Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-190"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.15.4-190"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I supported Amendment 2, tabled on behalf of the ECR Group, to the joint motion for a resolution on the situation in Ukraine, which voices concern that the Nord Stream pipeline project undermines the principle of solidarity in the EU’s energy security and will be constructed to circumvent Ukraine. Even if not directly relevant to the current situation in Ukraine, I fully share the view that the Nord Stream project has been designed by the Russian Government as primarily a political project with a goal to divide Europe and isolate not only Ukraine but also some new Member States. This amendment is a reminder that the debate on Nord Stream has not ended but is to be continued. The EU, which is heading toward a common energy market with the implementation of an energy solidarity principle, cannot rely on a long-term relationship with a politically orientated state-owned monopoly that has already failed economically and is defying the basic EU principles of open competition, transparency and separation of production, transportation and distribution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podpořil jsem pozměňovací návrh 2 předložený skupinou ECR ke společnému návrhu usnesení o situaci na Ukrajině, jenž vyjadřuje obavu, že projekt plynovodu Nord Stream podkopává v oblasti energetické bezpečnosti zásadu solidarity EU a bude vybudován proto, aby obešel Ukrajinu. I když to nemá přímou souvislost se současnou situací na Ukrajině, plně sdílím názor, že projekt Nord Stream ruská vláda zamýšlela především jako politický projekt, jehož cílem je rozdělit Evropu a izolovat nejen Ukrajinu, ale i některé nové členské státy. Tento pozměňovací návrh je připomínkou toho, že diskuse o plynovodu Nord Stream není uzavřena, nýbrž by měla ještě pokračovat. EU, která směřuje ke společnému trhu s energií, na němž se bude uplatňovat zásada solidarity, se nemůže spoléhat na dlouhodobý vztah s politicky orientovaným státním monopolem, který již hospodářsky selhal a odporuje základním zásadám EU o volné soutěži, o transparentnosti a o oddělení výroby, přepravy a distribuce."@cs1
"Jeg støttede ændringsforslag 2 fra ECR-Gruppen vedrørende det fælles beslutningsforslag om situationen i Ukraine, hvor der blev udtrykt bekymring for, at Nord Stream-rørledningsprojektet undergraver princippet om solidaritet i EU's energisikkerhed, og at det gennemføres for at slippe uden om Ukraine. Også selv om det ikke direkte er relevant for den aktuelle situation i Ukraine, deler jeg fuldt ud den opfattelse, at den russiske regering har udarbejdet Nord Stream-projektet som et primært politisk projekt med det formål at splitte Europa og isolere ikke alene Ukraine, men også en række nye medlemsstater. Dette ændringsforslag er en reminder om, at forhandlingen om Nord Stream ikke er afsluttet endnu, men skal fortsætte. EU, der er på vej mod et fælles energimarked med gennemførelse af et energisolidaritetsprincip, kan ikke sætte sin lid til et langsigtet forhold til et politisk orienteret statsejet monopol, der allerede har været en økonomisk fiasko og lader hånt om de grundlæggende EU-principper om åben konkurrence, gennemsigtighed og adskillelse af produktion, transport og distribution."@da2
"Ich habe Änderungsantrag Nummer 2 unterstützt, der im Namen der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten zu dem gemeinsamen Entschließungsantrag zur Lage in der Ukraine vorgelegt wurde und Bedenken darüber zum Ausdruck bringt, dass das Nord Stream Pipeline-Projekt das Prinzip der Solidarität in der europäischen Energiesicherheit untergräbt und gebaut wird, um die Ukraine zu umgehen. Obwohl dies nicht von direkter Relevanz für die Lage in der Ukraine ist, teile ich die Meinung uneingeschränkt, dass das Nord Stream-Projekt von der russischen Regierung hauptsächlich als politisches Projekt gestaltet wurde, mit dem Ziel, Europa zu spalten und nicht nur die Ukraine, sondern auch einige neue EU-Mitgliedstaaten zu isolieren. Dieser Änderungsantrag ist eine Erinnerung daran, dass die Debatte über Nord Stream noch nicht zu Ende ist, sondern weiter fortgeführt wird. Die EU, die sich mit der Einführung eines Grundsatzes der Energiesolidarität auf dem Weg zu einem gemeinsamen Energiemarkt befindet, kann sich nicht auf eine langfristige Zusammenarbeit mit einem politisch orientierten, staatseigenen Monopol verlassen, welches wirtschaftlich bereits gescheitert ist und den gegen die grundlegenden europäischen Prinzipien des freien Wettbewerbs, der Transparenz und der Trennung von Produktion, Transport und Vertrieb verstößt."@de9
"Υποστήριξα την τροπολογία 2, η οποία κατατέθηκε εξ ονόματος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, στην οποία εκφράζεται ανησυχία για το ότι η κατασκευή του αγωγού Nord Stream υποσκάπτει την αρχή της αλληλεγγύης όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θα κατασκευαστεί προκειμένου να παρακαμφθεί η Ουκρανία. Ακόμη και αν δεν συνδέεται άμεσα με την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, συμμερίζομαι την άποψη ότι ο αγωγός Nord Stream έχει σχεδιαστεί από τη ρωσική κυβέρνηση ως πρωταρχικά πολιτικό έργο, με στόχο τον διχασμό της Ευρώπης και την απομόνωση όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά και ορισμένων νέων κρατών μελών. Αυτή η τροπολογία υπενθυμίζει ότι η συζήτηση για τον αγωγό Nord Stream δεν έχει τερματιστεί, αλλά πρόκειται να συνεχιστεί. Η ΕΕ, η οποία κινείται προς μια κοινή αγορά ενέργειας με την εφαρμογή της αρχής για την ενεργειακή αλληλεγγύη, δεν μπορεί να στηρίζεται στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης σχέσης με ένα πολιτικά επηρεαζόμενο κρατικό μονοπώλιο το οποίο έχει ήδη αποτύχει οικονομικά και αψηφά τις βασικές αρχές της ΕΕ περί ανοικτού ανταγωνισμού, διαφάνειας και διαχωρισμού της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής."@el10
"He votado a favor de la enmienda 2, presentada en nombre del Grupo ECR, a la propuesta de resolución común sobre la situación en Ucrania, en la que se expresa la preocupación de que el proyecto del oleoducto North Stream socava el principio de solidaridad en la seguridad energética de la UE, pues se construirá sin pasar por Ucrania. Aunque este hecho no afecta directamente a la situación actual de Ucrania, coincido plenamente en que el proyecto North Stream ha sido diseñado por el Gobierno ruso como un proyecto primordialmente político con el objetivo de dividir a Europa y aislar no solamente a Ucrania, sino también a algunos de los nuevos Estados miembros. Esta enmienda nos recuerda que el debate sobre el proyecto North Stream no ha terminado, sino que debe proseguir. La UE, que se dirige hacia un mercado común de la energía con la adopción de un principio de solidaridad energética, no puede confiar en una relación a largo plazo con un monopolio estatal con orientaciones políticas que ya ha fracasado económico y que desafía los principios fundamentales de la UE de libre competencia, transparencia y separación entre producción, transporte y distribución."@es21
"Toetasin muudatusettepanekut 2, mille esitas fraktsioon ECR seoses resolutsiooni ühisettepanekuga olukorra kohta Ukrainas, milles väljendatakse muret, et Nord Streami gaasijuhtme projekt õõnestab ELi energiajulgeoleku osas kehtivat solidaarsuse põhimõtet ja see ehitatakse Ukraina vältimiseks. Isegi kui see ei puuduta otseselt praegust olukorra Ukrainas, olen samuti arvamusel, et Venemaa valitsus koostas Nord Streami projekt peamiselt poliitilise projektina, mille eesmärgiks on lõhestada Euroopa ning isoleerida nii Ukraina kui ka mõned uued liikmesriigid. Kõne all olev muudatusettepanek tuletab meelde, et arutelu seoses Nord Streamiga ei ole veel lõppenud, vaid ootab jätkamist. Solidaarsusel põhineva energiapoliitikaga ühise energiaturu poole liikuv EL ei tohi sõltuda pikaajalisest suhtest poliitilise orientatsiooniga riikliku monopoliga, mis on juba majanduslikult läbikukkunud ning rikub ELi aluspõhimõtteid seoses avatud konkurentsi, läbipaistvuse ning tootmise, transpordi ja levitamise üksteisest eraldamisega."@et5
"Kannatin tarkistusta 2, jonka ECR-ryhmä jätti yhteiseen päätöslauselmaan Ukrainan tilanteesta ja jossa tuodaan ilmi huoli siitä, että Nord Stream -yhtiön putkihankkeesta on haittaa EU:n energiavarmuuteen liittyvälle yhteisvastuuperiaatteelle ja putki rakennetaan Ukrainan kiertämiseksi. Vaikka asia ei suoraan liity Ukrainan nykytilanteeseen, olen täysin samaa mieltä siitä, että Venäjän hallituksen ajama Nord Stream -hanke on ensisijaisesti poliittinen hanke, jonka tavoitteena on jakaa Eurooppa ja eristää paitsi Ukraina myös osa uusista jäsenvaltioista. Tarkistus on muistutus siitä, että Nord Stream -yhtiöön liittyvä keskustelu ei ole päättynyt, vaan sitä on tarkoitus jatkaa. EU, joka pyrkii kohti yhteisiä energiamarkkinoita ja energiasolidaarisuuden periaatteen täytäntöönpanoa, ei voi tukeutua pitkäkestoiseen suhteeseen poliittisesti suuntautuneen valtiollisessa omistuksessa olevan monopolin kanssa, joka on jo epäonnistunut taloudellisesti ja uhmaa EU:n perusperiaatteita avoimen kilpailun, läpinäkyvyyden sekä tuotannon, kuljetuksen ja jakelun erillään pitämisen osalta."@fi7
"J’ai apporté ma voix à l’amendement 2, déposé au nom du groupe ECR, relatif à la proposition de résolution commune sur la situation en Ukraine, qui exprime des craintes que le projet de gazoduc Nordstream ne mette à mal le principe de solidarité régissant la sécurité énergétique de l'Union européenne et ne soit construit pour contourner l'Ukraine. Même si ce sujet n’est pas directement lié à la situation actuelle en Ukraine, je partage intégralement l’opinion selon laquelle le projet Nordstream a été conçu par le gouvernement russe avant tout comme un projet politique visant à diviser l’Europe et à isoler, non seulement l’Ukraine, mais également certains nouveaux États membres. Cet amendement rappelle que le débat sur Nordstream n’est pas terminé et qu’il importe de le poursuivre. L’UE, qui se dirige vers un marché commun de l’énergie, grâce à la mise en œuvre d’un principe de solidarité en matière d’énergie, ne peut pas s’appuyer sur une relation à long terme avec un monopole étatique politiquement orienté qui a déjà échoué sur le plan économique et qui défie les principes élémentaires de l’UE que sont la concurrence ouverte, la transparence et la séparation entre la production, le transport et la distribution."@fr8
". – Támogattam az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport által az ukrajnai helyzetről szóló közös állásfoglalásra irányuló indítvány tekintetében előterjesztett 2. számú módosítást, amely arra vonatkozik, hogy az Északi Áramlat csővezetékprojekt aláássa az uniós energiabiztonság szolidaritási elvét és Ukrajna megkerülésével építik meg. Még akkor is, ha nem közvetlenül kapcsolódik a jelenlegi ukrajnai helyzethez, teljes mértékben egyetértek azzal a véleménnyel, hogy az Északi Áramlat projektet az orosz kormány elsődlegesen politikai projektként hozta létre, amelynek célja Európa megosztása és nemcsak Ukrajna, hanem néhány új tagállam elszigetelése is. Ez a módosítás arra emlékeztet, hogy az Északi Áramlatról szóló vita nem fejeződött be, hanem folytatni kell. Az EU, amely az energetikai szolidaritási elv végrehajtásával közös energiapiac kialakításának irányába halad, nem támaszkodhat hosszú távú kapcsolatra egy politikai irányultságú állami monopóliummal, amely gazdaságilag máris megbukott, és amely visszautasítja a nyílt verseny, az átláthatóság, valamint a termelés, szállítás és elosztás szétválasztásának uniós alapelveit."@hu11
"Aš pritariau ECR frakcijos vardu pateiktam bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl padėties Ukrainoje 2 pakeitimui, kuriuo išdėstomas susirūpinimas, kad dujotiekio projektu pažeidžiamas solidarumo užtikrinant ES energetinį saugumą principas ir kad šis projektas bus įgyvendinamas taip, kad aplenktų Ukrainą. Net jeigu projektas tiesiogiai nesusijęs su dabartine padėtimi Ukrainoje, visiškai pritariu, kad Rusijos vyriausybė jį sukūrė kaip politinį projektą, siekdama padalyti Europą ir izoliuoti ne tik Ukrainą, bet ir kai kurias naująsias valstybes nares. Šiuo pakeitimu primenama, kad diskusijos dėl projekto nesibaigė, o bus tęsiamos. ES, kuri įgyvendindama energetinio solidarumo principą siekia bendrosios energijos rinkos, negali pasikliauti ilgalaikiais santykiais su politiškai orientuota valstybei priklausančia monopolija, kuri ekonominiu požiūriu jau žlugo ir kenkia pagrindiniams ES principams – atvirai konkurencijai, skaidrumui, gamybos, gabenimo ir paskirstymo atskyrimui."@lt14
"Es atbalstīju Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas ( ) vārdā iesniegto 2. grozījumu kopīgam rezolūcijas priekšlikumam par stāvokli Ukrainā, kurā paustas bažas, ka „ cauruļvada projekts iedragā solidaritātes principu ES enerģētikas drošībā un ka tas tiks būvēts, lai apietu Ukrainu. Pat tad, ja tas tieši neattiecas uz pašreizējo stāvokli Ukrainā, es pilnīgi piekrītu viedoklim, ka „ projektu galvenokārt kā politisku projektu ir izstrādājusi Krievijas valdība, lai sadalītu Eiropu un izolētu ne vien Ukrainu, bet arī dažas jaunās dalībvalstis. Šis grozījums ir atgādinājums, ka debates par „ nav beigušās, bet ir jāturpina. Eiropas Savienība, kas virzās uz kopīgu enerģētikas tirgu, kurā tiek īstenots enerģētikas solidaritātes princips, nevar paļauties uz ilgtermiņa attiecībām ar politiski orientētu, valstij piederošu monopolu, kurš ekonomiski jau ir cietis neveiksmi un kurš ignorē ES atklātas konkurences, pārredzamības un ražošanas, transportēšanas un sadales nodalīšanas pamatprincipus."@lv13
"I supported Amendment 2, tabled on behalf of the ECR Group, to the joint motion for a resolution on the situation in Ukraine, which voices concern that the Nord Stream pipeline project undermines the principle of solidarity in the EU’s energy security and will be constructed to circumvent Ukraine. Even if not directly relevant to the current situation in Ukraine, I fully share the view that the Nord Stream project has been designed by the Russian Government as primarily a political project with a goal to divide Europe and isolate not only Ukraine but also some new Member States. This amendment is a reminder that the debate on Nord Stream has not ended but is to be continued. The EU, which is heading toward a common energy market with the implementation of an energy solidarity principle, cannot rely on a long-term relationship with a politically orientated state-owned monopoly that has already failed economically and is defying the basic EU principles of open competition, transparency and separation of production, transportation and distribution."@mt15
"Ik heb het namens de ECR-Fractie ingediende amendement 2 op de gezamenlijke ontwerpresolutie gesteund. In dit amendement wordt de zorg geuit dat de Nord Stream-pijpleiding het solidariteitsbeginsel met betrekking tot de energiezekerheid in de EU ondermijnt en dat de pijpleiding aangelegd wordt om Oekraïne te omzeilen. Zelfs als dit niet rechtstreeks betrekking heeft op de huidige situatie in Oekraïne, deel ik toch het standpunt dat het Nord Stream-project door de Russische overheid in de eerste plaats ontworpen is als politiek project, met het doel Europa te verdelen en niet alleen Oekraïne te isoleren, maar ook sommige nieuwe lidstaten. Dit amendement herinnert eraan dat het debat over Nord Stream nog niet afgesloten is, maar vervolgd wordt. De EU zet koers naar een gemeenschappelijke energiemarkt en past daarbij het beginsel van energiesolidariteit toe, maar zij mag niet vertrouwen op een langdurige relatie met een politiek georiënteerd monopolie in handen van de staat dat economisch al mislukt is en zich verzet tegen de fundamentele EU-beginselen vrije concurrentie, transparantie, en scheiding tussen productie, transport en distributie."@nl3
"Poparłem przedłożoną w imieniu grupy ECR poprawkę 2 do projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie, w której wyraża się obawy, że projekt gazociągu Nord Stream podważa zasadę solidarności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego UE i będzie budowany w celu ominięcia Ukrainy. Nawet jeżeli nie ma to bezpośredniego znaczenia dla obecnej sytuacji na Ukrainie, w pełni podzielam opinię, że projekt Nord Stream został opracowany przez rząd rosyjski jako projekt polityczny, którego celem jest podział Europy i odizolowanie nie tylko Ukrainy, ale również niektórych nowych państw członkowskich. Ta poprawka stanowi przypomnienie, że debata w sprawie Nord Stream jeszcze się nie zakończyła, ale powinna być kontynuowana. Dążąc do wspólnego rynku energii i realizacji zasady solidarności energetycznej, UE nie może opierać się na długoterminowych stosunkach z upolitycznionym monopolistą państwowym, który już raz przeżył załamanie gospodarcze i który łamie podstawowe zasady UE dotyczące otwartej konkurencji, przejrzystości oraz rozdziału produkcji, przesyłu i dystrybucji."@pl16
"Apoiei a alteração 2, apresentada em nome do Grupo ECR, à proposta de resolução comum sobre a situação na Ucrânia, que exprime o receio de que o projecto do gasoduto Nord Stream prejudique o princípio da solidariedade em matéria de segurança energética da UE e seja construído de modo a contornar a Ucrânia. Embora este ponto não seja directamente relevante para a actual situação na Ucrânia, partilho inteiramente a opinião de que o projecto Nord Stream foi concebido primordialmente pelo Governo russo como um projecto político destinado a dividir a Europa e a isolar não só a Europa, mas também alguns novos Estados-Membros. Esta alteração recorda que o debate sobre o gasoduto Nord Stream ainda não terminou, antes deve continuar. A UE, que se encaminha para um mercado comum da energia com a aplicação de um princípio de solidariedade em matéria energética, não pode basear-se apenas numa relação a longo prazo com um monopólio público politicamente orientado que já falhou em termos económicos e desafia os princípios fundamentais da UE de concorrência aberta, transparência e separação entre produção, transporte e distribuição."@pt17
"Am sprijinit amendamentul 2, depus în numele Grupului ECR, la propunerea comună de rezoluţie privind situaţia din Ucraina, care exprimă preocuparea că proiectul conductei Nord Stream subminează principiul solidarităţii în cadrul securităţii energetice a UE şi va fi construit pentru a dejuca intenţiile Ucrainei. Chiar dacă nu are o relevanţă directă pentru situaţia actuală din Ucraina, împărtăşesc întru totul opinia că proiectul Nord Stream a fost conceput de guvernul rus în special ca un proiect politic cu scopul de a diviza Europa şi de a izola nu numai Ucraina, ci şi câteva noi state membre. Acest amendament reaminteşte că dezbaterea privind conducta Nord Stream nu s-a încheiat, ci va continua. UE, care se îndreaptă către o piaţă comună a energiei prin punerea în aplicare a unui principiu de solidaritate energetică, nu se poate baza pe o relaţie pe termen lung cu un monopol deţinut de stat, orientat politic, care a eşuat deja la nivel economic şi sfidează principiile de bază ale UE privind concurenţa deschisă, transparenţa şi separarea producţiei, transportului şi distribuţiei."@ro18
"Podporil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 predložený v mene skupiny ECR k spoločnému návrhu uznesenia o situácii na Ukrajine, ktorý vyjadruje znepokojenie nad tým, že projekt plynovodu Nord Stream naruší zásadu solidarity v energetickej bezpečnosti EÚ a vybuduje sa tak, aby obchádzal Ukrajinu. Hoci sa to možno priamo netýka súčasnej situácie na Ukrajine, plne zastávam názor, že projekt Nord Stream navrhla ruská vláda v prvom rade ako politický projekt, cieľom ktorého je rozdeliť Európu a izolovať nielen Ukrajinu, ale aj niektoré nové členské štáty. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pripomína, že diskusia o plynovode Nord Stream sa ešte neskončila, ale má pokračovať. EÚ, ktorá smeruje k spoločnému trhu s energiou zavádzaním zásady energetickej solidarity, sa nemôže opierať o dlhodobý vzťah s politicky orientovaným štátnym monopolom, ktorý už zlyhal po hospodárskej stránke a ktorý popiera základné zásady EÚ v oblasti otvorenej hospodárskej súťaže, transparentnosti a oddelenia výroby, dopravy a distribúcie."@sk19
"Podprl sem spremembo 2 predloga skupne resolucije o razmerah v Ukrajini, ki je bila vložena v imenu skupine ECR in ki izraža skrb, da bo projekt plinovoda Severni tok spodkopal načelo solidarnosti pri zanesljivi oskrbi EU z energijo in bo zgrajen za to, da bi se obšla Ukrajina. Čeprav ni neposredno pomembno za sedanje razmere v Ukrajini, se popolnoma strinjam z mnenjem, da je ruska vlada pripravila projekt Severni tok predvsem kot politični projekt, katerega cilj je razdeliti Evropo in osamiti ne samo Ukrajino, temveč tudi nekatere nove države članice. Ta sprememba opominja na to, da razprava o Severnem toku ni končana, temveč da se bo nadaljevala. EU, ki z izvajanjem načela solidarnosti na energetskem področju vzpostavlja skupni energetski trg, se ne more zanašati na dolgoročni odnos s politično usmerjenim monopolom v lasti države, ki je že doživel gospodarski neuspeh in nasprotuje temeljnim načelom EU o odprti konkurenci, preglednosti ter ločitvi proizvodnje, prevoza in distribucije."@sl20
"Jag stödde ändringsförslag 2 till det gemensamma resolutionsförslaget om situationen i Ukraina, som lades fram av gruppen Europeiska konservativa och reformister, där man uttrycker oro för att gasledningsprojektet Nord Stream underminerar solidaritetsprincipen när det gäller EU:s energisäkerhet och att den kommer att utformas så att Ukraina kringgås. Även om det inte är direkt relevant i Ukrainas nuvarande situation, delar jag fullständigt åsikten att Nord Stream-projektet har konstruerats av den ryska regeringen, främst som ett politiskt projekt med målsättningen att dela Europa och isolera, inte bara Ukraina, utan även vissa nya medlemsstater. Ändringsförslaget är en påminnelse om att debatten om Nord Stream inte är avslutad, utan kommer att fortsätta. Europeiska unionen, som rör sig mot en gemensam energimarknad i och med genomförandet av principen om energisolidaritet, kan inte förlita sig på en långsiktig relation med politiskt orienterade statligt ägda monopol som redan misslyckats ekonomiskt och som utmanar grundläggande EU-principer om fri konkurrens, öppenhet och uppdelning av produktion, transport och distribution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nord Stream”"13
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph