIT è uno strumento importantissimo, e dunque sosteniamo senza riserve la relazione dell’onorevole Buşoi. SOLVIT, che rende possibile giungere a soluzioni extragiudiziali, suscita fiducia nel mercato interno e fornisce ai consumatori conoscenze più approfondite in merito al mercato interno stesso, cosa che spesso le autorità degli Stati membri non fanno; da questo punto di vista SOLVIT può recare un contributo importante e anzi cruciale. Quest’anno sono relatrice per il bilancio e posso assicurare al commissario Dalli che eserciteremo una rigorosa vigilanza per quanto riguarda le questioni di bilancio e la distribuzione delle risorse relativa alla politica di protezione dei consumatori. Ci siamo già messi in contatto con la commissione per i bilanci, sottolineando che, naturalmente, desideriamo che i finanziamenti continuino con stanziamenti adeguati. A questo riguardo potete contare sul nostro sostegno. Riassumendo ancora una volta, penso che nell’insieme queste relazioni costituiscano un segnale importante e assai positivo; le sosteniamo, ma con un appunto critico. Si tratta della prova del mercato interno, che a nostro avviso è alquanto unilaterale. Se intendiamo riesaminare le direttive, occorre farlo partendo da vari punti di vista: la sostenibilità è molto importante, così come le questioni sociali. Se si deve effettuare una revisione, questa non deve concentrarsi esclusivamente sull’aspetto del mercato interno, ma deve essere generale ed esaustiva; in tale contesto, bisogna dare spazio adeguato anche al tema della sussidiarietà. Deploriamo l’unilaterale insistenza sulla prova del mercato interno; in linea di principio sosteniamo però l’approccio della relatrice, anche per quel che riguarda la prova del mercato interno, e voteremo a favore della relazione."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pratęsti pradžioje M. Barnier’io išsakytą mintį apie nepaprastai didelę vidaus rinkos svarbą dabartinės krizės aplinkybėmis. Tai dar kartą labai aiškiai įrodyta. Vis dėlto akivaizdu, kad piliečių pasitikėjimas vidaus rinka būtinas. Tik tada ji veiks tinkamai. To vis dar trūksta daugeliu aspektų. Diskusijose savo pačių šalyse visų pirma mes, Parlamento nariai, labai dažnai pastebime, kad visuomenėje vis dar labai aiškūs su vidaus rinka susiję būgštavimai ir kad tokie klausimai kaip protekcionizmas, deja, taip pat palankiai vertinami, nes tokie klausimai svarstyti pateikiami ne tik vyriausybės, bet juos taip pat remia daug piliečių. Todėl juo svarbiau mums Parlamente dėti visas pastangas, siekiant padidinti pasitikėjimą vidaus rinka. To siekiant vartotojų apsaugos politika, žinoma, yra esminis veiksnys. Vartotojų apsaugos politika, užtikrinanti aukštą vartotojų apsaugos lygį, gali padidinti ir išsaugoti žmonių pasitikėjimą vidaus rinka. Todėl turime labiau stengtis šioje srityje. Džiaugiuosi, kad šiose diskusijose dalyvauja abu Komisijos nariai. Jūs, žinoma, žinote, kad taip pat ir mūsų frakcija kritiškai vertino, kad nėra vieno Komisijos nario, atsakingo už vartotojų apsaugos politiką, nes M. Kunevos išsakyta mintis buvo labai teigiamas signalas. Todėl džiaugiamės, kad mums aiškiai parodote, kad norite bendradarbiauti šioje srityje. Mums taip pat susirūpinimą kėlė tai, kad atsakomybę paskirsčius skirtingiems Komisijos nariams, vartotojų apsaugai galiausiai bus skiriamas nepakankamas dėmesys. Vis dėlto tikiuosi, kad tai nėra vienetinis atvejis, bet kad šiuo klausimu jūs glaudžiai bendradarbiausite su mumis, nes turime nagrinėti tam tikrus svarbius klausimus; pvz., vis dar turime užbaigti diskutuoti dėl su kolektyviniais ieškiniais susijusių teisės aktų ir kolektyvinio žalos atlyginimo ir šiuo atžvilgiu reikia padaryti pažangą. Žinoma, tai taip pat bus labai svarbu didinant piliečių pasitikėjimą. Mums reikia daugiau priemonių, kuriomis aiškiai parodoma, kad užtikrinama piliečių apsauga vidaus rinkoje. Šiuo požiūriu SOLVIT yra labai svarbi priemonė. Todėl visapusiškai pritariame C. S. Buşoi pranešimui. SOLVIT, kuriuo suteikiama galimybė sprendimų ieškoti ne teismo būdu, vidaus rinkoje sukuria pasitikėjimo atmosferą ir suteikia vartotojams daugiau informacijos apie vidaus rinką, o to iš valstybių narių valdžios institucijų labai dažnai trūksta. Šiuo atžvilgu SOLVIT gali būti svarbus ir esminis papildomas veiksnys. Šiemet esu pranešėja biudžeto klausimais ir J. Dalli galiu užtikrinti, kad biudžeto klausimų srityje ir lėšų skyrimo vartotojų apsaugos srityje būsime budrūs. Jau kreipėmės į mūsų Biudžeto komitetą ir pabrėžėme, kad mes, žinoma, norime, kad lėšos ir toliau būtų skiriamos ir kad atitinkamos lėšos būtų panaudotos. Šiuo klausimu galite tikėtis mūsų paramos. Dar kartą apibendrinant manau, kad apskritai šiais pranešimais nusiųstas labai svarbus ir teigiamas signalas. Nors jiems pritariame, turime vieną kritišką pastabą. Ji susijusi su vidaus rinkos kontrole, kuri, mūsų manymu, gana vienpusė. Jeigu persvarstysime direktyvas, tai reikia padaryti atsižvelgiant į įvairius, skirtingus požiūrius. Šiuo atžvilgiu labai svarbus tvarumas ir socialiniai klausimai. Persvarstymas, jeigu jis bus atliktas, turėtų būti atliktas dėmesį kreipiant ne tik į vidaus rinką. Turi būti atliktas visapusiškas persvarstymas. Šiuo požiūriu taip pat tinkamai turi būti apsvarstytas subsidiarumo klausimas. Todėl manome, kad apgailestautina, jog vidaus rinkos kontrolė vienpusė. Vis dėlto iš principo pritariame pranešėjo požiūriui, įskaitant ir vidaus rinkos kontrolę ir balsuosime už pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu paturpināt to, ko sākumā teica kungs par iekšējā tirgus lielo nozīmi pašreizējos krīzes apstākļos. Jau atkal tas ir ļoti skaidri pierādījies. Tomēr iekšējam tirgum acīmredzami ir nepieciešama pilsoņu uzticība. Tikai tādā gadījumā tas darbosies pareizi. Daudzos līmeņos šīs uzticības joprojām trūkst. Debatēs, kas notiek mūsu valstīs, mēs, Parlamenta deputāti, ļoti bieži pamanām, ka šīs bailes no iekšējā tirgus joprojām ir ļoti izplatītas plašā sabiedrībā un ka tādi jautājumi kā protekcionisms arī diemžēl ir aktuāli, jo gan valdības ierosina šādas lietas apspriešanai, gan arī tās atbalsta daudzi pilsoņi. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir darīt visu iespējamo Parlamentā, lai radītu lielāku uzticību iekšējam tirgum. Lai to panāktu, pats galvenais, protams, ir patērētāju politika. Patērētāju politika, kas nodrošina augstu patērētāju aizsardzības līmeni, var paaugstināt un saglabāt cilvēku uzticību iekšējam tirgum. Tāpēc šajā jomā mums jāstrādā pastiprināti. Es atzinīgi vērtēju to, ka šodien ir ieradušies abi komisāri. Jūs, protams, zināt, ka arī mūsu grupa kritiski raudzījās uz to, ka vairs nav tikai viena komisāra, kas atbild par patērētāju politiku, jo signāls, ko raidīja kundze, bija ļoti pozitīvs. Tāpēc mēs esam gandarīti par jūsu ļoti skaidri pausto apņemšanos sadarboties šajā jomā. Mūs uztrauca arī tas, ka, dalot atbildību starp dažādiem komisāriem, patērētāju aizsardzība galu galā saņems nepietiekamu uzmanību. Tomēr es ceru, ka šis nav tikai vienreizējs gadījums un ka šajā jomā jūs ar mums ļoti cieši sadarbosities, jo mums ir daži ļoti svarīgi risināmi jautājumi, piemēram, vēl nav noslēgušās debates par kolektīvo prasību tiesībām un kolektīvo tiesisko aizsardzību, un šajā sakarā ir jārīkojas. Protams, tam būs ļoti liela nozīme arī pilsoņu uzticības paaugstināšanā. Mums vajag vairāk instrumentu, kas norādītu uz to, ka pilsoņi iekšējā tirgū ir aizsargāti. Šeit ļoti svarīgs instruments ir Tāpēc mēs pilnībā atbalstām kunga ziņojumu. kas dod iespēju rast risinājumu ārpus tiesas, rada uzticību iekšējam tirgum un sniedz patērētājiem labākas zināšanas par iekšējo tirgu, un tieši šādas rīcības ļoti bieži pietrūkst no dalībvalstu iestāžu puses. Šajā ziņā var sniegt svarīgu un būtisku ieguldījumu. Šogad es esmu budžeta referente, un varu apliecināt kungam, ka lielu uzmanību pievērsīsim budžeta jautājumiem un resursu sadalei patērētāju politikas jomā. Mēs jau esam griezušies pie mūsu Budžeta komitejas un uzsvēruši, ka, protams, vēlamies, lai finansējums tiktu piešķirts arī turpmāk un lai tiktu izmantoti atbilstoši līdzekļi. Šajā sakarā jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Rezumējot vēlreiz, es uzskatu, ka visā visumā šie ziņojumi dod ļoti svarīgu un ļoti pozitīvu signālu. Kaut arī mēs tos atbalstām, ir viens punkts, uz ko raugāmies kritiski. Tas attiecas uz iekšējā tirgus pārbaudi, kas, mūsuprāt, ir diezgan vienpusēja. Ja gribam pārbaudīt direktīvas, tās jāpārbauda no dažādiem viedokļiem. Šeit ļoti svarīga ir ilgtspēja, kā arī sociālie jautājumi. Pārbaude, ja tāda jāveic, nedrīkst koncentrēties tikai uz vienu vienīgu iekšējā tirgus aspektu. Tai jābūt visaptverošai. Šajā sakarā pienācīga uzmanība jāvelta arī subsidiaritātes jautājumam. Tāpēc mēs uzskatām, ka vienpusējā koncentrēšanās uz iekšējā tirgus pārbaudi nav pieņemama. Tomēr principā mēs atbalstām referenta pieeju, arī to, kas attiecas uz iekšējā tirgus pārbaudi, un balsosim „par” šo ziņojumu."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Barnier am Anfang sagte: die hohe Bedeutung des Binnenmarkts in der jetzigen Krise. Das hat sich ja wieder sehr deutlich gezeigt. Aber der Binnenmarkt setzt natürlich auch voraus, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihn haben. Nur dann funktioniert er richtig. Daran mangelt es noch auf vielen Ebenen. Gerade wir Abgeordnete merken sehr häufig in den Debatten in unseren Heimatländern, dass diese Ängste vor dem Binnenmarkt bei den Bürgern durchaus noch vorhanden sind und dass Themen wie Protektionismus leider auch deshalb ziehen, weil sie nicht nur von Regierungsseite gesetzt werden, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger derartige Dinge unterstützen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir im Parlament dafür sorgen, dass mehr Vertrauen in diesen Binnenmarkt geschaffen wird. Dazu ist natürlich Verbraucherpolitik ein ganz zentrales Element. Verbraucherpolitik, Verbraucherschutz auf einem hohen Niveau kann das Vertrauen der Bürger in den Binnenmarkt stärken und schützen. Deshalb müssen wir in dem Bereich auch verstärkt arbeiten. Ich begrüße es, dass Sie heute als Kommissare hier gemeinsam aufgetreten sind. Sie wissen ja, dass auch unsere Fraktion kritisiert hat, dass es nicht mehr einen allein zuständigen Kommissar oder eine allein zuständige Kommissarin für Verbraucherpolitik gibt, weil das Signal, das von Frau Kuneva ausging, ein sehr positives Signal war. Deshalb begrüßen wir es, dass Sie hier sehr deutlich zeigen, dass Sie in diesem Bereich kooperieren wollen. Wir hatten auch Angst, dass durch die Verteilung auf verschiedene Kommissare der Verbraucherschutz im Endeffekt zu kurz kommt. Ich hoffe aber, dass dieses Zeichen keine Eintagsfliege ist, sondern dass Sie hier sehr eng kooperieren werden, denn es liegen ja sehr wichtige Fragen vor uns, z. B. ist auch das Thema Verbandsklagerecht, das Thema Sammelklagen, noch nicht ausdiskutiert und müsste vorangetrieben werden. Auch das ist natürlich sehr wichtig, um Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Wir brauchen mehr Instrumente, die deutlich machen, dass die Bürger im Binnenmarkt geschützt sind. SOLVIT ist dafür ein sehr wichtiges Instrument. Deshalb unterstützen wir auch den Bericht von Herrn Buşoi voll und ganz. SOLVIT, eine außergerichtliche Lösungsmöglichkeit, schafft Vertrauen in den Binnenmarkt, sorgt für mehr Kenntnisse über den Binnenmarkt, und hieran fehlt es auch sehr häufig noch auf Seiten der Behörden in den Mitgliedstaaten, da kann SOLVIT eine wichtige und zentrale Ergänzung bringen. Ich bin in diesem Jahr Berichterstatterin für den Haushalt und kann Herrn Dalli versichern, dass wir auf die Haushaltsfragen, auf die Mittelzuweisungen im Bereich Verbraucherpolitik, achten werden. Wir sind schon auf unseren Haushaltsausschuss zugegangen und haben betont, dass wir natürlich die Mittelfortschreibung wollen, dass wir wollen, dass entsprechende Gelder eingesetzt werden. Da können Sie mit unserer Unterstützung rechnen. Insgesamt – um es noch einmal zusammenzufassen – finde ich, dass diese drei Berichte ein sehr wichtiges, ein sehr gutes Signal sind. Wir unterstützen sie. Es gibt einen Punkt, bei dem wir auch Kritik haben. Dabei geht es um den Binnenmarktcheck, den wir für etwas einseitig halten. Wenn man die Richtlinien überprüft, dann müsste man sie nach verschiedenen Gesichtspunkten überprüfen. Dabei spielt auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, da spielen soziale Fragen eine wichtige Rolle. Es sollte nicht nur unter dem Aspekt des Binnenmarkts geprüft werden, sondern wenn, dann umfangreich. Und das Thema Subsidiarität darf in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht zu kurz kommen. Deshalb halten wir die einseitige Erwähnung des Binnenmarktchecks für bedauerlich. Aber grundsätzlich unterstützen wir die Berichterstatterin, auch was den Binnenmarktcheck angeht, in ihren Ansätzen und werden dem Bericht zustimmen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij aansluiten bij de woorden van commissaris Barnier aan het begin, namelijk dat de interne markt in de huidige crisis van groot belang is. Dat is opnieuw duidelijk gebleken. Een voorwaarde voor de goede werking van de interne markt is evenwel dat de burgers er vertrouwen in hebben. En daaraan ontbreekt het nog op veel terreinen. Wij merken als afgevaardigden in de debatten in onze thuislanden regelmatig dat er nog veel argwaan bestaat jegens de interne markt en dat zaken als protectionisme niet alleen door regeringen, maar ook door tal van burgers gesteund worden. Het is dan ook des te belangrijker dat we in het Parlement werken aan meer vertrouwen in de interne markt, waarbij het consumentenbeleid vanzelfsprekend een cruciale rol speelt. Het vertrouwen van consumenten in de interne markt kan worden bevorderd en versterkt door het consumentenbeleid en een hoogwaardige consumentenbescherming. Aan deze aspecten moeten we dan ook extra aandacht besteden. Het doet mij genoegen dat u hier vandaag als commissarissen gezamenlijk aanwezig bent. U weet immers dat ook onze fractie haar vraagtekens plaatste bij het feit dat er niet langer één commissaris voor consumentenbeleid is, aangezien mevrouw Kuneva een bijzonder positieve bijdrage heeft geleverd. Het doet mij dan ook deugd dat u hier laat zien bereid te zijn op dit gebied samen te werken. We waren ook bang dat de verdeling over verschillende commissarissen uiteindelijk negatief zou uitpakken voor de consumentenbescherming. Ik hoop echter dat dit signaal geen eendagsvlieg is, maar dat u tot een nauwe samenwerking bereid bent, aangezien het hier gaat om zeer belangrijke kwesties. Zo is bijvoorbeeld het recht van collectieve procedures of collectieve rechtsvorderingen een onderwerp dat nog verder uitgewerkt dient te worden. Ook dat is van belang om het vertrouwen van burgers te vergroten. We hebben meer instrumenten nodig die duidelijk maken dat de burgers in de interne markt beschermd worden. SOLVIT speelt daarbij een uitermate belangrijke rol. Wij staan dan ook volledig achter het verslag van collega Buşoi. SOLVIT voorziet in de mogelijkheid om problemen buitengerechtelijk op te lossen, en draagt zo bij aan het vertrouwen in de interne markt en een vergroting van de kennis over de interne markt, waaraan het ook bij de autoriteiten in de lidstaten vaak schort. SOLVIT kan hier een belangrijke en centrale aanvulling bieden. Ik ben dit jaar rapporteur voor de begroting en ik kan de heer Dalli verzekeren dat we aandacht zullen besteden aan de begrotingskwesties en de toewijzing van middelen op het gebied van consumentenbeleid. Wij hebben bij de Begrotingscommissie reeds aangegeven dat we vanzelfsprekend wensen dat er fondsen verstrekt zullen blijven worden en dat we willen dat de juiste gelden worden ingezet. U kunt hierbij op onze steun rekenen. Samenvattend vind ik dat deze drie verslagen een buitengewoon belangrijk en goed signaal afgeven. We steunen de verslagen dan ook. Er is een punt waarop we kritiek hebben, namelijk de internemarkttest, die naar ons idee enigszins eenzijdig is. Bij het controleren van de richtlijnen moeten diverse aspecten worden meegewogen. Daarbij is ook de duurzaamheid van belang, evenals sociale vraagstukken. Als we een controle gaan uitvoeren, moet deze niet alleen op de interne markt gericht zijn, maar een bredere focus hebben. Ook het beginsel van subsidiariteit mag in dit verband niet tekort worden gedaan. Daarom vinden wij de eenzijdige vermelding van de internemarkttest betreurenswaardig. Wij zijn het echter in principe eens met de aanpak van de rapporteur, ook wat de internemarkttest betreft, en zullen dan ook voor het verslag stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym nawiązać do tego, co pan komisarz Barnier powiedział na początku o istotnym znaczeniu rynku wewnętrznego w kontekście obecnego kryzysu. Udowodniono to jasno po raz kolejny. Niemniej jednak oczywiście obywatele muszą mieć zaufanie do rynku wewnętrznego. Tylko wtedy będzie on funkcjonować we właściwy sposób. Tego zaufania wciąż jednak brakuje na wielu poziomach. W debatach, które toczą się w naszych własnych krajach, my, parlamentarzyści, szczególnie często słyszymy głosy obaw co do rynku wewnętrznego wśród opinii publicznej, a zagadnienia takie jak protekcjonizm są niestety dobrze przyjmowane, ponieważ tego rodzaju rozwiązania są postulowane nie tylko przez rządy, ale także popierane przez wielu obywateli. Dlatego dla nas, w Parlamencie, szczególnie ważne znaczenie mają wszelkie przedsięwzięcia służące zwiększeniu zaufania do rynku. Polityka ochrony konsumentów jest bez wątpienia kluczowym elementem w dążeniu do osiągnięcia tego celu. Polityka ochrony konsumentów, zapewniająca wysoki poziom ochrony konsumentów i ochrony, może przyczynić się do wzrostu i zapewnienia zaufania obywateli do rynku wewnętrznego. Potrzebna jest więc nasza bardziej wytężona praca w tej dziedzinie. Cieszę się, że obaj panowie komisarze są tu dziś obecni. Wiecie panowie, rzecz jasna, że nasza grupa była także krytycznie nastawiona do tego, że za ochronę konsumentów nie jest już odpowiedzialny tylko jeden komisarz, jakkolwiek komunikat wysłany przez panią komisarz Meglenę Kunevę był bardzo pozytywny. Z zadowoleniem przyjmujemy zatem, że przekazujecie nam tutaj panowie bardzo wyraźny sygnał, że zamierzacie współpracować w tym zakresie. Byliśmy też zaniepokojeni, że na skutek podziału obowiązków pomiędzy różnych komisarzy sprawie ochrony konsumentów będzie się poświęcać zbyt mało uwagi. Mam nadzieję jednak, że nie jest to tylko jednorazowa sytuacja i że będzie będziecie panowie ściśle z nami współpracować, ponieważ mamy kilka bardzo ważnych kwestii, którymi należy się zająć. Musimy na przykład dokończyć debatę na temat przepisów dotyczących powództwa grupowego i dochodzenia zbiorowych roszczeń, i w tym zakresie trzeba osiągnąć postęp. Oczywiście te kwestię będą odgrywać bardzo ważną rolę w zwiększaniu zaufania obywateli. Musimy więc mieć do dyspozycji więcej instrumentów, z których jasno wynika, że obywatele są objęci ochroną w ramach rynku wewnętrznego. SOLVIT jest w tym wypadku bardzo ważnym instrumentem. Dlatego też zdecydowanie popieramy sprawozdanie pana posła Buşoi. Sieć SOLVIT, w ramach której istnieją możliwości rozwiązań pozasądowych, stwarza możliwości budowania zaufania do rynku wewnętrznego i zapewnia konsumentom większą wiedzę na temat rynku wewnętrznego, a tego bardzo często nie ma ze strony władz w państwach członkowskich. SOLVIT może być w tym względzie ważnym uzupełnieniem. W tym roku jestem sprawozdawczynią w sprawie budżetu i zapewniam pana komisarza Dalli, że będziemy czujni w sprawach budżetowych i alokacji środków w dziedzinie polityki ochrony konsumentów. Nawiązaliśmy już kontakty z naszą Komisją Budżetową i zaznaczyliśmy, że oczywiście chcemy, żeby fundusze w dalszym ciągu były zapewniane i że zależy nam na tym, żeby były to odpowiednie środki do wykorzystania. W związku z tym, może pan liczyć na nasze wsparcie. Reasumując jeszcze raz, chcę powiedzieć, że moim zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, te sprawozdania są bardzo ważnym i bardzo pozytywnym sygnałem. Popieramy je, ale do jednej kwestii ustosunkowujemy się krytycznie. Chodzi o kontrolę rynku wewnętrznego, która w naszym odczuciu jest raczej jednostronna. Jeśli mamy zamiar dokonać przeglądu dyrektyw, muszą one być poddane temu przeglądowi z wielu różnych punktów widzenia. Bardzo ważny jest tu zrównoważony rozwój, a także kwestie społeczne. W przeglądzie, jeżeli ma być przeprowadzony, nie należy koncentrować się wyłącznie na jednym aspekcie rynku wewnętrznego. Musi on mieć charakter kompleksowy. Trzeba więc zwrócić należytą uwagę na kwestię pomocniczości. Dlatego jednostronne koncentrowanie się na kontroli rynku wewnętrznego uważamy za niewłaściwe. Zasadniczo jednak popieramy podejście pani poseł sprawozdawczyni, także w zakresie kontroli rynku wewnętrznego, i będziemy głosować za przyjęciem sprawozdania."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de prosseguir, a partir do que disse o Senhor Comissário Barnier no início a respeito da considerável importância do mercado interno na actual crise, coisa que, mais uma vez, ficou bem comprovada. Todavia, o mercado interno requer, como é óbvio, que os cidadãos tenham confiança nele. Só então ele funcionará devidamente. Essa confiança, porém, ainda não existe a vários níveis. Nos debates nos nossos respectivos países, sobretudo nós, os parlamentares, damo-nos frequentemente conta de que estes medos do mercado interno ainda são muito evidentes entre o público em geral, e de que assuntos como o proteccionismo também são, infelizmente, bem recebidos, porque este tipo de coisas não só é proposto pelos governos, mas também é apoiado por muitos cidadãos. Logo, é tanto mais importante nós, no Parlamento, fazermos tudo quanto estiver ao nosso alcance para aumentar a confiança no mercado interno. A política do consumidor é, evidentemente, um elemento essencial para o conseguirmos. Proporcionando um elevado nível de protecção ao consumidor, a política do consumidor pode incrementar e salvaguardar a confiança das pessoas no mercado interno. Necessitamos, por conseguinte, de trabalhar mais arduamente neste domínio. Saúdo o facto de hoje se encontrarem aqui os dois Comissários. Os Senhores Comissários estão cientes de que também o nosso grupo critica o facto de já não haver um único Comissário responsável pela política do consumidor, porque a mensagem transmitida pela Senhora Comissária Kuneva foi muito positiva. Saudamos, por conseguinte, o facto de os Senhores Comissários estarem a transmitir-nos aqui um sinal muito claro da sua vontade de cooperar neste domínio. Estamos preocupados também com o facto de que, dividindo as responsabilidades entre diversos Comissários, a protecção do consumidor possa não receber suficiente atenção. Espero, contudo, que esta não seja apenas uma ocorrência isolada, mas que os Senhores Comissários colaborem muito estreitamente connosco neste domínio, porque temos algumas questões muito importantes a tratar. Ainda temos, por exemplo, de acabar de discutir as legislação relativa aos processos de queixa colectiva, e a reparação colectiva. É claro que isso também irá desempenhar um papel muito importante no incremento da confiança dos cidadãos. Temos necessidade de maior número de instrumentos que mostrem à evidência que, no mercado interno, os cidadãos se encontram protegidos. O SOLVIT constitui um instrumento muito importante para o efeito. Apoiamos, portanto, sinceramente, o relatório do senhor deputado Buşoi. O SOLVIT, que proporciona uma oportunidade de encontrar soluções extra-judicialmente, gera confiança no mercado interno, proporcionando aos consumidores o seu melhor conhecimento, coisa que muitas vezes falta às autoridades dos Estados-Membros. Relativamente a este ponto, o SOLVIT pode proporcionar uma importante e fundamental mais valia. Este ano, sou relatora do orçamento e posso assegurar ao Senhor Comissário Dalli que iremos estar atentos no que diz respeito a questões orçamentais e à atribuição de recursos no domínio da política do consumidor. Já abordámos a nossa Comissão do Orçamento e realçámos que é evidente que queremos que se continue a proporcionar fundos e que se faça uso do dinheiro adequado. Quanto a isto, o Senhor Comissário, pode contar connosco. Resumindo, uma vez mais, penso que, globalmente, estes relatórios emitiram um sinal muito importante e muito positivo. Muito embora os apoiemos, temos uma crítica a fazer, relativamente ao teste do mercado interno, que consideramos bastante unilateral. Se vamos proceder a uma revisão das directivas, elas têm de ser revistas de vários pontos de vista. A sustentabilidade é muito importante, neste caso, uma vez que se trata de questões sociais. A ser levada a cabo, uma revisão não deve concentrar-se num único aspecto do mercado interno, deve ser uma revisão global. Cumpre dar igualmente ao tema da subsidiariedade a consideração adequada, a este respeito. Consideramos, por isso, lamentável a concentração unilateral no teste do mercado interno. Em princípio, porém, apoiamos a abordagem da relatora, incluindo o que diz respeito ao teste do mercado interno e iremos votar a favor do relatório."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să continui ceea ce a spus dl Barnier la început despre importanţa deosebită pe care o are piaţa internă în contextul actualei crize. Aceasta a fost demonstrată, încă o dată, în mod foarte clar. Însă piaţa internă pretinde, bineînţeles, ca cetăţenii să aibă încredere în ea. Numai atunci va funcţiona aşa cum trebuie. Iar acest lucru încă lipseşte la multe niveluri. În dezbaterile din propriile noastre ţări, noi parlamentarii, în mod special, observăm foarte des că aceste temeri ale pieţei interne sunt în continuare foarte accentuate la nivelul publicului larg şi că subiectele precum protecţionismul sunt, din păcate, de asemenea bine primite, deoarece aceste lucruri nu sunt propuse numai de către guverne, ci sunt susţinute şi de către mulţi cetăţeni. Este, aşadar, cu atât mai important pentru noi, în Parlament, să facem tot posibilul pentru a creşte încrederea în piaţa internă. Politica consumatorilor este, desigur, un element cheie în acest sens. Politica din domeniul protecţiei consumatorilor care asigură un nivel ridicat al acestei protecţii poate întări şi garanta încrederea oamenilor în piaţa internă. De aceea, trebuie să depunem mai multe eforturi în acest domeniu. Mă bucur că ambii comisari se află astăzi aici. Ştiţi, desigur, că şi grupul nostru a criticat faptul că nu mai există doar un singur comisar responsabil pentru politica consumatorilor, deoarece mesajul transmis de dna Kuneva a fost unul foarte pozitiv. Salutăm, prin urmare, faptul că ne daţi aici un semnal foarte clar că doriţi să cooperaţi în acest domeniu. Am fost, de asemenea, preocupaţi de faptul că, prin divizarea responsabilităţilor între diferiţi comisari, protecţia consumatorilor ar beneficia în final de prea puţină atenţie. Sper, însă, că nu va fi ceva trecător, ci că veţi coopera foarte strâns cu noi, pentru că avem de tratat probleme importante; de exemplu, trebuie să încheiem dezbaterea subiectelor referitoare la legislaţia în domeniul acţiunilor colective şi al recursului colectiv şi trebuie să înregistrăm progrese în această privinţă. Bineînţeles că acest lucru va juca un rol important în creşterea încrederii cetăţenilor. Avem nevoie de mai multe instrumente care să precizeze că cetăţenii sunt protejaţi în cadrul pieţei interne. SOLVIT este un instrument foarte important în acest sens. Prin urmare, susţinem pe deplin raportul dlui Buşoi. SOLVIT, care oferă ocazia unor soluţii extrajudiciare, oferă încredere în piaţa internă şi le asigură consumatorilor o mai bună cunoaştere a pieţei interne, lucru care lipseşte foarte des din partea autorităţilor din statele membre. SOLVIT poate oferi aici o completare importantă şi esenţială. Anul acesta, sunt raportoare pentru buget şi pot să-l asigur pe dl Dalli că vom fi vigilenţi în chestiunile bugetare şi în alocarea resurselor în domeniul politicii consumatorilor. Am abordat deja Comisia noastră pentru bugete şi am subliniat faptul că, bineînţeles, dorim continuarea alocării fondurilor şi utilizarea sumelor corespunzătoare de bani. În această privinţă, puteţi conta pe sprijinul nostru. Pentru a rezuma încă o dată, cred că, în general, aceste rapoarte transmit un semnal foarte important şi foarte pozitiv. Chiar dacă le susţinem, avem de făcut o observaţie critică. Aceasta se referă la controlul pieţei interne, pe care îl considerăm destul de unilateral. Dacă vom revizui directivele, acestea trebuie revizuite din diferite puncte de vedere. Sustenabilitatea este foarte importantă aici, la fel ca şi problemele sociale. Dacă va fi realizată, o revizuire nu trebuie să se concentreze numai pe singurul aspect al pieţei interne. Trebuie să fie o revizuire cuprinzătoare. Subsidiaritatea trebuie, de asemenea, să se bucure aici de o atenţie corespunzătoare. Prin urmare, considerăm că menţionarea unilaterală a controlului pieţei interne este regretabilă. Cu toate acestea, în principiu, susţinem abordarea raportoarei, inclusiv cu privire la controlul pieţei interne, şi vom vota în favoarea raportului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som nadviazať na to, čo pán Barnier v úvode povedal o veľkej dôležitosti vnútorného trhu počas momentálnej krízy. Opäť sa to raz veľmi jasne preukázalo. Vnútorný trh si však zjavne vyžaduje dôveru občanov. Len tak bude správne fungovať. Na mnohých úrovniach to ešte chýba. V rozpravách vo svojich krajinách najmä my poslanci veľmi často zisťujeme, že tieto obavy z vnútorného trhu sú stále medzi širokou verejnosťou veľmi rozšírené a že témy ako protekcionizmus sú, žiaľ, dobre prijímané, pretože tieto veci nielenže propagujú vlády, ale podporujú ich aj mnohí občania. Tým dôležitejšie preto je, aby sme v Parlamente urobili všetko pre posilnenie dôvery vo vnútorný trh. Spotrebiteľská politika je, samozrejme, kľúčovým prvkom na dosiahnutie tohto cieľa. Spotrebiteľská politika poskytujúca vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa môže zvýšiť a udržať dôveru ľudí vo vnútorný trh. Preto v tejto oblasti musíme tvrdšie pracovať. Vítam skutočnosť, že sú tu dnes obaja komisári. Samozrejme, viete, že aj naša skupina kritizovala skutočnosť, že za spotrebiteľskú politiku už nie je zodpovedný jeden komisár, pretože signál, ktorý vyslala pani Kunevová, bol veľmi pozitívny. Vítame preto skutočnosť, že nám tu dávate veľmi jasný signál, že v tejto oblasti chcete spolupracovať. Obávali sme sa aj toho, že v dôsledku rozdelenia zodpovednosti medzi rôznych komisárov sa bude spotrebiteľskej politike napokon venovať nedostatočná pozornosť. Dúfam však, že toto nie je len jednorazový jav, ale budete v tejto oblasti spolu s nami veľmi úzko spolupracovať. Musíme sa totiž venovať niekoľkým veľmi dôležitým problémom. Napríklad sme ešte neuzavreli rozpravu o problematike hromadných žalôb amerického typu (class action) a kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. V tomto smere je potrebné dosiahnuť pokrok. Samozrejme, zohrá to aj veľmi významnú úlohu pri zvyšovaní dôvery občanov. Potrebujeme viac nástrojov, vďaka ktorým bude jasné, že občania sú na vnútornom trhu chránení. Sieť SOLVIT je v tomto zmysle veľmi dôležitým nástrojom. Preto bezvýhradne podporujeme správu pána Buşoia. Sieť SOLVIT, ktorá je príležitosťou na mimosúdne riešenie sporov, vzbudzuje dôveru vo vnútorný trh a poskytuje spotrebiteľom lepšie poznatky o vnútornom trhu. To práve veľmi často chýba zo strany orgánov členských štátov. Sieť SOLVIT môže v tomto smere poskytnúť niečo kľúčové navyše. Tento rok som spravodajkyňou pre rozpočet a môžem pána Dalliho ubezpečiť, že budeme pozorne sledovať rozpočtové záležitosti a prideľovanie zdrojov v oblasti spotrebiteľskej politiky. Už sme kontaktovali Výbor pre rozpočet a zdôraznili, že, samozrejme, chceme, aby sa financie poskytovali naďalej a aby sa čerpali primerané sumy peňazí. V tomto smere môžete rátať s našou podporou. Ak to mám ešte raz zhrnúť, myslím si, že tieto správy vysielajú celkovo veľmi dôležitý a veľmi pozitívny signál. Hoci ich podporujeme, k jednej veci máme kritický postoj. Ide o kontrolu vnútorného trhu, ktorá je podľa nás dosť jednostranná. Ak sa smernice budú revidovať, je potrebné preskúmať ich z viacerých rôznych uhlov pohľadu. V tomto smere je veľmi dôležitá trvalá udržateľnosť, ako aj sociálna problematika. Ak dôjde k revízii, nesmie sa zamerať len na jeden aspekt vnútorného trhu. Musí ísť o komplexnú revíziu. V tomto zmysle je potrebné venovať primeranú pozornosť aj tematike subsidiarity. Preto si myslíme, že jednostranné zameranie na kontrolu vnútorného trhu je poľutovaniahodné. V zásade však podporujeme prístup pani spravodajkyne, aj čo sa týka kontroly vnútorného trhu, a budeme hlasovať za správu."@sk19
"Gospod predsednik, navezala bi se na tisto, kar je na začetku povedal gospod Barnier o precejšnjem pomenu notranjega trga v trenutni krizi. Ta je bil ponovno zelo jasno dokazan. Vendar pa notranji trg očitno potrebuje zaupanje državljanov. Samo z njim bo deloval pravilno. To pa je na mnogih ravneh še vedno pomanjkljivo. V razpravah v naših državah parlamentarci posebno pogosto opazimo, da so te bojazni pred notranjim trgom še vedno zelo pogoste med javnostjo in da so teme, kot je protekcionizem, žal dobro sprejete, saj te zadeve ne samo predlagajo vlade, ampak jih podpirajo mnogi državljani. Zato je za nas v Parlamentu še toliko pomembneje, da storimo vse, kar lahko, da bi spodbudili zaupanje v notranji trg. Potrošniška politika je seveda ključni element za dosego tega. Potrošniška politika, ki zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov, lahko poveča in zagotovi zaupanje ljudi v notranji trg. Zato si moramo na tem področju močneje prizadevati. Pozdravljam dejstvo, da sta danes tu oba komisarja. Seveda se zavedate, da je tudi naša skupina kritizirala dejstvo, da za potrošniško politiko ni več pristojen samo en komisar, saj je bilo sporočilo gospe Kuneve zelo pozitivno. Zato pozdravljamo dejstvo, da nam tu dajete zelo jasen znak, da hočete sodelovati na tem področju. Pomisleke smo imeli tudi, da varstvo potrošnikov zaradi delitve pristojnosti med dva komisarja nazadnje ne bi bilo deležno zadostne pozornosti. Vendar pa upam, da to ni samo enkraten dogodek, ampak da boste v zvezi s tem zelo tesno sodelovali z nami, saj moramo obravnavati nekatera zelo pomembna vprašanja; še vedno moramo na primer zaključiti razpravo o zakonodaji o skupinskih tožbah in kolektivni odškodnini, tozadevno pa je treba napredovati. Seveda bo to imelo zelo pomembno vlogo pri povečanju zaupanja državljanov. Potrebujemo več instrumentov, ki pojasnjujejo, da so državljani na notranjem trgu zaščiteni. V zvezi s tem je zelo pomemben instrument mreža Solvit. Zato odločno podpiramo poročilo gospoda Buşoija. Mreža Solvit, ki ponuja priložnost za izvensodne rešitve, ustvarja zaupanje na notranjem trgu in potrošnikom zagotavlja boljše poznavanje notranjega trga, ki je pri organih v državah članicah zelo pogosto pomanjkljivo. Mreža Solvit lahko tozadevno zagotovi pomemben in ključen prispevek. Letos sem poročevalka za proračun in lahko gospodu Dalliju zagotovim, da bomo odločni glede proračunskih zadev in dodeljevanja sredstev na področju potrošniške politike. Obrnili smo se že na naš Odbor za proračun in poudarili, da seveda hočemo, da se sredstva še naprej zagotavlja, hočemo pa tudi uporabo ustreznih sredstev. V zvezi s tem lahko računate na našo podporo. Če še enkrat povzamem, menim, da ta poročila na splošno pošiljajo zelo pomemben in zelo pozitiven znak. Čeprav jih podpiramo, imamo pripombo. Ta se nanaša na preskus glede notranjega trga, ki je po našem mnenju precej pristranski. Če bomo pregledali direktive, je treba to storiti s številnih različnih vidikov. Tu je zelo pomembna trajnost, prav tako pa socialna vprašanja. Pregled, če se ga bo izvedlo, se ne sme osredotočati na en sam vidik notranjega trga. Biti mora celovit pregled. V zvezi s tem je treba ustrezno preučiti tudi subsidiarnost. Zato obžalujemo pristransko osredotočanje na preskus glede notranjega trga. Vendar pa načeloma podpiramo pristop poročevalke, vključno s preskusom glede notranjega trga, in bomo glasovali za poročilo."@sl20
"Herr talman! Jag fortsätter utifrån det som Michel Barnier sade i början om den inre marknadens betydelse under den rådande krisen. Detta har visats mycket tydligt ännu en gång. Medborgarna måste ha förtroende för den inre marknaden. Först då kommer den att fungera på rätt sätt. Detta saknas fortfarande på många nivåer. I diskussionerna i våra egna länder lägger i synnerhet vi parlamentariker ofta märke till att denna rädsla för den inre marknaden fortfarande är ganska vanlig hos allmänheten och att ämnen som protektionism tyvärr också tas väl emot eftersom det inte bara är regeringar som föreslår sådana saker, utan det stöds även av många medborgare. Därför är det desto viktigare för oss i parlamentet att göra vårt yttersta för att främja förtroendet för den inre marknaden. Konsumentpolitik är givetvis ett viktigt element för att uppnå detta. Konsumentpolitik som ger en hög nivå av konsumentskydd kan öka och trygga människors förtroende för den inre marknaden. Vi behöver därför arbeta hårdare på detta område. Jag är glad över att båda kommissionsledamöterna är här i dag. Ni vet förstås att även vår grupp var kritisk mot att det inte längre finns en enda kommissionsledamot som ansvarar för konsumentpolitiken, men det besked som Meglena Kuneva gav var mycket positivt. Vi är därför glada över den mycket tydliga signal ni gav oss här om att ni kommer att samarbeta på området. Vi var också oroade över att uppdelningen av ansvaret på olika kommissionsledamöter skulle leda till att konsumentskyddet fick för lite uppmärksamhet. Jag hoppas dock att detta inte är ett udda tillfälle utan att ni kommer att samarbeta mycket nära med oss eftersom vi har några mycket viktiga frågor att ta upp. Exempelvis har vi fortfarande inte slutfört diskussionen om lagen om grupptalan och kollektiva prövningsmöjligheter, och där behöver vi göra framsteg. Självklart kommer detta också att spela en mycket viktig roll för att öka medborgarnas förtroende. Vi behöver fler instrument som gör det klart att medborgarna är skyddade på den inre marknaden. Solvit är ett mycket viktigt instrument i detta avseende. Vi stöder därför helhjärtat Cristian Silviu Buşois betänkande. Solvit, som ger möjlighet till lösningar utanför domstolen, skapar förtroende på den inre marknaden och ger konsumenterna bättre kunskap om den inre marknaden. Detta är något som mycket ofta saknas när det gäller myndigheterna i medlemsstaterna. Solvit kan ge ett viktigt bidrag i detta avseende. I år är jag föredragande för budgeten, och jag kan försäkra John Dalli om att vi kommer att vaka över budgetfrågorna och tilldelningen av resurser till konsumentpolitiken. Vi har redan kontaktat vårt budgetutskott och framhållit att vi självklart vill att medel ska fortsätta att anslås och att vi vill att tillräckligt med pengar ska användas. Här kan ni räkna med vårt stöd. Sammanfattningsvis upprepar jag ännu en gång framför allt att dessa betänkanden skickar ut ett mycket viktigt och mycket positivt budskap. Även om vi stöder dem gör vi det dock med en kritisk inställning på en punkt. Det gäller kontrollen av den inre marknaden som vi anser är ganska ensidig. Om vi ska se över direktiven behöver de ses över från olika synpunkter. Hållbarhet är mycket viktigt här, liksom sociala frågor. En översyn, om en sådan måste genomföras, får därför inte inriktas enbart på den inre aspekten av den inre marknaden. Det måste vara en heltäckande översyn. Ämnet subsidiaritet måste också få tillräckligt uppmärksamhet i detta sammanhang. Vi anser därför att det är beklagligt med en ensidig fokusering på den inre marknadskontrollen. I princip stöder vi dock föredragandes uppläggning, även med avseende på kontrollen av den inre marknaden, och vi kommer att rösta för betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph