Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.15.4-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it gave me no pleasure today to vote against a report that contains many potentially positive aspects for the future of our fisheries. Yet the fact remains that for my fishing industry, the common fisheries policy continues to wreak havoc. The Hague Preference regime annually discriminates against Northern Ireland’s fishermen by deducting quotas from their allocations. Eleven years of temporary closures in the Irish Sea have reduced our whitefish fleet from over 40 trawlers to six, and yet we still talk about over-capacity. Then there is the question of applying rules developed for fisheries in the North Sea to the Irish Sea: a consistent or common approach that is out of touch with reality on the ground. Consider only the net gauges, which were agreed for admirable reasons, but which Europe imposed upon the fishing industry with a wholesale failure to communicate the implications of the change to the new method. That is why, while I am encouraged by some aspects of the report, I voted against it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vůbec se mi dnes proti této zprávě, která pro budoucnost našeho rybolovu obsahuje mnoho potenciálně kladných vyhlídek, nehlasovalo s lehkým srdcem. Skutečností však zůstává, že pro rybářský průmysl mé země společná rybářská politika dále koná dílo zkázy. Haagský preferenční režim každoročně diskriminuje severoirské rybáře, protože kvóty odpočítává z jejich přídělů. Jedenáct let dočasných uzavření lovišť v Irském moři zmenšilo naši flotilu pro lov síhů z více než čtyřiceti na šest rybářských lodí, přesto se i nadále mluví o nadměrné kapacitě. Dále je tu otázka uplatňování nařízení vypracovaných pro rybolov v Severním moři na Irské moře: sladěného neboli společného přístupu, který ztrácí kontakt s realitou. Uvažme například standardní rozměry sítí, které byly odsouhlaseny z impozantních důvodů, ale které Evropa rybářskému průmyslu vnutila, aniž by mu dokázala sdělit, jaké důsledky pro novou metodu tato změna bude mít. Proto hlasuji proti, i když některé aspekty zprávy podporuji."@cs1
"Hr. formand! Det var ikke med glæde, at jeg i dag stemte imod en betænkning, der indeholder mange potentielt positive aspekter for fremtiden for vores fiskeri. Alligevel står det stadig fast, at den fælles fiskeripolitik fortsat er ødelæggende for fiskeribranchen i mit hjemland. På grund af Haag-præference-ordningen diskrimineres der hvert år mod Nordirlands fiskere ved at fratrække kvoter i tildelingerne til dem. Elleve års midlertidig lukning af Det Irske Hav har reduceret vores heltfiskerflåde fra over 40 trawlere til seks, og alligevel taler vi stadig om overkapacitet. Så er der hele spørgsmålet om, at reglerne for fiskeri i Nordsøen finder anvendelse for Det Irske Hav. Det er en ensartet eller fælles fremgangsmåde, der ikke har noget hold i virkeligheden. Tænk blot på de maskemålere, man blev enige om af beundringsværdige årsager, men som EU påtvang fiskeribranchen, mens man svigtede totalt med hensyn til at informere om følgevirkningerne af den nye metode. Jeg har derfor, selv om nogle af aspekterne i betænkningen er opløftende, stemt imod den."@da2
"Herr Präsident, es war mir keine Freude, heute gegen einen Bericht zu stimmen, der viele potenziell positive Aspekte für die Zukunft unserer Fischerei enthält. Allerdings richtet die Gemeinsame Fischereipolitik in meinem Fischereiwesen weiterhin verheerende Schäden an. Die Den-Haag-Präferenzen diskriminieren jährlich die Fischer von Nordirland, indem sie Quoten von deren Kontingent abziehen. Elf Jahre der zeitweiligen Schließung der Irischen See haben unsere Weißfischflotte von über 40 Trawlern auf sechs reduziert, und wir sprechen immer noch von Überkapazitäten. Dann gibt es die Frage, ob Regelungen, die für die Fischerei in der Nordsee entwickelt wurden, auch in der Irischen See angewandt werden sollten: das ist zwar ein einheitlicher und gemeinsamer Ansatz, aber einer, der weit von der Realität vor Ort entfernt ist. Man nehme nur die Netzmessgeräte, auf die man sich zu lobenswerten Zwecken geeinigt hat, aber welche Europa dem Fischereiwesen auferlegt hat, mit dem großen Fehler, die Auswirkungen des Wechsels zu der neuen Methode nicht mitzuteilen. Aus diesem Grund habe ich gegen den Bericht gestimmt, obwohl ich einige Aspekte befürworte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν με ευχαριστεί καθόλου το ότι σήμερα υποχρεώθηκα να καταψηφίσω μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει πολλές δυνητικά θετικές πτυχές για το μέλλον της αλιείας μας. Γεγονός παραμένει, ωστόσο, ότι η κοινή αλιευτική πολιτική εξακολουθεί να είναι ολέθρια για την αλιευτική βιομηχανία της χώρας μου. Το προτιμησιακό καθεστώς της Χάγης επιφέρει διακρίσεις σε βάρος των αλιέων της Βόρειας Ιρλανδίας αφαιρώντας μέρος των ποσοστώσεών τους. Μετά από έντεκα χρόνια προσωρινών παύσεων της αλιευτικής δραστηριότητας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, ο στόλος μας για την αλιεία κορέγονου έχει μειωθεί από πάνω από 40 τράτες σε έξι, ωστόσο μιλούμε ακόμη για πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα. Έπειτα υπάρχει το ζήτημα της εφαρμογής στη Θάλασσα της Ιρλανδίας διατάξεων οι οποίες σχεδιάστηκαν για την αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα: πρόκειται για μια συνεπή ή κοινή προσέγγιση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Σκεφτείτε μόνο τις διατάξεις για τα μάτια των διχτυών, που συμφωνήθηκαν μεν για αξιέπαινους λόγους, όμως η Ευρώπη τους επέβαλε στην αλιευτική βιομηχανία αποτυγχάνοντας ολοκληρωτικά να γνωστοποιήσει τις συνέπειες της μετάβασης στη νέα μέθοδο. Γι’ αυτό λοιπόν καταψήφισα την έκθεση, παρότι θεωρώ ενθαρρυντικές ορισμένες πτυχές της."@el10
"Señor Presidente, para mí no ha sido nada agradable votar hoy en contra de un informe que contiene muchos aspectos potencialmente positivos para el futuro de nuestro sector pesquero. No obstante, sigue dándose el caso de que, para el sector pesquero de mi país, la política pesquera común continúa provocando el caos. El régimen de preferencias de La Haya discrimina todos los años a los pescadores Irlanda del Norte al deducir cuotas de sus asignaciones. Once años de cierres temporales en el Mar de Irlanda han reducido nuestra flota dedicada al pescado blanco que ha pasado de unos cuarenta arrastreros a seis, y sin embargo todavía se sigue hablando de exceso de capacidad. También está la cuestión de la aplicación de las normas confeccionadas para la industria pesquera del Mar de Norte y el Mar de Irlanda: un enfoque constante o común que está totalmente alejado de la realidad sobre el terreno. Consideremos tan solo los medidores de redes sobre los que se llegó a un acuerdo por razones de peso, pero que Europa impuso al sector pesquero fracasando estrepitosamente a la hora de comunicar las implicaciones de adoptar el nuevo método. Ésta es la razón por la que, pese a que algunos aspectos del informe me parecen alentadores, he votado en contra."@es21
"Austatud juhataja! Ma ei hääletanud täna sugugi mitte hea meelega raporti vastu, milles on paljusid potentsiaalselt positiivseid aspekte meie kalanduse tuleviku jaoks. Sellest hoolimata ei muutu midagi asjaolus, et ühine kalanduspoliitika minu riigis jätkuvalt kaost tekitab. Haagi Eelistustega diskrimineeritakse igal aastal Põhja-Iirimaa kalureid, lahutades kvoote neile eraldatud mahtudest. Üksteist aastat ajutist püügikeeldu Iiri meres on vähendanud meie siiapüügi laevastiku 40 traallaevalt kuuele ja ikka räägitakse veel liigsest püügivõimsusest. Siis räägitakse veel Põhjamere püügikohtade jaoks väljatöötatud eeskirjade kohaldamisest Iiri meres. Selline järjekindel ja ühine lähenemine ei ole aga üldsegi seotud reaalsete oludega. Võtame näiteks mõõtekiilud, mille kasutamine lepiti kokku väga imetlusväärsetel põhjustel, kuid mille kasutamise Euroopa oma kalandussektorile peale surus ilma, et oleks uue meetodi kasutuselevõtmisest tulenevat täpsustanud. Sel põhjusel hääletasin ma resolutsiooni ettepaneku vastu, olgugi et mõned selle aspektid väga julgusttekitavad olid."@et5
"Arvoisa puhemies, en tuntenut tänään mielihyvää äänestäessäni sellaista mietintöä vastaan, joka sisältää useita kalastusalan tulevaisuuden kannalta mahdollisesti myönteisiä näkökulmia. Tosiasia on kuitenkin edelleen, että yhteinen kalastuspolitiikka tuhoaa kotimaani kalastusteollisuuden. Haagin suosituimmuusjärjestelmällä syrjitään joka vuosi pohjoisirlantilaisia kalastajia vähentämällä kiintiöitä heidän pyyntioikeuksistaan. Irlanninmerellä yksitoista vuotta kestäneen kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen myötä vähärasvaisia kaloja pyytävän laivaston koko on supistunut yli 40 troolarista kuuteen, ja tästä huolimatta puhutaan edelleen ylikapasiteetista. Sitten mainitsen kysymyksen, joka koskee Pohjanmeren kalastusta varten kehitettyjen sääntöjen soveltamista Irlanninmerellä: yhtenevä tai yhteinen lähestymistapa, jossa ei oteta huomioon paikan päällä vallitsevaa tilannetta. Tarvitsee vain tarkastella nettomittoja, joista sovittiin ihailtavista syistä ja jotka yhteisö pakotti kalastusteollisuuden hyväksymään jättäen samalla laajalti tiedottamatta uuteen menettelyyn siirtymisestä aiheutuvista seurauksista. Tästä syystä äänestin mietintöä vastaan, vaikka pidänkin joitakin siihen sisältyviä seikkoja kannustavina."@fi7
". Monsieur le Président, je n’ai eu aucun plaisir aujourd’hui à voter contre un rapport qui contient de nombreux éléments potentiellement positifs pour l’avenir de notre secteur de la pêche. Pourtant, le fait est que pour l’industrie de la pêche de mon pays, la politique commune de la pêche continue à semer le désordre. Chaque année, le système des préférences de La Haye discrimine les pêcheurs d’Irlande du Nord en procédant à des déductions imputées sur les quotas de leurs allocations. Onze années de fermetures temporaires de la mer d’Irlande ont réduit à six notre flotte de 40 chalutiers ciblant les corégones, et pourtant il est encore question de surcapacité. Ensuite, il y a la question relative à l’application des règles élaborées pour les pêcheries de la mer du Nord aux pêcheries de la mer d’Irlande: une approche logique ou commune qui ne se base pas sur la réalité sur le terrain. Songez simplement aux jauges utilisées pour déterminer le maillage des filets; ces jauges ont fait l’objet d’un accord, avec la meilleure intention du monde, mais l’Europe les a imposées à l’industrie de la pêche, en commettant l’énorme erreur de ne pas communiquer les implications de ce changement sur la nouvelle méthode. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce rapport, en dépit des éléments encourageants qu’il contient."@fr8
". – Elnök úr, nem örültem, hogy ma egy olyan jelentés ellen kellett szavaznom, amely halászterületeink jövője tekintetében számos pozitív lehetőséget rejtő aspektust tartalmaz. Mégis tény marad, hogy az én halászati ágazatom számára a közös halászati politika továbbra is nagy zűrzavart okoz. A hágai preferenciális rendszer az észak-írországi halászokat a számukra kiosztott kvóták csökkentésével minden évben diszkriminálja. Az Ír-tenger tizenegy évi ideiglenes lezárása következtében a 40 vonóhálós halászhajóból álló fehérhúsú halra szakosodott flotta hatra csökkent, és még mindig túlkapacitásról beszélünk. Azután ott van az északi-tengeri halászterületekre kidolgozott szabályok Ír-tengerre történő alkalmazásának kérdése: egy olyan következetes vagy közös megközelítés, amelynek alapvetően köze sincs a valósághoz. Gondoljunk csak a hálórekeszekre, amelyekben bámulatra méltó okokból megállapodtak, de amelyeket Európa írt elő a halászati ágazat számára azzal a határtalan mulasztással, hogy nem közölték a változás új módszerre gyakorolt következményeit. Ezért, bár örülök a jelentés bizonyos aspektusainak, a jelentés ellen szavaztam."@hu11
"Signor Presidente, non è stato piacevole dover votare contro una risoluzione che include svariati aspetti potenzialmente positivi per il futuro della pesca europea. Rimane il fatto, purtroppo, che la politica comune della pesca non fa altro che arrecare danno all'industria ittica del mio paese. Le cosiddette preferenze dell’Aia discriminano ogni anno i pescatori nordirlandesi riducendo il numero di contingenti loro spettanti. Undici anni di sospensioni temporanee delle attività di pesca nel Mare d’Irlanda hanno ridotto la flotta per la pesca del coregone da quaranta a sei unità: ciononostante parliamo ancora di eccedenza di capacità. Vi è poi la questione dell’applicazione della normativa relativa alla pesca nel Mare del Nord anche alla pesca nel Mare d’Irlanda: un approccio condiviso e coerente, ma del tutto incompatibile con la realtà dei fatti. Pensiamo soltanto ai misuratori delle maglie delle reti, approvati per nobili ragioni, ma che l’Europa ha imposto all'industria ittica commettendo l’errore grossolano di non spiegare quali sarebbero state le conseguenze del passaggio al nuovo metodo. Per le suddette ragioni, pur apprezzando alcuni aspetti della relazione, ho espresso il mio voto contrario."@it12
"Pone pirmininke, man visiškai nebuvo malonu šiandien balsuoti prieš pranešimą, kuriame yra daug aspektų, ateityje galinčių turėti teigiamą poveikį žvejybai. Vis dėlto tebėra aišku, kad mano žvejybos pramonei bendroji žuvininkystės politika ir toliau kelia sumaištį. Taikant Hagos preferencijų tvarką kasmet diskriminuojami Šiaurės Airijos žvejai, nes mažinamos jiems skirtos kvotos. Per vienuolika metų trukusį laikiną darbo sustabdymą Airijos jūroje mūsų baltamėsių žuvų žvejybos laivynas nuo daugiau kaip 40 tralerių sumažėjo iki šešių ir vis tiek dar kalbame apie per didelius pajėgumus. Taip pat kyla klausimas dėl Šiaurės jūros žvejybai parengtų taisyklių taikymo Airijos jūrai: tai nuoseklus arba bendras požiūris, tačiau visiškai neatitinkantis žvejybos tikrovės. Pagalvokite vien jau apie tinklų matuoklius, dėl kurių susitarta turint sveikintinų motyvų, tačiau juos Europa primetė žvejybos pramonei visiškai nesugebėjusi paaiškinti, kokių padarinių turės perėjimas prie naujojo metodo. Todėl, nors tam tikrais pranešimo aspektais ir džiaugiuosi, balsavau prieš jį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man šodien nebija patīkami balsot pret ziņojumu, kurā ietverti daudzi potenciāli pozitīvi aspekti attiecībā uz mūsu zivsaimniecības nākotni. Tomēr nav noliedzams, ka kopējā zivsaimniecības politika turpina nodarīt postījumus manas valsts zivsaimniecības nozarei. Hāgas programmā noteiktais izvēles režīms ik gadu diskriminē Ziemeļīrijas zvejniekus, samazinot viņiem piešķirtās kvotas. Vienpadsmit gados zvejas sezonas pagaidu slēgšana Īrijas jūrā ir samazinājusi mūsu sīgu zvejas floti no 40 traleriem uz sešiem, taču mēs joprojām runājam par jaudas pārpalikumu. Turklāt vēl pastāv jautājums par zvejniecībai Ziemeļjūrā izstrādāto noteikumu piemērošanu Īrijas jūrai: saskaņota vai kopēja pieeja, kam nav nekāda sakara ar reālo situāciju. Padomājiet tikai par tīklu mēriem, par kuriem apbrīnas vērtu iemeslu dēļ tika panākta vienošanās, bet kurus Eiropa piemēroja zivsaimniecības nozarei, nesniedzot absolūti nekādu informāciju par sekām, ko radīs šīs izmaiņas jaunajā metodē. Tāpēc es, vienlaikus pilnīgi atbalstot dažus šā ziņojuma aspektus, balsoju pret to."@lv13
"Mr President, it gave me no pleasure today to vote against a report that contains many potentially positive aspects for the future of our fisheries. Yet the fact remains that for my fishing industry the common fisheries policy continues to wreak havoc. The Hague Preference regime annually discriminates against Northern Ireland’s fishermen by deducting quota from their allocations. Eleven years of temporary closures in the Irish Sea have reduced our whitefish fleet from over 40 trawlers to six, and yet we still talk about over-capacity. Then there is the question of applying rules developed for fisheries in the North Sea to the Irish Sea: a consistent or common approach that is out of touch with reality on the ground. Consider only the net gauges, which were agreed for admirable reasons but which Europe imposed upon the fishing industry with a wholesale failure to communicate the implications of the change to the new method. That is why, while I am encouraged by some aspects of the report, I voted against it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vond het niet prettig dat ik vandaag tegen een verslag moest stemmen dat in aanleg veel positieve elementen voor de toekomst van onze visserij bevat. Toch blijft het een feit dat het gemeenschappelijk visserijbeleid mijn visserijsector nog steeds in de vernieling blijft helpen. Het voorkeursregime van Den Haag discrimineert Noord-Ierse vissers elk jaar doordat er quota van de hun toegewezen quota worden afgetrokken. Door elf jaar lang de visserijactiviteiten in de Ierse Zee tijdelijk stil te leggen, is onze witvisvloot geslonken van meer dan veertig naar slechts zes trawlers, en toch hebben we het nog steeds over overcapaciteit. Verder is er nog het probleem van de toepassing van regels die ontwikkeld zijn voor de visserij in de Noordzee, op die in de Ierse Zee. Dat is een consequente of gemeenschappelijke benadering die geen verband houdt met de werkelijkheid. Kijkt u alleen maar eens naar de maaswijdtemeters. Daar is om bewonderenswaardige redenen overeenstemming over bereikt, maar toen Europa die regel invoerde, heeft men volstrekt verzuimd de implicaties van de overgang naar de nieuwe methode aan de visserijsector duidelijk te maken. Daarom heb ik tegen het verslag gestemd, al put ik moed uit sommige elementen ervan."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie odczułam żadnej przyjemności z głosowania dzisiaj za odrzuceniem sprawozdania zawierającego wiele rozwiązań potencjalnie korzystnych dla przyszłości naszego rybołówstwa. A jednak faktem jest, że wspólna polityka rybołówstwa w dalszym ciągu sieje spustoszenie w przemyśle rybołówstwa mojego kraju. System preferencji haskich każdego roku dyskryminuje rybaków północnoirlandzkich poprzez zmniejszanie kwot z przyznanych im ilości. 11 lat tymczasowego zamykania Morza Irlandzkiego spowodowało zmniejszenie naszej floty do połowu siei z 40 trawlerów do 6, a mimo to nadal mówimy o przełowieniu. Mamy też kwestię stosowania zasad opracowanych dla Morza Północnego do Morza Irlandzkiego: spójne czy wspólne podejście, które jest całkowicie oderwane od rzeczywistości. Proszę wziąć pod uwagę choćby szablony do pomiaru oczek sieci, które zostały uzgodnione ze szlachetnych pobudek, ale które Europa narzuciła przemysłowi rybołówczemu zupełnie zapominając o poinformowaniu o implikacjach przejścia na nową metodę. Właśnie dlatego, choć cieszę się z niektórych aspektów sprawozdania, głosowałam za jego odrzuceniem."@pl16
"Senhor Presidente, não foi de ânimo leve que hoje votei contra um relatório que contém muitos aspectos potencialmente positivos para o futuro da nossa pesca. Todavia, não há dúvida de que, no sector das pescas da minha região, a política comum continua a provocar estragos. O regime de preferência de Haia discrimina todos os anos pescadores da Irlanda do Norte, deduzindo quotas das suas autorizações. Onze anos de encerramentos temporários no mar da Irlanda reduziram a nossa frota de pesca do coregono de quarenta navios de arrastão para seis, e, no entanto, ainda falamos de sobrecapacidade. Há ainda a questão de aplicar ao mar da Irlanda regras desenvolvidas para a pesca no mar do Norte: uma abordagem coerente ou comum que está desfasada da realidade no terreno. Pensemos apenas nos modelos de redes, que foram acordados por motivos louváveis, mas que a Europa impôs ao sector das pescas sem comunicar as implicações da mudança para o novo método. Foi por isso que, apesar de incentivada por alguns aspectos do relatório, votei contra."@pt17
"Dle preşedinte, nu mi-a făcut plăcere astăzi să votez împotriva unui raport care conţine numeroase aspecte care pot fi pozitive pentru viitorul pescuitului nostru. Cu toate acestea, realitatea este că pentru industria mea a pescuitului, politica comună în domeniul pescuitului continuă să provoace pagube. Regimul preferenţial de la Haga face anual o discriminare împotriva pescarilor din Irlanda de Nord, deducând cote din alocaţiile lor. Unsprezece ani de închideri temporare în Marea Irlandei au condus la reducerea flotei noastre de coregoni de la peste 40 de traulere la şase şi încă vorbim de depăşirea capacităţii. Mai există şi problema aplicării normelor elaborate pentru pescuitul în Marea Nordului în cazul Mării Irlandei: aceasta este o abordare consecventă sau comună care nu coincide cu realitatea de la faţa locului. Să amintim numai instrumentele de măsurat, care au fost convenite din motive admirabile, dar pe care Europa le-a impus asupra industriei pescuitului, nereuşind să comunice implicaţiile modificărilor survenite în urma aplicării noii metode. De aceea, chiar dacă sunt încurajată de unele aspecte ale raportului, am votat împotriva acestuia."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vôbec ma nepotešilo, že som dnes hlasovala proti správe, ktorá pre budúcnosť rybného hospodárstva predstavuje veľa potenciálne pozitívnych aspektov. Skutočnosťou však zostáva, že nášmu rybnému hospodárstvu spoločná politika rybného hospodárstva aj naďalej spôsobuje škody. Haagsky preferenčný režim každý rok diskriminuje rybárov Severného Írska znížením kvót na ich finančné prostriedky. Jedenásťročné dočasné zatvorenie Írskeho mora znížilo počet flotíl na lov bielych rýb zo 40 rybárskych lodí na 6 a napriek tomu stále hovoríme o nadmernej kapacite. Ďalej je tu otázka uplatňovania pravidiel, ktoré boli vytvorené pre rybné hospodárstvo v Severnom mori, v Írskom mori. Jednotný alebo spoločný prístup, ktorý je mimo reality. Zoberte si len kritériá, ktoré síce boli dohodnuté z obdivuhodných dôvodov, ale Európa ich pre rybné hospodárstvo zaviedla veľmi nesprávne, pretože neinformovala o následkoch zmeny na novú metódu. Preto som hlasovala proti tejto správe, hoci niektoré jej aspekty ma potešili."@sk19
"Gospod predsednik, nikakor nisem bila vesela, da sem morala glasovati proti poročilu, ki vsebuje številne potencialno pozitivne vidike za prihodnost našega ribištva. Vendar pa je dejstvo, da skupna ribiška politika v mojem ribiškem sektorju še naprej povzroča razdejanje. Haaški preferencialni režim vsako leto diskriminira ribiče s Severne Irske, s tem ko jima zmanjšuje dodeljene kvote. V enajstih letih let začasnih blokad v Irskem morju se je naša flota za lov na belo ribo zmanjšala s s 40 plovil z vlečno mrežo na šest, mi pa še vedno govorimo o presežni zmogljivosti flot. Potem je tu še vprašanje prenosa pravil, razvitih za ribištvo v Severnem morju, na Irsko morje: dosleden ali skupen pristop, ki nima zveze z dejanskimi razmerami. Pomislite samo na velikost mrež, ki so bile dogovorjene iz občudovanja vrednih razlogov, ki pa jih je Evropa vsilila ribiškemu sektorju, ne da bi kakor koli opozorila na posledice prehoda na novo metodo. Kljub temu, da so nekateri vidiki poročila vzpodbudni, ga zaradi tega nisem podprla."@sl20
"Herr talman! Det gav mig ingen tillfredsställelse att i dag rösta mot ett betänkande som innehåller så många positiva aspekter för vårt fiskes framtid. Faktum kvarstår dock att den gemensamma fiskeripolitiken alltjämt ödelägger mitt lands fiskeriindustri. De nordirländska fiskarna diskrimineras varje år inom Haagpreferensen genom att deras kvoter minskas. Elva år av tillfälliga fiskestopp i Irländska sjön har minskat vår vitfiskflotta från över 40 trålare till 6 trålare och ändå talar vi fortfarande om överkapacitet. Sedan har vi frågan om att tillämpa regler som har utvecklats för fisket i Nordsjön på Irländska sjön: en enhetlig eller gemensam strategi som inte har någon verklighetsförankring. Tänk bara på måtten för näten, som man kom överens om av beundransvärda orsaker, men som EU påtvingade fiskeindustrin samtidigt som den helt och hållet struntade i att informera om vilka konsekvenser den nya metoden innebar. Därför röstade jag mot betänkandet i dag även om vissa delar av det är uppmuntrande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph