Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-08-Speech-1-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100308.13.1-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am going to start by saying that this was a speech I did not expect to be making until a few moments ago, but it is important that we celebrate International Women’s Day, and especially this one, some 100 years since this celebration was first proposed. It should be a day, yes, to celebrate how far women have come, but, yes, also to raise awareness about how much further we still have to travel in terms of equality. Mr President, you exhorted that there should be more women in this Parliament. The achievements are good but they are still not good enough. If I look at Parliament in my own country, some estimates say it will take us 200 years to reach parity at the current rate of progress, so we are not going fast enough to really achieve proper equality. The other issue that this Parliament is working on this week is human trafficking and violence against women. Last week, I visited an exhibition in my constituency at home with an exhibition of paintings and photographs of women who had been trafficked from a country next to our Union – Moldova – into our Union. Some estimates say that women – and, indeed, men – are being trafficked at a rate as high in numbers as was comparable with the whole of the African slave trade in 350 years, but women are the main victims. If we, as a European community, cannot do something about this and deal with the women who are the victims of that trade, then it would be a poor thing if we do not make progress on this day. The other issue we should concentrate on are the many women’s health issues that have to be addressed and which are not given the time and energy that they should be. Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, na úvod bych ráda řekla, že jsem ještě před několika okamžiky nepředpokládala, že vystoupím, je však důležité, že slavíme Mezinárodní den žen, a obzvláště toto výročí, kdy uplynulo 100 let od jeho prvních oslav. Ano, měl by to být den, kdy oslavíme úspěchy žen, ale zároveň je naší povinností zvýšit informovanost o tom, jak dlouhá cesta nás z hlediska rovnosti ještě čeká. Pane předsedo, řekl jste, že by v Parlamentu mělo být více žen. Úspěchy jsme zaznamenali, ale stále to je málo. Podívám-li se na parlament své země, bude nám podle některých odhadů při současném tempu pokroku trvat 200 let, než dosáhneme rovnosti – k dosažení patřičné rovnosti tedy míříme skutečně velmi pomalu. Další téma, kterým se Parlament zabývá tento týden, je obchodování s lidmi a násilí na ženách. Minulý týden jsem ve svém volebním obvodu navštívila výstavu maleb a fotografií žen, které se staly obětmi obchodování s lidmi a dostaly se do Unie ze země blízké hranicím Unie – Moldávie. Podle některých odhadů jsou ženy – a ovšem i muži – obětmi obchodování v míře, která je srovnatelná s objemem veškerého obchodování s africkými otroky za 350 let, přičemž hlavními obětmi jsou zde ženy. Jestliže my jako Evropské společenství s tím nedokážeme něco udělat a nedokážeme se postarat o ženy, které jsou obětmi tohoto obchodování, bylo by ještě smutnější, kdybychom nedosáhli pokroku ani v tento den. Zároveň bychom se měli zaměřit na řadu otázek spojených se zdravím žen, jimiž je třeba se zabývat a kterým není věnováno tolik času a energie, jak by si zasluhovaly. Mnohého jsme dosáhli, mnohé lze oslavovat, stále však zbývá udělat hodně práce."@cs1
"Hr. formand! Jeg skal begynde med at sige, at dette er en tale, som jeg ikke forventede at skulle holde før for et par minutter siden, men det er vigtigt, at vi fejrer den internationale kvindedag og især i år, hvor det er mere eller mindre hundrede år siden, man først forslog denne kvindedag. Ja, det burde være en dag, hvor vi fejrede, hvor langt kvinder er nået, men også en dag, hvor vi gør os klart, hvor lang vej der stadig er, før vi opnår virkelig ligestilling. Hr. formand! De opfordrede til, at der skulle være flere kvinder i Parlamentet. Vi har opnået gode resultater, men de er stadig ikke gode nok. Hvis jeg tager mit eget parlament, forudses det fra visse sider, at det vil tage op til 200 år at opnå paritet med den hastighed, der sker fremskridt for øjeblikket. Det betyder, at vi ikke arbejder hurtigt nok på at opnå virkelig ligestilling. Det andet spørgsmål, som Parlamentet arbejder med i denne uge, er menneskehandel og vold mod kvinder. I sidste uge besøgte jeg en udstilling i min valgkreds, hvor der blev vist malerier og fotografier af kvinder, som var blevet solgt fra et land, som er nabo til EU – Moldova – til Unionen. Det anslås, at der bliver handlet med kvinder – og også mænd – i et omfang, der i antal kan sammenlignes med hele den afrikanske slavehandel over 350 år, men det er først og fremmest kvinderne, der er ofre for denne handel. Hvis vi ikke kan gøre noget ved dette i EU og hjælpe de kvinder, som er ofre for denne handel, ville det være dårligt, hvis vi ikke gjorde fremskridt på denne dag. Det andet spørgsmål, som vi bør koncentrere os om, er de mange kvindespecifikke sundhedsspørgsmål, som der bør gøres noget ved, og som ikke får tildelt den nødvendige tid og energi. Der er blevet opnået meget, der er meget at fejre, men der er meget, meget mere, der skal gøres."@da2
"Herr Präsident, eingangs möchte ich sagen, dass ich bis vor wenigen Augenblicken nicht geplant hatte, diese Rede zu halten. Aber es ist wichtig, dass wir den Internationalen Frauentag begehen, besonders dieses Jahr, 100 Jahre nachdem man diese Feier zum ersten Mal vorgeschlagen hat. Ja, wir sollten am heutigen Tag honorieren, wie weit es die Frauen gebracht haben. Wir sollten aber auch darauf aufmerksam machen, dass in Sachen Gleichstellung noch ein langer Weg vor uns liegt. Herr Präsident, Sie haben gemahnt, dass mehr Frauen in diesem Parlament sitzen sollten. Es wurde bereits viel erreicht, aber immer noch nicht genug. Für das Parlament in meinem Land schätzen manche, dass es beim jetzigen Fortschrittstempo noch 200 Jahre bis zur Parität dauern wird; wir kommen also nicht schnell genug voran, um wirklich echte Gleichstellung zu erreichen. Ein weiteres Thema, mit dem sich das Parlament in dieser Woche beschäftigt, ist Menschenhandel und Gewalt gegen Frauen. In der letzten Woche besuchte ich zu Hause in meinem Wahlkreis eine Ausstellung, die Gemälde und Fotos von Frauen zeigte, die aus Moldawien in die EU verschleppt worden waren. Schätzungen zufolge ist die Zahl der derzeit gehandelten Frauen – betroffen sind allerdings auch Männer – vergleichbar mit der Zahl aller Opfer des Sklavenhandels in Afrika, der 350 Jahre dauerte, wobei jedoch heute die meisten Opfer Frauen sind. Wenn wir, als Europäische Gemeinschaft, dagegen nichts unternehmen und uns der Frauen, die diesem Handel zum Opfer fallen, nicht annehmen können, dann wäre es armselig, wenn wir auch an diesem Tag keine Fortschritte machen würden. Ein weiterer Schwerpunkt, mit dem wir uns befassen sollten, sind die zahlreichen Themen zur Gesundheit der Frau; ein Themenbereich, den man ansprechen muss, für den jedoch nicht genügend Zeit und Energie aufgewendet wird. Vieles wurde bereits erreicht, vieles kann gefeiert werden, aber es muss noch viel mehr getan werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πρόκειται για μια ομιλία που δεν περίμενα ότι θα εκφωνήσω μέχρι πριν από λίγο, είναι όμως σημαντικό να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, και ειδικά τη συγκεκριμένη, σχεδόν 100 χρόνια από την εποχή που προτάθηκε για πρώτη φορά ο εορτασμός της. Σίγουρα θα έπρεπε να είναι μια ημέρα κατά την οποία θα γιορτάζαμε το πόσα έχουν επιτύχει οι γυναίκες, αλλά και για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον δρόμο που έχουμε ακόμη να διανύσουμε όσον αφορά την ισότητα. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνατε προτροπή να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στο παρόν Κοινοβούλιο. Τα επιτεύγματα είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι ακόμη αρκούντως σημαντικά. Εξετάζοντας το Κοινοβούλιο στη χώρα μου, διαπιστώνω ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, θα χρειαστούν 200 χρόνια για να επιτύχουμε ισότιμη εκπροσώπηση με τον τρέχοντα ρυθμό προόδου· επομένως, δεν κινούμαστε αρκετά γρήγορα, ώστε να επιτύχουμε πραγματικά την ισότητα που θα έπρεπε. Το άλλο ζήτημα, επί του οποίου εργάζεται το Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα, είναι η εμπορία ανθρώπων και η βία κατά των γυναικών. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα στην περιφέρειά μου, στην πατρίδα μου, μια έκθεση με πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίες γυναικών οι οποίες είχαν μεταφερθεί από εμπόρους από μια χώρα γειτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης –τη Μολδαβία– στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι γυναίκες – αλλά και οι άνδρες – πέφτουν θύματα εμπορίας σε ποσοστό τόσο υψηλό αριθμητικά ώστε να μπορεί να συγκριθεί με το συνολικό αφρικανικό δουλεμπόριο σε διάρκεια 350 χρόνων, όμως τα βασικά θύματα είναι οι γυναίκες. Αν εμείς, ως ευρωπαϊκή κοινότητα, αδυνατούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό και να ασχοληθούμε με τις γυναίκες που είναι θύματα αυτού του εμπορίου, τότε θα ήταν θλιβερό να μην σημειώσουμε πρόοδο αυτήν την ημέρα. Το άλλο θέμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι τα πολυάριθμα προβλήματα υγείας των γυναικών, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και στα οποία δεν αφιερώνεται ο χρόνος και η ενέργεια που θα έπρεπε. Πολλά έχουν επιτευχθεί, πολλά είναι αυτά για τα οποία μπορούμε να γιορτάζουμε, αλλά απομένουν ακόμη πολλά περισσότερα να γίνουν."@el10
"Señor Presidente, voy a empezar diciendo que hasta hace un momento no sabía que iba a pronunciar este discurso, aunque es importante que celebremos el Día Internacional de la Mujer y especialmente este año, unos cien años después de que esta celebración fuera propuesta por primera vez. Debe ser un día para celebrar hasta dónde han llegado las mujeres, pero también para sensibilizar sobre lo mucho que queda por hacer en términos de igualdad. Señor Presidente, usted ha afirmado que debería haber más mujeres en este Parlamento. Los logros son positivos pero todavía no son suficientes. Si miro al Parlamento de mi propio país, algunas estimaciones afirman que tardaremos unos doscientos años en alcanzar la paridad al ritmo de progreso actual. Por tanto, no vamos lo bastante rápido para conseguir realmente una igualdad apropiada. La otra cuestión en la que este Parlamento está trabajando esta semana es la trata de seres humanos y la violencia contra las mujeres. La semana pasada visité en mi circunscripción una exposición de pinturas y fotografías de mujeres que habían sido víctimas del tráfico de personas desde un país vecino —Moldova— a nuestra Unión. Algunas estimaciones afirman que las mujeres —e incluso los hombres— están siendo víctimas de este tráfico a un ritmo tan elevado en cifras que sería comparable con el comercio de esclavos africanos en 350 años, aunque las mujeres son las principales víctimas. Si nosotros, como comunidad europea, no podemos hacer nada al respecto y ocuparnos de las mujeres que son víctimas de ese comercio, entonces más nos vale progresar con respecto a la situación actual. La otra cuestión en la que nos deberíamos concentrar son los numerosos problemas de salud de las mujeres que es necesario abordar y a los que no estamos dedicando el tiempo y la energía que se merecen. Se ha conseguido mucho, es mucho lo que podemos celebrar, pero queda mucho más por hacer."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma soovin kõigepealt öelda, et ma kahtlesin viimase hetkeni, kas võtta sõna või mitte, kuid oluline on see, et me tähistame rahvusvahelist naistepäeva, eriti käesoleval aastal, kui selle tähistamise ettepanekust möödub sada aastat. See peaks tõepoolest olema päev, et tähistada naiste edusamme, kuid samuti ka päev, et suurendada teadlikkust selle suhtes, kui palju on veel vaja teha võrdõiguslikkuse saavutamiseks. Lugupeetud juhataja! Te juhtisite tähelepanu sellele, et parlamendis peaks olema rohkem naisi. Sellekohased edusammud on head, kuid siiski mitte piisavad. Kui ma vaatan oma kodumaa parlamenti, siis mõne inimese hinnangul kulub meil praeguse tempo juures soolise tasakaalu saavutamiseks 200 aastat, seega ei tee me edusamme piisavalt kiiresti, et meil oleks tõeline võrdsus. Parlament käsitleb sellel nädalal ka inimkaubanduse ja naiste vastu suunatud vägivalla küsimust. Eelmisel nädalal külastasin oma kodumaa valimisringkonnas näitust, kus näidati maale ja fotosid naistest, kes olid toodud inimkaubanduse ohvritena Euroopa Liidu naaberriigist Moldovast Euroopa Liitu. Mõningate hinnangute kohaselt on naiste – ja tõepoolest ka meeste – inimkaubandus nii ulatuslik, et see on võrreldav kogu Aafrika orjakaubandusega 350 aastat tagasi, kuid ohvriteks on peamiselt naised. Kui me ei suuda Euroopa kogukonnana selle suhtes midagi ette võtta ega tegele naistega, kes on selle kaubanduse ohvrid, siis oleks väga kahetsusväärne, et me ei saavuta tänase päevaga seoses edusamme. Lisaks sellele peaksime käsitlema paljude naiste tervisega seotud küsimusi, mis vajavad lahendust ja millele ei pühendata nii palju aega ja vaeva, kui vaja oleks. Palju on saavutatud, mitmete asjade üle võib rõõmustada, kuid väga palju on vaja veel teha."@et5
"Arvoisa puhemies, totean aluksi, että en vielä hetki sitten odottanut käyttäväni tätä puheenvuoroa. On kuitenkin tärkeää, että vietämme kansainvälistä naistenpäivää, ja erityisesti juuri tätä kyseistä päivää noin sata vuotta sen jälkeen kun sen viettämistä ensi kerran ehdotettiin. Sen pitäisi tosiaankin olla päivä, jolloin juhlitaan sitä, miten pitkälle naiset ovat päässeet, mutta myös lisätään tietoisuutta siitä, miten paljon meillä vielä on matkaa tasa-arvoon. Arvoisa puhemies, te kehotitte lisäämään naisten määrää parlamentissa. Tulokset ovat hyviä, mutta eivät vielä kyllin hyviä. Joissakin oman maani parlamentista esitetyissä arvioissa todetaan, että tasa-arvon saavuttaminen vie nykyisellä kehitysvauhdilla 200 vuotta, joten emme edisty riittävän nopeasti saavuttaaksemme todellisen tasa-arvon. Toinen asia, jota parlamentti tällä viikolla käsittelee, on ihmiskauppa ja naisiin kohdistuva väkivalta. Viime viikolla vierailin omassa vaalipiirissäni näyttelyssä, jossa oli esillä maalauksia ja valokuvia naisista, jotka oli kuljetettu laittomasti EU:hun sen naapurivaltiosta Moldovasta. Joidenkin arvioiden mukaan laittomasti kuljetettujen naisten – ja toki miestenkin – lukumäärä on niin suuri, että se vastaa Afrikan 350 vuotta jatkunutta orjakauppaa, mutta pääasiassa uhrit ovat naisia. Ellei Euroopan yhteisö voi tehdä tälle asialle jotain ja hoitaa ihmiskaupan uhriksi joutuneiden naisten asioita, olisi surkeaa, ellemme edistyisi tänä päivänä. Toinen asia, johon meidän pitäisi keskittyä, ovat naisten monet terveysongelmat, joihin on puututtava ja joihin ei käytetä niiden edellyttämiä aikaa ja voimavaroja. Saavutukset ovat mittavat ja juhlimisen aiheita on paljon, mutta tehtävääkin on vielä paljon."@fi7
"Monsieur le Président, je commencerai par préciser qu’il y a quelques instants encore je ne m’attendais pas à intervenir, mais il importe que nous célébrions la journée internationale de la femme, et en particulier celle-ci, 100 ans après la première proposition d’organiser un tel événement. Cette journée devrait effectivement célébrer les progrès accomplis par les femmes, mais aussi sensibiliser la population au chemin qu’il nous reste encore à parcourir pour atteindre l’égalité. Monsieur le Président, vous avez appelé au renforcement de la présence féminine en ce Parlement. Les progrès ne sont pas négligeables, mais ils restent insuffisants. Ainsi, dans mon propre pays, certains estiment qu’au rythme actuel, il faudra 200 ans à notre parlement pour atteindre la parité. Nous n’allons donc pas assez vite pour parvenir à une véritable égalité. L’autre question abordée cette semaine par ce Parlement est la traite des êtres humains et la violence faite aux femmes. La semaine dernière, j’ai visité dans ma circonscription une exposition de peintures et de photographies de femmes ayant fait l’objet d’une traite d’un pays voisin de l’UE – la Moldavie – vers notre Union européenne. Selon certaines estimations, la traite des femmes – mais aussi des hommes – atteint des proportions comparables à tout le commerce d’esclaves africains sur 350 ans. Les femmes en sont cependant les principales victimes. Si notre communauté européenne ne peut rien faire à ce sujet et n’est pas en mesure de s’occuper des femmes victimes de ce trafic, notre incapacité d’agir aujourd’hui serait une bien triste nouvelle. L’autre élément sur lequel nous devrions nous concentrer est celui des nombreuses questions de santé liées aux femmes, qui doivent être traitées et auxquelles on ne consacre pas le temps et l’énergie nécessaires. Beaucoup a été accompli et on peut s’en réjouir, mais il reste encore énormément de chemin à parcourir."@fr8
"Elnök úr, azzal kezdem, hogy egészen néhány pillanattal ezelőttig nem volt szándékomban felszólalni, ugyanakkor fontos, hogy megünnepeljük a nemzetközi nőnapot, különösen ezt a mostanit, száz egynéhány évvel azután, hogy először javasolták annak megünneplését. Ez a nap arról kell, hogy szóljon – igen, arról – hogy megünnepeljük, milyen nagy távolságot tettek meg a nők, de arról is, hogy tudatosítsuk magunkban: az egyenlőség vonatkozásában még mekkora utat kell megtennünk. Elnök úr, ön arra figyelmeztetett bennünket, hogy ebben a parlamentben több női képviselőre lenne szükség. Az eddig elért eredmények jók, de még nem elég jók. Ha megnézzük saját országom parlamentjét, bizonyos becslések szerint 200 évre lesz szükség ahhoz, hogy a jelenlegi ütemet figyelembe véve e tekintetben sikerüljön elérni az egyensúlyt, nem vagyunk tehát elég gyorsak a tényleges egyenlőség elérése terén. A másik kérdés, amivel a Parlament ezen a héten foglalkozik, az emberkereskedelem és a nők elleni erőszak. A múlt héten otthoni választókerületemben láttam egy kiállítást, ahol olyan nőkről készült festményeket és fényképeket mutattak be, akik illegálisan kerültek valamely, az Unió közvetlen szomszédságában lévő országból – Moldovából – az Unióba. Egyes becslések szerint a nők – és férfiak is – emberkereskedelemből fakadó illegális helyváltoztatása méreteit tekintve hasonló az afrikai rabszolgák 350 évvel ezelőtti kereskedelméhez, itt ugyanakkor elsősorban nők az áldozatok. Ha mi, akik az európai közösség tagjai vagyunk, nem vagyunk képesek tenni valamit ez ellen, ha nem tudunk segíteni azokon a nőkön, akik ennek a kereskedelemnek az áldozatai, akkor sajnálatos lenne, ha ezen a napon nem tudnánk a kérdésben haladást elérni. A másik kérdés, amire összpontosítanunk kell, az a számos, nők kapcsán felmerülő, megoldásra váró egészségügyi probléma, amelyeknek nem szentelünk az azokat megillető mennyiségű időt és energiát. Sok mindent megoldottunk, számos okunk van az ünneplésre, de nagyon sok tennivalónk van még."@hu11
"Signor Presidente, vorrei precisare che, fino a pochi istanti fa, questo mio intervento non era previsto, ma credo che sia fondamentale festeggiare la giornata internazionale della donna, oggi in modo particolare, poiché ricorre il centesimo anniversario dell’istituzione della suddetta festività. In questa giornata dovremmo sì, festeggiare i successi ottenuti dalle donne fino a oggi, ma anche prendere coscienza del percorso che ci resta da percorrere in vista di una parità piena. Signor Presidente, lei ha evidenziato la necessità di avere più donne qui al Parlamento. Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ma non basta. In base a stime recenti, alla velocità con cui stiamo progredendo ora, serviranno 200 anni per raggiungere la parità effettiva in seno al parlamento del mio paese. Questo significa che non stiamo progredendo abbastanza velocemente in materia di uguaglianza. Fra le altre questioni che stiamo affrontando qui al Parlamento nel corso della settimana, si annoverano la tratta di esseri umani e la violenza contro le donne. La settimana scorsa, ho visitato una mostra nella mia circoscrizione: c’erano quadri e fotografie di donne vittime di tratta portate nell’Unione da un paese vicino –la Moldavia. Secondo alcune stime, il numero delle vittime di tratta – donne, ma non solo – è molto simile a quello generato dalla tratta degli schiavi in Africa nel corso di 350 anni. Le donne restano comunque le vittime principali. Già è grave che, come Unione europea, non riusciamo ad affrontare la situazione né a occuparci delle donne vittime di tratta, ma ritengo ancor più grave non riuscire a fare nulla nemmeno in questa giornata. L’altra questione che dovremmo affrontare concerne i numerosi problemi di salute della donna, a cui non vengono dedicati né il tempo, né l'attenzione che meritano. Abbiamo registrato notevoli progressi, ma resta ancora molto da fare."@it12
"Pone pirmininke, ketinu pradėti pasakydama, kad prieš kelias akimirkas dar nesitikėjau, jog man teks kalbėti, bet svarbu, kad minime Tarptautinę moters dieną, ir ypač šią, praėjus 100 metų nuo tada, kai buvo pasiūlyta ją švęsti. Šią dieną turėtų būti iškilmingai paminėti moterų laimėjimai, bet taip pat labiau įsisąmoninta, kiek vis dar turime nuveikti siekdami lygybės. Pone pirmininke, jūs raginote, kad šiame Parlamente dalyvautų daugiau moterų. Laimėjimai neblogi, tačiau vis dar nepakankamai geri. Pažvelgus į parlamentą mano šalyje, kai kurie vertinimai rodo, kad esant dabartiniams pažangos tempams pasiekti lygybei prireiks 200 metų, todėl visiškos lygybės siekį įgyvendiname pernelyg lėtai. Kitas dalykas yra tas, kad Parlamentas šią savaitę svarsto prekybos žmonėmis ir smurto prieš moteris problemas. Praeitą savaitę lankiausi mano rinkimų apygardoje surengtoje parodoje, kurioje buvo rodomi moterų, parduotų į vergiją iš ES artimos šalies – Moldavijos – į mūsų Europos Sąjungą, tapybos darbai ir fotografijos. Kai kurie vertinimai rodo, kad prekybos moterimis – ir, žinoma, vyrais – skaičiai yra tokie pat dideli, kaip ir prekybos vergais iš Afrikos prieš 350 metų; vis dėlto pagrindinės prekybos aukos yra moterys. Jei mes, kaip Europos bendrija, negalime šiuo atžvilgiu ko nors nuveikti ir spręsti moterų, kurios yra šios prekybos aukos, problemų, būtų labai gaila, jei šią dieną nebūtų žengta pažangos link. Dar vienas dalykas yra tas, kad turėtume sutelkti dėmesį į daugelį spręstinų moterų sveikatos problemų, kurioms neskiriama tiek laiko ir energijos, kiek reikėtų. Nemažai pasiekta, daug kuo galima džiaugtis, bet dar labai daug reikia nuveikti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms vēlos norādīt, ka tikai pirms neilga brīža uzzināju, ka man būs jāsaka šī runa, bet ir ļoti svarīgi atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu, jo īpaši šogad, kad aprit 100 gadi, kopš šie svētki tika iedibināti. Starptautiskajā sieviešu dienā mums ir ne tikai jāpriecājas par to, kas ir sasniegts sieviešu līdztiesības jomā, bet arī jāatgādina, cik daudz mums vēl šajā jomā ir jāpaveic. Priekšsēdētāja kungs, jūs teicāt, ka vēlētos, lai Eiropas Parlamentā būtu vairāk sieviešu. Šajā ziņā ir daudz sasniegts, tomēr tas joprojām nav pietiekami. Aprēķināts, ka, piemēram, manas valsts parlamentā, saglabājoties pašreizējam sieviešu skaita pieauguma tempam, dzimumu līdztiesība tiks sasniegta pēc 200 gadiem. Tātad mūsu virzība šajā jomā nav pietiekami ātra, lai mēs patiešām varētu sasniegt mērķi nodrošināt līdztiesību. Šonedēļ Eiropas Parlaments risina arī jautājumu par cilvēktirdzniecību un vardarbību pret sievietēm. Pagājušajā nedēļā es apmeklēju izstādi savā vēlēšanu apgabalā. Tajā bija izstādītas gleznas un fotogrāfijas, kas atainoja sievietes, kuras bija kļuvušas par cilvēktirdzniecības upuriem un no mūsu kaimiņvalsts Moldovas bija ievestas Eiropas Savienībā. Aprēķināts, ka sieviešu — un arī vīriešu — tirdzniecības apmēri ir pielīdzināmi Āfrikas vergu tirdzniecībai 350 gadu laikā, tomēr sievietes ir galvenie cilvēktirdzniecības upuri. Līdz šim mēs, Eiropas kopiena, neesam spējuši atrisināt šo problēmu un nepieļaut, ka sievietes kļūst par cilvēktirdzniecības upuriem, un būtu ļoti slikti, ja mēs nespētu neko panākt šīs problēmas risināšanā šajā dienā. Mums ir jāpievēršas arī daudzajiem sieviešu veselības aizsardzības jautājumiem, kuri vēl nav atrisināti un kuriem netiek veltīts pietiekami daudz laika un enerģijas. Daudz esam sasnieguši, par daudz ko varam priecāties, bet ļoti daudz vēl ir jāpadara."@lv13
"Mr President, I am going to start by saying that this was a speech I did not expect to be making until a few moments ago, but it is important that we celebrate International Women’s Day, and especially this one, some 100 years since this celebration was first proposed. It should be a day, yes, to celebrate how far women have come, but, yes, also to raise awareness about how much further we still have to travel in terms of equality. Mr President, you exhorted that there should be more women in this Parliament. The achievements are good but they are still not good enough. If I look at Parliament in my own country, some estimates say it will take us 200 years to reach parity at the current rate of progress, so we are not going fast enough to really achieve proper equality. The other issue that this Parliament is working on this week is human trafficking and violence against women. Last week I visited an exhibition in my constituency at home with an exhibition of paintings and photographs of women who had been trafficked from a country next to our Union – Moldova – into our Union. Some estimates say that women – and, indeed, men – are being trafficked at a rate as high in numbers as was comparable with the whole of the African slave trade in 350 years, but women are the main victims. If we, as a European community, cannot do something about this and deal with the women who are the victims of that trade, then it would be a poor thing if we do not make progress on this day. The other issue we should concentrate on are the many women’s health issues that have to be addressed and which are not given the time and energy that they should be. Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen moet ik zeggen dat ik tot enkele ogenblikken geleden niet wist dat ik deze toespraak zou houden. Het is belangrijk dat we de Internationale Vrouwendag vieren, vooral nu het ongeveer honderd jaar geleden is dat deze dag voor het eerst werd voorgesteld. Het moet een dag zijn waarop we vieren hoeveel vrouwen bereikt hebben maar waarop we de mensen er ook van moeten doordringen hoeveel er nog te winnen valt op het gebied van gelijkheid. Mijnheer de Voorzitter, u deed een dringende oproep voor meer vrouwen in dit Parlement. Er is al veel bereikt, maar nog steeds niet genoeg. In het parlement in mijn eigen land gaat het volgens sommige schattingen nog tweehonderd jaar duren voordat we pariteit hebben bereikt als de vooruitgang in het huidige tempo blijft voortschrijden. Het gaat dus niet snel genoeg om werkelijk gelijkheid te bereiken. De andere kwestie waarover dit Parlement zich deze week buigt, is mensenhandel en geweld tegen vrouwen. Vorige week heb ik in mijn eigen kiesdistrict een tentoonstelling bezocht met schilderijen en foto’s van vrouwen die vanuit een land grenzend aan onze Unie – Moldavië –onze Unie zijn binnengesmokkeld. Volgens sommige schattingen is het aantal vrouwen – en ook mannen – dat wordt verhandeld vergelijkbaar met de totale Afrikaanse slavenhandel over een periode van 350 jaar. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer. Als het zo is dat wij, als Europese Gemeenschap, niets kunnen doen om de vrouwen die het slachtoffer zijn van deze handel, te helpen, wordt het hoog tijd dat we daar vandaag verandering in brengen. Waar we ons ook op moeten concentreren, zijn de diverse vraagstukken op het gebied van de gezondheid van vrouwen die om aandacht vragen en waar niet genoeg tijd en energie aan wordt besteed. Er is veel bereikt en er valt veel te vieren, maar er moet nog heel veel gebeuren."@nl3
"Panie przewodniczący! Na początku chcę powiedzieć, że nie planowałam tego wystąpienia i postanowiłam zabrać głos dopiero teraz. To, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet jest ważne, szczególnie w tym roku, 100 lat po jego pierwszych obchodach. Powinien to być dzień upamiętniający osiągnięcia kobiet, ale także podnoszący świadomość tego, ile jeszcze musimy przejść w drodze do równouprawnienia. Panie przewodniczący! Nawołuje pan do tego, by w Parlamencie zasiadało więcej kobiet. Osiągnęliśmy wiele, ale wciąż niewystarczająco dużo. Jeśli chodzi o parlament w moim kraju, to przy obecnym tempie zmian trzeba by szacunkowo 200 lat, aby uzyskać parytet. Zatem nie posuwamy się do przodu wystarczająco szybko, by osiągnąć równouprawnienie. Innym tematem, jakim w tym tygodniu zajmuje się Parlament, jest handel ludźmi i przemoc wobec kobiet. W ubiegłym tygodniu byłam na wystawie w moim okręgu wyborczym. Była to wystawa malarstwa i fotografii kobiet, które padły ofiarą handlu i zostały wywiezione z kraju sąsiadującego z naszą Unią – z Mołdawii – do UE. Według niektórych danych szacunkowych kobiety, a nawet mężczyźni, padają dziś ofiarą handlu w stopniu porównywalnym do całego handlu niewolnikami z Afryki w ciągu 350 lat niewolnictwa. Najczęstszymi ofiarami są jednak kobiety. Jeżeli jako Wspólnota Europejska nie zdziałamy nic na rzecz kobiet, które stają się ofiarami tego handlu, to będzie źle. Powinniśmy też koncentrować się na wielu kwestiach dotyczących zdrowia kobiet. Kwestiami tymi trzeba się zająć, gdyż nie poświęca się im wystarczająco dużo czasu i energii. Osiągnęliśmy wiele i z wielu rzeczy można się cieszyć, ale wiele jeszcze jest do zrobienia."@pl16
"Senhor Presidente, começo por referir que não estava a contar fazer este discurso, até há poucos momentos atrás, mas é importante celebrarmos o Dia Internacional da Mulher e especialmente este, que ocorre cerca de 100 anos depois de ter sido proposta, pela primeira vez, a sua celebração. Deveria efectivamente ser um dia em que se celebram os progressos alcançados pelas mulheres, mas também para sensibilizar para o muito que ainda temos de lutar, no que concerne a igualdade. Senhor Presidente, o senhor exortou a que houvesse uma maior participação das mulheres aqui, neste Parlamento. Os resultados alcançados são positivos, mas são ainda insuficientes. Se analisar o Parlamento do meu próprio país, segundo estimativas realizadas e aos actuais ritmos de progresso, irá demorar 200 anos até ser atingida a paridade, consequentemente não estamos a progredir a uma velocidade suficiente para alcançar uma verdadeira igualdade. A outra questão sobre a qual este Parlamento está a trabalhar esta semana prende-se com o tráfico de seres humanos e a violência contra as mulheres. Na semana passada visitei uma exposição no meu círculo eleitoral, no meu país, onde estavam expostos quadros e fotografias de mulheres que foram vítimas de tráfico de um país próximo da União - a Moldávia - para a União. Existem estimativas que referem que as mulheres – assim como os homens – estão a ser traficados em números semelhantes aos que se registaram para todo o comércio de escravos africanos ao longo de 350 anos, embora as mulheres sejam as principais vítimas. Se nós, enquanto Comunidade Europeia, não conseguimos fazer nada em relação a esta situação e não conseguimos tomar medidas a favor das mulheres vítimas deste comércio, seria realmente lamentável não conseguirmos realizar quaisquer progressos neste dia. O outro aspecto sobre o qual nos devemos debruçar é o das inúmeras questões relacionadas com a saúde das mulheres, sobre as quais nos devemos debruçar e que não têm merecido o tempo e a energia devidos. Muito tem sido alcançado, muito pode ser celebrado, mas ainda há muito por fazer."@pt17
"Dle Preşedinte, o să încep prin a spune că, până acum câteva momente, nu mă aşteptam să iau cuvântul, însă este important să sărbătorim Ziua internaţională a femeii, şi mai ales pe cea de anul acesta, când se împlinesc 100 de ani de când sărbătoarea a fost propusă. Într-adevăr, ar trebui să fie o zi în care sărbătorim cât de departe au ajuns femeile, dar şi o zi menită să atragă atenţia asupra lungului drum pe care îl mai avem de parcurs până la egalitate. Dle Preşedinte, aţi afirmat că ar trebui să fie mai multe femei în Parlament. Realizările sunt bune, dar nu suficiente. Dacă ar fi să mă raportez la parlamentul din ţara mea, conform unor estimări, se presupune că mai avem nevoie de încă 200 de ani pentru a ajunge la o paritate, raportându-ne la actuala rată de progres, deci nu ne mişcăm suficient de repede pentru a ajunge la o egalitate corespunzătoare. O altă problemă asupra căreia se concentrează Parlamentul săptămâna aceasta este traficul de persoane şi violenţa împotriva femeilor. Săptămâna trecută am vizitat în circumscripţia mea o expoziţie de tablouri şi fotografii ale unor femei care fuseseră victime ale traficului de persoane, dintr-o ţară vecină cu Uniunea – Moldova – în Uniune. Conform anumitor estimări, numărul femeilor – şi, într-adevăr, şi al bărbaţilor – victime ale traficului de persoane este comparabil cu numărul total al sclavilor africani traficaţi în 350 de ani; cu toate acestea, femeile sunt principalele victime. Dacă noi, comunitatea europeană, nu putem face nimic pentru a asista femeile care au fost victimele acestui tip de comerţ, atunci ar fi păcat dacă nu am înregistra progrese în această zi. Un alt aspect asupra căruia trebuie să ne concentrăm este acela al numeroaselor probleme de sănătate ale femeilor, care trebuie soluţionate şi care nu beneficiază de atenţia şi de timpul cuvenite. S-au realizat multe până acum, sunt multe de sărbătorit, însă mai sunt foarte multe lucruri de făcut."@ro18
"Vážený pán predseda, začnem tým, že som ešte pred malou chvíľou nečakala, že prednesiem tento prejav, ale je veľmi dôležité, že oslavujeme Medzinárodný deň žien, a osobitne tento, 100 rokov od prvého návrhu na ustanovenie tohto sviatku. Mal by to byť deň na oslavu toho, ako ďaleko sa ženy dostali, ale aj na zvýšenie povedomia o tom, aká dlhá cesta nás ešte čaká, pokiaľ ide o rovnosť. Vážený pán predseda, povzbudzovali ste k tomu, aby v tomto Parlamente bolo viac žien. Výsledky sú dobré, ale ešte stále nie sú postačujúce. Pri pohľade na parlament v našej krajine niektoré odhady hovoria, že nám bude trvať 200 rokov, kým dosiahneme rovnováhu pri súčasnej miere pokroku, takže nejdeme dosť rýchlo, aby sme dosiahli skutočnú rovnosť. Ďalšou otázkou, ktorou sa Parlament tento týždeň zaoberá, je obchodovanie s ľuďmi a násilie páchané na ženách. Minulý týždeň som doma, vo svojom volebnom obvode, navštívila výstavu malieb a fotografií žien, ktoré boli predané z krajiny susediacej s našou Úniou – Moldavska – do našej Únie. Niektoré odhady hovoria, že ženy – a, samozrejme, aj muži – sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi v takej veľkej miere, ktorá bola porovnateľná s obchodovaním s africkými otrokmi pred 350 rokmi, ale ženy sú hlavnými obeťami. Ak my ako Európske spoločenstvo s tým nevieme nič urobiť a poradiť si s problémom žien, ktoré sú obeťami tohto obchodovania, potom by bolo úbohé, keby sme nedosiahli pokrok v tento deň. Ďalšou otázkou, na ktorú by sme sa mali zamerať, je problematika zdravia mnohých žien, ktorou sa treba zaoberať a ktorej sa nedostáva toľko času a energie, koľko by sa malo. Veľa sme dosiahli, veľa môžeme oslavovať, ale oveľa viac ešte musíme urobiť."@sk19
"Gospod predsednik, na začetku bom povedala, da tega govora nisem načrtovala do pred nekaj trenutki, toda pomembno je, da slavimo mednarodni dan žena in zlasti tega, približno 100 let za tem, ko je bilo to praznovanje prvič predlagano. Da, to bi moral biti dan, ko se slavi, kako daleč so prišle ženske, toda tudi dan za ozaveščanje o tem, kako dolga pot nas še čaka, ko gre za enakost. Gospod predsednik, vztrajate, da bi moralo biti v tem parlamentu več žensk. Dosežki so dobri, vendar še vedno ne dovolj. Če pogledam parlament v lastni državi, bo po nekaterih ocenah trajalo 200 let, da dosežemo enakost glede na zdajšnjo stopnjo napredka, kar pomeni, da nismo dovolj hitri, da bi dejansko dosegli pravo enakopravnost. Drugo vprašanje, s katerim se ukvarja ta parlament ta teden, je trgovina z ljudmi in nasilje nad ženskami. Prejšnji teden sem v mojem volilnem okrožju doma obiskala razstavo slik in fotografij žensk, ki so prek trgovine z ljudmi prišle iz države, ki je soseda naše Unije – Moldavije – v našo Unijo. Po nekaterih ocenah se z ženskami – in tudi moškimi – trguje v obsegu, ki je primerljiv s celotno trgovino z afriškimi sužnji v 350 letih, toda glavne žrtve so ženske. Če kot evropska skupnost ne moremo ukrepati v zvezi s tem in se ukvarjati z ženskami, ki so žrtve te trgovine, potem bi bilo žalostno, da na ta dan ne dosežemo napredka. Drugo vprašanje, na katerega se moramo osredotočiti, so številne zdravstvene težave žensk, ki se jim je treba posvetiti in ki jim ne namenimo dovolj časa in energije. Veliko smo dosegli, veliko lahko slavimo, toda še veliko več je treba narediti."@sl20
"Herr talman! Jag vill först säga att jag inte trodde att jag skulle hålla detta anförande förrän för en liten stund sedan. Det är dock viktigt att vi firar Internationella kvinnodagen och särskilt den här gången eftersom det är hundra år sedan man för första gången föreslog att denna dag skulle firas. Det stämmer att det bör vara en dag för att fira hur långt kvinnorna har kommit och även för att öka medvetenheten om hur långt vi har kvar i vår resa mot jämlikhet. Ni uppmanade, herr talman, till fler kvinnor i detta parlament. Man har kommit långt, men fortfarande inte tillräckligt långt. Om jag ser på parlamentet i mitt eget land kommer det enligt vissa uppskattningar att ta 200 år för att nå jämlikhet med de framsteg som görs i dag. Vi går alltså inte framåt tillräckligt snabbt för att verkligen nå en riktig jämlikhet. Den andra fråga som parlamentet arbetar med denna vecka är människohandel och våld gentemot kvinnor. Förra veckan gick jag på en utställning i min valkrets där hemma. Det var en tavel- och fotoutställning med temat kvinnor som hade blivit föremål för människohandel till vår union från ett av våra grannländer, nämligen Moldavien. Enligt vissa uppskattningar utsätts lika många kvinnor, och faktiskt även män, för människohandel som under den 350 år långa afrikanska slavhandeln, men att det är kvinnorna som är de främsta offren. Om vi, som en europeisk gemenskap, inte kan göra något åt detta och ta hand om de kvinnor som faller offer för denna handel, vore det dåligt om vi inte gör några framsteg denna dag. Vad vi även bör koncentrera oss på är alla de hälsoproblem bland kvinnor som måste hanteras och som inte ges den tid och energi som de förtjänar. Mycket har åstadkommits, mycket kan firas, men det finns mycket mer att göra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph