Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-08-Speech-1-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100308.13.1-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on this day, I wish to ask all politicians and legislators to stop issuing all these demagogic laws on equality that make life more difficult for women who wish to work. They are scaring organisations away from employing women. Equality is not about laws: it is about behaviour. As a working mother, in all my 30 years of professional life, I have never been recruited or promoted on anything other than my qualifications and merit, and I would be insulted if somebody gave me special treatment merely due to my chromosomes. However, I do have specific requests for this Parliament to defend the women of this world. I want the Spanish land-grab problem to be debated and resolved, to end the suffering of many women and men who risk demolition of their houses and cannot live in them. Do you not think this is violence? I want this Parliament to stop the flow of EU funds to the regions where this enormous breach of human rights is taking place. Do you not think this is violence? I want this Parliament to hear and protect those who want to communicate their concerns on structural irregularities affecting the European budget, as I did eight years ago, and ensure they do not suffer my fate. Is this not violence? I want you to withhold discharge to the European Commission until the auditors clear 100% of the budget without reservations. This is how I wish this Parliament to honour the women and the men of Europe, those who, with their taxes, allow this European Union to exist."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, v tento den bych chtěla vyzvat všechny politiky a zákonodárce, aby přestali vytvářet všechny ty demgogické předpisy o rovnosti, které naopak ztěžují život ženám, které chtějí pracovat. Odrazují organizace od zaměstnávání žen. Rovnost nespočívá v zákonech – rovnost spočívá v chování. Po celých třicet let své profesní dráhy jsem jako pracující matka nikdy nebyla přijata nebo povýšena na základě čehokoli jiného než své kvalifikace a schopností, a urazilo by mne, kdyby se mnou někdo zacházel jinak jen kvůli mým chromozomům. S cílem chránit práva žen na celém světě mám však na tento Parlament konkrétní žádosti. Chci, aby byl projednán a vyřešen španělský problém zabírání půdy, aby skončilo utrpení mnoha žen a mužů, jimž hrozí demolice jejich obydlí, v nichž je jim znemožněno žít. Domníváte se snad, že to není násilí? Chci, aby tento Parlament zastavil toky finančních prostředků EU do regionů, kde dochází k masivnímu porušování lidských práv. Nebo si myslíte, že to není násilí? Chci, aby tento Parlament vyslechl a chránil ty, kdo mu chtějí sdělit své zneklidnění, pokud jde o strukturální nesrovnalosti, jež mají vliv na evropský rozpočet, stejně jako jsem to já udělala před osmi lety, a aby zajistil, aby tito lidé netrpěli stejným osudem jako já. Nebo to snad není násilí? Chci, abyste pozastavili absolutorium Evropské komisi, dokud nebude bez výhrad auditory prověřeno celých 100 % rozpočtu. A přeji si, aby toto byl způsob, jakým tento Parlament vyjádří úctu ženám i mužům v Evropě – těm, kdo prostřednictvím svých daní umožňují existenci Evropské unie."@cs1
"Hr. formand! På denne dag vil jeg bede alle politikere og lovgivere om at holde op med at udstede alle disse demagogiske love om ligestilling, som gør livet vanskeligere for de kvinder, der ønsker at arbejde. De skræmmer organisationerne fra at ansætte kvinder. Ligestilling drejer sig ikke om love, det drejer sig om adfærd. Som arbejdende mor er jeg i alle mine 30 år på arbejdsmarkedet aldrig blevet ansat eller forfremmet på grundlag af andet end mine kvalifikationer og efter fortjeneste, og jeg ville føle det som en fornærmelse, hvis jeg fik særbehandling udelukkende på grund af mine kromosomer. Men jeg har nogle helt specifikke krav til Parlamentet med henblik på at forsvare verdens kvinder. Jeg ønsker, at man diskuterer det spanske ejendomsproblem og får det løst, således at der kan bringes en afslutning på den smertelige situation, mange kvinder og mænd befinder sig i, fordi de risikerer, at deres huse bliver revet ned, og at de ikke længere kan bo i dem. Mener De ikke, at det er vold? Jeg ønsker, at Parlamentet sætter en stopper for strømmen af EU-midler til de regioner, hvor denne enorme krænkelse af menneskerettighederne finder sted. Mener De ikke, at det er vold? Jeg ønsker, at Parlamentet hører og beskytter dem, der ønsker at udtrykke deres bekymringer vedrørende strukturelle uregelmæssigheder i det europæiske budget, som jeg gjorde for otte år siden, og at man sikrer, at de ikke kommer til at lide samme skæbne som mig. Mener De ikke, at det er vold? Jeg ønsker, at der ikke gives Kommissionen decharge, før revisorerne uden forbehold har godkendt hele budgettet. Det er sådan, jeg ønsker, at Parlamentet ærer Europas kvinder og mænd, som med deres skatter muliggør EU's eksistens."@da2
"Herr Präsident, ich möchte an diesem Tag alle Politiker und Gesetzgeber dazu auffordern, endlich keine dieser demagogischen Gesetze zur Gleichberechtigung mehr zu erlassen, die den Frauen, die arbeiten wollen, nur das Leben erschweren. Dadurch werden Arbeitgeber nur abgeschreckt, Frauen einzustellen. Bei Gleichberechtigung geht es nicht um Gesetze: Es geht um Verhaltensweisen. Als berufstätige Mutter bin ich während meiner gesamten 30-jährigen Erwerbstätigkeit niemals wegen irgendetwas anderem als aufgrund meiner Qualifikationen und meiner Leistungen angestellt oder befördert worden, und ich sähe es als Beleidigung an, wenn mir jemand nur aufgrund meiner Chromosomen eine Sonderbehandlung zukommen ließe. Ich habe jedoch konkrete Forderungen an dieses Parlament, was den Schutz der Frauen dieser Welt angeht. Ich möchte, dass das Problem der Landnahme in Spanien erörtert und gelöst wird, um das Leid vieler Frauen und Männer zu beenden, deren Häuser vor dem Abriss stehen und die nicht in ihren Häusern leben können. Halten Sie das nicht für Gewalt? Ich möchte, dass das Parlament keine Gemeinschaftsgelder mehr in die Regionen „pumpt“, in denen diese ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Halten Sie das nicht für Gewalt? Ich möchte, dass das Parlament diejenigen anhört und schützt, die, wie ich vor acht Jahren, ihre Sorgen über strukturelle Unregelmäßigkeiten, die sich auf den EU-Haushalt auswirken, zum Ausdruck bringen wollen, und sicherstellt, dass sie nicht das gleiche Schicksal wie ich erleiden. Ist das keine Gewalt? Ich möchte, dass Sie die Entlastung der Europäischen Kommission zurückhalten, bis die Rechnungsprüfer vorbehaltslos und zu hundert Prozent grünes Licht für den Haushalt gegeben haben. So soll das Parlament die Frauen und Männer Europas würdigen, die durch ihre Steuern die Existenz dieser Europäischen Union überhaupt erst ermöglichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτήν την ημέρα θέλω να ζητήσω από όλους τους πολιτικούς και τους νομοθέτες να σταματήσουν να εκδίδουν όλους αυτούς τους δημαγωγικούς νόμους για την ισότητα, οι οποίοι δυσχεραίνουν περισσότερο τη ζωή των γυναικών που επιθυμούν να εργαστούν. Τρομοκρατούν τις επιχειρήσεις και τις αποτρέπουν από το να προσλαμβάνουν γυναίκες. Η ισότητα δεν έχει σχέση με τους νόμους: έχει σχέση με τη συμπεριφορά. Ως εργαζόμενη μητέρα, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής, δεν προσελήφθην ούτε έλαβα ποτέ προαγωγή παρά μόνο βάσει των προσόντων και της αξίας μου, και θα αισθανόμουν προσβεβλημένη αν ετύγχανα ειδικής μεταχείρισης από κάποιον μόνο και μόνο λόγω των χρωμοσωμάτων μου. Ωστόσο, έχω συγκεκριμένα αιτήματα από το παρόν Κοινοβούλιο σχετικά με την υπεράσπιση των γυναικών του κόσμου. Θέλω να συζητηθεί και να επιλυθεί το ισπανικό πρόβλημα σχετικά με την αρπαγή της γης, να τερματιστούν τα δεινά πολλών γυναικών και ανδρών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κατεδαφιστούν τα σπίτια τους και αδυνατούν να ζήσουν σε αυτά. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι βία; Θέλω το παρόν Κοινοβούλιο να σταματήσει τη ροή κονδυλίων της ΕΕ προς τις περιοχές στις οποίες λαμβάνει χώρα αυτή η κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι βία; Θέλω το παρόν Κοινοβούλιο να ακούσει και να προστατεύσει αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να κοινοποιήσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις διαρθρωτικές παρατυπίες που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως έπραξα εγώ πριν από οκτώ χρόνια, και να βεβαιωθεί ότι δεν θα έχουν την ίδια τύχη με μένα. Αυτό δεν είναι βία; Θέλω να μην χορηγηθεί απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρις ότου οι ελεγκτές εγκρίνουν το 100% του προϋπολογισμού χωρίς επιφυλάξεις. Με αυτόν τον τρόπο θέλω το παρόν Κοινοβούλιο να τιμήσει τις γυναίκες και τους άνδρες της Ευρώπης, αυτούς που με τους φόρους τους επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει."@el10
"Señor Presidente, en este día quiero pedir a todos los políticos y legisladores que dejen de promulgar todas estas leyes demagógicas en materia de igualdad que dificultan la vida a las mujeres que quieren trabajar. Están provocando que a las organizaciones les de miedo contratar mujeres. La igualdad no trata de leyes: trata de comportamiento. Como madre trabajadora, en mis treinta años de vida profesional, nunca he sido contratada ni promocionada por nada distinto a mis cualificaciones y méritos, y me sentiría insultada si alguien me diese un trato especial debido simplemente a mis cromosomas. Sin embargo, tengo peticiones específicas para que este Parlamento defienda a las mujeres de este mundo. Quiero que el problema de la apropiación de tierras de España sea debatido y quede resuelto, para acabar con el sufrimiento de muchas mujeres y hombres que corren el riesgo de que sus hogares sean demolidos y que no pueden vivir en ellos. ¿No creen que esto sea violencia? Quiero que este Parlamento ponga fin al flujo de fondos de la Unión Europea hacia regiones donde se produce esta flagrante violación de derechos humanos. ¿No creen que esto sea violencia? Quiero que este Parlamento escuche y proteja a quienes quieren expresar sus preocupaciones sobre irregularidades estructurales que afectan al presupuesto europeo, como yo hice hace ocho años, y que se asegure de que no sufran mis mismas consecuencias. ¿No es esto violencia? Quiero que no den el visto bueno a la Comisión Europea hasta que los auditores hayan aprobado el 100 % del presupuesto sin reservas. Así es como quiero que este Parlamento honre a las mujeres y hombres de Europa, a aquellos que, con sus impuestos, permiten que exista esta Unión Europea."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tänasel päeval palun poliitikutel ja seadusandjatel lõpetada kõikide võrdõiguslikkust käsitlevate demagoogiliste seaduste vastuvõtmine, sest need teevad töötada soovivate naiste elu keeruliseks. Nimetatud seadused heidutavad organisatsioone ning nad ei julge naisi tööle võtta. Võrdõiguslikkus ei seisne mitte seadustes, vaid käitumises. Töötava emana on mind kogu minu 30 aasta pikkuse karjääri jooksul tööle võetud ja edutatud üksnes minu oskuste ja omaduste alusel ja minu jaoks oleks olnud solvav see, kui mind oleks koheldud eriliselt vaid minu kromosoomide tõttu. Mul on aga täiskogule konkreetne palve seoses naiste õiguste kaitsmisega maailmas. Ma soovin, et arutataks Hispaanias aset leidva maade hõivamise probleemi ja et see lahendataks, selleks et lõpetada paljude naiste ja meeste kannatused, kelle kodu ähvardatakse lammutada ning kes ei saa seal enam elada. Kas te ei arva, et see on vägivald? Ma soovin, et parlament aitaks peatada ELi rahavood piirkondadesse, kus rikutakse raskelt inimõigusi. Kas te ei leia, et see on vägivald? Soovin, et siinne parlament võtaks kuulda ja kaitseks neid, kes soovivad anda teada oma murest seoses Euroopa Liidu eelarvet mõjutava struktuurilise ebavõrdsusega, nagu mina tegin kaheksa aastat tagasi, ning tagaks, et neid ei tabaks minu saatus. Kas see ei ole mitte vägivald? Ma soovin, et te ei annaks Euroopa Komisjonile eelarve täitmise heakskiitu enne, kui audiitorid on selle täies ulatuses ilma kahtlusteta kinnitanud. Soovin, et parlament austaks just sel viisil Euroopa naisi ja mehi, kes maksude maksmisega võimaldavad Euroopa Liidul eksisteerida."@et5
"Arvoisa puhemies, tänä päivänä pyydän kaikkia poliitikoita ja lainsäätäjiä lopettamaan populististen tasa-arvolakien antamisen. Ne vaikeuttavat niiden naisten elämää, jotka haluavat käydä töissä. Ne saavat organisaatiot pelkäämään naisten työllistämistä. Tasa-arvossa ei ole kyse laeista, vaan toimintatavoista. Työssä käyvänä äitinä minua ei ole kertaakaan 30-vuotisen työurani aikana palkattu tai ylennetty muun kuin oman pätevyyteni ja ansioitteni takia, ja loukkaantuisin, jos saisin erityiskohtelua pelkästään kromosomieni takia. Esitän kuitenkin Euroopan parlamentille maailman naisten puolustamiseen liittyviä konkreettisia pyyntöjä. Haluan, että Espanjan maananastusongelmaa käsitellään ja että se ratkaistaan, ja haluan päättää monien talojensa purku-uhan alla elävien sekä kodistaan lähtemään joutuneiden naisten ja miesten kärsimykset. Eikö tämä ole mielestänne väkivaltaa? Haluan, että parlamentti pysäyttää EU:n rahavirrat niille alueille, joissa tämä valtava ihmisoikeusloukkaus tapahtuu. Eikö tämä ole mielestänne väkivaltaa? Haluan parlamentin kuulevan ja suojelevan niitä, jotka haluavat ilmaista huolensa EU:n talousarvion rakennetta koskevista sääntöjenvastaisuuksista, kuten minä tein kahdeksan vuotta sitten, ja varmistavan, etteivät he joudu kokemaan samaa kuin minä. Eikö tämä ole väkivaltaa? Haluan parlamentin epäävän Euroopan komissiolta vastuuvapauden siihen saakka kunnes tilintarkastajat hyväksyvät talousarvion kokonaan ilman varaumia. Näin haluan Euroopan parlamentin kunnioittavan Euroopan naisia ja miehiä, heitä, jotka verorahoillaan mahdollistavat Euroopan unionin olemassaolon."@fi7,7
"Monsieur le Président, je voudrais, à l’occasion de cette journée, appeler tous les hommes politiques et les législateurs à cesser de rédiger toutes ces lois démagogiques sur l’égalité, qui compliquent la vie des femmes désireuses de travailler. Ces lois effraient les entreprises prêtes à employer des femmes. L’égalité n’est pas une question de lois, mais bien de comportement. En tant que mère active, je n’ai jamais, en 30 ans de vie professionnelle, été recrutée ou promue sur autre chose que mes qualifications et mon mérite, et je me sentirais insultée si quelqu’un me traitait différemment sur la seule base de mes chromosomes. J’ai cependant des demandes spécifiques à adresser à ce Parlement concernant la défense des femmes à travers le monde. Je souhaite que la question de l’accaparement des terres en Espagne soit débattue et résolue, afin de mettre un terme au calvaire de nombre d’hommes et de femmes dont la maison risque d’être démolie et qui n’ont donc plus d’endroit où dormir. Ne pensez-vous pas qu’il s’agit là de violence? Je souhaite que le Parlement interrompe les flux de fonds européens vers les régions où se pratique cette violation flagrante des droits de l’homme. Ne pensez-vous pas qu’il s’agit là de violence? Je souhaite que le Parlement écoute et protège ceux qui veulent exprimer leurs préoccupations concernant les irrégularités structurelles affectant le budget européen, comme je l’ai fait il y a huit ans, et qu’il veille à ce qu’ils ne subissent pas le même sort que moi. N’est-ce pas là de la violence? Je souhaite que vous suspendiez la décharge à la Commission européenne jusqu’à ce que les auditeurs valident 100 % du budget sans la moindre réserve. Voilà comment j’aimerais que ce Parlement honore les femmes et les hommes d’Europe, ceux qui, avec leurs impôts, financent l’existence de cette Union européenne."@fr8
". – Elnök úr, ezen a napon arra kérem az összes politikust és törvényhozót, hogy a továbbiakban ne hozzanak olyan demagóg jogszabályokat az egyenlőségről, amelyek a munkába állni kívánó nők életét megnehezítik. Ezek a jogszabályok elriasztják a szervezeteket attól, hogy nőket alkalmazzanak. Az egyenlőség nem jogszabályokról szól, hanem egyfajta magatartásról. Dolgozó anyaként a szakmai munkához kapcsolódó életem harminc esztendeje alatt kizárólag képzettségem és érdemeim alapján alkalmaztak és léptettek elő, és sértésnek venném, ha valaki pusztán a kromoszómáim miatt részesítene különleges bánásmódban. Ezzel együtt vannak olyan konkrét kéréseim a Parlament felé, amelyek a világon élő nők védelmével kapcsolatosak. A spanyolországi földszerzés problémájának parlamenti vitáját és megoldását szorgalmazom, hogy ezáltal véget vethessünk számos nő és férfi szenvedésének, akiknek a házát a lerombolás veszélye fenyegeti, és akik nem lakhatnak házukban. Nem gondolják, hogy ez erőszak? A Parlament szüntesse be az EU források eljuttatását azokba a térségekbe, ahol az emberi jogokat ilyen óriási mértékben megsértik. Nem gondolják, hogy ez erőszak? A Parlament hallja meg azoknak a hangját, és védje meg azokat, akik az európai költségvetést befolyásoló szabálytalanságokkal összefüggő aggályaiknak kívánnak hangot adni úgy, ahogy ezt én nyolc évvel ezelőtt tettem, és biztosítsa, hogy ők ne járjanak úgy, mint én. Ez nem erőszak? Addig a Parlament ne adjon mentesítést a Bizottságnak, amíg a könyvvizsgálók a költségvetés 100 százalékát fenntartások nélkül nem hagyják jóvá. Szerintem a Parlamentnek így kell Európában kimutatnia megbecsülését nők és férfiak felé, azok felé, akik adójukkal lehetővé teszik az Európai Unió létezését."@hu11
"Signor Presidente, in questa giornata vorrei chiedere ai politici e ai legislatori di non promulgare più leggi demagogiche sull’uguaglianza che non fanno altro che complicare ulteriormente la situazione delle donne che decidono di lavorare. Sono leggi che terrorizzano i datori di lavoro e li allontanano dall’idea di inserire donne nel loro organico. L’uguaglianza non si fa con le leggi, ma con il comportamento. In quanto madre lavoratrice, nei miei 30 anni di vita professionale, non mi è mai capitato di ottenere un’assunzione o una promozione per motivi diversi dalle mie qualifiche o capacità personali. Anzi, sarebbe un insulto ricevere un trattamento speciale esclusivamente per una questione di cromosomi. Ho, tuttavia, delle richieste specifiche da rivolgere al Parlamento in difesa dei diritti delle donne. Vorrei che la questione dell’appropriazione dei terreni in Spagna venisse affrontata e risolta, per mettere fine alle sofferenze di tutti gli uomini e di tutte le donne che rischiano di vedere demolita la propria casa e di non potervi più abitare. A vostro avviso, questa non è forse violenza? Vorrei che il Parlamento facesse in modo che i fondi dell’Unione non venissero impiegati nei paesi in cui hanno luogo queste gravissime violazioni dei diritti umani. A vostro avviso, questa non è forse violenza? Vorrei che il Parlamento ascoltasse e tutelasse quanti desiderano esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle deficienze strutturali a livello di bilancio europeo. Ho espresso anch’io i miei dubbi 8 anni fa, ma vorrei che il destino di chi lo fa oggi fosse diverso dal mio di allora. A vostro avviso, questa non è forse violenza? Voglio che rimandiate il passaggio alla Commissione europea fintanto che i revisori contabili non abbiano approvato il bilancio al 100 per cento, senza esprimere alcuna riserva. Vorrei che il Parlamento onorasse in questo modo gli uomini e le donne d’Europa: coloro che, con le tasse, consentono all’Unione di esistere."@it12
"Pone pirmininke, šią dieną norėčiau paprašyti visų politikų ir įstatymų leidėjų, kad jie nutrauktų visų šių demagoginių įstatymų dėl lyčių lygybės, kurie tik dar labiau apsunkina norinčių dirbti moterų gyvenimą, leidybą. Dėl jų organizacijos nenori įdarbinti moterų. Lygybė nėra susijusi su įstatymais; lygybė – tai tinkamas elgesys. Kaip dirbanti motina per visą savo 30 metų profesinį gyvenimą niekada nebuvau įdarbinta arba paaukštinta pareigose dėl ko nors kito, išskyrus savo kvalifikaciją ir nuopelnus, todėl būčiau įžeista, jei kas nors taikytų man specialias taisykles tik dėl mano chromosomų. Vis dėlto norėčiau konkrečiai paprašyti šį Parlamentą ginti šio pasaulio moteris. Noriu, jog būtų svarstoma ir sprendžiama žemės užgrobimo Ispanijoje problema, kad būtų nutrauktos daugelio moterų ir vyrų, kuriems kyla jų namų nugriovimo pavojus ir kurie negali juose gyventi, kančios. Ar nemanote, kad tai yra smurtas? Noriu, kad šis Parlamentas sustabdytų ES lėšų srautus į regionus, kuriuose vyksta šie sunkūs žmogaus teisių pažeidimai. Ar nemanote, kad tai yra smurtas? Noriu, kad šis Parlamentas išgirstų ir apsaugotų tuos, kurie siekia pranešti apie savo susirūpinimą dėl struktūrinių pažeidimų, turinčių įtakos Europos biudžetui, kaip tai padariau aš prieš aštuonerius metus, ir užtikrintų, kad jų neištiktų mano likimas. Ar tai ne smurtas? Noriu, kad tvirtintumėte Europos Komisijos ataskaitą dėl biudžeto tik tuomet, kai auditoriai besąlygiškai 100 proc. patvirtins biudžeto išlaidų tinkamumą. Norėčiau, kad šis Parlamentas tokiu būdu pagerbtų Europos moteris ir vyrus, kurie, mokėdami savo mokesčius, suteikia galimybę Europos Sąjungai gyvuoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šajā dienā es vēlos vērsties pie visiem politiķiem un likumdevējiem ar lūgumu turpmāk vairs neizdot šādus demagoģiskus tiesību aktus par līdztiesību, kuri sarežģī dzīvi tām sievietēm, kas vēlas strādāt. Šo tiesību aktu dēļ organizācijas baidās sievietes nodarbināt. Līdztiesību nevar nodrošināt ar tiesību aktiem, to var izdarīt tikai ar atbilstošu uzvedību. Es, būdama strādājoša māmiņa, savos 30 darba dzīves gados ne reizi neesmu pieņemta darbā vai paaugstināta amatā, pamatojoties uz tādiem apsvērumiem, kuri nav saistīti ar manu kvalifikāciju un manām spējām. Es justos aizskarta, ja kādam pret mani būtu īpaša attieksme tikai manu hromosomu dēļ. Tomēr vēlos adresēt Parlamentam dažus konkrētus lūgumus, kuru mērķis ir aizsargāt sievietes no šīs pasaules. Es vēlos, lai tiek izskatīta un atrisināta zemes piesavināšanās problēma Spānijā un tādējādi izbeigtas to sieviešu un vīriešu ciešanas, kuriem draud viņu mājokļa nojaukšana un kuri nevar turpināt tajos dzīvot. Vai šī nav vardarbība? Es vēlos, lai Parlaments pārtrauc virzīt ES līdzekļus uz reģioniem, kur notiek šie rupjie cilvēktiesību pārkāpumi. Vai šī nav vardarbība? Es vēlos, lai Parlaments uzklausa un aizsargā tos, kas grib paust savas bažas par strukturālajiem pārkāpumiem, kuri ietekmē Eiropas budžetu, kā pirms astoņiem gadiem darīju es, un lai Parlaments nodrošina, ka šie cilvēki nepiedzīvo to pašu, ko piedzīvoju es. Vai šī nav vardarbība? Es vēlos, lai jūs neatbrīvojat Eiropas Komisiju no atbildības par budžeta izpildi, kamēr revidenti bez iebildumiem nav apstiprinājuši pilnīgi visu budžetu. Es vēlos, lai Parlaments šādā veidā izrāda cieņu pret Eiropas sievietēm un vīriešiem, tiem, kuri, maksājot nodokļus, nodrošina Eiropas Savienības pastāvēšanu."@lv13
"Mr President, on this day I wish to ask all politicians and legislators to stop issuing all these demagogic laws on equality that make life more difficult for women who wish to work. They are scaring organisations away from employing women. Equality is not about laws: it is about behaviour. As a working mother, in all my 30 years of professional life I have never been recruited or promoted on anything other than my qualifications and merit, and I would be insulted if somebody gave me special treatment merely due to my chromosomes. However, I do have specific requests for this Parliament to defend the women of this world. I want the Spanish land-grab problem to be debated and resolved, to end the suffering of many women and men who risk demolition of their houses and cannot live in them. Do you not think this is violence? I want this Parliament to stop the flow of EU funds to the regions where this enormous breach of human rights is taking place. Do you not think this is violence? I want this Parliament to hear and protect those who want to communicate their concerns on structural irregularities affecting the European budget, as I did eight years ago, and ensure they do not suffer my fate. Is this not violence? I want you to withhold discharge to the European Commission until the auditors clear 100% of the budget without reservations. This is how I wish this Parliament to honour the women and the men of Europe, those who with their taxes allow this European Union to exist."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou op deze dag alle politici en wetgevers willen vragen te stoppen met het uitvaardigen van al die demagogische wetten over gelijkheid die het leven voor vrouwen die willen werken alleen maar moeilijker maken. Die wetten weerhouden organisaties ervan vrouwen in dienst te nemen. Het draait bij gelijkheid niet om wetten: het draait om gedrag. Als werkende moeder ben ik tijdens de dertig jaar dat ik werk altijd nog aangenomen of hogerop gekomen op kracht van mijn kwalificaties en verdiensten en ik zou me beledigd voelen als iemand mij louter vanwege mijn chromosomen een speciale behandeling zou geven. Ik heb echter wel enkele specifieke verzoeken aan dit Parlement in verband met de bescherming van de vrouwen van deze wereld. Ik wil dat het probleem rond het Spaanse landjepik wordt besproken en opgelost zodat een einde wordt gemaakt aan het lijden van de vele vrouwen en mannen die niet meer in hun huis kunnen wonen omdat dat op de nominatie staan om te worden gesloopt. Vindt u niet dat hier sprake is van geweldpleging? Ik wil dat dit Parlement een einde maakt aan de stroom van EU-gelden naar de regio’s waar deze enorme schending van de mensenrechten plaatsvindt. Vindt u niet dat hier sprake is van geweldpleging? Ik wil dat dit Parlement luistert naar en bescherming biedt aan degenen die uiting willen geven aan hun bezorgdheid over structurele onregelmatigheden rond de Europese begroting zonder dat hun hetzelfde lot te wachten staat als mij, toen ik dat acht jaar geleden deed. Is hier geen sprake van geweldpleging? Ik wil dat u geen kwijting aan de Europese Commissie verleent voordat de Rekenkamer de begroting zonder voorbehoud volledig heeft afgesloten. Ik wil dat dit Parlement op deze manier respect toont aan de vrouwen en mannen van Europa, die met hun belastinggeld de Europese Unie mogelijk maken."@nl3
"Panie przewodniczący! W tym dniu chcę prosić wszystkich polityków i ustawodawców, by przestali ogłaszać te demagogiczne ustawy w sprawie równouprawnienia utrudniające życie kobietom, które chcą pracować. Zniechęcają one bowiem do zatrudniania kobiet. Równouprawnienie dotyczy nie tylko praw. Dotyczy też zachowania. Jako pracująca matka przez 30 lat mojej pracy zawodowej nigdy nie zostałam zatrudniona ani awansowana na podstawie innej niż moje kwalifikacje i zasługi. Obrazą byłoby dla mnie szczególne traktowanie tylko ze względu na moje chromosomy. Mam jednak konkretne prośby do Parlament związane z ochroną kobiet na świecie. Chcę, by został poddany dyskusji i rozwiązany problem zagarnięć ziemi w Hiszpanii, by zakończyło się cierpienie wielu kobiet i mężczyzn, którzy ryzykują rozbiórką swych domów i nie mogą w nich mieszkać. Czy waszym zdaniem to nie jest przemoc? Chcę, by Parlament zaprzestał kierowania środków z UE do regionów, w których ma miejsce to straszne naruszanie praw człowieka. Czy waszym zdaniem to nie jest przemoc? Chcę, by Parlament wysłuchał i chronił tych, którzy mówią o swoich obawach dotyczących nieprawidłowości strukturalnych, które wpływają na budżet UE, tak jak robiłam to ja osiem lat temu, i by zapewnił, że nie podzielą oni mojego losu. Czy waszym zdaniem to nie jest przemoc? Chcę, byście odmówili absolutorium Komisji Europejskiej do czasu pełnego wyjaśnienia kwestii budżetowych przez audytorów, którzy nie zgłoszą zastrzeżeń. Chcę, by w ten sposób Parlament uczcił kobiety i mężczyzn w Europie. Tych, którzy poprzez swe podatki pozwalają na istnienie Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria, hoje, de pedir a todos os políticos e legisladores para que parem com a produção de todas estas leis demagógicas sobre a igualdade, que apenas dificultam ainda mais a vida das mulheres que querem trabalhar. Acabam por fazer com que as organizações receiem dar emprego às mulheres. A igualdade não é uma questão de leis - é uma questão de atitude. Enquanto mãe e trabalhadora, ao longo dos meus 30 anos de vida profissional, nunca fui recrutada nem promovida sem ser devido às minhas qualificações e ao meu mérito e sentir-me-ia insultada se alguém me dispensasse algum tratamento especial apenas por causa dos meus cromossomas. Contudo, tenho alguns pedidos específicos ao Parlamento, em defesa das mulheres deste mundo. Quero ver debatido e resolvido o problema espanhol relativo à ocupação de terras, para que seja posto termo ao sofrimento das muitas mulheres e homens que correm o risco de ver demolidas as suas casas e que não podem viver nelas. Não vos parece que isto seja violência? Quero que este Parlamento suspenda o fluxo de fundos da UE para as regiões onde se verifica esta enorme violação dos direitos humanos. Não vos parece que isto seja violência? Quero que este Parlamento oiça e proteja aqueles que querem comunicar as suas preocupações relativamente às irregularidades estruturais que afectam o orçamento europeu, à semelhança do que eu fiz há oito anos, e assegure que não sofram o mesmo destino que eu. Não será isto violência? Quero que não concedam a quitação à Comissão Europeia enquanto os auditores não derem o orçamento como 100% aprovado, sem reservas. É desta forma que pretendo que este Parlamento preste homenagem às mulheres e aos homens da Europa, àqueles cujos impostos permitem que a União Europeia exista."@pt17
"Dle Preşedinte, în această zi, doresc să le cer politicienilor şi legiuitorilor să înceteze cu emiterea acestor legi demagogice despre egalitate, care nu fac decât să îngreuneze şi mai mult viaţa femeilor care doresc să muncească. Din cauza lor, organizaţiile se sperie să mai angajeze femei. Egalitatea nu înseamnă legi: înseamnă comportament. Sunt mamă lucrătoare şi, în cei 30 de ani de experienţă profesională, nu am fost niciodată recrutată sau promovată pe alte criterii decât aptitudinile mele şi meritul meu, şi aş fi insultată dacă aş primi un tratament special doar datorită cromozomilor. Totuşi, am anumite cereri către Parlament, pentru a apăra femeile din lumea întreagă. Îmi doresc ca problema exproprierilor din Spania să fie dezbătută şi rezolvată, pentru a pune punct suferinţei multor femei şi bărbaţi care riscă să îşi vadă locuinţele demolate şi nu pot locui în ele. Nu credeţi că şi aceasta este o formă de violenţă? Vreau ca Parlamentul să oprească transferul de fonduri UE către regiunile unde se petrec încălcări flagrante ale drepturilor omului. Nu credeţi că aceasta este o formă de violenţă? Vreau ca Parlamentul să îi asculte şi să îi protejeze pe cei care vor să îşi comunice îngrijorările în legătură cu neregulile structurale care afectează bugetul european, aşa cum am făcut eu acum opt ani, şi să mă asigur că ei nu vor avea aceeaşi soartă ca mine. Nu este şi aceasta violenţă? Vreau să amânaţi descărcarea de gestiune a Comisiei Europene până când auditorii vor declara că nu sunt rezerve pentru 100 % din buget. Iată cum îmi doresc ca Parlamentul să onoreze femeile şi bărbaţii din Europa, pe cei care, prin taxele pe care le plătesc, îi permit Uniunii Europene să existe."@ro18
"Vážený pán predseda, chcela by som požiadať všetkých politikov a zákonodarcov, aby prestali vydávať takéto demagogické zákony o rovnosti komplikujúce život ženám, ktoré chcú pracovať. Odstrašujú organizácie od zamestnávania žien. Rovnosť nie je o zákonoch: je o správaní. Ako pracujúca matka som za 30 rokov svojho profesionálneho života nikdy nebola prijatá do zamestnania alebo povýšená na základe ničoho iného ako svojej kvalifikácie a zásluh, a urážalo by ma, keby ku mne pristupovali inak len pre moje chromozómy. Mám však konkrétne požiadavky na tento Parlament v záujme obrany žien na celom svete. Chcem, aby sa diskutovalo o probléme zabavovania pozemkov v Španielsku a aby sa tento problém vyriešil, aby sa skoncovalo s utrpením mnohých žien a mužov, ktorým hrozí demolácia ich domovov a nemôžu v nich bývať. Nemyslíte si, že je to násilie? Chcem, aby tento Parlament zastavil prísun finančných prostriedkov do oblastí, kde dochádza k takémuto hrubému porušovaniu ľudských práv. Nemyslíte si, že je to násilie? Chcem, aby tento Parlament vypočul a chránil tých, ktorí chcú vyjadriť svoje obavy týkajúce sa štrukturálnych nezrovnalostí postihujúcich európsky rozpočet, ako som sama urobila pred ôsmimi rokmi, ale aby ich nepostihol rovnaký osud ako mňa. Nie je to násilie? Chcem, aby sa odmietlo udeliť absolutórium pre Európsku komisiu, až kým audítori bez výhrad neschvália 100 % rozpočtu. Takto si želám, aby si Parlament uctil ženy a mužov v Európe, tých, ktorí svojimi daňami umožňujú Európskej únii existovať."@sk19
"Gospod predsednik, na ta dan bi rada zaprosila vse politike in zakonodajalce, da nehajo izdajati vse te demagoške zakone o enakosti, ki otežujejo življenje žensk, ki želijo delati. S tem odvračajo organizacije od zaposlovanja žensk. Pri enakosti ne gre za zakone: gre za obnašanje. Kot zaposlena mati nisem v vseh 30 letih svoje kariere nikoli dobila službe ali napredovala na podlagi česar koli drugega kot svojih kvalifikacij in dosežkov in užaljena bi bila, če bi me kdo obravnaval posebej zgolj zaradi mojih kromosomov. Vendar pa Parlament izrecno naprošam, da brani ženske tega sveta. Želim, da se o težavi španskega prisvajanja zemlje razpravlja in da se razreši, da se konča trpljenje mnogih žensk in moških, ki tvegajo, da jim bodo porušili domove in v njih ne morejo živeti. Se vam to ne zdi nasilje? Želim, da ta parlament ustavi odtok sredstev EU v regije, kjer prihaja do velikih kršitev človekovih pravic. Se vam to ne zdi nasilje? Želim, da ta parlament prisluhne in zaščiti tiste, ki želijo izraziti svoje skrbi o strukturnih nepravilnostih, ki vplivajo na evropski proračun, kot sem to storila jaz pred osmimi leti, in zagotovi, da jih ne doleti enaka usoda, kot je mene. Mar to ni nasilje? Želim zadržati podelitev razrešnice Evropski komisiji, dokler revizorji ne potrdijo 100 % proračuna brez zadržka. Želim, da Parlament na ta način spoštuje ženske in moške Evrope, tiste, ki s svojimi davki omogočajo, da Evropska unija obstaja."@sl20
"Herr talman! Denna dag vill jag be alla politiker och lagstiftare att sluta upp med att utfärda alla dessa demagogiska lagar om jämlikhet som gör livet svårare för de kvinnor som vill arbeta. De skrämmer organisationer från att anställa kvinnor. Jämlikhet handlar inte om lagar. Det handlar om beteende. Som en arbetande mamma har jag under alla mina 30 yrkesår aldrig anställts eller befordrats på grund av något annat än mina kvalifikationer och meriter, och jag skulle bli förolämpad om någon särbehandlade mig bara på grund av mina kromosomer. Jag har dock särskilda önskemål när det gäller parlamentets försvar av kvinnorna i världen. Jag vill att problemet med det olagliga ”markrofferiet” i Spanien diskuteras och blir löst för att få ett slut på lidandet för många kvinnor och män som riskerar att få sina hus rivna och inte kan bo i dem. Anser inte ni att detta är våld? Jag vill att parlamentet stoppar utbetalningarna av EU-medel till de områden där denna enorma kränkning av de mänskliga rättigheterna sker. Anser inte ni att detta är våld? Jag vill att parlamentet uppmärksammar och skyddar de som vill tillkännage sin oro över de strukturmässiga oegentligheter som påverkar EU:s budget, liksom jag gjorde för åtta år sedan, och ser till att dessa personer inte drabbas av samma öde som jag. Är inte detta våld? Jag vill att ni väntar med att bevilja Europeiska kommissionen ansvarsfrihet tills revisorerna godkänner budgeten till 100 procent utan reservationer. Det är så här som jag vill att parlamentet ska hedra de kvinnor och män i EU som med sina skatter gör det möjligt för Europeiska unionen att finnas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph