Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-25-Speech-4-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100225.15.4-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am delighted to agree with Mr Portas and the Communist Group on this issue. All across Europe, from Ireland to Latvia, governments are struggling to respond to the financial crisis, to the credit crunch, by reducing their costs but we in this House, uniquely in this House, are massively increasing our expenditure in both relative and absolute terms. We are increasing the perks and the budgets available to Members and to staff. The justification which is given in this report is a very interesting one because the reason that we are told we need all of this extra spending is because of the additional responsibilities created by the Lisbon Treaty. In a way, that is true, but I think not in the way that the authors intended it. What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy. The primary function of the Lisbon Treaty is to provide additional work and additional revenue for all the tens of thousands who are now directly or indirectly dependent on the European Union for their livelihoods. The one lot of people that we have not consulted about this are the electorates and I would love to see issues like this put before our voters to see whether they approve of our voting ourselves additional resources at such a time, when now all of them are tightening their own belts."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem rád, že se s panem poslancem Portasem a skupinou komunistů v této otázce shodujeme. V celé Evropě, od Irska až po Litvu, se vlády snaží na finanční krizi, úvěrovou krizi odpovědět snížením výdajů, ale tato sněmovna, výhradně tato sněmovna své výdaje obrovsky zvyšuje, a to jak v absolutních, tak i v relativních číslech. Zvyšujeme požitky a rozpočty určené pro poslance a zaměstnance. Zdůvodnění uvedené v této zprávě je velmi zajímavé, protože se nám zde sděluje, že důvodem veškerých těchto dodatečných výdajů jsou další povinnosti pocházející z Lisabonské smlouvy. V jistém smyslu je to pravda, ale domnívám se, že nikoliv v tom smyslu, který zamýšleli její autoři. Jsme svědky toho, že se byrokracie rozrůstá, aby mohla sloužit potřebám byrokracie. Hlavním úkolem Lisabonské smlouvy je zajistit další práci a další příjmy všem těm desetitisícům osob, jejichž živobytí je v současné době přímo či nepřímo závislé na Evropské unii. Jediná velká skupina lidí, o jejichž názor na tuto věc jsme se nezajímali, jsou voliči. Byl bych velice rád, kdybychom podobné záležitosti předložili našim voličům, abychom zjistili, zda souhlasí s tím, že jsme si v době, kdy si všichni utahují opasky, odsouhlasili dodatečné prostředky."@cs1
"Hr. formand! Det glæder mig meget, at jeg er enig med hr. Portas og den kommunistiske gruppe om dette spørgsmål. I hele Europa, lige fra Irland til Letland, kæmper regeringerne en kamp for at komme videre efter finanskrisen, kreditstramningen, ved at reducere deres omkostninger, men her i Parlamentet – af alle steder – forøger vi markant vores udgifter både i relative og absolutte tal. Vi tilvejebringer flere frynsegoder og større budgetter til medlemmerne og de ansatte. Begrundelsen i den foreliggende betænkning er yderst interessant, fordi det hedder sig, at vi er nødt til at bruge så meget ekstra på grund af de supplerende opgaver som følge af Lissabontraktaten. Det er på en måde rigtigt, men jeg tror nu ikke det er på den tiltænkte måde. Vi ser jo, at bureaukratiet vokser for at kunne servicere bureaukratiet. Det primære formål med Lissabontraktaten er at skabe yderligere arbejde og yderligere indtægter til alle de titusindvis af mennesker, der nu direkte eller indirekte er afhængige af EU for at tjene til deres daglige udkomme. Vi har bare glemt at spørge lige præcis vælgerne om denne sag, og jeg ville rigtig gerne se en sag som denne blive præsenteret for vælgerne for at se, om de ville sige god for, at vi med vores afstemning tildeler os selv yderligere indtægter på et tidspunkt, hvor de nu alle må spænde livremmen ind."@da2
"Herr Präsident, ich freue mich, dass ich mit Herrn Portas und der kommunistischen Fraktion in dieser Angelegenheit einer Meinung bin. Überall in Europa, von Irland bis Lettland, haben die Regierungen mit der Finanzkrise und mit der Kreditklemme zu kämpfen und versuchen, ihre Kosten zu senken, während wir in diesem Haus – und nur in diesem Haus – unsere Ausgaben in relativen und absoluten Zahlen massiv erhöhen. Wir erhöhen die Vergünstigungen und die Budgets der Abgeordneten und des Personals. Die Begründung, die dafür in diesem Bericht angeführt wird, ist interessant, denn der Grund, der genannt wird, weshalb wir all diese zusätzlichen Mittel brauchen, sind die zusätzlichen Befugnisse, die uns durch den Vertrag von Lissabon zukommen. Auf gewisse Weise stimmt das, aber ich denke nicht auf die Art und Weise, die die Verfasser im Sinn hatten. Was wir erleben, ist, dass sich die Bürokratie ausweitet, um den Bedürfnissen der Bürokratie nachzukommen. Vorrangig hat der Vertrag von Lissabon die Funktion, zusätzliche Arbeitsplätze und zusätzliches Einkommen für all die Zehntausenden von Personen zu schaffen, die für ihren Lebensunterhalt nun direkt oder indirekt von der Europäischen Union abhängig sind. Diejenigen, die wir in dieser Angelegenheit nicht konsultiert haben, sind unsere Wähler und ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Wähler über solche Themen abstimmen könnten, um zu sehen, ob sie zustimmen, dass wir uns in einer Zeit, in der sie alle ihren Gürtel enger schnallen müssen, zusätzliche Ressourcen zuweisen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μπορούμε να συμφωνήσουμε ως προς το θέμα αυτό με τον κ. Portas και την Κομμουνιστική Ομάδα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, από την Ιρλανδία ως τη Λετονία, οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να ανταποκριθούν στην οικονομική κρίση, στην πιστωτική κρίση, μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας τους, όμως εδώ, σε τούτο το Σώμα, αυξάνουμε σε τεράστιο βαθμό τις δαπάνες μας τόσο με σχετικούς όσο και με απόλυτους όρους. Αυξάνουμε τα επιδόματα και τα κονδύλια που διατίθενται στους βουλευτές και στο προσωπικό. Η δικαιολογία που προβάλλεται σε αυτήν την έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ο λόγος για τον οποίο μας λένε ότι χρειαζόμαστε όλες αυτές τις επιπλέον δαπάνες είναι τα νέα καθήκοντα που έχει δημιουργήσει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Κατά μία έννοια, αυτό είναι αλήθεια, όχι όμως κατά την έννοια που είχαν κατά νου οι συντάκτες. Εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι η γραφειοκρατία επεκτείνεται ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γραφειοκρατίας. Η πρωταρχική λειτουργία της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι να προσφέρει πρόσθετη εργασία και πρόσθετα έσοδα στο σύνολο των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που εξαρτώνται πλέον άμεσα ή έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον βιοπορισμό τους. Η μοναδική ομάδα ανθρώπων που δεν συμβουλευθήκαμε σχετικά με το θέμα αυτό είναι τα εκλογικά σώματα, και θα ήθελα πάρα πολύ να δω θέματα όπως αυτό να υποβάλλονται στην κρίση των ψηφοφόρων μας, ώστε να δούμε αν θα συμφωνήσουν με το να ψηφίζουμε για τη διάθεση περισσότερων πόρων στους εαυτούς μας, τη στιγμή που αυτήν την περίοδο όλοι τους υποχρεώνονται να σφίξουν το ζωνάρι."@el10
"Señor Presidente, me complace grandemente estar de acuerdo con el señor Portas y el Grupo Comunista en lo relativo a esta cuestión. En toda Europa, desde Irlanda hasta Letonia, los gobiernos están hacienda ímprobos esfuerzos por responder a la crisis financiera y del crédito y para ello están reduciendo costes, mientras que en esta cámara — y sólo en esta cámara — estamos incrementando ostensiblemente nuestro gasto tanto en términos relativos como absolutos. Estamos incrementando los beneficios y los presupuestos al alcance de los diputados y los empleados. La justificación que se da en este informe es muy interesante porque la razón por la que se nos dice que necesitamos todos estos fondos adicionales es la necesidad de asumir responsabilidades adicionales derivadas del Tratado de Lisboa. En cierto modo es verdad, pero creo que no del modo en que lo presentan los autores del informe. Lo que vemos es que la burocracia está creciendo para poder dar respuesta a las necesidades de la burocracia. La función primaria del Tratado de Lisboa es proporcionar trabajo e ingresos adicionales a las decenas de miles de personas que hoy por hoy dependen directa o indirectamente de la Unión Europea para su subsistencia. A quienes no hemos consultado sobre todo esto es a los votantes y me encantaría que se sometieran a su consideración cuestiones como ésta para ver si aprobarían que hayamos votado a favor de dotarnos de recursos adicionales en un momento como el actual en el que ellos se tienen que apretar el cinturón."@es21
"Austatud juhataja! Mul on hea meel nõustuda antud juhul Miguel Portase ja tema kolleegidega parlamendi vasakust tiivast. Üle kogu Euroopa alates Iirimaast kuni Lätini näevad valitsused palju vaeva, et tulla toime finantskriisiga, laenuraha vähenemisega. Selleks vähendavad nad oma kulusid, aga meie siin täiskogul suurendame erandina tohutul määral oma kulusid nii suhtelises kui ka absoluutses mõttes. Suurendame parlamendiliikmete ja personali ametihüvesid ja eelarveid. Raportis antakse sellele väga huvitav õigustus, sest meile öeldakse, et vajame kõiki neid lisakulutusi Lissaboni lepinguga loodud uute vastutuste tõttu. Mõnes mõttes on see ju õige, aga ma arvan, et raporti koostajad ei pidanud seda silmas. Näeme, et bürokraatiat suurendatakse, et täita kõigest bürokraatia vajadusi. Lissaboni lepingu peamine ülesanne on anda lisatööd ja lisasissetulekut kümnetele tuhandetele inimestele, kelle elatis sõltub nüüd otseselt või kaudselt Euroopa Liidust. Ainsad, kellega me ei ole seoses sellega nõu pidanud, on meie valijad. Tahan tõepoolest, et sellised küsimused antakse meie valijatele otsustamiseks, et näha, kas nad kiidavad heaks, et me hääletame iseendale täiendavate vahendite eraldamise poolt sel ajal, kui kõik nemad peavad oma vöösid rohkem kokku tõmbama."@et5
"Arvoisa puhemies, totean mielihyvin olevani asiasta samaa mieltä jäsen Portasin ja kommunistisen ryhmän kanssa. Kaikkialla yhteisössä, Irlannista Latviaan, hallitukset kamppailevat voidakseen reagoida rahoitus- ja luottokriisiin vähentämällä kustannuksia, mutta me täällä parlamentissa, yksinomaan täällä parlamentissa, lisäämme laajamittaisesti menoja niin suhteellisesti kuin ehdottomastikin. Lisäämme parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjottavia etuuksia ja varoja. Mietinnössä esitetty perustelu on hyvin mielenkiintoinen: siinä todetaan, että kaikkia näitä ylimääräisiä kustannuksia tarvitaan Lissabonin sopimuksesta johtuvien lisätehtävien vuoksi. Se pitää tavallaan paikkansa, muttei mielestäni sopimuksen laatijoiden tarkoittamalla tavalla. Byrokratiaa laajennetaan sen etujen edistämiseksi. Lissabonin sopimuksen ensisijaisena tehtävänä on luoda lisää työpaikkoja ja tarjota lisätuloja kymmenille tuhansille ihmisille, joiden toimeentulo riippuu nyt välittömästi tai välillisesti Euroopan unionista. Äänestäjät muodostavat ihmisryhmän, jota ei ole kuultu asian johdosta, ja haluaisin todella kertoa heille tämänkaltaisista asioista, jotta selviäisi, hyväksyvätkö he sen, että myönnämme itsellemme lisävaroja aikana, jolloin kaikki äänestäjämme joutuvat kiristämään vöitään."@fi7
". Monsieur le Président, c’est avec plaisir que j’abonde dans le sens de M. Portas et du groupe des Communistes sur cette question. Partout en Europe, de l’Irlande à la Lettonie, les gouvernements se battent pour surmonter la crise financière et l’étranglement du crédit, en réduisant leurs coûts, alors que nous dans cette Assemblée, uniquement dans cette Assemblée, nous augmentons massivement nos dépenses tant en termes relatifs qu’en termes absolus. Nous augmentons les avantages en nature et les budgets alloués aux membres et au personnel. La justification que donne le rapport est très intéressante; il parait que toutes ces dépenses supplémentaires sont nécessaires à cause des nouvelles responsabilités prévues par le traité de Lisbonne. D’une certaine façon, cela est vrai, mais pas de la manière envisagée par les auteurs. Nous assistons plutôt à une expansion de la bureaucratie au service de la bureaucratie. L’objectif principal du traité de Lisbonne est de donner plus de travail et plus de revenus aux dizaines de milliers de personnes dont la vie quotidienne dépend actuellement directement ou indirectement de l’Union européenne. Les seules personnes que nous n’avons pas consultées sont les électeurs, et j’aimerais vraiment que nous les laissions s’exprimer sur ce genre de questions pour voir s’ils approuveraient le fait que nous avons voté l’octroi en notre faveur de ressources supplémentaires à un moment où eux-mêmes doivent se serrer la ceinture."@fr8
". – Elnök úr, e kérdésben örömmel értek egyet Portas úrral és a kommunista képviselőcsoporttal. Európa-szerte, Írországtól Lettországig a kormányok költségeik csökkentésével igyekeznek reagálni a pénzügyi válságra, a hitelválságra, de mi itt e Házban, egyedülálló módon e Házban, relatív és abszolút értékben is jelentősen növeljük kiadásainkat. Növeljük a képviselők és a személyzet rendelkezésére álló külön juttatásokat és költségvetést. Nagyon érdekes a jelentésben adott magyarázat, mert az ott szereplő indokolás szerint a Lisszaboni Szerződés által létrehozott pótlólagos feladatok miatt van szükségünk mindezekre a többletkiadásokra. Bizonyos értelemben ez igaz, de véleményem szerint nem abban az értelemben, amit a szerzők megjelölnek. Azt látjuk, hogy a bürokrácia a bürokrácia igényeinek kiszolgálása érdekében bővül. A Lisszaboni Szerződés elsődleges funkciója, hogy további munkalehetőséget és további jövedelmet biztosítson mindazon tízezreknek, akiknek megélhetése most közvetlenül vagy közvetve az Európai Uniótól függ. Akiket nem kérdeztünk meg erről, azok a választók, és szeretném, ha az ehhez hasonló kérdések a választók elé kerülnének, hogy lássuk, hogy ezekben az időkben, amikor valamennyiüknek meg kell húzni a nadrágszíjat, jóváhagyják-e, hogy további forrásokat szavazzunk meg magunknak."@hu11
"Signor Presidente, sono lieto di condividere l’opinione dell’onorevole Portas e del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica su questo punto. I governi di tutta Europa, dall’Irlanda alla Lettonia, si stanno adoperando per far fronte alla crisi finanziaria e alla stretta creditizia riducendo le proprie spese, mentre noi – e soltanto noi – qui al Parlamento, stiamo aumentando drasticamente le spese in termini sia assoluti, sia relativi. Stiamo aumentando le indennità accessorie e le risorse finanziarie a disposizione dei parlamentari e del relativo personale. La giustificazione che si adduce nella relazione è molto curiosa: ci viene detto che questo ulteriore incremento delle spese dipende dalle nuove responsabilità derivanti dal trattato di Lisbona. In un certo senso è vero, ma non credo che fosse questa l’idea iniziale degli autori. Stiamo assistendo a una continua espansione della burocrazia fine a se stessa. La funzione primaria del trattato di Lisbona è garantire risorse finanziarie e posti di lavoro aggiuntivi alle decine di migliaia di persone che dipendono direttamente o indirettamente dall’Unione europea per il proprio sostentamento. Non abbiamo, tuttavia, chiesto il parere degli elettori a questo proposito: vorrei che tale questione venisse loro sottoposta per vedere se sarebbero davvero favorevoli a incrementare le nostre risorse quando loro, invece, si vedono costretti a tirare la cinghia."@it12
"Pone pirmininke, džiaugiuosi galėdamas sutikti su M. Portasu ir komunistų frakcija šiuo klausimu. Visoje Europoje, nuo Airijos iki Latvijos, vyriausybės mažindamos išlaidas stengiasi reaguoti į finansų krizę, į kreditavimo nuosmukį, o mes šiame Parlamente, tik šiame Parlamente, masiškai didiname savo išlaidas, vertinant ir santykiniais, ir absoliučiais skaičiais. Didiname priedus ir biudžetus nariams ir darbuotojams. Šiame pranešime pateikiamas labai įdomus pagrindimas, nes mums sakoma, kad visų šių papildomų išlaidų reikia, nes Lisabonos sutartimi sukurta papildomų pareigų. Tam tikru požiūriu tai tiesa, bet nemanau, kad autoriai galvojo būtent apie tai. Mes matome tai, kad biurokratija plečiama siekiant patenkinti pačios biurokratijos poreikius. Pagrindinė Lisabonos sutarties funkcija – suteikti papildomų darbo vietų ir papildomų pajamų visiems tiems dešimtims tūkstančių gyventojų, kurių pragyvenimas tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo Europos Sąjungos. Daugybė žmonių, su kuriais apie tai nesikonsultavome, yra rinkėjai, ir man patiktų, jeigu tokie klausimai būtų pateikti mūsų rinkėjams siekiant įsitikinti, ar jie pritaria, kad balsuodami mes pasiskirtume papildomų išteklių, kai visi jie dabar veržiasi diržus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es priecājos, ka šajā jautājumā varu piekrist kungam un komunistu grupai. Visā Eiropā, no Īrijas līdz Latvijai, valdības cīnās, lai reaģētu uz šo finanšu krīzi, šo kredītu krīzi, samazinot savus izdevumus, bet vienīgi mēs šajā Parlamentā masveidā gan relatīvā, gan absolūtā izteiksmē palielinām savus izdevumus. Mēs palielinām piemaksas un budžetus, kas pieejami deputātiem un Parlamenta personālam. Šajā ziņojumā sniegtais attaisnojums ir ļoti interesants, jo mums minētais iemesls, kāpēc ir nepieciešami papildu izdevumi, ir Lisabonas līgumā noteiktā papildu atbildība. Savā ziņā tā ir taisnība, bet, manuprāt, ne tādā veidā, kā to bija domājuši ziņojuma autori. Mēs redzam, ka birokrātija izplešas, lai kalpotu birokrātijas vajadzībām. Lisabonas līguma galvenais uzdevums ir nodrošināt papildu darbu un papildu ienākumus tiem desmitiem tūkstošu, kuru iztikas līdzekļi patlaban tieši vai netieši ir atkarīgi no Eiropas Savienības. Tie daudzie cilvēki, ar kuriem mēs neesam par to apspriedušies, ir mūsu vēlētāji, un es patiešām gribu, lai šādi jautājumi vispirms tiek apspriesti ar vēlētājiem, lai mēs redzētu, vai viņi piekrīt tam, ka mēs nobalsojam par papildu resursiem sev šajā laikā, kad viņi visi savelk ciešāk jostas."@lv13
"Mr President, I am delighted to agree with Mr Portas and the Communist Group on this issue. All across Europe, from Ireland to Latvia, governments are struggling to respond to the financial crisis, to the credit crunch, by reducing their costs but we in this House, uniquely in this House, are massively increasing our expenditure in both relative and absolute terms. We are increasing the perks and the budgets available to Members and to staff. The justification which is given in this report is a very interesting one because the reason that we are told we need all of this extra spending is because of the additional responsibilities created by the Lisbon Treaty. In a way that is true, but I think not in the way that the authors intended it. What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy. The primary function of the Lisbon Treaty is to provide additional work and additional revenue for all the tens of thousands who are now directly or indirectly dependent on the European Union for their livelihoods. The one lot of people that we have not consulted about this are the electorates and I would love to see issues like this put before our voters to see whether they approve of our voting ourselves additional resources at such a time, when now all of them are tightening their own belts."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het verheugt mij zeer dat ik het op dit punt eens ben met de heer Portas en de communistische fractie. In heel Europa, van Ierland tot Letland, doen regeringen hun uiterste best antwoorden te vinden op de financiële crisis, de kredietcrisis, door hun uitgaven te beperken, maar in dit Parlement – alleen in dit Parlement – verhogen we onze uitgaven enorm, zowel in relatieve als in absolute zin. We verhogen de emolumenten en de budgetten voor Parlementsleden en hun medewerkers. De rechtvaardiging die daarvoor in dit verslag gegeven wordt, is heel interessant. Er wordt ons namelijk verteld dat al deze extra uitgaven nodig zijn vanwege de extra verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon. In zekere zin is dat juist, maar niet in de zin die de auteurs voor ogen hadden, denk ik. Wat we zien is dat de bureaucratie zich uitbreidt om de eisen van de bureaucratie te dienen. De voornaamste functie van het Verdrag van Lissabon is extra werk en extra inkomsten voor al die tienduizenden mensen die nu rechtstreeks of indirect van de Europese Unie afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. De enige groep mensen die we er niet over geraadpleegd hebben, zijn de kiezers. Ik zou heel graag willen dat kwesties als deze aan de kiezers voorgelegd werden, om te zien of zij het ermee eens zijn dat wij onszelf extra middelen toekennen in een periode waarin zij allemaal de broekriem moeten aanhalen."@nl3
"Panie przewodniczący! Z radością zgodzę się w tej sprawie z panem posłem Portasem i grupą komunistyczną. W całej Europie, od Irlandii po Łotwę, rządy zmagają się z kryzysem finansowym, krachem kredytowym, poprzez ograniczenie swoich kosztów, tymczasem my, w tej Izbie, wyłącznie w tej Izbie, zdecydowanie zwiększamy swoje wydatki zarówno w ujęciu proporcjonalnym, jak i bezwzględnym. Zwiększamy dodatkowe świadczenia i budżet dostępny dla posłów i pracowników. Uzasadnienie, jakie znalazło się w tym sprawozdaniu, jest bardzo interesujące, ponieważ wmawia nam się, że przyczyną, dla potrzebujemy tych wszystkich dodatkowych wydatków, są dodatkowe obowiązki nałożone przez traktat lizboński. W pewnym sensie jest to zgodne z prawdą, ale uważam, że nie w tym sensie, jaki mieli na myśli autorzy. Mamy okazję obserwować rozrost biurokracji, który ma służyć potrzebom biurokracji. Naczelną funkcją traktatu lizbońskiego jest zapewnienie dodatkowej pracy i dodatkowych dochodów tym dziesiątkom tysięcy osób, których źródło utrzymania jest obecnie uzależnione bezpośrednio lub pośrednio od Unii Europejskiej. Jedyną grupą ludzi, z którą tego nie skonsultowaliśmy, są nasi wyborcy, a ja bardzo chciałbym, abyśmy pozwolili naszym wyborcom rozstrzygnąć tę kwestię w głosowaniu, aby sprawdzić, czy zgodzą się oni, żebyśmy przegłosowywali sobie dodatkowe środki w takim okresie, kiedy oni wszyscy zaciskają pasa."@pl16
"Senhor Presidente, é para mim um prazer concordar com o senhor deputado Portas e com o Grupo Comunista a este respeito. Em toda a Europa, da Irlanda à Letónia, os governos lutam para responder à crise financeira, à contracção do crédito, reduzindo os seus custos, mas nós, nesta Assembleia, exclusivamente nesta Assembleia, aumentamos drasticamente as nossas despesas em termos relativos e absolutos. Aumentamos os benefícios e os orçamentos disponíveis para os deputados e para o pessoal. A justificação dada neste relatório é muito interessante, porque o motivo apresentado para explicar a necessidade destas despesas suplementares consiste nas responsabilidades adicionais criadas pelo Tratado de Lisboa. De certo modo, isso é verdade, mas, a meu ver, não no sentido pretendido pelos autores. O que vemos é que a burocracia se estende para servir as necessidades da própria burocracia. A função primordial do Tratado de Lisboa é proporcionar trabalho adicional e rendimentos suplementares às dezenas de milhares de pessoas que dependem agora directa ou indirectamente da União Europeia para sobreviverem. O único grupo de pessoas que não consultámos a este respeito foram os eleitorados, e eu gostaria muito de ver questões desta natureza colocadas perante os nossos eleitores para determinarmos se aprovam que votemos a favor de recursos adicionais para nós mesmos num período como este, quando todos eles apertam o cinto."@pt17
"Dle preşedinte, sunt încântat să fiu de acord cu dl Portas şi cu grupul comunist privind acest aspect. În întreaga Europă, din Irlanda până în Letonia, guvernele depun eforturi pentru a face faţă crizei financiare, restrângerii creditării, prin reducerea costurilor, însă noi, în Parlament şi numai în Parlament, ne majorăm masiv cheltuielile atât în termeni relativi, cât şi absoluţi. Majorăm bonusurile şi bugetele disponibile deputaţilor şi personalului. Justificarea oferită în acest raport este foarte interesantă deoarece motivul invocat pentru necesitatea acestor cheltuieli este constituit de responsabilităţile suplimentare create de Tratatul de la Lisabona. Într-un fel, este adevărat, dar nu cred că în modul în care au sugerat autorii. Observăm că birocraţia se extinde pentru a răspunde nevoilor birocraţiei. Principala funcţie a Tratatului de la Lisabona este să ofere activitate şi venit suplimentar pentru zecile de mii de oameni care depind acum direct sau indirect de Uniunea Europeană pentru a-şi câştiga existenţa. Persoanele pe care nu le-am consultat în această privinţă sunt electoratele şi aş dori ca astfel de aspecte să fie aduse înaintea alegătorilor pentru a vedea dacă aceştia aprobă să votăm resurse suplimentare pentru noi în această perioadă în care cu toţii îşi strâng propriile curele."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v tejto otázke rád súhlasím s pánom Portasom a skupinou komunistov. V celej Európe od Írska po Lotyšsko sa vlády znižovaním svojich výdavkov všemožne snažia reagovať na finančnú krízu, na úverovú krízu, ale my v tomto Parlamente, jedine v tomto Parlamente, masívne zvyšujeme naše výdavky, a to v relatívnych aj absolútnych číslach. Zvyšujeme príplatky a rozpočty pre poslancov a zamestnancov. Odôvodnenie, ktoré poskytuje táto správa, je veľmi zaujímavé, pretože nám tvrdí, že dôvod, prečo potrebujeme všetky tieto dodatočné výdavky, sú dodatočné povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. Do určitej miery je to pravda, myslím si však, že nie do tej miery, ako zamýšľali autori. Vidíme, že byrokracia rastie, aby mohla slúžiť potrebám byrokracie. Hlavnou úlohou Lisabonskej zmluvy je poskytnúť dodatočnú prácu a dodatočné príjmy desaťtisícom ľudí, ktorých živobytie je teraz priamo alebo nepriamo závislé od Európskej únie. Skupina ľudí, s ktorými sme sa o tom nerozprávali, sú voliči a veľmi rád by som videl, či by naši voliči schválili, že sme si odhlasovali dodatočné zdroje v časoch, keď si oni všetci uťahujú opasky, keby boli pred nich predložené takéto otázky."@sk19
"Gospod predsednik, z veseljem se strinjam z gospodom Portasem in Komunistično skupino o tem vprašanju. Po vsej Evropi, od Irske do Latvije, si vlade na vso moč prizadevajo, da bi se odzvale na finančno krizo in na posojilni krč, tako da zmanjšujejo svoje stroške, mi tukaj, prav v tem parlamentu, pa občutno večamo našo porabo tako v relativnem kot absolutnem smislu. Večamo ugodnosti in proračune, ki so na voljo poslancem in uslužbencem. Poročilo to opravičuje na zelo zanimiv način: eden izmed razlogov, zakaj naj bi potrebovali ves ta dodaten denar, so nove dolžnosti, ki jih je ustvarila Lizbonska pogodba. To na nek način drži, vendar ne v smislu, kot so si to zamislili avtorji. Kar vidimo, je, da se birokracija širi, da bi služila potrebam birokracije. Osnovna naloga Lizbonske pogodbe je zagotoviti dodatno delo in dodaten prihodek za vseh več deset tisoč ljudi, ki služijo za svoje življenje v neposredni ali posredni odvisnosti od Evropske unije. Cela skupina ljudi, s katero se o tem nismo posvetovali, so volivci, zato si želim, da bi se tovrstno vprašanje postavilo njim, da bi videli, ali se strinjajo s tem, da si odobrimo dodatna sredstva v času, ko si oni zategujejo svoje pasove."@sl20
"Herr talman! Jag håller helhjärtat med Miguel Portas och kommunistgruppen i denna fråga. Överallt i Europa, från Irland till Lettland, kämpar regeringar för att bemöta finanskrisen och kreditåtstramningen genom att minska sina kostnader, men vi i parlamentet, enbart i parlamentet, ökar våra kostnader avsevärt både i relativa och absoluta termer. Vi ökar de bonusar och budgetar som är tillgängliga för ledamöterna och personalen. Motiveringen i betänkandet är mycket intressant. Anledningen uppges nämligen vara att alla dessa extrautgifter beror på det ytterligare ansvar som vi har fått genom Lissabonfördraget. På ett sätt är det sant, men jag menar att det inte är på det sätt som författarna avsåg. Vi ser att byråkratin utökas för att tjäna byråkratins behov. Lissabonfördragets främsta funktion är att skapa ytterligare arbete eller ytterligare vinst för alla de tio tusentals personer som numera är direkt eller indirekt beroende av EU för sin försörjning. Vi har inte rådfrågat våra väljare om detta, och jag skulle verkligen vilja att dessa frågor togs upp med dem för att se om de godkänner att vi röstar om ytterligare resurser till oss själva i en tid när de alla drar åt svångremmen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph